Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
37.46 MB
2011-02-17 08:25:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
348
2813
Rövid leírás | Teljes leírás (452.77 KB)

Zala 1896 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

7l.t<
szara.
Nagy-Kanizsa, 1896. teeptember 3-ftn.
XXIII évfolyam.
ri..i<«» ou.r-w.kta.
I* |>M« a ■■»»•■\' MilMabta kM«tM*
HmMWtlM InW «ak IMMH k*Hk. Mi fepiutnk «L •
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
Kla4*k*re*alr Vifkáa hfUtl : rUMiTWÍt klmjikmmkiiém
KuJmsrtn Aaais
Ua tm II kw*M (I ftt — le.) TUém S Ura* VI tri — kf.) I^jtikm I bnu (1 tn M kr.)
glnUtiak jtttaTMi
______* Nagy-Kanizaai- éa dél-zalai takarékpénztárak. a Baakegyeaölet, u Ipar- éa kereake- __-,.,,. ~T~ .. h_
. \' k,|<ir.- ^ « Nigy-kanisaai aegHyegylrt-atóvetkeeat és * létenyei takarékpénztár,
__% » „Bagy-kanizsai malátagyár éa kerfósóde t. V hitataloi közlöny,. mi.iilir il i~" • Ll I Ij *
Sfftt uém áru: II krajcár.
Hegjelealk N^cy-KaalMáa hiteakli! k<tn«r: vaatrnap ém ordtörtölcözL.
■TCMUMék FtaU rw» k«i iikillilki >■!«■ ■!*
Tanév kezdetén.
Nigy-Kaniiaán, napi. 2.
minisztersége alatt látunk bizonyos céltudatos* eljárást az elvek és célok gyümölcsöző megegyeztetésére nézve, összes iskoláink
Az iskolai szünnapok véget értek. A vá-1 között eddigelé a középiskola (gymnasium, tos utcáit, az iskolák folyosóit benépesítik reáliskola) Pír bizonyod megállapodottsággal,
9 tanulók, kik két hónapon át az iskolai szünetet élvezve, szüleikkel sietnek a beiratkozásra. Egy pár nap és megnépesOlnek az iskolák termei is. A beiratások nem kis gonddal járnak a szülőkre nézve; s ez na-gyon természetes. Oktatás-ügyünkben még teljes megállapodottság nincs, s bizonyos
_tekintetbén nem is lehet, mert a kultura
alapját képező__tevékenyt, a sokirányú
ajapvetés, mely az ujabb korban a kfljön^ féle foglalkozásnemek szerint szükséges, folytonos hullámzásban tartják az iskolaügyet ; hiszen ennek fglyton fejlődnie kell, J hagy a folyton
nék megfelelhessen. Hiszen magában az iskolák belszervezetében, beléletében sincs még meg ima megállapodottság, az a szilárd állapot, mely éppen e téren a -yís?o= nyok végleges alakulására nézve oly fontos. Minden időben sok vak a reformokat ja- évről-évre nagyobbak lesznek,\' ugy hogy vasló szakács, kik sokszor nem annyira, valóban csak szellemileg tehetséges fin búr-a nemzetiét törzséből, gyökeréből fakadóIkózhatik meg sikeresen agymasiumi tanulszükséglet létesítését sürgették, mint inkább I mányokkal: évről-évre nagyobb lesz a egyéni, személyes hajlam kifolyásai voltak. \'tanulók száma, s mindenki oda iparkodik, Csak a legújabb időben, Wlasics Gyula nem törődvén azzal, hogy már az első két-
melynek azonban okvetlenül ujjá kell szer-veztetnje, ha nem it lényegére nézve. A polgári iskola véglms szervezése, mint Mohamed koporsója dg és föld között lebeg. Nem tudni még, négy osztályú lesz-e; hat osztályú marad-e vagy hét osztályúvá fejlesztik? De addig is elég alkalom kínálkozik a tanuló-ifjuságnak, hogy iskolát válasz-««», a- hoLJeendő pályájára előkészülhessen. De itt már a szülőknek a nehezebb rész jutott
Az ipari és kereskedelmi foglalkozásnak olyan átalakuló stadiumában, a minő ná-, a magyar szülő m£g min-dig a gymasíumbaní.Játja azt az intézetet, a melyben fiának boldogulását legjobban előmozdíthatja. D&ára annak, hogy az oktatás évről-évre .drágább lesz, s az iskolá-nak a liu szellemi tehetsége iránti igényei
három évben hajótörést szenved e törekvés, s az a pár esztendő némelykor teljesen veszendőbe is megy. A szülőknek e törekvését, hogy fiaiknak magasabb szakképzett-séget igénylő pályán biztosítsák a jövet,.nem is lehet rossz néven venni, de avval egy más baj jár, mely az iskolát tájjhadja iMf. Megszűkülnek az iskola falai, a termek nem képesek befogadni a tanulók nagy számát, s mivel még mindig kevés középiskola vas, az osztályok túlzsúfoltak és ez határozottal) uz intenzív oktatás rovására megy. Innen azután országszerte a középiskolákban az a sok középszerű és gyenge tamüó, kiknek egy része időnek előtte EüQ le a középiskola fájáról, s növeli a filmiveit szellemi \' proletariátust
De a többi iskolák sem panaszkodhatnak a látaga||Bág miatt Tangóknak, tanárok*
nak egyaránt kijutott a munkából Nehéz I hivatás, nehéz pálya aa, s ugy látszik mindinkább .nehezébbé válik. S valóban, ha valamikor, ugy manapság követei a kor a tanítótól el nem lankadó buzgalmat, kötelességeinek szigorú lelkiismereteseéggel való teljesítését: odaadást a nehéz, felelősséggel járó pálya iránt, s oly önmegtagadás, mv> lyet kevés pálya kíván emberétől
Látjuk, hogy a művelődés iránó. ösztön sohjgem voh oly nagy e nemzetnél, mint
A „ZALA" tárcája.
IJbUO&
(1 korrit nápáktUI.)
— A„Z A LA" and .ti tánija. — Irta: Lilljr.
—;-ir—
Ljnbioa megérdemelte nevét, mely magyarul »*t jelenti, hogy: .ibolya\'. Ibójyakék exemei voltak, olyan ábrándos, azelid Trifr szemek, melyek soha haragosan nem néztek, apba nem nevettek, de ha hosszú szempilláit {elvetette, Bt ember szinte magijedt eiektól a caodilaioe aaomoru "k nemektol — Finom fehér arcocskája volt, ®elyen legjobban feltűntek a véípiroa ezáj éa as \'bolyakélr Bzumek,
Szőke, boaaiu haját nem viselte as ottani hor-vát díva szerint, harmincágn fonalban, melyet s lányok sok-sok vesződíéggel lunnik meg és után fejükre tűzik, ugy, hogy félig lelóg, fiiig Pedig fejőket takarja. Két hosszú fonatban hordta, melyele térdéig értek.\'
A szép Ljubica egy év óta Colié Drigutin menyassxonya volt, 0
Ha Ljubica megjelent volna a fővárosban a lóversenyeken, biitoaan azt hitték volna, hogy »«y hercegnő éa.ColiÖ Drágáimról azt állították volna, hogy egy apanyoj grand.
ellenkezőleg. Ljnbioa egy szegény vak
özvegy gyermeke és\' Colié Dragutin egyszerű munkái volt
. A falna kivül lakott Ljubioa anyja egy kta kaayhóban a patak mentén. Valaha malom volt ai, de mióta férje meghalt, a malom felaserelésból amit lehetett: eladogatott éa meghúzódott caeo-, deaen gyermekével.
Meredek axiklafalak vették körűi a kia lakot, tferre a axem látott, cinpa magsa erdfl, vadon éa mégia aaép táj,
A vak nő mindebből semmit aem élvezett. Éa ő nem volt semmire kíváncsi, nem vágyódott a kék ég, á cMTgedwó patak után, oiak lányától kérdé remegve: 4 — „Ljubica, mond: milyen vagy ? Stöke-e a
kor már a falun is áthaladt, belépett aa naágl parkba, hol vőlegénye dolgoson.
Egy börv&t népdalt éeekall, errJI ismerte aaag vőlegénye, hogy |ón.
aMi| aa mf4m rolul, lha iirtu, ka aMIál, SalTMaa ttirUw «L ; TM vall a Ulkaa,
Chak 4rt«d nrt nivra I Haaáai, airt lugjlil el ?"
Panaszos a nóta. Ljubioa nagyot sóhajt, de mindjárt rá elmosolyodik, előrehajol, ballga\'ja. hogy nem-e Ismétlik a park egyik sarkából
Várja a válaaat, de hiába.
Máakor Dragutin is énekkel felelt mátkáji-
hajad V Göndür-e még ? Uh, milyan fürtös volt a nak, ki a hang ulán indulva, ot felkereste, te fejecakéd, mint gyermeknek I Kék-e a szemed \'i\\ De ma nem hallatszott Dragntin erős, ércei
Síép vagy ? .
k* világtalan szemei mohón tapadtak leányára, kit aem láthatót! gohl Ifthhé
Ljubica ott tilt anyja lábainál. Ai anya n vakok halk, vontatott hangján szólt:
_— „Ljubica, arany madárkám, már dél van ^
menj, vidd él Dragutinnak aa ebédel t* A lány felkelt, édes dallamoa hangon .szólt: » ,Nem azivenen hagylak el anyácskám. Ma oly gyenge vagy, de majd nagyon sietek. Egy óra mnlva itt leasek 1"
Bement a házikóba, kihotta a kosarat az egy-szőrű ebéddel és elindult a falu felé.
JSgy/^Bziflte veaaedalmeaen meredek uikla-ut | mornája veaelett oda le. A lány nyugodtan ment lefelé, la- Linbica utár egéaaen kOiel jött. Uegill éa aye merte jól, bekötött szemmel letalált volna. Mi- lgodtan nés mély kék nemeivel a térftra.
hangja. A ,lány szive öaaieaanruit. Mért nem telelt ? Niqps itt ? Nem hallotta ? —Es újra ífllhangrik ajkairól a azonuum\' •if~*T; — .Rózsám, méri hagytál el?" Semmi neaa. A munkások csendesen ebé lelnek. Ljabioa meggyorsítja lépteit, végre meglátja Jftragutiuf, egy nagy kövóo ül, mellette tányér a evdesükozök. »
—\'-.Dragutin I*
Fel aem nés. Beszélget egy szép barna lánynyal, ki S hála mOgOtt nevetve áll.
Ljubica Ismeri, Anka as, a falusi szabó lánya. Mo«t a kastélyban axolgál. A kisaaaaoay ko-
Nagy-Kanizsa, oBütcrtök
Zala. 71. asáia. (». lap.)
1896. szeptember hó S it.
" denleg fa nemzet legszegényebb tagja is belátja már, hogy elméleti ismeretek nél-kfll nem sokra mehet az ember; s hogy annak, ki az élettel sikeresen akar megküzdeni, az ehhez szükséges feltételeket is meg keU szereznie. "—- Innen van az, hogy a gyermekek ezrei sietnek az iskolába még az. oly rétegekből is, melyek azelőtt az iskolát nem igen használták; és statisztikai adatok bizonyítják, hogy az iskolát látogató gyermekek száma évről-évre szaporodik, és évről-évre nagyobb lesz azok száma, kik a tudás áldásaiban kívánnak részesülni, hogy bármely szerény pályán is tehetségüket érvényesíthessék.
Há dacára ennek, vagyis inkább éppen ezért, sóimig a tenni való e téren : az onnan van, mert azj általános iskolakötelezettség ama szegény iskolások számát is szaporította, kik nemcsak a tandijat fizetni nem képesek, de a szükséges kflny veket jem szerezhetik meg, sőt még téli időben arra is rászorulnak, hogy őket ruhával Is segélyezzék, máskülönben iskolába nem járhatnak: A társadalom hazafias és emberbaráti dolgot cselekszik, ha ezekre a szegényekre teijeszti figyelmét Ezt megkívánja az iskola szellemi nívójának érdeke is. ■ . • j \' -\'
Üdvözöljük városunk-összes tanférfiait a a tanév kezdetekor. Az ő buzgóságuktól ÜSgg a tanuló ifjúság szorgalma, fejlődési haladása a szellemi téren. S ha nekik kitartást, erőt és egészséget kívánunk, az Ő fárasztó, s nem mindig háladatos munkájukhoz : őszintén óhajljuic. hpgy .az iskolai ha-
tóságok g a szülők részéről azon támoga tásban részesüljenek, mely nélkül munkájuk valóban sikert biztosító soha sem lehet
* Elnöklő lőispáa a azép mámmal aMrjelint bi ■oiiiági tagokat üdvözölvén, előterjaazié, hogy onáazári é» apoetoli királyi FeMje a folyo évi őszi katonai hadgyakorlatok alkalmával megyén kel Csáktornyán legmagasabb megjelenésével azerencaéltetni lofija, ami őrvendete* alkalmul szolgál arra, hogy a v irmagye közönségének hódolati kalló tulajaién él nél ló tanúsítást nyerjen. £p aa okból a mai napra egybehívott rend ■ivüli közgyűlés tárgyát u es irányban izükae-ges intézkedések megtétele képezi.
A rármegye közónaége örömmel vatta tudomá ■ni, hogy 0 felsége legfőbb baduri hivatásának taljewtMébao vármegyénket Csáktornyán legmagasabb megjelenésével szerencséltetni fogja i hogy ex alkabmmal koronáa király* iránt tar toaó törhetien bőségét és jobbagyi hódolatát méltálag nyilvániUa/efhatározta, bogy hódolnia-nak kijelentését egy áüldöifeég által teljeaiii, melynek veieiéaére lóiapáo őméltóságái (elkérte, tagjaivá pedig Csertan Károly aliipánt, Arvay Lajoa főjegyzői, Thasay Krialol lőügyészt, dr. Tuboly Gyula tb. ügyészi, dr. Mangin Károly m. főorvost, Kolb\'enpoblag Béla Csáktornyái járáai föezolgsbirót, továbbá Balaton Jósaef, Baranyai Béla, Baranyai Ödön, Barcaa László, gróf Baityány Ernő, gróf Baityány József, dr. Berger Ignácz, Beserédy Lajos, Bezerédy László, Bogvai István, Bogyai Máté, Botfy Lajos, Dervaríoa Ákos, Der-varics Imre, Deym Nándor, dr. Dunát Ferenoi, Eitner Sándor, Farkai Jdiaet, Fábiánics Gyula. Fábiánici Károly, gróf Featetica Jenő, gróf Festetics Tisillo, Gadó Mátyás, Gntmann Vilmoa, Győmőrey Gáspár, Hajói Fer»nos, Hajós Kálmán, flajóa Mihály, Halkig Cziprian, dr. Haudek Ágoston, báró Harkányi Károly, Háczky Kálmán, Hertelendy Béla, HerteUndy Ferenoi, Inkey Láizló, isoó Ferenci, Karoaag Béla, Koller István, Kovács Rezső, Malatinsakjf Firenca, dr. Mandel Pál, MargiUJóiief, Mild Mihály, Molnár Elek, Nedeoiky Jenő, OUay Guidó, Oizterhu-ber Líssló, Pétlír Pál, báró Putheany Gén, PKhál Ferenci, ftozmanith Kikárd, dr. Ruzsicika Kálmán, Simor János, Skublica Gyula, Skublica, Jenő, Somogyi Gyula,. Svaitita Benó, Szabó Imre, Szentmihályi Dezső, Szilágyi Gyula, Saily Dezső, Ssmodioa Viktor, Talányi Ferenc*, Tarányi Ferenc* ifj., Tóth latrán, Töreky Aladár, Varga Jánoa, Vecaey /■uVmnnd, Vnannaina Károly.
A vármegye házából. * ;
Kegyel >«mdklvAII kösgyftléa.
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága dr. gróf Jankovich László főispán elnöklete alatt aug. hó 84-én rendkívüli közgyűlést tartolt.
Zalán Lipót Jánoa, Ziegler Kálmán lörvényható sági bizottaági tagokat választolta meg.
Elhatározta továbbá a köágyülés a vármegye költségén egy diadalkapu fliáliiUaát, valamint a hadgyakorlatok vonalába eaő megyei és kóiaégi utaknak éa az azokon levő hidalnak ée átere-nzeknek a szükséghez képeit jó karba hozatalát. Végül aa ö*i zsokáshos-képest elhatárolta a kőa-gyülés, bogy a szomsréd Vai, Veizprém, Somogy és Varasd vármegyék f közónaége, továbbá a zágrábi ériek, i szombathelyi és veizprémi püi-pók, végül a vármegyének a megye területén
kívül tartózkodó asiy birtokosai u. m. Eazterháay él Battbány Straiimaa hercegek, Andriaey Aladár, Széchenyi Béla,, Szl hányi Kálmán éa Zichy Ágost grófok, Inkey Nándor,báró Jowporica ie horvát, dalmát éa silavonornági miniszter éa Zichy litván ». éa kir. kamiráa 0 felségének megyénkbe érkistéról kódolatnk kijelentén céljából érieeitleiseoek.
Esek után a főiipán elflterjenié, hogy a azir-ben, tettbeo mindenkor bü magyar : József főherceg ő lenségenek leányát, Marin Dorottya főhercegnő ö fenaégét Fülöp ortean«i herceg <5 fensége * eljegyeate; \' ezen örvendetes eeemény alkalmai asoigáJ arra, hogy a vármegye közöaaége ezen eljegyzés alkalmából Jóoef főherceg 6 fenségét igaz haaafhri lelkesedéaéaek örömével üdvösőlje.
közgyűlés főispán előterjesztését egyhangú lelkesedéivel magáévá tette anal, bogy Józief főherceg 6 fenségéhez ezen örvendetes családi eeemény alkalmából Qdvöslö felírat inréztessék. A felírat igy hangzik:
Fenséges UMsHH^rKTrályf TJfieroigT Fenségea Urnnk !
A magyar népnél nemzedékről nemzedékre száll azon határtalan tisztelet, rajongó zseretet odaadó hódolat, melyet Üfubk és fenaégee Családja iránt keble mélyén táplál és a mely kiapadhatta forráaa annak, hogy taneégedneh éa magai Családjának minden öröme éa boldogiága egytől-egyig a\' magyar nemsetnek ii kiváló öróma és boldogsága.
Mint a csörgedező kristály patak csillogó ezttat fodrai a patak mentés véfig futnak: ugy terjed a leitiastáhb öröm árja és hangja most is ■ női erények kimagasló mintaképének, Mária Dorottya magyar királyi hercegnő éa anaauiai loheroegnő fenségének orleansi Fülöp királyi haroeg őfenségével történt, államiogi vonatkozásainál fogva ia nagy fontosságú ée nemzeti ünnepet alkotó eljegyzése alkalmából szivről-szivire éa ajkrólajkra aa ország minden határáig éa a bfl magyar nemzet milliónak kebléből esőn bő tobáeaüan egyeeülye "emelkedik aa ima aa Egek Uráhox, h\'osy terjeasaze ki áldó kezét a drága frigyre I
Zalavármegye közönsége is, átéreavén, hogy a saülők jövője gyermekeikben van, éléaken osztozik ezen őasiute éa boldogító órőmben, mely olran, mint a laerelet, mely aem ind máakép, mint szeretni, éa amidőn eat a legmélyebb tiaa-teleitel tolmácsolja : azon forró óhajának ad kifejezést, hogy a Mindenható különös kegyelme és- áldása lebegjen szünet lenül fenséges Óránk éi feaióges Cw\'ádja a a fenséges Jegyesek fölött 1
Fogadja Fenséged kegyesen igaz érzelmünk őszinte nyilvánítását,
A legmélyebb hódolattal Zalavármegye törvényhatósági bizottságának 1896. évi augusztus 84 éa tartott köxgyfiléséből. Végül Czartán Károly aliapán bejelenté, bogy
— „ Jónapot, Drágul In.
Az nem telel, mogorván léz maga elé.
A lány megérinti karját, erre mérgeaen emeli 1*1 fejét éa vadul Izót:
— „Nos, hát mégis eljöttél? izép virágszál! En várjak mini a bolond, mig te tndja Isten hol kóezális?"
— .Ha elkéstem, ne luragudj I anyámnál voltam. Betegebb, mint előbb!*
— „Eh, kifogás f Nem beteg *s asszonyság! ízlik neki még is élet ée isiik aeki a kenyér ii, amiért én dolgosom egész héten át. De azért est a kis ebédet sem adjátok uiveien. Nem ii kell, van mái! —•
Ljubica fehér arci még jobban eltébéredik.
Ob, mily szégyen I Szemére veti szegénységüket Anka előtt. Máitól kapla az ebédet, ó li-lenem I
— „Dragutio !" — szól ojra - — .kérlek — Dragutin, ne beiaélj igy! Lásd: elkéstem. Ne haragudj!•
Ee odanyújtja a kosarat. —A hevee természetű férfi egy nyers mozdulattal kiüli kezéből. A pogácsa, a kenyér a földre gurul.
A szép Anka bangoian felkacag.
Ljubica szemei egynerre olyan aötélen villognék, de ciak egy percre, után újra oly szelídek, mint máikor. /
Felveszi a kosarat, ösissssmí a pogácsákat, megfordul siétlanul és elsiet.
I)e Dragutin egy ugránal mellette van.
Megregadja kesét és indulatosan szól:
. — „Te itt maradsz 1\'
— „Miért ?•
— „Mert akarom!*
— „Engedj, anyám beteg!"
A férfi még mindig vaikipociként ssoriija kezét él Ljubica újra eseng:
— >0b, engedj Dragutin!*
Nem követel, oiak kér. Hin meg van szokva, hogy csak engedelmeskedjék.
A vőlegény düböe pillantással méri végig:
— \'»Még ellenkezel? Te koldui-heroegnö I Menj! Fuw! Nem kelleez! Ne lásaalak többé!*
Ei vadul taszítja el magától.
A lánynak köny tolul szemébe, de :.em fordul viiMi, gyorsan tovább megy.
Fülébe cseng még a izép Anka gunyoi kica-gáia.... - ,
Egy fordulatnál meglátja öt, imint Dragutin mellett ül és nevetve tüz egy vérpiros róuát innak kalapjába.
A park ssásévei tölgyein valami sugái luhan ál, mintha is édu^boi.horvát népdal végsorait
■mnfpi^k •___—---
• Rózsám, mért hagytál el ?< II.
A nip &ár magasan jár a kék égeo^ A/harangok konganak. Yisárnip van. A vak nő leányá-1 val háza előtt ül.
— • Ljubica, itt vagy ? Add ide kezedet I Gyönge vagyok, nagyon gvöage! Edea madárkám! nem | mésaz templomba r Ugy e már régen nem láttad vőlegényedet? Már régen, nagyon régen volt!
itt! De asért nem feled el. Ugy-e nem ? ö niret téged. Oh, hogyne szerelne! Km szelíd galambom, arinyinadárkám!
Ljubica elrejti arcát anyja ölébe. De a vak élei hallása meghallja as elfojtott zokogást.
— >Ljubica miért liraz ? Felelj I Megbántott I A gonosz! As lilén verje meg I Mond, miért mm jön töbkílde hozzánk ? Érzem: baj fenyeget 1 Beteg? Meghalt? Beeaélj!<
— .Semmi anyám! nem sírok ; a patak csergedez 1«
— »Liubica, ne haiudjl Világtalan nemeim lelkedbe látnak! Saói)! Elhagyott! A nyomorult !«
| — >0 anyáinJ« I A lány felaokog.
A vak nő megsimogatja szép szőke fejét.
— »Az leien verje meg, büntesse meg I Nem halhatok meg nyugodtan. Egyedül hagylak légedet
óh nincs senkink e világon, ki est megbonulná, Ha ipád élbe I Uh, ha látnék én! Megölném, megölnémI_ *. -__
A lány Mm móI iimihit
Ha tudná ai anyja, bogy ma esküszik Dragutin aszal a \'nevető barna lánynyaU
A leány nova ugy ilzzornl. Egy perm fellobog nemében egy zqhaaem látott vad itlz.
A vak nö a borzasztó Mid-harctól kifáradva, hátra dal a karozékben.
Nagyot aóhajt \'•
— \'Ljubica, imádkozz !«
A leáay gépiesen mondja as imát.
— \'»Ljubica, (atea veled. Boasuid meg a\'......
Negy-Kamisa, csütörtök
- Zsla. 71. szám. ÍS lap.)
1W€. eaeptetnber hő 3-áa.
a keszthelyi apál-plenénostól vált érlesülés az» jjni | keszthelyi r. kaih. templom Jeiíienlel&B l éri iseptsmber hó 8-An leei i a felszentelést Vimiry Kolos bibornok hercegprímás 0 eraínen-[Üja végezi, mely célból izeptember 7«én Keszt-jjdjre érlcesik. Habár a vármegye közönsége dia Ünnepélyre külön meghívót nem kapott, ilynek tartja ■ indítványozz?, Ó eminentiája fo-iidltlásán a vármegye magát küldöttségileg kép-viseltesse. A közgyűlés a vármegye alispánjának előterjesztését örömmel vette tudomáiul • egf-haafilag elhatározta, bogy. a bibornok herceg-1 primis fogadtatásán a vármegye köiöaaégf liaz ideiének és ragaszkodásának kijelentését egy küldöttség állal leijesiti ■ Jennek vezetésére főiipán óméitóságáf kérte tel, tagjává pedig Cnertán Károly alispáni, Árny Lajos főjegyzőt, Tsssy Kristóf főügyészt, dr.*Tuboly Gyula tb. ügyészt ír. Mangin Károly tforróét, Takács Imre tresit-belji járási főszolgabírót, továbbá Baranya}\' Űwn, Barcsa László, gróf Ballyány Ernő gróf Batfyány feaef, Bogyiv István, Bogyiy Máté, Bezerédy Lajos, Bezerédy Láss ló, Boíffy Lajos, Botka Ferencz, Botka János, Dervarics Imre, Eitoer .Séador, gróf Festetics Tawilo, Gaál Jftkiós,
(ifómörey Gá.ipár, dr. Gyömőrey Vince, Hajóé Hibály, Hácsky Kálmán, H
, Hertelendy Béla, Herte-leadj Ferenc*, Hertelendy Józset Kemény Ajtdot, Kdük István, Malatinszky Ferencz, Nedeczky Jenő, Oltay Gnidó, Pl Utál Ferencz, Simor János, Skabtícs Gyula, Sompgyi (iyule, SvasUcs Benő, Steniaibályi Bezső, ílzentmiklóesy Gyula, Ta-ráayi Ferenc, Tóth László, Véosey Zsigmond — (frrényhalósági bizottsági tagokai rátantotla meg.
Toll futtában.r
Bizonyos körökben el-nem titkolható örömmé] _ol várták a lápokból, hogy a házaeélei szentéit madarai, a kedves gólyák már kőltőzködnak
Hjah, ez nem csoda ! A gólya nagyon kényes madár7; néni igen .szíveli a hidegei. Mihelyt az . első hideg, csípőt, őszies szál átsuhan a vjdék fölött, megborzong és siet ntra kelni; a deret ■ár nem szokta bevárni. A telet jelentő dér már rnkáa talál gityinuderit, ragy fontosak met: * ISoüdSS már a gójyamadáp elköltözött,- ott cár beköszöntött a fagyasztó dér és fcQszöbőn van az enyészet szele, csendes, álmatag borulatával a tél...,,..,. \\
Na, de ne csiaáljonk tietlen sentimenfal izmusnál, kopott gondolatokkal, elavult parabolákat szegény gólyamadárróí^ hanem/ahonnan menni [ akar vagy mennie kall: menjen I) beszéljünk azokról a gólyákról, akik nuwt költöztek váróinkba : a kisebb nagyobb muzatfiakról. . 1
ök a mi fisa gólyáink, mivelhogy as ő érke-«é»Sk meghozza az flizt. Nekik pedig a mi váro-sank a meleg éghajlat; "mivelhogy itt ittttlmai télen is. Vagy ba nem izzadnak, bit legalábbis mindegyiknek egyszer-másszor mtLfjt van. Aa ■ál többször és aaaál nagyobb \'mértékben:: bű n# kevesebbszer és minél kisebb mértékben ifit kéreznek a tudomány napjánál. .GolyaJak\'ok kénytelenül, mert az Miben szár uii internacionális mithologiáji sMiint valamennyit gólya hozta annak idején.
Ámbár egyik-másik ugyancsak irgalmatlan kitartással szokott demonstrálni, hogy az ,okoe gólyáig" fölvíbető ne legyen nemesi származása. Ezt a professór ara* tudják legjobban. Akárhány ki ia szokott fakadni a vizeken járó gólyák^ellen, akiknek, aariat kSztudomása dolog, — egyéb dolguk sincs a tengereken, minthogy onnan apró diák-palántákat lifsráljanak.
is mondta egyszer az én izépemlékQ, kedves proféssorom: Obiét József, egyik taanlótár-aamnak;
— Jaj édes fiam, az • gólya ia aagy szamár lehetett ám, amelyik téged ott nem hagyott • Ctendes-oceán közepén.
Aa élet azonban — hogyan, hogyan asm — néha mégis uárnyakat ad a legcsenevészebb gólyafiaak is.
£a a Cseades-ocsánból liferált gólyafi ia akadémikus leli. Valami indomáayoa munkát irt • rovarok élettanáról. Azt_Ju^ áttett jó protessotí pedig -- aki annyi aumáiral küzkődöit és kötetekre menő anekdotát. mondhatott volna a szamarak élettanából — egy parányi bogárnémi-totta el örökre! Ilyen veszettül bolond a aorat Nem csoda, ba |z eíéle tapasztalatok nagy mériékfi medifaciora késztelik a professor .urakat, mikor igy év elején végignéznek a köiéjök rsjzö gólyafiakon.
ördög
még nem baktatott as lőbhé soha senkit a köf-| i észét tanból
Ha valaki a gályáink közök sok fletshasigot bsszekelepelt neki, csak hallgatta, hallgatta ~ie ravaszkásan mosolygott.
— .Hiábs hadartál össze annyi ostobaságot, nem csapsz be. Nem vagy te oJysa nagy ssa már. Oraágos hirfi poéta less még tsöel&sd.\'
Cs beirts nski a jót. Ea volt nála 1 legrasa-saabb kalkulus...
Ugy-é -bizony jó volna, hagy nálunk is volnisak ilyen asksptikos professorok!
— Ördög tudhatja i melyik sssmárból lesz tudós!" — \'szokta mondani dr. Vajdt Gynla proféssorom, mikor egy-egy mód nélkül szamár (élplétet végighallgalotl. Vállat vont és beírta az elégeégest.
Vagy nem voll-é indokoltamnak a szentlőrinci ^yoÍMzoraik a szkepuist, aki annak idején Petőfit szekundéba pónálta a poéziaből ? .
AttSl aT időtói fogva, mikor Petőfi nevét szárnyára vette a bir és bejárts vels sa országot !
Ljabica lelsikil. ____________• /
A hónapok toi mesterségessn iengeietl álét-szikra kialndt...~ ""*-
Sokáig térdepelt a leány anyja letsméoél, aiián lelkeit és bevittc^rjnobába.
Már ekkor nem a szslid-mwmt) Ljubica volt, ki ciak szerélett; a bossnálló nő volt, kit nem kötőit semmi az élethez, csak a hütlinség mtglorláta.
HL
ksláos és édesség;... falóban. A gazdag szsbó
Énekszó, kóló-tánc, Lfkodalmat Ölnek leánya férjbet megy,
A hold már fényesen világit. \' A vőlegény és menyasszony már a pázsiton láncolnak és a nép suttog: »0h mily szép pár«...
Egy alak surran el a kerítés mögött I hossan haja ziláltan omlik le Megéli és vár.
Egy arra menő ssolgálót megszólít. — »Küld ki a vőlegényt.t . - tMiatk ?-—----
anyám emlékét aem tiszteled.
-- >Csak küld ki, fontosai, kedveset mondok neki,<
— »Ki vegy?«
— >Oh, ó majd- megismer.« £» az alak halkan telksoag.
Egy pér percre rá kilép s vőlegény. Arca boezni, a háborgatás kellemetlen. A- fehér nöí alsk láttára megdöbben.
— >Mit keressz iti »Ljubica ?<
\' - .Mit keresek ? Téged kereslek!« - Es az édes zengő hing élemé válik,
~ — >Engem? Hit kivániz?<
— »Semmil í Csak ut akartam mondani: anyám meghalt. •
Mér csendesebbé vált a hang. A férfi éureveile az ellágynláat és hetvenkedve uóll:
— >Már előbb tehette volna, a vak bosaor-kány !<
A leány vadul nésett rá.
— .Csak ez kellett még. Iitsn adta szádba ezeket a szavakat! Most nem rettegek. Elhagytál agy gazdagabbért. Szidtál, bántottál aa előtt a mink előtt Az az Gazember I
Gyors mozdulattal elővetts a fegyvert, apja fegyveréi és mielőtt a férfi gondolt volna valamire: a falu leggyengébb, legfélénkebb leánya, mellének isegezte a pisztolyt\' Egy durranás. Az erős, daliás ember Sssseeiett. A násznép ijedten futott ki és odasereglett a férfi mellé...:......
—Neiu umiie egy édee hang, egy bus hoivái melódiái énekelt
„Mig is rajtéin voltál, Nf» tirtáa. h* mMtil,
— . Uvmii tIrtán <1.
\' Tied volt i Iliken, Onk írted vert aziviu I " HM»á«. aírt kifjtál el r
A hangot el-elkapia a izél, de a végitöri hegy és bérc kéissereien adta -vissza..\' Minden oldalról hangzott a dal : • Rózsám, mért bagylál el?.
. H I R I K.
MIMmtoMs. Fi&Umia Lajos bntorgyáros Nagy-Kanizsán, igen kellemes\' meglepetésben rá-«b, fia: a 19 éves Lajos részéről A fiatal Fialones, ki rendkívüli ügyességet fejt ki apja mesterségében, ennek tudta nélkül, egy pompán női pipere-asztalt ás izéket kissitett és elkeld te s párisi időleges kiállításra. A kiállított tárgyeket a inry a legnagyobb kj|tai«Usre méltatta. Az érdemjelvényekel, melyek díszoklevél, awuy ei-ny/i im és a kiállítási anetMr i> im)mrnmh állanak, a kiállítás igaigaiósiga kézbesítés végett megküldte Nagy-Kanizsa város tanássánsk, hol ast Kardán a távollevő kitOstetett Ifja helyett, ennek atyja vélte át, Vécmy Zűgmond polgármester keséből.
— Rigf-Kaaliu — Baiipmn. A tömegei Ielrindulás > rendezése is ssarveaásére kiküldött bizottság már actióban vaa is mist örömmel értsefilink, a bizottsági tagok mlkUias igen! szép ákarral Jár, a mennyiben majd minden házban, akad 1—2 olyan egyén, ki aa oiaeigna kiállítást is a fővárost ezen rendldvfili kedvező alkalomból meftekmteoi óhajtja. — Egyben mez jegyezzük, bogj i fiieeeuteeéi tiej* Mk -e* mánkban tévesen közöltetett, a mennyiben a visszautazás külön vonalon szeptember hó 88-án esti 10 Órakor és nem mint teletve volt átiskmi 10 órakor tőrtinik. Nagy-Kanizeáról a ktlőavoaat 36-án délelőtt 11 órakor indul, ennélfogva a felrándulóknak a kiállitáa áa a tfoáfes kintiéira teljes két nap áB roadslkeaéstkre. iWrirar—I ITgjlst ntalánii nm védnökiége alatt álld laUnbreaef gyermkvM yyUt fióájáaek lüe ..........kir. kamarái,
tronörökSsné ortx. ItUme k
sitése tárgyában\'2b&% JózW m. kir. miniszteri oaatálytanáeeoa, miat a Febér-kereszt-Egylet elnöke vaaáraap e bó f-áa Nagy-Kanizsán fog időzni 0 méltósága fftleolétébea nevetett napon délelőtt 11 órakor a városház nagytermében értekezlet (og tartatni, melyre Fmw Zsigmond polgármesterünk meghívta a két jótékony nőegylet is a Vöröikeyeest egylet itteni fiókja tarák, asonkivQl tánadalmttnk löbk - Inínyrt* egyÜMjgét Aa árfekmdetre^fz ulon w felhívjuk közöniégfink figyelmét, melyen bárki réezivehel. Ha eikerfil a Febérkereszt-Egy lel illeni fiókját megalapítani, ugy tán már a ítheljövöben egy bűmanns intézménynyel: lelenc- vagy árva-házzal gazdagabb len városunk.
Képvlielélkeeiámelá Aleó-Leadvéról írják lapunknak: Aa alaólendval választókerölet képviselője fr Mandel Pál kőraija folytatásában vaaáraap Stécet-Szigelre irt. A zord Időjárás dsoára is válásától nagy számmal jelentek meg fogadtatására. Beszédében a képviselő a házas-ságjogról szóló törvényt is annak parancsoló izükségét magyarázta. A néppárti közbeasóláaoira azonban foglalkozott a néppárt alkotó elemeivel, céljaival és eszközeivel is. Kimuislá, hogy a néppárt ciljatval a közszabadságok, aa állameszmének, sa állam tekintélyének éa függetlenségének biztosítékai ellen tör. A párt kiküldött ssiookai beaailaek a kii gazdáról és a kis iparosról, eJleniitbe állitváe ezeket a nagy tökével,\'a pártvezérek pedig no-delkesnek nagy uradalmakkal, de aaok mellett nemltaUják kihaaznoaitaíri a nagy tőkét sm. A képviselő a tán Magoty Giaa szólott nagy tetszés közölt, inire a nép a képviselő lelkes 9-teiéee mellett ■étaeilott.
-T- Kevés • ilik. A .Ceurgó és Vidéke-irjs .* Főgymoáziumunk növendékeinek ssáms ss előjelekből ítélve az idiá meglehetősen meg fog apadni. A jelentkezők isásu az előző évekhez képeat alaposan csökkent, söt az egyes oestá-lyokból is többen sípályáinak s más intézetbe meenek. Ennek az apadiamik az oka legnagyobb valószínűség szerint a mail év roaaa tan-
Nagy-Kanizsa, csütörtök
eredményéből) keresendő, ugy látásik: a szülőket megrémítette non migtiru osztályzás, ne lyai as íatéaal tanárai a mull tanévben gyáko-roJlak, megbuktatva a növen\'déKsk \'/.részét.
— I\'nmII ab kóborolt, aag. ifc-én Alsó-Pábok kösségben, mely Takács Anna slsó pá-hoki illetőségű 11 éats leánykát megmarta, es-utáa padig beasalidt Beserédy Laioi földbirtokos laiása ndrarára, ahol aa S\'icea háti ás vsdáss
Zala. 71 aeáai. (4. lap.)
jövő 1896/7 fasévre f. hó 18-án d. o. 3—6 éráig eszkőslendök.
— GlikaanlUWk tanfolyanaa. A gős kazkssánlütők lantol?arai aa állami iparisko Iában (Bndaneslen, VIII. kar. Népsiinhás-utes 8.
) október bó 1 -én nyílik mag a november bó kösspéig lart A beírattok ueplember bó 13-161 ■aaptember hó 2(1. napjáif tartanak. A tanfolyam tantárgyát kepezi a kttlönfélt rendszerű looomobil
ebeket mirti meg. A kösigszgi\'ási balóság a I és stibilgíf kazánok szerkezeiének megismerteiébe
megmart ebek megvizsgálására Keszthelyről Lá> aár Izsó járási ée Sohvaaner Károly honvédbu-azár állatorvosokat küldte ki,\' akik beható vi»«-gálat alán megállapították, hogy a msrái veszett ebtől származik, minél fogva a megmart összes ebek agyonlövetése elrendeltetett. A szerencsét-lun kisleányka gyóaykezelés\'végett a budapesti ÜAgyee-féle intésetbVssálliilsloti
és kezelésnek begyakorlása. Tannlókul felvételeinek a 1& életévüket betöltőit, olvasni tudó önálló lakiloeok, kovácsok, esek sepdei, a lénoek teldol-gosásávsl foglalkozó gyárai (óbb munkásai e olyan nspszámosok, akik már fóglalkoatik a kásások körüli teendCkiel. A felvételre Jelentkezők\' erkölcsi bisonyitváoyt tartóinak előmutatni s azok, akik nincsenek munkában, munkaköny
— Kg| aranyat egy Magyar aa*4rt. I veiket matatják be, a kik pedig munkábon van A Palágyi Menyiért szerkesztésében megjelenőinek, munkaadóikiól biionyitványt- boaaftak ar«
Jelenkor, heti szemle, legújabb axáma már a harmadik asópályáaatról szóló jelentést tartal-maaza. E pályául bah több mint négyszáz dolgosai ve« részt, jeleül annak, hogy a hazafias magyar értelmiség mily mély érdeklődéssel viseltetik a „Jelenkor* Által megindított nyelvtiistitó mozgalom iránt A jelentés minden beküldött pályamunkával külön-külön beható figyelemmel toglalkosik, ngy hogy a beszámolás a lapnak töpb i\'ámán kereeitüi bnsódik terjedelmes folytatásokban. Raugeteg szókincs gyülikigy össze, mely léayee taMMgot less a magyar nyelv rendkívüli árnyaló erejétől, nem ismert gazdagságá-ról és csodálstos fejleszthetőségéről. A jelentéssel ksprsoUtbsn s .Jelenkor* ujabb harminca idegen ■né magyarosítására hirdet, pályásslot A .Jelen-kór* egyébként nemcsak nyelvtisxtitó törekvése, hanem a nemzeti művelődés tiszta magyar jellege és önállóságáért folytatóitelvhfl harcaáJtii teljes
ról, hogy mióta és milyen stakban dolgosnak. A tandíj 3 Irt. Vidékiek a tandíj és bisonyiltá-nyok* beküldése mellett levélben is jelentkezhet-bitnek.
- MükrdveMI elándás Picsáról írják lipnnknik: A picsái műkedvelői előadást mait bó 89 én tartolták meg, s várakozáson tnl sikerült. A szereplük egytől egyig mind derekasan töltették be saerepttket, és igssí érdem elismerése volt a díszes közönség résiéröl\' s sok taps és gyatori kihívás, melyekkel » szereplőket szép játékokért jutalmazták; mr énekszámokat löbb-ssör is ismételtették. A szereplőkét egyenkint is mind nagy dicséret illeti,de különösen elismerésre méltó Lusztig Mariska kissssaony, ki ossk 8 nappal aa elösdás előtt vállalta el saerepét egy gyást-eset miatt vissáslépni kényszerült Fehér Rozs k. a. helyett. Lnsitig Mariska k, a. pompában adta Juliska szerepéi Gerö .Próba bázasság"-ábsn.
mértékben megnyernél magyar kfts^wég rokon-1 Köszönetét érdemel Horváth Károly nr is a ren
de\'énben való buzgó segédkézéiért. Az anywgi siker a ténye*.* erkölcsi melleit csak kielégítő, mert a rossz időjárás s vidéket a megjelenéstől" teljesen visszariasztotta, és csakis s ssámós felülfizetésuek köszönhető, hogy is iskolák cél iára 15 Irt körül maradhatott. Ilálá* köszönet illeti a követkeiő lelülfisetöket: Ssentmihályí Dezső 3 Irt Kollár Jáqosné 1 Irl, tiaál Miklós, tí.iranysy Ödö.i, Pdtfff László, dr. Front mer Jé—e<i Ilinh w»án, nainÉiH Káruljt 1-^1 Irl,
sxenvét ée bizalmát. Társadalmi, irodalmi, izin-házi cikkei bátor asökimondás által tűnnek k,i; tanulmányai pedig magas axinvonnlftt bizlnaítanak a maga nessében egyedül álló heti szemlének. A \'Jelenkori közöl költeményeket, elbesaéléeeket és .Változatok" rovatában a hét mozzanatait tárgyalja eleven humorral. A lap kiadóhivatala: Jóraef-u 81M évi előfizetési ára 8 In.
— .FéMmlvtlf" Ez a cimaannak az uj
mlUmfl nj.tyn«k| motynek
első ssáma Bndapeeten aag. 29 9n jelent meg. Felelős szerkesztője: Csizmadia Sándor; kisdjs : •A ISldmivelő munkás- és szegénynép szak-egyesülete* Megjelenik minden ^ penteken. Előfizetési ára egy hónapra 16 kr., egész évre: 1 fin 90 kr. Szerkesztőség ée kiadóhivatal: Budapest, VII, Aréna-ut 32 b II. em. 13. ajtó.
— WsÉf >mtlélyes<a A kereskedelmi w. kir. minisztérium megengedte, hogy Kotor község (. évi szeptember 16-án pótvásárt tarthasson. »
— A Bigjikaaiual kir. tArvéuyaséU flnöke az 1897. évre síükaéglendö lüsiTá éa itearín-gyertya szállításának biztösitáin tárgyában ss árlejtést folyó évi szeptember bó ?-én ; — ugyancsak a petróleum s. t. b. szállítása és a könyrköiiuet biatoaitási tárgyában a« ártajtéai IÖ97.-1899. évekre t. éri szeptember hó 9-én togja megtartani.
— TalAlt éra. Egy nikel-nöi z«ebóra, mely még a mult év szepteaber hsvábsn találtatott a Csengery-utcábsn, most idniotfai a rendőrség: nek, hol azt a jogos tulajdonos átveheti.
— Egy JArhallan ulca. Ismert kéihől a következő sorokat vettük: A gőzfü[dő utca tud-
Síékely Ernő 2 Irt, Dentsoli Károly, N.N. 90-90 kr. Bőhm Zsigmond 80 kr. Kálilesa Alajos 70 kr. Sternberg Hermin 60 kr. Erdődi Jenő, Weiss Samu, Fischtr Mikii 60-ft0 kr. Kisztl lgnáca, Krausz Jozefa, (irosz Simon 40 —40 kr. Kovács János, Kauler N. 20—80 kr. Szabó Pál, Stern Dartd, Lusztig József 60 -60 kr. Kqhn Sándor 40 kr; összesen 19 frt90 kr.
— A Baéapestre ellálegsté kiiénség egyet ne mulasszon el megszerezni: a maga képmását, hü -fényképéi, a mely sokkal müvé»»ie-Mhben fcé*xül György műtermében (VIL VáróatigetTlasor 49. szá n>) n ihta főváros fény képészeinek legtöbbjénél. Elsőrangú művésznőink, ss előkelő világ és a polgárság nngys<ámn meg rendelései bizonyítják, bogy Klötz kitűnően dolgosik.
— „Plaitlron", es a fiaisl vállalat, a mely a< ezredeves kiállítás látványosságai közt az első, ma már ta\'álkozó helye a vidékieknek, ötven krajcárért káprázatos látványosság jut a látogatónak.
Kroiifrld névérek Naeptepabcr l-éo
yalevöleg egyik leglátogatottabb rés/te a belvá- lalytAtJák a tsnltá<t a uiagyar. uímet rosnak, nemcsak szok siámára,skik a gőzíüríjút «,aiirzla angol nyelvben — Luké*
-látogatják, banem különösen azok által használva, akik a vasútról gyalog jöv«D, a város folsfi részébe kívánnak eljutni. Ennek dacára a gőzlürdő s a mellette fekvő Pimeial-féle ház előtt a járda hónapok óta összedűlt, sőt az éji órákban é etve-asélyes állapotban \'van. A helyzet türhetleiiségét fokozza, hogy aa átellenben, fekvő telken égést nyáron építenek, s ezen oldalan a gyalógjftrdét-e kHiBlmén; teszt pasanálhatatlinná. — Ügy tudjuk, hogy Pimeisl már minden követ megmozdított as illetékes hitóságnál,\' hogy a járda helyreállítása munkába véteasék — é* süket lu-
Kaalneay utesa 691.
Színészet
Szombiton ,Á Hullán" operétteadatott Szilágyi Aranka újonnan szerződött taggal a címszerepben. Szilágyi kiaasatiOnV eleg csinos megjelenés, de egyéb előnynyel nem is hir." Hingja gyenge, játéka merev, ériés nélküli. Egy aromoadu\'attal
1896, neptember hó 3-áo
rugó\' feleli azonban a kisasszony sajnos nem rendelkezik és aaérl teljesen színtelen, életleien a játéka. Szilágyi szerződtetésével a társulat nem nyert sokai, de nem ie vesztett. A Szultán gyengéi Bozelánnak (Hegyi Jankai azonban mit aem ártottak, sőt ugy látóik,butdliotiák minden lehetőt elkövetni, hogy ba már a Szultán ■«■ uralhatja a beleseiét, ő legyen a helyset ara és ezen buzgalom Ialjas sikerrel ie járt Mailette még Anmyoti Janka (Dalia) részesült a közönség osztatlan tetszésében. Begymy (iyula főeunnch ezen estén feledni látszott, hogy avssinpadoa van. A kitűnő komikus valódi cirkuaz boüócaá alacsonyodott Ie. *A mit ő ezen estén mivelt, ak nem túlzott komikum, hanem túlhajtott bohóckodás volt; ártalmára az slőidásnak, ártalmára saját ssinészi reputatiójának. Mezey Andornak (Bim basi) csak a ssakála volt igazán ;r&itenetes\', Lomnietyban (Bül-bül) szintén csak kevés .kel-^emetest* találtunk. — Közönség szép számban.
Vaaárnap délután > Sanyarú Vmdd\' mulattatta a zsúfolt házat A címszerepet Hegyessy Gyalt jálszta, sok tspsot aratva.
Este It.ikor József. Télen" népszínműre adatott * jól látogatott ház előtt A szereplők majd mindegyike sok igyekezellelvésKUagyi kedvvel játazoii. Csikdné (ftzv. Bogárné), Aranyon Janka (BogSrué leánya), Muri Andor (Maréi), Lomniczy (Vasas Józsi), Hegyi Janka (ennek neje), Rtgytuu (Tapsi bácsi) teijes elismerést érdemelnek. Ritka szép -alak és nagyon alfogadhaló színész : fmrkmt Béla, ki ez alkajpitmal Torkos parasiigaziiá* nzemé-lyesitette nsgy>sikerrel. Márkus Ilona (Torkoené) színlén .előnyösen tűnt ki. Aa előadás egésaben véve igen |ó volt.
HUf&n *Egif bolond pondolat* Lauffi Károly rendkívül mulattató vlg|átéka került bemutatóra. A szép számban megjelent közönség pompásan mulaltott a hatásos éa találóbbnál találóU» jelenetekben, melyeket alapjában azon bolond gondolái idézeti elő, hogy egy magára maradt unokaöcs (£oMtn/«y) a nagy bácsiék lakását, esek távolléte alatt bérbe adu. Iw kerüli eae»i iskásba atbertdi" szerepben\' többek töat Bájlaki Micl operetle énekesnő is, kii Stettner Arinka annyi sikkel, termésietés kedvességgel mutatott be, "bogy ha már nem lenne a közönség kedvence, most vált •velna "azzá. Stettner Aranka, még csak ■ ahány hónap előtt hagyta el a -színi képezdél; 18 érő* -k^ra- tlai.\'ái\'a uiái jslanlég ü egyis legkiválóbb tagja a Ucsulatnak. Szép előtanulmánya, zseniális elOailóképeltsége,rendkívüli intelligenciája és egyéb testi és lelEjü^éptolajdonai fényes jövőt biztosítanak neki. Igen leiszett még ^ronyoti Janka (Tátrai Kázmér leánya). A többi szereplők küz(il kiemelhetjük : fítikilnét, Farkat Bélát, Lounictyl, Mnfil. it HígyemL Az előadás összevágó, gördülékeny Vult.
Kedden a B&nyaúesler Zeller kedves zeoéjü Qperetlejét láttuk. Aa előadásnak érdekességét nagyban emelte Leopqld Franciska uraő a kolozsvári nemzeti színház primadonnájának ve^Ug. fellépte, ki ^véleményünk szerint a vidéki pii madonnák közt ugy énekben, mint játékban egyik első helyet foglalja el. A vsndégmQvéeznö Igen kedvea jelenség a színpadon éa játéka előkelő, mig hangja üde éi Uoaián esengő. A vendég úrnőnek alkilma is volt Fiohlenan gl. kiaaaazony szerepében kitűnő hangját teliee mértékben érvényre juttatni és minden énekszámát lelkes taps jutalmaata. Különösen a második (elvonts kettőse Koderik herceggel igen jó volt, asonban a harmadik lelvonásoan biaonyitotia be énekművészeiét a „Crenionai hegedűs* című operából, a betétül haaanált mtdárdaltal, rnalyet szif házunkban meg nem szokott tapsvihar jutalmazott, ugy hogy *a vendégmüvésmO e dalt kénytelen volt háromszor énekelni. £ dal «gy*aerü éneklése különben is a legkitűnőbb operaéuekesnö erejét ia próbára teszi, mig a vendégmOvéaanö harmadszori éneke ia oly fenséges éa tiszta volt, hogy valóban elragadott bennünket éa ezzel nyerte el mindnyájunk kiváló teszéaét.
Leopold Franciska uroő keljemea emléket hagy színházba járó kőtönség&nknél, asonban ő is meg lehet elégedve ss estével, a mennyiben a distingvált közönség a színház minden részét
sem árulta volna él a hatalmas Szultán, hogy megtöltötte és lelkes tapsaival jutalmazta íel-______tényleg értő szív dohog keblében, awlpeR^grömijitétr^
lekre talán. Ily előzmények után mindinkább) és keservei vannak. Mindezt a kisasszony kéz-1 A vendégmüvémő után Btyyi Jaaka (Nelli
lábrakap as általában elterjedt vélemény", hogy as HÜé\'tákes hatóság nem . akarja a gőzfürdő részvénytársaságod Jtöteleesége teljésitésére s\'oritani,
játékaitól kellett volna niegtudmtnk, ezek voltak j ctipkeverö leány) primadonnánkat kell kiemelni, azop segédeszközök, melyekkel Szilágyi hatást ki dacárá rekedtaégének. igen szépen énekelt és vélt elérni. Az Olclkesést kifejezésre juttatni nem\' mint mindig, kitűnően játszott. Különben Hegyi — Hereak. tanonr lakqla. A nagylini- j nehéz dolog; valósainüvé kell azonban tenni Jankánál eat megszoktuk, ziií kémkedő tanoio iskolára! a bcírs\'áiok a! hogy ezen oírlV^gésnek benső rugója vnn, ézenl Dobi (Zwack bánysiga»ga\'ó)szerepében szokott
Nagy-Kaniass, csütörtök
Zala. 71. Mim. (5 Up.Jj
1899. mseptember iió 3-áa
Juliska
Mihály fy
őrükké Hjn,
jó Mwéá* Kllrida
gyakran Bangót kacajt keltalt aa hereiemre vágyó aaerepével, melynek kitűnően MgMelt Hegymy Gyula (Taida rtkiárot) éa /jtaricsy Béla (Dusel írnok) jól játaaottak. líuii Aaiot a bányameeter aehéa éaeknámafi igen Mápta edk érzéssel énekelte. KttltlaSiien a 8 ik filveoáeben ért al nsgy betást. DM Henrik (Rodarik herceg) »ok igyekezetet Uansitott. As (|lt M itnekar igen jó Tolt, Merít karnagy ki tett magáért.
Ujj halíjuk, hogy a dlrector ur a lényét alkar Utal össtönösve a vtadégaiereplö művésznőt ■ég néhány lellépétre megnyerte, mit blsonyára ttőmmel log a köaöaség hallani.
írtetOléellak Mariot a mOvévnö legközelebbi fellépte aaombaton le*s JW^d—bao
CSARNOK
órflletea axanTodélyből
— iatrikai Ma lel MtUmL — Niwlbel fonlltotu bfut Ha (ValjtatU.)
— Matyik napon ?
— Noa ait akaratra — hogy aa trfdjam tttbé. Elaonora kisasszony... da mégm tadom a jgy aag kall mondanom. Sajnos, igen jól ieae-nm — af egéea házban nincs több ilyen aaely így néane ki... En tegnapelőtt mostam.
— S mikor-vaaaila ?
— Még tegnap reggel* — volt a biionytalan válta*.
-ügy?
— UH.
— Matt mi aobtjába?
A laakleané kötényével gyorasn balakart arait. - - _
. Egy aagy ember aionaai (elkelt a nyomon követte.
Egy. rövid ssünet Állott be, de a csend nem aoktra a ki* eaklidt Által meg lett törve, ki uon indítványt lyujtá be, hogy balautaaaék al a kihallgatás mtanapr*.
Ebbe a viaegálóbiró is beleogyeaeU,
A gyűlést be>Arinak nyilvánította a egyaaere-•mind aion óhajának adott kilejeaéat, hogy holnap déluttn 8 Arakor végtaaícakoaAlaa njra tgyütt fogja lAtni aa nrakat.
Általános motgas tAmadt, kevéa psre múlva már caak Mari kisasszony, Gryoe nr ée éa maradtunk a teremben...... A többiek mar mind
elbagytik.
9. ftjtut.
•zomszédnőm, ki ftsiiőnsserüleg érié, éa iameretlen ijedelmek
aoodja me}( mikor vitte a kisasszony
— Tegaep délután, a többi ruhával egyttti Aa uraságok éppen akkor öltek as ai asztalhoz, — igasáa nagyon sajnálom Eleonora kiaaaeaony, de as igasaAgot mégia meg kell mondanom. Laura homlokát ráncolt. Eien bisonyitéa, a mely aa övével ellentétben állott, llthttt Mbyomátl gyaíőröTTrt, mert mi-dőn a tanúnak albóoaájtása után egy pillanatra a vizsgálóbíró által megkérdeztetett, na kiván-e még valami negiegysée^ tenni, mintegy védőleg emel-fel kerét, lejét ráxt ée astán ájultan rogyott vjieaa aatkére. Erre természetes általáaoe mosgáa tAmadt. Igen meglepett, hogy Mari nem aietett unoka Mvéiéfiek segítségére, hanem Molly ée Katalinra hagyta, őt megint eszméletre homi.
Néhány pillanat múlva annyira magáboa tért, hogy a két leány támogatásával elhagyhatta a lermel
Saép
hogy itt e teremben m
ellen legjobban van bittoeitva, elhagyta mellettem levő Nyél, t egy ki* divánra ült, a mely tér legtávolabb oső aaegletében Állott a Átengedte magát a legszeovedllyeeebb a legemész-több fájdalomnak. Gryce ur eaalatt ujjait látaaott aiámlAlai. Oly aavartan nézett ki, mintha a aiámtaui mtt-velet nagyon caudáiatoe éa magaa volna neki.
Midőn boaiá léptem, keaeit leercaaté éa arca aioanal- nyugodt vonáaokat öltött.
ValóesinQ azon"1 kielégítő eredményre jutott, hogy tkjainak asáma máe emberiáreaiéval egvenlO.
Mosoly lyal üdvösölt, a mely, tekintve a hely-aat komolyaágAt, nagy mértékben elkedvetlenített . —Onn ek terméaaeteeen nem lehet lemmit ase méré vetni, nblitAm meg Ingerfllt hangon, ön mindan esetre jó ssáudékbol cselekedeti, de mind aaooáltal mcgloghatetlen előttem, hogy hogyan tehette ssivare, ama iMgéay, amúgy ia már erOeeo compromitiált leánykát még kínosabb hely aetbe hozni. • <».
Kérem, mogdjfc meg, :init akart itten, ama zsebkendő elömutatáeAval elérni?
Etael minden eeetre nagy port vert fel,, de keveset ért el v$le; mert dacára különös foltjainak, as én néietem aaarint, koránt sincs bebizonyítva as, bogy Eleonora követett Volna
el valami bijnt,__• .
— Kayaond ar! vtlaszoU,
bérmelyjhomályos ■ elmulaaz-
BP mint detektív
réadörtisatviaflő kötelességei esetet felderíteni ée én nem is logol tani aemmif, ami nekem ehhes segítségemre lehet.
— Legtávolabbról sem jut eszembe Out hivatalának\' erhanyagoláaára csábítani, válaaaoltim hirtelen. Csak azt nem foghatom meg, hogy ön valóban aat hiszi és ezt fel kell teanem — hogy eme fiatal gyöngéd leányka követte ej e hallatlan s természetellenes bűntényt Gondolja meg, hogy ilyen telt elkövetéeéhes, egéaaen máe idegek szükségnek, mint as övéi.
Aion körülmény, hogy uookanOvére — Isten
tudja, micaoda okból — oégynea kös&t ily lelkiismeretlenül vádolta, lebeutlea, bogy as öa tiéletére, halárpsott befolyást gyakoroljon.
Gryoe nr kOaba vágott:
— ön nagyon haves, mondá, egy kicait talsA-gonan hevesi Aki e jelenlegi osomót feloldani akarja, annak mindenek előtt kideg vértnek kell lennie.
— Még leea alkalmunk, eaea esetet behatón tárgyalhatni, tiaatelt uram. Most as ön helyzetében ama hölgyet vigaaatalaáaL Attól félek, ha nem hetiéi hozza ayAjaaan, sokst Art magéinak airása által
Ugy laiáltam, hogy tanácsa jó, ée igy oda mentem Marihoz, a hozzá hajolva, nehAav vi-gaeataló eaót sagtam neki.Ugy látaaott: tai)aeM elfelejtette, hogy kivflle még más valaki ia van a teremben.
Hangosan airt
Egész alakja reoegett,
— Kedvee kitaasiouypmondám, tudom, hogy miit idegen nem igen vagyok alkalmat arcai Ónnak oly raOkat mondani, a melyek képetek lennének meRvigaaztilni; Da még ie msgkiaérltm Gondolja meg: ama taaobiaoayaágok, a saelyek véletlen tényekből vannak merítve, még nem taol-gáitsibatusk otattMóa buoayitákot.
Megrázkódott e oly tekintetet vetett rim, a mely mondsai látaaott:
— Örvény előtt állottam a te visazahtutál. ön nagyoa jú, augá. En annyira félek I De
ha gondolja, hogy nincs okom a csQggedéare,njra bátor lessek.
£s tovább tolytáti:
— Igen as eddig tett tanuakodisok mindenesetre véletlen körttlményekbél meritvék. De Elaoaota est nem tndje. ö nagyoa Ugatott a alig tad\'t mtr mit mond ée aüt tesz. vejét bankba taHa és —
r- fia.___1
— Jsi Istenest I
Folytatása kSvstKasIk)
Bterkeattől üxanat.
Kari. Ha néha-néha egy-egy éaAm elmarad, ne, mélióstataék a szerkesztőtég rovására. inL arrSI ml nem \'ehttfiak. Aa óluütott számot a napokban kiktreatetjOk ét mej rküldjök. Kost —
tanév elején — a kiadói kivfil al vannak foglalva.
íegkiildjük. alkalmazónak rvad-
FelelOe szerkesztő. Dr, L 6 M l HlL Laptulsjdonoa éa kiadó:
i ■ c h el r t l 4 r.
Hirdetések
óvatoeaég: Omk a „Ktttirala^ aé»v«l al látott srsdsU-oaomagokat kéfjak át fogadjak ti
t
raiy-Xulm, TMirnap
Zala 71, szám (• lap.)
Í8M. szeptember hő 3-á»
Költés tojások.
nua m>ii>n ^nk>u>tjí,M-
hMUMi, frii*t», ma bUrMtal imtmkimt * tar, Imdu-ty árt sí kr, nIMi oiii4|» ktkMI W ki t»»kw>É»l, hM iiImUMí! IMrfcihillil, laagfeMS-taJ JtnbmkM 3» ka., uti)ÉrtitMI úntakM K kr. MtM BMéMiMWM M kr, aiaanfeMi í»-1 "i" SO kr. I»n mkikMI hnWM M kr. MMkt teiMW Hb,«M/l hMn mkmkltl bitaúW 10 kr, toktalálhnMlii II kr, lUikmtlII luihilfci IIT kr, amémá étté* htolrtll rmbwkéM 1 frV |*|||I klBtlrtlI » kr. fcaktal MO M;« ksntklél K kr. boakfit *
Cwüa aguwu ifliut, — aAak air Utt totafr-tdhk ktttetotn — UhW tojilüt UMte mM U ■ fej liauatp ta nMiakfUrt talp. tnnlpi
llilW
Pauly Miksa,
(KlfM 8iij«iiMé|)
I
A világbirü STEYRI fegyvergyár ■ W I F T
KERÉKPÁRAINAK
klaárélagw fóraktára és képviselősége _~
Nagy-Kanizsa és Zalamegye részére
Dnger Ullmann Eleknél
Msgy-Kss iuáa. Em kerékpárok, ugj tarttüigra, aserke-ntre alít fcisyl járásra az elaé helyen állasak as Ssaze* Koropal gyártnánysk kiiött
Képes árjegyzékek lajtyea és hératratve.
I lettül
udm

Izraelita ünnepi
úgyszintén mindennapra szóló
Imakönvvek
•4 magyar német fordításban
\' egyszerű és diszkötésben. «► IMAKOPENYEK (talisz) _ _ i-\'"^ \'J-____________________legfinomabb selyemből, gyapottesövetből stb.
Üdvözlőkártyák, levélpapírok nagy választékban kaphatók:
kFischel Fülöp könyvkereskedésében Nagy*Kanizsán. yf
itipr\' ~tq>r~~ ~ in " inqic ~ i]jmsi«11 síC QgiC iicpi" nmcOBCreTQil\'~(ncjCi rui— qj • tT^H
Kapható
Vacjr>Kanlmaás!
Fesselbofer József Ararath Náthán Deotsch é* Ehrenfeld ilj. Piacher Ferenci Fleischacker József Marton ét Huber Neu és Kitin ilj. Roaenberg Miksa Schwarz ét Taubtr Strem ét Klein Roatofeld ét Fia
Ma(]r«HéeM:
DedinBzkjr J. gyógy sz. Kohn F.
Kapható:
Patta i Schleiffer M. (>.
Per lak t
Kramaríta Viktor Soaterita Pál
Msacg:
Math Bodis Darnay Kálmán Márkus Sálamon fia
Fels« Kegcad: Wtiler Yi]m. és Samu
„Z A H E R L IN"bámulatos hatású!
Fölül múlhatatlan biztosság és gyorsasaggal pusztít mindennemű kártékony férget és azért a
vevők milliói által dicsértetik és kerestetik. Ismertető jelei a. .következők; 1. a lepecsételt üveg, 2. a „ZACHERL" név.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonoauál Nagy-Kanizsán. 1896.
XI......^ " - Lj » i ■ -I , . j.; ■ \\ . ■ »■, /, ;.!. -..\' B— •-rVlrf—. .
72. mftm. \' -Nagy-Kanizsa, 1896. szeptember 6-án.
XX11I. évfolyam.
1 hü>Nrtl\'l| t f I.iiiii Oliap-M* Mari* UH»>»rt > lap nallMri rtodn Mttkmt mMm Haltata;.
