Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
3.78 MB
2007-10-19 16:37:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
488
8076
Rövid leírás | Teljes leírás (645.04 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. augusztus - 62-69. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NTAfíY-\'KANr28¥rl88t. augusztas 4-én.

szám

Huszadik évfolyam.Egy "Kim 10 kr.
HIRDETÉSEK
LOIJOI poúuorbu 7, »»o<i«i« s miuden loi.ibl>i sonrt ■"> kr.
SYI1.TTÉKHEX ruukfiit 10 Itr*1" nWtDek M. siari illcitíc minden egyea hirde-ust*rt :H1 kr. fizetendő.

ZALAI 10ZL0HY.

A lap szellemi részét illető kAzttmé-
njek a szerkesztőhöz,
anyagi rétzet illető k(/t}emia\\ek
pedia s kiaduudi bénseotve
NA6Y-KAXIZSA ■ WUtsioatiái
BinuriiU-tleti i-.dek csak ismeri mnnkatánaktöl f"fr itatnak fi
Kéairatók TUSI* nem ktüdetck

város,
N^v-Kanizs^ros he.vhatösagin.t, .n.ey-kanizsai 6uk. tütótö^jtof. a .nagy-kaaizsa, kereskedelmi s iparbanf; , nagy-Kanizsai takarékp.nztir- a .»l«uor.i áluUno, U a .nagv-kanizsai kisded-nevelő egyesület\', a n.gr-kaoizsai tiszti önsegélyt szövetkezet-, a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.gy-kamzsa, kühalasztmánya s több meg
egyesület hivatalos értesitóje.
Hoteukini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


nem is kifogásolta, csakis az 4-ik § jogaiba visszahelyeztetik ; mivel össze | nem fér, hogy a büntetést kiállott s magát tisztességesen viselő egyén a kiszenvedelt buutetés felemlitése által kénye kedve szerint valaki által bi.DUilmazUi.3ek s e*kép közinegve-tésnek. tételek ki.
miatt csapta össze kezeit. Szerinte a megyei Cliquck most már nem törőd nek vele, In a birói állomások betöltésénél UÍLCS figyelem a törvényszéki területen levőkre, tehát a fe
gyetmi áthelyezéssel sem törődnek.
Kiég ízelítő maradt a Bach kor. szakból, nc-ir kérünk belőle többet! Az 1871. VIII. t.-cz. 23 ik szerint a fegyelmi bíróság a büntetések közül a körülményekhez képest belátása szerint egyiket vagy másikat alkalmazhatja s miután X tapasztalhatta, miszerint a fegyelmi bíróság nem igen szokott \'.ulszigorúan eljárni a büntetések alkalmazásánál, nem k»-: 1 hinni hogy a fegyelrci sitva van, nem következtethetni. i» tőrvényhozás a fölemelkedés ma- j áthelvezcst. hogy más oiroságokai
el ne mérgesedjenek, hogy szükség J tak többen birákul olyanok is, kik nélkül az összeférbetienek egy U-jaz úgynevezett Bachrendszer alatt ia nácsülésbea ne Uláikozhassauak ! 1 szolgáltak. De lehet tudomása arról Sok az ambitió, sok a liíus&g, j\'is. hogy a kinevezések közül sem mire nézve nekik mindegy akár hol i kiválülag a protegált egyénckbt-n !; hiányoznak Clique-fele protectiók I — kaphatják. A végkielégitésseii e!bo- ligyikuek másiknak nem tetszik a A birói szervezést illetőleg, az oppor-
hazafias figyelmeztetés a\'tunitást nem lehet hínárnak nevezői;
ilyened kérésbe\'nek j jóakaró
maguknak más téren foglalkozást, j hátralékok szorgalmasabb feldu gOiá-: miután ihneuiű rendszer változtatá-
" \' a mÍDt, soknál ,tabularasá*-val békezavarás
és Pedig i nélkül előállni nem lehet. ,Noli pa-
sek közöl az „áthelyezés" kimaradtlis neheztel, hogy elúaduiányábau az J ugy a 2tSik § ra is a szervezet életbe-
s lüiodekkorig pótolva nem lett. — I Ölfí
Kényelmi ftth^beaés-e, vagy
é
A lüiyó évi tjeient X. czikk
csalás után az
58-ik számban szerint a bírák kÖ7.borányig vitt összeférhetienségé-nek eseteiben ajánlott fegyelmi át-htiy.-7.es czólra vezt-tó nem azért, QiL\'rt uem ü\'.es phrazis azon ellenvetés, miszerint a türhetien, ve szekedü biió más bíróságnál sem fékezheti szerencsétlen természetét. , Naturam, furca expellas, tamen usqne rcdibít.\' — Elég sajnos, hogy a birak közt is vannak úgynevezett difficilis emberek, kik egyéni természetüknél fogva minden csekélységért készek összekoezczani s a gyülölkö d\'iít a közbotrányig viuni. Tehát az usszeférheilenaég ily eclatans eseteiben, midőn már intés, rosszalás, feddés mit sem használnak s az elnöklés legjobb akarata sem bírhatja rea az összeférhetlenek egyikét vagy másikát, hogy áthelyeztetését kérje, s a megrögzöttség szembetűnő: czél-szerübb ler ie az ilyeneket fegyelmi utón végkielégítéssel elbocsátani, mi után iiy kirívó esetekben a fegyelmi áthelyezéssel mas bíróság & testületi szellem, az ügymenet, a birói tekintély rovására lenne sújtva. Nem kell attól tartani, hogy ily fegyelmi büntfttis mellett az eclaians Összc-férbetlcnségi esetek gyakrabban fordulhassanak elö. hogy a Tégfeielégi tések sokba kerüljenek az államnak. — Az ö-szeíérbetlenekre az áthelyezés nem büntetés, miután hazafiság nélkül csakis a fizetésért szolgálnak,
hol szerenc-sétlen vérmérsékletük közügynek talán nem válhaMk hát rányára, mint a birói pályáu !
X. cMMiálkuzik. hogy az 1871. VHI. t. cz.-bói a fegyelmi bünteté


kimondva, hogy a biró akaratja ellen át, nem helyezhető. — Ha tehát X. difficilia embereinek kirívó ösz-
szeferhetlens^get a hivatalvesztést nem , nak tartja agyán a szavazóét vonhatná raaga után. az ennél sze-(letoleg a többségét., de mégis anibí-ldb f
lidebb fegyelmi büntetés — a vég kielégitéáseli elbocsátás lenne czél szerűen alkalmazható, s ezzel lehetne pótolni az 18Tl-ik VIII. t.-ez. 22
A törvényszékek reductiójinil is elég ecUUns volt az eljárás. Szárnyokat öltött a protecüo !
Abból, hogy a fegyelmi biró a
tióból vagy mi okból megmarad sa ját véleménye mellett. Vannak előzékenyek, de könnyelműek \' - úgynevezett „levis armatúráé "-féle egyé niségek: mindent ígérnek, de kéve set tesznek. Az apró csepru surlu dasok nem ritkák !
X szerint a fegyelmi bünteté--eb közül az .áthelyezés* kihagyá-
hú-atalvesztés kiszabására is jogo-jsinak oka elburkolv& lett. Szerinte
Ezen pedig mi csodálkozni való sincs. ,kiselejtités"-nek a többség a kivá-raiután az áthelyezés a birói függet i ászt is helyett nem fogadja el. Var öásze nem fér s azért lettjolyan is, ki azt tartja: „OfFiciuin taliter, qualiter... cum guardiano semper benc." Azonban ravaszkodifc. plóadraányábani véleményénél jobb-
hogy az áthelyezés a birói felelősség ígaslataról az oppnrtunitas nináriba meüetti függetlenség minden ve->zé- | rántatott S miután a megyei Cli-lyeztetése nélkül a fegyelmi büate- |q&e-k ellenezték a bíróságoknak hi-
tesek közé fti ve be tó lenne. Az ily
revezés utjáni betöltését, magasztal-
boszut.
correctio még izgatottabbá tenné az j ük a választási rendszert, hogy ideges embert s a közügyön állna i"1\'" az utoo hatalmi s nepotismusi ! érdeküket további időre is biztosit-
Testülete*ben különféle egyéni sák, hogy azon idóben a Cliquek ha-természeiüek találkoznak ; de kiváló- talmas factort képeztek; kénytelen lag a bórzenkedó természet uyomasz j v«lt a törvényhozás a megyei Cli-tólag hat a közérdekre a birói kar-1 queknek cooo-ssioi adni!
X. h,
ia nem nagy barátja is a
nál. Valamint rokonszenvet kelteni.!
ugy az ellenszenvet sem lehet a ke- \' választási rendszernek, de lehet tud>
beiből kiirtani bármi intézkedéssel is. 1 Sok f&gg £2 elnökség tapintatától is, hogy a csekélyebb Összekoczczanások
mása, miszerint a birói szervezést megelőzőleg, az alkotüiáryos megyei választások alkalmával megválasztat-
i.
sára. — mondjak: luegy
mehet, ugy sincs elis
aikotminyos országban a bírónak jó j cis viccül* abrumpere!*
hazafinak is kell lenni, nemcsak aj Az 1869 ik IV. t. ez. 4 ik l
ra scartirozást az általa használt I léptetése alkalmából. X. ez utóbbit
fizetésért dolgozui! — Egyik azért átmeneti szempontból szükség volt,


Nem mindig a
ilyennel sújtson, uiy könnyen alkalmazná ! Sokáig maradnának még egifitt azok a difficziii* emberek! birói karnál noha kívülről
készül a gynanyai;; iá szolg&lutják az úgynevezett ,ilal content"-ok. Megesik w is, hogy egy némely heoczegö ügyész is inger-kedéseivel árt a testületi szellemnek. .Non horret rumpeie vincula pasis.* Vitatkozzunk, de ne vewekedjüuk! - Az áthelyezés sok visszaélésre vezethetne!
Inkább Tégkielégitésseli elbocsátás, mint más bíróságot >s sajtó fegvelm: áthelyezés!
Y.
A kiállitt büntetés nyilvános felemlitése. Arra a kérdésre nézve, hogy nyilvános felemlitése annak, hogy valaki már bö-tön-bün- \' tetést szenvedett, képez-e büntethető) illő
cselekményt akkur is. ha az fó
illctó
tény bebizuuvittatott? a iegfóbb icé-lószék legközelebb a váaloitat vétkesnek mondotta ki . hivatkozva külöoösen a büntető jog azon humanisztikus elvére, melj szerint a büntetés kiszenvedése a bűntettnek nyomait elenyészteti, s azután az illető összes

— A Vaskapu szabályos, s*.
Az osztrák kereskedelmi kamara
j feliratot intézett a közös kfilügymi-niszterher a Vaskapa szabályozás* tárgyában. Ebben azt sürgeti a kamra, hogy birja rá a magyar kormányt arra, hogy a szabályozás Ügyét Ausztriával közösen hajtsa végre. A j magyar kormány tudtára adta az \'. osztrák kormánynak, hogy szabályozni ; fugja a Vaskaput, de ez ügyet nem tekinti közös ügynek s az osztrák kormánynak nem is engedhet abba beleszólást.
— Uj százforintos bankjegyek
fognak kibocsáttatui a legközelebbi
hónapok folyamában s valószínűleg
ezekkel egyidejűleg az aj 5 forintos
államjepyek is. melyek a két kor
mány közt már régebben létrejött
módosíthatlan megállapodás értelmé
ben hasonlóképen c^ak német és ma
gvar szöveget fognak tartalmazni s
melyek azou esetre, ha átiratftán»k.
a magyar állam pénztárak részéről
hasonlók épen vissza fognak utasit-
Utni.
— Az időjelzések ügyében a
földmivelési-. ipar- és keres icedHe ni-ügyi miniszter a következő körlevelet intézte az ország gazdasági egyesületeihez : Mint az egyesület előtt ismeretes, az időjárási adatoknak a gazdák számára való értékesítése czéljáből m. évi augusztus hóban Budapesten időjelző állomást létesítettem, mely azóta naponként értesítéseket ad ki. blzek kőnyomat utján sokszoroztatnak, a napi lapoknak
Mikor arrxod 1 Mint kw fiu a
Képek
— A n*cy wholj-. — Meaaze — igen D>6H» V esetem oivasóimat, oda, hol minden még a ns»g» iermiaa^tes épcé^ébén a termén ettói öröklött nagywcüaáyéb^n ül, umot latsa megtarem le\' t«.
A vadon erdőség belsejében T»-|gyankT körül égig nyúló béresek tornyo laodosk, kopsss fejükön ör*k — gyftaáat- í ként i\'agyogó nsr*t TÍ**l*e. E be^ysk b«kk
TA_RC_ZA.
Mariska.
Ne cu>dilkoxia.tok, h% rdla
H» »iivem »*gy» Itlketn r5pt«. ^reüd. Leméi keblére vnn Ha ismeroét-k \' - . óh ig«a. ha Beláthatni;.\'k «nvriB .. Talán ii i\' aiejtelüéteí, mint Smctn ürSoimfl megtelik.
HK >jkn Eárva. nemi, hallgat. MégiB bedéinek * g«-mek ; Uh, hogyha tren.Jiek a kéjt,
Étemíiek tia * gjönvftrt mit 11; áigt kmci bi\'riii id.
iüb-n olvau ké»íi » hit,
Ki nonymor m*fkönnyeié mfcr
Rég eltotnetTt- ilma.it;
Ki lünjit r&rt *■ emberektől.
Lg»<
ulá,
Ma,.(jk bevettek, hifrytia bi-a&t
ilág f]r»bolt.-v, 3 megowii A* ártRtl&u Qrőm.t>ket
Oly »i»rfte(tei loüg dalom. Ha lelkem ropt--. izivem vágj\'i, SteÜd, nemei keblére TOC • .
HALASV BÉLA.
Gróf ?íadasdy Ferencz kivégeztél ése Bécsben.
Ai iiiuHztráit ki*dMb>D Bóc^b-n
megjel\'DÓ „Neuigkaiti Wohblatf t folyó éri jaliu hó lS-iki 63-ik wimáb