ZALA
ZteáttávMali
Vimfcáa-ápSlat : HmW UqrtaaMtft
ILÖnsmM iUI: I|*a tm II ktáaaa <• fn — kt.) Nltm lkn« (IH-U \' k«naa p Irt SS ka.)
IMatM jatáafaaaa ■i^jjfcfak
______A NixT-Kaninti- & dél-salai takarékpénztárak. a BankegyeaftM, as Ipar- és kereske- ~~~
Hiii.ii.> riwv ddmi b,nk\' 1 Nagy-kan jssai segélyegyletszövetkezef és a letenyei takarékpénztár, *yUH4r
■ « a „négy-kanizsai malátagyár és aerfóződe r. t" hirataloi közlönyt. im_jj_i,\'\' U-lnhikr
íffM ttém áraz (é krajcár,
Ml—Min ImM ank t»»«n kint Ul fcgaétataakU
IkinM I
Politikai és vegyes tartalmú lap.
Xcgjelealk Ndkj-KrhíuAr hetem kint béimcr; * Ttaárnap ém ceiltörtSlcSii.
\'matkaatt ftakel falta M>f>-
limMwki lattané
A OYermekek védelme1 eze\'ce\' megmenteni az életnek
— ■ . és társadalomnak, hogy az óriási gyermek-
Nagy-KanixHa, 1896. nepiember 4. | halálozás kisebb arányokra ieszállittassék. .< (—».) Tudvalevő dolog, hogy az európai i Az ország fővárosában "Stefánia föherceg-kontitinensen Magy rország azon orszá- asszony, a fenséges Özvegy trónörökösné
gok közé tartozik, hol a gyermekhalálözás j védnöksége al.tt megalakult a fehér-kereszt" iaflSSgábart még érezni sem tud
igen nagymérvű. Részben a szülők gon- f országos lelenc- és gyet mek védő-egylet, —• datlansága, a nép műveletlen sége és nagy* I mely már rövid fennállása alatt is áldásos
mérvű indolentiája, — részint a szerencsétien elbukottak kétségbeejtő állapotai, amelyben tiltott viszonyuk gyümölcseit gondozni és felnevelni nem biiják, okozzák azt, hogy sok-sok gyermeket tarol dfca Halll kaszája, roefc gyermekek a jár-
tevékenységet " fejtett- ki, — s most tudtunkkal vannak már fiókjai is. Ez egyletnek elnöke Tabódy J&zsef m. kir. min.
rongyokba burkolva, s így annál is inkább minden szív szeretettel fordul; többet beszél enne-c néma ajka, esdő szeme*, mintha szívfacsaró szavakkal mondhatná el bánatát, kinjait, a melyeket ő ártatlan öntudat*
S vajjön feltehető-e, hogy nálunk érzéketlenek maradhasnak a szivek, s a megrezdült érzés nem nyitná meg a legkönyö-rületesebb cselekedetre. Mert a letjkönyörü-letesebb cselekedet a kisdedek védelme,
sadalomra nézve
a kiket megmenteni nemcsak emberbaráti kötelesség,- haneiri a társadalomnak szent és elmulaszthataflan érdeke is-
Valljuk meg őszmtén7 é^péA a gjauiek-védelem tekintetében történt még kévés fial zánkban. Igazságtalanság volna el nem ismerni, hogy egész társadalmunk nagy és elismerésre méltó tevékenységet fejt ki a a társadalmi jótékonyság terén, vannak fölös számmal olyan egyletek, melyek elévülhetetlen érdemeket szeresnek, a téren, ni-házzák a ruhátlant, g^ámolják az flgyefo-gyottat, kenyeret adnak az éhezőnek, felszárítják a nyomorgókés szenvedőt könyeít — de a kis gyermekekről sem szabad meg-
tanácsos Kanizsára érkezett, hogy itt is ez azoké akiknek néma tekintete gyakran &)• egyletnek egyik fiókját létesítse. Ez érdem- dalmas szemrehányást} rejt a társadalom bői hirott egybe: \\Técsey Zsigmond^ polgár- ellen ? —.......— - . .,
mester e bér 6-án vasárnap délelőtt n-re i Vájjon feltehető, — hogy nálunk a jó egy értekezletet, melyen az orsz. egylet el-1 lélek melegével fel ne karolják az oly nöke is jelen leend. ügyet; mely a társadalomnak önmaga iránt
Ismerve Nkanizsa város minden szépért\'való szent kötelessége is? S van-e szebb, és nemésért buügó kfrönségét,—külflnflsfi\'n j lélfikemeJ^hh cselekedet, mint sok ártatlan
pedig annak melegen érző hölgyéit, nem\'kisdedet megmenteni az életnek, átadni ren-kétélkedünk benne, hogy ily nagyfontosságú\'dehetésédek, megóvni az esetleges elzüllés-és áldásos eredményében messze kiható tői, miáltal csak átka, sokszor réme lese a egyletet lelke egész melegével, szive leg- társadalomnak. Nem vagyunk annyian, hogy nemeseb felhevülésével fel fog karolni, s a kár nem volna-minden elveszett.életért, — fiókot meg fogja alakítani. Iamelyet kellő gondozással meg lehet mea-
Igaz, hogy* nem érzi az éhség kinjait, aj teni. Pedig ezt meg lehet tenni. Nem sza-ki sohasem volt éhes, nem bírja felfogni a[bad megengedni, hogy valamikor oly vi-nyomor végtelenül lesújtó fejdalmát, akij jszonyok álljanak be, minők felett jelenleg mindig a jólét karjaiban pihent, de a gyá- Franciaországban annyit panaszkodnak, ahd moltalan, kis gyermek felé, legyen az bár a népesség száma ijesztő módon apad, a
A „ZALA" tárcája.
Hnaxár-odn
(A killflt aifIL)
- A „Z A LI" «né«U Untja. —
Irta: ftüf é 8. Sáador
y A snejdíg kii kadet-őrme* tar oda álli a nagy tükör elé, rágyújtott- egy illaioa cigaretre és eaiaUhaul ssemeközé fújta a tükörből reá-bá-méaskodó babaképö kaioníeaktnak a lümöi. Oilingelre ftsataverte Harkantyua bokáit, miat egy kii autómat gép, iesceüeri elfire-háira furdalt, hol s jobb, bal-^balkMérel ssalulili, majd ma; hetykén yuwnérr^Mapta kia píron lapkáját éa támolyogva,\'mintha ciak réaef volna, bele-bele botlott boaaiu kardjába, melyei csupa tévedésből a jobb oldalára kötöll, de kőiben paj-aán, gyermekes jó kedvvel egyre csak kacagott.
— így jó la«s minden, csak azléa eatér* na; lagyae aammi hiba Ormaatar nracskám, különben j l«s bümetéa.
As aattálról felkapta esüatöa végű lovagló pál-eájtt is bravúrosan forgatta duzzadó pici ujjai között olykor egyet-egyet suhintva csapott lé-■yen lakoaiaaája axtrán. « j
Aatáa újból viaaaaült helfére én sümmögve kardte forgatni a Ielelrt nagy loliásaokat.
A boisnt tolyosÓD\'felkendezve, fürgén italidf
végig egy bóbitái fajü asöke leányka éa nagy Iáiéval nyitott be a »iemköiti ajtón.
— Bocsánat, eltévedtem — mondá egéaMo elpiraltaa, axián viuxahuiódva igyakesati kifelé jotai a nnbából.
A kia badapród-örmealsr hirtelen . felugorva a taburetről, eldobta a kezében, tartott nagy papir-oaomót éa gyöngéden, bisonyoa . diiakrécióval megfogta a leányka kaiét.
— Maradjon már most kjaanuny.
— Ah naa, nem — uabadkoiott, iá vartan a kelepoébe jótett kis sikáló madár. Én canpa tévédéiből nyitottam be as ajtót. As a ssolgáló, ki a folyosón seperget, ide utasított, Ugy mondta, itt lakik Aranyouy Jancsika, as én kasinom.
— No láspa édes, u a ssolgáió egy cseppet i basndott. As ön naokanövéra valóban itt
lakik.
— De hát akkor?,.....
— Hogy kerültem én ide, azt akarja kérdesni Est nagyon egyaserüen megmagyarázhatom. Ku unja ugyebár színésznő......
\' — ^gen, Igén — mondta tirStnmel a hány és formás kis bársonyos kacsóit ném vette kia harcig kis ksdét finom késéiből.
Nos, ma ente valami katonás dsrsbbsn kell játaMnia és igy engem* kért fél arra, hogy egyben máiban utasításokat1 adjak. Szent a-béke? Most már osak ném,fél tőlem. Különben a iiogy ,«i0Ji" • itt? lát, Billútky Géss, Maron hadapród-őrme«!er vágyók a kunsági ezredben, és bs nem oislódow, ön Fóthl Frida kiaaassoay ?
— Hát ezt bóniSá tudja — kérdé unmagáa végignézve a leányka.
— As iméat említettek, hogy váriak ftnökra, különben is aokat, nagyon sokat meséltek már nekem a kisassioayróL Söt a legutóbbi levetél... De nem, eit már nem araedom el.
— Megmutatta a bilidatlan?......
— Ninca oka e miau pirulni. Ideálja vaa miaden embernek, és az éppen nem bla. De ül|ön csak Is kisasszony, mert kiárad, nekem pedig engedje meg, hogy rá gyujtbasaak.
A kia kadétnak kárörvendő mosoly vonult sl pici ajka körül éa a miatt aa első szippantásnál torkába asaladt a Ittst, hogy fuldokolva kas-dett köhögni, de aaért ossk tovább ssivta ciga-retjét.
— Vigyázzon, mart baj lesz, — figyelmezteti öt jóakaratn\'ag a leányka.
— Bajt itt a földön eaak as asszonyok okos* hatnak, egy ily kia hitvány jószág soha.
— Ugy ? akkor ksrOlni kall as asaaonyokat.
— Hiss as ebben a bökkenő, hogy ép skkor érezzük legjobban ss asszonyok hatalmát fefel-tünk, mikor erőszakkal kerfilni, feledni akarjak őket.
— Eszerint már önnek ia voltak kellsmeilta-ségei?
— Majd hogy az életemmel nem flieitem érte,
— Igazán\'
— .Tán kételkedik benne, kérdé a kis hős, a •érteit önérset hangján.
— Oh nem, neai! De maga még oly Utal... \'
ldtC. iwpumb*r hé t-U.
nrt nagy mértékben felkeltette az intéxfl körök aggodalmát
Népességünk, dacára a nagy gyermek* halálarisnak, még folyón növekszik; de mégis köteleeeégünk amennyire ez lehetséges, a gyermek-halálozást apasztani a ex álul növelni a népességei, \'«
A fchér-kereazt őrsi. lelenci és gyermekvédő egyesület erre törekszik s ezért fiókjának létesítését városunkban a legmelegebben üdvözölj^.
jegyaáke kiigeailáaéra sgr kíldflIUég megválaaa láss.
Lapnak zártakor a kösgyülée mén tart, miért i> a kőágylléi lefolyáaárúloeak lepünk jővő eaá mában ssámolhaioak k«. ,
A városházából.
NagydUaiasa rendesen laoSosn váras képviselőtestülete mptember bó 6 én délutáa kfiigyü-lást tartott a kövaikesö tárgyaoroaattal :
1. Wsiai Hiarik vároai pénstáros állásáról! Is* mondása.
2. Fnedl Jeni rárom erdömeeter álláaáróli le-moadáia
8. Bárlati sáerzödések bejeleatáaet 4 A főgymnsiiuin 1*0 párállni osztályának el látáae.
A főgyaaasiamaál a taodij aiikásti beesedéae tárgyában Javadat.
0. Zalevároiagyi lőrváayhaléiági biioti(á|áaak 14694 96. Mám alatti hatarasai* a aagy-ksaizsai Mgymaaaiamoak a ealtar alapból segélyesén Mrgyábao. 7. Aa ul épülitek pótadó menteesége. a Dr. Maadal Pá) kérvénye a Nagy-Ksnizes Regide leli tirveaett helyi érdekű varat épitá-■áhá* hozzájárulás iárnyában.
X Néttftld Záísmond 6* lánia kérvénye heiy-páaibár dingidét tárgyában.
10) A aasy-hssissai lakarékpáaatár réssvény-lársaaág 50 éve* jubileumit alkalmából
1190/891 m.
Klrdetméay.
A helybeli readőrkapitányi hivatal által agy aiQal ssebóre lsacaeaal «fyOtt gyaoaa körlliaá syak kőat lifogliltstott
A jogos tulajdoooa tulajdon jogának igazolására fel hivat ik.
Nagy-Kaaiaiáa, 1896.
szeptember W l én A reHdSrkapitinytig.
4877/89Ö. zz.
Hirdetmény.
Mely aaariat a aagykaaiaaai v, readörkapi-láayi hivaial részéről a helybeli kir. járásbíróság által 999/96. Mám alatt szsbálysserO aljarás vé-gatt átadatott 9 darab\'kávé* kanál bseaártlk 1 frt tO kr. folyó évi sssptsirber hó 9-én d. a. 9 érakor a readőkapitáayi hivatal helyiaégábea nytl-vánoa árvaréa utjáa elárvereztetni fog.
Nagy-Kanlzeán, 1996. stiptember bő S-AB.
A rmJirtapHénytéf.
A mezőgazdasági válság.
Hosy sa látásik: sat aia már Maki aam von-bsija kétségbe ■ aaak aa a különös, hogy esnek dacán, oly oainián liánnak «i essel a kérdésiéi — miqili| dsrázifeizek volná. — Nyilván nálunk u ui káptalan jelszó kapott lábra, mini Nyughlon; hogy aa egyik gaadaaági oaiiályt njm aaabad lámogsioi a mánk rovSaára a ennek a arvaháij rtvén össssteti kézzel aáaaiik a punlulá.t, lei-
létesítésére tett 6000 IritM slspitványának baja-1 feljebb foltot rakva oda, abnl már nagyon u laniása. sseebeőtlö a repedés, mindaddig, mig sz eiáai
11, A aagy-kaaissai takarékpéoaiár részvény- Méi okin mál.ik a lObbá mar foltn.sem laaa táraaság által 1896, évi fehruár hó 26111 h««-
fjflléábér IAU 110 IMAá jólHohydfu adomány bejelentése.
12. Gyár asah, kir. vára* átirata a vidéki bá-lak adómentességéről »sóló törvényjavaslat mó-doaitáea tárgyában.
13. ▲ magyar aapbali részvénytársaság ás a hasai asphaTt ipar réezvényiárssng ajánlata a járdáknak a*phaittal, a koosiatakask a»phelt makadámmal burkolása lárgyábaa,—
14. A vAláástál alá nem aab képviselők név-
Padig Ettrópa óaaaea állámai közül, aekllnk állana leginkább erdekünkben, hosy sietteesük a gyökere* operéoiót, melytől gazdasági n, eaael együtt nemaeli létünk iUgg * mely ügyiem kerülhető ki. Minik hát várni ás tétlenül nézni a romboló proeeMzust ?
Hogy valamely bajon segitbeskÜnk : arra nézve aattkiégM, hogy as okát kifDrkéntQk éa mag-ttOateiattk. Aaaal agylH aitán megiattnik maga á baj li.
Nem állittak, baay aaak a retewoá, melyekkel a puaatuM lAidbirtakcoa ae*iteai iparkodaak, valaaeiyeM aam fogfák Miybitaai a bajt; éa aa ringanak aMgaakat abban aa iUaméÉÍaa, hogy asl mag is Mlatatik.
Oloeó hitel, oálaaartt faa4álku4Aa,oa6*eikiaái, Állami aagitaéig: «nk már miad régóta táaogat-jak a meaófaadaaágot Európa ayagati Államaiban, mág pedig eokkal aagyobb mériákban, miat amiJyeabea aaokai mi, uagáayaWt volta ok maJ-lett, logaoaioaitbatók. S dacára aaaek, ott ia
fmaalit a kér, talán mág rámaiibben, mint na-unk. A magyar I6ld taraéáeeyaáge, tirmáaya-iak kitllaó Jn(Wága eaak káaielteibeti a kataast* rólát, de föl aam lartáalaibal|a.
Mar a mondottakból ia kiiAolk, bogj a maaó-gaidaaAgi válaágot aam a laaiebbi momaalamok hiánya okossá, haaea ígenia oáotaa ttképpaa, •öt majdaam kisárólag, a terméayak ilaöaoay Ara, mely a gasda vagyonát áa jövedelmét tatamiién oaOkkeeti. így pl. oly ISldbirtok, mely aselött áreakiat 900 frtol jövadelmetati 7*/--os* kamatozás elleti — körülbelül 70.000 ionatot én akkor, mikor a btiza ara 19 Irt volt. Ma a búzát aaak forintjával veeaik « Igy a birtok ia, 6000 forint hmlyett, esopsn 2700 forintot (tehát Í80Ó forinttal as 40%-kal kevesebbet) jHvadilmez, ami — mág ha annál a mai mértéket, vagym ál b*/i na kamatlábai, vaaaittk is alapul — aaak 64.000 forint tókáoak felel meg. A birtokos lehat, saját hibáján kivll, 11000 forintot veszi* tett vagyonából.
Kétségtelen, hogy mág kedvetfftlenebb aa oly birtokos belyseta, ki annak idején, jelsálorklil-. esüsnel terhelte meg birtokát, A* előbbi példánál maradva; moadjak, hogy, 50*, érájáig, 96,000 forint kOlcaont vett fal, amaly Ssaxeg Után, kamat áe törléexlás fejében, 6\'/(%-ai azaa, éfl 2275 foriaiot fizuiéit Ezt »z Seszege* a birtok jovadeimábol, vagyis 6000forintból, levonva; mág mindig marad évi 27x6 forintja. Vájjon mennyi évi júvada amra aaamithni ma í Tekintve a mostani alaesonyabb kamatlábat^ melyre jeteatogköloa6aét idókSabaa koavirtálip: a birtokon levő 36,000 forint teher aUa auk 6l/,*-ol, asaa ávi 1986 forintot laa*. De viszont . .a. birtok a ia — amint- iái fontabb iáztak — mér -eaak 2700 forintot jövedelmez, agy, hoey aa 1926 forintnyi kamat levoaaaaval, évi >wa>a jS-vedelme 776 ioriatra apadt — aaas 72*/,-kal csökkent — amennyiben ateloit, ugyanannyi leher mellett, ávi 2726 forintra Mámithaiolt.
Innen van, hogy a gazda ávr6l-4vn neheaab-ben teremti alő a kamatok fejébén flaatiadő Oeazegat s mindnagyohb súlytyál népesedik rá az adéaüág* terhe. Hátha még elemi csapáeok is érik I Hogy áiljoo meg a lalpán ?
— Pompás. El|6ti6< velem a sainháaba, áa elöadáa után egy öl l fogunk mulatni.
— Mii iálstaaak ma 7
— "A „Dolovai nábob leányát* LáiUd már t
— Mág nem. ««•
— Akkor egáes randjéa van minden áe moai egy-kettő, jer velem — moadA moiolyng«a a kla pajkoa primadonna áa magával voaaeolla bugát a belaő terembe.
A fOggöav leeőrdQlt, az utoleó lelvoaá« b véget árt. Fridaoeka lihegve ekaiadt kuslnja Alióaőiábe. A legaranyosabb n|i«a épekkor dobta la fényes aitilájat. Moeolyogva ölelte át a bohó szerelme* hit leánykát, ki aságyenkeave rejtá sreát keblére.
— No no édea, síért ne nír). Nem jobb-e, hogy nekem vallottál Marcimét áa aam valami igazi könnyelmű hadinak. Bóctáad még kiesl-kém as án árfotlsa cstnenei, da hál megaksr-tam próbálni, vájjon ártok-a valamit a katonák módijikoa áa ie áp kapára |6ttál
— De kárlak Janka, ne atpnd el kudarcomat •enkiaek, még a mamának m, nett vagyon ree-talleaám.
<— Nyolcvan éves koromban bizoaynyal bem iUrttnlp majd ily dolog velem,
— ÉU hogy esett a nagy sserenceátleneég ? Ti Ián sgy |ó vágás?
— Azt míg osak fol ie eetlftk volna. A gyakorló téren, ép mikor legjobban akartam lelidni azt s csalta isssouyt, kivetett a ló a nyirigből, vsgy hogy lábam beonakadt a kengyelvaabaa .. .A 16 száguldva vonszolt végig • köven uton. Ez vérvörösnek látiam az sgéas világol. EgyMsrre Villám horkolva alk meg, egy kés eróaes fogta a gyiplő-zárai. ís én a hogy lesárt pillákkal, beiőrt bordákkal feküdtem a földön, mágia aat moadtam: kóasőnőm Tarján főhadnagy ur I —
. De akkor agyi, le érxékenykedlél 1*..,.,,„,,.. A kaé^i itt mosolyogvi, keseit ssája slá fartvs, alkesuen kfihicsélnl.
FridAoiká, elmerülten, maga elé bámulve, hallgatta a rémei elbeszélést és nem vett éezre saawit
A kadét, hogy ki aa esnék miehezdett ssere-péböl, egy kel löt rántoit Mayea attilájan éa igéea komoly arooal fel éa alá járkált a szobában.
— Sokáig volt beteg ? kárdé egy kis izfinsi itáa, ráastvevölegV leáayka.
Három hónapig, majd hogy bele nem haltam.
—, Szegény......
— üainai ? Miaó jó fa. Higyie, ha est akkor tadtam vofaa, midőn ott fekOdtem fiigvicotva a hideg bereeatáaok alatt, így hét elteltével bisoay nyal maggyégyalok.
— Oh *zt ossk agy mondja.
— Ha szavamnak aenvAisz, mivel bizoayii-halam, hegy agy van F kárdé sgéss allágvaltaa I kadet éi kánai a ssék lámlájáu oda hallotiak a hány éeeaka kflrá.
— Nóe mondja édes, mivel bison)iiháiom 7
— Bocsásson el aram. Ha valaki must bslépne, mit hinne felölünk, .
— Asl, hogy én uwitim önt.
— Nem igss, hazudik.........
— EiKQszőm reá kisasszony, hogy Msreiem, mondá tetetett háwel és esatlanóe oaékot nyomott S leányka lesárt pilláirs. \'
— Éa Ón, vájjon tudna-e 8n engem eaeretel?
A leáayka laáaab kibontakozol aa ölelő karokból, egéia hosoiában végig mérte a fess kii hűesért, ss\'án kip\'iult arcát alreitve, oeakagy halkan eusozla:
— Igen, igen, tudnám szeretni.
— Köszttnttm Pridáeaka Ks most isaladok, előkeriie1" v^Khonnan kedves kuainjál. -Aa ajtó bél vis«»_,.. ,aí>a éeókoi kiotagateit áa a leáayka lényégéivé, ajkára illesatá mutató, ujját, aehogy eláruljon valamit
a
Janka I * *
Frtdal
ölelkezés éi csók, mint ahogy as váratlan talál-kozásnkaál é« jó nevelésű novellákban rendesen történni nokott
— Mily sokáig váramoltattál magadra Janka.
— De asárt hihetőleg nem anatkoziál ?
— Kád kis floké es a kadét, — manlá sgéas k6i4ay6aea a leanv, de aaárt ■aamet egyre IÁrkász vi les ék a< aitóayiiáat.
— Ugy ?ikkarnemie haragaaol, begy elküldtem öl. Osioua kis fickó, de jé gyerek. Tégedet pedig •alé-ágoe sagyilnak iitm le előttem. De ato* látoiu, hogy ae\'« túlzott Valéban a agyai ia lettél, minta nem láttalak. Hat év aagf ><*&...... De
hát hói maradt a msaUcska?
1 A szeretetre mé)66 díva Isteni jékedeábia W-saélta al sat aa érdekee kia Mrtáaaáei, tiiwlmsi. oeaiadi körben, néhány nappal a kia Fridáeaka eljegyaéee előtt, ép aa aatén, midőn játszotta a „Dűlovai nábob leányá\'-hane kia kadet mer^át te ha a eorok véletlenll kesébe játnak, —• megfogja jjekem boesájiaai. hogy na I privát sík ereit ia aláwlem a Ikntah atvaiéaak
Nagy Kanizsa. vasárnap
Zala 72, srím. f lap.)
1ÍM. szeptember bő 6-ín
• — KjiM* a isgikani<s»i A\'wtjitdü árzdte Ttrmdah m* raaáraap, délelőtt 11 orakor a »iiM>ii iaaácstéraében rendkívüli lözgyQ\'ísi tan a tHihrf aapuwddel: 1 Ai alaptaa-báljok 81. {áaak j) hetijének módoKtütes. 1 A ndIuími ImMM he«tfsn*ij«6 ptutir
bömbölve szaladt kérésziül "n*™ \'***- <*«* • «
ktrv<»i<aek táigyaláta
— Ttai A oagyktaissei áfisláao> MiHitlH agyt»Mtt szepfc 6-án ette á .Pitígiri Egytat* aty-\'srmébta táaoeitélyl tart, SO kr. belépti díjjal. fia igy folytatni fogja a Tanára* poakisti táatmiyék tartáa&t hat héten át; Aa igy MWjá tiszta jövedelmet a munkásképző ejyeaátot kflayvtán alapja javára fnrdi\'ják. Ekén! m egyesfiletnek kertié erkölcsi hasznot nyújtanak ai setélyek. ha — amint hiwaBk >• — még. érÉMaak tátogatottftgay tarnak órvendeni.
— Hjasea. DtmsshLturt kisamonvt Cm-jar Nándor t». és kir. taralékoa őrnagy leányát Tarosunk egyik né^ét, a hó 5-t* vette ndü Dieizgtn Alajos hodapéoi tar, kt«st viseli
— A tlkaajl Tkaihaa| Mfniit A Bilttourídéket nagy veszteség érle, mert a tihanyi Ttsxhang, mely 14 azótegef is visszaadott, megszűnt. A. tisihang ■egaz6néténe« oka egy tzartacaédea épitkeaéa. Egy ühanyi földesúr ttgranii kegyeiéiből aa iráni a gTönyörö hely iránt, a kel gyermekéveit leélte, .nyári lakot építtetett e \'e«plo» közelében, de vele*!e»ll oly «erene»éi!en helyre, hegy a tí-zbsBf a\'ját telje aaa alaárváa, a viazhasjot lebetetleané tette. Ai iga*. hogy aa aj palota lebontása Métában a flsíhing—njra hallható lenne, de aa bajosan
_ ■■ ——- ... ___I______ a fép-táaa kSartaatatt, aa eéAadá*
vasad töltésbe rágott csatornán és egysze-j Snláf? Aranka\'(Euridike) észrevehető indispo-ribe ~%íleple a völgyben lek rí fala összes j xítíöjs dacéra igen jó volt Kftöaöaes ki kel álcáit, ide-oda -kapkodó, földhöz ragadt nép Játéban emelnünk igasgatói (Jupiterv ki kétségbeesett jajveszéklése kísértetiesen, har- • d*"6*^ kitűnő aiakiiiaávni, b*o«. ta*M
sogá tal a tajtékzó víz moraját; házak előtt emelt védgátakat könnyedén szakította ál az egyre emelkedő ár és egy óra multán csak ladikokon lehetett az egyes udvarokba bejutni Hogy emberéletben nem
improvizáttóval is gyakran megáacsgtatta a kitin-[ hangulatban lerS közönséget. A kitffnö hangulathoz nem km mérvben jaralt boitá Etgyttty [Gyula (8\'ix Jankó, elkárhozott szellem). ki ex alkalommal igázta kitett magáért. SUttner Aranka mint Venusa. Aranyon Janka mint Ámor, Maron
esett kár, egyedül a murakereszturi jegyzőiiÜV,"1?\' Cw*<* okr*.1
és a domborui csendőrök érdeme kik 2W8«ődtf figyelmét. Janka (thaaai, Jfca* "\'T™*1™\' cseiiaoroK eraeme, u* a ágjgr ^tisztenn) kzéMnetűkkeh érdemelték, ki
legválságosabb ptllanatban onfelaldozó hideg- a. közönség tetsséaél
Térrel liatoltak be mindenüvé, ladikukba Pénteken a , Vasgyáros* szinmtt adatott emelve a\'"sirő csecsemőket és kétségbeesett JWriá Anna nrholgy vendégletléptével, ki ^ztllőket, hogy biztos helyre szállíthassák «»nTrerepébeir«utatta be magát fisán aaerep
flket Hainal felé a viz nvomisa wrv kissé 18 le*b4Í4s*bb dr4»ál rter»\'Pek kBté tartozik, o«et tiajnai tele a víz nyomass egy nsse)^ a cseiekniéBsr visti a ^pi^. ciairet le
kezdett, de az álcákon ---1
-------a cselekmény vtasi.a
szűnni kezdett, de az utcákon még maJ he( ját Tagy roasnl, de áem lehet batáa nélkül sem IáHiatni embereket, mert minden viz I játszani. Hadrik Anna legnagyobb részbea szerepe alatt álL Kinn a mezőkön a pusztulás még a Viváló tulajdonának köszönhette azon sikert, siralmasabb képe tálti] el. A messzeségbe ■f|!,el felléptével elért, 0 csak annyival járót nyak) csillámló % SS
asznak és az ereszkedő kukoricás földek-[téjSen megtelel. A kö.Snség rokonszenvesen bői csupán a hosstu szárak himbálódzó | fogadta. — Sttttnrr Aranka (Atbenais) lga>i
000 írtba koflt
- Léffh^é-aradaktté. Untbormtky Jó-zaai hírneves léghajóa hét! 6a és kedden délután Ariári léghajójára! a FB\'gári-KgyteibeB fela/áll £ léghatii 3000 láb magasaifig te\'náll a lengőbe hiil a léghajóa S óriást ugrási wSjHp a «ikor> léggömb ttalakaira,Jéghajós a iüldre ereszkedik, míg a légbajó mis. irányba flaiált. A iégba)A töirtas déTn\'aa 5 órakor, a teláza lá* pedig 6 órakar tór»énikr fidyMr: 60, 40 éa 20 krajcár lalstUk ia ryértsetek 10 Fréjört fist\'nek.
— \'laf/kaabiat iazda>ágl takarék* péasltr réasiéa)tirsasá| céggel sj pésHDtézetet alupiianak városunkban. A rész-ványiáruság slsplókeje <yy millió korona lesz, WállBOO teÜ jitu korona névértákft, aévre kiállított réuvéaykiboeaaiáÁval fedeztetik. A tervezetet vármegyénk bárom előkelj tekintélyen polgára: HtrULady Bála, KtUtr láttán ü Véútjt Ltariá bizalmas jellegű levél kapcsán közölték a birtokorsággui a a kereskedelem ea ipar t. kép-riatlfiveli f értesüléseink aaerint: ezekbfil\'a kö-röiböl a legna^obb- árdakUdt>ael ooportoeuliak
»á|iat«t liapitaar irgev. Ai uj
címere látszik ki az ideiglenes tengerből. Az idei termés teljesen elpusztult Amit a múltkori szélvihar és jégeső tönkre nem
hercegnő volt imponált kl.\'aejével áa a)alii4»áu vat, mely utóbbi m0vé«ai mag.aUtoa állott égést aa utolsó percig, aa ulolaá lábtoppantáaig, mélyet nem tndnnk 3\'«ttn»fn*k megbi oaéisai; as
ponaaiusai II évet Ha í György; kedden-délután n bagola;aienlgyfírgyvári határban lolyó kaHAliaban IBrdeai akart A nagy előtétek folytán n yiz rendi.iiül megáradtét a szegény fiuc*kát elnyelni Iinriy Ferencz koresmároa arra mentiben mpgpi lamotia h -parton levő gazdátlanra hákat, eat he.viti.e a rradöraégbea, mely) aznián a tulajdonoa a\'áa kntatntt, Tftanltóh fa eaptxA-at életre tdó ráb\'alat "alájiiuisa- vegetts Az uj[m"eak cáklyátkal kerwit-k » fiúcskát h< rétid pénzintézet célja áa, bogy a uiéltány.ándó hitel- kereiét ntáa meg i» találták a ráa között, de már igényeket lehetőleg gyorsan éa olc>ón kielégítse ;[halta
vert, most mogsommiaitette a nagy áiadás. 1 eréiyntk ilyen Utóimat nyilvánaláaát, még 6 usle
A burgonya, tengeri és köles ott rothad el j sem vtrtnnk. — Igen díatíngvaitan játsxoit
a mezőkön és igy ez itteni vidék, mely j Ctókáni (Beanliao márqntsn!} elág já Ixmtneij
már évek- óta küzd a legnagyobb nyoroor^P"***)- ^T55 ^ra^ Jaak.
ral most kéLsénb^ilrt ina^onek nt* eKho (Su»,lnt) * "•jekl\'ok, hogy i«i b.n
rai, mwt aetségoeejio insegnet nez enne.L,^ Oktaveiftt Mimliimf ■tinrri Duód
Vteat Ferenc,« karnisai járás fflszolgablrő)a ^„^^t keit diatérattnk
azonnal megjelent a helyszirréiiH"é§ caónf"! «jw_iéjj--------i
kan ttrta bt fWBMj Tw^g n^eg 1 •_____-____IRflíYA fi)M -
tudhassa: mely irányban kell lépéseket tennie!
hogy az örökös veszélynek, mely márl — „A valuta szerepe a gsida hossza időkön át pnsztitja e vidéket végre, sági rálkághan** cimen AhtUín Balogh elejét veg|e. —.Molnáii és Kolorhan lia-1 \'l\'ihauUr 4 és egy negyed nugyitoe terjedő sonióan pusztilott-a viz. munkát irt és fatn| sni^ljil a^\'f ht >
Smin Pót«> ■ aat.jkiiuinsi szaktudással megírt mfl tartalma :
Mit ériünk a valuta aett? A mi araay tt-
— Vltkt Iklt.
emeUett a birtokviszonyok felmértül) viliotáaáaái a már meglevC terhek aráSyöá ét eálaaérS rea-deaéaé\' koaveütne, a a tákaréko.-ság iajlesatéte melleit, a mezőgazdasági ipar éa kerálcédelm irr dtktií, a hdt/i vitzonfeíial ütsshamjban istápolja. Aa ab^iák lerve a/, hogy imegyénk minden vidéke befolyásos egyénekkel legyen képviaelva az áj- pénzintézetben « ezt t tervét annyiban már mag ia valáaiiot\'ák, amennyiben a vidék aok tekiate yes éa tagyonoa egyénisége alapítónak jelaai kazatt. Aa ni vállalat egexa terveaetéből SrOmmel azt látjuk, hogy az a legszolidabb éa leghomanoiabb mellemben fog működni t a küa-gazdasági érdekek helyes Védelme mellett közelebb hozza egymáshoz a mezőgazdaság és keres-kadeiem képviselői\'. Ezek aa Crvendéíea körülmények Js á pénzintézet tekintélyes alaptőkéje egyarkothizaJuiai ke tenek a lökeket gyümMenöz-taU) át a hitalt kereaö kótön>é|körében; Nagy-Kaaiaaa polgáraága pedig óannte rokonaaenvvel logadhatja as alapítást, mert eaáltal a vidék trtatbb érdekaaálakkal lesz városonkhsz fűzve t igy gazdasági lejlödétfinkrt jótékony hatásul laax. vhájtandó, hogy aa uj vállalat, melynek gyors fejlődése a helyet azértezettal biztosítva lesz, mielőbb megkezdje működését. ~
- Árvíz ■arakereaatni\'aa. A minapi nagy esőzések egéísen megtöltötték a sebesen folyó Mara ágyát és szerdán napnyugatkor Tót-Szerdahelynél kilépve medréből, őrületes gyorsasággal"* öntö te el az egész vidékei Borzasztó látványt nyújtott, a mint a Murakeresztur .felé rohanó
HraaltM nOtérek meptemker (•I}tatja|s ja taalttUt a sMagyar, a\'aaef Irtania 4a aagtl ayelvkca. — Laka* Kaslaet} stesa fl«I.
Színészet
U \' %------ ,.
Szerdán A nSk barátja Dumas 6 felvontass vígjátéka került bemutatásra. Hajnal DegaAmkl ki igen intelligens, törekvő, fiatal vsziníaz Ue Ryona szerepe volt kiosztva* Ilajaal á/onbau hogy miért, Ukiéri nem — de nem játszott, mi állat a szerepfelosziásbatr nagy vtltóaáa állt be Hajnal sierepít. át vette Lomnicrg, Lpmniczyél Ditly, Delliyét pedig Starvati; és e trifolium aúndegyik Unja eeyaráat boasájárul\', hogy a közönség előtt teljeseit ismeretlen maradi »A nők baráija.< £ azinészek egyike aea tudta, hogy mit látszik, bogy miképea kell jálavtni, azt még kevésbbé éa ilyen környezet mellette hiába volt Stetlrier Aranka (Jann de JKmrpae) minden 1 gyekézele, aa előadéat nem tudta megmenténi A mit 6 .lodá\'ával, elegann játékával egyik percben megteremtett, e*akhamar~led8n\'Öiték Loro-niczy és társai. Siettner Aranka melleit csak A ranyosi JatJuLiBdi\'lt még érdeklődési kelteni ki a gyermek Leverdetil Btlbint ig\'-n kedvesen adta. — A közönség mely ezen estén főbbet "boaaankodoit mintsem mulalott, evyes jelenetekben megtapsolta S\'etiaert, valamint Aranyosit, tudtára skamn adni~r két szereplőnek, hogy aa álla-lánca leliongoflsáyhoz ők mivel sem járultak hozzá.
lu\'ánk. Az rzfiat Arlianyzttásnak oka. A váluta-diflerenoiák * aaok következménye. A meaőgaz-da-áni táb-ág." Aa araayvnluta belolyűsa az iparra. A valuta differenciák a kertwkede emben A nuuuetközi bimetaliizmus elleuaegéL A kettBs-yaluta azociális politikai jelentősége. A yaluta-tirdis praktikus megoldása.
— Lapunk mai számában >A maxőgaada-sági válság*, cimü részt mutatványul egész terjedelmében közöljük. Ebből is mindenki megítélheti, hogy a rendkívül érdekes mü a megszerzésre és* tanulmányozásra fölötte érdemes. Kapható szerzőnél ft<udapé»l, V. 1 honet-udvar) és megrendelhető minden könyvkereskedésben. "Sra 50 kr.~
— IJ itt drajal tHMk»a) v Kramtr Laioa nátykaaittai tanító *íöldrajs a népiskolák IV. osztálya számárat címen uj tankönyvet irt. A nagy gonnddal kidolgozott tankönyvnek kát kiérné ésre méltó érdeme van. Előssör: hogy a miniszteri tantervben kiszabott tananyagul kellő tömörséggel tárgyalja, sem többet, n«m keyeb-bel nem nyújt, mint amennyit a tanaiénak aa elemi iakola 4. osztályában tudnia kall; másodszor : bogy a földrajzi i.-mcretek körében kellé mértékiartáatal történeti és al^otasáaytaai ismereteket is nyújt. Tanmeneté: elemző-összekutö (tnalytieo-tyoibatieai) a mi a földrajz tanításának legjobban noegieleí. Nagyon helyesnek találjuk, hogy — amint elQsxávában ki ia emeli — a l.II-ik osztály tananyagából ísraüilésül fölveszi a földrajzi forgatunk (hegyek, tengerek, völgyek » ezek alakulásai) rövid jaqiertet\'éaég ia. — Mindenkor örömmel latjuk, ha *i elemi iskolai tankönyvek irtaira oly UntérSak vállalkoznak,, kik á>*k S\'irAn át sjierzelt gj akorfan lapasztstaiaik alapján biatosan tudjuk : out, miként éa mily terjedelemben nyújtsanak a tanulóknak. E taa-könyvs.\'.artöjt ia olj, tanlérfiu, ki éppen a 4-ik elemi osztáljt évek. torán át vezetvén, e tankönyvében didactieai tadaazia\'ataitárványeatietta-Könyve számottevő as elemi iskolák iauk»njv. iroda\'mábaa. • \'
Jíaiy-Kanista.jrssárnap_____ __________
Vegyit.
g, .«ri *• állalénea ilUrJidta va-. haaanálati oik beotél mutaija, akkor ■ íaikiílear maláiaiá*é elért «redméa)reíkae való-ka példétleaal Ül* M* ""ár UKT * l*|W«ada|ebb k iMMUJkflObk hállartáaban, aiipt a lipyw-,lbb H Itgeaerétiyrbb családokban ia nepoata battnáliák. Amily örveadetee aa a köaegfettég la a«püa» lóiéi* érd t kében, aam kevtetbb őröm ad adröifl beijOk aai aa eredméajft baiai mn6 Midaaágank érdtkébca. Aaoaban naai mulaaai-Jaijuk al i«méteiMa ráautami, bogr » beváeár-IMi4I évatoeoak kell laaoi, bogy aa etáber tényleg a valódi jó árai kapja, aradat! oaomaaok bao, amelyekeo rajla ven a >Kaihr*ia*r< Dér.
Zala. 71. Mám, (f lap.)
1896, aaeptombar hó Ma
NTILTTÉR
RI.YTHIA a bőr Ápolására,;]
szépítésére ós finomítására
Púder
w upiMtiMk aitaa«hi. Ml éa üti alga rtaia. -mm
— Mii. riaaaaala ia aáifa - -
nfritaf aialyiáM ia ^áalva Or Ftkl í i. Oa. Xlr. taaár thai liwlM. Kllfamter* levelek a legjobb körökből minden doboaboa mellékelve vaaaak.
í TAUSSIG GOTTLIEB
lyinnlyw aa—Iraluaaai taM ktlaM
a fr» ea krMI ál tH ?á krlg hj MJm eittajrn — TuMrr ia Skaateaet-Pufata vabuaiat Mik, itMr éa aalaaa IaaaaMra-a«ljta U krMI 14 M tt krl| ailinaMt\', alma tukoa, kaakiaatt, nlntánuH 4 tatai atb. (ariatagjr Mű kIMaMai alaMf, 1000 •ala M alatáaatkta atk « aanalill in paataMr ia ilaknlaia a ltiahoa aaátlltva, Mintákat poata-Maliival küld: Baaaaiin 41. (aa ia klr tér. aailllli) aalywM/ir* Ilriakkaa. Svájcéba ealaaatt i«»elaára H> Irat, lavelaaS lapukra A kroa Mim laaaaatanéá. Maavar ajtlvaa Irt Baffudaliaak p»a-laaaa allatiatatnn, * g
Utánvéttel vagy aa öaaaeg előlegea bek 01-déee ulta klldetik.
w M klr aávad lallaMa m^aa ia Illa lat a a ulí Halta. Faraktár BtOB, L VatlaaU* a.
Kapkalé a Itgtlbb lllalaser- i;ái;ia«rk*r«ak*> ééakea 4a g/égjwtrtárbaa. — fngj ltealiaáa: Krdatr Gyalm *t Keleti ■ Mér eégtkeél.
Feleiöe eaerktesió: Or. Léiig KIIL.
Laptulajdonoa ée kiadó:
rnciiL r o l A p.
*) áa a ravalkai klaMtttkirt in vállai MaMaámt a aaarkaaali
A világhírű STEYRI fegyvergyár IVIfT
KERÉKPÁRA INAK
klaArélagaa főraktára é> kép-viaelóaége Nagy-Kanizsa éa Zalamegya réazére :
■ Unger Ullmann Eleknél
Na|y-K«aliaái. Eien kerékpárok, agy lariáeaágra, aaerke-iftrc aaiat klajrl JArAara n elaé helyem Alítanak aa 5«aaea Kuropal gyártmányek kli*M.
Képei ár|egjriéktk ingyen éa kérnealve.
WíöOOOOíXKWOOOOOOOOf]
Érdekfeszítő látvány?!
Grzybowszky József a híres léghajóé
Bt" f. hé 7. éa 8-án d. n. >/,« órakor
Nagy-Karnisán i „Polgári Ügylet"
kerti helylaéffében
3000 láb magasságig
felsiáll és onnan ernyővel leugrik. — Bővebbet a falragaszok. — A n&gyérdemü közönség becses pártfogását kénre miradtam mély tisztelettel BAkóeay György
lifha)4>taU|d<iaaa,
xgra>ooooooo<)Oöoaott(
r j wm .
] Izraelita ünnepi
| gOOOOOOOOOOOOO 0000( IO 10635/8Q6.
|| HIRDETMÉNY.
O Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa rés/érői ezennel ! O kőzhirré tétetik, hogy a város kőzönaégének tulajdonit i O képező erdőkben található évi gubics termés 1S»«. évi O mrptember hé 7-éa d. e. 14* éra kar avároa-2 ház nagytermében tartandó nyilvános szóbeli árverés ut- q -X jén azonnali készpénz fizetés mellett fog fiiadatni. I 0 Bánatpénzül a 150 frt kikiáltási ir to*/,<4 az árverés
8 megkezdése előtt a kiküldött bizottság kezeibe leteendő. _ A feltételek az árverés megkezdése előtt betekinthet ők
o Nagy-Kanizsán, 1896. augusztus 19.
§ A városi tanács.
OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOO
úgyszintén mindennapra szóló
} magyar német fordításban egyszerű és diszkötésben.
Imakönyvek
k
IMAKOPENYEK (taliaz)
■—- a-iiLiaiiin. legfinomabb selyemből, gyapottszövetből stb.
Üdvfixlökártyák, lovólpapirok nagy választókban kaphatók Fischel FUlöp könyvkereskedésében Nagy-KaiOzsán.
NafY\'Kftor/sa, vasárnap
Zala, 7f agám. (€. lap.)
1#W. mpfcraiber hd $ é*
|ijH I Minden
S J^tJ > bntorgyéri képviselőség,
verseny kizárva í
ILTa.g^r\'ba.xii
cl u. s raktárral.
ü)onnan berendezett asztalos műhelyemben mindennemű botort gyártok és kfllön megrendelés szerint Is készítek.
Hálószoba berendezés 92 Írttól kezdve. Teljes ebédlő berendezés 135 írttól kezdve.
■ ■ •.../ K
Eredeti aogot
kerékpár
kizárólagos
képviselősége
Diszfaragványok asztalosok részére szintén készíttetnek.
Kedvező fizetési feltételek.
raktára
3 évi
jótállás
„ aao. ellett.
Nagy-Kanizsán
Német-utcza, Zerkovitz-féle házban.

•vjrf
ojj
\' )tt \'
Ii«B
\'■-Hxí
FrieÉantt Károlynál |
< Mö
Baj
( . a " J ^H
— _J_ Ö1
smmm
Nyomatott Fltobel Fülöp laptulajdooosuil Nagy-Kaniaaán. 1898.
73. sz&m-
Nagy-Kanizsa, 1896. szeptemberiO-én.
XXIII. évfolvani.
iMrkmlMi l
f 11 « * • 0IUf4U*
lát laMatadá * <«P taollo«f rtosáio wlM iMa ktatwtajr,
HwiMkilniM Mt loaort koook-Mi h(altalaak oL
litlnlok Ma kiUiknk tii.m Hjya ttém ár*: 10 krmjtdr.
2 A LA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
A Nagy-Kanissai- 4* dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyertlet, as Ipar- éa kereake-
TliléklwM;\' Vtiwkáa tylkot : flmU rm*f klaj rt««ti%
KLómtTISI iaix; . I|ta ém II k«M (I ftt — kf) rwém • km* (IM-Ii.) tfjtéém I knu (1 trt 10 kr.)
Hlrdotáaok JaHlJIIII m
delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylel-azóvetkezet tea lat anyai takarékpénztár, »rűt**» l"1"" *
I „nagy-kanizsai malátagyár éa eerfőződe r. L" Aivatalot közlönyt. illlMláóik. Mlaaáaá a Ll. IiMi^i
Megjelenik IVagyHanluán hetenklnt kétiscr: »\' vauaáfnap ém arQ.t&rt3icöa.
■ \'oitikuot rMMi nin kaaj»-
konokilioibi uilmW.
Sajtó ós közvólemény.
Nagy-Kaaitsa, siept, 7.
(— n.) A magyarországi sajtó óriási lendületet vett az utóbbis különösen az alkotmányos élet újra felpezsdülése Óta a napi" sajtó termékei oly számarányban növekedtek, hogy csak győzzék olvasni. Kétségtelen, hogy a pártolás is nagyobb lett, mert az. olvasóközönség is szaporodott Hiszen mai napság a társadalom jó nagy része még tudományos szükségleteit is a napi sajtó hasábjaiból elégíti ki. Ilyen értelemben is valóban azt lehet mondani, hogy a sajtó nagyhátalom, oly hatalma, mely erejének súlyát a társadalom minden rétegeivel érezteti. Szavát egyaránt meghall-
jutott neki. Az üldözöttek védője, az erkölcsök támogatója lehet De vájjon mindig meg-felel-e ennek_ya hivatásnak ? Vájjon kellő arányban áll-e külterjes fejlődésével annak belső becse, erkölcsi hatalma: ? nem sokszor személyes vagy külön érdekeknek szolgál-e | az igazság lábbal tapodísával, szemfény-1 vesztő hazugságok dédelgetésével ? Nem hizeleg-e sokszor a személyes hiúságnak, nem legyezgeti-e gyakran a személyes ambíciót s nem szegődik-e sokszof- oly érdekek szolgálatába, melyek nemcsak az erkölcsi elvekkel állanak ellentétben, de melyekkel — terroriaálván a* gyengébb leli kületOeket- mégköti a gondolkodási és cselekvési szabadságot?
Azzal, hogy a sajtó némely napi terméke
gatják és megszívlelik kunyhóban, palo-|kü,ön ^^ szolgál, oly ferde irányba
—\' ■ jut, hogy éppen~nem telelhet meg azoknak
A sajtó tudatával bir e hatalmának, s a fehéfeteknek) me|yek alapján létezik. Mert kétségtelenül ki is aknázza azt, sajnos, nem - a Iegföbb fe!atlata a napj sajtónak) Az, mtndig helyes irányban, s nem mind< hogy\' jótékony hatással legyen a közvéle-nódolva az .gazságnak fényre, azt meg ne vesztegesse hamis- fel-
Hogyha társadalom sok jót-köszönhet a f0g5^ai~ [jp]5|va) hanem vezesse és irá-sajtónak, ki vonná ait kétségbe ? Hogy ^ „ehogy dvasója még -az ig?zság számos, nagyfontosságú akcióban mérvadó ^ fogékonyság4t is eive3zftse. a szava, ki .tagadhatná? Hiszen, ha hiva-.^ tását jól felfogja, ha az igazságnak szolgál,
Mit látunk és tapasztalunk e helyett ?\'
s a közvélemény igaz tolmácsa akar lenni, j Azt)y hogy vannak oly napi sajtótér-a legnemesebb és legszebb feladatok egyike | mékek, melyek egyenesen a botrány-kedvelő
közönség kedvét keresik. Minden pillanatben készek a rágalomnak, a becsülateértéi -nek helyt adni, s hogyha ezt sokszor mézei szavakba burkolják is, a fulánkot mindenki kiérzi
Korunk általános bűne ugyan a sensácio-hajhászat, de a sajtónak ezt nem szabadna még a maga részéről is előmozdítani
A sajtóhoz époly kevéssé méltó a semmivel sem igazolható s korunkban máris a túlságig vitt személykultusz, mint máe elveket tisztességesen és becsülettel szolgáló személyek sárba tiprása és gyalázás*. A közönség vezetése s nem félrevezetése a feladata, a Icözöiuüg felvüágoeltáaa éa nem megtévesztése, a közönség szolgálata as igazság utján, s nem a hazugság iatápoláaa és teijésztése a köz nagy kárára.
A milyen alacsony, hizelgő, émelygős a hangja amott, a mely minden jótm gondolkodású embert meg botránkoztat oly durva, cynikus, goromba emitt Ezzel caak terrorizálni lehet, de javítani, útbaigazítani nem. Vajha - napi sajtó azon része, maijr föladatát .még nem érti, ennek magaslatára emelkedhetnék, a közvéleménynek csak Jgy lehetne igazán vezére.
A „ZALA" tárcája.
A sáoklnf aní trombitáé
— A „Z A L A" mditl táreáji. — Irta: Kart.
En, meg a feleségem a véletlen által igen jó ideára jöttünk. ......-V"
Ha nagyon finánooe a vaeaora, — akkor az irodalomról vitatkozva, a vaeaora hiányosságát Igen előkelő módon elblicaeljük.
Tegnap ía keltőnknek oaak egy roatélyoe ju-»\' », ":iiuségea aalátával. Hanem aa ilal hoasá az...... viz vala, .
-Behozta Kergnlicsné, -a—bejárónőm,- lakaié kávénkat, —"éa aztán as előasobában tett-vett, én pedig graodaeignenr poaéba vágva magam, hátradőlve karosszékemben, — azon gondolkoztam, hogy milyen magyar költőt tegyek pocsékká; mert ba azokról caak egy miki*ew>yi roewat meod-\'a®, hát kési volt a hábdru. Képtelheti a „nyájai" olvasó, hogy a feleségemnek az a kedves tulajdonsága, hogy nagyot hall, — még kelle-mersebbé teszi az ily irodalmi seepoe-ot. S ha történetesen valaki olyan Időben megy el az iblakom alatt, — szentül meg van győződve, hogy a hitv»eek öaetepereltek, — pedig csak \'zerény vélemény-és eszmecsere as égési.
— Ma chére, mondja csak, — kiáltom a hímző feleségemnek -j mondja caak, olvasta Sehlkes-peare ben a>t a versfrakot, amelyre lalhivlam figyelmét, és alá li huiiam kék irónnsl?
— Nem, B«m olvastam, kiáltja 0. viaaaa —\' azép talán ?
— Hogyne I kiáltok moaolylyal, — hiu olyat matyar.költő még nem osibnkoaoit.
Felugrottam, ee a nappali atobából elhoatam Schaketpeare költeményeinek egy kötetét.
Sajnos, nem bírom as angol nyelvel annyira, hogy claniktisait eredetiben olvashaloám, mert hias a nyelvnek tökéletes bírása azökségei, — ha h kOltesZet selymes nyelvét megérteni kívánjuk. így léhát Scliakespeare-t német fordításban bírom,
— Hallja tehát édes I
Die wonderbare Hhetorick Ibrer Augen
verfuhrta inioh: Kann miob -díe Walt heanhnldlgap. Dana Ich Sie veriies, ttm Ihrsn buldigen?! \'
Fenti eif oly hangosan olvastam, mint ahogy a aaáaad parancsnok -beszól Űrnapján lóhátról a kafonaaághos.
Feleségem hahotára fakadt.
— Ez magánál valami felséges, gyönyörű, nagyszerű ? ha, ha, ha hí I — kacagott, — aem léi igazán aa Isten haragjától, Hogy ily Ízléstelen, lapos oeinálmányt még (el ta olvas % Stégyalje magát, — hát akkor, — Petőfi-nek as a költeménye például, — amelyben Saendrey Júlia ase-rtlmében kélilkedik, mioaoda ? -» hisz ex kym nuas, ima, — de nam \'is ,aieretett halandó még ugy, mint a sierenosétlen költö:
S kt na tttrttis, ka toka ata itofolnél?
Jtlsdlg! bossád vaa atvo dnnlata. *
Mind Isvi! a fák«a.........tt)Btt a tti,
8 akkor lakall, d. mit MtUalafe. Bt tortánk * ilrir. Bir járj bt atatat Oldat, C*rll| bár, mlád alába, «ug»a» ol atui ktpta. A toka «1 aaa váló tDléltág itlUltoá. MII árujwkodaak Tilos, aa áa kai Mkaa aa.
— De Heine I mit HÓI Heine-hsa ?
— Megálljon leikeni, alaaavalom azt a.........
— Hagyjon lel édes aa ön Heine kultuszával, olvaatam, — a mondhatom, hogy Schilleren kivül az egész német irodalomban még oiak aa egy Heine tudta flgyelmemei lekötni, aöt mondhatom, hogv volt Idő, amikor aa ö világtájdalomUU telített köiteményii bataaam voltak éilvemre. — Dl aaért a magyar költéaaet epigoejait, habar csak trélából ls„.......
[_ — No, nó, ma éhére, kiáltáa, hisz éa nem tépek le a magyar költök babérjaiból egy levelel aeas,
— hanem ai internetioaalm költészet bármely nemzet fiaitól is eredve,\' —- ha szép, ha fennkölt e munka — lehetetlen, hogy elkerülné elismeri-áeineWj^ézze például edes, mennyire titasett magának annak idejében a tilckingeai trómbitáe* j— est csak beismeri ?
A ninhákban aa oreheater- tőszomszédságé* bán voltam kénytelen, heiyetaseresni a feleségem etámára, hogy a darabzenéjét jól\' élvez-baaae, — nekem pedig kin volt. Ha a nagydobé* beleütött a dobba él megrázta a trUnglit,
— aspkasatotl, mintha a jobbiábamat amputálták volna; — a leleaégem pedig tnlboldogan iee-aolygott.
— Igen, kiáltá, — nem tagadom kedvee barátom, aaép, nép ; de költői ihlet, — valame y
Nafy-Kanlna, csQtűrtnk
Zala 73. szám. (S lap.)
1JB96. szeptember hó 10-én.
A városházából.
H+pviaeM tvetAlell kasf/AM*.
Tartatolt (896. eieptember b<i 5 én délatáa Vésmy Zaigwwd pu\'aéraaaUr elnöklete alati, mlategy 160 vanaj képviselő ieleolélébsa.
Vémf Zsigmond polgármeeter üdvö*ólvén a megjalenlekft, a küigyűléet mrgnyitja éa a napi* lead elölt két lgyr» >ar«li a kötgyOlée figyelmét.
Aa elaó Ő fittyé uJ/u Caáktornyára. Minthogy kilátta »aa arra, kogy koroná* királyunk viaa-eaaatasóbaa városunkat ia érinteni lógja, kérdést taas as iránt, hogy varoauak k«zün»ége miképea tsfasas ki as esetbe* kédolatát?
Kasa ügy »éJt*rs iatéakrdéa végett a városi tanánakua utaltatik, ■«.y tst kellő figyelemmel kísérve, aaask idfjíu a siOgaégsa iotéakadéaakat ■Sg fogja tanai.
Kluóklő polgájrinester jelenti, hogy auli-értesülései sseriat a péntBgyminisslerium a városi fogyasiiaai adóbérlövel kölőu bérleti szerződést féibofilotta. A város érdekében oélsserOnek tar-laaá eaea bérletet lehetőleg a városnak bialo-éitaai ia ss irsot már must s ra&kségss lépéseket SMgiiem.
tf A kösgySlés siiveseo vatta tudopásul s pol-gármaaUr kijelentését éa s« eiöietes tárgyalások megéjtésére eay eJökesaitó bitoltsSgot küldött ki. MÉy bísouságba valass\'aitak : Kécssy Zsigmond polfáraves\'rr. Píikál Fersnes s pénzügyi bisotlsás elnöke éa gelwi Ontmann Vilmos kir. tanácsos s péaxügyi bizottság alelnöke.
£ask után lárgyaltatott a napirendre kiiQiött tárgy sorosat.
1. JFritó Hmrik táron péntlárot dtídtdirótí Immááta. Minthogy Weist Henrik várnai peas> táros állásától való felmentését tényleg nem kérts, hanem e hé\'yett a nyugdij-vtlssstmány elnikébes lordalt végkieágitéa végett, Ptikál Ferenci, dr. ütkirari Adolf «• Htmtt* Géxs városi , iépviaeiftá bossáaióláa* jitán hajároztatik, hogy a formalitások betartáaa miatt, a váron t tat ti orvos vélsmétiyese** alapján a mtr réten beteg várnai pénztáros, kérje as álásétól való felman-téaét és b« a képviselőtestület est kimondjs, adhatja cssk be végkielégítés iránti kérvényét a nyagdji-yá|r*|tiiikyhiis--—-
fl. rntdl JmS városi trdSmester áíldiáróli h-
■ Oivaaiatik Friedl Jeaö városi erdömester lemondó levele. A lemondásra a még csak leg-utóbb megválásától! erdőmestert ssun körülmény BaaUSoöste, hogy jobb javadalmaiéin állami ssol-
filslot kapott, melyet már al is ksllstl taglalnia. Ival pediglea essa állás éppea as időbea be töltetlenül nam ■aradhat, a mesőgasdnaági biiottaág véleményeaés* alapján a városi taaáoa ason javallatot taaai, hogy miadaddig mig essa állás pályázat uljáa végltgasen ba nem töltetik, belysiteanéaael a ma«v. kir. erdősondook ki* ssasék meg, mely iavaalatbox a köagyüUe egy-haagnltt hoaiájarult.
8. Bérltli iMtnUheh bejilmtéu. A bejelaatstt bérleti asersódéseket melyek laká-ok, holtbe\'yi •égek és lerakó helyre Tonatkusask, a köagyQlés lóvábagyta. «.
4. A fSgymttium 1-tS parolitl otytályának tl-látáia. As alaö párbusamos oaatáiy lelailiUaa a Myó taaévbea tmiatéa ssüksegesaé válván, a vároai taaáoa meg is kartate a rendkormányt, hogy a aeOkségea tanerőt rendelje ki. A read-knrmány azonban esen kéréaaek különféle okok* bél SMg nem letelhetvén, s város aaoo kéayssar-belysatba jutott, hosy as első parallel osstály ellátásival mint a múlt évben, 1250 forint dijaaás mellett;ss arta vállalkozó lögymnssiumi taaári kart ksllstl. maebiini Eaen tárgyhót PtiMl Ferenc*, mint a pen»0tjl bísottság elnöke aaolt boaasaaan, mia\'áa a köagy&léa elhatároata, hogy utalva a város és s kegyen tanító rend kőal fennálló síettődtere. a rendkormány már moat fsl-tzólittassék, hogy a jővö évben saetleg aaQkséisa tanerőtől gondolkodjék, hogy s város kösAasé-géaak egy oastály ellátása a rendaa 700-lennt tanári dfjasás belyetf; ne ksrOljön eaetleg ismét IS50 toriatjába.
6. A fSyymmuiumiiál a tundij mikénti tsstarféss tárgyában javadat, A régi ssokás szerint a tandíj két helyen ssadaté\'t; a beiratásknr as slső léi évi taadij egy kirendelt vároai kösag keseihes 6<ettetett, a második félévi laudiiat pedig as igaigatóság aaedta be. Kl\'ogadtatoit a pénsngyi bitottgágnak a vároai tanse* altat ts támogatott s\'on tavaalata, hoif STanSijü-Beaiedéee min dinkor agy várogf köteg. áUfJ e-tküsöliaaaék.-
tl ZalavUntm/y tőrWnyáa/dedyi búotUáyáuak .14694195. ss. a. haldtia\'aja a liágykanixtai fSgym-namumjiáí* a citllur alapbili atgilyeifa tárgyiban. A felolvasott határntst. azenni alap hiányában a törvényhatósági bimusáf nincs ajtóni „helyaat-J ben, hogy Wfymiia.íuliuiikar áltantíé segély ben Uiél rés\'saitae. Ptikál Fereses, Koráét Károly éa v" Kptrjtty Sándor tároei képviselők ho\'tástó á«a után katároatatik, hogy as érdemben ujabb kérvény meaeaitessék a tArvénybatóssgi bi\'ottaágboa.
7. A» ti; épülitek pótadó mtnttuigt. Takiatettel
arra, kogy a pótad*aweieaség as toitkssáa kedvet tényleg tokoms, a póiadó msaUaaágre boaolt vároai baUroaat további 8 évre Srvéay-bea kagyaiik.
8. Dr. MámU Pál kár iánft a Nff-Kamitm-bfdi /sU iarasssM káfi irátki %mtml éfttUka koiiá/árulás tárgyában. Mivel agy másik kanalakét érdek\'ő r*su épitásérs dr. Krajltik Faraaei orSsággyOlési képviselő siialéa kir eoccMainraJ éa aülrelátkaié ag as ttgybea is log kaaoaló mafkarsaéa a vsraakoa érkatai, ka\'ároatstik, kogy eaea kst g*r ffvötiraaa latéitsaa/k annak id*|«a el.
9. Niu/eld Zsigmond is tárta kérvényt bdy-pinMrlamftdh tárgyában. A bérlők s mait évi lelböaaakadáaok állal okoaMt kőslekadési akadályokra alapították ker»eeyllket, minthogy asoabaa a bérlőkre ebből árdemlegrs anyagi kar nem bárull, kérvénylk figyelembe vehető nem volt,
10. A nagykanumi takarékpénztár réitv. tár-iaidgnak 50 évss jubileuma alkalmábál árvaMe létmtésére 5000 frtos alapítványának btjtlwiht, A köxgylllés tetszesse! resti tudomáaul a pént-iatéaat eaen humánus alapítványát, melyéit ugyan már a vároai laaács\'M alapító laUl átvételekor köszönetet mondott,\' mégis Plikál Ferenut v. képviseli indít vsa y ára a kóagyQtés is jagysAkőayvi köszönetet mond a nagykanizsai takarékpénztárnak neme* ténykedésért.
11. A nagykaniuai takarékpénztár r. L által 1896, évi jebruár HSiki kiifyUédbü tett S10 forintot jHékonycélu adomány btjdtntéM. Teteaésaei Ittdomáaul vétetat\'.
a 11. OySr aab kir, sérti átirata a vidéki hátak adáannttotáaéiM toélá törvényjacatlat wUdo-litáia tárgyában. Tudomásul vétetett.
18 A magyar aipbatt rémi. tártatág ét katai atpiaÜ ipar réuo. tártaiig ajánlatai a járdáknak atpkalttal, a koerintaknak vpbolt-makaáimmal burkoláta tárgyában Minthogy as sasa ügy lár-gyalásáhet ss0k«égaa adatok teljasea bewnfje{-hetők neto voltak, á polgármester indítványára levétetett a napirendről. »
lf í -firrfdr old Ímsi r-* képoimUk névjegy sSt kiigatUátára tgy küldöttség mtgrálautaaa., Megvalasa<suak : id. Hegedül László, dr. SoukiU Nándor éa dr. l\\tboly Uynla.. Több tárgy nem tér^n a közgyűlés feloszlott
1896.
Hirdetmény.
taép gondolát alig vau benne. Ott a hol elpa-l A feleségem zavartan nézett majd engem nassuljs, bugy a világ fonákul van berendesve,! majd Karsniiessét.
Ós hogy nagyok is s<ép lenne, bs őt s lesny\' — Mi ss édesem ? — taél hotsám fordulva, a sisretaé; — de hát nem lehet, a sors vsgy 1 nőni.
fátum nem engedi, mily syngodtas mondta: j — Nem tudom, átért vallatom, — inert nem Isten veled 1 | tudom, hogy miért hullatja drága könyeít.