.Eio« Fer«o
bluligo Reminiaieo* vom
U f N
kivégezlek »ére vonatkozólag köveikéi^ érdekes csikket hozza :
,imi több törléoetj emlék közül melrek BI ó bécsi tanácíháthor taiódoök a UriMléko* katonák nyilvini&rtajt iro dájáonk JU uj tanácspalólába a díszletre tör ént áiköltöikodéíe alkalmával, egj nsgjuü komor emlék bivalott víaaza. •t életbe, mely mai képftak tárgyát ké pezi A polgáráig bábán — Igj nevezték előbb a Dvilvinlartisi irodát — • közípoizlopui! <-gj- szekrényt ri;tek e! a napokban é-, e mögrílt egy köbfll ke-azü t emléktábla találtatott, mely követ-kez«, képünkön is éjzlelhe\'o f-iiratot tBria!ma7Z«; .lm Jahr 1671 d-ín 30 Apri! ist der Hungariache R-bell \') Gr.fl Fr-nziaktuNadmiT allda mit dem Schwert vom L-eben ram Todt gnricbtit wo-dton." a) Csen emlékkő D Ubnyi ma^auAg-ban volt a kSaóponlopra alkalmazva, ai udvar felé fordítva. A kÍTégerlrtéa » Salvatur utcza felé ojúló réazben — a pol^árszcoában lürtént, k.i)E-l az »b akhoi.
As emlékkő történőié röviden * követkeíő:
A. magyar mágnásuk gróf Znny i I Péter, ennek lógóra. Fraugépani tnar-quii é* gróf Kádaad> oaueeküvéat ler-vellek • cséljok as volt, bogy^a magyar kiráiyaágot as ottlrák háitól eWunják 64 torok vMnökMK *1* helyezik. Az
\')N* erodáljak o kifejwért. A németek gondolomIBÍDJiakitr«b«lUstaakkaeveuak ;iú,z Kikocxjr, Tökfiiy itb. i» azok ai 6 txemO\'kber.\'. T»gj p«dif D m mdsak mai kifejezftM«l élni T!
*) Ás akkori ortofrapbi* turiat írra, aaij a mklral o«a ff"-

1671-ik é^beo nekik, upv IZÍDU gróf Ta\'.tecbachnak. s\'eyer országos kapitányának as ítélet KÍmuadatott. Eleinte » ateyer kamaratórvényuék, ug;y a leiptsigi, tübingeni e« incolitadii egyetemek áltitl a ttii aluli balálra éretteknek nyiivániuatUk, de I, Leopuld ctá-otár kard ál\'»li halá.ra ke^yeinexte ók«t. Zrínyi éí Fran^epao Bécí-LJjhciyen, gróf Tatlen bar-h Grü-zben. *r.if NádasHy Bécaben végflnVt,* ki. Nadaady kivé geztetése e^-y 1671-ben magjeleat könyvben köretkex^ieg iratik le:
1671. évi aprilit 3CKán gróf Ni-ria»(ty Ferencx börtunébíl a tacácsbáz úgynevezett polgáréiobájaba vexeitetett. Hegenged teleti neki, hogy egv támláa-■ftéken bnlyet to^lalhaMon és az ítéletet UIVQ h»llgatb*B«». Miután a titkár Scbo ber János György a h»lá.lii«let»t feloi-vuti, melyben azeliléltnek jobb kese lijatÁéa, mint bün\'etéa, — o»áaxári kegyelem foly\'ác e1 enged teleti, ai el! t-\'lt térdre veté roapat, a keraas\'es Hiiér- | rel kesében elvé^^ié utolsó imáját « a Kafael páter fthal fii be tartott feasületet nivéhei sioriti. Ktután az^igája Gorffc Ferenci bozzálép«tt, kabátját íelpombolá, :ltáTolítá nyakáról a hoi»m baját CM egy I t-b«r kendöve] Kémeit beköté. Az elitélt béUier kíáltá t auvakat: Jesai, Miri*, Jót-et! e« a bóhér (LaQgrnann Mihály) | egy ciapiMal levagu fejét Lefej*4«* után a balolt egy koporaóba fektstteleti, a tanácahái udvarában ayilvánoa •tem-lére kitétetitt ét eats A harmadik kerületi Aagnitinntoknak átadatott. A csáwári oai t&rvénynék&él mint biztosok sse-repültek. Dr.\' Wieoti Jánoa, licbUnbergi AndreeJáno* (nemes), Schotter Simoa lAn, Dr. Sabmau Mafa

Prean Mátyás (neme*). Ólba fcUtyá* Jakab. Fybr Mibkly, Dracb Jánoa Márton, Focky Jáoo«i Henrik ée Dáatel. A kép bátterébeo t török D*ch»u»cb J) Hadadri lbrabim laiható.\'
E» a csikk, melyet a fent érintett lap bocott; hu«m megemli\')ilk &inoa minden német patriutmmu* nélkül irrm. Mi caak Urta.lom iterinl irtuk itt le, a ctak asoo résst, mely bennünket érdekelt; a cum kép a »*ó legasoroaabb értei-mébea gyarl6 é* inkább iü<5 — reánk i agy árokra nésve — egy aatyriku* mint tragictu képet elítíioiotoi-
SZOMMERSÁKDOR
Jankához.
l.D»ti«bon.)
bora ül Miveaec, a mióu oh drfcfi teánTka, Mr^azc vctérU EL ■ r., től-i kedvei alak
Gondolok i.. - ó bí\' rolnii rt*k kftselíhb \' l cxáuikirefctt íl^ki ct*irk*p*d elStiem, jm aiÁoad bón i erfú ep*J a »ÍT«B.
Lagbúbb vigy»imi[ t<<lia«4 be üekea & láojka. Uoir ne felejt* el, Í<Á- tóleJ mOMie t»gjok ! !
Esdeklés.
Kiaek nyugalma hiborit Mondják: megáldja bőn Ob ildd tehát — r. jó, HÍM" ftzeoT»4«:t eléf Ü
Ki« leányka Rje H»dd kérde»««k Gondola* c mir S»*retM-« már r
ntóbb u éf, i»f*oj hasát.

áDjka
Néha ha u.%j elmerengek
p ei0k
Níbi hí bgr eimerengok
u bánatom.
Hogjba íolyíi.t littiiniiak S köxele<lb« lebPtník, — Buian iou\'te láthatnának
Legboldugabb ÍD Uucik.
Vihar alán...
ih»r után ■:■ mi «i*p « "ívárráoT,
ZlTárrkojkrnl otl a motoljr «j*ado d l
ek«m ki* leáoj1 l balaránr ;
t ptto* ajkad
NynjudJ bit ca^kra f»lirabom ai »jkádat. Mulatod, bogy elffUjtixi a badtt. Az edet caók a lwrjabb bnfaiajt^, Adj c»ak •fje\' ■ flhiwd kn *i»ri;ui.
O&UAY AiSOLD ,

HUSZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖKY

AUGÜSZXO8

1881.
•Jj jól
közzététel végett megkaldetnek
elófizetés utján is bárki alul megsze
rezhetófc. E napi értesítések tartalma
a következő: Az elsó lapon Távirat
jelentések Magyarország és némeh
külföldi állomás időjárásáról a reggé
7 órai ailapot szerint. K lapon napon-
■ kint 29 hazai és válto/<> számú kül-
\' földi állomásról a köveikezö időjárás
adatok bÖtÖltPtnek: a légnyomás, a
szél iránya és ereje, a levegő hómér
\'" séktete Celsius fokban, a csapadék
miliímeterekben, a felhuzet. A uiáso-
dik lapon Magyarország 2ÍJ összes
és a külföld 28 állomásának térképe
foglaltatik. E térképen jelekkel és
graphikus modurban a ii\'gnyumá^, az
egyenlő tégnyomásu helyeket jelzÓ
vonalak, a szél iránya és ereje, a fel
hőzet van jelezve az érintett állomá
sokon, szintén reggel 7 órai állapot
szehnt. E térkép kapcsában az idő
járás áttekintése közöltetik külön
Európában és külöu hazánkban- A
harmadik lap"n a második laphoz
hasonló térkép foglaltatik, mely ugyan-
, csak graphikus rajzban a léghómér
séklet és a csapadék minőségét (hó,
esó, jég btb.) s mtíimyiségét tünteti
fel ugyancsak a már ismételve érin-
\' tett bel és külföldi állomásokon.
Végre az elozö adatokból vont követ
keztetések és számitások alapján a
bekövetkezendő időre való kilátás kö-
zöitetík. A budapesti időjelző állomás
nak ezen napi értesítései mindennap
délután 2 órára jelennek meg a az
azokra előfizetőknek a legközelebbi
postával el küldetnek. Az időjelző ál
lomás ezen mindennapi térképes érte
sítéseire előfizethetni havankint 2
írtjával. ___
— Hirdetmény, A tisztelettel aíólirt bizottság ezennel közhírré te szi, hogy az idei egy gépkiállítással egybekötött budapesti VIII nemzet- közi gabona- és magvásár folyó évi szeptember hó 1-só napján fug megtartatni, és hogy ezen gabona-vásárra nézve kibocsátandó egyéb hirdetmények és határozatok kora idején fognak, közhírré tétetni. ** Budapest, 1881. jnlius hóban. A budapesti áru- és érték tÓzsde gabonavásári bizottsága.

ane; 2-
Ssomoru r*gg>»lre ébredt Nagy-Kanizsa varos, Petőfi nuua lakosságának dombon fekvő része 1881. auguszlUB bó 1-ső oapján. midőn a lüz vagy 10 utczai épületet két sorban és 15 — 16 dar-b melléképülete kérlelheilenul elhamvasztott. A lüz délután l/,l-kor kezdfid\'iit s Osakhsmar a legnagyobb mérvek.a ól totte ugyannyira, hogy bosaáféroi a leg nagyobb buzgóság mellen is síin l-hetett igv annak ckai fnlötl már ma kar vulna >koskodni, d- nem hagyhatjuk figyelem léikül azon tanutágokat, melyet ebből a városi tanácsnak s a közönségnek Imonn kell; igy a öbbi küzölt » lehető legron stabb rendOri intézkedések rováséra e*Ík, hogy az cgrrseknek oas*e* g*bnáj szűk udvartelekre ösazebalmoztatik, s --zekn«k rgymastóli távolsága Btb. figy
! nem kisértetik, mi ha megtörtént vulna, ti az egyesek mint f-lun stukás, künn a mezőn rakják asztagba gabnái kat, a tüs könnyebben megakadályozható lett volna.
Nagy hiba, hogy a katonaság és jonvédxég a tűzoltásnál csak paasivJnő szerepet játszik, mig ba 3—4 század honvédség köiös hsdset-egbeli, fegyelmezett u>ent6*ereg tiizoUanra vezényeltelek, rostiabb a palkószoritisnál\'l ugy talán a tűzoltóság vezérlete mellen — a megijedt lakosság vagyona a legu\'olsó kerítéséig még ae rneon* ily iszonya szá-.zBágban sem tünkre.
Az is b-ivteleD, bogy még a mai nap eed barátkoztak meg a türkárljii(o»i-tia tstméjéve! ; vao ug; an lu-l\'-miaom h SUviáuak" egy időbeni grassAiáíiániI Kaniwán. á» hogy a leégett polgárok j»-a«m voltuk bebiztosítva, azt már előre tudom,
A rni legfőbb azuoban, h >gy A tUc-oltiísig «eni fogU k>-l|í erélylyd * d-\'igot; láilunk tűzoltókat, akik csak a lajiokkal járlak a kútra a bilyelt, hogy a csákányukkal uidalaikon butítottak é* rontot-tak volna; — átért a lüzokóaág manap
— nem akarom megszólni nz intézményt
— igen gyenge jeleit adtagyorattBAgának,
gyakorlatúinak, de leginkább kimutatta
tokkal nem is rendelkezik, a városiakból p^dig Caak föle vii jő ki, mert alá télé fordít női nem i eh t-t. A rudropbor hallom Ca»k 6 nlr.\'l szívja fel « viz-\'. ami azun-b*n a P-tMi utczai kutaknak gyér és falusi voltát is eléggé mu\'.uij-., ugy avul) rendszerüket, amely « kei a váratnak ré-g--n HtkeiJett volua alakítani a Deák-tC-n-ni kum»k g\\önyörü stylbeni kiállítása helyett.
D-i at iotplligfíOí elemnek hiauya is kiiünt a tüzoUósugban ; arról kvl \'-ne a
sikkel, bár m mKt, igjt^eiüu
j
,ük maj{a>ikévá taiul h i