— Kérem, láaaa b« már valahára, hogy engem i — Téus url kérem, — áldja meg a jó Itten, as 0a idegen költői egétten hidegen hagynsk, ba-1 magának nlyan jő aaive van: hogy nwlytn aaé-bár igasán nem sárkótná\'n el st elitineréa elül, pea pártját tugla anoak a axagény sváb gyerekbe volna mit aliaan-rni. Multtor már kifejettem: aek; — de igas is, nem volt Me «em oiyrasts, néatteime* Körner felöl is, — azt hiatam, nem > ahogy elhireastelték; — jámbor gyerek vWl aa fclajté el? jée igatáa megiaaulla a mesterségéi, őröm volt
Haagoa aokogáa Sté meg füleimet, — meg-] bsllgalal. Ast a taehórát, bejt s>átsior msg-vallom, kogT megijedtem egy kiaaé, — mert a!fisettem volna, ba tudtam vol»r,\'kogy a kar iirás ss előszobából fialtatnék.—................] meatertől ellopta.
— Mi as? Ki aa? kiáltom ki a sötét előazo- — Kergaliesné! megbolondult maga? mit kobaké, siokot t bálurságummal; — de meatem ki. | lyog maga in Öease-viaaaa ?
Válását nem kaptam, kanem á aokogás tovább folyUU\'doit
Felkaptam a lámpát és balálmegvetéasel megyek aa ettaiobába.
Bál kérem, a bejáróaőm :* a Kerga icané Öl ss slőaaobábaa egy karaasoékbeo és keservesen Beteg.
— Sorgulietné 1 kiáltom a fülébe, — mi lelte ? mi a baja?
— Q* lányos édes téns ur, ka tudná.....v—
— Hisz síért kérdéséin, mert megakarom tudni, ttrelmetleskedtem.
— Igsa ? de téoa ur ki log nevetni 1 — aeiegta.
— Ne gysreksskedjék Kergaliesné, ht sisgs urai iád rajta, — akkor asgk igen valósaíafl, kngy éa arig aevetaék rajta.
— ips bit ss, — sírja a delnő; de bát téaa ar, — nagyoa saégyasiem...... .
— Saágyeali ? kai esek asm követett olyas-mit al 7 — k érdet* ■ gyanú telten. — £i most asoanal moadja mag, hogy mi lelte^,— beteg e vagy táj valamije?
— As igazságot mondom csak, csókolom a keséit, téns ur.
.— De kiről taesél msgs ? — hit momlj.n meg ssersneaétlea, ne botion ki s türelemből i - — Hát csókolom a keiéit — canklotta as sataaoa, — bát at előbb aem arról a ssegéay aémet fiúról beszélt; » téas ar, aki jegyben jár* Telem, — aki mert aem adtam ntkl rgy vasárnap 10 krajeárt 9 virginia szivarra — ellopta a karmester zsebóráját.
— Ki volt aa a fiu ? kérdém mo*olyogva.
— Hát aa, akiről a téns ar beasélt, — a »t«-
dsrkéayi trombitás...... moiidá Ksrgalieaaé le-
■oadóü. 6 hónap brigád-áriatromot kapott, — és sst aakem megírta, — saakaastott aa veit rajta a levélen, miat amit a léna ur előbb
mondott. . a
A feleaégem még teljee éleiében olyaat aem kacagott, miat Ksrgalicané ia ssivemből nevettem volna; de a mosoly ajkaimra lagjetl; mart fontolóra vettem, kogy masy-ayit leg majd vslem évődni, a „saaderkéayi trombitás* miatt.
Nagy-Kaniasn város tanácsa réaaéfél köa-hírré tétetik, hogy Nagy-Kaaiasa város 1898, évi badmenteaaégi díj kiVetéti lajstroma ss 1IW8. évi 44. I. os, 18. értelmében mai naptól számított- 8 napon át a városi adóhivatal helyiségében kÖiaaemléiM kitétetett oly eéltril, kogy a lajatrombeti adóKÍrnvák ellen netáni (elttótamlá-aaikat a leáll t. cikk értelmébe" és pedig:
a) Ason sdósók, kik ss illetA lajstrumbaa
levállapitott hadmeoi*a.é«i díjjal a mutt évben
ia megvoltak róva, a lajstrom kiisaaemlére kitételének napját, i
b) aano adó/ók, kik a kive éei lajstrombaa a folyó évben első iaben lordulnak elő, adótarU>-sáspknak as adokötiyveoakébca tönént bejegy-aéaét kővető 15 nap alatt r megyei kősigasga-táaí bitoitságbos luléave, kötvaiien a ut. kir, péntOgyígaigalóaágnál Z. Egeraaegoo beayujt-hassák, vagy posta utján poré köeles levéib«d beküldhesaek.
A várnai taaáea.
Nsgy-Kanissa, 1896. évi ss*pt*mher 7 éa.
N|U ALBERT, LENGYEL LAJOS,
sllsalr. k galgánwstaf.
Közegészségügy
JtiyijUayr.
Fölvétetett Nayy-Kamatán a várom IcötegéifMégügyi bhotUdgnak 1896. évi angntxtm 19-én tartott ~ ^ Uétéban. \'
Jelen voltak: Dr. Smktrm Jiml, elaók, dr Stukiit Naado^, Ur. Oort Jftssef, dr. Máea Kálmán, dr. Pollák firnő, Harmy Asssl, dr. StoUur Hsarik, dr. Stigothy Károly, Augen/dd Fülöp, Imrti László, Pragtr Béla biaoltsági tagok éa Att Jóaael várnai jegyiő miat legytn-vallomáaa atáa. Cn köayvveaató,
A városi lakácsnak 4283/96. száma végsé»e gymaaaiam előtt alieröiő parkaak tísatáa tar-táU tárgyábaa. Eaea a vároai taaácsaak a Hastáa tartás
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala. 78. szám. (S. lsp.)
1896. saeptnmb«r hő 104a
kint Isti Intézkedését* bizottság tudomásul vein.
gp ugy tudomásul stssi » városi tanácsnak 7J70/96. ssámu répáé ét s lőgymnasium előtti Mjáió tárgyában boaott, s hözegéezségügyi bt-■otreig állsl Ss igssgtii kérelmezése folytán krfsolt eljárás írást.
ftloltsztaioit s városi tsaács végzésével s rirot, orxwssk s közegéességügyi bizotiaág elé urieszteit jelenlése ss egfaaégi állspoiokról.
Vttmtny: A bizottság s le\'.olvazott jelenlétekből meiidöbbenőleg vessi Indomásul, bogy s tnktrtuhnu betegek száma folyioo növekszik, tlsnoyirs, bogy Ierjedésének meggáliáaára- a legszigorúbb intézkedések megtételét látjs ssüh •ágensek ez pedig: A tnberculoeus és egyáltalán kiböpéasel járó bslegségeknél felesólitandók a hozzá tartozók, bogy saját érdekükben is a köpedéket vagy iüréezporral telt köpőládába köpdöstessék és azt elégessék, vagy pedig cserép. edénybe gyűjtessék, mely ojiatlaa mész és Ing isá öntésével tixztiitsssék meg, bogy ezen eljá-rssok áltsl s tnberculoeus fertőző anyaga tönkre tétessék, vagy — mint sz már évek óta a nagy-ksaizssi kóskórbázhsn gyakorlatban van, — » tüdővészesek szobája legszigorúbban tisz\'án tar-ismék, erős lúggal gyakran felmosa^sák ; as ily betegségben elhaltak ruhái, ágyneműi erős Ingbe áztatás és kimosás áltsl leriőileninessenek.
^ Továbbá ajánjz, hogy s kOpkldét az iskolákhsa, kávéházakban eltiltandó, hogy Itt kellé mennyiségi) és kellően tisztogatott kőpóládák átlittaasanak be. _ . —< . ^^
Különös figyelmei kér lorditlstni s közegészségügyi bizottság a vágó hídon levágott állalök\' belső aMgvissgsiSsa tekintetében, tovtbbt a nésaánzékek, hentes üzletek, pisezi élelmi czik-kek és lóként a lej vizsgáláaára. Az állalegéazségügy\' külöuösen és szigorúan
eöenőrizendő, hogy beteg és az emheri láplklánra Iák a kedvező alkalmat, hogy nála tiutelegjeuek. _ B»me«slf Rogy alkalmsa. -de, veszélyes 0 azután a látogatásokat viszonozts s többek
iiwrEa huza a mészárszékekbe ne kerüljön eladáa végeit,
5 Ktssgázzaégi szempontból etkórüihettenszük ségssnsk isrtjs e bizottság est, hogy s princi-palú canalisoM mtgfdM nyári fürd\'thdy lüutíteuék.
Nipy gond fordítandó arra, hogy nedves ts-Isjw epilkesések ne eagedéljezti nedves "talajtól feltöltés d«cara a falaz nedvességgel beszívódnak s így a görvélykór, tüdő-
A vármegye házából.
M*gkm6.
TékinMtt állandó vdlaiztnmyi tag ur t
A folyó évi évi október hó 1-én tartandó törvényhatósági bisoltsági rendes közgyüléare ss 1897. évi msgyei megyei költségvetés megállapítása tárgyában leendő véleményes jelentés elkészítése végeit sz állandó választmány ülése as 1896. évi JUCI. t-cz. 17 §;« értelmében felyó (évi szeptember bó léén — ugyan s fent kilelt köuyüléeen (elveendő egyén lőrványhaióeági ügyek közgyűlési tárgyalásának elkés<iiéee vé gett pedig ss állandó válassimányi ülés folyó évi asemtember hó 24-én mindenkor délelőtti 9 9 órakor Zala-Egerszegén, ss ujmegyeház gyűlés termében fog megtartatni, mely ülesekre T. válsszlmányistsg ural van szerencsém ezennel tisztelettel meghivni.
Zala-Egerszegen, 1896. év ssept. hó 3-án,
Dr. JANKOViCfl LASZLÖ gróf zk. ____Bgepáa, e-tlUiJó Tálssstaáarl elstt._
HIRE
— EgykAsI átkeljeséa. tíuber Gynla káplánt, ni országos hirü dalköliőt, Nemes- és Képlslsn Tétihól Somogy várrB helyeztek á>. Helyét Kotr Gyula somogy vári káplán loglalja el.
— Főispánnak Keaalkelfoa. A készt helyi templomszentelés alkalmára megy ónk Tö-ispánja dr. Jankaviek László gróf is. megjelent Keeztbetyee, bogy ott s megyei küldöttség élén a hercegprímást üdvözölje. Főispánunk ez alka-lomm.al élénk ovációkban részesült s s városi elü(járóság és különböző egyesületek megragad
kőzött Nagy István virösbirónáL Lénárd Ernő
nossál és Beck Sándor tar. hitközségi eluöknél tett látogatást.
— Kerékpár verseny Nagy-Ksslizáa. A nagykanizasi >líillennium. -kerékpár egylet a ki vTinzie.li
kollegák I Fáradságot és /költséget nem kiméivé, első isbeu lépünk ma a nyilvánosság eé, bogy
-r A henegarlmáe liemtkelyea. Vassáry Kolos hercegprímás kipihenve ss at fáradalmait, ssept 6 át e küldöttségek fogsdásávsl töltölte. A Festeti eb palota pompás fogsdótermébea elöször dr. Kanca Adolf esornaiprémost vezetése alatt tiezteigő kztholikns főgimnáziumi tanári kart fogadta; 11 órakor pedig a város képvieelőtéetlletét, a melyhez esstlskoztak a hatóeágok fejei, as izraelita hitközsége intézetek, testületek ée egyletek igazgatói, elnökei; e nőegylet résséről Tskáeh ha-réné, Hoffmsn Mórné és dr. lUés Istvánná. A város közönsége nevében Lénárd Ernő üdvősőlte, Szavai oly nagy hatást keltettek, bogy a hercegprímás s vele ss egész küldöttség zokogott As üdvőslő beszédre a hercegprímás meleg haagoe vslsszolt, kijelentvén, hogy Keestbelyeek nemcsak Balatonját, hegyeit szereti, hsnem itt porladó hedvee bslottjsit és s város összee lakosságát, szegényt, gszdsgot egyaránt A lelkes él-ienzéssel fogadolt beszéd után Nagy István városbíró s küldöttség tagjsit egyenkint bemntatta a a hercegprímás mindenkivel váltott néhány esót Sehreiner Henrik ssztaloa-meatert, v. képviselőt, ki a hercegprímás -iskolatársa volt sx elemi iskolában ée a gimnázium alsó osztálysibsn, megölelte; Busebberger Gusztáv pékmesternél megjegyezte, bogy s jkls sblsk*-nál, sokszor vásárolt zsemlyét; Polstsek Márton Öreg kőfarsgómsster őes haját megsimogatva mondá: .mi régi jé ismerősok vagyunk I* Azután s hölgyek elé lépett s a szegényeket, özvegyeket és árvákst ajánlotta kegyeikbe, .biztoeitván a nöegyletet jóindulatáról. A hercegprímás Kohl Medára titkár kíséretében meglátogstts dr. Kuuz Adolf prelstast, kinek kíséretében ellátogstott a főgimnázium fizikái éa tennészetrsjzi szertárába, melynek gszdsságs nagyon meglepte. Majd s tarnabelyieégbe mént, a hol a tanári testület teljee díszben fogadta. Belépésekor felhangzott a tanuló i(jasikg énekkarának dala, mely ntáa dr. Bnráey Gergely főgimnáziumi igazgató mint tanárát üd-
kir közjegyzőnél,\' dr Dvmtmencz spát-plébá -vősOlter A tereegprimás meghatottan válaszolt
véaz, cssssos betegségeknek állandósarjáivá » többi sportegyesületek sorában mi is méltó helyei
válnak. E azenipontbél nem farija megengedbe tűnek azt, hogy a\'két városrészt t. i. Kis és Nsgy-Ksnissa kőzött kihasitaodó uj nt minién építkezések eszközöltessenek, niert nem cssk hogy a talaj vizenyős, hanem a berki kigősölgés folytonos, ugy bogy ss itteni nyílt léren Állandó légárán Izs, sőt emslksdő szál s*m ssünlsü azt " meg, dacára, hogy ezes év legnagyobb részében • oly vehemens, hogy ss itt lakókai folyton a csúzos bajok veszélyével ferfyegeiaé".
Mindezeket elég szomoiusn bizonyiijs Kis Kanizsának azon resze, mely a principális kanális közeiében épült; hol a görvély, tüdővész, máj és lépdagadáa és oauzos bajok, leginkább (tiannak terjedve.
Hogy e város kösönsége sz ői érdeklő ily egészségi kérdésekről bővebb tájé kosául xzerez-hmsen, felkérendők s belyi lapok szerkesztői, hogy az ily előterjesztéseket tartalmazó bizottsági jegyzökönyveket közöljek, és a felekezetek lelkészei és a tanítók pedig, bogy ily közegészségügyi intézkedéseket, melyek csakis a lakosság javát célozzak, lehe\'őeg tág körbén ismertessek és népszerűvé tegyek és tanítsák -sst is, bogy tisztaáág és egészség rgyüti jár; — hogy így s ragályos betegségek terjedőének lehetőleg gát vettessék.
Tégül tárgyalja a bjzoltság s kiskanizsai temető megnagyobbítása tárgyában a városi laaácraak 8U01/96. sasom végzéséi. Vélemény: s VI. és VIL kerületi temetőnek megnagyobbitá>á> ra sz íratok mellett fekvő vázrsjsban kitüntetett terület a közegészségügyi bízón ság által temstö helynek alkalmasnak véleményeztetik, ha a mélyebben fekvő rész a dombosabbnak lehördásá-val kellőleg feltöltetik és a tanács javaslatához bozsájárul szssl ss inditványnysl, hogy sz uj temetőben a temetkezések az éssski oldalon, hol s talaj szilárd — kezdsssennek még, mi álTsl eléretik az, hogy a feltöltőit részlet, mire s nor reá kerül, kellő eg megfi (epedik.-\' Ezzel a jegyzőkönyv bezáratott.
Dr. SZEKERES JÓZSEF, bizottsági elnök. i
foglaljunk el. Ennélfogva van szerencsénk benne tek és sz egész sportkedvelő- és pártoló közön ségei ss általunk f évi szeptember hó 90-án rendezenaő .Milltnniumi Uii Vtrteny re* meghívni és remé\'jük, bogy ez slkslommal nagy számban üdvözölhetünk benneteket Az utak a legjobb állapotbsn vannsk és gondoskodtunk arról, négy minden részi vevő zzsharton ktftjtheif teljes eréjsi és tehetségét, ilütor : 11 órakor délelőtt vendégek hivatalos üdvözlése a Fó\'gtri Egylet kertben. Délhen : közös baráti ebéd ugyanott, órakor d. u.: közös nagy felvonulás a sörgyárhoz 3 órakor a versenyek kezdete. Versenyműsor I. Nyitányverseny: Táv. 2000 m. Készt vehet nek az összes ursk. As l.-nek ezüsi diszkilÜnteiés, a li.-nsk naicy bronz érem ; h III. nak l^is bron jelvény. Belét 4 korona, ll. Vendégek ver senye/Táv. 6000 méfer Késatvehe\'nek áz összes kerékpárosé nrsk, s •Millennium, egylet Isgjait kivéve. Az I,-nek 1 esüzl dís/jel vény és egy 00 koronás diszajándék, a il.-nak 1 ezüst érem 30 koronás di«zajándék; n III. nak 1 bronz érem .—"\' Betét 6 korona. III. Kanizsai díj teneny Táv. 3000 m. Késztvehemek mindazok, a kik valamely tporiegyefület tagjai. Aa l.-nek 1 ezüit díszjelvény é«wa kanizsai polgárok di*zajándeka ; a ll.-nsk 1 ezüst érem; a III. ml 1 bronzérem, — Betét 6 korona. IV. Mi lenniumi bajnokveraeny. Táv. 1000 m. Rész!vehetnek a "„ MiHenuiúm\' egylet tagjai. A győztes a .Kerékpár sport baj noüa" címet nyen. As I. nek I ezus\' bsjnokjel vény; s II -nak egy esüsl érem; a Ilt-nek 1 bronz érem. — Belét ö korona. V. Nyeretlenek versenye. Táv. 1000 m. Ások részére, n kik sz előző versenyeken sémüiHijaLsejn nyerirk l.-nek 1 esüstérem; a II-nak szintén: s IIL-nsk brónz érem. — Belét—4 korona A nevezések I. évi ssept, hó 18. esie fi óráig bezárólag Weisa Lajos egyleti titkár úrhoz intéaendők. 12 kilón alóli gépek versenyre nem bocsájtatnak. A versenyen\' szereplő gépeknek csengővel ée fékesővel Jtelj ellátva lemiiők.Este 7 órakor: Bevonulás a sör gyárból a városba. Virágkorzó^eaeileg fáklyás-zene. Este 8 orakor: Dijak kiosstása s Polgári |
Ezulán a restaurálf templómba ment a nagyszámú vidéki papság kiaéretében. Ott dr. Dunai apát fogadta, bemutatván u templomot melynek szépségéről nsgyon elismerőleg nyiiaikoiolt a
Inw.iiii.iml. III^^^JJ.!....,.. —--- L- ,
uercasurinia-17 miicu ■
a grófi palotábat fejedelmileg bersndeaeit őtssohAs Iskására, a hol a megye 60 iagü diszk üldöttsége. délelőtt 11\' őrskor tiszielgefl a heroegprimásnál, gróf Jankóvioh László főiapán veseléee meleil. A hercegprímás meghatottan köeaőnte mag as üdvözlést Ezotán s főispán bemutatta as egyes tsgokst, kik közül szintén többeket megszólított. Báró Hornig Károly megyés püspököt, s ki a hercegprímás üdvözlésére oda érkezett,_nagf_laL_ keaedéssel délután 6 órskor 24 főből álló bandérium a városi hatóság nagyszámú notabili-táz fogadta és Stieder Lajos városi ügyész a város végén felállított diszkspanál üdvözölte. A két egyházfő tiszteletére s város este fényesen ki Volt világitvs. Szeptember 8-ikán nagy taeep-aéggel szentelte fel Vaszary Kolos heroegprimM a restaurált városi templomot Az Ünnepi szent-
Egylet kertben. — Kos\'oruoaks.
beasédet Roacbek Antal győrnádórvároei esperes-plébános tartotta és a templomot ssufolásig meg töltőit közönség s szép beszédet nagy meghatottsággal hallgatta. A város is ünnepi disst Öltött és a lakoeaág lelkesedése ée öröme egyformán nyilvánult a társadalom minden rétegében. A hercegprímás elutazása előtt a kath. legényegyletnek, a nöegyletnek ipartestületnek és a tűs-oltú egy/etoek egyenkint 11)0—100 irtot adományozott ~ Keszthely vároe részére tett lOOeser koronás \' alapítványát már előzőleg átadta a árosi elüljáróságnsk: Kohl Medárd titkár.
— Kg) derék tasltá halála. Randáé evelezőnk írja: F. bé 4-Őn Hodo<ánban elhunyt Tóth Jíálmán állami elemi iskolai igaagatót va-sárntp reggel kisérték a környék inteiligeutiájá-nakreszvé\'ele mellett őrök nyugatomra. Tevékeny, széptehetségü é< köieleaságttido tisztviselő volt, erényeit puritán jelleme gazdagította. A.legutóbbi \'képviselöválaaztaakor szerezte ölö bajái, midőn is éjnek idején, térden (mlBli hóban, szélviharban, gyalog szerrel lette meg a mura-királyi vasútállomástól 2 óráig elbuzédé utat. özvegyet és 4 kiakoru árvát hagyott maga o\'án.
szabadelvű párt tántoríthatatlan, lelkes hivét veszté benne. Nyugodjék békében I Emléke ma* rsdjoo fenn I
Ve ni anmefe." A nagykanizsai községi elemi népiskolákban szép\'. 7-én nyitották meg a tanévei ünnepélyes ,Veni sanote\'-vel. A tanulók
laagy serege a tantestü\'et vezetéke mellett a
Nag^Kanixsa, osütörtflk
Zala. 71 szám- (4- t>p.)
■j - ■■nniiuiiiQiiiiivi templomába mill, hol Htáá. Norbert, tieottereoorendü tartumáoyfönök mondotta a aatol misét Piekltr Pál és 8$aM K. Istváa hitoktatók segédlett mellett, A templomból a tanulók a kösponti iekolébs vonaliak, hol aa egyes osttálytanuók kiadták a asükségei atasiiáaokat, aantán a tanulókat kaaa bocsátva, folytatták a beiraiáit. Sjept. 9-éig Oeeuaen 1864 tanulót irlak be aa elem népiskolákba. E lét-ttámban saonban nincs benn a kiskaniieai tanulók létszáma Ott rettenetet vontatottaággal megy baüatkosás. A kiakanitaai polgárok ugy látásik tehogyeem akarnak saakitaii asaal a régi, ma radiaa sapkással, bogy a gyermekeket oeak szüret alán adjak iskoUba. Esen a hatóság erélyeasé-géaek kall segiteni okvetlenül. A bélvárotí tanalók létaiáma most meglebttőt arányossá gga eealik el a párfanaamoe oeatályokban; csupán i esoportoeitoit párhuzamot III. étMV. leányon tálybá jutott oly tömérdek növendék, bogy a kél eaopor* elkfilSnitéee nélkül a tanítás sikere föltétlenül kockára lett téve.
— éagjUkMaftf. Dirr Ádám perlaki bádogot mestert * háihJUfc «sáraip, f. krt Báa reggel, as udvarban levő alaufán fslskssstva tálaltak. Ogyss ét ksreeeit iparoe volt; vagyonos ember leheteti volna, de minden keresményét elitta ; a ősalakjával durván báni,, ugy. hogy aaok kénytelenek voltak öl elhagyni. Asonkivül istentagadó n voH, a *a llaeos ert Illetet mindenkor gúny tárgyivá tette. A különben mán erőteljes 48 evaa embert a nyomor vitte e lépétre.
— Déftsedétl ■eigalea. A^ ntgyktni-tsai járásban 1896. áprilia 1-tól — 1896 auguaatua 31-ig ttiUMl 270 fi és 356 nő, »okait 806 fi ée iOl nó, a saOletéaek asáma 696, as elbalá-losáeoké 412, e eaerinl a aaaporodia 114.
— Badllai a kla/vkea. Eiiy Lipcsében megjelenő asaklap a követkeiöket írja: A kö-aöaaég nem ia sejti, hogy milyen veszélynek néi elébe, ha aaaok által bssznált vagy kölctón-könyvtárba kivett könyvet olvas Előkelő orvo-aók btionyUgatták, hogy Ilyen könyvek bacilln sokat terjesztenek, egy ujabb visagelsJ/melyet Berlinben ejtettek meg, meglepó eredményeket mutatott (el, igy pld. egy kórhasi könyvtárból saármasó könyvnek egy néyyaet centiméternyi .Mi.. .« áfhqiUiin
térségén 63 különféle baciIInat fedettek lei; egy ------
nyilvános kölcsőakönyvlárbÓI ssármssÓ könyv agyanazea térségén 48 baoillusl talállak. Esen bacilliiaok egy réste 14 n^gig éli, a typhussos betegek könyveiben talállak 8 bónspig, míg tuberkulózisban szenvedők keiei kösött megfordult könyvekből valók 8 sót 4 hónapig ia éltek. — Aa ugyanolt megjelenő „Sckulhygiene" cimO lap
aa eyv minissteri rendeletre utal, mely
aaerint a leninléseteknek megbagyatik a tanulók könyveit «gtekinleui, mert cmru telj*ttn tiszta állapotban levők baeanálhatók. — Saomoru világot vet a leöli lep sserinl egy slatisiiikai ki mutatás, mely sterinl 87 \'/,%-« megbetegedett tanulóknak a bacil\'utok áldosatai.
— Kiállítást tárgya*raJAtéb A kiálli tási igasgstóság tárgy sorsjátékot rendeaett, melynek jövedelméből 00% a haaai ipar segélye-aéaéra lorditutik. A játékterv szerint 19.848 kiváló műízlést mutató ipari, illetőleg háziipari tárgy sorsolta tik ki 160.000 korona összértékben. A főnyeremény 90.000 koronával van előirányozva. Van még 10.000, 6000, 8000, 1000,400, 900. 100, 10 stb. koronás nyeremény, melyek \' kőiül as első tizenhárom nyereménytárgy értekéi a nyerő 20*/, levonás mellett kézpénzben is átveheti. A hutás a m, k. lonóigatgsióiág közbenjárásával f. é. október hó 1-én log megtartatni s sgjy sorsjegynek aa ára 40 fillér (20 kr.) Esen sortjáték, tekintve annak nemes célját, va lamiat a bnsss által nyujtaadó elönyöket, a mennyiben a befolyó öeategnek 80*/,-a a játssó közönségnek Visssssdstik, a támogatásra kétségen kivül igen érdemes, A szóban forgó sortjegyek akár ss igazgatóságtól közvetlenül avagy e fő elárusító helyen Bndspeeten IV. ker. Károly körút 84. szám alatt vehetők meg. A. sorsjegyek a készpénz előzetes beküldése mellett bérmentve küldetnek meg.
-^Idagegaii Igybaigaleai, Az eger-saegi polg. leáoyiskola tanítótestülete a lolyó 1890/97. taaitási esstendőban tovább képző isko-Iásást fog nyújtani a polgári leányiskolát végzeit tannlók szamara. — A laníiás célja as, hogy aaoo tanulókusk, kik felsőbb iskolázásban nem résaasülheineh. részletesebb ismeretet adjoa a oemseti és általános műveltség alapját képesö taatárgyikból. A tanitat tárgyai : magyar
ímilalnirilXrlinaÉ nliwal irtwJa ! Y* — ♦ rvml^ttrnl Má>itar ■IvwlVUlIUm«IVI| Bftun inwsiwmi• ww , aaa^yai
orstág földrajza, történelmi magyarázatokkal; terméasetiani ét oaillagáasati népeaerü elóadáaok kísérletekkel. Esetlegesen később megállapítandó tárgyak Uultása. A taaiiátban résst vehetnék s női késimunkát tánuló növendékek, továbbá miadaaou nők, kik a polgári leáayiskoíi negye (lik oastályát elvégeaték. A tsnitási .órattám S—8. A tanítás ingyenes.
— Hsaiverteay. Stombstoa ee\'e előkelő, díszes kósöoség gyűlt egybe a „Polgári Egylet" nagyiermébea. intclatedt Irén koloratur éneke«nö, — ki most lejeste be müvésaeii tanulmányait a Eákoei stinétziskolában — mutatta be léojree tehetségét. A műértő közönség várakozását jóval felülhaladta mind az, a mit a fistal mflvészaö nyújtott. Hangja msgerCtbüli, de átért a hang-lépcsőiéi minden inkán liattan, üdén oteag, éa minden erőlködéa nélkül, könnyedén énekel. Bus-diiásui tsolgáthai neki pályája kezdetén, aa az őszinte, percekig tartó lelkes tape, melylyel egyes számait megjutalmazták. Ez e«ie még egy máaik fiatal müvéazasel Kalmár Jiztef/tl — ia megismerkedtünk, kiről korántsem akartak elhinni, hogy most végette iskoláit, mert oly bis-toeeággal és hnom zenei ismeretiéi énekel, ami már egy rutinifOsoit énekeenek is dicsőségére válnék. Úgy hisstük, nem mi vsgyunk ss elsők, kik fényei jövőt jósolnak aa isazán tehetaegea teaoriatanak, mert oly rendkívül nagy éa iako-lázolt hanganyaggal bir, minővel magyar azln-ptdoa alig találkoatunk. A Utlinaéget azinta bámulatba ejtene igénytelen külsejével ée kiaőhb ép ezzel bódította meg egy enapáes.tl a maga részére. As est méltó aiikerebes nagyban hoatá-járult Tuboiy Viktor ügyvéd humoros Itlo\'vaaá aával éa Totola Károly esép saavalatával.
— I\'thér kerestl-tgyesttlit, X Lapunk előtő eaámának veséroikkében említettük, bogy Véesey Zsigmond polgármester ss elmúlt vasár-oapll órára értekezletet hívott egybe a város-hát nagylirinebe a fehér keresst om. egyesület fiókjának helyben való megalapítása ügyében. As értekezleten ezép-zámu kősöuség jelent meg s különösen bölgyek jelenlek megnKgyobb siám-mal. Pontban 11 órakor nyitotta meg a poigár--megteieatekiier be ma* latva Tabódy Józaef miniszteri tanácsost, a nevezett országos egylet elnökéi, ki hosszabb beszédben méltatts as egyesület eddigi emberbaráti tevékenységéi, különöeea reámutalva a nagy gyermekhalandóaágra s a társadalom ama kötelezettségére, hogy a gyermekvédelmet as eddiginél navyobb buzgalommal s minden lehető eszközzel előmozdíts*. Utána az egyeaft\'el ügyésze nf Rstftgt, a gyer-
mek védeiemnek országunk lövároeában divó módját; szépen és behatóan ismerteié aa egyesület által már eddig is elért eredményeket, melyek ss eezmének az oraságban tovább terje désével a gyermekvédelem terén a legnagyobb reményekkel biztatnak. A lárgybos bozzátsó-
1896. aaaptasDbar hó 10>áa.
gyakerlat fényesen ajkerülL Megemlitétre málié a muraközi öok tüsolió zenekar is, melyaek jelenvolt karmestere: SMi Kálmán Íőparaoc»« nok, a kötöneég teljes elismeréeét kiérdemelte a precis vezetés eea aeaakar által előadott azántoa jó seaederabért. A kötóoség osskis reggel o*a-lott szét a kellemes mulatóhely: a .Pap-sOrft* ligethői.
— Hiiairélbea levl Járváayek. A nagykanizsai járás 38 községében uralgott a ssáj ée körömfájás, mely járvány eddig a következő községekben szűnt meg . Batatom-MoporU, Kit-Komdrom, Komdrvdrot, Mtrtntft, Gmiamiéi, Koros, Qaróboticz, Csapi, UjlaJe, Satirtynyt, Kacorlak, 3aje»a, Gdst-Sziget,és Kit-Mem. A mriénétM eaybébb alakot öltótt ée eainiéa szütiő-félbea levőnek látásik.
Színészet
lnitsk Dr. Bothschild Jakab, Dr. Szekeret Jóssel Dr. Fríed Ödön. As értekeslel abban állapodott meg, hogy kebeléből a helybeli nőegyletek elnökeiből a as ezek állal a társadalom egyéb köreiből kiegészített bizottság vegye as ügyet kezébe s alakítsa meg a fiókot. Tabódy József min. tanácsos mély kössönetet mondott ss érdeklődétért ezsel ss értekeslel végei éri. — E dologra annsk idején még többször visssstérQnk s behs-tóan ismertetjük olvasóinkkal.
— IVj llvAmaa bMsAmaoláa. A leleoyeiftnk tüaoltó egylet által-rendeaett nyári mulateág alkalmával a tűzoltó egylet vagyonának gyarapítására felfilflaetni toveskeduk: Tamás Ádám 2 frt 60 kr., Béketiy Rezső, dr. Caempeas Kálmán, Freytág Géza ifi. ée Zakál Qyula l-l frtol, Eoha Jósaef, Berkes János, Leiiner József, Mikó Jóssel, Osztareiober Zsigmond, Vajda Adolf, Waszi Manó, Aradi Jóssel, Simon Jóssal 60-60 krt, Btraszer Jakab 80 kr., LeimaaJjipót, Perkó Illés, Szántó Gsbor 2Q-20 kr., Dömötör Antal, Uarton Lajos éaPovíce Viktor arek 10-10 kH., öaezeeea 18 frt 80 kr., mely adományokért bálás kössönetöket fejezik ki a lüsoltó egylet nevében: Freytág \'Géza főparancsnok és Bonca László segédtiszt. — A ditztekézée 16 frtol jövedelmezett a lüsoltó egyletnek. Az I tő aiere ményt 1 díszes ctemegeezervisl mejolikából: frtyl&g Géze, a Ilik nyereményt, a tüzolrt egylet ceoport fényképét: Zakál Gyula, a III-ik nyereményt, agy Vöröa\'bársony lénykép albumot: Kámán Lajoe; a lV-ik nyereményt, 1 bronzssioü lároát; Nagy Károly urak nyerték el. A diss-
Stombalon szepi. 6-én Leápold Franciska ar-hőtgy felléptével Brigitta aesomdaya opermte adatott. A darab ne-n valami naty tatsiaabea ressesült, ami telasett as tícgymy Gyulának (Chamoittel) Hegyi Jankának (Brgitta} Mmn Andornak (Oaelei-Bríllaai ezredes) ái Dobó Sándornak (Malot, tiaati szolga) volt köaaötheiA. iLtopold Vraaeiaka úrhölgy (lloeleane) kevés éiaiat vitt szerepébe, ahelyett azonban agy negyed tucat opera áriái énekelt: A Veadégpri-madonna állatában igen szenvedélyes énekesnőnek látszik, mi azonban operette előadásoknál szívesen lemondunk a beékelt opera-áriákról át tuti-vesebben látjuk, ha az Illető primadono* a játékra ia nagy aalyt fektet, est aaonban L<opóld egéea mellékesnek veszi, miért (a előadása tökéleten marad. Kevesebb bravúrt aa énekben, ée több ambltiot a,iátakban, az az, a mit Leopnld Franciakétól váraik.
Faadmay délulán mA AamtipJpJfa" tsórskot tattá a gyermekseregab
Eate a .Három Káam^r\' adatolt kifogáataUa elöadáeban. A szereplők mindegyike diciéretes buzgalommal játszott és aa jjataJíkUfe is kiiüaő volt. A szerepek következőleg voltak folytaira "Kafotay Kszmar \'fjomntesy, Pisfa a 8a Hevei, (Asv. Fahérné) Ceókáaé, (Margit) Aranyosi, (Étlen\' Bleok) Hegyi, (Jhon Schock) Hegyessy, (Gelli Salamon) Dobó, (Aeaalay flvtra) Miaályffynt, kik egyenként ée öetteeeo dicséretet érdemelnek.
Hét/Sn este Labiohe kis óeakaeagát a , TVÚti pytimőlcsőki-et adták. Magánad a dekadens kis vígjátéknak alapepstnáje hálát anyag egy igazi morjlista tollában, de ebben hiába kerestük aat a aaiporkásCi francia szellemet mely at ily fajta darabok legelső kelléke — Nem is drámai mO, hanem oeak drámatiaált párbeaséd Aa igazi uselekvény a kulisszák mögött játszódik le. Színészeink a legnagyobb igyekezettel sem bírtak valami rendkívüli hatáat elérni e silánysággal. S bogy néha-néha még ia felzúgott a taps m elsőben is Htyyesty Gyula ée JKwei Andor érdeme. Szeretetre méltóan játssott egy kis naiv leánykát Aranyotiy Janka éa a századvégi tte-relmeekedőkrőt nem hiába fordult ö felé a közönség figyelme. Hogy SUUntr Aranka, Marba Ilona játékuk mellett sem tűnhettek lel nagyim, tegyék érle felelőssé a taeisöt
Kedden délután s »Méltóságos csizmadia • kerek, ÖKSshangsó előadásban herttlt snara és e sflrfl lapsokra ráérdemeitek a bua^ó szereplők.
Sttt: Bokor József népszínművét a ,Gyerek amonyt* mutálták be zsúfolt ház elölt. Hegyi Janka sok hévvel és kedves könnyedséggel játszóit* a oimtsei epet. Cüiesergfi édes dalalt a hálás közönség löbbször megismételtette. Mmn Andor az ő előnyöt# ismeri precizitásával énekelte a szerelmee baka őrmester szerepét. Hogy Aranyotty Janka Saullal is bájosan áa nemes egyszerűséggel játszotta meg a kis pór leányt, est tán leleslegat is mtgirni.ffftyytzzy Gyula (fó partalékoa—pót tartalékos) éténk Ügyes mókáivel folytonos derfiliaégben tanolta a nézőtért. Ügyesen alakitollak még Lmniety BSa Farkat Ma és Ctikéni Juli*. ■
Sttrdán a >Báayamea|sr< került másodszor előadásra, Ezdttal két szárnyát próbálgató sassal ismerkedtünk meg, kik csakhemsr saasaaaa fognak saállsqi s müvéeaei légkórében. Hnck-itedt Irént (Fioblenau grófnő) és Kalmár Józsefet ]Eoderik herceg) láttuk először a esinpadon. K két fiatal kezdő művészről elmondtunk már minden asépet lapunk más helyén és igy aiahá diosérsiekre alig ssoralaak. Ba aémalysk
luck
Nágy-Kanutsa, csütörtök
•v\' Zala. 73 szám. (S. lap.)
1896. iMpUmber hó 10-éo
„idt Mi játéka taktikájában találtak éa némi fogystékötaágot, azoknak bálraa elmondhatjuk, bogy naai mi\'*** »»>mt ■fl>á*ai értékéből, ■ertet alkalommalJáyttí legelőetör •terepben, i lámpák alá. — Kalmár József pedig egéei nttbooneen árai ms»»t a viiágol jeleatő detakákoa A mólóiéiig megteli nisötér ttiveten lapeolta Mf •rádrakor őket éa »» nem volt csinált lel-k etedéi, htaem tt ö*aiala sieretet, u igazi be-pMt ti a meleg ragaszkodás kileietéee. Hegyi Jiakt (Nellv) graoiozusan, üdén jáUiott mind-légig. Matt Andor a cimtzerepben fényeskedett Hannáról már lőbhexör elmondtuk, bogy erőtel-jH OMntf, msjd olvadékot van lágy, é« igy mind m lulsjdoaokkal bó»ea mfa-van áldva. melyek wispedi karrierjét díesAvé "ehetik. Do6ó Sándor, Httytuy Gyula és Mikálpfjy Júliának nintén w(T réttök volt aa set tikeréhen. A bii ás pontos teaekan kíséret a derék karmester éideme.
IRODALOM.
- Beeajth kiállítást kataleo* ia laniivee "mii Kiáltiláa ktteyák.kteeeeftviaal wtUlyittk kittiem mi kagyta el a »t|Ut Ka a » lm ttejtéi kitel uftr k aéa.l •eévtgt*! •»* KM rétért uaslik: u Dtoltattrt te a »p»ctál ír*. ás \'ilüilüta rita taltjdon-Hpx fcaeyikMnát tt a H»ic»zovint ■tatsrxéi)tl amely Mt u sLvwi tárr7»tftt tájéknxátt i;k aa skkapátt tar. lataytk Tinóíjf*lrít, i keteatUe t gttcrtftl, llrtiatleri, nDM, tuétad. kiKaráHa, IgtatépMigtluital korvity-■n Mk. efceeeyekai át latiamifiért leateteii tkipta. kv Utal* kéfti alktlktitak ufulul trril, *al H7Í Mi tt íreiéatkeek a Wtháws\'ittaArt tirtiit A kilét fcjitktfc tárttal Iák s káeyásaatet, t ■Müfudtié(ot fltliMiíjliiili1. a klettteláelcrtt, t ktelehéitl rUtoiyt-ktl (ktttjrik-ktfttftvUti illtavtttuk), trMnaéuéett, kittmtot, i ataleal híylaUstltt, t hxxiiptrt a btiirilattt. e .JoUty&mtliit. tt éekáaytytrtitt ax épIltaHgjtt (uti-fbm. efaá^lMs MpripMa atb.) » »wnj.vói tltktraaei
vMlat ét tlligltiit Illöidf« irdtkti rejtsetek «itlt-tk a aliptrtill t ttkmtettilé iparról lirtdxltaUrtia.tl vielitlal) km itmnhi tleet"yokról. Mttytr nytlttn ti »i il«5 könyr, l mljr pttltt ilatiniikal adatónkal támn^atrt tlipoean eUrtffc ef«J«i dltttktdta LilkiL a esáru lity\'.krt tá •Minin, l,«gy tx otttvik-aagyar keratatyeat lixtttytle ■ttieéi tliH njlyit Itty #r»dménjikit árt tl a rtibiiott iiripil minditim vigrtkijtiiábea. Hitelt* ttivtf tkea, • Ikm Upkts tsHljrat as Eendivtt Omápt Kiállitta fmfU b^uyik-kirojovittt ttetályt tár elénk Bottj-iktr-alt It * Hireewvfaa ÉMllilffi hiliitíitritl Ul nji^-i^ tii eeari letkuk aa tneágekaak a vtnsiytlrét, pedig\' kitintől vebK kec Masjwerseácta aittl OBben iudjtt »U olail i Wvle lel Killty Bttl, te a (ttUUt nrjru •IU»(t<lr utak wlipi tjiiijtk (syilatU a Hftneu
Tekinteie villámgyorsan, követte u enyémet* Megérteit ia Asaaessedle mágát £u asatáa las> tsa lolyniám:
\' — Qnask igasa lehet, midőn aat állítja, kegy uooktnflvére negyoo iaiatoit. Magam ia aat biasem, de nem ériem, ha aat mond|e, hogy teja bürökbe került. „
— En csak aat akartam jeletni, válaaaoll erél-telelt nyagelomsul, hogy tslán tudva vagy nem tudva olyaa valamit mondhatott a boaxá intésen
Előbb terwátaeteeee t. erei lem, hogy kl méhe nővéréi, de moet mégis nyugtalanítón • lelte-deiée. ,
— Lsavesvonh kisaasony, mondám én, nem stabad semmi ára* tetn bamia lanueágot lennünk, mát akkor sem esabad igaaeágtalansigot sm-danmk, ka mindjárt es alial legkőaelebbi roko-aainket meni bet nők meg a graláaaitőL . Itasa van. mondá biaonytalan bangón Zavartan attá. le aiemeit ée gyönyörű keble
kérdések alkalmával, a mi asaiáa as öeeiee vibaroeae bullámaoti
enlevíknel aat a benyomást tslK, mintha aj — Nem volt esándékomben igssaágUlaaságoi ssörayO dologgsl öseeeíiggétben állana. got elkövetni, stigá. Kérem ue goodoijon lelölem
Mari liatn hangon mondá esi, de még ia oly roeaaat.
érthetően, boty minden egyse sxótagot meglebe teii • teremben hsllssi.
Aia\'áa aggudi hangon, hoasá lü«é :
— Ügy* vmelkedik, mintha valami elrejteni valója volna, pedig ninc* mit titkolnia, arról mei vagyok gjőtődve. Latira ét én nem állunk ngyan barátságos lábon egymással, dacara en-aek: nincs, hatalom a vi\'ágon, a mely engem aaon nétet ellogadáaára birfaaina, hogy 6 a gyilkossávnál báraikip kőireniSkődöU tolna.
Nem i»mer egy emberi Mm, ski sst s tanácsot adbxtná neki. bovj a -kihellgaiáanát okosabban vieelkedjék ?
Kérem mondia meg nski, hogy moeiani vitelkedébe alt«i bisalmat antágot tog ébresaieni, vagy már ibres<teit is — ah! mily háládatos lennék őa iráat, ba asoa vigesaiaó biitotitásl nyújt kstnn neki, aaielyiyalsagamép owei lelemeit...
Kérem — kérem mondja meg atki, hogy egy vélallsa körülményekből Mentett lanoskodás mar nem hstárosott bisonyitik.
Bámulva néatem rá.
Mily tökéletes tnaéeinő volt e leány,
— Nem volna jobb, ba ön mondaná mind eat uaokanSvérinek ?
— Mi nem jól vagyunk egymásíá],\'in-nem lehetem.______
Mari viselkedése valóbaa tálSnysurünea tünt fel előttem. —
Jobb felelet hiányában válataoltam j
— Aat fitsinlén aajnálom. Nagy szerencse
vnlnt l..art kin..t..nnytti iiáaiw^h^ij
barálnö által erra figyelmeuetnek, bogy az egye nes ut mindenkor a minden körülmények kötött n legjobb, a tekervényes utek pedig rendesen
.1MM.I1: IIHI Wfpi IJUljH IQIIMH R JBUI ■■■ j ,
ItMiilia korstnyttntefoa, t kesayék-ktretfevietl treté-1 VíSteaelemno Vlxznek in kon»tnj klilUtáii kltitte utal rendkívüli ttr»yiwtrit- Alig mondám ki e szavakat, Mari njrs elvessié
bátorságát. -
— Miért vagyok én — ki egész életemben oly boldog völtim, ily kimondhatatlan bénát ál-
let Mfttt itytat te Uaeltáfetaa teftllltolt tel a kityn< i Bilyatk ehet áeteyikorttág ét a Hiret(oriai a SMtvm Önnifoi XiáOltáson. Miedtaltt arstaláljak e nlblgH tétitkti -akkte it, bogy etntkiioaiitka>nk a
\'■elül • Jtlteatl ti tképpen atzaak Mtltálkitilk. bogy I tal gyötörve ?
■I Urtta( »\' Ukeeeás\'javárt 18 év alatt, i katrtssiúodlkj iWt i iptetalii kttaltfnt kipttl Ex ataebta alitti itt
Nem elég, bogy-Ily rémítő módon elvess-tim drága nagybatyámat azt is meg kell érnem
• oáatk miIi ÍBIxirolása, hantái uyaacttk tok btceee ■ ~ í \'
ktntkté.la) rittituiktl tt Iptri tétiot urttl-1 h"iT unokanővérem... _ .....
intettem.
kiltartlit
. MZ ■héhit tHeyitta klIHUtik a ttbloeeetil HtlIIUtl I kiUhpetkUI, atrt Biidte etvtxttttebb tirzyaál ■itd|art ebi ltokra a viuo«ynkrt, t atlyik kötiU lélrrjött. ée
ttjikniut ie illett (ukatMüdétt. vtltmlnt jtlealtzl hely-j . , , j ft - r r . M« MIL á kétet diiMt kiáliitátt X Petii kteyvaytarfa- komolyan hiá.ern, ho|y hautalánul ag itmvtayUmtt|tl 4iet.\'ri; árt M kr. — Dgyxuex a kOayv ■íktaütkk aegfog jeltaal ktteyák ayelvta t«J még pedig liUa ét ejrrlíl ayumátttl.
— Vtltkátytxoc t Sítlty-Barótl ftlt .Magytr Httul Ttrttaitt\'-bin m. njtbb /axet- ktrtl t ktalakbt; aat ■iaétitylme viltoettluel ittak trdtklődéuel lapozgat-jak. Ilon a iitiBl »«zyv«nűtü(lik faa>tt tikixík előttünk, ■ily tflktt király artlktéiaáaxk atoltó Idejét te atéda HSSoIf királyaik tlst irtit btteéll .el. E lllzet még a tukottatl ie gtsdagabb ktadiex uklatoltbia. Vtt kttae ■tat kfilön mOaeiláklet a Btthtta Gábor tudorai kSrtbtn (M, Mtltriiz Viktor btltllt istp it kitátte kip, továbbá • ktvetktxá Ultaatridék: Bttbory ítWin vértjt it tittkla. - Bndotf király vekipt is tUlritt. - Ctala flelesek ■elbti lMt-kte, Síitán bút. — Fiiig atcvitelt 1698-btn -r Oytr ntraat IMé-kta. Hxidvek Ftedleatd grét — Hűitek pil kitigeétt. (nini o itroax löM-bta. — Irittéi aickipt it aláírása, Bátkory latváa Itatytl kiftly nitt inH, Bttkory Ztliaotd •■Uktrat. — Bátkoey \'i|i»l tláiréra, látbuy Zelgatad treképt.
E pilenaiban feltám\'t as ajtó, is as aa bar, ki Kleooorál kikieirte a esobából, megjelent a küatöböa.
— Gryce ur — kesdi, at ajtóban eaagállva, valami kutölni valóm vas. _
— Beszéljen mondá a rendőr nyugodtan, miközben aa előtte álló tinutartóra kamuit.
Aa ember vállát vonogatta ie as előtirn matatott. %
A rendőr követte.
Minthogy as ajtót nem tárták be aegak ntán, láttak — Mari kiásasson y és in — hogy heveset tugdoaaak egymáml. A fiatal leány igen kál-váiy volt, ~
— C->ák aem Laura felől beaailuek moadá nyo-. moll hangon. S.
— Eat igaaátt nem tudom — da én ia atiál félek. Gondolja kitaaezoay, hogy uaokaaOvirt valamit elrejteni kíván ?
— Hogyan jön a kérdéshez I
— Histen — he IIhattá ma, hogy a kihall-gatáaail többaiör volt sió egy darab papírról, a mely —
Qyomaa liibe asskitolt:
— Bolondság.Eleonóránál nem fognak semmiféle gyanús papírt találni. Altalán aem
Lehelen el at útból olyant, akart ilyes nem li> téistt! Eat nekem legjobban kéli tudnom, mert felejthetetlen nagybátyámnak nem volt elöltem titka eohs. Folytatta* ktretkesU.)
* Bzarkaaxtől ftzanat
1 \' = - , | n\'"|fS\' .31 ) tüll J - i. \' ^
Klgyémattrás. Amint Upasztalal miltózU-tolt: nem zárkózunk el a naturális irány elölj de «z( még sem menük leadni. Ceak a tserkeea-töoég beltagjai ilveatik\' végig, Változtaiai seat lehetett rajta mert akkor aa egészet tt kellett volna irai. \'
Dr.
Felelős aserkeeztö: LéKK KI
I L.
Laptulajdonot is kiadó : VIICIKL rÜL4
p.
CS AJUÍ0K. ,
órftlataa ataaTadálybőL
- latrikai Malgyl Hrtixtt. —
ItMtWI heiíMtt*: Itgul Ui.
(Ftlyutta.)
Megakadt i satnvedélyea erővel kapzeakodott karomba.
- Goadolja 6a, kegy fenyegetheti valami veméi; ? Nem lett —
Nem tudott tovább betzelaL
— Lsavenworth klsasesony, emlékestettem ei«aÍH hangon a rendőr jsltnütére, itt még l|y«taek uláe béenáaktt, .
födik. Ha nem leesnek ujabb és erösebb bizonyítékok, unokaaövérének nem e*he>ik baja.
Ezen nyilatkozatot a/ért leltem, hogy kikutattam, ha nem lilhet-a ujtbb Islepletétekiől. Ki-lérletfm éikerdus volt.
— Erösebb bizonyítékok ? kérdi. Hogyan találhatnak önök erösebb biionyitékot, midőn 0 égésien ártatlan ?
ügy látszott, hirtelen ujabb gondolata jótt.
Hozzám hajolva, hogy gyönyörű ia értéket kbawlja térdemel érinti, mondá:
Raymond ur l miért nem intéznek hozzám még nihánv kérdést? En könnyen bebizonyíthatom, hogy Laura tegnap este nem hagyla el izobá-ját...>
— Cukugyan tudta volaa ön eat? kiálték bámulva ? Mit kellett a leány felől aondolnom?
— Mindenete\'re, mert eaobám a lépcsőhöz kö-selebb eeik, mint aa övé. fla leakarna jönni, utja az ajtóm előtt vezetne el, t a könyvtár felé haladtában minden bizonnyal meghallottam volna.
— Nemde — éa kézzel lógható......?
Egészen máét vártam.
— Ea nem következtetés mondám lehangolva. Nem Ind nekem hatbatódabb bizonyítékot e«ol-gáltatni ?
— En kéez vagyok mindent megaKmdani, a mely uaokauőviremnek javára ssolgálhatua.
Erösea megijedtem.
Es a leány tehát kést volt haaugsigokál mondtál, hogy megmeuthesM nővérét.
VelóteiuU, már a kibtllgalás alatt Ishaaadott,
HIRDETÉSEK:
2979/ik. 896. 199 l-l
Árverési hirdetmény.
A nagykanitaai kir. lörvénysaék telekzónyvi osftalya részéről köahirré tétetik, hogy Kováos Ltjot ügyvéd előbb nagykanisaai jslenleg bikie-gyulai lakos vigrehajiatónak, Tóth Kincess Imre galamboki lakoa végrehsjtáei sziovsdö elleni lé Irt 90 kr. löké, ennek 1896 január 2l-töl járó 5", kamatai, is i Irt 20 kr., végrehajtás kirelmi 6 Irt 86 kr jelenlegi, a s mig lelmerüleodö költségek iránti vkajtásí ügyében a lent nevezett kir. törvényezék területébe* mrtozó a galamboki 901 zzám tkvben I. 1—4 sorát, alatt fölvett a 610 frtra becsült, és aa ugyanazon azámu íjkvbea-f I. torsa. slaU (elvett 996 írtra beoaftlt ingatlanok
18M ivt uepUmber ké M4a 4. é. 10 éraker
Galambok köaaégháaáaál dr. Fried Ödön Idpe-reei ügyvéd vágy helyettess kőtboojöiiével megtartsa dö nyilvénoe érveréeen eladatni lógnak.
Kik iáit ui ár »iennebb kilett beosár.
Arveresni kívánók tsrtoaaak a beosár 10*/,-át kéaspéoaben vagy évadékképea papirbaa a ki-ktt\'dött keséhez loloaai.
Kelt Nag^ Kaaiatán, • kir Iveaék miat lelek-könyvi kaléaáfáaái 18M. évi juniue hó 6. sspjáa.
UÓZONY, kir. taaéki altíré.
Nagy-Kanuaa, oütörtök
Zala. 1t. szám (6. lap.)
1896. aseptember hó 10-én.
Minden verseny kizárva!
^Tsig^r\'ba.xii
düs\' ratetárraL\'
Újonnan berendezett asztalos műhelyemben mindennemű bntort gyártok és külön megrendelés szerint Is készítek.
Hálószoba berendezés 92 írttól kezdve. Teljes ebédlő berendezés 135 írttól kezdve.
Eredeti angol \' jta raktára
kerékpár3 évi
kizárólagos\' (M^j I^HIB jétálláS képviselősége Wj^ T^^ mellett
H Diszfaragványok asztalosok részére szintén készíttetnek.
Kedvező fizetési feltételek.
:úámm Károlynál
Nagy-Kanizsán
Német-utcza, Zerkovitz-féle bAzban
Nyomatott Fiache! Fülöp laptulajdonoauál Nagy-Kaoiaaán. 1896.
szam.
Nagy-Kanizsa, J896. szeptember 13-án.
XXllL évíolvam
•Mfk«Mt«M(
t »• S • • 1 *
oiur-ftu káa.
m ummM . te*
MUlkMé
H^gisitM i«»t»k mk Iimi M Ml mUkttit *t. >
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
KU4*hivat»ll T>| >pll«t : FútAtl M»r Uiyita
KLÖriUTMI ÁRAK : ám It kwu* (• fct — kr.)
Fálám * kMM* < S Irt — kij Stffiém I ksrou (Tfrt (0 kr.)
IMnMk •» ktlésmsk ritm*. tfym mi»
HtaUtfetfk l»tí«jro«» ■ lyUHér |«tkMn »•
A ,N»»T"íC,n\'ml- * takarékpénstárik, a li»nk<-íye»űM, ai Ipar- ás kereske-
delmi bank, a Nsgy-ksniszsi segélyegylet-sztfvetkezet éa a latanyai takarékpénztár.
a „nagy-kanizsai malátagyár éa serfőződe t" hivt*. M6m Bsl-rt-ki . ímmi
lZJ , , „ __ \' --1 nmstkosák PIssM Wáe keeyv-
* r/ Jl<)|||«l«Hlk WngyKaHlwáN lirtfllklllt k é t á | R r! I.u...d»k,
vasárnap éa o»-ű.t<5rtilcöa„
Cultura és nemzeti élet
Nagy Kanissa aaapi. II.
(—»,) Lélekemelő módon folyt le e na pókban Dudapesten a közmivelődési egyé sületek kongresszusa. Azok a beszédek, me Ivek itt elhangzottak, bizonyságot tesznek arról, hogy legkiválóbb embereinkben meny-oyirt gyökerezik a magyar közműveltség fontosságának érzete, s aranybelükbe volna érdemes foglaltatni azt, — amit gr. Károlyi István a magyar társadalom és u ma gyar társadalomban a közművelődési egye lűietek feladatairól mondott. Vajha megszívlelésre találnának e szaval^vajha a magyar társadalom egészen felemelkednék fel adatainak és kötelességeinek magaslatára a „ magjai nemzetiség pegerősitése, a magyar nemzeti élet emelése szempontjából.
Minden perez, a mit a magyar állameszme megerősítése szolgálatában a magyar társadalom a maga részéről elmulaszt, nagy és hdyrepótojhatatlan veszteséget jelent Akadémikus értékű elmélkedésekkel itt célt érni nem lehet; bizto^uközők a kitűzőit biztos célok elérésére. — ezek szükségesek. Sok és nem klcsinylendŐ ellensége van a magyarnemzetnek az országon belül, sok I és veszedelmes ellensége, kik nemcsak a magyar állameszmét perhorreszkálják, hanem
a magyar nemzet életét is veszélyeztetni kész. Hiszem e védekezések céljából létesültek a közművelődési egyesületek; amott az oláhság ellenében, a magyar nemzetiség megmentése érdekében; emitt a pjmszlá-vismus ellenében, mely aknamunkát folytat a magyar nemzetiség ellen; a harmadik helyen a magyarság erősítésére, megszilárdítására.
Ki tagadhatná ez egyesületek nagy fontosságát s ki ne látná be, hogy csak az egész magyar társadalom tevékeny áldozatkészsége, közreműködése mellett érhetnek el biztos sikereket ? Van-e egy magyar ember is, aki neifrirtvánna sikert ez egyesületeknek a magjfar nemzetiség érdekében TcTFejíett munkásságukhoz P Bizonyára egy sincs A magyar kultura terjesztése,, a magyar kultura meg-gyökereztetése, a nemzeti élet fejlesztésének, sőt a nemzet\'fenntartásának, nélkülözhetetlen feltétele. Ezt belátja minden magyar ember. Nagy is volt a lelkesedés a közművelődési egyesületek kongresszusán. A szónokok ragyogó lelkesedéssel fejtették ki ez egyesületek célját, vázolták tevékeny-\' ségűket; s szónaklataik bizonyára nem csak j azok körében, a kik hallgatták, hanem széles e hazában lelkesedést keltettek. De e ^ lelkesedés ne legyen szalmalüz, s a szive-1 ket ne feküdje meg a keleti indolentia,|
mert hogy ez egyesületek sikeres, sőt az eddiginél is sikeresebb tevékenységet fejthet* senek ki, — arra pénz szükséges, minden hazafinak és honleánynak nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támogatására is, A ihol oly szent a cél, ahol ez annyira érinti a nemzet legszentebb érdekét, OU folytonosan lángolni kell a Lelkesedésnek, mely a szivet az áldozatkészség el nem alvó tüzével hatja át Sokat tehet a magyar társadalom, ha akar; az idalis cél, melyet itt adományt* val támogat, a nemzet reális érdekét érinti, érdekejt, melyek említésénél magyar saiv közönyös nem m.radhat Akik azt mondják, hogy itt az ország egyik másik vidékérdi van szó, azok nem fogják fet teljes mérték* ben, hogy tulajdonképen miről van nó. Ama vidékek magyarsága az egész ország magyarságának szeretetére, ragaszkodására sza* i > mithatj a az egész magyar ti riadalomnak vannak itt kötelességei, a melyek alól senki magát ki nem vonhatja. Igen sokról van szó; megbecsQlhetetlenek azok a szolgálatok, a melyeket az egylete< a hazának, a nemzetnek, a magyarságnak tesznek; és mivel megbecsülhetetlenek, áldozzon minden magyar ember tehetsége szerint az áltatok felállított szent oltárokon, a melyeknél igaz magyar érzéssel mindenki találkozhatik.
Buzgó akarattal, lelkes áldozatkészséggel
A „ZALA" tarcája.
Téli rege.
— A Jk A L A" amiall lároá|«. — Irtsi •ettler Lajos
A Réölbey grót család esak nyáron át lakik mm kastélyában, mely gyönyörű\' rengeteg kó\'ze-péa tekniik, Ml órábyirn a falutól. A telet ren-weea Bécsben löltik s ilyenkor a osaládi kastély nesssú sor ablakán la vannak boosájtva a leltár *won-lUggöay8k, nincs oda benn senki, <"«* ss
HUtös képei a faion, kiknek régi diu , diszkén fairdeli ea Odoa kdeimer, a kapu töltítt.
A löldssintnek neonban\' mindig van lakója. ^XMiay Akos jogásiigssgato lakik olt családjával, . i . t
As slsosony, bolthajtásos ebédlőben barátságos ■••net sraast a nagy oáerépkalyfaa. A vsstsg »*w vágeil ablakmélyedés olyan tágas, mintha f, " eaobe vojna. UsUsthaju oreg asesony ™ kStésael a kesében. A vasroetétyoe abls-«®« át kilátni at erdőre) \'hol a tisite fehér ssüs-°°.v" BOriloti százados. Iák mereven nyúlnak ég Wié, saétierjeMtve kopár áginkat.
As örett asesony jo id*iy ül már otí, elme-gondrtauibe, mikor uöke fllütt kis leány be a ssobsba. \'
— Nsgypime | mikor jön a krisstkindli 9"
A nsgymaqta abbahagyja a kötést s leveszi I •wmDvegét farádt szemeiről, asíáii ölébe vonja!
a gysrmeset es re««keift kezei>el. végig simítja annak réssaa kél oroájst
_ Mnjd estére, gyermekem. S ha júl viseled
magad, meglátod esak, uiennyt sok szép mlodeni hos neked.
Km as öreg asssony és ss a kis lány képeaik a Dooskay családját, mióta nejét elveasteite. Az egyik éde* anyja, a másik gyermeke.
— Hsjss baltat is kapok V nagymama I
_ Azt majd meglátjuk estére, addig türelem-
mel kell lenni.
— Azt mondja s dada, hogy as Edlth gröloö krisatkindlijs is küld nekem játékot, uieg oukrot. Bisonyl Edlth\' grófnő is kap krisstkindllbo egy vén herceget és nem fog többet pyáron iae lÖoni, mint tavaly, mikor a papával mindég együtt lovagoltak aa erdőn. Bisouy I
Es fooioskodvs bólint a tejével.
Majd megmosom a dadauak a fejét, csak bolondokat beszéljen neked.
As öreg asszony föláll és idegesen keid do-, bolai ujjaival as eblaktái>lán. Oda künn sürtt pelyhekben hull s hó. A t#l proletárjai, néhány I éhes veréb, iásva gubbaukudik a kopár gályákon. < •
Pedig nem egéizsn bolond beszéd ám as, amit a dada mondott a gyermeknek.
Tudja azt uagymama igen jól. A ma reggeli lapok mar előre kőiolték a karácsony estére tervezett főúri eljegyzés fairét., Pr«u«sburg Hen-nik berbeg a vőlegény. Ugy német uabob, aki biaony usgyatyja Ishsma a szép Keöthey coates ssnek. ^Dooskay ls elolvasta a hymen-fairt és
uyomban rá vállára veivé fogy teret, kiment ki erdőre. £bédre sem ment haae. Vitt e isr\'vsz-nyaba. llja I sok a vadorsA. Résen kell leeai. redig minap is, kösvetlen á feje lölölt, sivítva luródoil egy golyó a liba éi még ee lel tO.Ok ..
Eközben beeatéledeii t$ az öreg asszony nyugtalankodni kezdeti, hogy fii még mindig nem jön haza. Már meggyújtották a nagy függő lámpát, \' a a ibeáaak való vti is regen töltöm, mikor végre megszólalt a osengó, mely a osaládlö hnsajőtiéi jelaé. Margitka tapaolVa örömében, ssatadl a papa elébe.
Komor kinésásü, siálaif fért lépeti a szobiba. Vastag bajuszán a jégoespok csörögnek a hatalmas siakilla melléi veri. Kgy pillantás alatt őiábe kapja a kis leányi, as meg leoaikolje arairól a lagyoi, vékony karjával aioMve apja nyakát
— Most pedig szépen kimégy a konyhába és majd csak akkor jősi be, amikor csöngetek,
A gyermek saónélkül engedelmeskedik, a nagymama meg lopva kQriyet törül saeneibői. Aktán bemennek kelten a másik asobába, hol a,ka> ráosoovta már késien áll, csak a viaasgyeryá-kat kell meggyujisi^i rtjlá.
— Nésd csak, Akoe I — as öreg asszony félée-kenemeli löl a\'fehér léptei, egy kis asztalról, mely rakva Vím érUkas gyermekjátékokkal éa tana nyalánksággal. £at... Becsből küldték. Meg 1 tam neked -mutatni. •• .
Docakay arca elkomorul a megvetőteg fordit hátat az ajáadákoltoak.
. Nagy Kanizsa, vssárn»p
Zala 74. szám. (9 lap.)