tűzoltóságnak gondoskodni, hogy az óaz-sz«s városi intelligentiát, as eróaet, épei magukba szíjják, a városnak p*dig azon hogy legalább is 20-20 fizetéses *ir<w lüiol\'ó leoii--, akik rendes szolgálatban ■ n>p bármely órájában nem a polgári fog-lala\'oesigtól szaladniook kéaSÜleilea a tüth-s, de a fecskendőkkel, lajtukkal, csákányokkal itb., parsze akkor n városnak 500—600 lúnlót i» kellene készít tetni, ha már kotjai éa lajtjai tüzböt alkalmazottak &iocs«B«k ; kapcsok, létrák pedig a falusiaknak engedtetnek ál odavaló d<vatkép; sőt ha a kapitányság •íjnál ja befogatni a tebetós polgárok jó lo-vaa a m. helyeit a minői és húzni képleien fíak.kerló- és ön\'uzo p.raszuló kerül hámba, mikor m^r a lüt eUlvóban van ; legalább venne a város 8— 10 pár lovat, a mely ilyenkor teljes reudelkesés alatt állván, rög ion a bely^inén teremt e, rá lehetne parancsolni s távolabb fekvő he-yekró. is vizet hordatni, ha már az gyeant auctoritása mis lovakat b-ío-gaini n*m enged.
De a tehetősebb ház tulajdonotok mxguk ia öaaaeállhatnának s a tüiolló*ág emelasdre és gyamolitáaira bizonyos évi öasspget áldoihatuának, és ludbm, b<>gy áldoznának is, ha börzéről volna sió, de a sz-gényekról beszélünk, itt csak minden ember tanítani tud — felelik — a pénzt meg adjuk hozsá mi. É» igazuk van.
De *lég iesz részemről ennyi is, talán más «mber is volt olt, nemcsak én. és a főkapitány ur s Vágner tanácsos ur, (a ki a város elöljáróságának illő jó példájá-ügy elő) megészlelhelték, bogy mik
falróltam és felrovom, h»gy lovakról nem gondoskodott, s az ott tátogatókat víz* hordásra nem hajtotta.
Elismerés ille\'i még Clomenl urat, .ki azun szokáa mondást „kocsimat, ma* gamal, lovamat" a BZÓ sioro* értelmében fo^ta fel.
A városi harangosónak pedig jó lesz megjegyezni, hogyha 8-10 ház n all, félóráig ne a lélekharanggal kongasson.
Tisztelettel
Egy szemes fulUna.
Másik tudósítónk kÖTetkezóleg Ír:
HfUFőn déioen a htlyrtt, h"gy .tá
tlv* van", azt jelentették, hogy „tüz
ao !- A harangokat félreverik, a tűzoltó
Lünói fújjak és látni is nagy fűstfelleget
» pesti ut inján. Ma ii-h»i a*tn ebedvlüok,
ieim kell a vés* b<*lyére. Füle n = 0n la-
álkirtik egy kocsi, m Ír a lihegve siető
ititoltót gyorsabban h-!yh-i azátlítj* : de
iég* «\'. van késve, menteni itt DUCI ki-
Az *"lég icm utoia miitdk.íi oldalán ég 3 - 4 ház, a gyengének Utazó déli él a lángok közt viharrá fejlődik, végig

menni as ateaáa vakmerő vállalat. As égÚ háaakbo* koaeledei sem labet, s*gy a m«leg.
A tsaloiafodeles básak kost c-Or*>-•indeiyek 1* Tannak, «sek méf dAclk a lásgteagem), esek árnyékában valamibe* kesdeni, esek megmenté** voloa a feladat elaó réaae.
Megjöaaek a tOsoltó »a«rek: van 1 bordó fíiönk, több sem egyhamar leu; ofriakább reixe\'lyestetett oaerepet hál adrar felőli ég* ajtaját •• ablakait iik< rüí eloltani, fedele még épségben vao, e L^hát megmenekül es etoo oldaloo a i tovább nem terjed, hanem as utcsa felao résaén egyre nagyobb leas a ve*s«dejeiii. Hol vegjünk vizei? As O\'csa végén van egy toka éa %bból már sok Lüshes került TÍZ; « legrAsebb tsivattyu smilt magérkezik, oda a tó mellé fog illaoi, ha a tüsea utexin végig bírják vontatni, — e* ukerül, de a tób»n egy csepp vit sem ta állatik, nagy a asirazaág éa a tii mar évek óta nem leas tisztogatva. A kutak 10—12 öl mélyek, városi Ujt volna 5, ár 3 szükséges as utczát öntözni, marad kottö a tUsolláahos, minden lélórára szi-nílbamok 10 akó vizet, — tehát csak ürelem éa hideg vér.
Laaaaokiat lohadnak a lángok, a ítél irányában egy cserépxsiodelyea biz » tnegfiynli ugyan, de lassabb égése alul lehetővé tessi aBsoaiBxédoak megmen téaét; végre a tüi tovább nem lerjed, hanem 10 Ukóbái éi sok p-jla, ól, széna és szalma ég, a mig benne tart.
£ közben a tűzoltók legkisebb azi-vattyaja egy katbot alkalmastatík távol a lüztÖl, és esen kat kimerithetlennek utatja aikgáL, Bsivattyaja wem romlik el int ttűkott néhány perce múlva. Ionét idul meg a rendes oltás sorba as égfl házak mentés, és a míg a kutban viz van éa a szívaltyat keaelfl katonaság el nem távozik, addig van látszatja. Jön a közben még PaliQbűi is sagiuég, wÜi a ii\'s-Kanizsán állomisoBÓ városi fecskendő is bemutatja magát.
A sürgős menteni valók után, pél dáol egy égi piacáéból pénzt éa ssirt kel itt felhozni, oaendesebb moakára, pibe-oésre ée étkezésre is kellett gondolni. A nagy füst, meleg, éhség ás szomjuság erőt vett a 1-gbátrabb tűzoltókon.
A közeliben található kis korcsma i.zük lett a menekülőknek, kapni n r ke lyrrst sem lebatett, a pillanatnyi Ínség ínyhitéftére 6 Q-gy veklit a várusból kel* lett hozatni a tűzoltói karhatalommal.
A mint axonbaD a veszély azflnik, fogy a D^\'-k éa monkisok száma is, a katonaság eitávoztával már caak kia gyerekek srgitennk a tűzoltóknak.
A vári*i rendőrség hiába hajtja, as mbereket mankira, a tUsolttík hiába géi-Dak estétói éjfélig 80 kr. napsxámut. fáradt mindenki, csak nébáoy kárvallott iéni nem farad el a keservesjajgatáabaa.

Egyik gyernwkait «rat)a, kikről _ todja, hogy megütlek n«itT«, d. asjért caak }»jg»t; a másik s*Önőtlen stép hasam, kedves háaam, édes hasam emle-goti nagy kétaégboeaéasel.
A törvénykezés köréből.
Jegyséke azon booperekaek, mnlyok m, magy kanizsai kir tör vény ss-ék nyilvános ölesein eloadatni fogaak.
A ugBssttu 4-4a
1251. B/81. Hercseg Mihály és t. i lakások eilaDÍ lopási ügybeo
1239. B/91- Bukoveos Jósaef a L gergarescsáki lakosok elleni lopási ügyben végtár gysláa.
1256. B/dl. Kagties jáaos és társa caazádhegyi lakosok elleni ügyben vég-Urgyalás.
1793. B/61. Sülé Fereoos csehi lakos elleni Ugvbeo 2. bír. itéleihirdetés
2034. B/81. Marton R\'.zi elleni gyermekoléai Ogyben végiirgyalás.
1948. B/81. Kis G-sda Dáaíel ei-lüpást Ügyben 2. bir. Ítélethirdetés.
1991. B/Sl. Horváth Imre s neje elleni ügyben 2. bír. Ítélethirdetés.
Auguszta* 5-éo.
1197. B/81. Woiot Hiksa nagy kanizsai lakos elleni csalási ügyben véz-tárgyalás.
1420. B/81. Ledér Imre a társai elleni lopási ügyben végtárgyalás.
2114. B/81. Sah János elleni jövedéki kihágási ügyben bánt, végr.
2117 B/81. LeszDyák Istvánneel leoi jövedéki kih. bftnt. végr.
2063. B/81. Balassa B.k*. Mihály elleni agybea ítélethirdetés.
2006. B/81. Baokő Lajos s t. elleni ügyben Ítélethirdetés.
1947. B/81. Qydrgy Ferencz sll-ni ügyben iióle:hírdelés.
2109. B/81. Potbo Ferenos elleci Ügyben 2. bir. ítélethirdetés. Aagosstus 11-én.
1363. B/81. StŐger Sándor p«rlaki lakos elleni csalási Ugybeo véfTlárgyalái.
1394 B/81. Dénes József nrmdsi la kos elleni ögybin 2. bir. ttéleihirdeléa.
1426. B/81. ör. Takács Güiü Jó-
s t. siaburi lakosok elleni lopási Ügyben végiárgyala*.
2240 B/1881 ss. Barát László és t pthoki iakóa elljni ügyben III. biróaági Lélethirdetaa.
Auguastus 12 én.
1418. B/bl. BS.ÖZT. Kovács JanoBné éa társai szántói lakósok el]eui lopási ügy-bnn végt>rgyalas
1417. B/81. Kovác* Jócef vindor. nyafoki Ukó«ok elleni lopási &gyben éfrtárgyalás.
1836 B/8i. LuczFwencz baUtoa m<igy»r<>di Ukó* ell-ni baláh okozó súlyos eati Bértesi Bgybon végtargyalás.feoyófa rengeteggel ővezvék, a fák aUu sürüeu cgymáa melleit ni\'lt — seemérmes ibolya virágukkal, melyek oly fcB öileg vonj** be a lór gyepriúuyegxeiet, — mim oyári éjeken át u ragyogó csilla gok at ég boltozatját.
Ett ós radou járbata\'ltin. (gymiaba funóditii Udereittik, — mugyuru éa tövis buzóttal osaitnóve, melyen H meliócake ulál egyedül ié»í magADuk. la-ittt a sziklak tövében egy-egy kristály ér buk kao fel, de csukhumar a grauiikovrk ée a vihar al\'al egym&sm dnutoit ták tuskói közt lüoik tova.
Haittducik, felettünk a n«p — bíbor sriűnel vonja be a vakító fehérségü i havat, — mely a felhőkig nyúl,) hegyek ezred- és ezredéves iiomluknu pumpázik, a vadon erdü felett lágy BueugásBal vuoul végig » reggeli szel.ő, megingatva a buru-gOötold levelű fenyőfák iomb korouáit. melyek közt ctifra trillákban végig du dolgát.
A txuiDtzéd bngyeégbui egy-egy szarvas szenvedélyes rigyeieae baiiaLsxik, amint párját csalogatja, eiután pedig | Demsokara ágbk tördelése, — a^aucs í csörtbléa — és a oemes v»d fürge lábai- I nak dübörgése — okozta zaj üú meg füleinket, mely megráikódtatja a béretek tömöret, gondolnók e szikig ércikeble hullik ki lábx alól, Vagy U:i titkos Qr -göibsn a hegyi szellemek vivj&k csatái kat, a fíüyi nagysága kövek VÍSSKH tart-hatlanul — irtósato* sobeaséggel rohan nak lefelé estükben — mintegy ivet képezvén — halinak a morgolódó ptuk-csa medrében, visel ölnyi magasságban felcsapva, természeti axököncs kutat képezvén.
Haladjunk tovább, hagyjuk el a rengeteg legsiövevényesebb aürüit, hol méreg gorobak ó* viperák ezrei tenyész oek, krknek halált hozó marása — min\'egy órüllként kergeti a vért az idegebben, — mig végre azon kis tárgyban érnek csépjei, — melyból mirdoa jó, — ross, — nagyszerű vagy szépért szokott egy-egy szikra kipilianní, ilyeokur óriási küzdelem fejlődik ki, az érzelmek királya fentégbeü érzi magit, — megvetvén a betolakodó elemel — uralkodói akar Önmaga felett; de a mrrges elem nem hsfjja aaagit Ugyösa^ vasfogaival


marczaugulja
j
ie a «iiv treít, !t-pi, — legn-mes-btj ni«£ U. - \'a váod r
gj
ver — mely oly lasaao HZ\' Utj*l megieuni, ilyenkor <"rüi\' gyorftasag-g*l robog tovabb-iuvibb. furr, habzik, mini az elemek vívó csatája. g\'>nd<>lnok. VÜxévirl önmagát is teJeméseti, d^ — Cfl-k oehany piiian-t még, a caa\'a cílug veoini, a ier uyargnl»s« megs^Üti, — m-íegnrtge mindig jobban fogy. végre tnD/flulailun. — jegyé fa^yoll ieas ea í-kkor a mér^e
kívivla dtl\'Ó CdalájAl. K ír*: in izd U<*1 l»n.
a karuk O<m terj^eti\'duf k niiul\'-gy górcsnseu ég felé, mintha resakmo ujja ikkal segélyt akamaualt ln konyorogai az ég urától, vége mindennek, a halál b*m»r bevegzí muukáját.
Lassan maradotoak megettünk a mágus taaorok. apró BÜrÜM^gek, tDelyek-uek lombjai közt a búi dalu caaloginy nyögi panaazdslat, ó mily kedvesen szivhez szálló hangok ezek, mennyi ér-zemény, — mennyi ssenvédés tükrun visssa magát es sjakun. Mnjd erőteljesen kezdi bús trilláit, míg végre mindi< lágyabban, andalítóbban szól le a hang i&eii;or8Z>Lg&ból rész ke leg ajkain, migleu egy robamus — sieuvedélyteli melódia val viszi at a iegmsgBsziOsabb érz-mé-uyébe dalát, hol hangja a szerelem meUn cbohcájái tükrözi. Mily szenvedély, mily érzés minden flz»/át)»Q e kia dalnok-Kuk, de hiazen neki élete is — csupau egy szép költemény.
Haladunk Lehat, — előliünk a rengetegnek ugy gtíodolaók szeszé y az\'ilie játéka tűnik elú — egy erdők, hegyekkel övedzett tisztás vülgyecakéb-^n vagyunk, hol a vadsáfria és a havusirórsa tenyészik századok óta; e tisztáa m-ut minden roáa bokortól, mely hálóként benőhetne ; szemeink egyedül egy m»t;«s bükk lombjaiu lalálnak nyugvágt, melynek több ólnyire terj«d6 vaatag köröze lét borostyán és iszalag futja körül, — minlegy öleli karokat keresve, melyet a vén fa kinyúló ágai nem tagadhalnak meg tőlük Ki tudja biny század boi fellegei vándorolhattak már el felettük. A fát különben nem díszítik fel saját levelei, régen, nagyon régen le koptak már ások róla, belyeltfik as id6 és vihar álul megfebérított girbe-görbe ágak meredasoek ég felé, agy né> ki s mes-

, mintogy n:«só.iaU «sg»«yin. k k..p»«i f.jéról «t idík t.nujii „1 n\'ni le. luennvi vihir. mennyi sz-ro éa érbetle mar, mennyi titoknak lc-hitutt lanuja. s mily végtelenül auktt 8zélbe[ur Ó nrkfink
Szorosabban vicgálva — egy barn-
mlót fedetüuk ifi v.otag ágai kózt.
eiy muzduiatUnul - ravaazui Iapuit
r-ji»k*>bea, csak *gy*dQl lütkón: r—
gyogó item«i árulják ei »*•, — !>ogy 0
az élAk kiité tartozik. V-jjuii mi 1-hi-l
? éa mit véthete\'t. hogi oly na^yuo
-ejnickudik eíó\'iüok, nagy, — igon nagy
aoi ó. aki vissza élve a terméssé;
iájával, meréoc, — B xéres kaUiodukai
Üi ea as általa megyilkyhak. vág-utáiban
«li gyönyörét. Az állatvilág ót mint
rrgyilkuat iaroen éi valamennyien lácaa
yö-jTcUmmel féiaek tóié, azordík airáo
kozó árvája — a íalemUlét\'M kezdve, —
fái a hatalmas sasig reszke\'.nek köielébes.
K* e hatalmas, — s magának kéoyszur
iszteletet kivívott madár nem máa mini
a nagy auhuly.
N»ppal nem mer előkerúlni, gyü-iuli i a világosságot, mint minden bttnös. — kit a legkisebb — azeilocske okozta zörej is borzadáaaal tölt el, — de ba a nap letűnik az ég boltozatjáról és a c*ii gok a a hűld méla fénye ciókoigaiják a viráguk szirmait, akkor ó \\a m^jrleaik, inérteti>-.8 tompa kiáltása Van fel az rdüt, raexitfttiíabfe bozxa a terméssut szárnyas dalnokain&k kebelét és m^giavarja z ej kollúi harmóniáját. H* ily jeleaut lauui vollunk, akaratlan megrestenés fe*z erói idegeinken és ijedt tekintetünk gj rémes alakot fedés M, mely aetéten mint a gyilkos agyában érlelt gondolat és nesztelenül — mint a meaék váudor lelke suhan el fölöttünk. Gondolnék, el-átkocotl rabló lovagok, v^gy az örök adáaiok wellemei ütik vadászatukat, üi szemű azárnyas paripákon, köveivé repülő és Üvöltő kutya falkák Wmérdek-jeiiol.
Tudja a snholy, hogy grülólt-úk, ■ eseci iparkodik magát elrajieai, mert ba nappal mulatkozaa, a balál kiké rülni nem fogná, mert minden állat lnságe, de ha kisissik a napvilág, — eljóa rajtok bosznt allani ás rér ítéletet .ártani., Talán qiosH isi valami gai terren

jarlaijH estének kerekét, mert az ó« la vasi»g >*gi.n ítnkénytelenül m\'gmosdul, ujjait Ökölre azoritva — gnnoazul kancb»! t-kintei;t vet maga körül, setét tollai ful borzoiodua.lt na c\'rénvk kappogUa észtiósoló bangókként tűnnek fei, mint a vészharangok kondi1***!, mely borza-lmul lölti el az érző kebel muCtoktaUn templomát.
Kémlódé\'eiuk h.mar rá vezetnek ez átváltozás olcárs, pár fékeié madár koringei a fa Mell. bizonyos vésztjelso rugitst hallatva, melyet társaiknak jel ás gyanánt hangoztatnak. Ez as, ami anholy dühét fel ingerelte, mert éle* o és bölcaeaége hamar ftslfódé a ve-Bxé;yt, mely fenyegeti, melyei a varjak fokúnként heveabÜló károgása ía láUzik biz»nyit«oi.
Harct, -- ránézve iszonyo harct van koletkeiöbe, mit a fekete proletár s-ífeg fog ellene intetni. De 6 nem féli a csatát, s honi méltóan állja meg helyét, mioi az elszánt rabló vezérek szoktak.
Már kezd a károgó foké te sereg gyülekezői, magasan a légben czikáznak ös.ze visssa, s gyönyör teli kurjongalás-sal fogadják pajtásaikat, kik mintegy láxaa — órültséggei rohannak a harcsi riadó eme hangoztatói felé. Kern sok idi molva öaszegy ülekecik a vérsznmjaa tábor, B mint valami gyászos telhódarab. — húzódnak a gyűlölt ellen felé A fat kórul veszik, — mintegy c*»lárláncsot képezvén, és iszonyú s tulbántó ssibaj k&at közelednek-, egy pár elbiaakodott varjú urfi mocskos szemléiénségébfln (a Tarjuk közt i« vannak sxemtelen arfímk) egész a Buholy állásáig merésarl oyo mului, de meglakoltak tolakodásukért, mert azon pillanatban éles karmok marjaival találkoztak es megszűntek haszontalan életük folytatni; a többiek megdöbbenve — iszonya jajveszékelés kost vonulnak hátrább, borsadva es issonyu kegyetlenségtől, de es eiak pillanatig tárt így, mert másik peresben ismét aegíeodül a/. egfttrátÓ harcai riadó, jtbbrol, balról rárohan e csigaoysereg stKaiága a rítéz suholyra, mintegy lásaa asenvedélylyel tépve — szaggatva tillail, nem rettenve többé TÍaasa a min-ina parcibeo sgj egy tpagasoakitott

társuk. jajvesT^kléséveL De végre ia, a V>-.go\'y nem -dja meg migál, hanyal-n: magát a ta ágakon és feltartott „jrtnaival f\'i^ja fel as ellent, mely gyilkos szorítás következtében rug:£= haiá-lál leli.
A tér 1--Ive halotUk- és seb-aul-lekkel, a varjusereg megunran a hasi-lalao. küzdelmet, iparkodik gyózbeietlen •■lleoétŐl vtMzmvonulni, anoái inkább is, mert néhány apróbb sas és héja mqiat-koaik, melyekkel kitűzni nem Larij*k Lanácsosnak.
A ftuholy végre megmanelcult elle ueitÓl, flcgmaikíUB komoljság"»l lapui Is ismét rejlőkében, mintha misem történt volna — a barcsAt elliUzott felejteni, da annál élénkebben kémleli a easuk és béjják seregét, melyek as álUla kivég-seit, — vagy mégse besütött varjakat iakomiszák, caak olykor olykor osappant egy gyet csőrével, — mikor egy-egy pajkos karvaly suhan el feje felett, bohókáa kedvében; de a csór csappantai figyelmeztető, — a további ingerkedé* abba bagyiaárs.
. A vadon mindig jobbas kezd caen-desedui, egymásután hallgatnak el a fürge rigók és apróbb senérek báj dalai, csak a csalogány trillák még a lombok lurüjében fáradhatlana!, s a fekete rigó fuvalasser<i hangja rezeg végig kelleme-Ben — egész a hegyek ormáig.
A nap, megfutva korát, mintegy
elaülyedni latsaik, osak egy veres vonal nyugodtan matktjt végét pályájának. A se léi kék égbolton egymásután emelk^d-k fel a ragyogó csillagok, a bold ís -A van már, halvány fényével megvilágítja a vadonerdóség virágokkal behintett lisstásait. Ünnepélyes csend honol mindenütt, csak a pajkos szellocske dudol-gat utján tovább, a messse távolból egyes megszaggatott állathangokat kapkodva magával, melyek a végtelen béros-lömkeleg közt nynmUlantií tovaaiklanak.
LAKA\'HUSZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

AUGUSZTUS

1881.