1896. szeptember fid 13-án
ha Kakaók Leo stég jegyzését a M. A.] bornírtnak tartja-, erre "fceák asi lehetne meftjepyexni, hogy a M. A. semper idea, é megtámad mindenkit, a ki buzgó kath. értllete mellett — ée je<t Kalesok Leo értekezésében csak at eem llátia, a ki aem akarja — nem egyeaeremiad ! türelmetlen Mert a M. A. aaerint, agy látaaik, a bongó katboiikusnak okvetlenül lürelmellennek, e a haladás ellenségének kell lennie. Mi ugy tudjuk, bogy a katboiikaa hiibü\'ég aem sarja ki a türeltaesseget, sőt diaaet, ekssaését képezi, a bol meg van, é» néhol sem láttak, hogjMt vallás j tiltana. Kalexok Leo értskeséaében oly dolgokon akad mec il * \' ■ nsk csak becsületére válnak, — ka inteniióit megérteni iparkodnak. A liberalismua, melybt K. L. szemére vet, e piarista rend számos, ki
esyike lUei? J**S. mé&tok etótórtjeT — é« | ngyanazért »ien alkalomból k&lBaSepo M kariét Zulméi wwyrfssé a hódoló fáeon lilásban réat ntt banderislábtak becses figyelmét a kó< míves. Utal előállítandó dombormnnek aeef ahásit ée mi-vésai kivitelű tervbe vett atakftMra, aaaálinkább mert n két basái művées mar a*ea a téren or-sxágna kitüntetésben ia rássssBlt. As ezeréves kiállítás területen feláliKoO ,H*irm patil&it* ugyanis kétségtelen tanaaézot ie«s arról, Rogy a* abban tatható, ssnkértA lakiatélyek által ia méltatott Budapest 100 év előtti ée j«lefelegt Üt-egyráearől f»ltünő természeti báaesene1.
aok ás nagy vívmányokat érhetnek «l és fognak elérni a közm. egyesülélek, melyek a magyar nemzetiség megóvása és fen tartása körül már eddig is elévülhetetlen érdemeket szereztek.
A városházából.
Hirdetmény
Nagy-Karnisa "váron rendeseit taaáeea a I. évi aseptember 5-éa 11301. aa. a. kelt yégséae alapján közhírre teasi, bogy N*gy-K niisa r. Inasára város 1895. évi aaámadáee as 1876. évi XXII. I c. lé!
kdae«véa as a ->w"<<" "J^-T r*Jfc senkisem vonla kétségbe* hi\'basgalmukai. ÖT " L ^ fc\'01* A M. A. élvei mellett ti hazái safrzetee ttn.ió-
Vbgálvs, helyesnek találtatott a törvéay reo- „„^ mint a piarista rend és melyet oly kfk-l táji mritü logaek kán\'iitstai ebieivebogy e«l ■ . ■■ Ifönös_előszeretettel támad, nem szerezhettek nem az idők vjssói.tagságainak kitett képlest-
medá. a fent hivatkozott 4fcveny 142. j-áboz I |n4 kultarája, szellemi fejlődése\' meny. vagy szobormű % hanem azáiXkon
képest Xö napra a varost lanace lermeoeo aö<- Uf4() ot;aR ,n,aihetetlea érdameket, nem tehei- ál meg nem rongálható ée el aem eqyé-ahet*
Itek volna eaert minden nemaatieégü és valláaa ércbe fős bűi atakok álul kívánja mesiii-ökíieni a polgárok ragaeikodáaára, .szeretetére e* eliame- nemzet eleredik évének eeyik legintpostnaabbaa | résére, mint a minővel dicsekedhetnek, nem ne-j vethettek volna oly jeles kasalakat, * különösen, nem lehettek volna as igasi kere*aieay Mellem terjesztői oly mértek ben. hogy a nemset történei-aeosk ténye* lspj*HLtoglalb*laáuak helyet. Naay lévedée a M. A. ré«a*röt a kor szelleméről oly vállalatba* kicsinylőleg nyilatkozni A kor azelleme alól nem | mely némi
H, ^\'/\'" Hló jelesét diaailette ssVlmalt századokban i«,
« ^SBfll ^lAfcriét senkisem vonla kétségbe- híibtugaltmtkat.
képe
Á. birálója-, a melyek a ssertA-[pseakapó^aj találmányú alakításánál éa harsadé
sésénél fogva as órcdombnrmfikéeaitmó&y éa modell leatóeiet non pina ultrája; másrészről aa aat elóál itott mOveaseknek állandó ee ftrftkidőkra maradandó remekét képezi. A tdi sasgyéá ba*di* rUtáinak lovas alakjai a fSvároai ptvil oabaa ki-alti ott Budspeet látképét ábrntuló ércoifi min-
kö-s-
eeémlére kitétetett, hol is as érdeklődik által a kivataJos 6rák alatt betekiaibetA.
Nagy-Kanizsán, 1896. szeptember 5-én. A válási lanáee.
VÉCSEY, polgármester.
A nagykanizsai kath. fogymna-siumi értesítő.
A „Magyar Aljam" es évi aag. 26-iki aaámá-aa a (Koiépiskolalérteoil6k\' rovatában anajty-kaaitsaí katk. lögymnnsium es évi érleéitójéi is-
| kimsaasló jelenetének emlékét: n«sskétalkedia|_ |aa iráni, — bogy kivált Ta megyénk saOlottja i iránti msgérdsiasl\' batalat parttoiaa lataa» tióiaál lógva is megyénk baawriamáaak lo-j vaajai aiiveeea boa<á Iwgasfc járu-tti a jeiutt tnely oraaágos érdekkel bir éa e péasáldoaaital ia csak asnn esetre
vonhatja ki magát aenki; a kor szelleme nem vett fceaekAtve, ka a minden egyes baoderist* aaoaoa a bit tagadásával; a a kor aaellemebei téeeére kl-Sa is a>ké»tiieedó dombörmQ, illetve való alkalmaskndáa még nem jelenti a hitetlenség a hódol* disamenetet áhrásoló ple>tteot kOt kép iatápoláaát. » Mljes elkértiiése atáa az aa illetS megrende ónek
%k*~ iamertetéa végén kln>atatván, boey a telje* meselégedéséi ée Ute<éeét megnyervndi; keayr. gymna>iamot aa elmúlt évben 111 a-idó\' minél fogva a mesrendelO el0ae<ee»B osupin ■erieii, s klISoóaéa ae Efteaitó elején ál\'ó Ter- lanoió látpgáila, keaarvesen leikiált : He\'teneies: képé tartoaik "Budapestre beküldeni. jedeimw. s nsgviüiuíasi túívmaanum lorteuatét •\'1*nl • -Enjíedja atla a M. A., hogy mi est aj Midfla *eká4 esett- bea\'iaa é« a-maga nemében lartalmaxó köalemenyl bírálja meg, mely Kalcsok I •■á\'aot ae tartsak oly retteaeie»aea, A kegyr egyedéi álló éa a célnak megfeleld mtkéeei vk|. Leo kegyer. lanár tollából ered. E terjedelmes j tTm»- elég keresztény ssellémO, hogy esektöl el lalaiol es illetők figyel-nébe melegeo ajánlsnók,
dolgosaiból kisiskit egy pár rort, bol a aaenós »« wdófodjék, ellenkezőleg: eaekbni as ifjakbói jwSullák lanreadsierfrfll tsftl. azembékllitván ea- dertk niagyar térfiak válnak, a ennek wak a M. sel a pisrislák taa- éa neve*e«i rendaaerét, pér sor álapján mondja el az emlitatt lap, boey (SasaMTu dolog, ba egy lOgymn. katk. laaár tollából olvasunk ilyen — ma oepeég mér eata-saor megoáfolt állitáeokaL* De hát ki cáiolfa
Meg? Aai ta ríjuk, hogy a mi jetaaiták bátran aláírhatják Kalcsok Leo Ítéletét a jezauiták régibb tan- ée neveléét rendszerére vonatkosntag. Bizonyára a „M. A." birálója mara sem biaai, bogy a jeaeutiák mai tanrend sas re teljesen megfelel a 16. ée 17. századbelinek ^ volt annak aeghaiárosoit, a kof vlaaooyainak megfelelő oéljs, aty mint sz\'ama korbeli protestáns nevelési módsiernek, S hogy kiválóan, sót kizárólag aristokntikaa volt, asi seokiseai tagadhatja, a ki Iamert, sót aa is aa. A történeti igasaag "ag-bamisitáaa ée lelreértéaa volna s mait aeásadok nevelési W tanrendszerét ma- ia ajáalaai, a
aak—iá fir8laia._-kelleao. — Mi egy kath. gyma. atelleaHt sokkal erősehbttek lartjui, minisein bogy e szellem meghamisításától lehetne tart ani, a mitől — éléit istcaa ellentmondás — I elteltével a elericalia lapok aanyira léinek.
Homo.
A hódoló dlaxfalronoláa ároxműba öntött megörökítése
Azon nagy jelen Ö<égA felbiváa, melyet Balog Károly iSírtt ércdombnrmü kémrtft ée TitMy Jtni mint feaió, fővárosi mövée<ek, a édmwgyet óoi-denaaMMk lenas alakjainak I. é. juaio* 8-iki disa* felvonulását ábrázoló éremdbe Öntése álla i megörökítése érdemébea orsaáaeserte kibocsátották: reánk aalavármeeyeiekre aáave eanál Ssyelaiiira méltóbb, mer* a neve<e<t tóvárosi mfiveeaek
a lel hívást egéa terjedelmében közSIjítk !
A nemzetek é\'etének nagyjelentőségű ayei emlékéi e rendezett ttnnepólvek r»ndMpnut csak a közvetlen vaamiélOk ptltaaáUyi IsBue-déaében találnak vUaskangnt a as éaarpt napok a teledekenyaeg bomalya lerlf e* felettük, — leg\'eljebb e történetíró veszi jegy* aékbe ások leloíyáaál. Pedig egy nagyrstörö aaia-set nem feledkezhetik meg arról, bogy látható alakbos kAaee. ugyeaólvan megrtfgzits* aa nttvkor szamára ia kiválóbb oraxágos Unuepéiyeit. Feet-méayak, szobrok, remek kiaépéletek ntmutatóí a müveit nemzetek ha\'adáaának s eaak kétoa [övAjtt. ovttggeteg népet téaykedéeel maraduak jeHaieaii.
Magyarország ezredéves kiállitáaa e aa esael kapcsolatosan, rendeseit lénye* Ünnepélyek tly kiemelkedő mozsanatai egy diaaO i»aa múlttal a további tSrtéaeti hivatással bíró nemzet életének; eme kiemelkedfi események várjak megórSkitéelket
— Ettől Mtkiméthettek voins. Ne* aaerstek alsmíssiát slfogsdai.
Eéaa «nyjs leleokait, aatáa boasá logaak ketten maggyajiaai a uceiay gysrtyákst
Laeaaaként megtsitk a ssoba, a viass-gyenyák éa teayöta kedvea illatavai. Látai kellen aat a QspbaHutott, komoly térfii, milyen gyOnitéd soa-doskodáosal lorfoiódik a karácsonyfa körül. Néba lutó aWbly jelenik meg okos sötét ezüstéiben a ilyest or látásik esak, bogy sínes több bsnaino* St átaeiál. OrökSs komoly maakábaa Miilve Mátét, eefce este terfiolt >ok gondot klltetére s sasfe* it aéa ki MCeebbaek. MMétt jsleaiegi állásét SWagUks volna, a RsCtheygról aradalmá-•ka WdiiiilBl vett, agy állami Mrtokoa. Na-gyoa keveeet lorgolódo<t női társeaágbea M al aag la létasék modorán. BgyeoeeieMik, vas jalleart téré, eki aem eaivasen veti magát alá btaeayoa Irea táreedalmt formáknak, BMtlyekaek semmi jiisatőeéget aea talajdoaii. Házassága is olyas kórélaéeyek közt Úti létra, «eiy jellemzi as agéea embert. A leluban, bol aasiótt lakott, II náaraétas leikées éa ae^ rövid idO aikit, agy-másutas alkaltak, a legnagyobb lyooMraságbaa aiadea táálee aélkfll hagyVs, UMlkat ével Uástdkal. bookay éftA érileOlt, elaeél allny-i kas — llvel soka azélőtt agy »áót aea váltott - ál áegké^é lüH. Házasságuk aMibU csak rövid ideig tsrtott. mert aá asszonyka Meghalt j ék aW évnek, mikor kit lányának ébret ádo t | Docakay akkor kert>t«ie, Mefl bey grófhot.
As egész eealad bsmar megssetette öt, daoáre, bogy kíaeé különcnek tartottak. Egyszer agy nyilatkozott a grófnők előtt, hogy női lársaaághao mindig olyan tárcsán órai magái, mint aikor\'a gyermek madárléseket esed ki ée a tojásokat ügyetlenül tartja-markában, attól rettegve, kegy őaasstöri.
As örvggrólné komikns kétsétbeeséeeel ósóváll* lejét a aranykerétü torgaettejen érdeklódéesel nézett végig rajta.
— Maga egy valóságos ősember. Sié slnd Ma Urmeaeool
Edith srélaő pedig saivbél kaoagott er eredeti mondáson t átutal yálsabolt rá, hogy rfigtőa tólazóliiotta az ősembert, taaitaat aeg ét lovagolni
Ettől a naptól fogts, a falusiak aoksaor lilták éket lóháton, amim ltpUbea haladlak egymás aeilstt ae erdéa vagy aa oraaágtitoa...
Kgyeref Kdltb grófnő tótvftia lovasát a kaatély képtereiébe ás eh sorra aMkayartsta neki aa éalk történetit A aok régi ot^jfeetiséay között, veit egy szelíd arca, kék salaft, aaép fiatal\' ae kre-képe ia, akit a esaléd islayeeMtlak tekmiett, tsert pelfán nllralllio volt. Egyik öeük Sgyaata aat l kallatisa vaklapfleágvt kivette al, boey metalHansket kOtUL Hterelemból. Dl a aagéay akesony álltéval lakolt taéK, aert a eeelédi íntrikk hslá\'ba IldAzM. Oagyttkee lett Edith grollö titokban besiMtt est tl Doeskayaak,
k(l önben klkepott volna sziléi tói, biialaaako-dáeürt
De bél aaok a >aáp nyári napok már régna simultak. Edith grólan tAlaem Bleebe. Hewegaé-nsk kéesttl. As fleeaber a»g kt msrsd aa erdéa, hall\'ra »eb«stt asivével...
A karácsony Is viaszgyertyái teljes fényben égtek, mikor a papa csöngetett ia a boldog gyenael értorepeava etaladt be a ásóbéka. Nyossábaa a oselMee, a kik, agy latnaik, aetaiea jól v leeltel magakat as eféea Ivm ét, aed Jéiusks félek telt Medbaaett Mag. Mladeakí-aek hozott valami*. Nagymama M kapeát ajéa-détot. Key drága Mftae olyasa kfttm I saéiHI. Gyönyörűség volt látni isi Orftlt le neki Hégaa váayott é mér ily sí a.
Legboldogakb volt aaoabaa a Jkta Margit, sai aea tadta úabés eyaljaa kllél, a seb saáp bel mi klati. Da álért aa ajáaééksk l otssáiskega la a remek katae baka, aaelyasl eiyaa ee»p lék eaaaeá vaaaak, aéM méHk tubája ia taabaaaioit olyaa, eaaábee a eoateeee é aylnsa Ml lavagelfaletl.
8 kegy elléeaék a vassaea ü a kve esaléd ll ült a lerí tett aastal laallé, eáaklaa etyaa bévl-kar keletkenett, bagr a véa Hk eeak asy asé-váltlk fehér fejeiket. Beké ilyet IA s*Í aeg Mm tliyOtva hordta a havat, asag aegrázv* aa ab-Iskisblakak.
Irniétt astte nem Is hallat tik eéa beaa, a km eaén een^Ojet, aeiy megalk a kaately ka-
Niff-Kinina, vaiárnap
Zala. 74 saám. (». lap.)
1896. eseptember hó II-áa
Tiáieietiel alulírottak, miai kik az earedávee kliilitt* fővárai cnruokában, Bndepeit Duoe piftj látképét a jelén én esátc év előtti alakjában leltiintelO dombormüvekbén jelét adtuk e téren rsló hivsioUtáguuknak, — vállalkoztunk k nem íJsay® leiadatra, hogy a I. évben lezajlott ünnepélyek diaiét képező junius hó 8 iki hódoló dieslelvonulát jeleneteit egész teljeslégében, érőbe üatve, természelhü utáaaatbin éa mandsndó ntnekkel festve, nagyszabású dombormflben megörökítsük — az éló éa jövendő nemiedék náaára.
A díszmenet megörökítésének eszméje, a nagyméltósága m. kir. vallásügyi miniszter urboz ■ég t é. május hóban benyújtott emlékiratunk garint a mienk a habár az easmé megvalósítása a kusi festőművészek körében is visszhangra ialélt, nem adjuk fel immár munkába is vett nagyszabású tervünket, mivel mi nem fekteit illáitokban, de terméaietbiven utánzói t ércalakokban fogjuk Magyarország eme páratlanul\'\'álló történeti ünnepélyét megörökíteni, a minthogy bilink szerint csakis is általunk tervezett alakban találhatja e feledhetetlen jelenet méltó, az utókorra tanulságos, a résztvevő tagokra nézve padig kedves emléket képező megörökítését. , Tervünk ugyanis aa, begy a bódéié dütmé nalel plastinon-kflrkép alakjában. ^éev e célra emelendő és ■áliiünlé dissee épulstoen — oly •itdon nntaaaut M, bogy r dumburmivü lovas* alakok, egy moigó s-a főváros ulc/áil ábrázoló ríJMtlH" pIlMitii háttérrel dinitott alapon vooolváa el: a szemlélő maga etjHt láthatta természetes valóságában a< egész fényes\'bande riuukt menetet, ez* a páratlan nagyszertifégfl a talán aoha aem- ismétlődő ünnepélyt. -Minthogy azonban a vállalat, melyet a kül-!■■» Tiéden nagy városában bemutatni fogunk, a int jelzett rövid vázlatból kiletszöleg — olyan zigimbáiben kési 81, hogy azt kflltaégst voL iánál Ingva ■ rendelkezésUujtre állandó önzegból oesi lettünk lépese \' ■élhető támogatás pedig é üíl \'élrejöttéi alig
A mennyiben tehát a jelzett hazafias vállal-kosást nujybecaO támogatásával előmozdítani bajiandi, méltózlasaék a mellékelt nyilatkozatét aláírva és a-csatolt kérdőívet pontosan kitöltve, egy bandérium! fényképével együtt elmünkre
I 8. A végrehajtó bizottság tagjai: a belügy-, pénzügy-, éa kereskedelemügyi miuinteríumok egy-egy képviselője; as oraaágw aUtánUkai hivatal igssgaiija, a s<ékes lóváros egy, aa oraágoa magyar gazdangi agynUlat karon, aa
(Budapeet, VII., Bithlen-ntca 19. szám) mielőbb oreiágoa gaadaknafreena* egy, a magyar tad
beküldeni, — megjegyezvén, hogy a kérdőív kitöltését éi fényképének beküldését még azon esetben ia kérni bátorkodunk, ha a szobor megrendelésére nem is volna hajlandó.
Ezekben jelei ve vállalkozásúak oélját éeindtto okait, valamiot ez eazme megvalóaitáaának módozatait, hizalommal fordulunk a magyar elő-
kelő\' társadalom áldozatkészségéhez, remélve, jegyzőkönyvet vetetik, hogy a mint lelket adott egy teljea évezeredén át annyi kulturális emléknek és ezerféle hazafias Ügynek: ezen (elhívásunkat sem fogja pártolására érdemellennek találni. Budapest, 1896. augUaztns 16 én.
Mély liBzteleilel BALOG KÁROLY, TUBOLY JENŐ,
irtdombonall kíultí. tattá.
mányoa akadémia egy éa a kfisgasdaaégi lámáig egy kikü\'döitje; — a lóidniveléaicyi mi-ninterium kebeléből aa államtitkár, egy ou tályianác»o*, a földroiveléaügyi mÍMnter kiállítási indájának igazgatója, e koagrisnuti iö-titkár -— ki egyúttal a végre kai 10 bisoUsár, előadója — végfii a coogreaanai Út károk kik a
Nemzetközi gazdakongresszus.
biztoaitbalnáí bizalmunkat azokba kell helyeznünk, a kik e fényes nemzeti ünnepélyt bamfias áldó tátinkkal létrehozták. Elrö sorban tehát ajunius . .BPifci diizíeiIvonnláshani résstvett urakhoz fordumnk
A Budapesten 1896, évi szeptember 17-20., napjain tartandó nemsetkőzi gazdaköngrentus|jf™f tervezete éa tárgyai.
1. A kongrenzu* rendezése éa cime. A lö\'d mivelé.Oeyi m. k&. minisier IS96. évi s»eptem-ber hó 17—80. napjaié Budapesten kongresszust rendes, melynek címe: Nemzet knsr Qaada-kongre-szns.
2. A kongresezni lartsma. A kongresszus 4 napon át tart. Az alakúié diszgyülés szeptember 17-éii délelőtt tartalik, mely utána szakosztályok azonnal megkezdik működésűket, I azt 18. éa lfllén folytatják éa befejezik. A zárójlél 20-án le-z, mire a kongresaaua külföldi. tagjai részére szeptember M 20. n 21-én a mezőhegyest m. kir. ménesbiTtok megtebiatésére tanulmányi ki ránduláa rendeztetik.
8. A kongresszus tárgya és célja ~A gabona árbai-yallésa világszerte tnlyoa helyzetbe jutat-van a v ezOgazdaságot, a kongresszus kizárólagos céljául tü>í ki a gabona árhanyailáiának okai kutatni, él azon eszközöket keresni, melyekbe
»i ■MJ" nemzet ezen áld<mktsz liaitál H- k*|iiisiií-lrto>^^LJágvafáa Íiároin i*ai
■tgstltá\'é) várjuk is e» me megtvaló-itssát
Mély as áldotat a mit a jelzett célra kír&qfc it al* ajándék, nem w alimiuna, — mert teljea mértékben viszonozni kívánjuk é/en áldo/at-kétségei. 1 _____•\'-■■ ■ - ."..
A hozzájárulási összeg, melyei kérünk 120 írt; etn összeg leiében megküldjük kinek-kinek ércből ktszllta természetimen rníSeüeR banderiumi lovas-alakjlt A smtmr
téra a leghíresebb szobrássokksi iépiünk ftnze-köttelésbe, miáltal a kivitel művészi sikerét anayita biztosítva látjuk, miszerint ízt a megnyugtató kijelentést tehetjük, tagpszen öaazégei csskia az eaéiben leni köteles megfizetni, lm a készítendő szobor, teljea -megelégedését kiérdemli.
os/tályi>in lórtémk ; az I. axakonriály a terme lés, a II. szakosztály a kereskedelem és kdaté-krdé-ügy, a III.. sxakoaztály a vám- és bitelügy kérdéseit tárgyasa-
4. A kohgre>szu* tsgiai. A kongresszus tagjai kfl- él betíordiek és pedii :
I. A meghívott kfilttldi kormányok éa tntü-íeieb, valamint egyes megkivoit szakemberek.
9. A rendező bkotteig. £ bisottságnak faladala a végrehajtó bizottság által eUkkéetileti kongresnaa külső síkerét bitioeitaai. Ez gondoskodik a tagok fogadtatásáról éa kívánat okra elbe\'yezésérői, nemkülönben Itteni idejük megfelelő felhjscnálásáról ia Gondoskodik a tanács-kosáai termekbea a megfelelő reád és enedzAl s a knagiiaainií tagok társas Összejöveteleik, éa kirándulásaikfill í vezetői tiaatei. gyakorolja. A rendező bizottság tagjait a löldmiveléaügyi m. kir. miainisr jelöli ki.,
[_ 10. A koograniaai Iroda. A kongresnuv személyzetét a földmiyeiéaügyj m. kir. miniszter neveti ki. Ee iroda végxi aa ö»«»e< irodai teendöke", aa küldi aeéi a meghívókat, ietéti a levelezéseket, nyomda-aiá- klniii a kongresszusi munkálatokat éa klialábaa ienUrtja a kapcsolatot a végrehajtó bizottság te a koag-reetrua tagjai köatit. Minden a kongresszusi érdeklő beadvány vagy közlés az trudáhoa intézendő. A kongresszusi iroda élén áll minit főnők a kongreaszuai lOtiikár, ki a löldmivelésQgyi m. kir. mininler utasítAmí szerint hsjtja végre a végcebaitó bizottság haiároiaiaii. MŰködéiébea támogatják a_tilkarok, kikaek agyike agyaUel a bátnagy leendőit végzi. Aa inda nuokalkn-dáeábaa a koegrawtua i«Uj« alatt réaai venaek
. tisztelel lieli tilkáíok _ ;
— 11. A keagreasaaa aaerveaeie, a) Aa aWktég A kongresezus összes ügyeinek áléo a löld-miveléeügyi m. kir. miniszter áll; aunt slainök aa (irasáiea gaadaeigi egye«oi*i a aóka áa a töldmtvelésügyi államotkar Büködnek. Aa ataők távollétében aa elaOki néket az elaék által arra fülkét .t.t»/A fr.gl.lj. t|, __^
A végrehajtó te rendező hizotiaág bármely
\' puii előtt. Egy erősen beburkolt alak szállt kl a szánkéból s zsebéből kulool téve elő, msga nyitotta ki a kaput, nem csöngetett rajta; Aztán eerzfelen léptekkel ment végig a folyrtón s rgyetieMn az ebédlőnek tartott, hol a csa ád vacsorázott. .Kopogtatás nélkül nyitott be as ajtón > mig szók felálltak az asztaltól és kiváucsiau i-ézték a tetőtől talpig beburkol), váratlan ven-degeí, az ledobta magáról a drága szőrmével béleit^öHőii melyből Edithgréfnőbüazkéj stép alakja pontskosott ki.
A meglepetés fölkiáltása hangzót) mindhármuk ájkáról, mialatt Edith ráborult Docakay keblére; a u ősember érös karjaival, szivéhez sioritoila •terel mesél...
A hóvihar még egyre \'omboll, .mikor a iaju kii harsogja megeaeodült éjléli misére. A szél elvitte hangját a vén kastélyba ii, hol két egy-iaást forrón taerdő sziv áldozott a szerelem isisének...
Fönn ss imleten pedig, A büszke ősök mogorván néznek meguk elé; osak az a sselid arcú, kék a<»0, szép sseiony látszik mosolyogni, is srany rémiből, mintha ast gondolná magában: >Meg vagyok boaxulvad
hatarozata caak a« elnök elleejegytéM állal valit érvényessé. A ssakoaztelyok megeyiuaéh az elsők küld ki egyes tagokat b) Alakuld diuü ét:
As alakuló diaafltéal sa elnök nyitja cnega a jegyzőkönyv vezetésére, valamint asnak fiita-laaiiénére 4—4 tngoi küld li. | Esek után a íöbikte bejelenti a jeleeleeé -kef-minyküldOiteket és felolvana a bejelameit kong-renta-i tagok névsorát, erre alelnök kihirdeti
(ÜUtek kiküldöttei; a oékes főváros, a magyar I* ^"ILTT, ^
Inökök éa S tiszteletbeli tisztvnmlök twert, eaeileg
exyik kongresszusi tag által a hitBstti kérdési
dött kepviaelöi.
3. A niagyar tndományoe akadémia, az or-axátioa magyar gazdasági egyesület, éa mis les
közgazdasági tlrsa»ág- képvlfptőt.
A A iöidmiveléaüg)i miniszter által meghívott tagok.
—5. A kongresszus nyelve. A kongresszus hivat talos nyelve a magyar; azonban tekintettel annak nemzetközi jellegén, i tagok a több európai nyelvek bármelyikén előterjeszthetik munkálataikat és siólhstnak az 6lénken. A szakosztályi ülések határozatai a sáré ülésen magyar, frarcia, német éa angol nyelven fognak kihirdettetni.
6. A tagok jogai. A tagok jogoaitva vannak as összes ülésekben való részvételre, felszólalásra éa siavazáará, valamint előadások tartásén is, mi Iránt i kongrewust megelőzőleg kiadandó napirend határozatai irányadók.
A tagok a kongresszusi kiadványokat ingyen kapják, ss országba kiállításba a_ kongreaesua tartama alatt asabad bemenetet nyernek éa a székes főváros közintézményeit ingyen lekinlhft^ lik meg. A Mezőhegyesre tervezett tanulmányi kirándulásban csak a külföldi te földmivelésügyi miniszter állal külön meghívott belföldi tagok vehetnek részt. A\' koncreasznsi disa- ^s nak-ülésekeit külön kijelölt helyeken igazolvány kivétele mellett vendégefcQJ megjelenhetnek e kongresszusi tagok boüátartoat i te mái, a tár gyalások iránt érdeklődök, de esek sem föl nem ssdlslhataak, sem lagiági jogot aem gyakorolhatnak.
7. A kongresszus előkészítése te nndeséae. A kongresszus összes ügyeit inlésik:
aí a végrehajtó bizottság; h)»
rendező bizottság; a kongreenüü iroda.
tárgyaló előadót, végül be jelenlelik a szakon-tályi Ülések megkezdésének ideje, a a tárgyalások helyi, minek megtörténta után elnök e dtataim bezárja.
e) ZániülCa
A záróülésén ke lesznek múi\'alvs aa egyn nakoaaiályok jelentései te leelleg határeaatai, melyek el- vagy el nem fogadén fölött aa teaaee ütése dönt. A táré beszédek meghallgat ÉM ulán elnök berekeszti a kongresszusi.
d) Szakosztályi ülések.
A kongresszus bárom ssakoeatálybaa Böködik. A siakoeatályi ülteékei sz elnök álul e célból kiküldött tag nyitja meg a tájékoztató jelentén qtán a kiküldőit jegyié által a jetealevf uak-oaatátyi tagokat számba team te ások aoráM ad hoc elnököket bor jevaalatba.
Bizottsági tárgyaláaok.
A mkontályok egyes kérdések alaponbb, élökéasittee vagy megvitatása végett keblükből esetleg bizWteágokat íi küldhetnek ki, ezek azonban kötaleiefc munkálkodéiukat oly mM6m elvégezni, hogy javaslataik lelett aa illet* aaalt-osztály a záróOltet megélösö napon még batáro-ntot hozhasson.
A szakontályok katásoaaiai ások elaAkei te jegyaöi által aláírva\' a Mikkérhee adandók be, ki erről az elnöknek jelentést teáz, a ki tatte-kedtk, hogy a javaslatba bonkt kitárna tok egyik ált«a kijelölendő koagrenzuii tag által * az önan l\'éeen elAerjenteannek.
/
Nagy-Kanitaa, Vasárnap
HIREE.

— UrtilrM Alfréd es. és kír. kamara mOvésa, értesülésünk *Mrmt • napikban rokrtnsi éa ismerősei látogatására városunkbn érkezik éa aáháay napol log k(Iliinkben tölteni.
— HaUaAlak llthoa. A kösőehidtersg béli bakáink szombaton este érkeztek haza, bon védeínk pedig ma tatái aap térnek vlsrsa a nagy gyakorlatokról. Nyombtn wegérketéa után ugy azok, kiknek szolgálati idejök lei el t, mint nagygyskorlaiokra bevóaull tarialéko»o« lesz* relaak. Október 8-áo kezdődik majd Ismét katona világ, mikör ia az újoncok és a póttarta lekoaok vonulnak be, utóbbiak kél bavi kiképiéare.
— |*|4I kaplUa/ laiyilkM. Hftzi eiredüak, a éa. éa kir. 48. gyalogezred egy rokonszenves, éa .városunkban általánosan ismert fiatal tisztje: Seydl József kapitány csIUörtökiln agyonlőtte magát Poaaooybaa. A kOsiissieletbea átló férfiul 8 év elölt súlyos vesztesén és mély bánat érte. Ifj. neje: ssül. Ssigritt Gizella, kii aok évi ismeretség után a ezerelem láncaival csatolt magáhez, gyermekágyban elhunyt. Ezen idő óta Seydl kerülte a lársasA^ot, viwzavonul-tan, egyedül osak ssolgaistánsk és bánatának élt, Btskoáoraága a Pozsony környékén tartott uagygyakorlatok alatt oly komoly jelleget öltött, bogy Seydl kapitányi a gyakorlatok l efejezése tlőtí, szerdán Pozsonyba vitték é> csütörtökön lakatéból a katonai kórházba akarták át«ulll-taoi. Seydl azonban egy észrevétlen pillanatban íargó pisztolyával tioutá. szenvedésekben -oly gazdag fiatal életét E gyászeset városunk-Imii is általános léacvéle! keltett.
— Oraaága* Ipartssláletl tyflléa. A iV-ik országos ipartestületi gyűlésen,, mely Buda-p^atea a hó 8—8-án nagy érdeklődés mellett lolyt le, a nkantzsai ipartestületet ennek meg-hízásából Muraközt/ Lajos ipartestületi\' jegyző et Halfax Frigyes elöljárósági tag képviseltek, Hsltaz frigyes a napirend 11 ik tárgyáhoa: a itgyaucipsHhés körflll sérelmekhez ssó\'t Hizeftf sebben- és fejtegetései áttalánoe helyesléssel ta
Zala. 74, aaám. (4. lap.)
lolyama a budapesti állani ipariskolában (Buda pest, VIU. ker, Népszínház u. 8. az.) L éti oki I-sfl aapján nvllik meg s december bó végéig tart. A„heiraiáa szeptember bó M. napjától asept hó 90. napjáig történik. Tanulókat telvétstnek a 18, évökel betöltött önálló lakatosok, kovácsok i < különböző gépgyárak főbb munkásai, a kik a góskasánffliők, valamiül a locpmobíí és cséplő, gépkeselök tanfolyamát már elyögezték. A fel vételhez erkölcsi bizonyítvány s a munkakönyv vagy mnnkabi\'ouyilvány szükséges. Vidékiek levélben ia jelentkezbetaek. A tandíj 6 Irt.
- KlvenwU és tatait lárgyak. E hó 9 én a város lieltarOlwén a Mag> ar-u\'eárói i Főtéren át — a Zsrda utcáig kit fehtr csipke■ ktndö elveszett. A becsületes megtaláló kéretik,\' hogy ázokai a rendörkapiiányi hivatalban adja hol n tulajdonos által illő jutalomban része-sittetik. —• A readőrkapiláayi hivatalnak a következő talált tárgyak adattak Jft: egy ezüat, feketére rmailliroaott karperec, továbbá egy pénzes-tárcs 5 frt 03 krajcár pénatsrialommsT A magukat igazolni tudó j mos tulajdonosok a talált tárgyakat a hivatalos Arákban s rendőrkapitányságnál átvehetik.
Cssraskrevataak aaai ssámaakkél kaljaaflka Miatt klaz*rul<.
] Életbiztosítási üzletszerzők belföldi előkelő biztosítótársaság áltál fizetés
te jutalék mellett felfogad tatnak. Ajánlatok „Carrlere" jelige alatt a
kiadóhivatalhoz ozlmzendők.
\' —. f
Krsafslé névérek azepteaaber l<éa l«lj taijak a taaltánt a aa agyar, a\'ase| Irancita én angol ayelvkea. — Laka* Kaslacsy nteaa 691
1896. szeptember bó 18-án
Színészet
klassíkus egyszerűséggel, világos és minden laikns által és könnyen megérthető rtiodor bak tárja elénk a hazánk egyik monomen lális műemlékét képező kassai dóm eredetét, múltját és kiépítésének érdekes epizódjait, A dómot s annak egyes ntégk*-póbb részleteit^győnyörü. tiszta rajzokban matatja be s azokat műtörténet! szempontból méltatja is a tudós szerző. E művet Buhics Zsigmond bizonyára az általa\'legutóbb végeztetett nagy és költséges restaurálási munkálatok után kiváló .pompával végbement fölszentelés alkalmára íratta meg, ily módon akarván a dómot megismertetni a műtörténészek szűk köréti kivűl álló, nagy közönséggel is. Ezzel egyúttal alkalmai nyújtott tehetséges műtörténészünknek egy becses munka megírására. A szépktállitásu mű az „Alhenaeúm\'* nyomdájából ke>Qlt ki. Ára nincs jelezve.
— ■sakkar aihaij. Arpéé uaafaateláaa l-rsttal aurait íA ca. kaani és M ■». MIM gjaiasrauy keretteí «s81«-levil HmlHuil. Diih kintbas kraaa kiill Ul. I. aa. armayterattea II. aa.araaykarelkaa 111- akkui van barna fteyeaett keretben (lakoltk wémira). StaSw flkll ia> IUbmMm Hanyety Jiaas éa KaptasMa Utal MS8 baa fulilli Oallbla l Kanttal t a. kw>l ta 71 aa. aagaa. árssyeaatt utlk kanttea Srla/t MlkMa klnkaaiaa Sslgjtvirbé), garatul I a. km— ia 78 aa. ■ipi ■\'á\'raayeaaW aalik kanttea. raaaSj irftt. JüraM és a vtrak" ta ^áMaaat Bataraak". A .Magyarok kajlrilila* a. ktrktpaak riaslilil. Kantiéi egyttl ÍM aa. aagaa. Maáacytk kép: Seteaimav-kanttea. ssél&lsvll d&sitkMl DMk kanttea, bmaa-teMttel í, st. araaykaiaékaa. II. aa. araaykastkaa Ola araaykanlkea Caa—plla iMMtialala ■avlU* áaéaiaya alán kkitilt réauatassL garattal agyán ISO aa ai|ai ta St cm. aaika. irány relieffel ellitoU fatet kantba*. Mmémmmm
llilla*. Rafael Wa*ir ntáa kkaáll ........... Kant
tat aorta ISO m aafaa ka St ra. aatk* ájaajtaMilk átlátott lakala kerettea. Un liana Bbart naáiSUs atta kiaallt nlnnyamat laraiaWtl tlt CB. Utgm WW aa.
lálkoztak, Halvsx azon véleményének adolt ki-lejezét.l, hogy a fegyrnctk ipsrfizéae olyan cikkekre korlazioztassék, melyek nsgy vám mellett a küllőidről importál tatunk; a helye\'t bogy olyaa cikkek láaziuetMtk, melyekkel:* íisipnrtnr fygíil-hiytk j míjUrf la a hitipán1- rfaffére a ftgyonóa I rannkát rendkívül Icároa befolyásúnak tartja. I k\'r*t\'
- őr Élt • vaaaton. Klein Júlia nagyka- Ja"n,ui nizzai ssfilttésB 38—40 éves nőrotohtii meg látogatandó, eaölörtökön Csáktornyáról- vaau\'on Nagy-Kanliaára jött. Útközben az elmezavar lélrekmerbetlea tünetei mutatkoztak rajta, miért ia Nagy-Kanizsára érve, a vasútról közvetlen
kőtfcófliát amfipvelő oszitlrtbn «<állitlalotl. A saercHcséHen ae birtokábsii 2iO fiirittton tslOII készpénz, több száz Irt értékO ékszer éa egy budapesti pénzintézet 600 írtról szóló betétköny. vto*ke találtatott.
— Végsetts klaacHeteia klrkáaéa Nhmtk Jtnoa és Tttk József kocsisok idöiöltésböl a Lackanbaelier-lále istállóban birokra kellek, Tóth a társát földhöa vágta éa siután msga ti ráesett. Németh oly roasaul lett, köavailea az taét után, hogy a közkórházba" kellett beszállítani, hol másnap meg ia ball. Aa esetről a kir, törvényszéknek jelentés tétetett, mely a hivatalos bonoolást elrendelte.
— A Drávába falt. Ssokaesia Mátyás muravidi lakóa folyó hó ll-éiPn légrádi alsórévnél caónakjával a párt közelében haladt. Aa eröa áram pariszakadást Idézett "elő és a leomló földtömeg Saokacaicaot kiütötte csónakjából; bele eaett a vízbe, mely öt nyomtalanul elnyelte.
—■ Tálait régi pfuack. Mikis Kálmán kíakoasáromi plébános bérese e hó 7-én ssánlás köabeu, rgy cserépedényben, mellei as ekevas átaaált, 60 darab nagy esfistpénai talált, melyek többnyire Ferdinánd éa Miksa idejéből saánnsz\' aak, A leletről a plébános hivatalos jelentési tett a kanizsai járás főszolgabírójánál.
— Táa. Zala-Szent-Balázson kedd és szerda kösti éjjel Pintér József tulajdonát képező ngy nevezeti ,Caárdl-malotn*-boa tartósé lakóház, több melléképttlettel leégett. A itta kitttéaekor a gaada távol volt, miért ia munkaerő- és vízhiány .folytán a lös báboriilanul rombolhatott. A kár, tekintve, bogy sok gabonanemli is oda veszett 2200 forinm becsfilteiik, mely a »Pliöpix< biztosító társaságot éri.
— u«<|ép keariek tanlalyaaaa. A helyhez kötött (stabil) göagépek keaelőinek tan
satlat. áraayaaatt aatlk karima 4 aa—yaaaaamg atasa.
GsOtlirliíHin : Hudgvóu drsmaiiaált . Kis\' Lord\' Hárteaa trwlailja atta MizBlt sslaajroaat mqtursltaador-iái mulnt ák be előtaftr. A regényekből atdol- saa: 1. as. disskaratban, tQoa. a«Uas ta 70 ea. jnaott s/inmüvek ritká, .nsradnak- meg H * ~ • ZLTSÍ
kollötességQkben, kivált- ha a regény csnpa kÍM(lt ail>/uul ^qaarallKsUrkM: I. aa. dlukanttes, epizódokból áll, mint a hogy ea^ép Hudg>on 80 ea. aailaa éa 79 «. aiagat, II. aa aatlk araaykaraltea.
mllvéaél m. Mindamellett Dobo tártolsta •• ssttos és 74 mrrwuu. « ..............
U a rtnahhsl \'Tátia aálMk ..............mLgM SS^iyg
aa oroszlánrész ez este is Aranyouy I karaakadtaétea. hal a képak M(tatlitteiek éa Madaf rtaa
laláaaUara la aufsaéiltilft. Vidékre mai| Illírt aajal ktltaéfatakat aaáaltjnk.
— A ~ll|nal—l JilÉIIIMaS lélajalé klalaaéaaik kStSaSa tfjalaéte ajUljst a ktvatkaat .aiaUttaet Ba laaaakat." Oalléri. aiáUlta*! kalaaa ÍO kr.
volt, ki egyik pereben mosolyogva, gyermekes örömmel, pajtásul szökdelt ide-oda színpadon, s mátikbtn mát meghatóan horaaaztá le báa fejecskéjét, de st érzelem-buliámsatok leggyorsabb változásai mindenkor kifejeaöen tökrö\'őlisk vissza aroán, taemeiben. Benn* annyi a sziv, a lélek, játékéban a természetes báj és
lliaa Baadakanaart ntantatjja vtaaaata kőtra tamajsaa! éa aataoa képpel 1 frt 10 kr. |a4a>aa áa aa laiéare
a vidék legelső naivaéval. A szerel etremeltó ki mttvésanő, ki igazán aranyosan festett a fin ruhácskAban, egészen msmorba ejtette a közönségei j már színre léptekor élénk tetszéssel fogadiák és többszőrönként nyílt színen is megtapsolták. Mellette még Htgytssy Gyula, ki ecy bőszüli demokratát jeliamxvt- találóan, físikánl (Errolné asszony) és Hajnal Dezső (Diek csizma tisziitó) keltettek feltűnési. Mint mivesen halljuk s zajos sikert e\'ért darabot héttőn közkívánatra megismétlik. — Az eddigi előadások után bátran elinot dhaijuk, hogy Aranyosn Janka, Ststtner Aranka éa Csikáné Júliában oly hatalmas bárom drámai erői bir a társulat, kik igaz díszei a vidéki színészetnek.
Pénteken aóns előadásban — Egy bolond gondolat vígjátékot ismételték meg.
Szombaton Rilta opetellt került bemutatóra, mely előadá-ra még visszatérünk.
- Mütör: Vasárnap d. u.-lélhclyárakkal Robinson CfUsoe ette rendes hetyárakkal ."Hwoiiiiglan" népssiniutt. Hétfőn: >Kis\' Lord< víg életkép. Kedden • K ö v e s a i Albert nr vendégfailéptével adatik : „Golditein Számi,-aa uj honpolgár.*
IRODALOM.
— „A kn«Nal aiélteeeg^hás." E Cüimen irta meg megyénk szülöttje: dr. Nyárt Sáodor műegyetemi m. tanár a kassai székesegyház történetét, Rubics Zsigmond, val. bél. tit. tanácsos, kassai megyés püspök "megbízásából. A mü igazán
étH Bagyainati asaltJAMl áa |alaaé>1 mám~ képekkel 1 frt. Doraatt aéaet ayelrea. 1 frt terea i K UUIt táal képM Hliatátt M kr. atadsa *»»5Je 600 kawei
kiailltáa. Xépea ataataté aaéaoa képpel éa wtqaaal tO kr, — Ratapaal larvra|aa aadártteklkél a Bbfc tptl utak rajaatval 1 frt. — SaSapwl lenralea a kttBlita- -iérképpel KO kr.
»r.
Ftlalöa tterkeaaló: LftKR
(IIL
Laptulajdonos éa kiadö: VIMCHEL r t L á r.
NYILTTÉR
HaalalteM fakat* al;ea. tfMriik el « kit alatti a vonni aaiadékell aalyaaMI, éa a kaaakw-ttartfUa kldartl: Haltáig a valMl a jél fceéatt aa-l/atn as alégstissU ayaabaa taaaaatátrtdlk te csak-hamar klalsalk, maga atta caekely teraa kaaal bagyváa 1 addig a hamlsltiltt selyem (aaly aséraa aatat aaalkate laas k kteayaa törik) Uaaaa tovább éf (minthogy mstssátlat t Imlsnysgtdl tallttatka tavibb taaaaak) k sitit teraa kamat hagj aaga ttia, aety valódi selyem aatdiira aaka éasw aaaa pdAÍftétk, csak aegfArbtl Ha valédl aalyea ka*a-Jit tassaajrasOsk el poraik, a kaaMtváayt aaaa. — Heaaeberi V. (as. kir. tdvari aatlUU) aaüaaa pára Itrlakbea, káakaa szillltva, posUbir éa viaaeateaaa aalvaaaa küld kárklaak Is siiattktt akir agyaa MUayliia való egéas végeket váltál aalyea satvatalMI. Svájcába cslmaett levelekre 10 krot k larakatUpakra 5 kns bétyet rattsa-taadi. Magyar ajreltaa Irt aagrendaléaek paakaaa el-tattetataak. (*)
\'.Nagy-Kan***\' vasárnap
Sro&dori savwyunz.
Stefánia trónőrököané forrás,
kitűnő gyógyvíz,
kedvelt aaitali viz. Naiy Kanissán mindenütt kapható.
18J»6. áxeptember hó 1 3-án
a bőr ápolására,)
Egy dobot ára 1 forint 20 krajcár.
o^i t* hír.mérmrl. Islleáe <■ IlUunr gjir lásrtes.
• FirakOr: UÉCtt, 1.. WoIImíU S. _
layton & Shuttteworth @
aeiájudiuíi gepgjarosok Q) BudüpeSt
Vácil-körut 63. sz.\'
•ital i íogjwáiiyosubb iíik riűtllell ajánltateak: " T • - •• ■
LmmmMís (fizcstp\'ögáp-kisztsttk
kuOlit. é( •rml«»ép.k, I
2V,M«u 12 Ifardlg. továbbá Járg*» j-
c»íi>IíiKf|M-k. tl»«t|tó-ro«»Ak. kon-iHiruiiák* ..»..cr«Jtak.
Zala. 74. szám. (5. lap.}!!\' »
KLYTHIA
építésére és1 .T"> . . J i || finomítására. X"^ ^LL ü t? jF
Mk* LrplákaláM llOtákl, kél ás |ánal|t Wt»- "Wf^ r V \' nW—tle.áe ttot* w.
l«c aaaJjfaáH ás »jáaW» DrPekl f J. Ck. Kir. taaár által Hiekii ElUaieri levelek ,á légjobb körftkWH minden doboskos *y \' r- mellékelve vannak. *
TAUSSI6 60TTLIEB ]
]
MapkaÚ a<legl»M lllaln<r< ()éK)»erkere«ke-déebaá 4* gfég)uertárbaa. w Ragy-Kaalsaás : n | • . t\' trelser *ij el* ém Keleti I Kér eégekséi. |
xyooomoQotyöoooowaooooocxxy £ • JRECHNITZ JÓZSEF \\
w* okleveles táncz tanár láncziskolája C
% Nagy-Zanlseáa as Arur Burru saálloda > dtoataraaéban. C
Mély tisztelettel értesítem a n. é. közönséget és tánc- > kedvelő ifjúságot, miszerint eKnjleca Inaiért j
K Z- tánciskolámban j
K eddig a leheti legjobbnak bizonyult, könnyen felfogható X táneztanmódszerem szerint az ósszes modern táncokból ok? X tatást adok.
X Kívánatra házon kívül la oktatok.
A tanfolyam a legújabb francia tanmódjter szerint £ é.
Mrpteaafcor hé HMn vmri Irrrrirtét,--—
Mtiküdéeemet teljesen a táncművészet oktatására terelem.
Az oktatásban, melyben a test szabályos és kellő könnyed X tartására suly helyeztetik, részt vehetnek gyermekek épugy yt ________ ____mint a felnőttek. .. )
g . -—-- . »
X Tanulók felvétetnek naponta lakásomon: Király-utca H
V Borvnkay-Jéle házban, ahol bővebb feivilágositás nyerhető. J Q A táncórák pontos betartása leűlönös Jigyetewimél történik ™
JJK IIUDtaa l<g|«»> Mm.tA|>|M-ii. uM.kav«|«k.rápavégftk,áklul— líWLBlUla ■\'wwMIl ábráláfc. Itll ■Iiljll
EmtMK aeh! ikik
a nlidii agyáh
2 és 3 van ikik
gazdásági gípvk.
ktméaatrü l«m Mrm~mé— UtérMmé.
Kiváló tisztelettel
Rechnitz József
\' okleveles téneatandr
W Felhívás! A t c. szülőket figyelmeztetem, hogy az általam feltalált legújabb rendszer szerint a gyermekek X egyen tartása fejlesztve lesz.
____ feooooo: woooo*ooooooooo<i<»:
\'-OOOOCXXXXXXXPOCXXXXXXXX<XXXXXXXX^ 2039/1896.
. HASZONBÉRLETI HIRDETMÉNY.
Csáktornya nagyközség képiselőtestQleténelc folyó évi szeptember hó 7-én hozott határozatához képest ezennel közzé tétetik, miszerint a község tulajdonát képelő helypénzszedési jog^aminek kikiáltási ara 48 20 fttban; — továbbá ugyan a jsáktortiyai nagyközség tulajdonát képező i-ső népsorszámu háznál js^oba és egy nagy konyha használata a melynek ki-kiállási ára IJÍ fortban van megállapítva 1897. évi január i-től. 1899 évi deczember 3 l-éig, nyilvános árverés utján 16##> ö oktéfcfr hó 1-én dl, a i érakar a városi irodában haszonbérbe adatni fog.
Az árverézni kivánók tartoznak a fenti kikiáltási ár io\'/» mint bánatpénzt az árverés napján az elöljáróság kezére készpénzben Vagy forgalomban levő állami papírban lefizetni
Járásbeli ajánlatok a io*/# biztosíték csatolásával az árverés napjáig beadhatók
Az árverési feltételek a községi hivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Csáktornyán, 1896. szeptember hó 7-éa
«rémit Iiaslé, Jegysó.
201 ^—1
TMeenltn, városbiró.
v\'^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>dcx»^xxxxxxxxxxxx:
-i!
18Í5. szeptember hó 13-in.
Nagy-Kanuna, vasárnap
Nyomatolt Fischel Fülöp laptajajdonoanál Nagy-Kanizsán. 1896.
m I Minden verseny kizárva! I
Sb \' ^Ta,g3rToa.iii fffí j
—-d.-u.s r a, le t ©, r r scl. ^ I
Újonnan berendezett asztalos műhelyemben 1
mindennemű botort gyártok és kOlön megren- 1
delés szerint ls készítek. I
Hálószoba berendezés 92 fritril kezdve. f
Teljes ebédlő berendezés 135 trttól kezdve. 1
: ftwtelágel"^: \'Ms j: raktár? !
k eré kp á v i: |
kizárólagos (W^) >ÍfiBlH (ÓtálláS I
képviselősége r^fgf mellett. 1
Diszfaragványok asztalosok részére szintén készíttetnek. I
Kedvező fizetési feltételek. |
1 1
» r • r ii\' i 1
.n : Frietaai Károlynál j
^EEjlNagy-Kanizsán 1
^^^^^^^^^ Német-utcza, Zerkovitz-féie házban. ^
sonüvrw.\'imi, >J&.V -nrmwr»i i.»—n.i—I ............... - *
75.
Nagykanizsa, 1896. szeptember 17-én.
ou.HH* hU-
f #.«••■ *
Ml nrfMlit st —
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
XXIIL évfolyam.
IMMrtkd: Vlnslls Iflil j KmU "«»
Ul)l>«BÉI<lll
iu)mim iui:
Lta tm >• tosaae f« M - kf.)
num • tat" <« «« — tej
(•crtttro I hím (1WM to.) IMitM Jaliajiws
tirivsis*
i klIMük Tlssas
A N\'»r-K.mmi- éa dél-rala. lakarékpénstárak. . Bankegymtkt, as Ipar- te tnb- ___ ~.T~ » delim bank, a Nagy-kamassi segélyegylel-sióretketet éra lat anya* takarékpénztár. "VUtáée ftt—n. w
__« »nagy-kanitssi malátagyár éa tarfösőde r. L" hivatalai kidinye. ím.,-mi. » ti • - *
. . .. _ "T ~ ~---——---miteék FtaM f«i*» khpfc^
^ éra: !• krajcár. • JfejgJ«l«alk RaK;<ftaaliiaáa betcaklat kétnier: 1" ■*■" *\' "\'........
, váaámap éa otrCLtfirtdlcön.
Haszontalan elmélkedések.
Nsgy-Ksnúea, 1806. ssept. 16. (—n.} Mindama sszürke elméletek* da-cjra, melyeket bölcs és okos emberek » világ boldogi tására kieszelnek, az emberiség halad a maga utján, s csak kevesen vannak, a kik az élet Küzdelmei között elég ~iyugaJommal rendelkeznek, hogy a elméletekkel behatóbban foglalkozzanak. S ba foglalkoznak is velők, a végeredmény rendesen az, a mit a vén Akiba mondott: nincs uj az ég alatt. Ezt inkább a morális életre kell vonatkoztatnunk. Mert az anyagi életben, meg a szellemi életben vannak ] buony dolgok, a melyekről a vén Akiba nem álmodhatott. Tudomány és mQvészet, de különösen a technikai fejlődés tekinteté-
ban-könnyen elfeledi az ember, ép -zért ezt mindig hajlandó szebbnek tartani, mint a jelent, azért emlegeti nagy előszeretettel a régmúlt jó idóket, pedig ha az ember képes volna azokat a jelennel egybehason
nagyon drága, ugy bogy legnagyobb részénél fényűzés-számba menne; ugy vas ezekkel szemben, mint Tantalus, a ki égető kínokat szenvedett, mert szomjúságát, éhségét nem bírta csillapítani, habár étel, ital
litani, a mérleg határozottan az utóbbi ja- mellette volt, de nem túrta elnézni. Sok-sok
vára mutatna. Így vagyunk a gyermekkorral is. Emlékünkben a gyermekkor napjai Ü42onyoe varázsfénynyel vannak körülvéve, minden szebbnek, kedvesebbnek tOnik fel elóttQnk, s általában boldogabbnak tartjuk; de ez csak látszat. A legtöbb gyermek élete tele van gonddal, aggodalommal, a felnőttek szemeiben ugyan apró bajok, de a gyermek lelke előtt »az élet súlyosabb gondjai. így
ben oly vívmányokat mutatott fel az embe-(Mg, melyekrOl még a mult század emberei lem bírtak homályos sejtelemmel, hiszen oly óriási lépésekkel halad e tekintetben az
emberiség, hogy -végre-ia « téren- nem fog
akadni elérhetetlenbe, .
Kétségtelen, hogy e nagymérvű haladás,
S mint egyrészt az igényeket nagy mérték-
ben fokozta, ezeknek az jgényeknek kiflié-
gitését is könnyebbé (ette. Egy mult századbeli parasztembernek és egy mainak élete
között óriási különbség lehet. A multat azon-
ilyen Tantalus vaifa jelen korban, mellette körülötte a^ magasabb élvezetek özöne, de nem bitja ~ elérni, s egész élete az égető vágynak és kinos lemondásnak láncolatából áll. Egy másik része meg annyira elmerül az anyagiság lertőjébe, hogy teljesen eltompul érzéke a nemesebb élvezetek iránt, nem érzi szükségét lelke épülésének.
Valóban ritkán volt még olyan korszak,
Van fz mindenben; az illúzió, a látmt ural- melyben a lemondás nehezebb lett volna, kodik lelettünk, ez tölti be lelkünket, s a
melyben ez nagyobb önmegtagadással járt legtöbbször ez segit át az élet nagy sánya- volna, mint manapság. Erezni szükségét a ruságain, < nélkül, hogy észnek juiiiil ni italul ili szebb ás aiphrrhn méltóbb ti ab ven szerepe. önáltatás, Onámitás, hogy j vetetnek, éa ennek vágyát folytonosan elloj-össze ne roskadjunk a teher alatt, s/épitése tani önmagában: valóban nagy lélek kell a dolgoknak, a cselekvéseknek, hogy a hozzá. S. vájjon nem ez az oka annak, hogy gyarló «mberi-létnek lqjyen támasza. Lmai napság annyi minden iránt közönyös, Mert tudomány, művészet nagyot fejlőd-1 sokszor szkeptikus emberrel találkozunak, tek, a technikai haladás nagy vívmányokat j kik végre azoktól a nemes élvezetektől is létesített, de az emberek, nagyobb része [ elfordulnak, a melyek mindenkinek Önként nem ér ri J mnggughh élvezetekre, nem isjkinálkoznak, anélkül bogy keresné l De juthat hozzá; amarra azért nem, mert napi | hányan tudják az élet nehéz küzdelmei kenyerének keserves kiküldésével van elfog-1 között sértetlenül megőrizni Jelkük idealiz-látva, emehhez pedig azért, mert még mindig musát, elfogulatlan naivságát ? Bizony sokan
A „ZALA" tárcája.
TftlMsi kUttt.
- A „Z 1 L A" mditi Uraá)a.
Wa Babosa Láaxlé.
Aki itmsri a költészet igazi természetéi, cssk-temar rájön — mily vallásos, mily dicső, mily Mgyazerö hssinát lehet venni a költétzelnék Isteni éa emberi dolgokban.
Miltonnak Igaza van, midőn azt mondja: .Arra "M « « hatalom, hogy elültem, él felntvtlje tgy wFi** " ÜitiirUtág magvát, Uaillapilia a Hyughutatlaniágát é* tgymulyba hozta at *rmmtkvt; magantoi hymúizokbatt dia/fit* o HiHdtnkati hton hatalmát, mtgfnoluljt a vértanuk ,fn\'4Í küadtlmtil, aa igáiéi kigyu nem-*** diadalait, UUvxt, akik hütiltg harcoltak a «Wrf, Kriutui tüvntégti ellen." knÍL**"** kőltéuete, a csodálat költéssete, smely ™önőt tormát, irályt, műfajt, nyelvet kiván ; ss °*yik költő végig álmodja — mint Spencer, a ív , hallucinatiokban ir elragadtatás közt, mint "*0<* ; a harmadik pedig beesél ss Isten tetteiről Miltm l0rt<MlK» komoly hiúzna hangján: mint
l A. költemények a teremléssel vettlk
eV 8 * \'•remlésről, s világ eredetéről Itta V D0duk IMnt költeményei, a biblia jós-i ® Al Wda, Homer olympja, Dsnte visiói, s \'Vtgyogöbb vsllási költemények, sől talán szeb-
bek az Énekek éneke, a zsoltárok, a ssidö költők vsllási költeményénél, melyekben a költők a vallásbsn megtalálták lelki vigasztalásukat, istent és a költészetet.
A legendák, a mondák, sz eposzok tartalmazzák a vsllási költészet remekeit. Kik költői: nem tudjuk; egész nemzedékek bizonyára, akik a régihez iyabb és ifjabbat adva, a régit egéstén átalakították.
Ilyen a Biblia, a Mahabsrats, az Eddák, as Iliáss.
A könyvek könyvét (a bibliát) az Isten Által sugslmszottnsk tartja a religio, s ugy tekintik, mint a Jehova és a zsidónép (ŐJ Isten és as emberiség között létrejött vsllásalkotmánvt (uj szövetség) A példabeszédek, az énekek éneke, a zsoltárok a siralmak, de maga at ó szövetségi víssony átvitele az t^jra : a költészet magasztosságát tsrtal-mazzá.
As indvedák himnuszokat teologiai fejtegetéseket tartalmaznak; a Rigveda az ind vallás fejlő-dését largyaljá s tele van a termésset-isteneket dictőitó hymnuszokksl, amelyek egyszerűen hsng-ssnsk t kérik az istent, bogy közeledjék az ímád-kosóhos.
Oh közeledj, ég lángja as imádkosóhos Közéjed) s boldoghoz lénysztkéren 1 Madár, mely itt ^áll, állat és smberek dicsérnek.
Á héber-költészet már hatalmasabb; a költői elem elöretolul as ó-teslatnentom prósai müveiben még pedig nem csupán itt-ott, de a szövegbe illesztett hymnussokbsn, parabolákban, mesékben elbeszélő és törvényhozói müvek egész seregében.
Mózes öt könyve, ha nem is egységes eposz, ká> nona a héber hit-, erkölcs- s nemzetiségnek, a aa ősmoodák naiv és természetes feldolgozása által ast a költői benyomást teszi. A vsllási mükdl-tésset virága: a zsoltár; a világi lyráé: as £a* kek-éneke, a vsllási étet megoszlásának buja: Jób kőny.vs; Ruth idylljei, Eszter könyve köitéesetei lehel. Megemlítendő még Salamonnak: a predica-torok könyve. Ez oktató költészeti mű, melyben a költő a 19-ik század Leopardija gyanánt a táf-sadslmi nyomort s as emberiség hasslalan klt-delmeit (hiúságok hiúsága s minden hiuaág) festi. A példabeszédek könyve a héber bölcsmondásoknak gyűjteménye.
A -keresztenység költészete ssonban, uj asei-lemi világot állított a régi helyére, s új fénynyel vonta be a régit; s az új testamentumot a kerelaMav-ség imskönyvévé tette. Amelylyel környesi India vedáit, a török koránját, ugy tiszteli a kéreattény as uj testamentumot, amelynek tartalmát a legnagyobb ember Jézus Krisztus élettörténete, származása, ss egyhátak megalakulása a esek vissoa-tsgságsi képezik. Jetus tanítványai írták est; János t megváltó legkedvesebb tanítványa, ki Jézust as embert rajtolja költői felfogással; Máté a bölcsészt, ki példabeszédeit Írja meg, Lukács ki Jéi\'ust s reformátort ismerteti. As apostolok levelei, a keresztény gyülekezetek viszályaival foglalkozván, igazi cicerói tollal irvák, mint Pál apostolé, ki majd erkölcsi leczkéket ad, hileikke-lyeket fejteget, alázatosságra int; Péteré, Id Je-súst dicsőíti; Jánosé, ki igasi költői lendületet mutat," — hol u erkölcsöket lanti, fia ka-
Nagy-Kamra, osUförtök
Zala. 78 szám. (f, lap.)
1896. sseplemW bó 17-én
bdaflridnik az örökös küzdelembe, a nem igen találnak vigaszt sehol.
Látva, hogy vannak százan — és százan, kik mint különös kegyeltjei a sorsnak, könnyű módon az élet minden élvezetében résresülhetnek, mig a ki magát szellemi és erkölcsi kiválóságánál fogva ép oly jogo aultnak tartaná erre, mindezeket nélkülöznie kell — csak az isteni gondviselés titóktzerfl működésében való hit képesitik a béketűrő lemondásra. Mert bizonyos, hogy amaz él vezetek egy része is csak illúzió, mely tápot nyer az emberi gyarlóságtól. Mint ama fiatal hölgynek • sz illúziója, ki egy átvirrasztott éjszaka után mindenkivel el \'akafja hitetni, hogy igen jól mulatott, sőt magával is; de a magányban, mikor senkisem látja, majdnem félve bevallja önmagának, "hogy bizony nem- volt érdemes a faradságért.
Hány olyan ember varr, arki elmond-
mélynek intézd akaratába a gyarló ember bele nem szólhat, s a melybe egyeseknek és egész nemzeteknek bele kell nyugodniok, s a melylyel szemben a legbölcsebb ember is csak törpe kontár. .
A legújabb változat.
A magyar kvóta kérdése uj állapotba léped s, ma bonyolódoltabb, mint as eddigi közlések ismerni--engedik, Nem atintba a aweyar kvótabi-sotlaág szeptember 19-ére össsebilt Ülése váratlan eseményt képeane a tárgyalások rendes menetében ; »őt hivatalos közlések folytán ismeriUa, bogy riagyar bizottság ragapxkodik álláspontjából éa ai említeti , ü ésbeu csakis a Fslk Miksa eiíiadö által szerkeszteti réaunciumot fogja approbálni, mely. "napirend nem jelent egyebet, mint a tár gysiáaok bevallott eredménytelenségét,^ magyar kvéiabízbliság ülése után mindjárt összeül Budapesten közös, tanácskozás végett mind a két — magyar ét ss osztrák lizotiság. Ké\'ségtglén, liogy e -tóbeli tárgyalások ép oly\' eredméqyle\'enek lesznek, mint voltak az írásbeliek és a közös gyUláet punzta alakiságnál egyébnek sehol-sem tartják, hogy t. h .végié hivatalosan meglehessen állapítani "a kvótyiárgyalások teljes eíedmenytelenségét: £z a negatív eredmény tóién
ia magáról hogf szive egyaránt feipV^P^intoerejnfi^ m.ga.nraeának k> — aj \'ssöMheto, "akt lokális érdekekből azMátrák birtf-
(talmi gyűlés chauvinismasa \'éjien nem foglalt dig egyensúlyban vannak s egyik ym ural-1 áHáat s engedte, h gy az nezfrák bizottság lerde ■ m ... , . ./I. . .,- ,. . lépést tegvett; melyet .virs^sesinálni leiieietlennek kodik a másiknak rovására-?-Az ilyen Miál„lk. aít V.WsW\'baró Bánffy mi
hetne az á normális ember, a bölcseid emlélkedett már. De - emberiség haladásának: jgcmpimtptból jó —1 volna-e ez ? Kt
kiről sok vájjon az
nissterelnök szándéka sokkal jobb v\'olt, midén magyar biznttság határozataira való minden be folyást következetesén került éshogy gróf Badeni osztrák miniszterelnök politikai hibát követett el, tudná biztosan áffit^ni ? A ímk,ön »« optrák kvótaküldftttaég határozatai .„ .. . . , , mellett láthatólag állási foglalt.
világtörténetem tanusaga szerint pnnK nagy | A, jrtO?. lörvény marint
legajskb állapot, malyba a kvélakérdee lépett. A küldöttségek eredméayteleaBI szétmeaaas és u Felsége utasítja mind a két miniszterelnökét\' bogy egybehangzó előterjeesiéeeket legyenek.