628. B/81. Ss. 1. Pető János lÜrsai sikkasztással vádoltak elleni ftgvbei rég tárgyalás.
1505. B/81. Sx. 1. Kulcsár Jánosné orgazdaság bűntettével vádolt elleni Ügy-ben Tégtárgyalás,
Angusstui 18 án.
1312. B/81. Sz. 1. firhardt Ferencz súlyos testi sértéssel vádolt elleoi ügyben végtirgyalás.
1325. B/81. Ss. 1. Szőni Istria hamis eskü bűntettével vádolt eUeni ügy-
2263. B/81. az. ifj. Kálik Jinos és t. elleni ü.gyb«D II. bir. itétathinUtés.
2435. B/81. B«. £obu A< olf ko-márvároíi lakos nlleni ügyben 111. bír.
Ítélethirdetés. A
17-én.
Endre s tirsai hiv. sikkasztási
1952. B/81- Pai ietartóst»tottak ellen ügyben végtirgyalás.
2206 B/81. B«. Mark Valentin és t. n.-kaaitaai lakói elleni lopási ügyben III bír. iiólethirdelés.
Augusttua 19-én.
1414. B/81. st. Beck Mórict kesxt helyi lakót elieni vétkes bukási Ügyben vét* tárgyal ás.
2269. B/öl. Szabó JáooB horvái azt. miklÓai lakos elleni lopási Ügyben II. bir. itélethirde óe.
Augussttu 22, 23-án.
2113. B/81. sx. Hercxfeld Samu bigolai Ukói s társai elleai gyÜkoasági ügyben végtirgyalás.
Augusitua 25 én.
1470. B/81. BX. Guttmaon József alsó lendvai lakos elleni sikkasxtási ügy-len rég tárgy aiá*.
Io67. B/81. ix. Sipoe István nagy-kunira*! Lakos elleni emberöléi vétaégi ügyien v«gtirgy»lás.
1579. B/81. sx. Zsohár Mari bala-ton-magyaxódi lakos elleni lopási ügyben
ben végtárgyalás.
1834. B/81. Let, Qal
l l
nboiGyörgj
és társai lopással vádoltak elleni ügyben 2-od bir. itéleihirdetós.
Augusztus 24-én. 1133. B/81. Ss. I. Karvalic* János ulyos testi sértéssel vádolt elleni rógtárgyalá*.
892. B/81. Sx. 1. Steiger Jóxsef lo-
iassal vádolt elleni Ügyben végtárgvalás.
350. B/81. Sx. 1. Bsksa Jósséf BU
yoa testi sértéuel vádolt elleni Ügyben
végtárgyalás.
Augusztus 25-én. 1241. B/81. Sx. 1. ÖXT. Sxij JÓM IX. Orbán Anna i társai sikkasztással ádoltak elleni ügyben végtárgyslái.
1506. B/81. Sx. 1. Magyar Jóxsef és
Láriai lopással vádoltak elleni ügyben
vógtárgyalas.
1507. B/81. Sí 1. Dömötör Gábor
máe vagyonának jogtalan megrongálást
val vádolt elleni ügyben végtirgyalás,
1542. B/81. Sx- I. Bakier Jóxs. imberöléasal vádolt elleni ügyben 3 a bir. ítélet hirdetés.
1627. B/81. Sx. 1. Boronyák Sán-Biilyos t. Bérléssel vádolt elleni Ügyben 3-ad bir. ítélethirdetés.
1652. B/81. Sx. 1. Fudor Kálmán Raalással vádolt elleni ügybea 3 ad bir. télethiroetés.
Zala-Egerszegeci, 1381. aug. 1-én. MUZSIK KÁLMÁN iroda ifi.igi.ti
végtárgyaláí.
2333. B/öl. sí Imre k»rm»c«i i*kó
Horváth Mésairos elleni aulyoa testi i ügyben III. bir. Ítélethirdetés. 2364. B/öl. sx. VéglerMihiiy B tár-í elleni súlyos testi lértési ügyben II. r. ítélethirdetés.
2052. B/Sl. BX. Dftmjáo Gyjrgy s
yg gy be Q III.
. elkni súlyos Uaii sértésí bir Ítélethirdetés.
2334. B/81. w. Nyáru Janoa s tár-Bfti ujnépi lakosok elleni köshalóaági kúteg elleni erúaxak ügyben lll. bir Ítélethirdetés.
Augusxtus 26-án.
157ö. B/8l BS. Peti JSándor, Pető Anna letenyei lakosok, elleoi lopási ügy-bi í végtárgyulái.
7*3 B81 S\'lavicsek Iván
i lopási ügyben
P&csa, jal. 29. 1S81.
1577. B/61. draakoveexi fakó* veg:árKya\'ÍB.
1578- B/81. at. Zadravecz Jani* i társai bukovt-czi lakóauk eliaai sulyui LC8Ú sérteni Ügyb n vegtárgy aláe.
1838 B/81. K-jfraab.*r Károly elleoi ügyben 111. bir. ítélethirdetés.
2136. B/öl Iváaovica JRUOS éa 1. olleoi ügyben 111. bir. uélelbirdeiéa.
2391. B/81. «. Embr^ua Mjhi-j alaó vidi l»kói elleni Üpj ben III. b.róaagi iiéioihirdetes.
2461. B/81. sx Dombi Mihály és t. ölteni ügybou II. bír. iiéleta.rdeiés. Kiadta
PLÁKDER GYÖRGY.
kir. ivaxeki kiadó.
„ZaUi
rovatáb»
ssán.áns.k, gypár koz dj
A
hírek
r-ilüDV1 60
megjelent
gj yp
eméoy felkölti űgyelmem, engedje n-ng, bogy egye«ekre tiatteletteljesen éasrevé-tolBnoet megteheM^m.
Araiáaunkra vonatkozólag téves a adositás, mert n«künk mint g&^d-k"-lönségnek »x ellenkt-xöt kell jieínüak! mert nencünk: & hirítpot nem a sért jár«ij» a. üsileh koröaaég, hogy abbóí cniadt-n ösnaicsdstt kóssa birekat olv»asoD bárki ta.— Ssivea«o veazl m köi^aaég. h» abban egy kis valósaiDÜ*«~g«t is lát, — éa ha a tndó*itó bir nőm tál mint a v»toi ioí obsitos. — A k; a bok belükben oiy dus termést és aradat Iái lünk. Kijöjjön ki a atabad termésaet ^ metc)éo mAködo g&tdakóxonség kö rét>e • meghallja, m-gtudja, hogy mily numuru ai ídei év « terméare céase.
Kern akarjak mi gaxdaköi&oség
a rouU évek sejtó csapásait fli
mert elvug^ank tugUlva a jelenlegivel.
— Axosban annyi áll, hogy Ptcu
vidékén <-gy pár & jobb gát dák kosé
ldó i é kikk d bl
liiiüiitfi i tárgj, Rláauk jegyieké a x.-rg< BXegí kir. mi-vünyazekiűi
1Ö81- augmztuí 4 én 1484. B/Sl. Sx. l.Sxiguíli Mátyás
Nagy Juli tulajdon elleni kihágással v
duit elleoi ügy ban ítélethirdetés.
1510- B/81. Sx. 1. Suoiogyi Iaiv
t tártai Dyilváaos erÖKakkal vádolt.
elleni ügyben 2-od bír. Ítélethirdetés
1ÓÍ3. B/81. Sx. 1. Kóaa Jói.ef társa hatósági közeg elleni . er6*iákkal
vádoltak elleni ügyben 2-od biróaági
ítélethirdetés.
1585, i7líO. B/81. Let. Seb»
Jáüoe és tárán tupaasal vádoltak
Ügyben 2 od bir. ítélethirdetés.
1606. B/81. Sí. !. Emmer I lopással vídolt elleni Ügyb-n 3-ad Ítélethirdetés.
Augusztus 10 éo.
582 B/81. Sx. 1. ROZOB Mihüy iik-kasxtsssal vadult elleni ügyben végtárgyal ás.
128\'. B/81. Sz. 1. Gal Lajos éa Lársa tol vaj lássál vádoltak elleoi ügyben végtárgyat&E.
Augusztus 11-én.
1052. B/81 tíz. 1. Kóbli Jinoo ián* háláit okuzolt súlyos tealí kériési vádolt eiUni ttjában végiárgTalás.
1227. B/81. Sx. 1. Gyrtr\'fi Ignácz társa lopása*! vadultak ellem ügyben vég tárgyal ás.
1482. B/81. Let. Mészáros P< tegi József a társai lopái»»l rádottak elleni ügyben végtárgyaláí.
1565, 1599. B/8!. Sx. i. Horváth
N
2 od bír. ítélethirdetés.
1586. B/81. Ss. !. K*j HihÜy köz
hatóság sJleui erőszak és sikkasstissa
vidolt eliei
detéa.
1628. B/81. Sí
g
ek rendes bel latkozatuk ax. akott
j
landó uri egyén, kik rjes gatduáguk és
d
hogy a rend-ss átméretü 2í-evel iírresz\'ek 1,\'\\ mérőt nem idtak. Si ör tent as is, hogy 250 kereeit próba c*éplé* Ltán 48 méter mái»át kapott AX ilietó oly talajról, mely vegyülékénél fogva Z-lamegyébeo ai elsők közé sorolandó Ennek íolytán teb.it a legrosszabb ter mésnek nénink elé. Nem lehe: t«hii kacsa hírrel tölteni lapokat ■ as\'. állítani. hogy termesünk és aratásunk kedvesÓ,sot illenkexóleg s lehetÓ legrosszabb, mert június 19-én bekSvelkeaett nagy hóség mely 31 ig agy hasamban tartott, tőnkre .ette as ósxí s tavaszi terményünkéi lágyrészben.
A hirek rovatában olvassuk, hogy Sopron városa oly Isvateri bölcsességgel nlézkedntt a csaholó kis ebeknek korcs-Kik s kávéháukboli kitiltása iránL Mi niotafél.4 földmiveló kÖEönség, ki az agésx hötet íáraduágos munkával töltjük a 7 ik napot pedig szenteljük annak kitol a jót ■ rosszat érdemünk ss*rin veassük — ajánljuk Nagy és Kis Kanissi város figyelmébe, hogy mielőtt e tekin tétben érdemlegei határozatot hozna, eló-ssör is a templomból tiltássá ki a kuj torgó ebeket.
Annak a német sógoraak p«dig, aki 18 évi ittléte útin nem volt képes s magyar nyelvet magiévá tenni sas iráni még máig i* oly indignatióvai viseltetik, ki a tudományos magyar erdéssi-kar körében mint^-sjék tűnt fel, ajásJjuk, h»gy müveit hasai nyelvünk iránt több pieUs és sxerotettel viseltessék.
Régi dolog, hogy aratás utia következik a tak árulás, ez a teendője a gazdának s fajdalom, ba valakinek behordott csűrje egész évi fáradtságos munkája egy negyedóra alatt a lángok martaléka lett. Ezt koíle olvasnom éppen e lapok 60-ik avimábao. hogy as Istent tiszteld baaájit ■ emberbaritját igasán -sereto munkás oasiádapanrk Usger Jinos barátunknak behordott gabosija a lángok áldozata Utt.
, /
»rai Jáooa lopással vádolt aJleoi ügyben d bí iélhi
ügybea 2-od bír. ítélethir
3/81. Sí. I. Markavics Mátyás otalásaa! vidolt elleni ügyben 3-ad
j bit
Ítélethirdetés
aguBituí 12-én
1673,.
1742. B/81. Let. Németh á
Tüxes JÍDOB S táraai lopáatal elieni Ügyben végtárgy kiás.
Augusztus 17 én.
492. B/81. Sx. 1. Vasáros Pál és
lársa lopással vádoluk elleni ügyben
B meglepi hír hallatira valóban) —
i Tivadar v U
lá^ra. forrás
C-u SÍ laiisminok kerültek sap i. iés:r* olt fontos történeti k gyanánt fognak asolgálni.
Ah lik Eioftk milyen ka
Vü é
gp
Bitsorai k\'-bl&nk, a fájdalom uon óbaji-
T*1, bo|(7 ilj cs«pá»t(ÍI óvja ét védje
dkéük É A
y y
ja ét Ég. A
ldá
a agy
di
f gy g
terhelt )ó barátot pedig áldásival
lapja ran, olyasnál koszon. Vümus aé »*t "<ási^r tudraJevileg Ciakíi isarva-tokra vadissik, méf ped\'g ulyatéoképen, hogy a vadat két kifessi.ntt vissonfal közé haj útja, maga e vácson-uicsa régére Ül ■ asiio a feléje hajtott vadat ugy lövi le. — Milán szerb fejedelem nem engedhet meg magának ilyeo luxust,! mint afféle kisebb uraiág, a vadak közül u, melyeken vadássaten7edélyct kielégítse. azt választja, a melyik kisebb ée ai /"> karakterének inkább megfnlei. A napokban mint bécsi lapok jelentik, £ feoaéga 800 darab — tengeri nyulat vásároltatott össze Bécsben. E picsike kis állatokat a Belgrád melletti vadászterületen nagy számmal tartják < a fejedelem ide jái
Helyi hírek.
— örömmel jelentbetjük, hogy Wlassic* Antal kir. törvényszéki «lnök; ur jelentékenyen jobban van s s köxtisx-
torsjai állami Uiiitoképesdei a. taj aog. 16-án tartja «akü*ö_j«t KeMthelj. ■ a kedves és müvolüJka Slag Viktória kiaaasmonyovaJ, Klog Jóoef kes*Ü»eJyi •enataair leáayával. Kedve* maakatár-HUsk fogadja «■ alkalombóí ssivétyes udvöaletüoket, koasonuaa Isten áldás* boldrg frígy&kel!
— Omágot vátár l«i N^r
or jeey j
teleiü férfiú egéssségének viasxaayerese
remélhet^. Adja Isten!
— Zárünnepélyét moh tsomba-ton kitűnő sikerrel tartotta, a kitdedne-veló egyosÜjet mindkét óvodájának nö-vendéksége. Délután hullámxo népcsopor-tosulat közepette Vuniill felvirágoxottan a 180 tagból álló kicsinyek »erege ax egyesület saját óvodájából. Asegyleti helyiség gyönyörűen volt feldíszítve s roppant •tárna nétoség foglalta el a tért. Kemény
flS é j tói Milt
Kaninán jövő hétfőn, asax ang. 8-.m. £ nyári Tiiár már a látogatót tabbak kö*é isokott tartósai, mert s JetakaritoU ga booa mar élénk adúvélelt idés elő.
— AtheLymés. Visner Pál s. tan
felügyelőnk Torootálba B onnan gróf
Festetich Baono kölcaon&aen áthelyex-
tettek.
— Balaton-Hüredén ai „Anna
esen sikerült.
bál\'
70- es
juL 31 én olyaa fény lyennek pirja nem volt
ián vadáasati kedvét tol-
években. Regen nem volt Fürednek a főrangú osztályból oly sok vendége mint ax idén. A fürd&idény kexdetén oly gyé ren érkextek a vendégek, hogy már már le kellett mondani ax idei laison aikeré-nek reményéről, most axObban anoy*i b-^teg és nem beteg vendége van Füred nek, hogy esek a derék türdoigaígató Ügyességének tulajdonitható, hogy eokai t.% érkesők köxüj viassaiérni nem kény te lenek. A főrangú osztály magát, mint s kösónaeg többi réssét mindennap más más lál ókj Jl 29 é
■ vett mintegy ; ezeket ter-éa sátoros ün-
y ói Milets
g
JócsefnrvelS ar és neje ta^ lób kd
Miria asszony valóban közdícsérelet arst tak szakértelme* bucgalmukért ■ odaadó készségükért. A iseüd bánásmód és sok oldalú figyelem mékó elismerést nyert. Ax egyesület büsxke .ehet, hogy mindkét óvodájában ily buxgd és szakavatott ne velóket bir Este fenyőt kivilágítás ax idö rendkívüli kedvesései Tormaigyekvó x-netársulata mellett hajnalig tartó táncs-vigalom zárta be a valóban kitűnően ti* került zárünnepélyt. Méltán elismerés illfti s fárad ha ti ao buzgaimu s as óvodai ügyet lelkes hévvé! felkaroló Somssich Lórincs gondnok urat, nem különben *i egyesület tevékeny • láogbusgalmu ei nóke Koch Mihilyné urnöt, ugy a válásit uiány s rendezőség lisxtelt tagjait. A bevétel 262 frt 32 kr, kiadás 134 frt körűi vau. A rendszerei számadást egyébként lapunkban kitolni fogjuk.
— JPoriiuncula napja vallásos kegyelettel tartatott meg aug. 2-án. Tóbb
gat kí néha napji teni. A 800 nyúl kö 80 valódi ír.nCIIÍ. l: mészetesen csík vas népeken
génditb ctaládi drámd történt cem r-^ « S/J badka meiletti Palics fiir-döben. Egy K«d>ceáuyi Imre nevű aap-tximo* több év óta lakik e fürdőhelyen felestégéve! é» kél gyermekévei. Múlt hó !&>án Ragoctáoyi aratói ment ■ felesége íerint kivi te neki ax ebédel. Két gye:
kösónaeg többi réssét mindennap m ( .
mulatsággal ssórakosUtja, Jul. 29 és mnkét otthon hagyta a konyhábanBrájuk este 9 órakor külön sxioháxi előadást urU ax ajtót. Távolléte alatt — mmt ax
Eéék iják me
rendestettek. Megráaárol tik ax súnbáxi helyeket * n*éto»*tották »z í^iz- ! mesebb vindégok icösött. Ex alkalomra a1 ,Falu roaszá\'-t vilassiották. 31-én délután galamblóvésaet v^lt a eaen nem epén b lá kökő
p át1 ; következő
a leghumánusabb kb i ft
napokban is totytattatni fog.
" ~ <olyán közelebb egy
feltörtek, egyik
pVane a község biróé volt Sajátságos, hogy ily rövid éjben, mint aminő moet van. három pincse is feltörhető a megra-bolható !
- CéépiőgéppeU szerencsétlen ség. Szent Jakabon, közel Kanizsához egy napszámos vigyázatlanságból oly közel állt z caéplogéphos, hogy kezét ossaexosta. múlt szombaton amputálta Dr. Schreyer L^jos ét Ritx Antal városi orvos, oly szerencsésen aík*rült. hogy a sebesüli
gyff
éjjel három pinezét
i köé bió
gy nplo- ldő
helyről axámosan jelentek meg kanixsai sseot Fereacs-rondüek
mában.Aa egyhazúzónoklatot fÓtisxteiendo Nyíry bakonaki plébános ur tartotta.. Dé ben a sserset veodégBserelo asztalinál mintegy 70-en vettss; részt. Kitiiní po-hárköszöntéat mundottak: Pap Jíaa <M-porei, Lűllinger Knlimeii hásf-nok, Ür. iek L«iíló ügyvéd w.;
— Jótékony*ág Űrömmel halijuk, hogy a izttrencsetlun \'ü*károsuUak javira több nerneeielkü gyűjtés1- esskfisnl pedig ig«n ssép M-edménynyel. H«sa-B elismerésael vngytnk írnnd a gyűjtök, mind as adakozók nemes készségaért. As eredményt lappokban kosölm fogjuk. — Váltoxa* a nagy.kaoiasai k tárthis kebelébe. Eltávoiaak Merioy Lajos Bpí-stre, Pachínger Alajo« Kolos*
Egyetértés\'-nek irják — s gyermekek alahol gyufát találtak s a sseroouétlsn két kis teremtés, egy 5 éves fi ff és egy 3 íves leány mefrgyujiotta a txalmát, mely i kemeucse ssájácál fel volt haimaiva^ , A biz csakhamar lángban állt t mire s , sxomssédok elósiettek, a két gyermeket ■ár csak össxeéfrve és m^gbaWa hozhatták ki. A tüz hírére hazajött Rsaocsányi vad fájdalommal Lámadia meg teie-*égét goodoüanaágáért. Ax ember két»é$ , beesése nem ismert határt, sírt, káromko- : dott és a haját tépte. Míg s tübbiek a ttii oltáaivai voltak elfoglalva, RadocaáByi vad dühében s szerencsétlen aaaxoDjt, ki két halott gyermekét karjaiban taxié, félre hnrczolu a Csűrbe s ott egy fejszével . -agyonütötte, asutin elóvett e^y kotelol s ;- ■
éa ai ósiseégeU gye-rme
a megölt asesony é a g gy
kek tértei ftlött (elakasztott, magát.
— Nagy v^rengtát történi múlt hó
16-án Écska torDutaimegyei kö«ségbea.
Ax o t állomásozó 1. buizAreccedbeii egyik
F j xo
g a megölt
életéhez
mé&y van. ő i
— Női ipar tanmühelyek fel
állításán íáradozik J-gócsi Péterfy József
mioitíteri bixtos. DuoAnialban eddig csak
Csurgón sikerült es érdemben intéiked
ni«, bil a* ÓMsel e taomQhelv falallitatn
— Véres verekedés rolt Puscsi
náo — Mur*kösben — nem rég. Varas don sxékeló Jelactict ezredbeli köslegé nyék egy ottani csárdában tartóit tánex-muiauág alkalmával horvát ifjak^al ugy Óassekaczczantak,hogy sxemtanuk állítása szériát axamosan meg lettek *--bfSÜlve.
— Balaton-FUredre július 26-ig
826 folyó sximbap 1382 furdóvendég
kk
— sxo-
itéz — miai a .Füg,;.\' írja i
j
nek Ormaody P N
g
árra, ellenben id« ék M>klós Ko!ox<várró], Marti \'4 R*LchD»u
Péter Nagy N. Tatáról.
y önetét tejezí
ki általunk 0*znsxly Antal városi ellenőr ur mindazoknak, kik mull vasárnap délután édes anyja lemeté*é[iél megjelentek s rj által részvétüket nyilvánítási ssires-kedlek.
érkezett.
— A fővárosi műcsarnok őszi
Zih Mái őüük
küllitására Zichy M.naiv tes\'ómüvesxünk zalamegyei parasztlakodalmat ábrázoló képet kuldótt be.
— tiiauai rövid hirek. —
Sopronban a sör árit felemelték s igy Összebosséltek, hogy nem fogyasztják. —
g A nagy kanissai
öok tüioitóegylei f é. &ag. hó 7-éu a .Zöldfasort" helyiségében 10 é^es fennállásának emlékére saját segélyalapja ja-
viiaba elegyedett oláh házi g-£aa)%Tai, minek verek^dé* iett a vég«. A huszár fel lármázta bajtársait. As SEDDT >• lármát csapott és azomsiedai aegitaégére aaaUd-k- Kiiört a harcx éa több eo»b«rélei »Mit áldozatai. Egy köxbu*zár izóroyet ball, az oláh házi jrasdát ei két asomixéd-|át számos kardvágás é* go:yó ohe meg — Iztóhígy Irtuk már, hogy So-ingeoben egy hamuból ÓB«t«*bord\'Ut bngy belseje ég. Mikor a lakosok az eUö rémületen túlestek, buxxifogtak a tUl praktikus érvényetÍLé»ébe«. így a hegj közeié- "» t>^n Itkók e^viltiÜo oecn raknak olthou iftxet. Mikor a fítós ideje elkövetkecik. tesseszedík lábasaikai é« faeakaiktt ■ a hogye vonulnak Ott az edények számára lyukakat ásnak, s csakhamar vígan ferr beanük a viz és aűl a pecser-
M^oden
tombolával egybekötött tincxesléiyt! A esombathelyi jótékony nÖegyletnek
■endez, melyre s mélyen tiixtelt közöosé | 7742 frt alapvagyona van. — Némeih
oltási kísérlet sikertelen marad. Sí>t a tfl* ■gyre nagyobb arányokat ölt.
Jinos feUŐ osztói plébános meghalt. — Bobáo önkéntes tüxoltó-egylet alakult. — A temesi alispán rendeletileg ntasitotta a községeket, hogy ne német, hanem magyar lapra fizessenek elÓ. — A pápai ssinbixi sorsjegyek huxisa aag. 28 in lais. — A népszínház tagjai testületileg megoagyarositják nevöket. — Az országos kisdedóvó egylet közgyűlése sug. 21-én less. — A Petőfi szobor talapzatát Bp«stes as idén felállítják. — Zágribban jul. 28 in ismét nagy földreD(r*s volt. — A meglőtt Dr. Rössay Jósset felüdül. — Bariban két magyar falu teljesen leégett.
get tisztelettei meghívja a rendezőség. Belépti díj 50 kr. Egy tombolajegy ára 20 kr. Kesdeta 7 órakor. Tombola tár-g ak köszönettel fogadutvin, aug. hó 5-én délaláni órákban a laktanya helyiségben átvétetnek. Érintett ünnepélyre as alapítók ét alapító úsitviselók küldött-ségíleg halároxtatt&k meghivatoi ■ as lián epéi y belyiiinéa mint ilyenek jelvényekké! ismertetendők. — Felhívjuk a L közoni^get « ssépczélu mulatság méltó pirtfogájira.
— öngyilkossági kísérlet. Dr.
Csindery Lajos magyar sxabadságbarcsi
honvéd törzsorvos aag. 2-án reggel élet-
untságból nyakát megtnetszette. Gyuri
segély követkestében sikerült életét meg
mentADÍ. A nyeldeklőü felöl metmsette fel
a bort ■ több apróbb eret, anelkoJ azon
ban, hogy élete kocxhiststvs voina; Ka
as orvosi működésnek ellene nen ssegül,
mit s legelad e«etb«n tenni jónak !áiott.
— Fegyvergyakorlatra hivat
tak be ssámoaan, különösen íanítók. —
Körünkbea üdvözölhetjük\' Nagy Áron
oarátunkat, a ba!a OD-füredi tseretethás
derék igazgatóját, Bányai Karoly irótár
sunkat Kessfaelyro^ sat.
— Követként torokat vettük:
E Isp 59. ssámiban kötött újdonságra
csak annyi megjegyezni valóak van;
hogy Unger Ferencx tartalékos honvéd
hassár, kinek jobb kese fejeit egy dynamit
töltény elasakitotu, állapota sem csak
hogy nem eletTosselyes, hassem a fennt
nevezett ngjén már 8 napja as ituni
és. k. katoosi kórházban van es Dr. Sa-
j
nejét II\' hi
A terbegecsi jgy j gy
mekkel elhagyta. — A monarchia tarali fogyasxtási adója 79,558,230 frt.
- Külföldi rövid hirek. — Lyonban a gyermekek játszás közben maggyujtottik a temetőt s a föld meg-repedezett. — 3985 papírgyár raa as agess világon. — Gkrfield állapotát as orvosok aggodalmasnak jelzik. — Ax angol hadseregben tömeges nyugdijasas történt t. >. 45 tibornok, 66 altibornok s 34 vesaroraftgy. - Faragóödön hazánkba ChinábaB vám ig» aga tó. — Liszt Fe-reitcs Bomiba atasik.
— A terbeg kkl lh
— A párisi viIlatnoMagí kiállítás.
Á közlekedési minioxier a kővetkező
értesítés: tetxi közxé: A folyó évben Pa
risban tartandó villamossági nemxetkösi
kiállításra, a magyar korona területéről
koldendó tárgyak vasúti azáilításir&
nézve ugy %. magyarorstigi, min! *.%
aosx\'.riai vasutak igazgatóságai a kiállí
tások alkalmából axükásos dnm«r»ékleil
engedélyeztek. £ dijtcérséklés abból áll,
bogy mig odamenet a küldeményekért
as általiaos Urifák aser.BU teljes vitai.
bér sssmitttitik és fizetendő, visszsjOvet
ugyanazon utou a riassasaállitá* vitelbér-
meaies, ha a visssajöveü saállitúlevélhes
ai odameneü szállítólevél csatoltatvác, a
foiadó sssal igatolja, hogy a menetkor
azon tárgyakért a teljes vitel bér meg ^
volt fizetve; továbbá ha a kiállítási biz.
Los külön bizonyitrisyával iguoltatik,
bog* as ilietó tárgyak knlliivs. voltak
ét eladatlan maradtak; s végül ha a
viassaasáilitit a kiállítás betirasa utio
lagfelebb négy hét alatt megiórténik és
ki nyert?
Budapest jul. 30-án : 8, 20, 42, &Ö, 5. Grrica . „ 2&, 70, 33, 6, 63.
a viaaaaasállitandó tárgyak érLék-bizto-sitas nélkül, a szilliUsi határidőnek ki kötése melifi^éével adatnak fel. Mi as érdeklődőknek, - kapcsolatbaa a .Budapesti Kö»löny* f. éri május hó 15 éo és janin* hó 26 án megjelent 111- ille* toleg 144. isámaiban e tárgyban adott értesítésekkel, — emennél tudomásukra hozaük.
Vegyes hírek.
— R**dkÍTÍlli fostosságu leletre
bukkantak a. bú elején Feiso-E^yiptom-
ban. Hena kevesebb, mint harmiacshat
baen ep király-koporsót taialtak, •
ikben ax idösb thébai dynasstis ugy-
pára János as. k. exered orrot ur _ k*tetése alatt mar annyira javult, hogy állapota vessély nélküli, seblis nincs jelen éi ax iszonyúan roncsok részek he-Mdoi kesdeaek oly aaiyira, hogy % tán 3 hét muivs felgyógyoJva
y gy
Mólvis SSSMS kiraJyail és királjséaL £ farmo-mamiikon kivü! papyru»>tekerosok,
Mólvis
— A botraiai és herexegovinsi püs-
pÖk«égek. Rómából írják, bo^y azoa
pipái bulla tervesete, mely lyel Boszniá
ban és Herosegovinibao a talholikua
hierarchia Tisssaillittatík, már a páp&
elé terjeastelett. K sserínt a aeTezeu
tartományokban három püspöki ezek
állíttatnék fel és pedig Stersjevóbsn ér
sekség, Moatarbau es Boajallkibs* pedi«
pojpikseg. Ax első két egyhisi méltoaigr* -
Aá> a UfkOsalfbbi oonaistoriomon msp;-HUBZADIK

IT f 6

O »\'
u áteHöoí «ionTBzWíáglíai!1\'4^y\'1lp1emele.J ; T^BÉIaiéllJ* ttZÍ6
tea háx padlásán tartokod ott. Késflbb *í |\'- ; -*^-\'» ■ :; " \\ "■ " \'
Imrtswjlkodott a javitáí aiart levftr. kithJ \' |"l»*T r-1 B&Mipé*,\'
teeuplom állványain a toronyba t aztftaj "!."■*\'■\' ■"■ * -S r ■
ott éli riligát fent. kereszt tövében;* ■* taísíft -WtoH-fc
SOPEOK. Bnva 10.90—11.40 Kou Ír26
iO Árpa 1 70—8.-. Záb 7- 7.10 Kako-

ixxxxxxxttxxxxx
S»S)--K»ai«4a, ajon»tott t kiadó taUjdoaoa Wajdits JóiseT gjorssijtójin.
történik ai iHetflk praeconisatiája BaD
■ * lakában azonban ideiglenw>.j c«*k pariiba* infideliaiD kiaevezett pö»pfik I mini xpoetoli adminisztrátor mökfid Stroasmay«r dlakuvári pttspök már cl Keleten kinyüaikottnita, hagy ő lemoi mindazon ig^nvekr\'I, nifllyeket bo «*s pzjrmíai pücpóki c*iménfl! szánna T akarnának. kü\'5nbei> Bo-znia már k évtsásad előtt el vonatott H DUkovárbi székeifi püspökök jurisdic tója alól i lelkék«kedé» e tartomán} okb*náFer>n< ". r-ndi szerzetesekie ruháttulőtt, kíkm egyike mint .tpoílolí vifíiritu püspfik minőségben azerepelt.
— Ktdélytt etalddi iUt Bírmának királya, í:i nagy kngyrtleiiaéKeirol th ismeretes, néhány hittel -telőtt első : aégétAl agy tál Büteméovt kapott aján-dékbaaaulax üzenettel, bo^y -■ ét kílldumén; msgán»k a Iculdíaek szer: meoye A királynak f-liüot Deje o túlságos figyelmeasége s élvén a gyanúperrel, a küldeméoynyel ad?ari»sao — anyóaát tisstelte toeg. Ax érdemes urbúigy caalt-ugyan romul ** lett a aüiemóny élv ezé. mag B c*»k hamar a túlvilágra zaráudi kult. Megvizsgálván a sütemény rauradé kot. kiderült, hogy azok erfiaen meg voltak mérgesre. Thibo király róviü le tejes tette figyelme* és mércgkev«rú jó;..A mint mondják, a király részérÖ, tapasztalt mellóíUjléa s e miatt való bej szánkódat érlt-\'l\'ék az ^aazttDvbiin a gyilkos gondolatot.
— CW*«mi> a vádlottak podjin. A ausaezi tö*éoy*tek elfltt nemrÁg egy bájos 8 %/)napos kis csecsemő feküdi, névBzeríut MaoiBeld Zoé kisasazoiij-, még pedig .tdfgnn vagyon rongálása" csiroen. Az eset a követkéz^: ZoékUas«zonyépen elvégezte stopáaát s megelégedetten bem pergett a* illatú* fUvóu, a axomszediM mo aone kertjében, a hova nénje tette. Ily módon közel jotou a keritéahnz, meiyeu mist Aonie Mathewaak, agy ezinéstaő nek, pompás csipkékkel éki\'ett peig szoirja légolt, a mely a moaóné pondioá-sára volt bíiva. Zoé kÍBasBeoaybao, daczára tiatal korának, falébredt & DÚ, közelebbről óhajtotta megszemlélni az é; tékes holmit; e ciélból lehúzta magához-Ai ismerkedés a grónyörü csipkék telja* tnegtemmisitésével véptÓdöit. Minthogy az angol tör vény megengedi, hogy ki*k ruak .idegen jótzag roDgálisa" mia t számadásra vonassanak, a rajták kártérítés követeltessék, a srioés/nó b\'perelte a \' csecsemet, A tárgyalás sokáig tartott, minthogy ae anya, rrnat ,védÖ Ucyv«^u többszőr felszólalt s maga a vádlott u hangos ■Írással több iibeo .BEÓI kén". Végül tekintettel a vádlott fi»tal korára és „büntetleo előélet" ére, a fugsághUntD test elengedték neki. de külöobinÓOO forint kártérítésre ítélték. Ai elitéit ugy láUzik .l^llnbb^zui" akart, mert mikor a tárgyalás befejeztével az elnök oámneut bozjtá a a kedvus bébét megakartu. caó-koloi, ez az elaök ur orrát érzékecyen megkarmolta.
— A nÖlt füzi$énék veszedelméről
egy londoni Up a követke\'fiket irj t; A
49 éves Jury Amvlia hoHt**»téaek bon
cioláaa a következőket eredméoyiztB : dr.
GUI kijelentette, hogy a gyomrot, valami
zsinór szorítása következtéb-o nyolczad
résznyire nzoritották össze, mi álul szin-e
egy második gyomor képződött, a derék
ösezeazoritása mint a gyomorra, ■ májra
is halott, még pedig anoy^ra, hogy a mai
egészen Összelapitva leszorult a meden-
ctébe.