£11 kell ismerni, bogy a kiegyezési taryyalások, es uj változás* nincs híjával a esensációfcnak ; de a korona slhstarosását mindenki érteni áe a legmélyebben aséltáoyolnl lógja. A két- állam aepei megnyugvásnál ^tekinthetnek a jövő fejlemények elé.
A helyzet Szerbiában.
A politikai belyzet Sserbiában roppant fessűlt, A hírek egéss ösóoe, melyek a pontos, téoyeket szokták megelőzni, közelgő vihart jeles. Váljon ez cs^^-vihar egy pohár vízben les\'-e, avagy állami akció, azt nem lehet előre meghatározni. De azt a kezet, mely eddig—Páriából hozott •sínre mindén fontos eseményt, most megbénitani t szándékoznák." Es pedig aligha fog menni nagy— megrázkódások nélkül } de ha aikerül, ugy csak üdvére less Sserbíán*k. Annyi bizonyos, bogy az ifjú király iparkodik önállóan tartani a gyeplőt. Érre egyedüli e*zkőznfk"sr íttuirmányreu-ziót tartiák. Assal as indokolással., hogy .-Szerbiának állandó kormányzatot, rendezeti közigazgatást kall biatoeilaui, mellesleg egy kissé megszorítani szándékoznak az alkotmányos jogos kelet áldásait.
A szervesei alkotmányon revízió fővonáeaihan két pontét\' foglal magában, mélyek ienyeie<ea alterálnák az alkotmányos jogokat. Az egyik a cer.zas felemelése, miáltal a mostani váiaaa-tóknak fele elvesztené választó jogát. Egy ma-Midik ksmara léteeité«e a másik kardinális pontja a revi/.iónnk. E kamarának öeaseállitasa oly tagok többségéből, kiknek kioeVesését a korma magának tartja fenn, au-a rendel keset, hégy a mindenkort kormanynak cuik akkor kelleje Jjfc k^pqni,iift mind^két^kainarábaii elvesztené a
a nélkül, hogy a koronát tw-htitnék a következményekért való lelelÖS\'éggel. A radikális párt, melynek elvitaihátlanul túlnyomó iabb->ége van as országban, nem fogadhatja el a tervezetei, hacsak önmagán harakirit véitrehaj-\'
atenvedélyek hoztak létre nagy alkotásokat, j tsnacskozásMnak megállapított eradményleleasege
- mert .merészet és nagyot gondolni.- uU" dönt ösza va, iifo.né el ideiglenesen
bJ b a kérdést. De e „Pfl9ler Corre-p\'>ntl-nz megbíz-
a mint a költő mondja csak nagy szén- ható forrásból eredő értesülése szerint legmaga-
vedélylyeí lehet _ ha mindig Ott volna I s*bl) körökben awálvlyal vannak oly_eljárás I tani es elvéit elárulni nem akarja. A minap tar-
■ .\'\' ,—77H---:—\'■\' . lllitt,\' tiiélv elleniéibe-—ítosniln itorotiát a kát tolt radikális pánt,gyülég. "melyen nogyyefl\'amu\'nyi
az ész- mint fékerfl ert^ sok nagy és szép. - \' L—u ——— . . . <
alkotás az anyagi -és erkölcsi világban egyaránt, nem létesült volna; sok nagy probléma meg nem oldatott volna. Bármennyire is bántja az embert az az elégedetlenség, mely szivét a létező állapotok .kívánsága miatt nygragadja, ar idők .végtelen.; folyamatán feltÜtW eredmények kétségtelenül bizonyítják, hogy van olyaur magasabb, hatalom
érdekelt fé\'lal én legjöb szeretnék, minden áron elkerülni ezt n kétes helyzetet,, ö felsege minden látszat verint nem akar dönteni és a monarchia két államának népei örömmel és hódolattal méltányolják ö Felségének ezt az al ás-pot»íját, mely a király s/igoru alkotmányos ér-zeltnén és jóaksraián ulnpúl. ö Feleége tuindi-n körülmények közt"igízsugos akar lenni. Da a kTiiabiiattíjgnk táfgyléstMunh eieduiéutteleui: áégé után minden királyi\'döniőszót igazi<ág<alan-nak tartsna vagy .az eityik, vagy h mánk fél.
Est a kétes helyzetet el kell kerülni es ez us a
hatalmss számú radikális volt jelen, kataégte en tüntetés volt az 6Ké*z terv és a kormány ellen.
Novákovícs miniszterelnök ellen soklilekép nyilvános az elégedetlenség Szemére vetik, bogy majdneiu a konoksagig menő fanatizmusa, a suját {akaratának autokratikus egyeduralma aok závurt oko\'ott az országnak, melyek könnyen kataszl-| rátákhoz-vezethettft\' vo n* és csak ü nmgyar ■kurmáuy, nevezetesen báró íláulljt jiiinisxtereínök előkelő nyugodtsága és konciliáns elősékeoyaáge által bárittattsk el.
Mindenki tudja, bogy a mo-dani kormányjyrt
Jár költői tekintetben az uj testamentum az 6 mögött áll is, János apocalypsiser meglepők. Jézus parabolái, allegoriai pedig lelülmulbrtatlanok. Ebben van Jézus tana, szive. r~s kftffiti»tf"y^4g moralja. Ebben minden mondás bölcs<- szellemes | mély és igaz;\'a nőnek, ki szeret — megbocsáj-lása, a gyermekek bozzáeresztése; válasza az adózónak, a hegyi prédikáció, hol szellemileg megvendégel 40 ezeret, Mialyánkja öt az egyenlőség, testvériség, emberszeret apostolává, a vallások legnagyobb költőjévé teszik.
A Korán mag* is vallási költemény, leli szépséggel, ragyogással; mint az a vil ii, melylyel hatni
akar. Mohamed Korfnjában u; . „i angyalok aital megtisztul.
tokát képez, s az ág önként lehajlik. A pokolban (Dante léle) fokozatok vannak s a kínok fokról-fokra nőnek, a Hevijea legiszonyúbb s a képmutatók számára van leni a ríva
Költőiség van\' a Koránban, ugy mint minden vallási műben, mély a kedélyt lebilincseli.
A középkor, mely a szerelem és vallás epochája, két nagy költőt mutat fel, mint vallási költőt: az egyik Dante Alighferi a ki a polcolt, tiutiti he lyet. a a mennyet irta; s a másik: Tasso, a ki a >Meqexubaditott Jeruzsálem* lantosa
A „divina comedia* t. -kép egy bűnös meg mentése a szerelem hatalma álta\' ° ál-
pokoli ördökök jellemfestései remekek, a jó angyalok a tűzből osonnak Őseimül, Mikail, Azrail, Izrafil föangyalok. Nagyszerűen tárgyalja az utolsó ítéletet, a hidat, melyen minden elitéltnek át kell menni, a paradicsomot, és a poklot. A paradicsom terjedelme eget-földet átkarol. Van benne folyam, a melynek vize fehérebb a^tejnél, illata kellemesebb a pézsmánál s a körülötte levő poharak száma vetekszik a csillagokkal, s aki -egyszer iszik belőle, többé meg nem szomjazik. A paradicsom földje Unom sáfrányhői van, mely finom iHaloT áraszt, a kövek mind drága gyöngyökből vannak, négy folyó fúlja be a paradicsomot, az egyikben lej, a másikban méz, a harmadikban bor, a negyedikben kellemes vis van. A gyümölcsök ingerlők s oly lzleleeek, minőt képzelni sem lehel. A csodalatos tubala oly nagy, hogy egy jó lónak 100 év kellene, míg körösköriu megfutná. A nap sugara a fána sűrű ágai közt megtörve, gyémán-
Dante alig lép ki az ifjúkorból, elveszti kedvesét: Bealrixot; az emléke e nőnek egy ideig visszatárlja vad szenvedélyeit; de -kitör lassan-lassan, 8 Daniét kiosapangóvá teszi. Az ily élettől azonban fele utón megundorodik a költő, s feltámad előtte régi ideálja, a fényes csillag, ki a magasból kiséri, lelkében olvas és megmentését akarja.
-Nagy utat test Dante s a pugá\'flyok.101, hónnél kéri Virgilt, a pokolból,. a junatowimha iC fro\'i szüntelenül emelkedő és sÖhedö virágjelhű előtC találja magát, mely Beatrix : közeledését- jélenti. Bűnei tudatában turdslási éres, midiin meglájja. és szemeit nem meri hóuá emelni, ki azt kérdi most, hogy jött ide, mikor öttlenn ólyan boldogok az emberek? Az angyalok," egy dibs-bymnuszt énekelnek, melybep a bűnösért köpyörőgnek, de Beetrlr\' szavai -yttritú, annak, aki oly mélyre sülyetjt, szükségei, hogy Játijw mindazt, ami ellen-
sége, látto : kit felejtett el; s midőn felemeli rá szemeit, Beatrix szépségében látja, kit felejtett el \'— kiket utáuna szeretett, mily utálatosak, s [ájultan rogy lmját undorában lábaihoz. Midőn \' felocsúdik, Beatrix előtte áll, résztvevő tekintettel, szemrehányás nélkül.
A próbának vége van — s vége a bünhödés-nek, Dante bámulja, s boldog nézésében. Ekkor kezdődik utazásuk a paradicsomon keresztül, szemeiket az ég végtelenségére függesztve, szállnak csillagról csillagra, lel a legfőbb magasságba, a. mennél feljebb érnek, Beatrix annál szebb lesz, s midőn a Megváltó elé "érnek: Dante meg van váltva.
A divina comedia tulajdonkép, egy szabadság-költemény, melyben Dante a pokolba sújtja hazája elnyomóit, s hazája képe kíséri pokolban és a mennyországban, de amellett igazi vallási költemény is; már maga a tárgya is aa, a pogány elyzium ,és a keresztényiig közti üdvösség, a pogány erény hidegsége; s a keresstény hit nagy Jtzerüeége, a hünös büntetése, azon büntetés örökös vol.lában még a pokolban ia — melyben a bűnt elkövettél a rózsa, melyben Isten lénye laiKé lön; a liliomok: a szentek; a karénekek, amelyekben éneklik: szent—szent-szent! —a három kör: a sztV háromság s benne az ember Krisztus, e találd kép, -mit az én lel nem lóghat — mondják nekünk: hogy itt a legnagyobb vallási toltű élete mellett saját életűnk, hitünk, s az emberiségé van lefényképezve.
(Talytatása kmftalk)
tf^jy-Kanliea, oeOMrtflk
Zala. 75. szám. {*. lap.)
1996. nneptemhar hó 17-éa
a iételkedőknék, hogy ő van, bogy ö az Isten,
hölgy 0 a világ fölOU Alii löké\'etsnég. — Mert
kimen, ha c*ak egy porszemnyi volna Bénoe, a
ml nem iateni, ha~ türelme csak akkora volna,
mini a legtökéletesebb emberi lürelem ; lehetet*
len volna le nem »U|tania e kőié az őrületes
B Í--C..1 .. • Vi ti lí , . „ -i hang»aver kö\'i, amit * -*naqyt. a „tíkiljtes* a iSdést ratitkátak, miután a kárbostaioit csoport . . .V * , \'
ggTa pénze, zacskóját i* a jelenlegi pénz- ^fhtMlt^ ember-bölcsek ugy hívnak, bogy
, vett koüpányl vádolja, hogy aa orszigot alkattal ée aladia. ElbatároxtAk, hogy minden BUtódétf, melyei Karl«badben kötöttek, fe limit-a«k; Szerbiát pénaQiti termetben reteneraljtk ; „ ermáinak aa uj Üdvösség korszakit megnyitok. fájdalom, egyelőre nincs Sserbianak uj (teperj*. A regi szerződének megkötését ss uj embereinek kell kőesöani. Minden további rzer-
^miniszternek Páriibeo kapitulálnia kellett, Imtv a katasztrófát el leheaeen kerülni. Uj adós-^got kőiel\'ekvö okokból asm elintitek. De a«ért ii onság mély elfyengültaégben van ; kereske deiea,\' vállaikottsi asellem lesújtva. A kormány iMgény. gyümölcsöző eszmékben. As ország ■trtiptriktk békóibaa. A kormány betarthallan ígéretek által halogatja létét, melyet nem any-úrin a király biaalmának köeaön, mini inkább sisak, hogy a király\'nem akar változási cetlin-"•jei ée wakapui látogatása előtt így állnak g ddlgok ma. Mint fogafk fejlődni? — azt megkutatja a legközelebbi jövő.
Toll futtában.
A szélsőségek korát éljük. A klasulkus korszak sokat emlegetett ,arany-Mputja" most már csak a kathedrai bölcseiég kepuit seenleqfiáiban van meg. j."" Nektek sem kelL --—— Egy félül békéi, szeretetei prédikálunk olyan ideális igényekkel, bogy azoknak betöltésire mind csupa sHgváltók kelleninak; másfelől meg azit-jak a gyűlölet ttszkét; ki akarjuk pusztítani Mrlelketettesflí mindatokat,akikegy-egy nagyobb tCmeg íejéifil nem gondolkodni, nem
faezoek
: a végletekbe menő, bámulatba eitő ölelte-
„mlághannonia.
És S~^ÖruIt*l aki nem biiiesz ez emberi böl-cwségben, ba megkérdezed, a ezázlelé futó, e különböző jeleszvzk után rohafiöi-f^lh üvöltöző, smotLJmádkozó; itt ölelkező, amott vérre szomjazó milliókat, hogy mih,akarnak: aat mondják, mind bámulatot egyértelműséggel: \'.« 1 .Lelkünk igazaiért harcolunk I*
HÍREK.
_ÜL
lés. Olt: a késhegyigfeesitett ellennenv,öklöket Itutoisrtó agyarkodáa.
Ertbetetlentég, kavargás, fejnélküli üvöltözés, indokolatlan ffiljajdnlá\'n, ««iiko»ódts, lelkeket\'meg-eéliljmó tágaloiu, képmutató aeemforgaiáieil
—- Szentély I hlr. Vármegyénk lőitpáqjt: dr. gróf Jankovieh Lánz\'ó ó méltósága vsuárntp e nó 18 án véroeu,ikal megtisztelte látogatásával.
— Klőlépleté*. Nagykanizsai izuleié»ü éa illetőségű farkai Ignác/ temesvári főgymnásiumi állami helyettes-tanárt a vált ét kősokt. mmi-z-teriumT hó I vei ugyanoda rendet tanárrá ne-vo\'ztfl t^ \'X flafit*"\' nazlály 2 ftwntmáh*\'^icalö lürt Boroütmn. E rég megérdemelt előléptetése alkalmával Temeevárott barátjai s tisztelői melegen üdvözölték őt, ki Temetvár ifja előkelő társadalmának közkedvélt egyénisége és már mini ilyen is dinére válik Kanizsa városának.
— Né vnaag jaroeit ások. Oblálk Miksa a BtZai bíz oeitö lársaiég nagykanizsai Hőgynök-ségének lőnöke Bumi-tt, Licbtenstiidten Ignác badaosony-tomajijlakoa Lindvai-n véltoststták neföket.
A nagykanizsai Tar. kórház orvosává
Fialovits Lajbi városi képviselő urnák, folyó éri szeptember bó 13 in e*ii \'IJS órakor rövid szenvedés után, életinek 46., boldog hésaesásanak 20. évében lőrténl gyászoskímultil, A megbojdoguIt drágs halott hűlt tetemei f. hó. 17-in d. a. 4 ó. lógnak Ceengery-oteai saját házában a tóm. kaih hitval\'ás szeriartásai szerint beweatelietai ée a helybeli róm. kath. sírkertben örök nyugalomra .helyeztetni. Az engeaztelö szent mise áldozat f. hó 18-án délelölt 10 őrskor tog a helybeli szent Ferencrendfiek plébánia templomában az egek Urának bemulaitatni. Nagy-Kanina, 1896. évT szeptember hó 16. Legyen aefci könny a a «ir, mely földi nehét gond|aitól megaaabadltá I As Ur adta. az nr elvette.
— Meglőtt hnazárflkaduagy. Egész megyében Óriási megdöbbenést keltett u ji kinos eset, mely aaepL 14-én : Zala-Egerszegen Cseszriák Jótstf perlaki ügyvéd és Svasüts Imre huszárfőhadnagy (volt főispánunk fia) között a nyílt utcán történt Annak az elkeseredésnek, melytyel Svastils Imre Csesznék József iránt viseltetett, indító okát mindenki igen jól tudja. Ehhez járult még az a körülmény, hogy \' Cseszníik József volt főispánunk egyéniségét még lemondása után sem kímélte. E méltatlan eljárás feletti felháborodás ki Svaslits ImréhOI, az édes-atyját végtelenül tisztelő és szerető fiúból, midőn az általa már régebben lázasan sürgetett fegyveres elégtétélt megtagadó Csesznák Józsefet nyílt utcán megtámadta és inzultálta. A kinos esetről (leghitelesebb forrásból a köveikező tudósítást vettük: Szeptember 14-én-^volt Csesznák Sándor hsgyatéká-nák tárgyalása Z.-Egerazegen. melyre Csesz-
nák József, perlaki ügyvéd is feljött Déli 11
mely állás dí Dilrichilein Dá\'vid elhunytával jött > téI\' örak°r í8lt kl Csesz.-ák József, ÖZV. üretedésbe, az izr. bitközség dr. Pollik Ernő Csesznák Sándorné társaságában a köt-fiatal széptefaeiségü orvost választotta meg. jegyzői hivatalból és találkozott Svastits
Inért fohászkodások, a jé-Isten izemét is bekötni [ shió penitencíatnrtás: egyik oldalon. Megdőb-kenés j habozás; Istenért kiálló kételkedés; a türelem ntolsi szálait reukétve ézorongató béke szereiét őszinte szavai; az üldözött ártatlanság, ígyiBBiiiott feddhetetleneég kéltégbeesetlizoron-thr4\' * másik nldllM.
— Hadgyakorlatok Ciákterayáa. CsáklorovAn és vidékén nagyban készülődnek at őeei hadgyekoriatokra. Az eddigi intézkedések
Imrével, aki először arcon ütötte Cseszaákot, azután pgdig kutyakorbácsávaf" vagdalta
Ebzomoriióan, kétségbeejtő.n ellentétei hety-Wék, i saeretei és gy&lélef egy beszakadó, őrtt-letm ktngzavaréka; töredelmesen lezárt szempillák itt rejtett boaauláog; az áhítat csendes suttogásába burkolt izgat ás képezik azt a csodálatos, uiali borzalmáé orkeszirumot; azokal as egymás otán futó, egymást kergető, lázasan rohanó jeleneleket, amikre — ha Talakl elég őrült arra, hogy az emberek szemében bölcs leh?auen — «t keU mondania, hogy ez t világrend barmo-aiája..........
fis at emberiiég ralfinirotoit Pilátusai ebben u őrületes kavargásban, ebben a lélekbontó hang-zivtrékban, a féktelenségek hullámzásában, a ■zélsöségek--egymásra verődéseben inpertinens-nyugalommal állanak és moaták kezeikel éppen így, mint 1896 etsieadövel ezelőtt r Sőt többet tesznek.
Est a folyton kéiaégbeejtőbbé váló-helyzetet; ezeket az istentelen ag^gyal, pokoli esivvel megteremtett állapotokat; a megvesztegeted, megrontott, megejtett, kárhozaiba ragadott lelkeknek ezt t boldogtalanságba rohanó vliusziáncál fölírják a jóságot Isieo rovására. Aat mondják, hogy mindet as ö akarata, mert az ö tudta, nert az ö beleegyezése nélkül nem történik wnmi.
fi< u a hatalmai, az a minden fölött álló Tökéletesség, as az egyetlen elérhetetlen Tlreny-ut,* türelmének szent, tőnsé&es oémaalgával menny-1 dírgéenél hatsloiaafbb, megrátóbb erővel kiállja] öntelaldoió apa, hálát vő, legjobb rokonnak,
szerint ü Felsége, Olló főherceg, fieck vezérkari 1 főnök, grót Paar, Bollrase, Somogyi szárnysegédek Marz«ó\'udvari titkár,Tr. Kerzl udvari törzsorvos Zala-Ujváron,. Ealner, József\' főhercegek, báró Fejért áry Géza, miniszter, az udvari tisztviselők -s a küllő di kalonai képviselők .pedig Cnáktor-nyán fognak lakni. — A déli vasat igazgatósága ■aréa-aa aisalnmra loldliqittoti ig y?; vil|»nwj« tB-. és iiiólámpávát fogja ki világi tlatni a pályaudvari. A zágrábi is gráci hadiestek már közelednek Csáktornya felé. As előbbi a Dráván át Yaraad Jelöl, as utóbbi pedig a Mura partján fog\' Muraközbe jönni. —■ ő Felaége megengedte, hogy a Csáktornyái oj lovaaxági kaaiárnya aa ö nevére, Ferencz József laktanyának nevez-issséf el.
»- Ilaláiozáe. Városunk egyik derék iparosát : fidloeiti Lajos butorgyároit és kárpitost, váratlanul kiragadta a halál az élők toráböl. Az erőtelje* férfiú hétfőn délután 6 órakor még billiárdozott a Központi kávéházban és 6 órakor már lélho\'tao szállították bata a bazár épületben levő üzletéből, hol szélhűdés érie. Hétfőn éjjel állapota már ojy rosszra fordult, hogy az orvotok feladlak minden reményt életben maradásából ét a halai kedden esle tényleg meg is váltotln a földi fájdalmaitól, Fiálovifa ,1885-ben telepedett le Nagy-Kánitián és intélligenliájáyal, szakértelmével nem különben modern törekvése-aeivel csakhamar kiváló poiiilól biiloaitoli magának as jparoa osztályban, megsierervén iragának egyúttal a közbecsülést. — Bndapealen is tartott fenn lényei Oslelet, melyet fia: Jjajöt vezetett, ki csak nem régebben szerezte meg édes atyjának azon ölöméi, hogy egy Pirisban kiállított munkájával elnyerte a legnagyobb kitüntetést A család által kiboosálotl gyászjelentés a következő:
Ozvcr-Fialovils Lajoené szül. Hegyi Júlia a maga és gyermekei Lajos, Kálmán Antónia, Margit, Béla,, és Marixka, őav. Hegyi Józielné izQí. Perlaki Horváth Julianna, mint anyós, ugy az összes rokonság nevében fájdalomtól megtöri szívvel tudatják a felejthetetlen szeretett jó férj,
arcona akarván.
őzben Csesznák botját használni Svaslits kardot rántott és azzal Cseszaákot, ugy, hogy az összeesett. A főidőn, fekvő helyzetében azonban revolvert "rántott elő\' és közvetlen közeiből 3-szor lőlt SvöSlitsStt,\' melyek közül *gy talált Svastijs akkor egy háiba menekülj hol ösz-szeesett. Innen szállilotlák szülei lakására. Életben maradása kétséges, mert k a golyó a hatodik és hetedik borda között hatolt beléje és az orvosok állítása szerint valószinüleg a tüdőben akadt meg. Az orvosok bíznak mégis felgyógyulásában, mert aztrrmón^jSk^iH^y igen nemes részt nem érinteti a golyó. Állapotát a körülményekhez képest elég jónak tartják. Szeptember 14-én délután folyton önkívületi állapotban volt és 3—4 óra közölt érverése ugy alászállott, hogy már mindenki katasztrófától tar ott Másnap azonban jobban lett Sebl&sa nincs. Csesznák (ugy mondják) Egerszegen van. ó tizennyolc sebet kapott
Bueiuii iilaéuelak. Ma holnap bezárulnak nálunk a tzinház kapui, hogy mát helyen kereesék színészeink a viharos tapeok éltető danáját éa igy a végleges elköltözést megelőző juialomjá\'ékok még e hét folyamán ksade-TjUlyat veszik. Szombaton Htgyi Janka — ki sok kellemes estét szerzeit köaöaségfinknek — jutalom játékára előadják a ^fordít", mélyít itl it felhívjuk a iziaházlátogaiók figyelmét
— (7{ ss a kegy let. Egy törekvő, értelmes fiatál embernek, ki Moraodioi épiiómeeteroél vaa alkalmatá"ban, névleg Mitró Józaef buzgalmának koazönhetö, — bogy városunk egy ujabb szakegylettel szaporodott. Mintegy 160, aa építő iparoa osztályhoz tartózó egyén jelent meg vasárnap, e hó 13 án délután a Piniér-féla kert-helységben ée Mitró J^\'ef előlerjeeetttére egy-baagulagkítnoudoila az „ÉpUS-tparoiok naktqflütt,
«
Nagy-Kanizsa, c«iiliirlök
Zala. 75. Kítám. (4. lap,)
1896, szeptember hó 17-én.
a as. (s kir. nem tényleges állományú legénység részére Nagy Kanizián a trs, i$ kir. 48 Ik ss. hadkiegészítő parancsnokságénál tarlatik novrn ber 22 in : Tspolcza, Sümeg, Keszthely, Nagy-Kanizsa város és járáa, Paesa, Zala-Egeruzeg, várna és járás, Nova és Sst-Grót réséére; november \'23 áll: Pertuk, Lelenye, Alsó Lendva, és Csáktornya réssére. A megy, kii. nem tényleges állományú honvéd legénység ntóssemléje Nagy Kanizsán s lionvéd laktanya udvarán log megtartatni és pedig november ki 19-én a tapol-osal, sümegi, keszthelyi, nagykanizsai, zalaegerszegi, norsi^ zslászentgróli és p icsái járásók, Nagy K\'ini/sa és Zala-Egarezeg városok részére, november hó 20-án az alsólendvai, Csáktornyái, perlaki éa letenyel járások részére.
— Hlrdelznlny. Alulirt napon a város belterületén egy karikára fűzve 2 Wertheim és agy közönséges- szakrény.kulca- találutoii. Tu-Isjdonoaa jelentkezzék a rendőrkapitányi hivatalnál, bol azokat kellő igazolás után a hivatalos órák alatt átveheti N-tgy-Kanizrtq, 1890. siept. 15. A rendőrkapitányság.
megalakítását, melynek célja, hogy as épitő iparosok a szakmájukba vágó dolgokat eszmecsere utján megitassák és «z3k»zer(i elősdások é« értekezések utján az önművelődést előmozdítsák, lovétibá, hogy a collsgislitás érzelme a szaktársak közt lejlesstesnék. Mindeme célokai épen Isjtesette Milró Jóssel ér mintán még Szabi Fer.; lürők Islvsn, Franctict Zsigmond és Szeilef Ferencj a tárgyhoz asólottak, kimondatott az egyesület megalakitása ée az ideiglenes választmány nyomban megvála«*lstotl a következőleg : Milró József elnök, Török István alelnök,
-------Kálmán Péter titkár, Szeiler ■ Ferencz, jegyző,-
Szalay látván könyvtároa, Xrdélyi János pénztáros, Horváth József házgondnok, Molnár Menyhértés Németh József ellenőrök Választmányi tagok: Antaliét Ignácz, Dattler István, Franetics Zsigmond.Gáspár Pá\', Horváth József, Kenyeret . Imre,. Meiz Jiinus,, Molnár György,—Nyakat. ra rénos, Segetdi tíyflrgy, Suhtr Lajos és ■ Viola István. — A választmány már holnap pénteken Ülésezni fog, hogy sz alapszabály tervezetét elkészítse, mely s folyé hó 20-án vasárnap d. u, 2 órakor tartsndé rendkivüii közgyűlés elé iog terjesztetni. A szakegylet tagsági dija heti 10 kr. . lesz, beiraiáai dij 60 kr. A már eddig beíratta-, zotr tagúk-kösül átalakulási költségek, illetve az egyesület alapja javára u következő önkéntes adakozásokat telték: török István 1 In, Beck Samu, Nagy Ignécz, Németb József 50-50 kr., Molhér. Menyhért 46 kr„ Ssintó Józsei 40 kr, id. Sátrán Jóssef,v 8«akáef GyCfgy.flepadl , György, ifj. Viola Ntván, Oömötörffy János, Wsváth József 80—80 krr Sípos Károly. Szslay .István, Aniaiica Ignácz, Kovács István, Sümegi József, Horváth Károly, Francsics Zsigmond, id. Sümegi Jós*ef, öregYioIa látván, 20-20 kr. Horváth Károly 15 kr., Kenyeres Imre, Pápai "György," "Németh György, Molnár Ferencz, Gerócs János, Kődbaum Alajos. Horváth Ferenci, N. N. Wolfram Károly, Hell György 10-ÍJ) kr.
összesen befolyt flUrt 10 kr. — Trtm-UUoia éu téneeitélyeh. Az ál- beknek—köszönheti, hogy darabja még mindig ttalános mnnkáaképső egyesület vjgaiomrendesö műsoron vsn. Sok benne n természetellenes hely b.izotiaága szeptember 20-ikátó| kezdve ninden Uel és a legjobb akarattal sem bibetjllk, bogv az vasárnapon és ünnepnapon délután 2 órától 5! életben ilyen fincsaságok meg örlénnek. Hegyi éráig táncórát, este pedig 8 órától 11 óráig kö Janka mindazonáltal kedves volt « szép cigánv-aős táncgyakorlatot- tsrl a Polgári-Egylet emeleti] leány szerepében. Metiettr wak Htgytssy Gyula nagytermében. Október, 4-én- pedig szintén a [ (Kopj detektiv) érdemel némi figyelmét és ftllgüff Bgylsr tHWtHWMB Blgy6bház«bá8u£«jMM Fraiicziska ki, nravurosan zártkörű azUreli mulsiságol rendez. A láneórákru I betétet a ,8 Kázmérból".
Életbiztosítási üzletszerzők belföldi előkelő biztosítótársaság által fizetés
és jutalék mellett fel fogadtatnak. Ajánlatok ..Carriere1\' jelige alatt a kiadóhivatalhoz czimzendők.
lelkes tapsokkal fogadiák. A „lelkes taps" ez útfal nem fraris, de igazság, érős tsaajele annak, hogy sz ő művészetében mindig megislaljak a kedvesei a mulattatót, A nézőtér egész asulo-lásig megtelt és nem csak a kőzönaég kacagott az 0 mókáin, de méga színészek sem álhatták meg. hogy itt ott ne mosolyogjanak. Az előadás kereken gyorsan gördült le. A többi szereplők a szokott jók voltak, de felette kivált az ensemb-léből /Markiu Hona előkelő finom játékával. A közönség óhaját fejezzük ki, őt mioél löbbarőr és minél ^nagyobb szerepekben láthatni a színpadon.
Szerdán: „A bűnös* került bemulsiórs, mely elősdásról s jövő ssámunkban fogunk beszámolni.
Mű tor;
Csütörtökön: „Vigécek* Kinti Alberi legújabb -bohózata, Pénteken: HMadarász", szombaton: Citerás* kerül ssinre, mely darabban Kalmár Józaef tenorista fog újból vendégszerepelni.
IRODALOM.
Színészet
Á változatos műsor és színészeink szép törekvése mind inkább ygnzóbbá teszik sz előadásokat. Dobó társulata szép emlékeket hagy maga után Nagy,-Kanizsán ét bíhelőleg ő is dicséri közönségünket.
Szombaton „Biki\'-I wdlák ejfeüg3ármennyire csavarjuk is, ez,.* dariib nem tartozik a legsike-
riiltfilthfik közft, és Marina .lmeet rnli i eiiná.
és láncestélyekre lapunk utján hívják meg a tánckedvelö ifjúságot; a szüreti mulatságra pedig legközelebb\' fogják kibocsátani a névre szóló meghívókat.—
— Afagj (fii nu*ziifqlt Kia-Récse község határában fekvő. Kherndl Imre a
domajovi pusztán e hó 12-én. A tűz szombaton délben a szérűskertben" szétszórt szalmahulladék közt támadt és csakhsmsr átcsapott a közelben Allé kazalokba rakott gabona- éa takarmány-neműek re éa noha a sárszegi és kis rácséi Liii
* ségek lakói az elűljárósággal élűkön nagy erömegfozitéssel iparkodtak a vészt megfékezni, ez még csak i el jen 24 őra mnfaa sikerűit any-nyib\'an, bogy az épületeklegtöbhje megmenthető volt. Elégett azonban mintegy 15.000 forint gabona- és lakarmánynemü, sok gazdasági eszközzel, továbbá néhány gazdasági épület, mintegy 2000 forint értékben. A kár biztosítva volt. — A tűz keletkezésének oka eddig megállapítható nem volt.
— Ellentfrséal azemle. A cs. és kir. nem tényleges állományú legénységének ellenőrzési szemléje a kővetkező helyeken és időben log megtartatni: Nagy Kaniitán a járás részére október 8, 9 és 10-én a város\' részére 12-én és 13-én | Keszthelyeii október 6—7-én, Pociin 9 -l\\ én, Zala-Szent-Grálon 13—14-éo, Sümegen 16-18-án, Tapolcáin 20-V3án, Balaton-Füreden 25—27 énf Lctmjén október 5—6-án, Makón I azor A színház egészen megtelt előkelő közön-8 10-én, Ctákiorttyán 12—14>én,> Alti-Lendván séggel, hogy újból gyönyörködhessék Arqnyoesy 16—:18-án, Nován 20-An, Zala Egertzegen a járás Janka remek alukiti^ában. Az első lelvpnás részére 22—23-án, a város részére oktober után különben megtörtént az a furcsa szokat-24-én. — A magyar kir. nem tényleges honvéd lan»ág, (osupán a színházban szokatlan) hogy a
Vasárnap délután „Rohinton Crusoe" került színre. A legfiatalabb színházi közönség u gyermekmesék legkedvesebb ideálját találta meg a kis Aranyosi Jankában, ki s címszereppel vivfn ki s jövö nemzedék viharos tapsait.\'
Est« „Holtomiglan!\' került benmuWa sikerült nlflMdáHbHJt. Hiyyti&btt szeretetre méltó volt a postás kisarszony szerepében és ez este bizonyítékát adia annak is, hogy ő nemcsak mint énekesnő, hanem mint drámai színésznő is méltóan töltené be sverepél. Játékában megvau a finomság, mozdulataiban az igazi kőzvet\'enség. Dobó (Gelbgierser) már meg jelené* ével is kacajra inddá a közönséget, er. alakitásn, egyike a legBÍkerül-telibeknek. Aranyosty Jauka (JAzsi todr&esinas) kit már egészen megszoktunk fiu ruhácakában a színpadon, édes volt kicsi szerepében, Sok szakálas ur mondogatta, hogy ily kedves lodrászinastél szivesen hagyná magát megfosztani\' legszebb ékességétől, iDelli Henrik (Holló Endre,) minths csak az edd-gi feltevéseket akarta volna megcáfolni, ügyesen játszol la meg a modern gavallér szerepét. Az est sikerében nem kisebb része volt Heg\\essy Gyula f Varga nőszabó), Mihály ffy Juliska (Zengő Mari), Márkus Ilonának (Vargáné) és Hajnal Dezsőnek (Virág tanár). A szereplőket \'(elvonások után többszőrönként\' lámpás ele tap-sqllák, \'és erre összesen és egyenkint valóban rá is szolgáltak.
Hétfőn: Kit Lord meni közkívánatra mésod-
— Mnakáea/ Hlkáljr. Árpié hMÜa^UMa*. Kerettel erjttt Ug ím. hqazzá és SS on. as(u7 Ssínaranjr keretbea, tslirS-larél dlnititsel. Diófa kentbea bron«-l»tét-tel. 1. aa. srtnykeratbtn. II. m. znayksietttaa. III. ss. fekete vsejt barna fia/aietl keratben (lukolik sxZmira), llaéar-r«Íiér»ár fklaieaMfla Hanyadj Jáaea áa Iapiaslrlu 4Uát tue-baa. faatette Oallbln f. gimtel 1 ksesaá ia 78 m. si|M. áruyeaett aaUk kantbea. Irinyi MlliMa klrobantia MgttrárMt. lanttal I j£ boaaaa te 71 na(U. Araayoaoll aatik kseetbaa. Paaaáy Arpéé, „ftpté 4m m laateak" te yllZiaal HaZaraaZ" A „üatyarok bajüvatete" s. klékápaak rteateiaL Kerettel afjrttt ISO cm. Bagaa. Mind^rjik kép: 8aiaaraa]r-kenibse, aaélí-lavíi diatitteeal. Dlíft ksntbaa, hroaa-baMtiel. I. as, annykeratbaa. II. aa. anaykaretbaa. III. m. anajkambea. Caaeeptlo iMiwlala MBrill* frjtaaáajra aláo." készült rizmetaaet Kanttel agjttt 120 ca. aucaa te M cm. •allea, árzDJ i allOfal allétotl (eket karetkia. Ba^aaaa Alattam. Bafael fantméejt ntá» kteliII réaaataaeL Kant tel égytttt ISO cm. rntgas te SS ca. méláz. Araaynliefa-itHInlT f kuli kmiltin IriiM tteil waitailja itzn kizaált ..nzinnyomat, Kaniestát 116 cm magaa te H ca. asilea. Anayesott aaUkkantbaa. A aiajaaiii mj álaaa. Stelfai eredetije után kéaatjt szinajonat aqaarallaodor-nan : 1. ai. \'diaskaretbaa, 90 cm. széles te 70 ea. magas. LlSr-\'utik araajrkantbea, SS ea. aallaa, 74 cm, r*git A atajaMiaai ékredtee. Lafae W. andaUja atáa ktesSU asias/eBat zqaarellmodorbaa : 1. ca dteakentbaa, 9Q ca. tzélea éa 79 cm. Dtgss, II. as aatik araaykeratbaa, tnr -r"-- t- n\\ m i itn g Maéga I III—f Jésaef. Diraaa aranykoréiban. Egyedüli raktár te kéyvl saldaéf Nagy-Kniiizía te vidékén Fiachel Pálig ktajTt kaiaakedifébea, hol a kinek megtekinthetők te ngUeg rtea latfisatéan la macnsdalkeMk. Vidikn csoautoláatrt aajá kSltzéitlnket aaámlt|nk.
— A Mllazuüual UAUUAat látofaté *—Tlgnh kltBate éiyataébe ajánljak a kftvitkaaé .Mhktrnaat Ka-ltazekat." (MIM, KtailltAal kzteaa (0 kr. Kaar-ívea Hagyarérasáf malijából éa |alaa«MI nlane Aéyakkel 1 tet. Ugya— aéaet syelvea. 1 ftt Saru t SISIH Ukal hépca VlaalaM 80 kr ailadaZ vertje M0 kormai kap, ha a kiállításra itaaáa vagy elt tartózkodása alkalaá-val baleset Art. Palóca/ Badapaat éa kanéévaa klál Illái BacdakansarS ataitatéja vászonba kötve terv rajiul te , ■sámoa klppel 1 ÍH 90 kr. Sadapcat éa aa aandém kialUMa. Képes ntmiitaW asámoz képpel is termdsssl iO kr. — Budapeat lervra|aa madártávlatból a fflbb ipái falak rajzaival 1 frt. — Hadaprat tervra|aa a kiillitáa-tirkippel 60 kr.
legénység ellenőrzési szemléje tartatik: Nagy Kanizsán a várers részére " október hő 1—3, a járás részére 5—6-án. Pacsán október 2—5-én, Szí\'Griton 7—8-án, Sümegen 10— 18-án, Tapol-etán 15— 19-én, Keszthelyen 21—28-án, Letenyén 8—10-ép, Perlakon 12—18-án, Csáktornyán 15-lfön, ÁlsóLendván 19-,21-éti, Nován 28—24-én, Zala-Egerszegefi a város részére 26 án, a járás részére október 27- 29-én. — Vu/szemle
yíl!anylámpák in corpore lelÉondták a szolgá-íafol, de as előadás sikerét azért nem csökkentei te a félhomály.
Kedden i Goldstsin Számi került színre. Ez alkalommal Kövest Albert vendéggel a címszerep bán, ki saját legújabb darabjában is iel log lépni. Őrömmel üdvözöltük mint . régi jé—ismerősi a színpadon. Hogy mennyire izecqji őt a Imzönség arról mozi is meggyősödbeielt, ihert kíléptekor
Közgazdaság.
Nelyeialenyéiztéallnk. As óriási haladás, melyet a magyar selyemtenyéaztés egy évezred óta lett a amely a magyar kisgasdának igen tekintélyes mellekjövedelmet biaiosit, ama veazély e\'őti áH, hogy lehetetlen lees a továbbfejlődés. £s esi ájoájhós körülményt nem az erszény vagy az állami támogatás hiánya idézle elő, hanem más lényesők megioghaiatlan közönye. Az egéss országban kezd érezhetővé lenni a selyemienyéez* télhez, nélkülözhetetlen szederiák hiánya. A ma-gyiir községek e bajjal szemben eddig oly érthetetlen közönyt tlnusilottak, melyei már a kisgazdák érdekében ia a legmélyebben sajnálnunk kell. llogy e bajon segítve legyen, valamennyi ülamLit-kösségt tényezőnek közre kall működnie és ba áldozatok árán is, de gondoskodni keli •. terjedelmes ssederfa-telepek ültetéséiül. A kormány ingyen ad ültetvényeket és e magyar államvasutak is a legnagyobb eröleiaitéaeket teszik ea iranvban," Imiben asr illetékes tényezők, a községek é* legelső sorban maguk az erdekeit mezőgazdák nem támogatják elégréges mértekben. Ezt a körülményt abban a tudatban bozsuk -kflstudomásra és a|tnljnk megszívlelésre, hogy hasznos dolgot cselekszünk é« vele miad-azok, kik ea üdvös propogaadát tovább tsrjesalik.
■Hagy-Kaniana,
caUiürtök
CSARNOK
órülatsa azanradélyML
— AatriUi Hí 1(71 iDrtlmt, — MariHI foniilotU : IifHf Kd«. fPdjrutta.)
— Ex lehetséges válaszoltam, de mindazon-Alial megtörténhetett, hogy nagybátyja még ia kaphatóit »< ön indlá nélkül valami ,lonlos levelel.
Türelmetlen mozdulatot telt.
— Aa álig lehetséges\', Raymond nr, mi igen csendesen éa viwzavooultau éltünk és nagybátyámnak kevés ismerőbe volt Nem foghatom j|| bogj^ily köxőn«eges dolgokra ily nagy vulyl lekieihe^
A gjilkbsság miiiden ké\'séget kizárólag egy beiiirt által leit-eRövelve. Azon köiülinéiiy, hogy nem vittek el semmit, nem bizonyítja még, hogy ueai-e idegen gonosztevő lopódzkodhatott volt be.
Azonlelttl csak nem gondo ja, hogy egy dolgának — mint a mi Tamásunk — bizonyaága nirgeáloihaiaHan volna.
ö ugyan a«l ábitja,- hogy minden ajtót éa ablakot tárva laiált ; a/onban ez>n kételkedem. — En ati állítom, hogy a gyilko* a<oo emberek köaé tarionk, kik lolvaj<áabol éa betörésekből él-Bek, és ba e<en áldásom aa élni pillanatban valéaiinStltimek ifluik ia tel. mégis keiaoi, ezen nézetemet ellogiidni......... Örökké háés lennék,
ar«a.
-J—£ Muráknál ety »sép-- gyermeknek émbonló
bájával nexett rám;__.
Viselkedése zavarttá tett, nem tudtam .mit le-leljek neki éa igy nagyon kellemesen erinlelt, ■útón Qryco ur léi bsszakaixioli és lukról!tolt bogy köveeaem.
Kérelmének azonnal engedve, kérdeztem; mi történt.
Zala; 7fl. szám. (5 lap.)
— Fölösleges arra kéraám, hogy abbéi, •■II hall, ae mondjon kl semmit Tudom : a dolog kBaltiak marad, folytetá üryce ur.
— Természetesen, válaszoltam készségesen
— Ugy, raoBl Tollba nr megteheii jelentését.
Többe ar hiraialáaák fontosságáról meggyO1
södve, felegyenesedett, széle* keiét szivére láva, nagy patboeaal kendé elbeszélését:
— Gry\'oe nr állal megbizva, bogy Eleonora kisasszonyt egy peréire aein téveezem szem elöl, köveilem öt ki a teremből.
A két szolgáló felvezette a lépcsőn hálószoba iába, * ott... tfryce ur félbesaakitá:
— Oh? Hol?
— Hálószobájában Grjce ur.
— Hol fekszik az ?
A felső előtéren, a lépcső közvetlen közelében.
— Az nem as ő azobája ■ lolylaesa,
— Nem aa ö szobája ? No akkor_ tftláp—fifl&k azért metjt- oda be, mert ludia, hogy a kandalló* ban iliz ég, mondá Tobbs nr, kezével térdére ütve.
— Tös ?
— Türelmet egy pillanáira, liszielt uram, aaon-aal meg ind mindent. Alig vett énre, habár nyomon követtem * midőn aaon exobáhoa ért. ámely tehát nem az övé, lette hozzá magyaráaólag, éa szolgálóit elbocaájiotta. láthatta oaak tiaatán hogy [Öjem nem szabadul, Végig nézett rajtam tetőtől fogva talpig a azuiin méílóiAggil lálszotl sorsában megnyugodni, mialatt előment a a szobaajtót nyitva hagyta, ugy, bogy követhettem.
rol/UUi* kivetkulk.
— Bizalmunkba akarjuk önt vonni, augá, hoz-iáai fordniva. Engedje, hogy aa nrabat egymás-eal méniahiertesseni : Raymond nr, Tobbs ur.
Köteleéségezerlileg meghajtottam magamat s Jiggy leeiőlieékgel néztem az igéit közien ele.
Felelős szerkesztő: l»r. L A U K K lt I L.
1896. szeptember bó 17-4 a. 9404./1896. zzáa
Árverési hirdetés.
Alalirott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teazl, bogy a budapesti kir. keres-kadelmi váltó taaékoek 1806. évi 49895. számi végzésével dr. Beok Samnel bndapeáti ttgyéd által képviaelt Graepel Hugó bodspsuti baj. gép-gyáros felperes részére Baranya y Ödön és hm Háczky Gizella pacsai lakos alperes ellen 8S0 irt — kr. tőke, ennek-1886. évi február hó 1-atf napjától saámitandó 8* kamatai éa eddig őat-szesen 49 irt 20 kr. megállapított költség követelés és jár. erejéig elrendelt biztosítási vegré-hajláfe lolyfán alperestől lefoglalt 1160 firt — krra becsült ingóságokra, a nagykanizsai kir. járásbirősági 9404/1896. számú végzéssel aa árverés elrendeltetvén, anaak Bendel Gnxztáv; Egri Kováee Rozi, Grosz S. cég, Goldmann Ig-náo és Bakó Gyula felülloglaltntók követelése erejetg ia, assennyibéö ÚU lőnényn zálogjogot-nyertek volná, a helyszínén, vagyis Paeaán leendő batáridőül
1SM-Jk éri sseptember hé 97-lk napján é. e. 10 érája
Laptulajdonos éa kiadó : K I N ( II K I. ít L A P.
tűzetik ki, mikor a birolag lefoglalt tehenek, lovak kocáik s egyébb ingóságok, a legtöbbet ígérőnek készpénz flaetée melleit, szükség esetén beeaáron alül ie el ingnak adatni.
Felhivatnnk mindazok, kik az < lárverevendő ingóságok vélelárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez tartanak jogot, amennyiben részükre loglalás korábban eszközölteted volna, és ea a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,\' elsőbbségi bejelentéseiket as árveréa megkezdéséig alulirt JtikBIdöitnét vagy írásban beadni, vagy pedig móral bejelenteni tartoznak. A lörvfnyee határidő a hirdetménynek a bl-
_I - \' -1 ., \' » Z L I I : * L \'ti\'. .- . ---AZ-!- Lsaaáf ■ s ■■á.A. 1 ^a
TTOaag iiniajaii Tiiuguesxteeet aoveio ospioi aaa* \'mittatlk.
Kelt Nagy-Kanizsán 1896 év szeplemher bó 12. napján.
VARÖA JÁNÜS kir. bír. végrebajté.
T
H I (S z^^^ ^e!s
■p|. j « s J O í ^ g
§ i K * 2 ? CS 2. ^^ v ^ S
m r s a r w & ö r > W- 6
■ * i * 2 \' U l IH I m 2 m - ? w B | £0 I
kjb s » e iíéi Q
P 3 l+t-TW 5 8 K
SS 3 i * ® ittR4z g s
B * ? • t ? KlS
m T «! e» * S 2-w £ # * 2 18
ES y B «» 5 LT 1-1 aMS Q
kJ 2 9 Z ? ®
M I ■ * 11 ft 3 " 0
O S B " a-? 1 Fa í1
m 5 Í 8 ? 3 " > J B\'x
c ?_ | & Ml s
^ (hinhnnnnion ^
T2 RECHNITZ JÓZSEF
okleveles (áncztanár láncziskolája Nagy-Kanizsán az Arany Szarvas szálloda diaztarmében.
Mély tisztelettel értesítem a n. é. közönséget és tánckedvelő ifjúságot, miszerint elAnydnen Umcrt
tánciskolámban í
eddig a lehet/f legjobbnak bizonyult, könnyen felfogható Xt táficztanmódszerem szerint az összes modern táncokból oktatást adok.
Kívánatra házon kívül la okútok.
A tanfolyam a legújabb francia tanmóduer szerint f. é. Nseptember hó 29-én veszi kezdetét.
Működésemet teljesen a táncművészet oktatására tereim.
Az okli\'áíbah, melyben a test szabályos és kelti Icfinnycd tartasd.,} suly helyeztetik, részt vehetnek gyermekek ép . mint a felnőttek.
Tanulók felvétetnek naponta lakásomon: Király-utea Boronkay-Jile háiom, ahol bővebb felvilágosítás nyerhető.
AlÁneórále. pontos betartása különös figyelemmel történik,
Kiváló tisztelettel
Rechnitz József
okltmUe tiinatamir
H fi
__>■«
Felhívás! A t c szülőket figyelmeztetem, hogy az általam feltalált legújabb readszer szerint a gyermekek egyen tartása fejlesztve lesz.
K»000ax)0000(000000000<)00d
Nagy-Kanizsa, csütftrtrtk Zala 76. ncAm. (8 laprS 1896. szeptember hö I7-én.
ijfl Minden verseny tízárva! FaI I
H EL 1 M:\'\' ^Tetg\'y\'bsixii 1 JLJ B 5 ifT\' bntorgyári kép?is©l6ség, ftTV j I
I ?——d.uzs raktárraL —-ff
H Újonnan berendozett asztalos műhelyemben 11 S mlndonnomfl botort gyártok és külön megren- g 1\' dőlés szörföt Is készítek. @
i Hálószoba berendezés 92 írttól kezdve. 1 1 Teljes ebédlő berendezés 135 irttól kezdve. 1
\'g kizárólagos^ p
B Diszíaragványok asztalosok részére szintén készíttetnek 3
§ ~Kedvezó fizetési feltételek. B
—fl ^^ házban. ^
Nyomatott Fisohel Fülöp laptalajdóD^nál Nagy-Kanizsán^ 1896.
1896. szeptember M 17-én.
Nagy-Kanlüsá, csütörtífk
1 1—-—\'cLu/s raktárral. —-
I Újonnan borondozott asztalos mObelyemben I mlndennemfl botort gyártok és kfllftn megren r delés szerint Is készltoL
| Hálószoba berendezés 92 trttól kezdve. I Teljes ebédlő berendezés 135 trttól kezdve,
^ 7 v raktára
kerék&ár^és,^^^ 3 évi
\\\\ // f/W % # ylrV \\ -]/
Diszíaragványok asztalosok részére szintén készíttetnek
Kedvező fizetési feltételek.
Nagy-Kanizsán
Német-utcza, Zerkovitz-féle házban.
Nyomatott Fisohel Fülöp laptalajdón^nál Nagy-Kanizsán. 1896.
76. szám.
Nagy-Kanizsa, 1896, szeptember 20-án. ,/M-A XXIII. évfolyam.
lurkwitiM| (
f j. ■ i«aa ouepju. káa.
H. utlM« • l«p «•»•■! rtaeira „uUai Bi.dee ktel—♦»/
ZALA
|twa«e<lmlmlak aaak Imki Ml hseátataak *L
IUr.Uk >aa MHiüit riw
KlaMMvalali . .
TtmUMpUft\'! Marikat tuér UirthnMiii»
iLöraimt Irak t
Egájm tm II Imm (I fit — kr.) PNám 8 itrw (I Irt — tr.) Senr^dím; f kórósa (1 frt 00 tar.)
\' Politikalós vegm tartalmú lap.--------- _...„.. _
HtabUaak jatinjrw»»
A\' Nagy-Kanizaai-éa dél-zalai takarékpénztárak, a. Bankegyesfllet, ax Ipar- éa kereake-íéraii bank, a Nagykanissai segéfyegylet-szöveíkeset éa a letenyei takarékpénztár, _____ . a „nagy-kanizsai malátagyár éa serfőzóde r. L" hivatalos közlönye. , ..r • , u • -
v 1 \' * --—:---:-; -- "-..--— mátkáik . rtaekal Falóp kSeyr-
V : w Megjelenik NagyKanizmán hrteakiat kétaier: - kyMk.dt.tki
íytlttér ia ta.

V
vasarnap éa csiatört51cöja.
Hiszen béke van most is, óriási seregek nem állanak szemközt egymással, de ez a egy ver es béke nagy áldozatokba kerül, a népek nyögnek terhet alatt szép volna a* a béke, melyet nem- kellene\' annyi fegyverrel védeni s az a sok emberi «rö felszabadulna a béke-munkája részéré. Lesz-e valamikor ez álomból v.lótág ? Megértik-e a nemietek, népwk, ntelyek aijuyi gonosz indulattal- viseltetnek egymás? iránt, a lelkes
A béke kongresszus.
Nagf-Kaniixa, 1806. sxept. 18. (—n.l Béke! Minő szép szó. Mintha: zsolozsma zengene annak ajakán, aki kimondja. De vájjon lehet-e emberek között, lehet-e nemzetek között, mikor látjuk, hogy a harc, háború, gyilkolás; dldőkl& sohasem tignflr. meg közöttük. Cttk Kelet felé kell irányoznunk tekintetünket, ahol egymást marcangolják örmény ekés muzulmá-1 békebarátok szózatát? Ki tudná jerre biztos nok, s hol annyi emberélet pusztul el évek j feléletet adni.\'De vájjon hiábavaló-e mun-ótai S ilyeneket látva, nem az a gondolat kájpk azért? Ugy hisszük, hogy nem. kél-e bennünk, hogy az a nemközi béke- Minden eszmének, .érnie kelí, mig ar vakS-kongresszus, mely iikbI tiltja üléaeir shás stadtumába^i juthaT MflKÓfcriak érezrilfe Budapesten, nem utópiákat ketget-c ? Vájjon
aem ideális rajongók-e ők mindnyájan, akik millióknak meg fcelf-érteni, hogy mit jelent hisznek abban, hogy a--háborúk , megszün- az egy nemes eszményért harcolni hétnek, S fejedelmek, államok békés utotL, S bármily messze legyen még azelérendő
lg(^tmhthetík"\'c3ctlog^ 3igefen(5á\'ldl ü S,\'jJtjjn -rddig-Hs-^amá fHrzik ki rokonszenvüket törekvéseink iránt mégisl Van-e ember, a kr nem ycretnévnyafrfrg) (licsekedhetnek Kévés volt a s?á-hinni, hogy az az ideális cél, melyet\' á muk, mikor \\postolkodásuknt a béke érdé
nevében üdvözölte - a kongresszust Lelkei éljenzésre ragadta az egybegyűlteket, midőn azt mondá : »Mi a legnagyobb mértékbea méltányoljuk azokat a fenséges ideákat, melyek az örök törekvéseinek alapját és célját képezik. A főváros nevében Ráth KárQly, főpolgármester Üdvözölte melegen a kongresszust, különös hatást keltett Passy francia szenátor felszóllalása. Ez egy 84 éves fehér hajú aggastyán, ki a megindulástól reszkető hangon mondott- köszönetet az elhangzott- szívélyes fogadtatást pazarért »"Neirn kívánok hosszasan beszélni — mondotta a többek között nem de állhatom meg, hogy ki ne emeljem, -mennyire haladtunk óta; akkor-igen szerényen kezdtük, kis termekben,, ahol rajtunk fcivül senki sem volt Most a fővárosok hivatalos palotáiban fogadnak bennünket, kormányok
Wtekongresszus maga dé tűzött,\' elérhetőrkében megkezdették, azóta megszaporodtak;
hogy csak meg kell nyerni az jsmberi sziveket, mindig tágabb, mindig szélesebb körökben
mentül többet, hogy a békéért lelkesüljenek, találnak- hívőkre, Jcövetőkie, kik ép oly
öreg, komoly férfiak, kiváló s^femek gyül- buzgalommal állanak az eszme szolgálatába,
frk esaw a magyar fővárosban, h"gy ugy mint s kétségt-f*""1 f is vívmány.
már évek óta, tovább is propagandát csinálja- A 17-iki megnyitó ülés elég lelkesen folyt
nak, híveket nyerjenek az isteni szép esz- le, s a legjobb benyomása tette, hogy
méjének, a nemzetek közti béke egeméjének. Perczel Dezső belügyminiszter a kormány
és ígérne még támogatásukaC Mikör egy mozgalom ennyire jutott, mikor a hatalmasok helyeslik, akkor az azt bizonyítja, hogy a mozgalom jó uton járt s belátható tdtf» ben yáahatjuk^ hogy e század vége előtt fogjuk elérni a célunkat*
Egy nő is az emelvényre lépett, Suttner Berta bárónő, a béfce eszméjének- szóval és tollal egyik legkiválóbb harcosa, ki feltűnést keltett »Le a fegyverekkel* cimü regényé-
A „ZALA" tárcája.
T«U4ci kttttt
— 1 JL .k L 1" trodati láttája, lila: Babosé Láatíó.

S mtndeonek fenségeaaégét,- Dante vallásossága » nagy hite képezi Q a keresztény reügiot, egy m«T törvénykönyvből: Krisztus tanításából menti, s tudja éa felhasználja azt mint a Iegköltől-ehhet minden . religio közt; felhasználja rettentő *"Mlt» pokolról, 1 fel humánus erejét a purga-tonomról, a dicsőségét a paradicsomról; s valóban > azt atyák összes jóslatai, a biblia, szobrászat, « leelészet — miket az létrehozott — elő van-varázsolva az isteni színjátékban, s fölülmúlják mindazokat
fT* »Paradicsom« utolsó \'ének-részlete mutassa Usoto vallásos költeménye erejét, fenségét és szép-
ffl ijlfr\'Jvyy. rr\'r által -tűmmel, ; jí ki hím alvi,(iihfrt rávetettem, Bogy benne majdnem elmerülhetett! m
Mélyébe néztem e láttam hdrom-egyben ;\') Melynelf^Meretet teszi kapceail, Mindazt, mi ü e mt hal ae •egyetemben.
A véletlen 1 a lényeg, e módjaik
\') Hánua a\'iaataraar.
Akképen vannak benne ütue/orrva, Hogy mind csak eyyuerünek hUtehaiik.
E kapcsolatban, hogy .minő /orma, Tán láttam : mert ha ni emlikeeem — Miként ha uitem kéjjel telve rolna.
Oh akkor egy perc* több volt énnekem Harmadfél ezred-évnél — ennyi telt le, Mióta Argo járt a tengeren.\')
Mig önjeledttn ée merín figyelve Csoddlkozám azort, mit láthatók: Több e több tih áradt mindig lelkembe.
EUtUlnk hogyha ily fény lángja ég i . Tekintm más/elé sohse vágyunk, S nem vesszük róla el lelkink szemét.
A. jó, amely magához vonzza vágyunk, Eboen központosulj másutt hibát, Mit itt dictí tökélyiben csudálunk.
Kevés, mit róla mondhat \'ez irds,; 8 amit beszél, kii cseetemS beszéli, Emiin kivül kinéf^ nincs vágya mát.
JVern mintha fényünk, melyet láttam égni, Már wm lett volna egfuetü talán
•) E helyett klsftasipeei Így kommentáljuk: A látomás után küntkisd aladu percben tlibbat M.Jtatt belőle, mlat a mennyit felejtett Valaa, aa Aragonantik hadjáratiból, ka át Is tlta rolsa u uáta lefolyt karaaJAI earwliret.
(Hit* a» bizonnyal moet is még a régi :)
Hanem Utátom, mig esodd/áeedw, Erősbödött, 1 igy megniltozra én-em At egy fényt, tkkép láttam ezután:
Amint a tiszta, mély anyagba méltem, Láttam, hogy három nagy gytw mm ott, ítár három Mtnóen, egy kiterjedésben.
Láttam, hogy keUt egymástól ragyog, — Egymásra bitekként fényt veiének, — A mátik fényt mindkettőtől kapott.
- ( let mi dus ! A szók szegények I De hogyha a valóra gondolok, Mint lettnek semmire a képzeménytk I
Magadban állsz, ok fény I Sás fel te fog, /Csak tenmagad ; világod lenmagodra Megértve ét értetve mosolyog.
Midőn soká nézék a kórvonalba, Mely mint a vitt fény, nekem ugy tünék fd; Saját képénket láttam festve okba.
Igen, megláttam, tahi ónttinéetl 8 mihelyt előttem dlU a fényalak, Szemem reá uegettem, telve kénél.
Miként ki tudni vágy, mi ae ahp\\ Milyen a kört kimarni jól lehetne, De mind hiába, rája nem akad :

Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala. 76. Mám. (». I»p.)
Veí, melyben a legélénkebb színekkel fejti Joaelek vééi mód agráriusa nem pétiig a Irá-
*a háború borzalmait, még a győrőre nézve is káros hatását. Nem csoda, hogy viharos tetszéssel fogadták. Köszönetet mondott a főpolgármesternek üdvözlő szavaiért, s a jelenvolt hölgyeket kérte fel, hogy legyenek a béke apostolai, lelkesOJjenek-gz eszméért Vajha a jövő igazolnálak Ősz francia atenátornak Passynak reményét,
Nemzetközi agrártarogresszus.
Örömmel üdvözöljük a sok idegen országból érkezett ««akérifi urakat - a magyar fővárosban, I hol az agrárválság megbeszélése végett össz*jöt-| tek, hogy segítséget laláijanak oly * visszás és mez étlapotok ellen, melyek számára a világon 1 még senki sem találta meg ax igazi orvoaságot.! Odvftzft\'jük az urakat és reméljük, hogy úját sxemWeiükbftl meg fognak győsődni: a kultura ■Uy magaa fokára emelkedett Magyarország s \'hogy nlacs utalva a küllőid jóakaró szellemi tá-Boeatáséra. hanem inkább szellemi és anyag\' tekelsége alapján minden európai nemmel kell,
sisoké és megvesztegető jelszavaké. Mióta magyar mesOgazdaség lerén Darányi kesében vas s kormánypálca, sok másképen leli\' és job-ban.-~ő a mexőgasdaaág protektora, védnöke, elősegitöje Isti éa kivette as agrárizmus kaiéból as éles pár\'politiksi legvvert. A magyar mezfigazdsaág érdekeit a pártkdrflkból as állami ténykedés—terére vitte ét eszel legnagyobb bizonyítékát adta államférfiúi képessegének. Es a nemzetkőzi mesógazdasági kongreessua
1696. sseptennber hó 20-án
sek,) s azért minden \'körülmények közi lulzolt dolog olyan borsalsaas tragédiát csinálni a dolog* bél, mint. a milyen egy hajénak azözczereket érO kinai rakományával együtt, a levegőbe való rópiiéae! Még ha előbb kirakta volna az értékes kinai árukat, bsg/)án-!... Az>, hogy valakit OiiJ rundnak hívnak, nem iekí3T&eIem eoybitőTórOl-
ifléftyn.h-t—„ - - ----
Még számlalán Dűrand-ál találkoztam azután a — kölcsöokönyvtárban. As egyik okoa volt. a másik ostoba,, a banaa-
proiegálésával Darányi Ignácz földmiveléaügyi dik pazarul költekező, a negyedik gyalázatosan miniszter njabb biaonyitékái adja annak, bogy a fukar, az ötödik költői hajlamú, a hatodik prOtai, magyar agrárválságát csali nemzeti módmr lehel j miul egy besózott bal,... sót egy külsőleg egé-megoldani és hogy a magyar-agráriu*oknak nem volt igazuk, mikor a nemzetközi agrárúmuabos apelláltak. Ebben a kérdésben „Hungaria fara ve!\' Í
Irodalom és művészet.
Durand éa Dorand.
.— Egy tokosat Mstrajza. —
Megvallom Oszimén, aoba ae viseltettem valami nagy bizalommal a Duraudok lamiiiáia iránt. A legelső Durand, n kivel — egy francia regény-kogv a legkéssaégesebben fogadja el egyenjogú I beo szerencsém voll megismerkedni, egy tengeréss-mwjkaiársnak Anaairiahé1, Angliából, Franciaor-1 kapiiátiy^volL Es az ur, egy igán. tengeti Aör-aqntból, éa Németorsságból stb. érkeznek az nyeteg, a regénynek mindjárt aj ik oldalán el-
■■■■B * \' \'\' Kínába a
afrttöT-
BtSk. űdvMHjilk 6ke\', íe kériök, érieeiiék meg a
■ri agrár tnlzitakksl, hoey ss agráriusoknak uenr ssabsd politikar pártol képezniük éa az sgráriz-mus köpenye alatt pártpolitikát ttzniök, ba azt akariák, hogy Komolyai vegye Okét h bel- éa kfil\'SId.
Aa-Sgrármosgaloti Európa minden államában a* érdekelt mezőgazdákat csoportosította, csak
-tndult hajójával a havre i kikö\'öböl
maradt. Ügyanaz\'jn dalon égy fekete szemű fiatal asszonykát hagyott Itthon magára, aki a 3-ik oldalon annyira unta
Magyarországon vetette le szociális jellegét és a szarvait, t. a história vége az volt, bogy mikor öltöafttt -Criifr ffártpolitüia rongyos nthsjábs * nem tmfaim hányadik- oídslon hazaérkezett, -jfr-léfeztle Kgrárváttság, ugy szenved, alatta j olyan ,Jfti»égtelenlU, megbizonyosodott a felől;
- a hajójára
Hk Ila baj vau, melyen a—mezőgazdaság. ér- \' feketeszinu »>sr.önykal, dekében segíteni kell, akkor az áld&soa tevé-
magát, bogy a 4-iken már egy csinos udvarlója- ^ertl-Tíja elült; Kürthy Emil irótáraammal, a ki ▼olt, -a ki katonatiszt volt s szintén DurZtidtiak hívták. Durami, — a tengerészkapitány, — mint előre sejteni leheteti, ss öő-ik oldalon megkapta
kenységnek n»tn szabad megállnia ama meg-kOlQnbOsteté* előtt, melyet a politikai vágy vallási meggyőzödét szokott lenni. Es végül be
legbivta Hmeg katonatiszt névrokonát és a regény utolsó oldalán — a leve-góbé röpítette hajóját magamagával, a hűtlen aasaonynyat, csábitójával és \'n Kínából hozott értékes árukkal egyetemben
"leli látaii hogy amaayaz- gusdaaági lisauuynkal aem lehet egy nemzetközi kaptafára húzni, hogy ások kivételesen nem párhuzamosak semmiféle külföldi viszonyokkal. A magyar agrárválság számára csak magyar gizdasági politika létezik, aem pedig nemzetközi orvosság. •
Midőn dr. Darányi Ignácz a nemzetközi mezőgazdasági kongresszus élére állt, okos politikai tettet cselekedett élffdéiv.el ellentétben. Feeietich
.éa Bethlen kárhoztattákazaiirárizuiual: Qaráuyt jlevőim imgvoti Henvedálygagglp taikeresl ss\',bogy okokkal meggyőzze, nem pbdig | düllét egy kicsit nagyon is sok: Annyira sok, a hatalom fegyverével küzdjön íslleáer Darányii hogy aok volna még ba kékszemű lenne is (a kék-agrárius a javából, de az erélyes tett éa arokosi szemű asszooyok tudvalevő legkevésbészenvedélye
nagyobb \'bizalmaliiinsúgnHl, mondhatnám\'elenazenv vei viseltettem a Duraudok iránt.
— Ha valaki tengerészkapitány, — mondtam magamban, — aki hat hónapra oda hagyja a fiatal feleségét, annak .sok mindent számításba kell venni; a -jöbbek közt a4 is, bogy egy huszonkét -.éves itsssonykátiak, • akinek fekete szeme „van, (a fekete szemű uaszonyok tud vállá t ba vi egye-
szen igénytelen könyvben, taialkostam egyszer egy egészen kifogástalan; szeretetremélté és kedves Duranddal, de_t_ Jílirandokkal szemben Uplált előlitéletemnéi fogva, ezzel ae tndtam megbarátkozni.
Ilyen előzmények után ültem be a Vígszínház nézőterére, annak a vidám árnyalata .színháznak a legutóbbi premiére-jén. A arinlapon fehérről iekefere es volt oda. nyomtatva:
D urand és Durand.
Bobósat I falronásban. Irta: Ordonnnoz is Valatmgaa. Fordította: Kürtiy Emit.
A Dnraadoknak irodalmi emlékeimben való legelső ősapja merüli fel emlékezetemben: a felszarvazott tengerészkapitány, feketeasemD aaz-etoqykajával, csábítójával éa ériékes kinai rafco-máQyával, leli hajójával és valami* csöndes hnr-zálóih futótt végig, a Hátamon.
Egy nappal bemutató előadás előtt találkoa-tam ugyan, á Népszínház hátulsó kis azinéss-
ijgjr szóit hozzám
— Erésitse meg holnap eaiére oldalbordái\', mert még soha életében nem kaoagoit annyit, mini a mennyit bolnnp ea\'e kacagni tog.
— Ugyan min 7 — kérdeztem tőle,
- A Ylgszlnház uj darabján, a DurarH és Durand-on!• ,
Ennek a kedvező jóslatnak dacára as tadott elmaradni fenniebb emiitett hatborsongatásom.
Szegény KUrihy collegáin, — monologizál-tam magamban, mialatt a színház megtelt\'kő-zöuséggel, — hogy még kacagni tudtak a
niiiilukuti ? S hozzá méftlélao/!.
io f I... yu
nyosan nem ismeri a tekete a<«<nu asszonykAt, a szép katonatisztet, meg az értékes kinai rakományt, u kit s illetve a melyét a borzalmas Duranif a levegőbe röpített hajójával együtt! En aaonbsn, ismerem est a viperatajsaiot, a mely így csinálja i legborzalmasabb tragédiákat, mint a hogy a magunkfajta ember egy cigarettára gyújt rál... Csalódik,! Nem fogok kacagni s a-iégenyhébb mosoly is rá tog fagyni az ajkamra tZT __ ...Aztán leigördült a Vígszínház függönye és legördül, aztán u|ra felgördült, meg újra legördült b a harmadik felvonásban ismét lel é« ia-
Én éppeij. ilyrn voltam abb\' a percbe ; A krp a körrel, hogy t hol tgyttüll, Lelkem uünetUn ezt, ctak ut kereete.
-.......Jr lelkem- eddig-má? jel nttu rtpQlt. ~
Etfjftterre villám k&lde finyt enxembe, Mily állal minden óhaj teljesült:
Á képzelet megSllt, t akkor uitemre 8 minden vágyára szeretet hatott, Mely mint kérik eggenlSen lebegve
Mozgat napot it millji csillagot.
(Radó Antal.)
A második keresztény vagy helyesebben vallási eposz, Tasso eposza: »A megszabadított Jeruzsálem, mely 1580-ban jelent meg; forrása a \' mély, buzgó vallásosság, amely a keresztes vitézeket a szt-eir felszabadítására ösztökéli, az a rajongás, mely akkor az egész keresztény vilá-got s pogány mohamedámsmus ellen tüzelte. — Boiullon Gottfried, Remete Péter, -Tankréd, Ri-naldó < hősei a költeménynek, — maguk is a vallás harcosai, a hit védői de szerepelnek benne varázslók, kuruzslók, Belzebub, z démonok, Isten, szűz Mária, (láborangyal, szentek, szóval a\' középkor egész hitvilága s regényessége.
A mü rövid tartalma az, hogy a keresztes vitézek. bár 0 éve vivják, nem tudják elfoglalni a ezt. földet, s bár Jeruzsálem alatt táboroznak, ve léreik viszálya megakasztja győzelmüket, bár Isten jelöli Bouillont vezérül, — Aládin tartja a várost.
A II énez arról szól, hogy míg a keresztények
által őrzött Mária kép Aladift hatalmában van a mosében Jeruzsálem nem vész el !| Eltűnik a kép. Sofronia, egy keresztény: szűz vallja, hQgy 0 Vitte el, hitSorsogait T"!gPiéPt\'""</li 11 máglyára
viszik, Ulindo. ki ülokban Sofroniát szereti, hogy megmentse, magát vallja bűnösnek ; ekkor jő a pogány amazon-: Clorinda s kegyelmet eszközöl Tnmdkettönelr.
Ezalatt a keresztesek Emausba* hatolnak, — Aladin békét kér, de az nem sikerül I Az ostrom kezdődik. Aladin vitézei hősiesen védik a várost, míg 0 a bástyáról nézi -Ermiával az antiochia sultán leányával, az ostromot, s Erminia magyarázza Aladinnak a keresztes yitézek kilétét ő aki Tankrede! szereti; aki meg a pogányClorindaász eped, kibe a harc hevében szeretett.
A keresztény harcosok győzelmét késlelteti a damaskusi sultán leánya: Armida, ki mint bűbájos üldözött,"trónjától megfosztott hercegnő — az ürügy alat mén a keresztesek vezéréhez, s ott mégzavarja, összebonyolítja a kereszteseket, hogy Aladint győzelemre segítse, és tündérkertjében, a legjobb vitézt: Rinaldot togva tartja bübájával.
Sőt Tankréd is pdatéved: midőn Clorinda öltözetében Erminiát várná, s azt két vitéz üldözőbe vette s Tankréd utána iramodik,
A keresztesek azonban az ostromhoz, a bűvös erdőből fát nem tudván nyerni, míg Rinaldo Armida hálójából ki nem kerül, ismét sokat késteltetnek, de midőn ez megtörténik, az utolsó- harc- j ban a keresztesek győznek s beyeszik a azt. várost, Aladin, Szolimán elesnek, Tankréd megsebesül, s Erminia karjában adja kl (lelkét a Megváltó sírjánál.
Ez a megszabadított Jeruzsálem igen rövid tar-
tartalma ; Tasso egy keresztény eposza, melyben lovagiasság^ regényestég szerelem és vallás a motívumok mint Tasso lelki életének, s az akkori kűzépkori világnak hü képei.
Tasso élete maga is egy regény boldogtalan szerelmével Leonorához, lelki furdslásaival hite tisztasága iránt amelyet költeményével asenteitmeg.
Bemutatunk belőle egy részletet, mely ax ihlet magaslatán mutatja.
Hogy mennél több gyuladjon lángra érte Aa Unok eeok oson mteterkedék, Nem egyformán tekint a eok vitézre, De mindegyikre ház máefélekép • Majd égő vágyat tükröztet izemébe, Majd füve lesüti tekintetét — Ftítezqeti a lángra gyúlt szivet Es lángra gyújtja azt, ki ínég hideg,
i/a látja, e» csitítja szenvedélyét Mert nem bizik benn, hogy sikert arat, Szemei szinte kitartásra kérik, Ajkán meg biztati mosoly fakad, S miket a kételyi mdr elolta fűig, • Így megkettőzteti\' a- vágyakat. Csók elüti a félelem jegét.
8 a szerelmesek tüze már is ég.
* \' 1
De hogyha látott- olyat, kit- merisztté
8 bizakodóvá tűn ifjú hete :
Tartózkodásra s tisttáetre készté, *
5 édes mosolygva nem beszéHt vele.
De hát untatta mégis egy kevéssé
Bogy e haragtól nem Icell felnie.
Nem ejt kétségbe,, csak kételyt fakaszt
8 igy tokkal inkább tüzeli amazt.
Hagy-Kanizsa, vasárnap
Z&k 71. szia (S lap.)
1894. w^limliir M
alt wkor vége wh Ordonntaox é>. Vabb- (mert egyúttal távozásnál m\'jár) ránk nézve *!• ^SSÍSÍLÍISÍSÍI pótolhatatlan veszteséget jelent: igazán,
Mrfniéf tömegében egy orvoebsrátomit vettem. . . H ... .
kikii57.tt7w.ber • svédgimniixUká- j "szintén örül* nem — lirikttt vernk költésében
kaa éa a
__«_ Hababel — kacagtam én. — Kedve* doktor hthaht... if)on nekem, hahaha...—
— H»h»b» t — kacagott 0. — Mit ? Hthahsl Kgy... hahahal... lírikus... hahaha I... verset I... Hababa!
— Hahaha\' — kacagtam újra éa. — Nem, htbtbs... Valamit s kacagógörct ellen... Hahaha I
— Hahaha! -r kacagott njra A. — Erre, hibába... atkem magamnak is ssükségem volna I... Hahaha! " v
ti így kacagott a kitóduló köaSnaégben mindet második ember. A ki nem kacagoii, as oaak aaért nem tette, mert már nem bírták aa el-dalbordái. , »
Mikor elhagytam a stinháxat ait mondtam ■agamban, bogy Kftrtby Emil irótársam kéez próléta: oaakngyan nem kacagtam eoha életemben annyit, mint a Vigttinhának itzon at uj \'bohótatán I 8 minthogy a mai ttomon világban ti emberiségnek aa a legnagyobb jótevője, a ki egéaxségeaea megtnd kagagtatni bennünket, kibékültem a Durandok (ajsaiával, mint az em btritég jótevőivel.
A levegőbe röpített hajó Dorand tengerén-ktpitáoynytl, a feketeszemű aitionykával, a nép kitonitiisitel. még ss értékes kínai rakománv-íjal alyfrá tűnt fal előttem, miat egy en geszt Jő á dosst, a melynek sötét tragikumára ss srkölcsí viltgrer.dnek mnlbatlsnal szüksége van, hogy mi fogyatsosással teli emberek annál jobban meg tadjak élveim aa élet vidám bohóságait
Mikor éjféltájt aa Uttfaoa-klabnnkból basafelé ballagtam, at Oktogontér sarkán két hsag ütötte nrg a 10lemet:
— Hababa I — aaólt az egyik.
— Hahaha I — felelt a
darabjáról, a Daraad akinek rendkívül i
tudunk. Tdllunkkal gratulálunk,\'de szivünk elfogódik — Sümegi áthelyezéséről a „Biztosítási és Köz gazda-^ÚphV\'jgy flmTékagik ^ •—
.Amint hiteles lorrásból értesülünk, Sümegi Kálmán, az „Első magyar* ssgyksnisssi titkára Stegedre helyeztetett át, bol Lévsy István volt eddig vszstő titkár, famentes tény. hogy Saeged as Eitö magyarnak tegjeleatösebb, leg-nsgyohb ft ügynöksége, és így Süaegi átkelve-téte oly elismerésé illetve elő eptetée ssámoa megy, amelyet a poéta lelkületű, ismert ijró és titkár léoyssen ki is érdemelt.\' Nsgv Kaaissa társadalmára nézve Sümegi távozása pólolhatlan veeztetéget jelent. Nagy-kanizsai titkárrá Detaö Béla at eddigi tehetséges éa Qgybutgó cégvezető neveztetik ki.
-x Dr. Pllhál Viktor kinevezése. A hivatalos lap szepL 18-iki száma közölte, hogy dr. Plikitl Viktor, nagykanizsai kir. közjegyzőhelyettés, Újpestre nevez tetett ki kir. köijegyzővé. őszintén gratulálunk a megérdemelt szép pozícióhoz. De fájdl\'lommal gondolunk arra, hogy benne t nagykanizsai társaság egy derék, minden tekintetben korrekt, tagját vesziti el, mi pedig legkedvesebb barátaink egyikét, (akit tréfásait aszekeeztőség aflérmenjének hívtunk) fogjuk majd pófolhatlanul nélkülözni. Hallgatag, csendes természete miatt nagyon kevés embernek volt ugyan módjában az 0 tiszta, nemes lelkébe mélyebben pillantani és szellemének emelkedettségóról, jelleme szépségéről Jftzvetlenfll meggyőződni-; de
ÜL"
ét Donmd-ról társatognak, szóltam magamban ét ti enlniiség jövője iránt teljesen megnyngodvs mentem bazs.
MÁRKUS JÓZSEF.
H I R EK.
-SOaaeigl Kálaá* áthel yenre. Örülnünk kellene a mi társadalmi és közéjei iink kiváló alakjának, Sümegi Kálmánnak áthelyezésén, mert az előléptetéssel jár; de hiába: erőt vasz rajtunk a baráti szeretet szent önzése; ftrftm helyett fájó érzés ssálija meg szivünket arra a gói-dolafra, hogy benne városunk társadalma egy rendkívül ideálisan gondolkozó és érező vezérszereplöt; közügyeink fáradhatatlan, tehetséges, önzetlen munkást veszitnek; mi pedig, akik az ő nemesen hevülő, tiszta szivéhez oly közeiái lünk, a velünk értő és gondolkozó, igazán példásan hü barát kedves társaságát veszítjük el távozásával. Azért hatolt ránk és városunk társadalmi köreire öröm helyett lehangolólag az a hir, bogy Sihnt£i Kálmánt, az „Első magyar álLbizL táraság" titkárát Nagy-Kanizsáról Szegedre helyezték át Hisz eddig voltaképpen csak a társadalmi élet mozgalmaiban érvényesült az 0 ritka rokonszenve s egyéni sége. A közügyek terén csak legt\\jabban kezdett szerepelni, mint a legutóbbi városi képviselőválasztás alkalmával negválasstoit városi képviselő s már e rövid szereplése arról győzött meg mindenkit, hogy nagy elfoglaltsága dacára is bámulatos tevékeny-séget fog kifejteni a közügyek föllenditési munkájában. Most domborodott volna ki a maga nemességével, kiváló erkölcsi tartalmasságával az ő egész egyénisége. És most e helyett, ezzel az áthelyezéssel az ő megszeretett és köztisztelétben álló alakjához, fűződött reményeknek szálai egyszerre mind kettészakadtak. Bocsássa hát meg nekünk ö is, mindenki Is azt az önzést, bogy ml ennek az előléptetésnek, amely
ázéft zárkózott) szive megnyílt, azok csak elismeréssel, szeretettet fűződhetlek hozzá és azokra nézve bizonyára nagyon fájdalmas lesz a válás. Ez ugyan m^g csak hó-napok múlva fog megtörténni\'raldsrin H leg, de a közlünk lévő legbensőbb baráti és munkatársi viszonynál fogva már jnoet elszomorodottan gondolunk a búcsúzás pillanatára.
— Nagy-KaalHa Badipestea. Örömmel jelenthetjük, hogy a terveteti tömegei felrándulés országos kiállításunk megtekmteaóre: a uiegvaló -sujás stadiumába jatoiy amennyiben Nagy-fta-nizaáról és vidékéről szept. 1B áig 550 résztvevő jelentkezett. Véa*y Zsigmond polgármesterünk s s felrándulást rendeső bisoltságot aiept. 16-án délután 5 órára s városhát ntgyiermébe értekezletre hivts egybe, melyen - Viott Ferenci főszolgabíró ii részt vett. At értekeilet megváltsi-lotta a csoportvezetőket. Kimondták, bogy ssept. 90-áig még mindig logadnak el jelentkezéseket a fiildmívesek, munkások és Iparosok rétiéről Is 7 olysn jelentkezőket pedig, akik csupán a vasúti utssts jntányosságának kedvezményében réssé-sü\'hetnek, egeaa as uioltó pillanatig. As ntasási jegyeket a befisetési elismervény tmmnlstóinik tt elutitás előtt, t vtsuti állomásnál fogják kiostiani t rendétö csoportvezetők.
— Iraitlli Intre állapeta. A lapunk sártáig veit értesülés szerint aa orvotok erősen reménykednek abban, bogy Svastics Imre hu-szárfőhadnagy életét megmenthetik, A beteg állapota látszólag javul is. A golyóra atoabaa még nem akadlak aa- orvosok, s kikel nsgy aggodalomba ejt a lőtebb terméssete it, mert attól tartanak, hogy a golyóval rubadirtbok is betollak be a Iesi be, a mi esetleg vérmérgesést idézhet elő s et esetben sí orvosi tudomány aligha tkadályothatja meg a katasztrófa bekövetkezését. Csettaák József perlaki ügyvéd már teljesen felépült, csupán a kardvágás áltsl okostyt sebhelyei vannak meg aroán ét kesén. E helyen megemlilj&k, begy tadóiitőnk jelenléte szerint a aala egerssegi kir. törvényszék már befejezie a ssörayü etet szereplőinek és szemtanúinak ki. ballgatáiát. A vizsgálóbíró attal az inditványnyal állt elő a törvényszéknél, hogy az ügyet vegyet bizottság, katonai ét polgári hatótág kiküldöttei tárgyaljak, ami ellen a királyi ügyéaa kifogásokat emelt. Ebben a kérdésbea különben még nem döntött a bíróság.
Keeékpárvsweay Mag] A Millennium Lrftpdr eyyid álul ma varfsmanra kitűzött verseny rendkívül éNltbamk igéAa-sik, amennyiben min (Un egyes vacssnyasámra nemcsak uépesámn nevetések történtek, hanem a veraeoysök közt ott van ss ortsáf tÚb slismact Értnüt kasétoáaaaa is, k iiMÍpáaAw>L kető nevezések történtek: 1. Nyitány verseny, táv SOOO métar Mons, Savary, Lackenbacbar Ittő, Lugosi Miklós^ Sibrik Adoríás, Rotlanbillar (Bpest) Lillits (Bpetl) Wiegand (Baeat) Diwneá J. (Bécat Németh János, moaa. MiDanainm Pnn-n Lajos (Győr) öemwea 11. — H Vendé versenye táv 6000 aé*er. Msna. Savary, Moaa Huogsria, Lngoa Miklós, Sibrik Adorjaa, Rottenbiller, Liliül és Wisgand (Budapest) Diet-rich J. Bécs, mons. Millenninm, Puntigsm Lajos, (Qyör) összesen 10. — III. Ksnissai dgvsmny táv. 3000 méter, éhben ss előbb nevessttaken kívül még Rubiaslein Emil éa Brsaaer János, összesen 12-en vesznek részt. I?. millenniumi bajnokvarssny táv 1000 méter. Lackanbaeher Isső. Rubinstoin Emit Németh Jánoa, Sattlar Lajos és ,\'Branntr János Oeaaeteo 6. A verseny a nyeretlenek versenyével végtődik. A dijak kiottlása este 8 órakora Polgári Egyletben leas.
— A llsetlésái klréMI A mgykmiMtai Snk. tüzoItA testület pénteken aate tartott választmányi ülésében rendkívül fontot ügyekkel foglalkozott. A testület psrsnesnóksága rlsalilss memorandumot. terjest telt a választmány elé, melyben a pirmiuriébol foglslkotvtn, sgynttal vüágoaan megjelSIT ason módot is essköaőket, melyekkel eian bajoa segíteni lehatna. A parancsnokság indítványa, melyet a válasttmány magáévá tett as, hogy s városi taaáca megkerea-teasék, misssrint egyeiöraj lőpiteoa illó knt mélyebbittesték és es kétkarú szivő-nyomó kmi-szerkéséttél olykép láttaaaék el, hogy* a visen-vattyutás nem embtri,- hsnam vulamoa arő által eszközöltessék. A kot mellé 100 hsctofter
ma aiziarlánv álliltassék és kegy a tlt-oltóság mindjárt a tüt Hűtésekor ksUo riamsny nyiséggel rendelketaék, a város- hat lajlot készíttessen, melyeknek töltött állapotban való gyora helyszínre ssailitáaa a rendőrség kötelességévé tételnek. A tűzoltóság uját kát lajtjával együtt e szerint 8. lajttal ■rendelkeznék. Bgyslemmal tán asonbsn a váfasttmány a vára anyagi helyzetére és esea vérdéat Oly képen oMfa meg, hogy mindea a város I egcsekelyebb megfedhet -tetése nélkül is foganatosítható. A város talajdonát képeaő lovakat, melyek most is a tűzoltóság rendelkezésére állanak, a tfltolié testület k éti pénzen tulajdonjogilag megváltaná és eaen vételár tedeaoé a város kiadatni*. As aloák tiszti táti rá vonat kotó tsertödéses viszonyt a tűzoltó testület változatlannl fenntartani A választmány nemcsak a víxkérdés ■egolditávsl foglalkozott, hanem tton aem kevéebbé hatna körűiménynyel ia, hogy tliielaéaker biztos tet^ szereléssel gyorsan kivoanlaaasoa a vész tműhelyére. E végből szükségesnek tsrlja a választmányi, hogy 10—18 fizetéses egyén álljon áHandiV rendalkeaésére. Est akkép véli elérni, hogy elvállalná a terek éa mellék utoák lisititáiát ia ét ezen utcaseprőket állandóan alkalmamá és tfiioltóilag kiképezné. Esea intézkedés folytán eléretnék egyúttal az is, bogy ti utcák tittútsa egy bizonyos rendtiabály szerint ieaae eaakö-lölhető éa megszűnnének ti ei iránt oly gyakran felhingió panaszok. Aj önk. tűzoltó testület itt felsorolt határozatai olyanok, bittosrá vtiök hogy mindasok, kik a város. kötöttségének érdekeit stivúkön hordják tsivsssoiogaak hozzá-járulni, hogy a tűzoltóság javaslatai mihamarabb testet öltsenek. — árJolyó év végén fogja a lüsofló teslűleí 26 éverftnniUlását megünnepel ni. A rendetendö ünnepség programjának mtgálla-pltásárá aagyohh bizottság log alakittaiai.
- laakásek t«at*riléM. Már j^ei\'űk lapunkban, hogy Pintér Sáador vendéglejében ba építő iparotok szakegyletté tömörültek. As ojssak*\' egyletnek körfii-belűl száz tagja. van. Most ujabban —, amint megbiiható lorrásból értesülünk — • as aj szakegylet bele akar- olvadni aa „Általánsa Munkásksptö Egyesület*-be. Eszel aa elhatárolással a vezetőség és s tagok csak ait bizonyít ják, hogy valóbtn tisztában vannak a munkás-tömörülés aagy erkölcsi lonloStágávaL E stép példa buzditólág hathatna mindama isaksgyleiekre, melyek ez ideig izoláltan működnek. ,As Alta* Isnos Munkásképző Egyesület\' válasstmánya bitonyára tárt karokkal fogadia a beolvadni uándékoió saakegyletet, mert meg vaa gyötődre,
Nagy-Kanizsa, vasárnap
hogy aikin nagyubb arányú, löir.örttsés»el tehet a munkások ügyének igazán tnunkás és számol-tevő tényezőjévé.
- A Istennel esslaé klrébél. A lete-nyei eatinó tiestikarábsn résziül lemondás, réseint pedig al távozás folytán Orsstdésbajon állások betBltésevégetrunitt vartrti^ mutt^ vOli kösgyülés tartatott, a mely alkalommal háznagynak Glóst Gésa, titkárul Stegmüller János, váJaaBtmáayi tagul Vajda Adolf, póttagoknak Nóvák Menybért és Boncz László vá\'aaatattak meg. Egyben megemlítjük, hogy a közgyűlést megélőtőleg tartott válaiztmáoyl Qlés állandó vigalomrendeaő biaoltaágot alakított. A régi mulatós Letenyel tehát ennyire jutott, hogy otk már aolatni sem lehet, ba caák vigalmi biaottaág nem talál rá módot és alkalmat, mert a tizenkilencedik aaázad végén csendes ott mindén, mit álénkea bizonyít yon körülmény is, hogy gazdagodó vendéglőn! éa jó keresetű oigáuyt keresve sem lehet találni.
~ Tamiléi Jubileum. Srerény, kia körben lefolyt tanitói jubileumot tartott a nagykanizsai közaégi elemi iskcrfák tantestülete saept. 17-ikéna 71. éa VII.. kerületben (Kiakaniasán). A kia-tr*"\'«—\' népiskoláknál működő tanítók csak agy nappal előbb tudták meg kartárauklól: Horinyi Páltól, hogy ő saept 17 ikén tölti be oagykani--zsai- tanítóskodásának" harmincadik évét. Est az alkalmat nem akarták uyomtalanul elröppenni hagyni a mivel akénl gondolkoztak, Jiogy a jubileumot okvetlenül aa évforduló napján teli tartani, rögtönöave, írott köröivényen értesítették erről belvároei- kartársaikat is, felstólilvt ókat, bogy ttepl. 17-ikéu este vegyenek résxt a Horényi Pál ünnepiélére rendezendő társasva-caoráu. A belvároei tantestület néhány gyöngélkedő kivételével majdnem teljes\'számban ki is vonult a ott káftáwl tőrben, emelkedetl hán-1 guUtlal folyt le az" ünnepség. A aegjubllált ta-1 uitét Németh Ignáca népiskolai igazgató köszön
Zala. 76 szám. (4. lap.)
— A magykaalasatgaadaaágl takarék pénztár réaavénji tirisiitg alapítása érde kében felyó hó 27-én, jövő. vssArnsp tartanak értekezletet a* alapitók az ,KM Magyar Maiul Htot BizloiM Tártáéig" itteni főügynökségénét As alapításbsn a közel üdék majd minden J*
siettetése iránt aa egéss megyében nagy az érdeklődés. Ügy értesülünk, hogy a részvényük elhelyezésére nem a nyilvános jegyzés útját lógják igénybe venni, hsnem szokat as alapitók éa a velük érintkeaésben állok jegyzik.
-t Hagy. kir. ©perabáf Játék rendje 1896 szeptember 21-től szeptember 27-ig. HéiÍS 21 : Jó éjt Pantalon ur ICorvin Mátyás. Tous les tfois. Főszereplők : Abrányiné, Kacér, Válent, Pewny, Müller, Beck, Vérady, Hegedüa, Dalnoki Carbone, I\'ini. Kedd 22 : Don Jüan. Főszereplők Abrányiné, Roiter, Szedlmsir, Arányi, Hegedős, Ney D, Beck. Szerda 23. Aida. Főszereplők : Hilgermánn, Vssquea, (lábos, Kornsy, Perotti, Ney a, Beck. Csütörtök 24: Bánk bán. Díszelőadás az interparlamentáris kongresszus tiszteletére. Főssereplök : Bianchi, Dióeyné. Müller. Ney.E., Tskáls, Hajós, SzendrŐi. Váráuy. Péntek 26. Troubadur. Főszereplők: Hilgermánn, Rotter, Perotty, Várady. Saombat 26: A bibliái ember. Fössereplők r Abrányiné, \' Berta, Hilgermánn, Ladányi, Arányi, Dalnoki, Hegedüa, Kiss, Kornay, SíWdröl, Tskáts, Ney-B. Vasárnap 27 j~A bn-gonották. Főszereplők : Rijfftclii, Sedlmair, (lábos, Ptrotli, Beok, Dalnoki, Hefcedüs, Kornay, Míhá\'yl, Ney D. Eaen előadások bármelyikére előre Ithe-jegyet rendelni Rózsa Gyula, a M. K. Operaház pénztárnokánál, a hely árának levélben, utalványnál, vagy sürgönyí\'eg való hekU\'dése mellett a következő, rendes elővételt bejárakon: Pál höjy. Földsz. és I. em. 13 írt. II. em, 2-5. sz &.&L. JL-emeleti 1-L- es. W in, Támlássrék, I-1II. sorban Airt\'804-V-X, sorban 3 Irt 30 XI- XVI. sor-bjuí frt 30. XVII-XIX. jtorb. 1 frt 80, H/eaTlörszék. Az 1. Borb\'nn 2 írt 30
1896, weptember bó 20-án
Csütöripköp a j,VigAek"-tt mutatták be aá\'uuk előaför. molyhen ;t)Bgü a szerző Kővt»»i-Ab*rr jássaolts az <%gyíb löszerepet. Kövessí Albert nívé.fc nem lógja\' megörökítem áa irodalomtör ténet, ék ugy hisszük, ő maga Mm igeá áhítozik\' ez után, 0 ■nem kíván egyebet\' mint mulitislai
EUtlályefl hűMna. r4«»< "" » » hitclinltot | ü kőiőnMágaV. Az SiRsJlf megválaaztigiban m
otl letér az igaz humor uljátjn éa alőasereiettel bassnálja a Involitást. p\'e jiem akarjuk mi darabját \'bírálni; elég as, hogy s Jtözőnség egésa este kacagott a furcsábbnál • furcsább helyzete* kpn- Kövessi Albert1 (Abelesz Samu) folytonos derültségben tartotta a közönséget, megfelelőbb psrtpért, mint MihálylTy Juliá (Ahelesx Melams) maga a-- szerző sam \\kiv.inliat. Lomniczy (Konyái MunM^Délli (Berzsenyi GyözM kitűnő viféczek voltak, de legsit erü/lebb - volt Starvsar"Jen$ (Csplíó Viktor) s gólya-vjgétfz alaki(áaa1_A>««-nyosi Janka (8/idi) kedvesed já\'azottá aAía-tsko-^ ás leányt és nyih színén megtapgoltáf ezért. Jók vqltak Mezei-Andor .(Pásztai könyv«lő)-tt^ gyessytiyula (GrilTli 1 üsferes^egéd.).
Pénteken „Madarasa\' került színre. A szereplőkéi külön\' külön telemiileni egészen felesleges dolog, mert\'mind a szokott jók voltak;
üzombrttpiHÍegyi Janka lutalomjálékárs előadják a „Citerast." ■• ■ v. _ .
begyesek.
tölts tál alsöben, kl ■•lyau Behatva ktlázütue,A U< b j fr| M A m sü^u 1 frl ;J0 még a kartárá sííWte MLttJsztníe, kerese léW ^ ei.y, é8 iér,srek. ^rkélyez. I.
ninnan mái Itnnana áaná nrioéáib mAoniri of. ____ *
de míoden máa Unnepelénnól dráj^b iiMgoyilat
kat mondtak: Koráié Miklós, Szabó Isi vön éa Uq Zirl8r „_ ,orb. 10 kr
Szalay Sándor A meghatóan wrua órakor u»»luti srtt.
rkélyi
sorb, 1 Irt 70. Er\'kélysz. II—V. sorb. 1 Irt .20
sorban Zártsr. III-IV.
I- Hadaprati Napló, aa ajtágtrik Ispja. Étinkén aaUkastak míg a augyar Kutasig annak a Uaaaayols nagjrar ttjtiglrénak n aastin, akik as Min jttllss vigival taattlatllag odihagytik a Pesti Hanti iMtUislSiigit is asgalapltottik a \'magnk eroJétiöJr alndaa villalal SwUtaiai-•aarkHsttbik lajit tolajdaua gyaaiat a Badapaait Napló-t A laikus kia eaapat naat alig téfj bit lahngisa után a szabadatvfi miigyar kbataaigask Uakadvaltakb ajstg-asolgiltatija tolt. Magával hozván t rtgt szsrkmtMgbltl lii))i áa jók Irt Irdi aavakat, báaalftea taorgalsauaal ia kltartiatal gytytvin aladaaaap Jpma niad aat, anl a «*«r-kcntéaia, a lap saabadalvt ia ftigalat palHlkájiaak. ata-lalT itz&laUaak ia nijtu Itliainak alndaa ksaaoaaig; órában MiuAtlfidö blaonwsjtit adja : — s BadapaaU Napló ma már nam. csak kslslktai-tiask Urtúaaiibas uj.ia. iratd i, da > kt)nin»ér 4i m(>atlilnak fton hlkt^íaébaa la addig a.a Titöff jirfiSl mutat, Éi minden aaim arra vall, kagy a BndapeatP Napló alapitól; megirdomllk eat t Itaoca-itat. A Budapesti Naplónak Arisa ia augbiskati ér-teatlléni, komoly, tartalmú politikai tikkal, a awlyek ayo aalékoaai tataik a kolétktzéséra uj, da politikai ealyra
ünneplő társaság cn t" A ;.„.\'..i.\' a hnióa Hinni nannali 1 jtl«"*ksuy njtéq váleaéajrit, tárcarevatáaak magas -------r-----111 fr OTOTU\'CtU MOTII Uudalml itliftuutlt KItBtaüen szerkesatett kUggjadasagi ro—
— Ilaláaa Margit kiss\'Szony, lapunk ked vas munkatársa, a „Keresztény Híradó\' azer-keutősége állal rendezendő éa folyó évi október bó 18 án megtartandó vallásos estélyen a rendegőtég felkérése folytán felolvaaátt fog tar-tani.
— Teaaetéa. lialomte Lajos bútorgyáros, vá-rosi képviselő temetése csQiörlőkön délután a
- várót kozőatlgfiiek óriási -részvété mslleti- ment 4 végbe. A városi képviselőséget, mely a. leiueléten testületileg részt vett, Véeeey Zsigmond polgármester veaeiie, A koporsói, melyben a magyar iparotok egy mintaképe alussza örök álmát, a szeretet és barátság látható jeléi: számos •♦diszes virágkoszoru borilá.
— A kanlxaal vlaazkang. A tihanyi vitaabáng — mint. snnult idején megírtuk^, egy "villa építése áltaí elhallgatott. Amt Tihanyban a hírneves viszhang tlnémuláitt okozta, hz nálunk Nagy-Kanizsán megszólaltatta\'a viszhan: gót Pollik Józsefnek most épült palotaszerü bérháza oly pompás viszbangot ad, bogy minden izó, melyet csendes, zajtalan időben a túloldalról a Clement■ féle háztól átkiáltunk, lisztén, teljesen érthetően hangzik vissza.
— HaMlasáa Hoffvtann Gusztáv keszthelyi fiatal kereskedői és kiterjedt családját mély bá-
érte. HJővére : a 16 éves Frlda hiába kore-
I pénztárnál aa előadás unjijAn 10 ^ráiól 1-íg és " ^ a-\'fól 6ig, az előző napon pedig 10 órái ól l-ig. Darabváltozáq esetén a jegy érvényessége meg-marsd, de kívánatra a pénztár a beküldött összeget vistafizeii;
— Lrgiijitkh. iVflut lapunk zár takor értrililihik, ó Felsége a király Hopronbóljiret ma déil 12 óra 5 perckor Irinti Nagy* Kan Íz Na allomákt, Az udvari vnniil ÍO percnyi tart9zkodáa után toll alja ulját CiáklornyAra
nat
Életbiztosítási üzletszerzők belföldi előkelő biztosítótársaság által fizetés
és jutalék mellett felfogadtatnak. Ajánlatok ..Carrlere\'\'jelige alatt a kiadóhivatalhoz ozimzendŐk.
Színészet.
Szerdán I a {Bünöi\' került először szilire, és ez egyike volt\' a leg;obb drámai előadásnak. Maga a darab nam rejt uiagAhan semn.i ujai, semmi rendkívülit, de Voas Riebinrd megkapó reslismussal viszi alakjait n szinpadri). A darab meséje egész mindeffnupi, minőket számtalanszor
tett tOdŐbaja enyhítésére Gleichenbergben üdülési olvashatunk az ujgágdk birnivatában. Lslir Ta
reménytelen állapotban tért haza és e hó 14 én Kilehelte fiatal leikél. Temetése általános részvét mellett e hó 15>én ment végbe. Barátnői gyönyörű koszorút lettek ravatalára.
— JutalosaJAtékok. Hétfőn: Mezey Andor baritonista javáta előadják ,,Doa Cezsrt". Szerdán a „Színházi képtelenségek" kerül színre Jft^yzuy Gyula jutalomjátékául. Mindkét előadás érdekesnek ígérkezik, és e két tehetséges szinész érdemeket is szerzel! arra, hogy a müérlŐ közönség figyelmébe ajánljuk áz előadásokat.
— Megszűnt Járványok. Nsgy-Ksnizsa város területén a saarvasmarbák közt kiütött száj- ét kőrOm/ájái, nemkülönben a tertéevéez-megszűntnek tekinthető, miért íit-a hatóság intézkedett, bogy piacunk lehetőleg már a szerdai hali vásárra a zár alól feloldassák.
mást Ártatlanul husz evijTiirtlák elsárva u-hiir tönben. Egy-napon végre kiderül ár\'Bilunsága és haza bocsálják. Feléiégét időközbén az in»ág es nyoinor sz isrAkos Krnmer Adolf karjbiba viszi.\' és midőn Lehr Tamás haza térve mcgtufl Útin-, dent, egy fejszével leüti. Kramerl. De a főcselek-ménv niollett szépen sorakosnak az épdehes epj-zódok, Loinniczl (Lebr Tamás) ailtönilt alakilási mulatott be a megtört fegyencében Farkas Béla (Krnmer Adolf) találóan jellemezte a durva iszákoii gyári munkásból leli pblgérl. Stettner Arankának (Lolir Tamásné) volt pgy két erő-sebb je\'enése, mely megrázta a nézőtéri, de kU-^ lönösen figyelmet érdemel aikertill maszkja, Ara* nycsiy Janka (Júlia) szintén egy dramni szereppel kttziftiH-. 4geg derekasan. Delli Henrik egy tpiaód allakkarkeliett hatéit.
vata, gazdag kir- ia mdvéaastl rovata a egyéb ktslaaiay*. inak villoaetoasága éa folyton gyarapodó bwiga: napról-napra iktaraolóan\' laaatkodaak arról, hogy a Bndaputl Napié \'-finyeaen megfelelt a legvitmaaobb várakozásiak le amely megjelenésit megeMato.
A Bndapaatl Napló aaerkeaatMga, aaaty csskts addig mtmkáraágárn, hlrlejilról aikeraira kivatkosva ia a kSséssig taiapali^jéra appallilva fogott bosai bátor válklkaatetk-w nem csalódott Önbizalmában és nea caalódott a ktataaéfe han, iunely nagy mentette! karolta fel ügyit aa álaé peri iül fogva, ^És hogy <a küsllnsóg ae csalódjék baaaa arra- wU-rstvr tttkádatlaa bnagórággal ia lélkeaadéaaal USrskeaik A airkeaatlaég, amelynek beM tagjai: Véaal Józtat, fBeaar-koszifi, Brasa Sándor, felelte eaerkeaaU, Ábrányi Katii, Clalr Vilmos, Cerrl Gytla, Eiua Gyala, ft Béla, Öargely István, HOIIó llárton, Borv.átk Blaair, Jaaovíca Fái, dr. > Kovács Jtrnö, Lyka Károly, Uárkaa Józtef, dr. Merkl Aduit, dr.. llárton Hlkaa, Papp Dánlel. Pékár Oyala. dr. Saltiea Adolf, Svib Tivadar, Tliary Zoliin napról-napra egiea leHtasrdieét, ómea hírlapiról krallUsait viaal a karcba. HtUégM ta3vttai.geae ebben -akilklimniikatármk diasas aarrgt, tmelybtl ciak Agai Adolf, Baaeaayey Faraac, Itikaty Aalal. EStfóa Kiroly, Faesl (lésa dr. Hagara Viktor, dr. Ha\'i-a Ignác, Kapa Árpád, llalanyay Deoó, Hoakáoay (álmaa Saabónú-Nogátl Janka. Kaaaa Tamia, Saáaló gklaiia, Tooi..r-kéay látván aevalt aalltjtk moat.
Ka t ragója a Badapenti Napló addigi pildátlaa nagy alkeréaak éa biatoaitika jtveudt aaUáid eilaataaciájátak Ka még egy, Auaak as ajaágaak, amely taakli aiei, caak a aaerkeaatóeégi ia a kóaéaetgé, aaaly aaaaittla Idegwi. ttka.aaolgélaUbaa nea áll éa oaak a aaga aasktlkodó embereinek, meg a magyar kOaiasóguak, a magyar kasának, a qiagyar aeaaatl ügyök éa a magyar eaa-bedolvtleignek ss érd. kuli taolgálja : phbón S ftgptleaaigba aamalbea som haaonlltlialó aalalsua eriforráaa vaa. Ölve-aólsk Igyáiail újból Is fölhívjak a Bsdapsati Narló-ra és Ismétőlvo a legsieletabbes ajánljnk aa ajeéfst alvaatara aa i^doaságok hint érdaklódókaek éa valóságos lelki éptlietkie uoknak, akiknek a magyar hírlapirodalom aagaa sslnyo-nalábaa és magyar Irók is ojsigtrók hangyaszorgalmában kcdviik telik.
A liölgyltttatta1 égnek ajánljuk Spit/er S. ismeri legyező- éa ernyö-gyári raktárát (Budapest, Bécsi-utca 2.,) hol legduaabb a vtiatziék ét az árak a legiutányoiabonk.
A hölg) közöuoéget kivált áaokat. akik a finom illést és előkelőséget\' össre ladják egyeztetni a takarékossággal, - bizonyára érdekelni fogja az a hir, hogy a Gartner, Holvay éa társa cég főnökei (Budapest, Szervita-tér, 6. atajkt^ földi biváaAráoi útjukból visszatértek, a legelegánsabb és legdúsabb válssatéki újdonságokkal a igy abban a helyzetben vannak, hogy már moat elfogadhatnak megrendeléseket az őtzi ét téli szezonra.
{blfjUmiM, VHnirunp
C&A KNOK
órttletea aaanvadéljbffl „ AamlkaJ hUaOgyl itrtéael. — íil f(inlltull» i Vigaaff Ka*.
Zali. 78.
iu>Ara. (B
Iftpi)
mii váliisnlnem, l«y fehét tualy Üryoitír Aliul lelt végre
Kentem In éi » taobának ogjik Hköalnlébén meghatódva, iöüllflw. y»«nr»uÁnyó tekintetet r.irtt rám h nyuglitliuml kudeti fel nlft lárkálni IaaMnm « módot <ljf«uu» egyének tenik ezt. Néhány pillánál múlva magállott a torum k(ltif» pta és eoodá! 1 **
Jfiiglnl elmúlok, Houon tickmu egy pohAr «in<. Ott találta >■ aeitalon a tttkAr mögül),
^ Hogy kívánságát teljesíthettem, (így nagy líileitukttr mügfl, kellett mentiem, a mely a padiul ■ajdaeta a mennyezetig\'ért. Tormósaataaen, haboztam egy pillanatig h megfordultam, ha ltabad<e est tennem; ő aaonhan ujru boiaAm lordali a oly eedöleg. né«eti rám, hogy ndin állhattam *Hm kérelmének. Gryce nr homlokát rátioolá. — igen Herélném, ha luhnlfflog rövidre azabná eltoeaélteét, monda türelmet lenül. Minden kerül-pUM boesiaot.
Ahogy ünnek tetszik, mond A Tobba alája-leean í uu\'án u előbbi módon lolylalA jel J-n •! Miét. A - Ilikor mögé mentem lehAt, i midőn ^re ekljAfrew) pebiwal a kesemben, wag; «mlál | kőtáromra latiam a kandalt előtt térdelni ni rakélábea valamit kere«ui. Mindiárt gondoltam, ktgr Qti valamit elrejtve t«rt, a witftJ Mábudítlnt-H mer*a<s Aa éleaen uitg figyeltem, in Időn a poharat álayajlfm.
0 azonban ininjegy magAn kivfil íi iiéntartóra :himuLt gtpieeeo elvevé a poharai a agy t«ti, ■iatb* esáiehoi emelni éa aauiAn viftasadla. fora liayui\'á windkél kpzél a tüa IQlé éa pa-n Mfabséewr .l\'taőűt, oh,- nagyon iáaom!"| í Wiignm ia esi bitiem, liogy erőien meghűlhette taggál, meri agy remegett; mint a nyárlalevél. A ratélyuo mér eaak kevés aaén feküdt h ei in • kiiivó félben volt\'. Rögibn erre éasrevsitem, hogy ■gj"* magiiil kablAes M*, ée agy tettem, mintha semmit eem látnék él ninleg visszaléptem. Valósággal pedig a bála ■ágé áüvs, vAlláa At néztem. Kgée.en jól lattan Wgf egy bizonyos tírgy a parAiara eaelt, | . fgfíMfemiil osengö hangot ia hallottam. Mielőtt j ■táaaa néahetlem volna, mi ukoabatia e sajl, Wagrett, magfogá a kaadauA előli álló uéalar Ul s egeit alkalmát a már majdnem\' kialudt pA» rttanintéJiimelegnek kell lenni 1 éa meleg K SJ Vnaír kiállájimgitsaai " — E Taódoa aligha fog leljenlllnl tsándéka, ■oadám neki, ée gondosa n ki íovém a atenet a kandallóból, Erre egészen leni egy...
— Kérem fejezze ha gyorsaeban moadatái I bUtoliam türelmetlenül ée a legnagyobb tmültf •%•<. ■-
aUUl helyei aioubau kitartá\' ua|y keiét íme! kérges tenyerében feküdi — egy knlcé 16-rőU markolattal. \'
ICrro nem volt nlíiint állolt be, a ii|megi0rve.
— Nem marad máa\'hátrl. mint l,eaveiiwort klMMmM>ynyal beaaélal, mondá:
— Tohbi, liivja le a hölgyet, lehetőleg elő-aékaayea a nélkül, lingy meglélamljliAi, Ugye meg köaléaát. A logadötereinbea (árai lógjuk.
Midőn Többe elhagyott boítulliuhytflftiirl kin-aeeionvbilt kéaaüllem viaisatérni.
V«demie aionnal le lóg jönni, bisio«ltott a titkos-rendőr, Ed aa ön helyzetében nem mennék el rnont,
Kgy pillanatig habosiam, ba nem ud variál fan-•ág e tőlem, jMarit egyedül hagyni; de a vftgy Laurát vlesonláiai, legyőite aggodalmamat,
Kériem, mjaaerlot várjon rám itt á a terem-be aievegt, Mtitllól hudaut voiíni, - \'
— Mi történt V kiáltá lelim, pihegve.
— Kérem nyugodjak meg, kiiaanaony Viilóbno ninoeen oka a> aggódáira, mObdám, de arcom elárulta beleő riYngialanaágomai.
MjrtiUn klveUulk.
lHöU, naptambttr líd SO-án
, Köszönetnyilvánítás.
Fogadják miodason jóbarAtok, lamerŐKŐk t mtndaáok, kik holéofUtt férjtm, lOatva Jó atránk temetéeéra megjelenni szlveí-kittllolt, vagy koasorukat ktlldőttflk a réaa vétüket nyAvánitotiak éa esállal lájdal-mnnkat enyhlletlék, es ufón ia hálás köaxónetOnket
ö*r Halóéiti Lajomi \\ U gyernukti.
NY1LTTÉR.
NwMleH faksé* •»!;««. Kfaartak ti in kU alaMt » Ttaal iaáaéélwl« Mlrrabűl, tei haarirt-
Miregwa ktdint: Itmatg I VMMI i jít lUtáfl n-Ijfum u iMgtMnil h,v»mIim OmtsanUiIOrdtltk él euk-hinuiir kltlulk, nii ntán cankűly baraa hamut kegyiáa 1 mlilljt a kaaMtott Unlj\'Dln (t»oly áiltoa •alatt asálIonAa tana ée kOanyw úrik) tanaa tovább it (nlnlkogjr rMbwálltl a ,hataiQ>i|téI UllttetM .továhk laaasak) U ittUt kar** hamnt Imgy SBga min, mely vaÍMI Mlyeu nuM|ir» toka Sun* nora liltlBrildlk, wsk m-jjnrhftl IU vilMI NljTMB hailiá-rt iiM»uiT>inijuk »l|i.ir»ik, a k«»Uli»*«».- nem. — ■saasbsrt U. («. kir, Mvurl nátllu) aslssaa-Háta Itollkku, ktlkns Máltltva, gwWli* k rtBuntnéi uliau küld bárkinek u nliUktt akár egyoe DltttnyliBa való «|4u vigvket valMI snlyora nSvatalMI. Svi\\ií*b» csiauwtt lovolokrn 10 krw ia lavalnAlapokra i kroe bétjreg npaa-tkadá. Uagyar nyelven Irl MgmileMwk jwaton* el-laltalstoek._ _ (»)
Felelős uerkeaatő: Ur. L A K R KI IL
Lajitulnjdonoa •* kiadó:
r 11 € R k l r 0 ii ö r.
Hifi bndipesti szűcs- és ufirme-lra gfyíri raktári . nagyban éi klodnybtn
Budepaat, VII Oohány-utQU 2. a Sxe^adl kávéház maltatt
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát wját kt-uitményü uici- i» utirmt-drukUl, ulastf íi vároti .bundáig lábttikok^ nii ssUldtkt karwKl*1]ptk* Ci}}>to elbbŐl
—PréniMgtek JnTitánok ^yor-mn eHzkii/.öMetnok.
Jutányos irat. — Sóid boltik
VWikl ■esrtééelétek gytrua ii giateiaa tdietittttssk
HfaVTHIA ,a bőr ápolására,
szépítésére (5s finoinitására
Púder
t»g«i4k»im wwki, wk rím, rummi
i iámig* ptiaa. •áigs -
10. tymt. lel fedezés nagy fokbaa nyugta-voli ? Laura, a uép, at
S váratlan tanított.
Tehát mágis igaa ifért leányka, egy...
Lehetetlen ■volt a gondolatolt végig gondolni j •ti bang sióioii meg bennem: „nem ás ezerszer
— Ön ugy látszik bámul, mondá ÜryoeíUF, a Wciot jól megviaefálva.
— Én pedig nem. -Kgy nő, mint Leavenwonh Bnaon, nem remeg és nem pirul el semmiért. BiHinyo»ao okai voliak rá, miaon elájult
— Íígy leány, ki gyilkosságot képes elkövetői, Mlwnoltam én, már régen elfeleju a remegést, á ptnűaat, éi aa elájulást. Kérem, mutassa csak Hjn* u a kulcsot,
— Ss as, amit kerestünk; az kétségei sem "Wed, mondá Qryoe or, áiadva nekem a ase "wertilen leleményi. I
Megvizigáltam és visasaadiam... ~ ít dacára enaek, hiaai fogok árlailaaeágá **•> ba megesküszik erre, mondám határosod-W
^adálkoava nézett rám. , 7* Soodhatom, kiáltá, 8n nagy blaalmat wytk i hölgyben.
F.yy dobot Ara: I forint BO hmifdr,
Utánvéttel vagy aa ösazsg előleges beküldése utáa lüldeiik.
vtgyllw snalyailt is fialva Or Fold J J. C*. Kir. t«air által Hwtia. KlIsneerC levelek a legjobb köröktől minden dobozhoz mellékelve vannak.
TAUSSIO 60TTLIEB
, sa.ll kir. alnri tallslli mggn ta Illái— »> gyár Umfeea. FdraktSr itO, I., Wollwlla a.
Kaahaté a leglikk lllmUaer- gyég) nerkereske-Mbea én gyégyuerlárbaa. — Hagy HaatuAa j lárelaer Uyala ée Keleti H Mér e«c«kmél.
CXXx
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hqgy daczára a nagy csapásnak, mely engemet és gyermekeimet boldogult féljem elhalálozásával ért, úgy a
DaoM Wi\' ípöleiteD, liüf Bodapesíeo a Koreaakerczei-
továbbra is fenntartom a magam és fiaim szakszerű vezetése alatt; fÓtOrekvésem oda fog irányulni hogy pontos és lelkiismeretes kiszolgálás által a nagyérdemű közönség bizalmát ezután is kiérdemeljem.
Magamat a nagyérdemű tisztélt vevti közönségnek pártfogásába aj&nlom tisztelettel
ftsv. Flalovlta LajoMné
rxxxxxxxxxxx:
05166375
Nagy-Kamsaa, vnnárnap
2ala. 10,
szám. (It Jap.l
1900. «zeptemW hó 20-iti.
A világhírű 8TBYRI fegyvergyár NWIFT
KERÉKPÁRAINAÍC
kliárál«(M főraktára éa kép-vlaelőaége Nagy-Kanlzsn éa Zalamegya részére :
Unger Dllmaon Eleknél
IVaRf-Kanlnán. Ewa* kerékpárok, agy tartómégra, uerbe> Mtre Bálát kftnytt járánra as elnfl helyen ál> laukuliuti Kuropal gyártaiányok kBiétt.
Képes árjegyiékek ingyru én bérmentve.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I *
5 Hordó eladás, 8 i ; _ -jj nagy-kanizsai uradalmi hor- 5 jj dók eladatnak. *
□ Bővebb felvilágosítás az ura- ^ K dalmi irodában. *
j _ Náffl^^ 19, 9. 1896"^ijj N.-kanizsai uradalom.*
ffootoooootyooooowooooc*: RECHNITZ JÓZSEF
okleveles táncztanár láncxiskolája NaiyKaoliiáa ai Arany Itarvai szálloda, dísztermében.
Mély tisztelettel értesítem a n- é. közönséget éa tánc-kcdvelő ifjúságot, miszerint előnySaen Inaaert
» tánciskolámban?! v
fi
eddig a kMő legjobbnak bizonyult; könnyen felfogható táncz tan módszerem szerint az összes modern táncokból ok- n\\ tatást adok. 0
Kívánatra házon kívül la oktatok. 5
A tanfolyam a legújabb francia lunitiódtaer szerint £ é. n naeptemaber hé 29-én veszi kezdetét. » v W
MUkttléeemet teljesen a táncművészet oktatására tjrtl-.m. m
Az oktatásban, melyben a test szabályos és kell/! könnyed Q tartására suly helyeztetik, részt vehetnek gyermekek épugy A mint a felnőttek.
Tanulók felvétetnek naponta látásomon : TCfrály-utea Bormkay-j&t hátban, ahol bővebb fdvilágoeitás nyerhető.
Áláncárák pontos betartása különít* figyelemmel történik.
Kiváló tisztelettel
I\' Rechnrtz Józ&f
- -y.---- . - • _ 1 oklmlet tSncztanár
g iughmuvha. %
X ,-_— - ■"-***• ---------------- - --jr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Felhívás ! Ar t ©. szülőket figyelmeztetem, hogy az ^ általam feltalált legújabb rendszer szerint a gyermekek V egyentartása fejlesztve lesz. X
ÍÜÜÜOÍKXKKXKXKOKKíOOÜOtKXKíá;
r>áfflrók lapja!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx«cooooooocxxxx
•v !- " ••■ V^\' y\' I isá«lrók lapja!

STTDAP^STI 1TAPLO

* A magyar sajtéban páratlan aa a* siker, amelyét a j
BUDAPESTI ^TAFLO
mindjárt első megjelenésekor aratott és as egész világsajtóban példa nélkDl való, hogy tg% iztrk%tztő»iq magn\'aiapHott volna it adum ki politikai aapitappt. -■-.•—-■ • ■ ... . . -—? • ■ . . __,
BTJDAPSSTI ITÜPI-O
a ezerkesalőeégiulajdona, nem adta magát semmiféle vállalkozás rendelkező hatalma alá. Független tehát kifelé, letelé is minden iráaiben-
A BUDAPESTINAPLÖ
a mi gyárt intelligeotia lepje. Politikája a legtieztább azadadelvü-eágnek és a magyar nemaet igazainak^ntjáb balad.
A „BUDAPESTI NAPLÓ"
a melyei a Pesti Napló jnliua 30-án lestQletileg kilépett aaerkess-tősége alapított, hasábjain egyesíti s magyar politikai, irodalmi és aanrnalieatikai elet legelőkelőbb neveit.
A Badapeall Hasié lleierkeaillje; Vénei Jéssef. Badspestl laplé ielelésszerkeulAlft Uranm Nándor
A Budapesti Napló belső íiu^iuétársai:
Ábrányi EmH, Clair Vilmos, Cerrl Oyula, Erős Qyuls, Fái Béla Qergety látván, Holló Márton, Horváth Elemér, Janovlos Pál, Dr. Kováoa Jenő. Lyke Károly, Márkus József, Thury Zoltán, Marki Adolf,. Dr. Márton Miksa, Pspp Dániel, Pékár Gyula, dr. Soltész Agolf, Sváb Tivadar.
A szerkesztőséghez csatlakozik a külső munkatársak, cikkírók éa tárcairók díszes sora .
Agai Adolf, Bessenyey Ferenc, Bákofy Antal, Eötvös Károly, dr. Hagara Viktor, Faazl Oéza, dr. Haláéi Ignáo, Kupa Árpád, Ma lonyay Dezaő, Munkáoay Kálmán, Szabóné-Nogáll Janka, Szene Tamáa, Szántó Kálmán, Tömörkényi látván.
A „BUDAPESTI NAPLÓ"
rovatai gazdagok, értesülései kitűnőek. Az egész uieég fri*a, eleven, temperamentumos ée minden rovatában as ízlést, sa előkelőséget ée a megbiahatóeágot ismeri legfőbb törvényének.
A Budapesti Napló
egyedül jogosított magyar kiadásban kóaliGeorgée Obnet világhirö francia írónak tHiába teli gazdagsig" oimü remek regényé, amelynek összes eddigi folytatásait megkQldjttk újonnan betépő előflsetőiaek.
Előfizetés: Egész évre 14, félévre 7, negyedévre 3 frt 50, I hóra I frt 20.
Mutatványszámokat 8 napig ingyen küld
a kiadóhivatal
Szerkesztőség: Ferenc-körut 28. Kiadóhivatal : Teróz-körut 41. szám.
Olvassa mindenki
az újságírók lapját!!
a „BUDAPESTI NAPLÓT"
OOOOOOOCXXXXXX)XXXXXXXX5QCXX>
Nyomatott Fjeob^l Ftllöp laptülajdonosnál Nagy-Kaníaeán, 18%.
77. tóárn.
Nagy-Kanizsa, 1896. szeptember 24-én.
XXIII. évfolyam
iwrtMtMf i\'

Oltap-ftU k*a.
Z ALA
^.MMliaW -ak
tU frfarfutaak «l
(WnMk M« VISMS.
Politikai és vegyes tartalmú lap.
iLóriMTin ARAK I
B«tn tm II koreaa (í W — kr.) »Um ( koros* (lm — kr.)
IteMUrtlil i V*ro«hi»-lpll»t ! Fitehtl W*w baa^vkanakséiae.
* a- --■* > i*r ~ - - - _ -« _ _ _ _ _
. \' 4
HtT*Hyn V kórsat (1 Irt 10 kr.) BlnteUwk jsláarossa aáalMaiaak A Nagy-Kanizaai- te dél-zalai takarékpénztárak, a Hankegyesélet, az Ipar- és kereske- ~~~ „
delim bank, a Nagy-kanizsai segélvegylet-szövetkazet éa a letenysi takarékpénztár."" "rUH** **
a „nagy-kanizsai malátagyár és serföződe r. t." hivatala, ítixlSnyi, ......... „u."^ . inMtmkm
t 1----Tonstkoaók Flsch.l FtllBp Stejv-
uém én: ÍO krm)*tr. Megjolfiiilk UngyKanizaAii lirtenlilnt kUlszar: k.r.skelisé>s i.u»«ésk.
Kgyee

v&eétrnap éa cmü.törtőicöja.
A király Zalában.
Szeptember 20-án nagy ünnepe volt egész Zalavármegyének, különösen ama- helyeknek, amerfe a DdH Va$nl bécsi vonalán uralkodónk haladt, de kiválóan Csáktornyának, hova a nagygyakorlatra megérkezett
Ai udvari külön-vonat Csáktornyára menet de ujabban megint kissé fellendült tii percig időzött aznap délben a nagy- — Katonaság is van, ugy-e ?
— öt hónápjft. , - Igette a szakadatlanul éljenző közönség üd-
— Sok lajtosa van á városnak ? vözletét.
—\' Huszonegyezer. . j A vonat tiz percnyi időzés után a kő-
— Sok az iparos ás kereskedő, ugy-e? I zönség zugó éljeneitől kisérve robogott ki
— Azok képezik a lakosság zömét. a pályaudvarból Csáktornya felé, ahová a
— ,Elég élénk az ipar és kereskedelem ? j lakosság óriási örömriválsága között ér*
— Egy ideig pangott, felséges uram, kezett meg.
Valamennyi magyar állomást, amelyet a
Bt ám Miksa lovag, a Déli Vaauf magyar*
kanizsai vasúti állomáson. Déli tizenkét órai- — Igen, felséges uram. országi igazgatója áltat vezetett udvari vo-
kor robogott be a Különvonat az állomásra, — És külön kaszárnya-épület ? j nat érintett, sürü, ünneplőbe öltözött em-
.amely pompásan fel volt diazitve s ahol a — Külön a közös hadseregnek és külön | bertömeg lepte el, amely a királyt Magyar-
akosságáhak nagy része megjelent az ural- a honvédségnek.
j országon lelkes éljenekkel üdvözölte. Az
— Szép. Egyébként is. épül a város Pjösszes állomási épületek is ünnepiesen Van építkezési kedvjj . j fel voluk díszítve.
A körülményekhez képest elég szépen f VMnratSU "iaptárrank, melyet magyar halad az építkezés ia. és horvát nyelven adnak ki, ez alkalomra
Ekkor a király a polgármester mellett | igen, szép kiállításban, kiváló tartalmasság-álló Lenovel Lajos városi főjegyző felé for-
kodó üdvözlésére.
•\' .Mikor a vonat megállott a pályaudvaron, hatalmas éljen hangzott fel. A király kiszállott és ruganyos léptekkel ment Vüsty Zsigmond polgármester felé, ki a városi
-képviselők élén a hirályhaz sietett s n város állá Unyytl Lajos városi főjegyző felé for-jgal ncmzetiszinfl keretben jelent meg. öviében legmélyebb hódolatát fejezte ki őjdult és kérdetted T[ G^É^^Sn a pülysházbaii megjelentek: felsége előtt. Ez alatt a néptömeg egész! — Talán szintén városi tisztviselő?^ Igróf Jankóttet László Zs/avármegye ftJ-bizalmas közelségben állta körül 11 királyt, — Igen, felséges uram, a város főjegyzője ispánja, Cserién Károly alispán, Kolbtnsrkla^ ki megköszönte az üdvözlést s kezet szorítva! vagyok. főszolgabíró, Opris posta- és táviró-igaz-a polgármesterrel, Így szólította meg : — Mióta ?---- \' - \' \' Igató, -- továbbá Zichy Ágost, FtsUtuz
— ön a város polgármestere ?- j — Tizenhét év óta, felség. [Tasziló ésjenő grófbkva -papság,a ftHdbir-
— Igen, felség. - l — Nagyon a^ép! — szólt a király és tokosok és a megye. hatóságiinak képvi-
— Iljtéri fiatalon?__LpIp is kezet fogott. A polgármester felé jselőlPontban^t óta^x^ perckor az udvari
— Nem saját érdemem, felség; a kép- fordulva, még egyszer megköszönte a tisz-Tvonat berobogott , a pályaházba. Amint viselőtestület bizalma emelt ez állásra. tisztelgést, - visszament kocsijába s az 1 megjelent a király, aki magyar tábornoki
— Nagyon szép. És mióta? ablakba állva, katonás üdvözléssel köazönt- egyenruhát viselt, viharos éljenzés Hangzott
A^ZALA" tárcája.
TtlMtl költik.
-1.I1U1\' md.tl tinája. — Irta Babosa László.
II.
Az olasz vallási költők mellé sorakozik e nem y kartársuk Luis Poncé de Leon, a ki
■•ncbóban születeti 152N ban s Augdstianus ba-tanulmá m\'",4n Sa\'al>MU>kában elvégezte egyetemi
Mint tanára áz istenészelnek, különösen a bib-
St!ii\'L0?"ra vonatkozólag — az inquisilio •mi sok üldözést szenvedett ártatlanul, s mert fiamon énekeit spanyolra fordította, 8 évi bflr-™™ \'\'éltelelt, a mely áz 0 gyöngéd leikéi, szel-T" ,h* °«n> de testét teftesen összetörte. Amit irt, nz teljesen vallásos, de ezek között Bal* 8®Ife bek \'ya\' vallási költeményei, ócasti-w versiormában írt odáí klasszikus szépsé-r"el- tisztaságukkal a mély bölcseséget s jám-***** oltják leikeinkbe,; ilyén pl. a .Menybe-•WMtélre. a,Csillaga, ég;* .A nyugalmas rév,
nel közlünk\'. \'.Mennyei élet", mit ezen 1
foldon tiéih, mly Knyütinbi fUráOI,
tí\'í \' nrm >\'in,(\')c zzv/eA\',
ntm ,ai a N<*| igtíS h,Ml, <>rik üá, mái* U, kÖÉtőnultk!