— Bóka a toronyban. V helybeli
ezukrásznak volt két fiatal rókája, melyek
kösüJ ai egyik megszökött • egy ideig

riÜgái
ahová egy róka értékheien nyári Toife teje miatt aenki «ecn tartja érdemnsne fetíáradni. Éjjel azián, mikor mindéi elcaendeaül, mint Faust doktor^ pokks változott ai\'o^á)R, 5U letiUogat 4 magasból a földre, nem mulasztván el olköi ben az állványokon atvó napazánfoMl lariaznyáít megvizsgálni, a amint pity maiadoi kezd, isméi feio«on a biztos baj-tékába, hol édee nappali álmát semmi Bent háborgatja, csak a — harangozás meg az őra-titéa.
Hasznos tudnivaló.
— A malacsok «ldögU*e elUu. melv izgyobb tenyésziéenél gyakran járva tyoaaa lép fel, az ti. L. Z. azl ajánlja lOgy a beteg malaczoknak napónként Sbbstor j6 adag karbolsavat két °/# u >ldatban erSetaJcosan adjunk be. A baj r« rögtön megszűnik s az eledélb< vább is hígított karbolsavat adva .Hatoknak, a betegség többé nem jelent
Paytrszelet.
Mikor ai emberek háiasodn»k. A % apun alá kerül; a kÓMQTi>« t4*h>>:«et alapit láttának« a b0rt5n£ír bek^ha vereti aiscát i k&Játt hílúba kerfll; a katona a haruimei-vea hiíjurnb* nn-gy; a ridiii b^kot \'."
ivatárssafi fSköti alá kn-O); tfttlrM igába mjtja f«jftti a hajós kikftt£t>« evrxi * Te* jé» felbonthatlan vetyi eeye«llé>re léc; ea i mdó» as«Q vem uiifát é»n>. non un-it wlcnd lépést tvit »■■•■ ■ "-.\'.\'."■\'T
Hivatalos piacai áruk.
Na^-Kaaiuáa, 1881. jol 30.
Bu«l 10^-11—. Row 840 -9.—
P« 7 50—9. Zab Í50-.Í —
.—8 bO. Haxgo*r**h-r.-. . Bor»6 32.—
éoa 2-—. — -—. Smaln,* - .— 1 20.
1 kilogrsvnijival 1»»JIIHT*.
M»ri,*bQ< «— .Rí. Bonubjw -•-
■-80. Vrtrft*hmtym* -—.-16.
.-30. Cxuk..!1 "•--.~S6. h,>r«
prik» 9tt -. 8«»pp*^ (0
Ó l.or 32 - 43 kr üj bor 20 28 k ka 46 kr. Kcwt 6 kr.
árak.
PÁPA. Ow 10-eO—10.70. BV>u 7.60
— Arp» 6-20-6.51). Zab 55<t—j8" Ku
.„ 6 6.20.
GYŐR. B«aa 11 20—11 40. Ros. 9\'
Axpa 7if.-7.4O 5>b 6 23—6.^0 íiuko L 6 0-G25.
BECo BÍUI 11,-40—rll TO Ü4f* 9 I" —
\'5 Á-p —■—.— -•—. Zab Ö7O-6WJ ikoricza fi 50 6 55.
PÉCti Bma 1020 - I0JV Rt>ta-930 «rpa 6 50— t.—. Zab «.3u—«JM). Kako-

. jnCw
*lí ■ rév Ánt ke*«, Tan már k--«zl"t-n, aj atintén 1<«*ta van Mai\'" Ifuiáhan *ri lag- felettr gyene» kin.lat volt é» a nali Jelenlektílcu Tátarlá*a> íüSjU-tJ.mj Fáhomk. *. cwk\' ar :L -li\'1\'\'
■i WílSri KZ ujhoi
; forgalom. 30—^5,000 n m \\t>htt\' &«ul\'«r csakis njbfil Toll vétel, noha bjomptt Irakon, Arpáb&l ciak wksrsftinyí ,ü:*t el5 ijj mtnSaég ben, mif waJaUt í* ■Orí.rp*\' nfcj oön \'tulálko-xott. Kakjirici* kiisé mürdult, agyBiíntén »b is ;4 hangulattal találkozott. RepiiíbÖl »l«mékení vételek Waíatek a kQlfóU t-i-mára é* ens«k, valamint annak folyt ín, ik minŰtifil^f faejroi erűken re-íakáIúa*U n
l a j) arát -íii-g : aa ár>k a b«t el«ji> <ÍU
■\',—•/, íorinfal >yo: /iiKtbeo az (Ulot Tontit\'tt volt i* ao\'i» >Jmuk m.t;eb.tó« KtoüJM^Bt kaidtek ngoi pi^cjokcn Velyxet váUoutlaatMk tehet
As árak k<*z árat •\'. 100 kilook^nt >H értr«
IS.—. 76 ko. IS.—.-1220. 77 ko. 1Ü.30 —. I 78 ke. 13fiO.—.12.80. T9 kft 18.10— lS-50. SO—81 ko. 12*0.—12 60 Bttt» nj 75 ke. 11.40.—11.70. 76 kft 11 «>.—12.— 77 1to. HB0—1220 78 ko. 12.- 12 80. ROM űj 8.50. 1.80. Árpa oj ukarmánri &.00.—6.10 2ab »• *.40.-6.t)0. Kokorina 5 80.-6 10 bepem (bánáti) 10 W—11*0. Ro^os* káposa-
\' t \'. " - 8aalUU»ra:
Boa* (itapL-okt) 1131.-11.86- Kuko íeaa (aar.) 6.24—6-26. Zab (ttept-okt. .02.-6.05. Aapcxe-kápontáí (UC.-uept
LOBMAVBVE J. F.
Indul Kanisi&ról bovs;
Ot.P.rc 1,1
!O7 Emuk.
(poturotiat) 2 6 Ulm <**a?e« vonat) li SO \'H
, ,.;* if \'«KK-
301 ,F ■\' . ,1150 fjj«
>roubm 3 40 délut
1)6 Pfá^OrlKír KolMJTt. CshkWrnyn 456 T.-gg.t
l v . \' , a 43 . délotf
• -•\'I \'*- W<t7OMT) , 1050 iji*
Vrkesik X&sliiára honoét:
■ Z-kácj felgi 5 .\'7 ríeíri
1 41 d-Ibii 1 «ij..]
ÍC/ortTo aat) 1Ü 30 4)"1


, 10 15 *ij<--

felöl ({)»rtfTOBi>tj 5 37 (*KK<-1
. 1 30 d«ot
: BXTOBFI LAJOS.
as £ II 1
ij.l|

i elónyös kedvezmény
előfizetői és munkatársai sz&mara.
Sikurüln Ají.yik birireVt-s intézetből tömi^s me^reiidoléftt
eszközölni
RUDOLF föh<*rcxeg » tróuöríikö^ o{ry urfo STEFÁNIA Tierczojfassswhy gyönyörűen sikerüli olajfeHtéknyomatú arcz-k^puiböl, kulöu-küloa, 52 cm. hosszyság, 46 qm. sz^nes-si^ii dúsan aranyototr keretben, mely minden azoba va^y terem
díszéül S7f.!aiíl

Nálam eredeti ára a kettőnek együtt véve ü rrt. A „Zalai Közlöny" előfizetői és munkatársainak cjak 3 frt. Bérmuntea küldése e«a-n felül 50 kr. Tehát ösSieseu a két kép
t0f 3 forint 5O krajczár. "W
Utánvétellel nem küldatik, csak a péoa elől \'g.\'s beküldésével eszközölhető.
Megjegyezzük még, hojíy uj ue(ryodoveB előfizetríinknek a
lapot 3 hónapon át a két fémjelzett képpel együtt helybi-n
5 frtért, vidékre 5 frt 50 krért küldjük, mire nézve szíves
mtgreudelést kérünk. Tisztelettel
WAJDITS Ö
: r
csodaszerü Injectió
KT^fTT\'* Tiw»é)yt»Uattl 8 5 napÍK fflindeo folyadékot a hti(rje*/in*l M*c a* elavntc «••• tekti-n is- LétéieméoyMÓ Krelkenhamn Karolj BraaDir&w«<gban.
t-Un.\'k. 0_ 1881.
Á
_ 1881.
Árlejtési hirdetmény.
^ éél k
Ez iBvtd idS a!*tt m.fir>*k \'gj TÍU*i hn-DOTet s««nt«tt ÍM a iatjalökel\' bb orruaí takitttílyk álul hasnál rafak é« -jánlUűk.
y
A Da^y-kaoiznai királyi ü<y^aa«^tE részéről köihirró tétetik, mitxeríot a o»p.T-ltaBiÍra»,i kiráij-i u£jÁ*tM*g> fosbásbao, ac»*ktorüyai fiÓkfogháxb«n. vafsmiot a D-ey-k*nUaai, kossibsjlyi * irtonjei kir. járásbÍrósiEi foeliátakbaii 18S2—1884 évben inUrtóstauadó vic*g*lati, elitéit és bet^g rftbobllftk a arnsg ie*z*l%úgy roio»»ier ÚIUl 1672. év\\ 112 6 axáma foodaleMJbeo eiAict taódooi élelmezése
c?v«it>M>D r« tért «iáol*tok fölein iar^atá«<\'ak határidejéül f. 1881. ?T1 aog.
hó 39-Ik KupjáMk reggeli 9 Órájm a uagj !cauii»-i kir. úgjésuég .hivatalos helyinCiTfl)" knüznlik
Mib«-« kép-a( a válUlkozai kiváu^k árt^sitteiock, hogy 650 frt bána\'p4D«
uiáo 1«teteménjöíte\'ik, Felsőbb jóváhagy** esni«b-o a a««rtódés további binoeítékául váftaik\'txó még ugvanaanyi óMr%ig jilsalo^w vagy a bud«p*-»ti énéktAsadéo )OKV»pit ét lelett j6riékpx\\>n b*ni birlonitiTkoi oyuj aui kötel«8, a zárt ajánlatuk a báQa\'péas bossákapo&uláaa, az ajinlutt ö**tegn^k nzámmal és beiüvol v*l6 irá**i s a* irlejt&i íelié^lfkofic kifveáa uélkilli ulf<>g>d>kBÁr» von-Lk^ió ayiUtkozat k>fe-jez^fte mellen ai árlujtés ha\'ár-dej-íig aló.irt kir. ü«yé<<xaéga«l a hivaulos ó™ki>aa b«*dandúk. hol az Ar!*-jié»i f«hételek ia m*Et«kÍDtbelMk. Megj^gyeitetik. hogy a va^l.lkoió tém*ÍTf j-tró (M>z«g haviiD^iat uiriUg<Man az iga*a»giit;y uuuiez eri s*ám-vuv&ttg hilyssbitéai jo^nu.k f^uuianiaa melltju, beljegta.nyugtái-* fog a r»btar-táai áUláoj kezHlújn által kifijuuuiui, melyre a tólyog éa köííetloo illeték knluée« a vállalkuió áit.l vLef^Ddó.
Nagy-Kanizsán, 1881. julias hó 30 án.
********
i ni ;i
Dr LAKY KRISTÓF,

1881. augusztns 7-én.

63-1K

Huszadik évfolyam.EMI.tttil ir-
HIRDETÉSE*
s hasábot pctitsorbao T, tuÍLSo>lszor ti s minden továtit\'i 8«^irt s kr-
XVIl.TTÍRHKN
•oronkénl 10 krírt Y,t«u>ek M
Kincstári iliet.\'k minden cgj-es birde-
tétt-rt 30 kr. fizetendő.

ZALAI lOZLOIT.