Virilglakarid pdttitja fivért Kívánkozik tvgrini mind a nyáj. Vakon kittlvt pdutoríi, kinek nina Síükige botra, oly vumi a. Iái. Nyomon kitérik St boldog birkái, Halhallan rótta a» ő éltlük; MinéllSbbel uakilanák le, annál \'IW> rózsabimbó nyilik t hilyUt. Majd tleitti a gyönyörük hegyért, S as üdv vizébe finteti meg mind ; Ciril ti /hltstor ét minden\'birkája, t Jla megetette Sktt tgytnkint. Ü hu magatan jár mitr a nap korongja S \'•örült nyája lágyan tsenatrtg ; 8:.íkiéi-t3tbb dalra itgil a pásstor ajka, Miket örömmel hallgat a sereg. Mfí/iUi lantja karjait, s a lelket Kimondhatatlan kéj ringatja el \\ A világ kincséért oda nem adná, Mit érts ilt as angyali kebel. Ha, e magasztos dalból és ~ zenéből Egy drea. kaSüd, hullanék csupán, A boldogtAgtMilolfodna lelkem . 8 ujjítsíllelnékrily gyönyör után. Megtudná akkor hol van a hi pásttor t 8 dttürre börtönt zordon falát, Az S nyájához szillna egyenest fel 8 nem\' bolygumi e ead pusztákat dl.
lóságokat., Hogy latköret tágítsa, haltába dánt, hol Úalilei barátságát szerezte meg. Visszatéve a politikai élet küzdelmeibe vetette magát, s a köztársasági párt hive lön s amelyet hűségesen szol-|galt tollal, ésfszel. Neje, a ki royalista volt 1 leányai sok fájdalmat okoztak neki, mit ö nemes lelkQen tűrt. S bár szerény anyagi körülmények közt élt, s a kísértéseknek, mikkel az többek rfc széröl találkozott, hOeiesen állt ellen, s igazi nagy jellemnek mutatta magát minden körülményét* közölt, h megvakulva a politikai s vallási küzdelmek között, irta meg halhatatlan vallási epo« ssát: „Az elveszett paradicsom\'-ot. (1661.)\' * A in 11 in \' \'Huel kezdi meg, aki Vlbeszáll a bibliai tíi ".ti eseményeket Adá\'<>nak. E szerint Isten, fia létrejötte okából, Osazehilta as égieket, e azt jobbjára Qllelle s a seregeket hOe dolására rendelte, mit égi lakoma sár be. Aa égiek legifjabbja 1 Sátán, azouban nem akarja meghajtani térdét, s az égiek - egy harmadával „ éjjel elhagyja rs-egel. Ez a gonosz szellem lázadása, mely Dllon az égiek védelomre készülnek i Mihály és (íábor angyalok állnak a csata-sorok, élére, s a harc megkezdődik lenn éa lenn váltó zó szerencsével. Az OrdOgök serege a másik reggel uj - fegyverekkel lép fel, s már-már az égiek ingadoznak, bár uj erőre* kapnak, mire az
éj beáll. A harmadik oap a- liué. Ez leilép a a teremtő kocsijára, s a fekete sereg lemodU a I Magasabban emelkedett azonban Poncé, deIküzdelemről;az ég sáncai megnyílnak sa bukot-I [.colinál: Milton, a nagy angol vullási költő, aki t»k kilenc napig esnek a pokolba. Az Isten aton-11608. dec. íMn születeti Londonban s Cambbrid- bán, hogy kárpótolja a veszteséget, mit az Eg ! ge-ben nyerte a tudori tokot s az akadémiai mól-1 szenvedett a bukottak által, elhatározza, hogy
Nagy-K»nis*a, csütörtök
Zala. 77. ssám. (8. lap.)
1896. szeptember bő 24-én.
fel (Minden magyar hazafit kellemesen érinthetett az a tapasztalat, hogy mig ez előtt hét évvel a király érkezésekor tömérdek »*sivio* hallatszott, most kizárólag csak * éljent ■ "zúgott mindenfelől. Fényes tanúságtétel ez*"muraközi testvéreink magyaro-j . aodásáróL) A király Ottó főherceggel kísérőivel kiszállt az udvari vonalból és első sorban a főispán elé lépett
Jankovics • László főispán a következő beszéddel üdvözölte a királyt: -
László--nagy-kanizsai törvényszéki elnököt, üdvözölte. A király erre megtekinthette Fabianics Károlyt, Hajós Kálmánt és még lakosztályát.
többeket kegyes megszólítással tüntetette ki j Szept 21. és 22-én volta nagygyakorlat.
Hajós Kálmántól ázt kérdezte . — Oh is birtokos ?
Nem, felség én ügyvéd vagyok Alsó
— Van-e sok per?
— Per, az van sok, felséges" uraméi-de pénz kevés.
A cercle a perronon majdnem egy ne-
Császári és apostoli királyi felségig óráif tart0,t\' A ^ ezután 0t,<5 , , , ,, , , | főherceggel nyitott hintóban az ünnepi díszt
Legkegyelmesebb urunk! Zalavár-1 7 . r
megye közönsége és törvényhatósága ,
. t •„ . í néptömeg örömrivalgásatól kísérve. A király örömmel ragadta meg azt az alkalmat, . ® ,,-,,\' 1
„_______jf_ i,,__. c___az- uj -Ferencz József lovassági kaszárnya
előtt megállott. Erre a főispán tette őt fi-
jogait gyakorlandó, legmagasabb meg
midőn Magyarország állami fennállá sának ezredévi ttunepét^üli, főhadura
gyelmessé és bemutatta a királynak fhrschel
jelenésével kitüntetni méltóztatik, leg-,Ef\' « ^zárnyaépitő vállalkozót, kinek
, ... \',\', 1 kalauzolása mellett megtekintette az épitke mélyebb és hagyományos hódolatát • • • r
A király 23-án utazott Bécsbe^
el Csáktornyáról
A vármegye házából.
6/ 7 "WWWI1.M.. . | | . . . I OIMHUIIinDO laiptHUBH IM¥I
felséged előtt kifele,!,esse, örömünnepé: í y ^ nWonWIW.t4» bizottság ..ok
i I ték. Kitüntető érdeklődéssel kérdezősködött\'tilan kimondó* la eí az £11 emelvén e nSpSpüBUy vármegyénk: - - .-. . folhtvja, -hogy a baznlt mi
lakói és felséged- hűséges alattvalóiffi?\' £ épllés körU|ményeiröH u\' pi\'yét«.«t .s a soriak közt. uHeülsiei vortm
A megyei közigazgatási bizottság szeptember toa»i ülései dr. gráf Jauko>icb Láaaló íötapan elnöklete a alt 1, hó 18-án tartotia. Az alispáni havi jelentés a vármegye területen közizazg»ta« egyet Svaiban aagusziua hóban elOtorduli eseményekről előterjesztetvén, be\'yealő-leg tudomásul vetetett,
A varmegyei törvényhatósági közutak fentar-tásáhozsxiikseges fedanyag eaál itásának as 1897, I89d., 1899. éi 1900. évekre való buto-nsaa árgyábatrnfágtar oit verHeuyiárgyalaa eredménye előterjesztetvén, a közigazgatási bizottság, mint legelőnyösebb ajánlattevőnek tíraner L.\' Gu cégnek adta ki a jelzett évekre- a aaál.itaet.
Zala-Egersscgen n fehérképi utoábsu levő kerékvetőknek, melyek egyébként célszerű voltuk melletil a\' forgalom biztonságát akadatyuuák, i j eltávolítása tárgyában indítvány tétetvén, a kfti-
el távolítását haiaruzt-_
lawépuésaaü hivatalt bazalt inakadammal fenntartott
előtt feledhélfen fog maradni; engedje a Mindenható, hogy felséged szeretett hazánk népének legforróbb óhaja és imája szerint a legmagasabb korig bol-boldogan éljen. Éljen ! Éljen!
A király - erre^ "következőleg válaszolt: iirömmcl Jjf/Um fdkif—Zala\' iw>-
itagyébe x fokoznijogja örömömet, Ka a hadgyakorlatok alkalmából összpontosított csapatok ezen vármegye ■ derék Idkossagánát, mint nem kétlem.
Cseríátt Károly alispán megköszönte, hogy ő felségé Tcegyes volt a kaszárnyát megte kinteni. Mire a király így szólt: ~ —— Én köszönöm, hogy \'-figyelmeztettek^ mert a szép épület valóban érdemes a megtekintésre ——
Ezután ^íirschel Jidével kezet szorítva,
Zala-Újvár felé, érkezett meg. A gróf Festetics fenő kastélya fJ/íIti pxulfa
etut- ban
tal fs szíves fogadtatásra találnak. \\ gyakorlatok
sorban állptt a tábornoki kar és a had-fővezetősége, a balszárnyon Az egyes szavak után, amelyekkel a ki- l József főherceggel Ölt volt bár6 Ftjc\'tvdry rály a főispán üdvözlő-beszédére válaszolt 1 honvédelmi miniszter is, \'lalhan őrnagy és amelyeket viharos éljenekkel fogadtak, j segédtiszttel. -A király elléptetett a sor előtt, a király először Jankovics főispánt, azutánfjJtfvözölte József főherceget és. a többi tá-Csertáh alispánt, Kolhatschlag főszolgabírót,* bontokokat, legtöbbjével kezet fogva és majd Festetics Tasziló és Zichy Ágost gró-j végül a MtastAlylw jm^htj ahnl -oMelt—tulaft fo\\a(fVpris posta- és táviróigazgatót, Tóth. | donoáa, -gróf Festetics Jenő hódolatteljesen
gödorkav(c*o«al tarlaa leng.
Olvastatod h m, kir. ál amvaautak szöuihal-helyi üaietvegelOaégének átirata, melyben tudatja, iioíty mivel csak Tegkdülébb szeptember Imban let ek vaiiozást a h. é. vasút menetrendjén, eii» néltoifvft az h kérelem, hosy az 5819/6112. sz. öaszekölö vonat a Zala-özem Ivemét Kaujs«a fele reggel 6\'ö. 4 perckor induló s/emélysziiilitó tehervonattal hozasaék kapcoiatba, nem teljesitr beiő; mivel az esetben a 811. n, Mombathey leié uató közönségnek ló, 88 percig kellene Szent-lvánnn várakoznia, iiiiitHal ugyanaz eset áhnna be, mini a 302 aaámu gyors ca 327. Hxáuiu szeméi)szállitó tehervonat cáaüa* kinésura núeve Iiiiiiálluit s a rawy KaaKgermg\'
varos közönségének kere n« alapján. megraAniat-íetell.
Kir, Jantri ügyelő havi jelentésében előadja, hogy ez időszakban feitrrjc<-aiMie a mimea erhea a csákiornyai áll. |mlgári.üuy és leányiskola epulele részére pályázat utján kéS/iteti mu-«aki terveket. — A - baliiiun-lüredi Erzsébet-sxeretbtház rael-tekepü\'elenek megbinsult pályáznia tolytan uj ajánlat -terjesztetett fel a miniszterhez. — A keszthelyi ált polgári\'leányiskola 111 ik ős*iáT)á-b»n tddigjelent*e»«H i.övendékek azimábos képest a III ik oa<tály megnyitásához a niinisz-leriől engedelyt kért. Podbreszteu a peilaki járás
ujj lényeket teremt. Jő a teremtés meséje a Genesis szerint. Amit j az angyal elmondván Ádámnak, ez is elbeszéli viszont neki élményeit, érzéseit, mit teremtése óta átélt.
Most kezdődik a- Sátán harca ~ar emberek sK len, felocsndván eséséből. A harc színhelye a föld, ezt kinyomozandó, ér a pokol kapuihoz, melyet a Hálái és leánya; a Bűn őriznek. ICz leifelkelti anyját, hogy nyissa-.tel a kaput, ez felnyitja s a Sátán kilép az űrbe, vezetve a démonoktól, köveive a Bűntől és a Haláltól. \' Az isteni fénynél, mely a mennyből sugárzik, Htja meg az uj Jöldet, belép. Mentében Uriélré akad, az arkangyalra, kl, hogy fél ne ismerje, 0 is angyali képet ölt, kérve azt, — hogy mu tasss meg neki, az uj világot: az édent, mire beugrik a paradicsomba- Itt hallja Adám és Eva beszédjét a tilalomról k terve kész; de felismertetik, az angyalok felriadnak, bár béka-alakban suttog Évának, az angyal érintésével visszanyeri alakját, mielőtt azonban a harc kilörneL az Egen arany mérleg témád, mire a Sátán elmenekül.
A suttogás-Évát azonban már, nyugtalanítja, -eszik a tudás injának gyümölcséből. Isten erre-küldi megváltani ti embert bűnéből: fiát s raegjövendeli az utolsó-Ítéletet s ha a pokol meg telik, befog záratni örökre; ugyancsak a világ akkor tűz által fel fog emésztetni, s hamvaiból uj világ, ég támad. Hogy azonban az emberek óvakodhassanak, leküldi Isten Kafaelt a főidre, hogy közölje ezt az első emberpárral.
Adám és Eva azonban hajlgatnak a Sátán szavaira, esznek a tiltott gyümölcsből; Csudálatos
hatás vesz erőt rajtuk, de majd szégyen és b&-nitt-. Aj angyalok eltávoznak, mégjelenik Isten liu: kimondani fölöttük az ítéletet. Bilfi s Halál a lötdre ieszilf székhelyüket-_Eva, Adám megbé-kül. de az angyuílílűzi őket az \' édenből, s megmutatja nekik egy óriási jelenésben a vizözönt s következményeit — s a megváltást S ezzel megvigasztalódva, hogy az az embertől származik : távoznak.
A köliemény \'tárgya a legmagasztosabb, ami tollra érdemes. Isteni és emberi, emberi és ördögi, ég, föld, pokol tárgya a költeménynek; a Biblia HzerinV I«ten s ember, ördög érintkeznek — a vallás hitszegővé lesz, s az Isten az ember a az ördög leltei, igyekezete, az Isten egész űdvőzitö jóakarata és cselekménye, az ördög erős lelke* kevélysége, az ember ártatlansága, büszkesége, a bűn, halál szövőditek1 össze a költeményben ragyogó egészszé
Hiába kárhoztatják -az islen értekezését, Eva, Ádám angol családi nyárspolg&rságát, az hogy Miiion az embert Istenhez emeli, társává teszi, essményiti: gyermeleglelke, ártatlan tiszta vallási meggyőződésének kifolyásai; — Istent, embert, ördögöt, eget, léidet poklot csak ez hozhatott nemes összhangba. Jellemei nagyszerűek, fenségesek, méltóságosak, sz események pedig kiválók. Viziól tán nem- oly megfoghatatlanok, megmér-hetetlenek, amilyen Dante-é, hol a lelkek mint csillagok ragyognak az egymásba folyó fénysugaraktól, s a misztikus rózsáktól mint felragyognak, ahql léhát a földi élét minden törvénye megsemmisül a mélységiül, melyen a víziók ro-
Ihannak át; de másrészt a költemény elvítatha-ta\'lun érdeme az a keresetlenság, természetesség, [mely a hitet ugy tünteti fel, mint vajói, a ugy [kezeli a maga erő. hitével, hogy az igaanak látszik. Költeni és mégis igaz maradni s ez igaznak minél hathatósabb kifejezésére f törekedni, | földolgozni dalát a kifejezendő eszme es cél nak megfelelöleg i ea a költő leladala. Igaz lelkesülés, as isteni nagyság és lenség méltó ívelése, az ember hű rajza: az ideált a a valót itt oly egészbe foglalta, mely öt miuden kritikán felül emelte. A vallás, a liíozoAa, a szeretet kapcsai fűzik egybe a költeményt; látjuk, hogy nem egyes a teremtés központja ; megértjük, hogy Isten egészben munkál, s az emberiségre lordit" gondot; felfogjuk, hogy az ember kötelessége, hogy legyen férli: igaz ember; érje őröm, csapás, ne csüggedjen, de ne is bizakodjék el; elégedjék meg sorsával; ha lehet, válasszon jobbal, ha nem: nyugodjék meg sorsában; tanulja meg vágyait mérsékelni, mert fájdaloqi éri, mely asonban ne ejtse kétségbe, mert az is csak egy része a boldogságnak, Ki nem olvashatja ki e hatalmas költeményből, hogy a szerelem és szeretet, marad örök vigasza a szívnek ? Hogy a hit többet ér minden bölcseségnél ?
Mondják, hogy Milton hőse: az ördög, s a paradicsomban legszebb t pokol, oly szép, mint tájképei, mint hymnuszai. Milton Shakespeare után a yilág első töltője: s vallási költő.
(Folytatása Mvetkeaik.)
Nagy Kanizsa, csütörtök
, Zala 47. szám. (II. lap.)
1-896. szeptember hó 24-én.
\' W? wlga Irtrtjá vtti, a grófi érUékéllSéjigfil és ai műim eto1járóiá|?al twirtérgyitlltk Podbresst, Orehnvica, Vullárla községek la Szent-Keretit puszta iskolai caatlakoaáiát. Perlakon a D. K. £. óvodája több ügyében értekezétt a telügyalo.bizottság elnökével <és a járAs iskoláinak állapota ról a jéráai löezolgabiróval. Aa 411. polgári fiúéi leányiskola ifibb agyében volt Csáktornyán. — A miniszter megállapítván a szent gróti össses felekezeti iskolák államosításának végső leltételeii, a aservetéa előkészítése végett volt Sseni-tíróton. A. Lendván iilést lariotl az áll. polgári fin-iikola gondnokiáxával az uj iskola épü el felavatása ligyeben. Ugyauesen iskola bebútorozása ás lel-szerelésére a laiiiiss\'er 1.060 frtQt engedélyezett.
Radskovich látván pöl5«kei községi, Molnár Vince aiaórajki községi elemi iskolai tanítónak, lovábba Schilter-^Wria szepeineki gyermekmene dékbazi óvónőnek megválaaziáaát a Irözlga/gstási bisottság megerősítette, .Sray Ferenc* dráva-eient-iváni r. k, taniló megválasztását pedig megerősítés végett a bizottság a minjsxternez felterjeszti.
A bellatincsi kősaegi elöljáróságnak jelentése ez ottani kisdedvédeiem ügyében, a dobronoki községi elöljáróság jelentése nyári menedékház megnyílásáról, a lurnisehaí\' községi elöljáróságnak jelentése kiededvédelme ügyében, a novai járási főszolgabírónak jelentése járása tanköteleseinek százalékos elbírálásáról, a kir. tante ügyelőnek jelentése Orehovicza, Pjdbreazt és Vul ária közaégek iskolázásának ügyében — tudomásul x vételeit.
Kiss Márton aalomvári r. k. tanító kérvényé - illetményeinek hátraléka ügyében a vonatkozatos előzetes intézkedések okmányainak beszerzése vé gett a kir. tanfelügyelőnek kiadatott.
A vesspéini megyéi püspök átirata az iskolái építkezések nytlváuoaságárol, tudomásul vételeit.
Kerka-Kálóczfa, Kozmadombja községek állal egyes&lieo lenn tarlóit, álUmsegélyeietl köziégi ukolsi tanító választásának ellátásával az iskola-széki- elnök oly felhívással bízatott meg, bogy a választási napot sürgésen liisse ki a a választásról a további intézkedések megtétele céljából a közigazgatási bizottsághoz tegyen jelentést.
A gedénbázi tanító választás ügyében «a kir. tanfelügyelő íelhivaiik, hogy a dljleveleket " II lilliniiiinflj ligj/nuik hrfiiji úl\'flií tei\'; jeswn be.
Kir. tsatelQgyelö jelentésé a 3%oa iskola segély ügyében hozott végzésnek Muri-Szerdahély község halogatása miatt végrehajthatatlanságáról Ezzel karcsolatban jelenté, bogy felelősség terhe ■ellett záros batáridőt tűzvén ki, a beérkezendő nyagiatráiy atáo az egész ügy lelTerjeszfessSk a miniszterhez; a javaslatot a bisottság ello-gadta.
Nagy-Kanizsa város polgármesterének a kis dedvédelem sm vetése ügyében jelentése előtér jesztettén, az októberi üléshez mulbalat latiul be-taidenóó jelentéshez adott íaTasziisről a iiilfilin terhez jelenté* tétetik.
A taailó fizetesénrk 400 írtra valé kjegésiiiéeé bes * miniszter a nemes éi negy pácáéit ev. rel. iskolának 107 Irt, az akslíi ág. év. iskolának 182 írt, a baatim-ki-szíii ŐHi ev. ref. iskolának 196 Irt, a iient-antalfai ág. ev- iskolának 100 frt^-a szent liszlói községi iskolának 85 fri, kttstánszegi ev. ref. iskolának 86 írt államsegélyt, mig u kacorlak! községi iskolának a tanító fizetésének 300 trtra való kiegészítéséhez 75 Irt állimiegélyt engedőlyp2SÍÍ~miről ai érdekeli köziégek ériesitietnek.
A hoaaiói él szegvári r. k. iskolák kérvényei államsegélyén pótlás céljából visszaküldőinek.
A kir. péazfigyígazgató. jelentése szerint augusztus hóban 294.668 Irt 30\'/. kr. adó folyt be. Az év^elejétől augusztus végéig befolyt 1,366.056 fii 39 kr., mely a múlt év hason szakában befolyt 1,442.748 Irt 61\'/, krral izemben 76.691 irt 32% kr. apadáit tüntet fel Augusztuj Vénén a .hátralék a vármegyében : 1,614.911 Irt 87\'/, kr. egyénei adóban 01.646 irt 61\'/, kr. badmen teaségi díjban 2,083.482 Irt 96 kr. ezölödé/sma-váltságban, 368*688 frt 21 kr. bélyeg- és jog-íiletékben, 6.030 (rl 99% kr. illeték egyenértékben, 186.088 írt 12\'/, kr. logynitáiiée haladókban, 11.768 frt 98 kr. italmérés! Illetékben, vagyis Összesen 4,247.(116. frt, 90 kr. Ikrásba huss toll angnaztuaban igyeues adóban 8.887 Irt 80\'/, kr, fizetési hala»zijíg nem eogédélyeitetett, ház«dó-■enteseeg 8 esetben.
A Gutmann cég tanninja.
A „Pesler fcloyd* mult vatárnnpi izámi „Magyarország erdőgazdaságáé millenniumi kiállttá •ott" cím alatt, Gtuimunn 8. H. hagy kantmí cégről megemlékezve, annak kiállítását hosszúbb cikkben méltatja,-mely közlemény tnrgérdemi, hogy egész terjedésiében közöljük;
A kereskedelem és hitelügyi pivillouban vsji elhelyezve azon férfiak aroképcsoporljn, akik hazai kereskedelem és ipar alspiiáaa és me«honosítása körül érdemeket szerestek, ezen kép csoportot ttelsei Gu\'mann\'8. Henrik arcképe is dini ti, akinek\'peve a hazái erdőgazdaság tej 10 désével és fellendülésével szoros kapcsolatbin áll. -
A cég alapitáaa ezen évssázad elejére esik, a folytatólagosan vezetett üzletiv könyvek 1821. évtől kezdödöleg, a cég nagy-kknizsii levéltárában őriztetnek, néhány példány ezekből, ugyszín lén régi irodaberendesésí tárgyakbó1, a kereskedelem és hite.ügyi p^villonban (i réyi irodában) van kiállítva.
A cég kezdete tehát azon időre e<ik, am.jil<ln hazánkban az erdőgazdaságnak a,ég nyoma em volt és hn sikerült oélirányos él okszerű wnnka állal a nemzeti vagyonnak milliókat juttatni, ugy ezen eredményhez a tíatmgnn cég n*gy mérvben hozzájárult.
A Uutmann 6. H. cég jelenlegi főnökei: tíut-munn Ödön, Vilmos, László és Aladár ozon müvet, melyet a .cég alapítóit megkezdett, egyesült erővel lolytaitiV, és a Gutmann cég nemc-ak bel és külföldön, hanem (j tengerentúli orsz^ok-ban is ismeretes, minthogy sikerült neki gyárt máoyai számára kz egész világon kelendőséget biztosítani
Ruvíddel a belisoei ipartelep létesítése után 1884. évben az erdő-iparon kívül tuég bordók és l5fgylakivin>t (tannin) gyártását is megkezdte g céjt, miáltal eléretett az, hngy a tögytuhulln-dékok, melyeknek nem vették eddig különös hasznát, értékes anyaggá váltak:
Már nz ókorban ismeretes volt a csersav an-tiiepiíkni hatáia, él a legelterjedtebb mérvben lett a bőrök cserzétiére, illetve bőrgyártásra felhasználva. Az egyptusiak cserzeitek a bőrt, amit a tüju sírokban tiilftll lábbelik és saruk bizonyítanak A babiloniak es perzeak\'Ukláfliak u Wlr-gyartáa művészetében, épp ugy később az arabok éa mórok, akik Spanyolországban a bőrgyártást nagy tökélyre emelték.
Afrikában a marokkóiak, Azsiáhan .tz oroszok és jörökök és Európában a magyarok igeo jól Ismerték a bőrgyártás művészetet, sőt eaen népek mindegyike egy küön módszer szerint cier-zene a bőröket, ami homabb időtartamra nem maradhatott titokban, él így tanulta egyik nem-zet a másiktól, mig a bőr kíkésai-ése általánossá vált. — Mit dig b cser-anyag, il\'etve a csersav tolt azon aFlísepHius anyag, mely az állati bőrökkel vpgyi\'eg egyssüli, vízben nem oldódik él a mthadásnsk \'jtijesen éllentálv Az állati bőrök nedves vagy~lrias állapotban batnar rotbsdaioak indáinak, ha megszári\'ta\'nak, kemények és ifiré kények éi csak a oserzés által lesznek ruganyosak, nullák, hajlékonyuk és rothadásnak eliental-lók".\'fezen általánosan ismert tény az oka, hogy a. cer*av már régóta az nnuneptikus batásu anysgok közé számittatik. A öittmanu régnek gazdag és vulúbati imponáló la- és löJgylakivonat itál.Másánál éppen egy egéazeu igénytelen tárgy bír óriáii jeléntő-égze1, és rendkívül nagy fon-lossiggal, még pedig ugy az állam, mint legna-gyohb vssuttulsídoncs, valamint a Bok búkk-erdő birtokosra nézve. Uz ptdig áll hükkialp fából lemetszett darobokból tölgy laki vonattal (tanninnai)\'telítve, a (iutmann-t\'ég ssubadalma szerint.
Telítési célokra tudtunkkal Boordop által 1841 évben Jett a caerhéj leforrázásából nyert eaer-asv ajánlva, 1^73, évben a Iranciá lávirtTa keze-lőeég lett egy ougyobb kísérletei. A Hatzfeld által ujánlotl módszer szerint végezte ugyanla a telítési, mely faciersavas vaaélegnldaltal tolítto-tetl, mely kísérlet eredménye aaonhan, sajuoi, tiomjuloíl eddig köztudomásra. Előbb, amidőn u fllKzllWglol korlátolt, volt, a rendelkezéire álló gyakran érintetlen erdőségekből, aion liiiictibjüj mely a célnak telieien megfeleli, aa igények mellette könnyen kielégíthetőit voltak. Az ipar terjedésit, főkép azonban a (a, különösen a tölgyIr-ssükeéglet oly módon omelkedetl, hogy oly erdők, melyek 80—40 évvel síelőit még aa.|]avrdő> légbss lúmitilitiik, ma trár vagyigéiraaeltlln*
lek, vagy ismét befáiítái ftla.lt állanak, mely utóbbi asoobiD nem tartván lépést • ktlásiiásae\', ézáltil a tölgyfa ára Európában nagyban emelkedett. é« vasulí talpfakboz alkalma* tölgyfa onk drága pénzen kipbatö. JEz indította trra a vasutak igazgatóaágát, bogy tölgyfa helyet\' egy máaik alkalmas fanemet kereiseitek, ée hogy a vesuli talpfákat telitée által lehetőleg Inrtéeeá tenni igyekesienek.
A vtnuti talpfák teliiése többnyire aaervetlaa anyagokkal történik, melyek ha bármily okból sséibooíanak, a fát löbbnyira a ssegezea helyéa megtámadják és ntl elpusztíijik, ugy, bogv a talpfák nagy részét ezen okból ki kell cserélni. Általánosan iimerl dol tg az,• hogy olyan talpfák, melyek antiaep\'ikua izervea anyagokkal telittet-nek, mint p. o: kreosot tartalmú nükk-kátriny-olajjal, a rothadáanak annyira allentálloak, hogy nem rntbadás miatt-kell kieseréltetniök, hantot azon okból, mert erömüvi lopás által anayira szenvedtek, bogy dacára egészséges voltuknak, a pályából ki kuli Okét venni, mert a saegeaée már nem tart rajtuk. I leütés kátrányolajjal 4—S-ször annyiba kerül, mint cinkohloriddal, mely utóbbinak az a hátránya van, hogy idővel kiiugtódtk, és a szegzés helyén, tehát otí, • hol a vassal érintkezésbe jön, elpusztul, mert a vas a cinki-hloridot szétbontja, ahol a sósav ssa-_ bad lesz, mely a farostokat megtámadja éa elr pusztítja. Mit; amidőn a vaautintézüaégek igya-kőzete odairányul, hogy tölgy helyett mái fanemeket használjanak lel telitett állapotban vasúti talpiához, azon kérdés merül lel,, me y fa-nem felei meg legjobhan, további hogyan és mivel telit*essenek a talpiák, hogy tartósak éa amellett drágák ne legyenek.
Azon országokban; ahol tu\'nyomóan itt le vei ö fák vannak, ezen lanemeket baunáljak fel a talpfákhoz, etil, a hol lombfák vaiiaai, azokhoz nyalnak, még pedig a bükkláhos« —- Miután a caerze\'t Wr, amint már említtetett ít rntba-dásnak konokul ellentáll, és ismert dolog, hogy -több vi\'Bitt a talpfák párlláa-U ahhanhagyta, mert azt határozottan ártalmasnak tartjak, mivel jí páiolás által a talpfák kilugzódnak, minek következtében a tölgyfánál a eserzöuuyag-tartalom\' kisebbedik, vagy pedig egéasen knzivódik, ami ti talpfák tartósságára befolyással van, cii \'»l u Uytmaiiu tég vaun goudulaira )6ii, hi>gy a fát, főkép pedig a vaau\'i laiplá\', tölgyláböl nyert lanmmiai leitse. A cég éveken ál teli kísérleteket, és a tslplak h pályatestbe rakatlak. A kinéríetek bükkulpf.tval tétettek, melyek tudvalevőleg telítetlen áliapotbn a pályatestbe rakva, c<ak 2-8 évig haunálbalók. Egy eliö-rangú talpfa, egy liölgytalpla tóinöltségé»el 80.5— 38(6 kgrm. telitőlolysdékol vett fel, esy Dgyanolytin talpfa Levéasé tömött fából 42--B3 krgm<t, a BuraeU-léle eljárás azerinl, még padig < vy órni párolás 1\'/, atmoapb. gőznyomá»esl, egy órai légkn-zivái-sal a telítő kázánbó\', »hot la ritkított levegőnek 140 millimeter aürüsége vult, azután a telítő anyag 8 atmosjph. tnlnyo-masssl egy órán át a tnlpfába nyomatotit Aa ily- módon tsnnínnal telített talpfák vegyileg megvizigallattsk, még pedig : a) egy metizel a talpfa végéhűl; b) egy metszel a sínek siói; és c) egy metszet it talpta közepéből.-A tanniu tartalom ezen talplák metszeténél kóvetkesA volt: a) metszetnél négy n pfanál S 68%, 3.2t>° 4.03% és á 99V, hj metszetnél 1.61i, 1.36° ,, 2.41°/,, 2.38%; c) metszetnél Í.64%, 1.00*/, 1.96%, 1.93%; nz egyidőbeu egészen a lenti eljárás szerint 2.1° Beaume sűrűségű cinkchloryd-luggnl telített FiUkklulpláknál a vegyelevséa Ikövetkező eredményt mulatott: a-nál) 1.066%, b-néi)D.820%, c-nél) 0.323°/O.oinkcblorydiaítál03i.
Kzen összehasonlitó táblázatból kitűnik, hogy bükkfa lannintial igen jól telíthető éa miután a cinkch\'oryddal telitelt talpig 34 kgrtnoi, a tanninnai teliteil talpfa pedig ugyanannyit, sőt még többet felvesz, a talpfa pe\'dig aa álfflrésw-lésnél a közepén a telítő folyadékkal egéasea megtelült, ezen tapasstnlat plapfán a tanainnal való teli\'és teljeien mdííelelónek tekintlieló llogy a tannin aoliseptikui hatása teljesen eieglslele-e, azt lényekkel kellett behizonyiiani, ée amint már lemlitvo lett. több talpfa, tffég pedig 1892. év natéti a pályatestbe rakatott. Pölyó évi április hóban ezen talplák kiszedettek, és a kiá litá»b«a 11 horvát erdosaetl iiakoestálybaa, valamlat a (lutmann léíe kiálliláabsn kiállfilaitak, ahol meg* gytt<ödés izoreihet/l, hogy ugy aa a) és c) metszőiek, valamint as áHHréeaeU talplák még tel-lesen egéaasége«eb.
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala. 77. asám. (4. lap.)
1896. sseptember fa 24-én
Ezen szabadalmazott eljárás saeriut » fs agy s JJurnett-léle rendszer, valamint s javított Bouoherie rendszer szerint ia ttlillietöry- - >.
A tíultmaan cég oly gtidagon felszerelt ki-lllittsa legjelentéktelenebb tárgyának, sőt talán aa sgéas millenniumi kiálliláa legjelentéktelenebb tárgyának, as óeska, több ári használat után pályatestből kiuadett, tanninnal tslitelt talpfának igen nagy jelentőség tulajdonítandó, mart eseu sljárás jövőben nagy loutoaságot nyerhet, mivel egyrészt s több ssáteser ho\'dat tevő, ma még kit értéket képTistló bükkrerdőségek jól telhess nálbat&k 1 lennének, másrésst pedig s vasutak budgef-je a talpfáknak tölgyfa-kivonattal való telitese által igen jelentékeny megtakarítást mutathatna fal. v <-■-.
Aa óeska vasali tiipfát, mtly a látogatók túlnyomó réssé által hisoayára figyelemre sem méltattatott, mi értéktaebb, éa foatoaabb kiállítási tárgynál tekint ifik, mint a aok fáradsággal a kiállításba szállított óriási rönköt, vagy a roll-véssiesea kidolgosott más iákat, A beiscei telep (Slavoniában) mely mintegy 3000 munkáat fog-lalkoatat, és 1600 lóerővel bíró gőzgépekkel éa gőzasivailyukksl, mintegy 180 kfilöniéle fa-mun-- káló géppel, 90 gőzkazánnal, 1700 Q oenliméter ffltőléllileitel, továbbá 9 gözmözdonynyal, 800 vasúti kocsival van felszerelve és 200 kilo-méter kitejedéstt »icinálís és iparvastfti vasútvonallal bír, és egészségi, valamint társadalmi te kintatberi aok moat égető kérdést megfelelő módon pldolt meg: szaklapokban oly kimerítően és oly gyakran Ittt méltatva, hogy .itt nem aksrunk ismétlésekbe boosAjtkosni, csak egy igénytelen ée nekünk mégia rendkívül fontosnak tetsző kiállítási lárgyat kívántnak a nem szakértők figyelmébe iá ajánlani
ülésében 751—758 saám alatt hozott Hson elsőfoka határosaiét, — mely szerint Csesznék Jéssel periaki járási szolgabíró az 1876. évi VU (. cikk 1. §-a pontjában foglalt fegyelmi vétség ben vétkesnek mondatván ki, ugyanazon törvény 11. §a b. pontja alapján, közigazgatási végre hajtás terhe mellett 16. nap alatt a merveí s/ol gák nyugdíj alapja javára fizetendő aOO azaz Háromszáz forint birságban inaraaztaltatolt el, és egyszersmind kötelesteteti a vészőrségi ssol gálatol teljesített polgári őrök részére kiutalvá nyozott pénzből illetéktelenül visszatartott összegeket és pedig:
Szent-Mária kösség elöljáróságának 160 irtot Atsó-Mihályovecz , ,160
alatt s végrehajtás terhe mellett egy részről Podbraszt község
Csesznák-Svastits-ügy.
Zalavármegye aispánjáiól az alábbi levelet kaptuk:
Tekintetes Sterkesstő Ur!
Zslavármegyét érdeklő hírlapi hajsza olvsrá iánál eszembe jut egy periratban fog\'alt válás\', mely így kezdődőit: ,a ssenvedély elvakítja ftst, annak azBleményei —.
Alsó-Domboru . , 160
Alsó-Vidovec* < , , 160
Orehovicsa . . 160
Vullárla , , 160
Légrád , , 320
Apporovecz , , 116
Cáírkovlyán . . 80
aiintén 16 nap kiszolgált staí, elöljárósága, más részről Csesznék József állal ellen közbevetett fellolyamodványok következtében felülvizsgálván, azt a vét-ég uiinőeilé-séro nézve a határozat ide vonaljcozó indokainál fogva megerősítendőknek, a b&Qteiésjmérvére nézve azonban módoaitandónak, illetőleg-Cte^z-nák József szolgabírót hivatal vesztéssel büntetendőnek^ [és as illetéktelenül, visszatartóit ösz-szegek megtérítési kötelezettsége tekietetében a ielelösaéget ellene megállapttandónak találtam; mert a vizsgálat során beigazolt, részben Vádlott által is beismert, a a legye mi válásit-mányi bziárúzat indokaiban réssletesen felsorolt és kötelesség sértésnek minősített hivatali viasza-éléaek és vétségeken felül, Csessnák Józsel as által, hogy a gondozására bízott községekkel szemben, melyek érdekeire és károsítástól való kötelességében állott — nemcsak, hogy ezen felügyeleti jógái a kötelességét nem gyakorolté, hanem hivatali tekintélyét és belolyását önző célok e érésére, és sz adózó polgárok anyagi károsításával járó üzérkedésnél való közreműködésére használta lel:
[helybeli iar. elemi iskola Uaitói, szombaton ette társas vacsorát rendesnek, melyea a tanügynek saámoa munkásai, igy aa iar. biikötnég áltat fentartotl • Polgári és Felaő kereskedelmi* iskolák tanárai testületileg is részt vesznek. Kívánatos volna, hogy különösen veit tanítványai minél számosabban jelennének meg.
— KM kerékpár-verseny Nagy Kanizsán A »Millennium* kerékpár agyiét, vasárnap délután rendrste első versenyét a sardi országúton, melyet a közbejött zápor eső sem bírt megakadályozni. Az érdeklődések diasas serege töltötte meg a sörgyár előtt felállított tribünöket, mert a küzdelmek leiette izgalmasnak igérktatek. Sajnos, hogy a Bevezettek közül Rotttnbiller, Liiliü k Witgánd (Budapestről) visszaléptek, mert őket látta volaa mindenki legszívesebben a gépen. Különben feltűnést keltett aa is! bogy Dietrioh bécsi sport férfiú szintén részt akart a venni a versenyen, holott ea nem volt nemzet közi, de a bízoltság öt versenyen kívül helyeste.
A legtöbb dijat Sibriz Adorján (Háabágy) nyerte el éa mindenkoron meglehetős nagy elönynyel. A versenyről a- részletes tudósítás a kővetkező:
I. Nyilányverseny: Táv. 2000 m. ind. 3 óra 16 p. 30 tnp, Érk. 3 óta 18 p.
Első: Sibrik1 Adorján könnyen előnnyel. Dlj, ezüst diszkitünleléa.
Második: Puntigam Lajos (üyői) Bronzérem;
Harmadik: Hero kis bronzjelvény.
0s*sesen futottak heten kik kösAl versenyen kfvüi másodiknál! érkezett Diatrieh J. fBéesj.
II. Vendégek vsrtenye. Tár. 6000 m. lad. 6. ura 30 "p. 30 mp. £rk. fr óra 46 p.
Első: egy géphbsszal Puntigam l<a|oa (ezüst díszjelvény éa egy 60 koronás diaaajándék)
Második: Sjbrjk Adorján (ezüst érem és egy 30 koronás dissajándék)
Harmadik: Bera Bernát (bronz érem) Réeat vettek benne négyen..
III. Kanizsai díj-Verseny. Táv. 3000 m. Ind t 4 óra 80 p. Erk. 4 órai 36 p.
Első: Sibfik Adorján (ezüst díszjelvény é* a nagykanizsai polgárojt disznjándéka) ,
Második Puntigam Lajos tf«űst éráin),
90 méter DÜ: nagy Bernát (8<t. üotthard) Díj:
Áttérve a dolog lényegére, kijelentem, hogy azokból a pénzekből, melyeket Cstsznák Jórsef perlaki ügyvéd az akkori ,alispán által el nem ssámoltnak állit, egy krajcár sem hibázik; hivatalos kezelésnek megfelelőleg "letétből s pénztárba szabályszerűen beuialványostatott; mit igazol a nagyir. m. kir. Belügyininisster ur által 1898. évi március bónspban kiküldött központi bizottság elnOke által felvett lelet, mely a vármegye közönségének a nagy ni, th hifi Belügy ■iniaster ur által niegküldelalf.
De a ki s pénztári kezelést ismeri, annak tudnia kell, hogy as állam állal fizetett öaase-gek vagy alispáni rendelettel a tisztviselő fizetéséből visízstariott pénzek, ss alispán kezébe nem jöhetnek; tehát saját oéJjairs tel sem használtatja.
A feljelentést és aat kővető minden lépést személyes boeznnsk éa bá ál an«ágnak kell tekintenem; mit igazol a ■/. atalt csatolt 1889 évi aovember 16-án kelt -\' melyet ssó szerint k6-zSlnl kérek — a nagym. m. kir. fielűgym. urnák sajátkesüleg aláirt másodfokú legyeimi határozata, melyből kitűnik, hogy ha Méltóságos Svsstifs Benó urnsk, as akkori alispánunk, van hibája, egyedül as, hoyy nem törekedett oda-batni, miszerint s vármegye fegyelmi válásit-mánys, önmagáról fiiegiel<|jtkező tisztviselője ellen, s megérdemelt szigort alkalmassa.
Zala-Egerszegen, 1896. évi szeptember hó 18.
CSERTÁN KÁROLY, Zalavármegye alispánja,
A levélben érintett belügyminiszteri legyeimi határozat es:
Hivatalos másolat.
Magyar Királyi Belügyminiszter
JJ» szám. f m/s.
Zala vármegye közigazgatási bizottságának Zala-Egmttgtn.
Ezen közigazgatási bizoitságjagyelmi válssst-mányának folyó évi juniua nó 10-éa tartott
teö sl y lm alatt—HirSíJík Hers Bertiái (bronz érem) Futottak vélségei követett el, mely a legsúlyosabb fegyelmi négyen.
büntetés-*!, hivatalvesztéssel sújtandó volt. IV. Millenniumi bajnokverteny. Táv 1000 m. A ImtArbzainak ason réssé pedig, mely szerint Indulás. 4 ó. 60 p. Erk. 4 (•. 61\' 10 mp.
sz illetéktelenül vis<<satsriott összegeknek Csesz nák által 16 nap alatt leendő megtérítése mon dztott ki, azért Vőtt módoaltandó, mért a legyeimi hatóságok ily eaetben caak a felelősség megállapítására vannak hivatva, a kárkeretetek as 1870. XLII. I. c. 78 §-s értelmében, a törvény-reodtaitáa szerint illetékei bíróság hu fáakSréhés iartosván. 7
Mtröl a közigazgatási bisoMságot a folyó évi oktober hó 27-én 133. szám alatt tett főispáni jelentéssel bemutatott iratok visszaküldése mellett, tudomás ts további megfelelő eljárás végeit oly megjegyzéssel értesítem, bogy jelen rendé létemmel C<e»snák Józsefnek, as ellene a „Püggei lenség" c. hírlap 1888. évi 842 számában megtelem kö/lemény u jait annak ezerzöie Lon-caarics Lipót ellen a bűnvádi eljárásnak hivatalból leendő megindítása iránt közvetlenül itt benyújtott s */. ala tdezárt folyamodványa is elintézést nyert.
Budspesten, 1883, évi aovember hó 16-án.
tisza, sk.
Ezsn mssolst hiteléül:
zAuorszky József,
ZalivársMfyt kiaéája.
Egyestelte : ZABuRSZKY Olvasta: HALASZ.
HÍREK
— KIlAnteté* A király Karabélyos Elek, slsóiendvai járásliirónak as itélötáblabirói plmet és jelleget díjmentesen adományozta.
— Eakttvtf. Zerkovüi Laios a Zerkovilz AI bert bornagykereskedő cég tagja vasárnap, e hó 20 án esküdött örök hűséget liapoch Lujza kisasszonynak, Rapach Gyula ügyvéd ur leányának Nagy Kanizsán.
— Táriai-variera űoronkay Károly nyu-galmaaott tanító tiszteletére — ki 40 évig kitartó ernyedetlen szorgalommal éa hűséggel bus-gón asolfcálta a népoktatás ügyét — ksrtáraai, a
Első: Néiiuth János, (lyöales >Kerékpár sport Jiajnokní oimet és taüat bsiubk-jelvényt nyert.
Második Lackenbscher Izsó (esfiet érem.)
Harmadik Rubinstein Emil (bronz-érem).
Résztveitek négyen Versenyen kivQI másodiknak érkezett Mons. Millennium (Strém Otto) —Vr- Nyeretlenek versenye. Táv 1000 a. Ebben a futamban csak olyanok vehették réeat, kik ed dig gépen Ültek, de első dijat nem nyerlek.
Elsőnek érkezeit Hers Bernát (ezüst erem)\'
Másodiknak Moas. Millennium (Strem Otlo) ezüst érem.
Harmadik : Brenner Jánoe (bronz érem.)
Résst vettek benne hárman. A verseny mind végig ssép rendben tolyt le ée s győzieeaket mindenkor leikésen megéljenezték. Dietrioh J. a .Nyitány verseny* utáni elállt a versenyzők torából, mert egy kitsé megroppant a sebes hajtásban a dereka. Este a „Millennium" kerékpár egylet tiszteletére a ssinbáabaa előadták a -^Vigéceket". Előadás után társsa vaoaora volt a „Polgázi Egylel"-ben, melyen batvansn vettek részt.
— ■attrall aiulaUág. A nagykanizui áll. munkásképzÖ egyesület kebeléből alakall vigalom rendező bizottság r Polgári Egylet e célra lel-dissitetl disztermében folyé évi október hó 4 éa táját könyvtári alapja javára,Torma Antal jeles zenekara, valamint 6 pátzior, 6 pásstoraé, 1 bíró, 1 bírónő, 1 jegyző, 1 dobos és t éjjeli ör (bakter) közreműködése mellett Unocal egybekötött jótékony célú zártkörű akürtit mlattdgot rendez, Kezdete eate 8 órakor. Belépti-díj sssmélyenkint 1 korona. Családjerv (3 személyre) 9 kor, 40 fillér, Páholy 6 korona. Karzati jegy 60 fillér.\' Felűifi-zetések — tekintve a jótékony célt — köesöeei-tel logsdtainak éa hirlapilág nyugiáztatnak. A meghívó másra át nei? rűházhaté és kívánatra a pénztárnál előaiutaiundó. Karzall jegyek a táncra érvénytelenek. " v
— f~.pt i a tparsiak iiakegytelfc Vasárnap délután MM Józsel elnöklete slsit tartott közgyüléeen véglegeeen megalakult városunkban
szám. jJL I*p.)
3agy-Katiixsa, c*ll törtök
„ ipilö iparosok szakegylete, uierl a többség axnn igarratóságanaf, as öaaze* döhánytöísdékben, kMlméeyt tartj*»*sm aíotl. bogy as egyesület csak tovább* a tőelarusitó helyen : Kárólr-körut 24
bonnan a pénz előlegei
\':{9§(psMpteABef hé 14-én.
sxám, a bonnan a pénz előleges beküldése mellet bérmentve küldik meg a megrendelőnek s sorsjegyeket
■ Ama) llkasaágl klaérlot Kedden reggel 10 urakor Stern Albert egy 76 éves a/etéoy
y feelbet meg küdiüll Oétjánák, bakizáriMe-mmi íjakmabelieket »es* tel kötelékébe, kikre eée*e a szakelőadások érdekkel bírnak, miért is — legalább egyelőre — nem axövnikeaik az „Altal»aos munkásképső. egyesüleltel." Ai
etőteriejzteít alapszabályokat a köigyüléslbázaló, kit mar évek őlá gyógyíthatatlan beteg" — többek boraas/ólésa után — elfogadta é» ség kínoz, — bogy nyomomő csxUdjái ^meg-eeaek alspján további 8 valasitmányi lagfql.mentse e teheről egy tompa konyhai késsél névleg: Per*ovi*« József, idb. Horváth Sándor nyakán három »ebet ejteit. A tyors orvosi segély Me>krt ietván, Győri Janón, _ Uerd«nita István, megmentette életét es nőst az ixr. kórházban
gyógykezelik az elkeseredett szegény ember*.
kerepesi ni 17—19. a keleti pályaudvar leesállá udvarával szemben) t. évi oktáoer hó 4. 5. és 6-án luxus lóvásárt render. Bejelentések eiep-iemher 16-ig a „Tatter^al titkareághos laté-xéndők honnét kívánatra bejelentési lapok a hátlapjaikon togtalt vásánuabályzatokkal egje-teetbea bárkiaek megkőldetaek. Katalogusok szeptember 20-tól kaphatók. As igazgatóság.
J«I(N
Viiand Béta, Noanyák Gábor, .Stancaics Ignacxot választóig; As uj egyesületbe tömegeaen imi--keaaak fte a szakmunkások ée igy mar legközelebb meekesdbeti mükode-ét.
- Be>u tlllaaiMBy reeu járdák Panaszt emeltek >zerkeeztőségünknél, bogy egyes uteakban a villamos lámpák rosuul vaénak
Olcsó kéilfee^liendl. LUato* Lajos szabadkai látói igen olesó és nagyon celsserft kéxitecskendőt isláti ISI. 13—15 méter mit asra vagy távolságra hord, erőteljes vizsugárrál. A cső
Színészet
Szömbe\'on Heyyi Janka jntelom)átéááal adták a „Citerán*-!. Igen laza előadás volt ez, melyből teljesen hiányzott as összhang Eltekintve az (iltaiános naerep nem ladáeiól aa énekszámok sem sikerültek. Legtöbb élvezetet nyújtott mind
végére vizeióió ró/«a is illeszthető és igy térti |«*ek dacára Kalmár József (Rilmrdo) a. ép öató«é*re rendkívül alkalmai. Találmányát
elhelyezve, kmeányiben itt olt annyira be vannak szerkesztőségünkben gyakorlatilag ie bemutatta, lárva az u cai fák lombiai közé, bogy csupán í Egyszerű, kicsiny szerketetü a képecske; ro/s-cwk köiretten kötélre sugározhatnak lény\'.\' dauieiiles anyagból van. Keletkező kisebb tfi»-Ennék- (oly\'án ezek ax uioák (mint p. a Cs»ngery- eaetekiiel ia aikerrel használható. Ara : 2 Irt 60 kr. es Battkyány-e\'rák) holdviláglalan éi-zskákon A feltalálóval a Korona asaUóbaa lehet talalkozoi, nagyon sótetek. Mas oldalról meg panaszkodnak, hol a megrendelés js e*<közölhető. Kert é»
h«<gv a rendőrkapitányság által mar regebben | háztulajdonosuknak eléggé uem a.ánlható\'ex olcsó |s<ombát r>ti aikerttlenjégei le-edte.ee velünk, kiadott járdakészitésf és javítási rendelet ninpa | találmány. j £s ez valóban aikerült ie színészeinknek. Mtéei
tiszta éneke, valamiét ügyes (átéka is. ™fas«rH»ir íjRHIn , Ali és a 40 raití* kerüit; ssinre. £>te -„A- tigécek\' -mént máeod-zor. Hétlón: Muri Andor javéra ,Do* Cuar\'-t mutatták bel sikerült kerek előadásban. Ex aa elöadán mint egy arra volt rendelte, hogy n
■ég mindenü\'t foganatosítva. Mindkél panaszt | — Taallé, mini uj iinavlcsénx. Hogy a readórkepítáayaágunk szíve* figyelmébe ajanl juk.jJa\'u-i (Bujtó privui szorgalma a ke<e ügyében — Mét lparbli«ta. Budapesten » «ékte] álló eeikősök ifjan mily nép eredmeayr erhei főváros hálósáét a leányok gyakorlati "irányú | elv\' fényesen mutatja Sdringtr Károly magyar-kikeptésér* a IIL ker, községi polgári leényH-Jjaacdahelyi. tanító peld>j;i, aki « gyümölcste kólával (Bécsi-at 38—36. aa.y1 kapcsolatban, j nyésxté* terén is jeles *zxkeinb-rré küsdőre fel poI»»rf vagyfeWibbTéányiakotSÍ Tégxerttk-sZá- magát. tzyUuiölosóe-kertjének terméséből messze nSra női ipariskolát létesített. Ez ime«et sierve- vidékről rendelnek meg és szállíttatnak altnál, seténél fosva ex időa/emil l-gmaga<ahb foka női köriéi. Mindeu évben szép mennyiségű taigyü-ipariskolája hazánknak. A növendékek télies ki- molcsöt axáliii rendes vevőinek, kö\'önöxen Nagy-képzési nyernek a női ipar ágaiban ^egyszersmind Kanizsái a is. Kz évben is néhány s/*« darab asfli kereskedelmi tanfotyém tanterve szerint rjcanadai raneit"- — ,nu»eli de praede* — " kereskedelmi életpályákra is elméleti eg és gy«- , .ar»ny raneit," — • íuttásos raneit^ ,kalvil korlaiil«g kiképez temek. A vég/eit taiiit>ányok r blank" —fehér pogacsa almát, továbbá vagy onftl\'ó- iperüaleiei Svilbaintk, vwgy jiale-1 ldiil»ajone* ee .btuoe—tcuusa"—téli kiírtét Ing -tekhen levelezői, pénztárkezelői »tb. eilá-okra | produkálni Mu«t -áiár csak h megrendelésekei lephetnek vagy polgári iskoini kézimunka, illetve ■ vária régi vevői részéről. — Szép példaadás ez \'
ipaitaniiónöi sxakviisgát tehetnek a lennáló arra: hogyan lehet talun a ezakád idői a gyü-Nem, bogy a axeriő elég szépen irta még aa 0 szabályzatok értelmében. As intá\'eti növendékek mó c.-öa kertben eltölteni gyQm»lc.«AtOleg. • szerepét és igy neki nem lehelen szüksége arra,
nár tanulmányaik közben kereaelet ie hiytofit-1 .- W. lQiinn|lmgv kiitliea.nrt ■iBleileaeéfeWkel trek\'á>jn n
Andor (Don Ozár) ex . alkalommal igazán remekelt. LtopaLd Franciska (Metitana) gyönyörűen é»*keh é» mind vénig imtas-vt jataantta n ssOp utcai énekesnő szerépé\', titgyi Janka (Pueblő solymár) kedve*, jelenség volt » »aiapeden. Mii Henrik (a királyi nem csak szépen játszói\', de eznital " éneksxámai is le\'ene mkeröltek.
Kedden: „A, doh ml nábob lrémfa* került előadásra. Hercseg Ferenc .remrkdarabját tán még egy sainpadon seni verték annyira agyon, mint mo t nálunk. Szinésseiiik valóságos Hír* alakokat mutattak ,be. Lomniczi (Tarjan Uiday csapol valóan r«asz vall. Az őJttakliéjabél biányaott aa előkelőség, A. könnyedség és- egy cseppet nem » ge v»ller Ibliadnagy ignai kara Irt eréből; Ugy járt, kelt-, mintha csak gümtei ábuárai lettek volna. Különben ném Ita^gatbetjak el azt
k*taak Meuknek. emeBnyiben üsielek v»gy | este Talt-e Jó>nef, n>uraJter«e<iuri Inkós hazánál közönségei ax irő rovásdra. Siellner AraukH (Jób
ougánosok részére megrendelt munkáik árának I lüz ütött ki. Elégeti 3 hat, 6 melléképület, sok kétharmadéi Ok knpjftk. Ez iskola női ipi«rkiálli-Jkukorica ét szénit. A kart 1542forintra becsülték, iit» a székesfőváros pavilonjában tekinthető I nie.lyból 700 .toriul bixtositas utján inogtérül.
neg. A III. kerületi női- ipariskolát mint a nok gyskorlaii iréntn nevelésének egyik hathatós tényezőiét, melegen ajánljuk az érdek ődű szülök fl*f*t»ébe. A nevesetr isköíS közeliben havi 12—18 (riért kaphatnak a tanulók teljes elint A-t. A beimtások *» évben október bő 1-én kezdőd Ül
IteiidkivB\'i ese\'ekben vidéki szülök gyermekei is részesülhetni k tandijinenieseégben Tanítás djj félávenkint 10 Irt
— A kUllltAat isrejáték njcrcneénj Wrg)«|. A kereekeilelemügyt ininiezl<<r már kaevexie a kiállítási tárgysorsjátek nyeremény-tárgyainak megvásárlására a vásárin bizottságot, _a~mely már meg is kezd\'e a vásárlásokat. A Mzotieág Ő4szeeen 19,848 nyeremenviargyat vá •árol össze. Ezek köxőtt lesz egy 20.000 korona értéi0. egy 10.000 korosa ér\'ékü, egy tíOJO ko rona értékű, éa tix 2000—8000 korona érékO. Az eddig váaárolt tárgyak közül kiemeljük azt, a "■elyik a második főnyeremény lesz, a a mely pompás britlián! diadembnl, briiliunl brosbúl és egypár lüggoből áll Vaeároll ezenkivül*még n bizottság egr teljes uri ezobalierendezést is, mely mahagóni íáb^l bronz iels/ere ésekkel készüii es » mely gyönyörű kivitelénél togva a kiá litAs ideje alatt mél-ó feltűnést keltett. A többi vá •ámít tárgyak a következőkegy gyönyörű ezüst tálca, egr nagy fedelee pokál- egy gyémántbros három gyöngygyel és egy rubinttat, 2 karperec,
1 sói és egy férfi óralánc, bárom brillinna gyürü, «t díszes ezűstserleg, különféle asztaldíszek, 3 diaaiekrény 100—100 korona értékben, egy disxmü lakalosloaleti-ifikörSOOOkoronaériéklien, 3 szalon szekrény 1000-1000 korona ériékben, pofoellán dúztányérok, függő lámpák 400 .korona ér\'ék-ben, tizenkét személyre való asxtalkés<let stb. A vásárolt tárgyek egéez (éssletee jegyzékét az trték megnevezésével és az elsdó nevével együtt legközelebb közzé lógjuk tenni. A vásárló-bizottság lenné-zetesen napról-napra folytatja vásárlásait és minden csoportra ki terjes/. tHigy elmét, a bot csak a célnak megtelelő vtaárolhnó tárgy van. Megjegyeztük meg, hogy sorsiegyek, dara-boakiai 20 krajcárjává1, kapbtttó< « kiállítás
Levelezőnk értesi\'ése sterini ax oliás veretése körül különösen Pillér Psl murakereszturi apátplébános tüutette ki magát. Fekete József pálya-telvigyá>ó, a innrakereszturi lüzoltók, továbbá Varga Ferencz, tanító, tü<0 tó föp\'itrauoanok és Poktcs lai vjii kö/segi biro vezetése mellett *e fayeháteTTiíeuliok nagy- önfeláldozást
tak a tüzoliásná1. — A károsultak majdnem miud szegény emberek.
— VásártáMk sa ezredéves kiállIIA som. Az országos iparegyesület oe^ében a kővetkező fellrivási bocsátották ki: Az ezredé>ea urs/ágos kiállítás áli.<lánosan elismert erkölcsi] aikerét nagy mértékben előmozdítana, Ija u Imxs-ti«s közönség a kiálli>ó iparosok által hoaott áldozatokat keilúképen méltányolná. E« terméssé | tesen el»ö aorban a kiáitiiott tárgyak megvásárlá-ü által löttenbeük. Előkelő köreink és általábm nagy iogyas<tó közönségünk a kiállításon meg--győ<ödhettek a magyar ipgr versenyképességéről és számosan oly kiiünö tárgyal találnak i a ipari osoportokbao, -u melyeknek megvásárlása által jelentékeny s/.olgnlaiut lehetnek a kiállításban részi vett ipiroeoknak. Az ezredéves kiállítás messxehntó jelentőségénél fogva is bixonyáre sokan kivannak egy-egy emléjtet beszere/nl, hogy u későbbi nemzedékek méltányláséi te biztosítsák h nagy neni/eti llnnep e méltó kerete számára Felhívjuk tehát a mélyen tiszteli közönséget, bogy a kiállítás hátralevő rövid ideiéi egyrésti szükségleteik fedezésére, másrészt emléktárgyaik bevásárlására a legjobban- felhasználni szivesked jékj hogy s hazai ipar iránt va ó elismerést aa ezredéves Ünnep alkalmából méltóképpen kifejezésre -juttassa. Budapest 1896. ssepi. 15-én. Az orozá\'goíi iparegyeaület nevében: Gróf Zichy Jenő, s. k. elnök. Gelléri Mór. i. k. aligazgató. A saept. 26 iíf tömeges lel rándulás alkalmával módiában lets városunk és vidéke felutazó közönségének is a felhívás szellemében cselekedni, smivel kélségieleufil a hanai iparnak pártolásához járul jelentékenyen.
— A Mtenyéenléa emelésre alakall ré»av.-t*reswulg. Budapest Tattersall (külső
Vilma) keze ben teljesen elmosódott n büszke, majd ssentimentalis leány szép sxefepe. Az érzelem hullátuzaiok gyors váltuzásal sohsem voltak elég kösvet enek. sobsem kifejezők. Ax ö stakitásábél a. ssiv, a lélek hiányzott. Kár volt neki e szerepre váliuikozui. SdrkSti (Szenfirmay százados) inkább hasonliloit egy kutyamosó tiesti-sio\'gáhox, mint egy dzsenllnten ámátörbős. Ami esepet ée kedveset láttunk, est egy-dül
0 mini readeeen, bravúroson oldotta meg nebéa feladatit, éa a közönség elismeréssel adósott: tölibssrtrőnként még nyilt ezinen la zsjoean íoíií-j tapsolta. Csó\'kájje (Domahiiayné) finom előkelő já\'ékat még a ro*s< partnerek sem tehették tönkre! \'
IRODALOM.
— A millaaaiuel ti\'tlTV látafsté tiilulpik keteaSi liriMIs •jutjuk I IV«|tkaae .KialltUal ILm-iMMkal" Gellért MUllluUl kaiauH kr. I éves lm»nruá| ■aalljAbál éa |«I»1<HI • krp«kk«l I frt. Vgytaax aia»i i;ilm I bt Barae < k 1*111 UUI képes I IMUM 90 kr. aiailM mílj. fcm lim*l kap, ka a klállitAin ntaaás np olt lartéskúllsa alkataival balant irt. Palécsf laéagMl *n bnéitw hlAI lilás Ba<dtker»erll nlnatatéja vtaavake kötve lervraiaaal te ■uaua kipplT 1 frt ZO kr laS>|Kil éa as eareétvaa kiállítás Kipw atiaaUU auu ááppsl ti itrvr^|aa*l ISO kr. — Badapeat terv ra|aa aadértáTlatkil a fóbb *pt-Ulek rajaalval I frt, — SU»;nl tarvra|»a a kiállíttat térkép]>«t M kr. t
Szarkasttői üzenet
LMRVla. Köszönjük. A levélhea .érintett közleménynek aamét a* láttuk. Postán vagy alkalmilag jött ?
Dr.
Felelős ajerkeeztó LéKl E ■
I L.
Laptulajdonoa éa kiadó: ríMCHKL r C L A f.
Hi rdetések;
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy daczára a nagy csapásnak, mely engemet és gyermekeimet boldogult férjem elhalálozásával ért, ügy a
ilUWái bazár épőletbeo, mint Budapesten a Koíüoatoi-Díczabao Jévő bótorözletelret
továbbra is fenntartom a magam és fiaim szakszerű vezetése alatt; főtörfkvésem oda fog irányulni, hogy pontos fin lelkiismeretes kiszolgálás által a nagyérdemű közönség bizalmát ezután is kiérdemeljem,.
Magamat a nagyérdemű tisztelt vevő közönségnek )ártfogásába ajánlom tisztelettel
ÍJ/.V. Flulovlts liiljOMUé.
Looomobil is gözcsápISoUp-készletek
IluUtA* éa tral(i|*|ia
f/,«itn> t:ia«4i|,NnraMj4ifear\'
.\'lií|tlf\'ltí|irk, "--tllf ru.Mk
I, IwiriMl. Nia^grSJMk.
nm IIURIA" 1>«I»W>»I»I«|»|»». >M<»kitWli4lf, ríp.rtsitk.kukortMa-
|UULUmUIH inunulM. lUhtIAk, örlö« malmuk.
ia laindn tgytb
gaxdaatfgt gépek.
Múlfitt itjttféktk MMhM tmgy*m * Mwhih MMul
Nyomatúit Kíacliel Klllöp Uptulaidoiiosiiál Nagy-KnttissáH, 1896.
Az uradalmi tisztség, *
>»jy-KzntaM. eeűl<-nók
XXXX1XXXXX XXXXXXXOOO*XAXXX X
XXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxx
n
Vadászati bérlet.
X A X
x x
A Méltóságos esztergomi lőkáp talan som ogym egyei J uradalmából a Tapsony és Zenyéri köziégek határában JJ fekvő 42ij cataHralis hold mező és erdő birtokán a va- f» dáazati jogot folyó évi október hó -i-től egymásután kő- g vetkező három évre zárt ajánlatok utján bérb.adni szán-dékozík. jg J
A zárt ajánlatok egyenesen a méltóságos fökáptalan- X | hoz Esztergomba\'adandók be szeptember hó végéig, J(
RECHNITZ JÓZSEF
okleveles táncztanár táncziskolája Nagy-Kanizsán ai Arany Isarvw iiálloáa disitermeben.
X í
A szerződési feltételek a tapsonyí tiszttartósági irodában megtekinthetők.
Mély tisztelettel értesítem a n. é. közönséget és tánc-V kedvelő ifjúságot, miszerint el4ayl<ea inasért
» Z tánciskolámban 5
B eddig a Ubető legjobbnak bűonguU, könnyen felfogható x táncztanmódszerem szerint az összes modern táncokból ok-% tatást adok.
X , Kívánatra háton kívül ia oktatok
X
X
X
X
X
X
Jk
X
s
X X
A tanfolyam a legújabb francia tanmódszer szerint f é. V w aaepteaaber hé 29-én veszi kezdetét. ^
W Működésemet leijeten a táncművészet oktatására terel m. X
WHKWWWffHK KKKKIfHHHHHHH ftS I S oktat&sbazi, melyben a test uabáhfoe is keüó Idinnyed J nnnniliTHnHwn_,__J n urtására suly helyeztetik, részt vehetnek gyermekek épogy g
AXX XXXXXXXXKXAXXXg j 8 mint , felnőttek. X
X Tanulók felvétetnék naponta lakásomon: Király-uka X
A nagy-kanizsai takarékpénztárnak, a Takarékpénztár-utcza és Deák Ferencz-tér sarkán levő házában, az ezidő szerint ifj Rosenberg Miksa által bérben bírt
boltbelylség
JHM. évi Mveaiher hó 1-tél bérbe vetető
Bővebb felvilágosítása na|(7«kaiiIx*mI takarékot pénztárnál nyerhető
^ Bonmkay-JéLt házl*m, ahol bővebb felvilágosítás nyerhető. X 1
Kiváló tisztelettel
2 A táncórák pontot betartása letUünős Jigyelemmel Ufrtánűe u
X X X X
Rechnitz József
okltvtUt tinestmndr
X ££ felfalván! A U. szülőket figyelmeztetem, hogy az ^
X >f általam feltalált legújabb rendszer szerint a gyermekek w
X I W egyen tartása fejlesztve lesz. X
XIX
XXXXX^XXXXXaXXXX^X^XXXXXXX
*1 XfflíXXXXXXXXXXOXX VXXXXXXX XX
NHírdetésekl
| felvétetnek Fischei Fülöp SÍ f. könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán, w&t
SS BBBBBMMasasaanaHHasaHaMMBi KuVS
fOLmSliB^BSni
78. szam
Nagy-Kanizsa, 1896- szeptember 21-én,
XXIII. érfoIjUB.
lm>iwMii|: f I-1 i « ■ • Ollop-ftla kés.
Í4, iiiiifl a lap saill—I ráaaéra naatkaaá afaéaa klsla»>a>
rauuiUa ImU asak ieaert kaatk* M) hnduiaU al
ZALA

Politikai és vegyes tartalmú lap.
KUMUrstal! Viroakás-ápeM : ftoW /SUp thyrtiri^liln.
ELOnman iaái:
K<«i éim II korosa (S írt — kr.) ruim é korona Hírt - kr.) Saladéira" • kerssa (1 Irt 50 kr)
Hlréatáaak JaléajMaa
liairatok »«■ kt Mattak tíaama.
aaáaittausk r
A Nagy-Kanizaaí- ét dél-zalai takarékpénztárak. a Bankegyesület, as Ipar- ét <tereafce- ia , dobni bank, a Nagy-ktmznai segéWegylet-aaövetkeset és a letenyei takarékpénztár. ju// _ a „nagy-kanizsai malátagyár és serföződe r. t" -hivatalos köolinye. neiaetánk, iti-j" a LLMlíVr
--\'T--<■ \'-\' --ronatkoaóTi\' jfiicbal FklíP M»f»-
uám ára : 10 krajcir. ](rK|«|eHlk Nr^V-Khii UnÜII h*teuktlá< kétaier: kmhW. i.tt«Jtt. _
vasárnap és coTitörtSlcöxL.
Háború és béke.
| követelményeire; hiába festi élénk színekkel egész rendszere egy pillanat alatt a radi-• la háború\'borzalmait,\'és iszonyú következ- lkális változás tüneteit mutathatja, teljes Nagy-Kanizsa, 1896. uept. 24. tményeit. hi4ba mulat rá az emlékezetben lehetetlen; és hiába való dolog voTna előre (—n.) A békekopgresszus, melyről már élő borzalmas példákra, a békés falvak és meghatározni valamit, a mi minden körül-előbbi számunkban cikkeztünk, befejezte városok feldúlt lakóhelyeire, az ipar, almények között meghatározhatatlan, ülésezését. Az ott megjelentek sok szép kereskedelem, a művészet vivniányainnak Nem szabad azonban elfelednünk, hogy
reménynyel, sok üdvös feltétellel távoztak, rombadőlt emlékeire. Az emberi vad ter kiki a maga hazájába. Vájjon lesz-e sikere | mészét süket az ilyendkre, csak a véres mükődésőknek ? Vájjon elképzelhető-e, hogy \'boszu töiti el szivét, s egész lelkét megbelátható időben, * mikép az egyik felszó- semmisítve.
laló kifejezte magát, a háború a mull em-r Igaz, hogy a jelenkor háborúi nem tart-lötei közé fog tartozni, s legfeljebb a hadi- hatnak oly sokáig, igaz hogy a jelenkor szerek, fegyverek, felszerelések fogják meg- háborúi által ütött sebek is talán hamarabb Őrizni azt, i a. nemzrtkfizrhékebiróság min-1 begyógyulnak, de kétségtelen, hogy a jelen-deh eshetőséggel szemben meg foga tart- kor rövidebb ideig tartó háborúinak is Itatni a békét > Nem mond-e ennek ellene | iszonyú- a hatásul^ s~vi
az interparlamentáris konferencia, az az illusztris testület, mely az alkotmányos országok legkiválóbb parlamenti képvise-tőit foglalja\' magában, ugyanannak az eszmének szolgálatában áll, a melynek a nemzetközi békekongresszus. Alig fejezte be emez üléseit, amaz kezdette meg nagyfontosságú gyülésezését Szilágyi Dezsőnek, a magyar képviselőház elnökének, elnöktere A legkiválóbb politikai férfiak
maga az emberi természet is, és elgondol- a következményei; - és mégis, minő tel-1 vesznek részt e tárgyalásokban, oly férfiak, hatöe, hogy a nemzetközi békebiróság jes megváltozása az emberi természetnek kiknek szava hazájukban döntő sulylyal biz. minden esetben oly objektív ítéletet hozhat, szükséges, hogy a háború egészen meg- Azért bármily szkeptikus érzülettel visel bogy mindakét fél belenyugszik határoza t&ba ? Nagyon szkeptikusok vagyunk evvel szemben.
szünhessék;..minő előfeltételek szükségesek ahhoz, iogy általánossá száljék az óhaj, hogy
tessünk is a békekongresszus működésének sikere iránt, látva ezt, hogy az inter-
a háborút — ezt a szükséges rosszat — j parlamentális konferencia minő mély tudáe-
A történelem egész folyamában látjuk, egy nemzetközi békebiróság ítélete váltsa mint gyűl fel időről időre a népek között fel ?
az az ellenszenv és gyűlölet! mely végrer "Megtehet, hogy a haladás a civilizációnak is véres háborúra vezet Hiszen megtörténik ezen érett gyümölcsét is meg fogja .hozni, és megtörtént ez .sokszor fajrukuri iiétgkl tle. kiüiemé
között is, hát még olyanok között, a hol közös jellemző vonás alig van. Hiába hivatkozik ilyenkor az ember a humanismus
idő mikor fog bekövetkezni ? Ugy hiszszük, hogy ilyen ember nincs. A jövőbe tekinteni, mikor az államok politikai életének
sal és alapos ismerettel tárgyalja az a nemzetközi békebiróság lehetőségének kérdését és mindazt, ami ezzel öeszefőgg: lehetetlen egészen feladnunk a reményt,
két viszálykodó fél között s igy mellőzhetik talán a háború kitörését Csak a románok — Urechia és társai — tartották magukat,
A „ZALA" tárcája. 7«iUaMc*tt«k
— A LA" stwhti tárcája. — fcF Irta asboas László. Jédé igéd, dldot] jövendöli, mily Hamar megmérte e múló világot, 8 az idS. útját, mig majd ez idí Megáll, letzeoezetten l Tul a mélység Él végtelenség tan már, melynek szem nem Láthatja végit. Nagy. mMy oktatással j . Megyek tovább s elmémbe nagy békével. Színig mn, mennyit elbir. a tudásból Edényem, többre vágyni: Srűlet vén. Most már tudom, hogy legjobb szót fogadni, Szeretni. félni, Bt egyetlen Istent, Szeme előtt járkálni színtelen, Gondoskodását megismerni mindig. S csak benne bistii; minden müvei Fölött irgalmas, meggyézé a rosszal Jé által és nagyokat műveié Kis dolgok által, gyengének itélt Tirgygyal világ hatalmát levert S világ bölcsét as együgyü szelíddel; A szenvedés, at igazság miatt Érésiig a legfényesebb győzelemre; Horn a hitének életkapuja I. Hálál; tudom már meqtanitva Annak példája által, kit örökre V Áldott Megváltómnak immár megismerik
Bár nem emelkedik Dante, Tassé, Milton mellé,
a seraft költészet alapi tója t Klopstock, mégis megérdemli, hogy mint a vallás a hazafiság s iharStaág megéneklfl|éröl megemlékezzünk. Milton Elvesztett paradicsoma buzdította Messiása megírására, legkitűnőbb költeményei azonban hytn-nuszai s odál, melyek emelkedett hangulatuknál fogVa a zsoltárokra emlékezteinek; mig egyházi dalai kevéabbé sikerültek. Főműve azonban a Messiás maradi, amelyet 20 énekben, 25 év alatt tudott befejezni A Messiás a megválté életét tartalmazza „Jeruzsálembe menetelétől, mennybe meneteléig". Tárgya a bűnös ember megváltása; a. mennyben az Isten és fia. taaakodoak az ember üdve fölött s megkötik az uj szövetséget s a íiu késznek nyilatkozik megváltani az embert saját vérével, mire az "atya kijelenti, hogy | véráldozatot elfogadja s az embernek bűnét megbocsátja. A Ilr énekben, a pokolban, ennek feje* delmei Ostzeesküsznek a Messiás ellen, a III. énekben az Olajfák-hegyén találjuk Krisztust, taoltxányai között, azután a cselekmény megészük a tanács elvégzi Krisztim halálát, a másikban Krisztus a balálra készül, az $-ik ének Krisztus szenvedéséi, 6—7. Júdás árulását, \'a 6—10. ének halálának leirását tarlilmazza.
Eddig a^ költő teljes lelkesedéssel van tárgya iránt, a későbbiekben a cselekmény s az anyagból .kifogy a költő s alig marad más, mint Krisztus feltámadása, átváltozása, s mennybemenetele.
A keresztény felfogás s a bibliai történet adta a\' költemény szálait Klopstock kezébe, a mig Miltonnál az ember eleste a lő momentum, melyen
a mese épül addig Klopetocknál, az embernek Isten általi megváltása a fő, s azért taati az a színhelyet a pokolba, ez az égbe. Ha Klopstock ezbtán költeményében hélyel hagyna az eleatt embernek is, költeménye bizonyára az emberiség talaján biztosabban gördülne célja felé, mig igy a cselekmény ellankad ; ■ a megfoghatatlan dolgokat nsm képes kifejezni, a a tetteiket lélekké változtatva, a kép»elelljr-temali___^-
Klopetocknek azért sokat köszön 1 némát irodalom, mert ö a német irodalom megteremtője, az ész ét szellem költészetét a szív értét és kedélyre fektette. A gondolatok nagyszerűsége, éa lonségessége, az erőteljes nyelveset, t a classikai torma ügyes kezelése uralja költészetét.
* I1L
A francia classicismus ridegségével conveoclo-nalis uzusával a kedélyeket nein levén képes kielégíteni, valami nthogy Racina s Corneille antik-szerű tragédiái |ém, a szellem a megrázkódtatások után vigaazt atheizmus s voltairizmus helyett romanticizmus!, bensőséget; bitet és vallást keresett ; a erre az utat Chataubriand: .A kereszténység szelleme* cimü müvével adta meg köve* tőinek, kik között legjelesebbek: Lamartine, Alfonz De Vigai* s Hugó Viclor. *
Lamartine 1790-ben született Maconban régi nemesi családból. Belley-ben tanult s azután utazást tett Itáliába. A Bourbonok visszatértével a tisztőrségbe lépett. 1120-ban jelent meg első köt-lemény-kötele: , A költői gondolatok" nagy tetszés között, mely őt a benne költőileg lefestett
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala. 78. nim. (1. lap.)
189ft szeptember tó 27-én.
88 Unger Eálmáo vármegyei Ilí-sd aljam éa Zabomiky Gén vármegyei központi axamtiaxt. nek egy éri önkéntest szolgálatuk teljesítésére szabadságidő engedélyezése iráni.
89 A várme,gyei hivatalszolgák kérvénye « irtat miszerint a 11833/9 jk. Ráma azon kő*.
6 At,W97 érre gzükaégleodö kstonabesza I láao1 •X*\'^*\' határozat, bogy a toiyé év a nyogdijt-■Aat pótadö tárgyában. jsasáéi 3 évnek axAmitfassék, reájuk n kiterjeas.
7 KfildőUségi jelentés egy ónaálló vármegyei r*^\'. -,.. . . , . mérnöki bívat^feláflitásalargyábiín. L.Sa v, kif\\ ^tJ.mUU?*m*Z?k
8 Küldöttségi jelentés az útadó égyrészinek ff^7^* ke,j J?nU * íf^Hm természetben való lenzolgáláaa tárgyában szaBSJy- f^gyszertárnak Eírágó-EÖrsre leadö átbelye-
tárai e konferenciáról. Ismerjük aa okokat! 4 A vármegye alispánja az 18B7/8-ik évekre!
közén a mult évben a brüsszeli konferencb Wltségelőirtnynfökatjó-
» Iváhagyás végeit bemutatja.
alkalmával kudarcot vallottak megkísértett! 5 A MgJ(!l elterjesztése as
nemzetiségi agitációjukkal, melylyel a ma- j 1897 évi betegápolás! költségek fedezéséré >zAk- j
gyár nemzetet befeketíteni igyekeztek, o« megáliapítá* tárgyában « w \' I a a. mai i__-_-»---ií I-i—
is elakarván hitetni, hogy a magyarországi oláhok minő rettenetes elnyomatást szenvednek. Csakhogy a Brüsszelben megjelent tagok wm ültek fd nekik. Az interparlamentáris konferencia* Budapesten i* fog végezni, valami nagy tisztesség nem érte volna, ha meg is jelennek. Igy sajnálatuk kifejezését egyszerűen tudomásul vették. —
Hogy minő eszközökkel képesek a mi román\' szomszédjaink dolgozni, mutatja az a lapokat bejáró bír, hogy emberei az interparlamentáris konferenci-nak jelenleg Budapesten idözö idegen tagjai közül különösen az olaszokat meghívták, hogy jöjjenek Bukarestbe, mert (Jrecbia és társai király Ö Felségének Bukarestben való tartózkodása alkalmával mintegy ellen-tfintetéskép konfereneiát akarnak tartani Ez \' a hír eddig valónak nem bizooyult, mert az interparl konferencia olasz tagjai megkérdeztetvén, kijelentették, hogy ilyen meghívót sem kaptak, a mit különben felhábo-rással visszautasitatnának. A külföld végre tán mégis tisztán fog
nélkülök i rM><M*t »,kot4M iránt,
9 A am. kereskedsiemfigyí kir. saimetfer ur rendelete a kéményseprési ipar gyakorlatára jnésve as 1895. évi december hé 2-án tartón közgyűlésen alkotott szabályrendelet tárgyában.
10 Ditricb Jánoa és Gallita József kéményseprők; kérvénye a Csáktornyái járásból álló kéméeysep- j, J/^1" rfi munkakerSlei kettéosztása iránt;
•11 Tapolca nagyközség szervezési ée egyéb a román liga í szabály reodeleteí.|
18 Ugyanannak a isniiúi javadalmazás tárgyában hozott határozata.
18 Nagy-Kanizsa r. 1. város képvisalBieetOle-lének a Kazinczy-meai izkolabás felépítése tárgyában hozott határozata.
14 A i.-szeat-mánoni körjegyző kérvénye fi-| zeiésének felemelése iráni.
I se>e iráai.
31 Nagy- és £ie-Rada köaségek folyamod vá-aya a paeaai közegészségi körből e kis komáromi kórorvoKÍ területbe leendő beosztása iránt.
38 Caic>ó. S/ent Jakabfa és o-Badavár köaségek folyamodványa, a mohosior-ajpátí körorvosi körből a kBveskállai körorrewí kerületbe leendő
33 A vármegye alispánjának előterjesztése la magyar nyelvben jeleskedő muraközi éa vendvidéki tanítók és tanalók éveokinti megjuialma-mszására megszavazott 300 írtnak minő alaphói fedezése iránt. •
34 Lenenrse-Tonaj község képviselóteetQietéaek községi mirány megváltoztatása tárgyában bo-sott határosaié lörvényhat jsági jóváhagyás végett beroulaitank.
35 Zala-Egersseg r. t. város kép»íaelőte«»lle-
Draskovecz éa Herousóvftcz községek halá- léaak a zalaegerszegi elemi iskolák államnaiisaa
látni, és h
ie|yes értékük szerint fogja meg-a románok rugdalózSait
A vármegye házából.
Zalatármegye törcényhatásági bizottsága Zala-Egtrsitgtn 1896. évi október há 1-én s folytatta törvényhalótági b izolltigi közgyűlést tart, következő -ákMarMMr" 1 "—~— ■. ~
1 Alispáni jelentés a törvényhatóságálllapoiáról.
2 As elhalálozás által megüresedett árvaszéki elnöki állásnak, s az ezen áldásnak betöltése következtében esetleg\' megüresedő más tiszti áflásokaak választás utján való betöltése.
■8 A mm m. kir. belügyminisztériumnak I. évi 60366/U. ea. a. kell kórrendelete az 1897 évi ■egyei költségvetés eUéaaiiéae ée teltei-jent é«« lárrrábas; — eszel kapcsolatban a vármegye 1 1897 évi költségvetés tervezete.
rozaia a körjegyzői fizetés leszállítása tárgyában.
16 A Belicsa ée őrség kőzaégekböl állö őrségi körjegyzőség elnevezése tárgyéban jaleniéa.
t7 Légrád közaégoek a k ősségi legelő keaeléae tárgyában hozott határozata.
18 Tót-Szent-Mártoa és Molnári közaégak hfáffV« a nyári menedékház éa á községi tan nó segélyezése tárgyában.
19 Mayer László- zalabéri lakóénak közaégi kisbíró*a történt választására vonatkozó iratok bessetatialnak.
80 TíhaüV község határozata & kiahirói állás memünteténe tafryábsn.
21 A. boldogfai kőa«égi íbIü járók választására | vonatkozó iratok lelebbezéa lolytán bemutattál-aak.
28 A fogadók) vendéglő, kávéház és kávémérés iparokról azóló.siHhályreudeiet módosítása.
83 A regale jog alapján gyakorolt ital mérési BzlwakNJI liólé szabályrendelet módoeitaea.
84 Ceeeztreg község határozata, melylyel a cseszlregi róm. kath. templom kibővítése költségeire az úrbéresek erdejéről három évi vágást felajánl.
86 Tormaföld község határozata a boriialsdó kivetése tárgyában. •
28 A lelsöezemenyei közgyám kérvéoye fize-téee megállapítása iránt. ___^ \'
27 A leteayei közgyám kérvéoye fisetéee megállapítása iránt. -
tárgyában hozott határosaik ée a szerződés törvényhatósági jóváhagyás végett bemutattstnak.
36 Ceukoveez község kápnaalőtesilleléaak leiekkönyvi kiigazítás tárgyábaa hozott bálára, sala törvényhatósági jóváhagyás végett be«u-tattatik.
37 Szigliget község képviselőtntalélénak telek, könyvi kiigazüáa tárgyában kjáliilolt nyilalko-zarn törrényfaatósági jóváhagyás vége^ bemata>» taiik.
38 Tapoica község folyamodváaya közaégi pótadü leírása tárgyában &5ö2rfl6: jk. ss. a hozott tvh. bizottsági közgyűlés határosat helyes* bítése iráni.
89 Zalabér község képviselőtestületének a község 1400 Inos regale kötvényének eladása tárgyiban hozott határozata törvényhatósági jovánasyáa vágatt hemutattaiík.
4Ü Sármiállék k«Mg 1 fi\'i 1 f\'fnrodTKKfa"
a-zalavölgyi b. é- vasútra metsaavaaoit KJOOtit boizsjáruláai összeg erejéig akesatbelyi takaiOk-pénztárral kötött kölcaön ügyben kiállítón köa-jegyzöi okirat jóváhagyása iráni.
41 Felaő-Eöre község képviselö\'esiülelének községi pöUdó törlése tárgyában hozott határozata, az ezen haiározal ellen az ottani tanító által beadott felebbezéeeel együtt bemutattatik.
42. Jóssel főherceg öleiiiégáuek tftmÖMU leánya; Mária Dorotbea kir. főhercegnő ötenaége eljegyzése alkalmából iatézeft üdvözlő leliraia.
szalon-élet s európai hangulat folytán egyben jeles költővé avatta; amely még emelkedett .A vallási és költői hangzatok"-lud- -és .Joeelyn* c. ydilli eposza áltaL lH30-ban a francia akadémia tagja, ÍMH-ban miniszter letL Históriai müvíil nem említve, báíran állithaijuk, hogy Lamartine a vallás köUője: Isten, természet, ember vannak beíeíoGva költeményeibe a legszebb változatosság ni 11 lélek küzdelme, harca a kétséggel as Meni felé tőrré, — a hit szárnyain a magasba. Elégiái a kiábrándult szív sóhajai, s töprengések a világ rendje lőlőtt, mélabús merengések, Biiket a mulandóság érzete szül, s mely a nagy természetben kívánja elérni enyésztéL Tan Byron yilágféjdalroa, tán Oaeián, vagy Chataubriand telték ilyenné Lamartínet, de az tény, hogy á francia lyra megférem tője s igazi yallási költője: Lamartine.
Lamartine nyelve dallamos, de a költemények ünnepélyes hangja fárasztó s a páthosz lolytán Vesztenek természetességükből; a hit igazi balzsama azonban nem mindenik költeményéi halja át, sőt a küzdelem, a vergődés, a bizonytalanság áccordja tőr át rajtuk. Költeményeinek egyik llgszebbike a kővetkező:
A haldokló keresztény
Mit hallok f Kondul a szt. harang fölöttem......
Jfily csoport ioioxg itt sirta körülültem ? Kiisk szil t gyászdal 1 halovány fildya fény ? Halál, ts hangod ez, melytől megreszketik? Hogyan ? Utoljára ? Ébredek, ébredek A haléinak rétén I <>
Lamartine után tűnt fel Hugóval egy időben De Vigny Alfréd (1792-1863) ö is\' testőr lelt s a kapitányságig vitte, mivel azonban kaloBiT pályáján a költőnek a prózai gondolkozázu tiszttársaival — kiket ő lenézett — sok baja volt, csakhamar nyugalomba vonult — a az Irodalomnak élt egyedül. Halála, mely 66 éves korában érte el, jótékony volt a költészet terén leszorított, a vallás terén hitet vesztett költőre. Első "költeményeit, melyet Tibul Propero-téle idyllel, a bibliai tárgyú költemények kiivették. Molse, Eloa e szép etbrazélö költemény, mely De Vigny leg-\'
híresebb költeménye, (melyből egy szép részletet is közlünk alább —) a szellemek, az egiek világát festi szép s elragadó befejezéssel. A költemény hősnője: Eloa. A költemény myslerium 3 énekben: az első a születést, 2-tk a kísértést, a 8-ik a bukust tárgyalja. Eloa akkor születik, mikor a Megváltó az égi vigaszazal a földre szállt z Lázár meghalt. Jézus, Lázár barátja, ennek két nővérével belép a lakba.
Oá ! szt. tüz szikrája, égi lángból esve: Halhatatlan lakó t mulandó tei[be I Oalasd rettegéad, a halál tár reád! Bonsid ki szárnyaidat, törd szét bilincsedet, — Lerázni a terhit, mely rád ntkétkedsU -Es a halál tehát? !
Jgtn 1 óráimat néni ssámitja többé Az idS I féemyei Hátiakba vezet bé ügy fényez kalauz s mellettem it marad. Lelkem már felült a fényparipára, 8zéUndik az ür; a föld nt/ils tara Alólam kiszalad !
í
Mit hallok ? Almomtól mily bus felébredés i Oyászkangok hatnak meg: zokogás és nyögés.. Száműzetésemnek társi! 7T uraltok ? Sírtok, pedig-én már ki it ürítettem A feledés kelyhét, és elbűvölt leikon Szárnya égbe uattoif.\'
Mindnyája sir, Jézus hiába mondja: alszik, Maga ii a mint a ravatalra hajlik Könytt ejt. tzenl kányát, mit csak barát ejthet. Sssllö föl mm itta t drága könyessppeZ —D* szeráfok rejtik, láthatlan leszállva. Puha, lágy kezekkel, gyémántot prnd&a, 8 csodamód felvitték az égin Az Ur zsámolyára, szent színi tléht. Az örök éber etem amint rája pillant, A csodát ajándék reszketőn mtgetilianl. Szent télik kiönté ertjét Brdja, Az isteni könybt örök éht szállá-, Mintha nap tüzében tömjén hamvad, ég el Vakítóan sugárzik bibotlángu fénynyel\'. A tündöklő urna tnélyiUl eképen Diát egy lény Icti ki ragyogó fthérbin. Msgizólal tgy szózat: tdoa ! 1 azonnal, ,Itt vagyok" fthl rá s megjelen az angyal,
r ^
Eloa : a szeretet éenáoalom angyala, a meny örömei tőst is folyton Luciferre, a szép gőgös angyalra gondol, a ki kevélysége-miatt pokolra UazittalotL
(Folytatása klveUaaik.)
Naffr-KaotaBfc vaaámap
Zala. 78. nám. (S. lap.)
1898. weptember hó 27-fa
43,\'Zala-£ger*zeg r. L vároa képviselőiestül?-felének, a város*némely utcái gyalogjárdáinak ftsphsit burkolattal leendő ellátása tárgyában koaott határosaié törvényhatósági jóváhagyás vegeit bemnlattátik.
44. A vármegye mezőgazdasági bizottság ■saalakelásárói szőló jegyzőkönyv bemufattatlk.
jő. A vármegyei számvevőség által mtgvizs-gtlt községi költségtervek éa hitéi számadások törvényhatósági jóváhagyás végett bemutat-latnat
46. Udvsrnok kösaég képviselőtestületének a töaség tulajdonát képező 1050 forintos regale viitsági kötvény éa községi ingatlan eladása tárgyéban kosett határozata.
47. Saeatgréth polgárváros köaég képviselőtestületének a község talajdonát képezd 1160 forintos regalsváltaági kötvény eladása tárgyéban hozóit határozata.
46. Nagy-Lengyel község képviselőtestületének telekkönyvi kiigazítást tárgyaló határozata.
49. Csatár község képviaelőteeiBietéoek telek-köayvr-kiigaziiást tárgyszó határozata.
50, Szilvágy község képviaelótesiületének községi ingsl\'aa szerzése Mrgyában hozott határozata \' «
61. Bakónak község képvisetótest&aek ingatlan sladáaa tárgyában hozott határozata.
61. Bazsi köaaég képviselőtestületének ingatlan szerzése s eaen célból kölcsön lel vétele lár-gykbaa hozott határozata
53. Fefső-Szemehye kösaég kévisélőlestüleiének ingallsn szerzése tárgyában hozott haiároaata.
54. Légrád község képviselötesiűlének a község lalajdoaát képező ragaleváltaági kötvényre fel-venní szándékolt 16000 forintos kfilcsöa tárgyában hozott határozata.
65. Csabrendek kösaég vadámti jogának szabad kézből való bérbeadására vonatkozó községi határozat jóváhagyáa végett bemutattál ik.
évi XX-ik l.-cz. 201. g-ánák módosítása tárgyában áa omlggyülit képviselőházához intézett feliratát negkOldí.
67. A soproni kereskedelmi éa iparkamara, az állati járvány betegségek miatta törvényhatósági] atba -tt^ir*"^ V\'-itt1\'—tilalom koilálutáaa tárgyiban a nm. péozügyminister úrhoz intézett reliratát közit
68. Torda-Aranyosvármegye közönsége a földadó ieasálütáaa^tárgyában a nm. pénzügyminiszter urhoa felffaiái megküldi.
iskola saegéaysoran éa azorgalmas tanulói jutalmazására külön-külön 1000 forint, összesea 9000 forint alapítványt tatt
— Petráa Ilklla fókadaagy, a m. kir. 90-ik honvédgyalogesredbep, a Lúdovika akade-miákoa magyar nyelvtanárrá nevaatelelt k. ES rtinkből pénteken távozott. Cssládjs a napokban fogja öt uj otthonába követni.
— Ragy-Kulssa — Badapsstea A nagy-kanizsai vasúti állomás szombaton délelőtt egész világvárosi színezetet öltött A fedett per-rabon divatos hölgyek, ropogós szoknyája, kackiás póraök, megelégedeti, piros arai főldmivelök éa fekete szalon ruhás férfiak egész sora zajosan hullámzott fel él alá, kiknek mellükön ott díszelgett a kis nemzeti-szinü szilig é felirattal ,Xagy-Ka*uga.\' A második vágányon útra kéeno állt 39 személy kocsiból álló külön vonat 2 disaesen fellobogózott gyonvooali géppel. A polgármestert éa rendőrséget vivő kocsi szintén sürün tele volt aggatva lobogókkal éa vkágko-szornkkal. E nap, melyea a kanizsaiak Budapestre atsztak a kiállítást megtekinteni, valóságos Ha-nepazámba ment a városban. Már kora reggel a jó vidéki atyafiak egész serege ünnepié öltözetben, kikeni baituiezal büszkéi járták be a város utcáit Tiz órakor már künn voltak az állomáa-nál, éa elhelyezkedtek a kupékban. Még az utobó pillanatban ti jelentkeztek számosan, hogy ők ii felutaznak Pestre. Vkssy Zsigmond polgántaata-rfink, mint vezető mindenütt rílka pontossággal teljesítette nehéz feladatát, mert a 800 réntvevő héayelmea elhelyeikedéséuek terhei goadja, sz ő vállaira nehezedett; farkai Ferenc kedélyei alkapitányuak, még t nagy zűrzavarban ii mosolyogva segéd keiett neki miadmben. A vidéki felrándulékit Viom Ferenc a ksjjztai járál fő-szolgabirája vezeti. 11 óra 90 perckor megtzóltlt az Indoláit játzö harang, felhangzott a gép élea fütyülése és a vonat tajjoe éljeaaéaek éa kendő lobogtaláiok kőzött Urotogott sz állomásról. Aa első állomás, hol a róriH szünetel Komárvdrot, itt a kia komáromi, galamboki, komárvárosi, b.-msgytródi, merenyei ielrándslól&ezállnak be, után megállapodás nélkül folytatja útját Boglárig, hol vizet szivattyúznak. Ezen kívül ettk
Fehérváron Vesztegelnek néhány perézig, mig a
— Haeremeeétlese esés. Böraieca kóeaég-Beri (Zak m.) A\'a^y János birtokon kocsisa a bó 93-án gyümölcsszedés végett felmászott egy fára. Midőn néhány méter magasaágban vak, lába inegcsussott, a földre zuhant ia röftőa a^ifM kait.
- Halál naki késbea. Kis-Rác* községben Bajkó József 96 évea löldmivea a hé 23-án délután vatéa köabaa kirielea Bssaarngyoti. A mezőn dolgozó muakáaok segítségére siették, de hiába volt minden fáradoaáaak. Rajkó aem tért többé magábaa szívszélhűdés rögtöni halálát okozta.
— A budspesti Plaatleen njabb látváayaa-sággal gyarapodott A budhisták inát a lélekvándorlásról mutatja be megénékitve, nagy feltűnést keltve. — ..
- á aalllennárla klálllUa alkalmából nagy kftfintetéaben részesült a Di\'maaat tntwértk (Budapest, Dorottya-uloa 11) azflcs éa ttörme-áru nagy kereskedő eég; hol a legújabb divata prémgallérok,oöi konfektíó buugáruk a legjutá-nyosabban kaphatók.
Klaáé lakáé. Elköltözés miatt a Kisfaludy utcában egy 4 szobás lakás, kocaisaü, ístáló, pajta, piaca éa pedláaaal október ké 1 tői kezdve bérbe adaiik. Bővebbel a kiadóhivatalban.
Színészet
Szerdán eeíe Htgytüy (Jyala jutal omjátékául előadták a »Színházi képtelenségek «-et. A da» rabnak niaca semmi tartalma, sete caak kaeagaá lehet áa Btgymsy (iyala miadsol slköveiait, hogy közönség jól mutasson.\' Leopold Fraaaasska mint mindig, aa tlktkfal ia saépeaéeekell áe ugy látásik most már több goadot (érdit a játékra ii. Dobó Sándor Igéaa térméazetaaae játszotta Ripacs színészt. Jé volt még Dsűt Henrik és GtikM Jelit.
Csütörtökön ,üontky házat Hercztg Peresei legújabb darabja kerlUi aziare. Bármennyin ia kelnénk pártára Dobó társulatának, da aat a legjobb akarattal aem moodhatjak, ivilun darabokban
Sárküai Árpád (Nemere- Sándor
de <
60, Zólyom vármegye közönsége az állami anyakönyvek vezetésénél életbeléptetett eljárás egyszerűsítése iránt a nm. betfigymíniazter úrhoz intézett feliratát közli
60. Msroa-TordavSrnsgys közönségének átirata aa cáredévei ünnepély ahrafmftltál fc ári jnnius bó 6-áa Ö. Csáez. és Apóst Királyi Felsége elöli végbement hódoló felvonulásban részt veit törvényhatósági bandériumok, orazág zászlósok, lópapság ás a lörvénybosás mindkét háza tisztelgő küldöttségeinek körképes fsalménybeu leendő •egörökiiése iránt.
61. Sopronmegye közönaége, a törvényhatósági . tisztviselők özvegyei réséére járó halotti negyed "TSjtSnfi kiaiolgáltatása tárgyában a nm, belügy-
miniszter úrhoz intézett feliratát megküldi
61 Abauj-Tornavármegye közönsége a törvényhatósági lisztviselók javadalmazásának lel-emelése tárgyában aa országgyűlés képviselöbá* záboz intézett feliratát közli.
68. Dr. Marigin Károly megyei liaati főorvos Dr. Feldmann Fülöp orvoeludori oklevelét kihirdetés végett bemutatja
64. Dr, Msngin Károly megyei\' \'isati főorvos Dr Oesterreicher Sándor orvoatudori oklevelét kihirdetés végett, bemutatja.
61. Dr. Mangin Károly megyei tiszti föorvoi Dr. Nagy Lajos orvostudori oklevelét kihirdetés végett bemutalja.
~ hírek.
— Háaaaaág. Kartscbmarofl Leo, nagykanizsai izr. kántor fia: dr. Kanissai Sándor, a Varaidon állomásozó zágrábi m. kir. 96 honvéd-
gvalogttrtd Ihrtzjtld Hi
ezredorvoie, okt 4-én kőt házas Hermin kistaszonyoyil a pozsonyi zsinagógiben. *■ *
— á aalnlaaler kéaaáisefe. A vallás- és közoktatásügyi miniszter nyilvános köszönetet és elíseeréat mondott a nagykanizsai talcarikvipitdr rUninyiártttdgnak az alkalomból, bogy jubileumi a közgyűlésen főgymnasam és felaő kereskedelmi
gépeket kicserélik él innia egyenes abudaiááU-vasúti állomálig megmkitái nélkül megy, hova d. u. 6 órakor érkeznek meg. A vonatot a vasat részéről Krautt Fülöp fÖÜsit kiiéri; Gelsei Gul
I mann Vilmoi kir. tanácsol 800 drb. utalványt boesájtott uját aJáiráeával a felrándnlók jegy-bizottságának rendelkezésére, melynek felmata-táaára minden réiztvevö a kláttttái területén lel állított nagykanizsai sSr-kittolába* egy pohár IŐH kap. A Kirándulók kőzőtt van 400 ftldmives, 100 iparéi, a többi a társadalomnak mjadep osztályából, köztük számot városi képviselő ét a nagykanizsai járál összes körjegyzőt, kik i^ját közigazgatási területeik felrándulóinak rendelői.
— Nagy rladalons volt e nnpókban Záklnyban, A j>oitát kézelő 17—18 éret csinos nfispök) sok gonddal éa jó akarattal kiaasstony keső esti órákban azon rémhirrtU\'áTszotta meg uerepél. lepte meg a község lakosságát, bogy betörtek a peiláhivatalbaé Nyomban -értesítették arról ugy Zákány, állomás, valaasínt a gyékényes] álloméi tisztikarát is, mely utóbbi aegélymoadonynyal sietett a szép poetáakieasazony segítségére, A község fiatal káplánja is caaknamar ott teriaelt áa vigaaaialni iparkodott a rendkívül Izgatott állapotban levő kisasszonykát, ki caak nagy nehezen tudta elmondani: hogy álmát megzavarta a szomszédos helyiségből jővö zaj, mely nem eredhet másból, mint hogy rossz emberek behatoltak a posta-hivatalba. A segítségre jövők tanácskoztak, hogy miképen fogják el a betörőkel. Végre elhatározták^ hogy a bátrabbak köaűl keltő fegyveresen hatoljon be a szobába, a, többiek pediglen körülfogják gz épületei. — Alig, hogy az ajtó itlnyilt, kél lövés ballatsitik, a poitár-kiiamony elájult, a kűnnlevök legtöbbje magfutamodikza-reaak akkor csillapodik le némileg az iagaioiiság, midőn a két lagyverea térfiu tttüstiiag odahagyták alakja sértetlen állspoibsn feltűnik. .Agyonlőttük a gazembert\' mondá az egyik ,és milyen hideg vén lanuaitott agtaámber* mondogattáa máaik. .Ülve fogadott bennünket villámszóró szemeit erősen ránk szegezve; mi oéloalunk, lőttünk és a gazember élettelenül zuhant a földre.< — Lámpást liostak és borza az tó látvány tárult a belépők elé. A földön élettelenül bevert a azomsaéd — lekole macskája, mely feldöntötte
hogy a aéalhat. páspöki a Itgaa-
vslami i (Nemere ~ St ügyész) keaében voll a tőazerap, gyobb igyekeaettel aem bírta e rokoasaea vas alakot elfogadhatóvá founi. Az 0 alakításából hiányzott a férfiaa önérzet éa bBaakeeég éa sgyik örökös hibíji, hogy ha hevseebb érzelmeket kell kifejezni, ugv rögtön hamit pátboszszal saavaJni keíHTaríían.(NemerePálarad. ügy.)jó komorral játatotia még szerepét. Aranyony Jaaka (Margit) mint rendesen sok beusöaéggel, tedvesea idta a naiv leánykát; OsdádaTilatia (Saas Btelné^szintén kitűnően faléit megjetadatának. Ststtnsr Arankának (Hontby Ida) es alkalommal volt egy kél sikerült jelenése, melyekben magával tudta ragsdni a köaOnséget; Delly Henrik (Hoathy
taépsa
Pénteken zóui-előidátban a .Figktktí\' ismételtek. Abelesst ei alkalommal DcU igazgatóját-aaotta. .
Szombaton: Leopold Fraociaka jutaloasjátékáal a , Boatorkányvár* nsgy operette adatott Erről bővebben jövő itámunkbaa. (—d.
Mbar:
Vtsárnap délután: a Peleskei nótáriui.* • este: Goldalein Saáli a Számi leáaya,
Hétfőní buctu tlőadáa^Nebánoa virág operette.
Vegyesek.
— IsdsgoiU Rapté, as ajeácirtk lapja. tl*a-kaa aaltkaaiak atg a magyar kSaOnsig annak a Usannyolo ■agyar ^jiágirénak aa osatáro, akik <a lilán Ialias várával áltlatílag adahogyták a Pesti Napié norkeasiMgát áa isgalapltollák a magok arojábdl, minden vállalat aailMaá-val, a saerkanllleig saját tulajdona gyanánt a Bndapeali Kaplii-t. A leikas kia csapat most alig ntgy hál Islorgáaa atán a eaabadelvt magyar kBaénságnok Irgkadvaltebb ejeág-asolgáltatéja lett Magával hoaván a rigl aHrkwatlsQMI fényes i< jdhlrU Irél neveket] bámnlatoa aaorgaloaaal éa kitartáaaal gyltjtvtn mindennap Sasaa mind aat, ami a szar-ktssiStág, a lap aaabedalrt áa független politikájának, nem-seU értllelések áe aagaa laléeáaek alndaa kaaaoaatgy érákén limitlildll blaaayaágál adja: — a Bsdapeatl Napló au
-- IS Ida \'
Bár jnea ostk kelelkeaéeásak ttrtéaetábea aj éa eredeti,
, , . i____, TV* 7",| a köaöaaég aaiapátlálaak gyors hlktltéaébaa la eddig aea
hivataioa asztalon levő állványt és ennek zöreji Utou ^ miut. g, ^„Ua aaáa arra vall, hogy.
-----UÉHl IBudapesti Napló alapítói megérdemlik aat a láaoga-
okolta a nagy riadalmat,
Nagy-Kanizsa, vasArntp
Zala. 78 szám. (5 lap.)
1896. saeptember hó 17-én.
| HIRDETMÉNY. &
T Van szerencsénk ezennel a n. é. közön-í ség szíves tudomására hozni, hogy a város-I ház-utcában levő irodánkban mindennemű 4 villamos világítási és erőátviteli munkálatok £ elvállaltatnak. Ugyanitt az ezekhez szűksé- j? ges mindennemű felszerelési és berendezési £ tárgyak, lámpák, világító testek stb. a leg-i1 olcsóbb árakon kaphatók. , jf I
í
Nagy-Kanizsan, 1896. szept. hó. Tisztelettel
Franz Lajos ét fiai. $ §
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X |
* Vadászati bérlet. 2
X A Méltóaágnf —it»rgomi lőkáptalan jompgymegyet
* uradalmából a Tapsony és Zenyérí községek határában £ 2 fekvő 4813 catastralis hold mező és erdő birtokán a va- J J dászati jogot folyó évi október hí i^öl egymásután kö- X X vetkező három évre zárt ajánlatok utján bérb^adni szán- JJ" X dékozik. _____________ \' S
X A znrnn^:______ . j^l
W\\ m
__________________ „ *
-------o w JJ
X Az uradalmi tisztség, x
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
! gXXKBOOOW X»0000<ÖOOOCmj 5 RECHNITZ JÓZSEF
p okleveles táneztanár láncziskolája
% Nafy-Kanltsán aa Arany fliarvu nilloda ^ dísztermében.
V Mély tisztelettel értesítem a n. é. közönséget és tánc-jj kedvelő ifjúságot, miszerint elénylaea Isaert
w f tánciskolámban?
X eddig a lehető legjobbnak bizonyult, könnyen felfogható X táneztan módszerem szerint az összes modern táncokból ok-X tatást adok.
Kívánatra házon kívül la oktatok, tanfolyam a legújabb francia (anmrfdszer szerint í é. yf sirptenker hé 29-én veszi kezdetét.
>f Mtiktidieemet teljeeen a táncművészet oktatására terelem. A Az oktatásban, melyben a test szabályos is keUS könnyed A tartására suly helyeztetik, részt vehetnek gyermekek épugy X mint a felnőttek. u.
y A zárt ajánlatok egyenesen a méltóságos lőkáptalan-£ hoz Esztergomba adandók be szeptember hó végeiy,
ÍM- A=-szerzŐdési feltételek a tapsonyf- tiszttartóéi lfő^ X dában megtekinthetők. «
V Tanulók felvétetnek naponta lakásomon: Király-utca Borrmkay-Jéle házban, ahol bővebb felvilágosítás nyerhető.
Q A táncórák pontos betartása különös Jigyelemmel történik
V Kiváló tisztdettel
5 Bechnitz József
A okttntu iineotmnir
w Felhívási A t c. szülőket figyelmeztetem, hogy az általam feltalált legújabb rendszer szerint a gyermekek W egyentartása fejlesztve lesz.
XXXXXXXXXXXXXOXXtfXXXXXXXÜ
oooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Q I7jaá*lrák lapja! ___- rjnáglrók lapja!
JBTTDAPESTI 1TAPLÓ"
í magyar sajtóban páratlan az a siker, amelyet a t
EXTTAPEsTI O
mindjárt elaü megjelenésekor arainu éa aa egész világsajtóban példa nélkül való, bogy sgy sterkesstSség maya alapított tolna és adna ki politikai napilapot. _\' ,
- ^ BXJID-A-FSSTI ZTjSJFJLO
a szerkessiőeég tulajdona, nem adta magit semmiféle vállalkosás rendelkező hatalma alá. Független tehát felfelé, lefelé i« minden iriaybaa-
A BUDAPESTI NAPLÓ
a msgyart iatélUgentia lapja. Politikája - a- legtisziibb saadadelvü ségnek és a magyar nernset igazainak, utján halad.
A „BUDAPESTI NAPLÓ"
a melyet a Pesti Napló jnlius 30-án testületileg kilépett szerkesztősége alapított, hasábjsin egyesíti a magyar politikai, irodalmi én ssurnaliastikai elei legelőkelőbb neveil.
A Budapesti Kaplé IluerkessUJe; Vfsil JéaaeY. Badspuü Jlsplé teleitta uerkrulóje I Iraaa láadsr
A Budapesti Napló belső dolgozótársai:
Ábrányi Emil, Clair Vilmos, Carri Gyula, Erőa Oyula, Fái Béla QergHy István, Holló Márton, Horváth Elamér, Janovioa Pál, Dr. Kováoa Jenő. Lyks Károly, Márkus József, Thwy Zoltán, Marki Adolf, Dr. Márton Mikaa, Pepp Dániai, Pékár Oyula, dr. Soltész A golf, Sváb Tivadar.
A szerkesztőséghez csatlakozik a ktllsö munkatársak, cikkírók és tárcaírók díszes sora:
Agai Adolf, Beaaenyay Ferenc, Békefy Antal, Eötvös Károly, dr. Hagara Viktor, Feazl Oéza, dr. Haláas Ignác, Kupa Árpád, Ma-lonyay Dezaö, Munkácsy Kálmán, Szabóné-Nogáll Janka, Szana Tamás, Szántó Kálmán, Tömörkényi István \\
A „BUDAPESTI NAPLÓ"
roraiai gasdagok, értesülései kitűnőek. A a egén aiaágfrta, aievea lemperamenlumoa és minden rovatában as izláet, as előkelőeéget ée a megbiahatéeágot ismeri legfőbb törvényének.
A Budapesti Napló
egyedül jogo»itott magyar kiadásban köaliGeorgee Ohnet világhírt franoin irónak ■ Hiába való gazdags&g* cimü remek regényé, amely* nek összes eddigi folytatásait megküldjük ujonaan betépő előfizetőinek
Előfizetés: Egész évre 14, félévre 7, negyedévre 3 frt 50, I flóra I frt 20.
Mutatványszámokat 8 napig ingyen küld
a kiadóhivatal
Szerkesztőség: Ferenc-körut 28. Kiadóhivatal: Teréz-körut 41. szám.
Olvassa mindenki
az újságírók lapját!!
a „BUDAPüISTI NAPLÓT"
:>dooooo:
Nagy-Kantna, vasárnap
Zala 78. szám. (4. lap.)
szeptember hő 27-én.
Bádspéstl Naplónak IMss is aagbiakatiP 4r
lást. A
taattiaai, komoly, tarUMhi politikai ajkkal, a aa|ysk nyo aatikosú Inaik » kalolkaeiséro i\\|. dn pollUktl mlyrs ■árts Jolsntékmiy pjitig vilaaéayét, tánarovatáaak msjtss Irodain! aaiamaala kltíujim ui(k«il)ll kóagasdaiágl ro v*tn, gaadsg Mr- ia nttvoMotl ronts s ngyili ktslmisy*-iaok váltoaataaaága is folyton gyarapodó bMsD! sápról asprs tksissoMan tana*kodnak arról, kogy a Sodapaatl Kapld Nsyasaa mogfolult a lagvérsMoobb várskosásaak Is asisiy megjulimésit nagalitys. -. A Badspokll Napló ssarkossttlliga, saaly csakis addig nraakáaaigára, hírlapiról tikorolro hivatkozva is a küsönaóg saimpatiijíra appsllálra fogott lioaaá bátor villslkouhálios asm csalódott Oabtislmibű ts ntm csalódott a kósSaiigi boa, aaaly nagy Mototolt*! karolta isi tlgyit sa slítf psro tsi h*ra\'És kogy a ktsSssig sa csalódjék basao arra vili vatvo ssatSdatlu baagóaággal la tsttSsadéassl ttraksilk. A ■arkiwMién, amélynek hatat tagfal : Véasl fi—l. IJasol-kasatá. Braaa Siador, DaMfla ssarkassti, Ábrányi Emil Olsir Vilmos, Cint Óvnia, Kröi Oyala, Fii Bils, Oorgoly latráa, Holló Hártsa, Horrétk Elemér, JaaoTica Pál. dr. Kovács J.oó, Lyka lároly, Márkus Jóaasf, dr. Marki Adolf, ár Mártás Miksa, Papb Dáaial, Pakár ttyala, dr. Soltin Adolf, Aráb Tivadar, Tliary Zoltán napról-napra agias lalkaaadiait. taoaa btf^aplMl kvalitásait Titsl a karcba. Báaigra sjilraljiijjpso abban aktlsOBSukatáraak diasaaasragi smulybíl oaak Agai Adolf, Boaaooyoy Faraac, Sikoly Antal KStvBs lároly, hsai Oésa dr. Htfara Tiktor, dr. Baláas Ignác, Kapa Árpád, Maloayay Daasá, Moakáosy Sálnál Saabósá-MogáU Janka-, fsaas Taaás, Saántó Kálmán, Tömír kiay Iftráa aivail cmlltjílk most.
Ex a rugója a Badapeiti Napló addigi páldátláa nagy siksriask éa blstoaltáka járandó aailárd •aiaataaclájáiiak Éa aif agy. Annak as a|ságatk, amely aaskU niási, caak asarkaaatüaigi áa a kSsDntigi, amoly sommt/ólo idngaii (tka asolgiiaubaa na áll ia oaak a maga mankálkodó osibaroiaak, mt>g a magyar kOaSasiguok, a sisgyar kaaá _ Ulk. • sUgat- Ifsatl Sgytk—áa a magyar btdahUigsak aa irdakail asolgálja : allisa a filggatlaoaigbo Sosmüiaa aoai hasonlítható kalatasa nrófnrrn«a ra, Otvff -iflnfc-llfyylBiit ajtmt ia SnShFya1ra tlailap.il ir.vra>a L. IsnétslTO a lagmolagobban ajáaljok aa njrngot ulvaaáara sa újdonságok Irint irdaklMfikaok ia valóaágoa lelki ipSliaOkr* aaakaak, aklkaak a magyar hírlapirodalom aagaa aaiavo. aalábaa éa ■agyar Írét ia alsáttrtk hangyaszorgalmában kéd rák JsUIl
CSARNOK,
órttlatea szenvedélyből
— Mit mondott ? Mit tudott meg Laurától ? kárdó felugorva.
Sqmmil sem tudtunk, meg kisasszony, válaszoltam neki, óa ez nagyon ssjnos. Unokapdvére némely pontok iránt oly tartózkodást tanusil, a mely nagy vessedelmel Hozhat rá. Csak megfoghatóvá Itattat neki tenni, hogy,,.
— Hogy mit ? — esék türelmetlenül szavamba. Kétségkívül (i legnagyobb (ólaiéin készleté e kérdést feltenni.
— Hogy vakon rohsn veszedelmébe. Tágra nyitott és félelemmel lelt szemmel nézett ram, mintha nem hihetne siavsimnak. Aa-után egy székre dobta magát és kesével1 elta-kará arcát.
Oh, miért is születtünk! — zokogó. Jobb lelt volna azonnal meghalni születésünknél. ■ | Lehetetlen volt e fájdalom-kitörést nyugodtan elnéznem. t „„—
-- Kedves kisasszonyom, mondám, önnek nincs oka magát a kétségbeesésnek ennyire átengedni. A jövő ugyan sötétnek tűnhetik fal. De biztosan hiszem,\'hogy névére engedni fog az ész szavának és talányszerü hallgatását megfogja törni.
£ vigasztaló azsvskatsionban nem látszott bal lant, jyert rögtön felugrott üléséről s oly láids-lomieit hangon kiáltá, ii/í!óly engem mélyen megrendített : \' Kolytatáaa kSratkaalk.
lamjnrii.
Stefánia trónörökösné forrás,
kitűnő gyógyvíz,
kedvelt asztali riz. Nagy Kanizsán mindenütt kapható.
felelős szerkesztő: Dr, LÓKÉ KII IL
Laptulajdonos és kiadó:
n r ii K i, rd é
v i
r.
NY1LTTÉR.
rastárd-ial;sui M krtót S fit KTkrlg mita-raakiat — Japáni-, obiaai, > a. t, * Z lagnjabli mlo-tásattal ia aainskbaa, a. m. fekflc, fshér ia aalsea Hauabatf-aal;m«l SS krtót 14 fo.lat SS krig mitaronklnt aiaia, cslkoa, kooskáaoit míiitá-aoU daaaaatot atb. (aJatagy 240 kaltabSsü aüalt-ségboa 8000 sala és mintásaitól, atb. a aagraadalt ára postabii- is ráaSMatssoa aáásbsr amállitrs—é» aiatákat póata/ordaltáral kltd: Hraaebcrg «. (ea. kir. ídr. aiáliitó) wl/aaPázs Zárlakbaa — Sváloba ciaastl Isrolskro 10. fcrÓH is laaalasó la-
-— Aaarlkai báslgyi lArtáast. —
7\' HiaatUI fordította i Hngaaff Ida.
(folytatás.)
—* ón el akar valsmit Htkolni elöltem,, — vá> laszolá.\' \' — tJnokanövére le less hival
Első budapesti szűcs- és szőrme-áru gyári raktára •
nagyban és kioainyben
Schlinger Feréncz
Budspest, VII. Dohány-utoaa 2. a Szegedi kávéház mellett
Ajánlja dúsan leiszerelt raktárát itt ját U-tiitmínyü szilen- és sttrmt-áruUM, utazó és váru, bundák, lábzsákok, nSi gallérok, karmantyúik Capeo stbból.
PréHi«wt«fc én Jarltáaolt gyorfii eaeknitifflletnek.
ós M. — ■ MHidgífc
Vidéki aegraadalések gyorsas ée posta sas tstjssltlstsak
— Ide a terembe jö t* kérdé, félénken^ visszalépve.
-- Mii jelentsen ez ? Oh, esen titoksserü ho-mály, mefy lépten-nyomon körülvesz.
Leavenworth kisasszony, vígasztalára, reméltem az ialenlfil, hogy mindez szarwnrséasn meg lesz oldva. Hiszen ön erősen hisz unoksnővérének ártatlanságában. Nincs, tehát oka bátorságát el ——r ■■■■■
felkeresem, ha olyasmi sduá elö magát, amelyet
p_önnek tudnia kelL
Mintán minderről biztosítottam, elhsgylsm ö> csak azt láttam még, midőn fáradtan lianyatlott vissza a u.yugftgy piros selymes vánkosaira. Alig léptünk Gryce úrral ss ellOgadö ~Térémbé, ~inég^ jelent Laura. —Még,szenvedőbbnek látszott, mint egy* órával ezelőtt, de büszke msgatarfása netrt hagyá el, líSasan közeledett felénk s midőn lekinietem az övével talkosoti, előzékenyen üdvösölt.
Egy ember, ki nyilván az öb megbízásából cse lekszik, vezeteti ide, moudá kizárólag (Iryce ur, mialatt atyái jóaággal szemléié az ajtó kilincset. Lenne szíves, egy kérdésemre megfelelni ?
— As ön küldöttje elmondta ennek, hogy egy kulcsot dobtam a kandalló hamujába. Ha kérdése e kulcsra vonatkoznék^*előre megmondhatom, hogy erről semmitéle felvilágosítást nem tő
—gok~adni. Ezen ember tudja, mikép történt a _ dolog. Kérdezze meg öt. Adieu!
— De kedves kisasszony I Laura mér a küszöbön állott.
— Takaritss meg szávait, mondá büszkén. Semmiféle bata\'om nem képes arra inditsni, hogy megmondjam, mikép került e kulcs fiókomba; \' :
Még egy, bursu pillantást vetélt rám, a mely esen tsíányszerü lénynek kíméletes bírálatára látszott kérni, és elhagyta a szobát,
Gryce ur egy másödpercíg mintegy meggyökerezve állott helyén, azután követte.
Alig tértem magamhoz azon—ámulatból, a mely ezen nem várt jelenet ben nem ébreszlejt, midőn újra megnyílt ss ajirf és Mari sietett bej
SSDfl,
Wüooomotttt XKXKXXXXKXfeXX
M - ^ . "._____- f - ._ ■ .
A nagy-kanizsai takarékpénztárnak,^ Takarékpénztár-
utcza és Deák Ferencz-tér sarkán levő házában, az ezidő
szerint jfi Rosenberg Miksa által bérben birt\'
boltbelyiség ~
tOTCMbrr Kék l*tél bérbe vehető.
Bővebb felvilágosítás a tingy.kniilz<nl takarék-C pénstArnál nyerhető.
A világhírű STEYRI fegyvergyár M W I F T
KERÉKPÁRAINAK
klmáróIaKON fóraktára és kép-vl sel őségé Nagy-Kanizsa és Zalamegye részére:
ünger Dllmaon Eleknél
IVagy-Kanizsán. Ezen kerékpárok, ugy tartóaiiágra, szerkezeire mint kSnyK Járáara at első helyen ál-lanak aa Ssnez Knropal gyártmányok kSzfitt.
m
Képei árjegyzékek Ingyen éa bérnieiitve.
A legutóbb tartott kerékpárversenynél Nagy-Kanizsán 5 versenyben hdrotn első és efy második dijat nyert, köztük a nagy-kanizsai bajnok-dijat mely egy közönséges D. utigéppel érte el; tehát bebizonyult, hogy a NHIFT gépek a legkönnyebb jijratuak. ••
79. szám.
NI
ber hó 1-én.
XXltt évíokara
hntanlMf t ri.imi ouop-m. u>
M. Iiilmil t Up aaallaal riaaira * ünatkaai Biataa Hiluli;.
|| .uUIIm Ittalak «aak twrt kant-Mi »|itlilll> •!.itunmk
ÉlMttuk ria
A Nagy-H delmi ba
Kyytt szám Ára : 10 krajcár. Mej(||
Tanulságok.
(A natni évad uiio.)
Nagy-Kani/SH, 1896. Mepl. I (—n.) Az utolsó színi évad, mel! Dobó társulata 38 estén át játszott tSij tával a Szarvas szálloda nagytermében, s nem elöször bizonyította: először azt, a .vidéki színügy. fejlődése s ezzel kas a közönség ízlésének fejlesztése teljesq hetetlen ott, a hol önálló színház ne a színi társulat rendelkezésére, sah valamelyes subventíóban nem részesül sodszor azt, hogy oly műsorral, n az utolsó szini évad 38 szinlapja fejtnut sem a magyarságot, sem a közönség i fejleszteni nem lehet Végtelenül elsz rító dolog, bogy az előadott darabok csak kettőt-hármat lehetne kiválás melyek a nemesebb ízlést, a kényesebb nyéket is kielégítik, a többi oly alaj termék, hogy kdmédiának ugyan elé média, de a szinmüvészethez, mint a sebb izlés fejlesztésére szolgáló fénye semmi közflksincsen. Mert azt hiszsj a ■ színigazgató maga sem hiszi, h Goldstein Számi, a Vigécek, a Go Száli, meg a hasonszőrű darabokkal zönség ízlését fejleszti. Egy városban, a mindkét nembeli ifjúság rendelkti
A „ZALA" tárcája.)
___*ftil4«rÍ4lttt.
khi" mdati Untja. -Irta Babeaa Láatlé.
Éjjeli álmában mindig ctak atl látja J Hogy egy bukóit angyal eseng S utáni
A mennybeli boldogság nem sd neki élvei nem néz aem egy tzeraf, sem egy kerub sj sóváran, édes .indulattal. Eloa elrepül bottá hogy megtérítse, visszaadjs Istennek, de j legyőzi és Lucifer ragadja el.
A mennybeli lánynak igy szólott at tfj\\ Mtrrt ragad szárnyad a légbe kibontva íj Honnan jössz stép angyal \'t Hová méssz, ok mondíza Egy napnak a keblén magad kipihenvén, \' Sugarával szállsz el, mely gyulád tílzht Vtgy a szerelőket eltöltve tl/élszszel, Éjszaki fényt mutatsz a sötét éjjeli Vagy virágok helykén mézharmatot inni Vagy a bércek omán szivárványt szakit Nem e a te gondod vigyázni szivekre. NSk szivének mélyén megszólalni este? Karjuk közt tzunyadni lágy szerelmi d Tenni, hogy az anya méhe legyen áldot Ez lehet a tiszted, ^
Erre Eloa feleié: ,
Az vagyok, kit minden szeret, imeretlei
A
tartalmú lap.
VMS4a4fSM : JbdM fatf >H(rtaiÉi<la
nórmTM iui t tfém tm is km* (s fri - tej Filém S kanaa (Iw-fcj | kanaa (l lr«
SS Iá)
Brlitliil )iSDn aliWiail t fiankegyetttiet, as Ipar- ét kereake- M
itkezet ét a leienvei takarékpénstár. f^T
* T \' " UH~é-t rtu^ti a Mtam
" " 1 - >nii>nit VfaaM falta tnr-
ketenkinl kétsser: tiftriaiti uwn.itá. alörtaScfizL.
süljön, látóköre 3n is gyarapod-ritó dolog, hogy ít nem adhat oly igot jÓL_lél$kkel nem láttunk ez nagyar népszin-tflásaival, jellem-az ifjúságot £a ffttt, akik csak t elkorcsosodása kor.a szini elő-telen legyen a Ü, durva
5-e az is, s nem t, hogy a sz n-t jobb darabot tt kénytelen ját-londságok nagy jmszor-négyszer y a kor irányá-nyelvnek izlés-jobban tetszik s ntgfelel, mint a tkayak poétikus yelve ? Bármint\' j a magyar szí-f mellett (hiszen >ül Budapesten)
belteijes satnyulása, korcsosodása, Egy operetténekes, kinek a legtöbb esetben mókáznia kell, nem állja meg helyét a finomabb vígjátékban, a hol a jellem festés is á játék egyaránt magasabb igényekkel lépnek fel; a vidéki színigazgató azonban nem képes minden szakmára külön színészt tartani, a a vidéki színész, éppen -mivel oly sokoldalulag van elfoglalva, egyetlen szakmában sem lehet tökéletessé. Bohózatban* színműben, vígjátékban, operetteben egyaránt jeleskedni nem lehet Innen van azután, hogy a különben jobb összjáték mellett zavartalan élvezete a magasabb igény* ket formáló színházlátogató közönségnek nincs. Hogy is lehetne; maga a színpad kicsi volta, a dekorációknak sokszor kirivé fogyatékossága miden illúziót megsemmisít, miden hatást kétségessé tesz. Bizony* buony a vidéki színház bejárata fölé bátran oda lehetne írni Dante Poklának jeligéjét: — Lasciate ogni speranza? így nem lehet csodálni, hogy bizonyos elégikus hang vonal keresztül a színigazgató rövid búcsújában, az utolsó előadásról kiadott színlap végén az anyagi veszteség fölött Neki anyagi vesztesége van, s a közönségnek erkölcsi nyeresége nincs, íme, ebben van as a kő-csönös hatás, mely vidéki azinmüvészetünk és a közönség ízléstelensége, vagyis inkább
aknam man, lulathatr, ■M
ti hevében •gszótal
l hazug szóval adok i: fagyok U széttépő*.
el, aki a szeretetet emberi szivekbe, 1 Lucifer áldozata tnavesetné Isten-eme, aki a földnek lek a mézéi: el-aegsssbaditja gyöt-
tfy titokra hallgat ■i elhalad; Ut hoz, mmím. Ues tukát Mgatjak,
■ím, v I
Ja süri gallyán. 1 qtussálól, lerak dalától: tlamely zug, wn bug.
harca, ki a konyái ártatlanságot, |
aki máanak üdvéért áldozatai esett, magható és nagyszerű.
E triászban asonbsn mégis a leghatalmasabb kOltói szellem Hugó Viktor volt. ö 1802-ben született, Uesangonbáh, s minthogy atyja katona volt, sokat utsaott Katolikus nevelését aaooban édes anyja adta. 17 éves korában a trancia akadémia megjutalmazta verseit, s ss idü óta miat lyrikaa, epikus, s mint ssinműiró magasan áll a francia költészet egén, de tehetsége Dél lógva mégit miat lírikus. *
Hugó a Chenier, Cbattabriand, StaM, No-dier által megtett uton lépeti fel s a romanticizmus roskatag vára ellen és pedig bét oldalról: a verselés technikájával agy IsMl, • realitással, a természettel inét felöl. Kst jelti előszavában, midőn felállítja a művészet szabályait 1 .t-ssőr hirdeti a terméasetet s igazságot, szabály s minta nélkül; 2-taor, hogy minden kornak más költői faj leiét meg; 3-ssor, hogy a keress-tény vallás, tt sntík művészet helyébe lepett s a modern müvelódét s költészet alapja; 4-astf, bogy a kereszténység veseti a költészetet az igazsághoz,\' 5-ször, hogy a modern musaának kell teremtve- lenni, hogy a rut a széppel, az idom* talan a bájossjl, a jó a rosasal, lény at árny> nyal, a groteszk a fenségessel párosuljon, as as a testet a lélekkel kösse tegze, ez a Un vet érvényt mégit test és lélek kősé, a alapítja mjg a melankóliát, melynek kilolyása a keresztény szemlélődés ; 6-tzor a tökéletes költéizet as eüealétsk őszhangjában van, átért a modern költőnek nett a nép, de a jellemtő vonásokat ksü keream K
f^agy-KaniXHa. vasárnap
Zab. 78. asára. (• lap.*
1896 szeptember hó t7«4*
Minden verseny kizárva!
3iTsLg,3r"b süni
r •
/
mUmjM
]
kepviselőseg

cl tj. s ra.3s:tá.rrsLl-
Újonnan berendezett asztalos műhelyemben mindennemű bntort gyártok és kútön megrengj delés szerint is készítek.
Hálószoba berendezés-92 írttól kezdve. Teljes ebédlő berendezés 135 írttól kezdve.
Eredeti angol , ^ raktára
3 évi
jótállás
ICCL © 11© tt.
kerékpár
kizárólagos
képviselősége
és
, V - ; -. ..........4
Diszfaragványok asztalosok részére szintén készíttetnek
""Kedvező fizetési feltételek.
| $É¥ Frieiiai Károlytól 1
Nyomatott Fiaobel Fülöp laptoUjdoDoau ltNkf -Kamuán. 1896.