A Itp szellemi részét illrtS k*rlemé-
nyek a ■xerkeaztőhoz,
snjsgi ivuét illető közlemények
pt-4ig & kiadóhoz b£nneiitTf>
mi-í-oJúk : NAGY K A\\ I Z S A

N°Ty-KanÍ7.saTáros helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a .nagy-kaaizsai kereskedelmi s iparbank", ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület\', a nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kühálasztmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
IIM MI ki ni kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


nem ismertetted a pénzt, melyet ki | Ha az árvaszék\'a keresetlevél-
adtál, ok nélkül adtad ki.
czikkei vannak, semmi más módon sem arathatnak előnyösebben, mintha :i közönség között ily módon „vet.* Hanem természetesen csakugyan jó áruinak kell a^tán lenni, melyek a vevókütk tetszenek ■, minden, P. roi nem jó, nem valódi, csak rövid ideig talál vevőre, mert a közönség okosabb mint némelyek gondolnák. Férfiak és DÖK egyaránt Őnzök 5 mindnyájan szi vesebbeu vásárolnak ott, a ho! pénzük* L legtöbbet és legjobb.it kapnak.
Hamisított árukat is könnyű ezerrel hirdethetsz s hihetőleg akadni fognak elegen, kik azokat megvegyék ; d-- másodszor nem fos; ti ik vásárolni nálad és csalónak fognak nevezni ií/.leti\'d apránként pangásnak inda ;iz lesz belőle.hogy cls^egé iette.És ez igeu helyesen var. igy.Arra kt-íl törekedni mindig, hogy vevőink megint hozzánk jöjjenek vissza és tőlünk vásároljanak. Egyszer monda
ben felhozott és igazolt. vagy t\'ze kon felül, gyámhatósági hivatása gyakoi latában, a kiskorúra nézve
•gyébkéut tudomására jutott körülményekből azou <>\'„.:\'„ valáinolvik-\'ii■■■> fennforgását valószínűnek látja. H. melyek miatt az 1 y7T. XX t c. 8. § a szerint a kiskorúság meg hosszabbiUndó. a mennyiben az Qgy-nek előreláthatólag bonyolódón volta folytán attól tarthatna, hogy a kiskora a kiskonisiií nicL\'h"-szabb\'uá--a iránti eljárásnak a bíróság álMl jogérvényes ítéldt«*l való befejezése elüti teljeskoruva válnál!1* ■. jógiiba Ü áll a ieljesk\')ru.siig idi-igl^ne? felfüggesztését. ■ mind izonuita! a f■ ■ le^ \'.agy unuk kihalígatása « a czi\'-lböl janaUwtand" !, ú■ í»n eljárás vagy
árgyalás nélkül. — az esetben is
•1 rendelni, ha cv n ! i»ri\'setlevélb«n nem is kéretett
A teljeskoru-ig i(íeiglcne> ff 1 -függesztése iráLti líi-rdés a kiskorúság meghosszabbítása iránt, a bíróságnál megindított eljárást nem függeszti fel és nrra akadályozza.
Tekintve, hogy az 1877. XX. t. cz. 205. §-a szerint, az árvaszók érdemleges határozatai az azokb »n érd.-kiltek által felebbczhetók: s hogy ennek foh tán az árvaszéknek a teljeskoraság ideiglenes felfüggesztését kimondó határozata, mielőtt a kiskorúság meghosszabbiui=a iránti kereset fölött a bíróság határoz, a tná-od- vagy harmadfokú gyámhatóság által migvállozhatu : hogy ez-által egyrészt a kiskorú érdekei ne
eszélyeztesseiiek. másiószt pedig az egyes hatóságok netalán ellentétes határozatai által a jogbiztonság meg ne ingattaísék,1 a teje-koruság ideiglenes felfüggesztését elrendelő első-, esetleg másodfokú gyámhatósági ha-sági határozatok ellen irányzott lebbezésekre uézvi\'. továbbá a tcl-jcskorn-ág ^ ideigl n<s felfüggesztése iránti gyámhatósági határozatok közzé
A hir.ietósek himna.
Nem pro domo beszélünk.
Az ipar, kereskedés, gazda- &■ nagy közönség érdekeinek szolgálunk. amikor a kővetkező sorokban bemutatják azt, mit a hirdetések hasznáról feljegyezve találunk.
Eleiünk fenntartana tekintetében mindnyájan többe-kevésbé a közönségre vagyunk utalva. Mindnyájan a közönségei csinálunk üzletet — legyünk bár ügyvédek orvosok, csiz ra:idiák, müvt^z.\'k, kovácsok, kiállítók. opera-énekesek, vasúti igazgatók vagy tanárok. Azoknak, kik a közöuséggel érintkeznek, gondolkodniuk kell arról, hugy áruik ériékesek és valódik le gyének s a közönséget segítsék. Ha van oi}\' áruezikked, a melyről tudod, hogy vevőidnek tetszeni fog, s hogy ezek annak közelebbről való szemügyre vétele után meggyőzödnek a felöl, hogy áruezikked a pénzt meg éri. add tudtára mindenkinek, bogy neked oly portékád van. Hireszteld el akármi módon, mert világos, bog} bármilyen jó czikkei legyenek is egy j kereskedőnek, ha senki sem tud róla, bizony nem fog eladni semmit. — Olyan országban, a hol majd mindenki olvas, szerfölött oktalan dolog lenne, ha nem használnák fel a lapokat hirdetési czóbkra. Az újság oly csa Iádnak jár, luelyh^n a nó és a gyermekek épen ugy olvassák azt. mint a családfő -, hirdetéseidet ily módon százak és ezerek olvashatják azalatt, mig csendesen dolgaid után iátsz. Sokan, meglehet, azalatt ol-% ássák azokat, mig te alszol. Az élet összes bölcsesége abban áll: , Előbb vess és csak azután arathatsz!" így te^z a föidiuives is, elveti gabonáját, elülteti burgonyáját s azután egyéb munka után néz; az aratás ideje majd elérkezik magától is. De sohasem arat, miéi ót: rutint volua. Ezt az elvet miudun más dulogra lehet alkalmazni. de talán egyikre sem inkább, mint a hirdetésre. Ha valakinek finom áru

A ki egys/er az újságokban hirdetni kezdett, luiytatnia kell azt, mig a közönség megtudja, hogy ki és mi ó s miben á!l üzle\'e. máskülönben min den pénz, melyet hirdetésekért ado\'t ki, el van veszve rá nézve.
Némely embernek különös ado mánva van nem közönséges hirdetnie nyék irásáho/.. melyek a/, -olvadó közönség fig\\eltnét mindjárt első tekintetre magukra vonjak, ií különö-iadomány természetiben a hirdetőnek min dig nagy hasznára van.
Ha egy kereskedőnek eladó árui nak indal sí v*nnak és e/t úton-módon közhírré énvedel mel!ní>m tu*Ja tcnn:\' könnyen megtörtén- j
Azt mindenki
\' S5 w mjd meg helyette d-ibpergés akarom mondani, bog)
ban a nyomdafesték segélyével igyekezzék hirre vergődni. Ellenkezőleg :iz orvosok és papok, s olykor ügyvédek és mások is, egészen más módon teszik magukat ismeretesekké a közönség előtt. De annyi tagadhatlan, hogy meg kell ismertetnünk magunkat
ságban hirdesse magát vagy egyátalá-
y g g
máskülönben hogy boldogulnánk
nekem valaki: .Nagyon fiaom áru c/.ikkem vau. hirdettem is eléggé, de tudtam túladni rajta." Moti doltani neki: .Kedves barátom, nin c-seu szabály kivétel nélkül. És aztán hogyan hirdette ?"
B A czikkeimrői szóló hirdetése
ket egy hetilapban háromszor adattam
ki egymásután.- ez életben?
\\ klskorusHS és aljai hatalom
így feleltem neki : „Édes barátom, a hirdetés olyan, mint a tanulás. a kevés beJóle nagyon veszedelmes."
A gyámsági ; rendeztséról
\'S\'Jő. g aban a törvényhozás által nyert felhatalmazás alapján, a a kiskora-és az alyai
hatalom megszűnte lése kérdésében követendő eljárást, az igazságügyi miniszter f. 0. ápr. hó 2o-án 8476. ■izám alatt kibocsátott rendeleiben hzabalyozta,
Kzen rendeltt 10. § ában a
é-i gondnoksági szóló 1877. XX.
ueieu u«MOg arai lurKeszi ; az OIÜUIIÍ ; * -
olvasásnál feleségének is megomlm ; I g°ü<-aol;ság aiá helyezés végre mikor ugyanazon hirdetést ha sá" meghos-zubbitása é
Egy franczia iróazvmonda: .Az újságolvasó egy közönséges hirdetést először ineg sem lát ; másodszor már észreveszi, de nem olvassa ei; harmadszor elolvassa; negyedszer a hirdetett dolog árát fürkészi; az öiödik
gre mikor ugy
ui-ir kész a. \\á
todikszor is ott látja,
sárláiia és a hetedik olvasásnál odamegy és vasárul " Czólud a hirdetés nél az. hogy a közönségnek tudomására juttasd: mi eladni valód vau ; s
ha mindaddig nem folytatni hirdeté „_ 0
i.dtit, mig árucikkeidet teljesen meg l következű intézkedés foglaltatik;

tételét illetőleg, az 1877. XX. t. cz; 306. § ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem :
1. A tejes.!.oruság ideiglenes felfüggi sztése iránti gyámhatósági h.<taro/at a statos quo fenntartása iránti biztosítási intézkedés lévén, az ily gyámhatósági határozat ellen benyújtott felebbezés a biztosítási iniéxkedéspk megtételét nem gátolja.
•2. Oly árvaszéki határozat,
, inelylvel a teljeskoru-ág ideiglenes
fe:f ig"\' sztési- kimo:idatik. hatályban
marad mind addig, inig az a másod
fokú gyámhatóság által meg nem.
vált>i/tatik. illetőleg mig ezen má
sodfokú határozat jogérvécyre netn
.melkedib. 1 .*
3 Ha a toljeskoruság ideiglenes felfüggesztését az árvaszék nem mond jaki az ezen határozat elle n intézeM f\'lfbbozés folytán azonban a másodfokú gyámhatóság a teljesko-ruság f.ifriígesztését elrendeli, ez érvéin ben marad, ha csak azt a harmadfoka gyámhatóság meg nem változtatja.
4. Ha az első, esetleg másod
fokú gyámhatóságnak, a teljeskoru-
sifí ideiglenes felfüggesztését elren
deló hataro/.ata ellen beadott feleb-
bezésnek a felsí! 0 gyámhatósághoz
felterjesztése után az árvaszék arról
értesülne, bogy az első-, esetleg
másod- vag\\ harmadfokú bíróság a
kiskorúság meghosszabbítását elren
delte, tartozik erről a másodfokú
gyámhatóságnak azonnal jelentést
tenni Ezen jelentés a másodfokú
gyámhatóság által az ügyiratokhoz
csatolandó, amennyiben pedig az
; ügyiratok a harmadfokú gyámbató ■ sághoz már felterjesztettek, ehhez pótlólag felterjesztendő.
5. Ha a gyámhatóság a .teljes
koruság ideiglenes felfüggesztését nem
reudelte el, az esetben, ha az e. f.
törvényszék által hozott ítéletben a
kiskorúság meghosszabbítása elren
deltetett, az árvaszéki ügyész tartó-TARCZA.
Egy áldunk a bncsuban.
Bigyict, 1831. jul 31.

szépet, jót kiráannk.
3 A i
A hí Min A Tit sit>S kiíp és J4 . .\' 0 ketiSbSl tzirrexzik Acon minden j6l
M,dő D t^LiX 6 Ireítv
lom, liOjy sok vi^. boldog
5 Alt KivAi N- b Kli.\\-a.a 15bb Mg ómt
ti "mák f.-ll* g*i tsbbí 1 gji.zn&k !
S hl A feí bár jönne i» >)v fellett Qgja it a, » n^p. ek meleg muritól leg i> n^uwkii...
E nx
BA101 p utu n>ú, mint fiigjíctftak ö»veffy WISOUJA!
»Oki! Ugyoo iidra e* lép.e éa »yomfc. ..
S liogy » tn»»i Uljes legyen, A kiviniit löbbnöröi : VpU egyöit éljen soki A kedv«* ki« 5r6kö*!«)
TCBOLY V1CTOB
*) A ki. Ii;k«y Valéria, tivcgj p*Uini
Iokfy KilminBÍ í amgytigiunk, * aeffl*ik«blí
honi«icjn*k eg^Ooi kodTM nép kU Jtinyt-
T. V.

I5;tb> Ion utolsó
- Ta.tíneti brsi.\'ij\' —■
8CU£IB£& SÁNDOR-tóI.
I.
Mily nép ralá! In Auar löidjö; ■milj nügyB^erii t« Babyíoo! Mi\'y órii*.
sok asámmnl vivt* KÍ K V\'\'^S ur»lmát Mily er&s kapcsok fűzhetlek «gyb« atoi oápet, mely ily utolérhatleo fény é» pomp>
A kc^pzel«t Mbet aMLrsyu IUI olr»-gad a jelenbúi, víwsaidési «* elmúlt év-ezredek dic«6ség«t. Horn földi fény «t, mely nemem elótt kíprixUtó jáiékit üti □ei^enaberí kés alkotu mii, moly k^pieleteu előtt lebeg: óni*i pilms^rdí terül el ■ DMp fényié «ug»r*itol meK*r<«-
Utók xengonk, «»jooga»t & cserjék kdzt. A pspugály rikolt, a gerle bug, »\' páva visít, » fulemdle lágy dalt z«ag, a k*r-m»jua) f*titÓrőí bah alj a fill*ér:6 hangj*L Miud arra muttt, bogy a szép irmeaxet Uté fel e hely90 la.oyajál
Ket lépés: az erd£ sxéléo vagyunk, kél lépés «» » terméasel caodii helyett a Déváét remekei kötik le fig> elmüaktt. ít-ilenül terül elíiuünk a paloták hoss na sora. a mit csak emberi szorgalom müvé«zett«l knset fogra alkothat, miud itt Ulhetft. Torony magaasigu épületek, viruló din éa veteményes kertek, csuusa kk&l eget verdeaí tornyok, oaillogó tor-ívok, ffasdag kirakatÜ basárok, hadi éa kereskedelmi bajok »cás meg ssáa pél-daoybaj látb*tok.
Ha nem is tudaók hol Tagyask, ha nem i% ismerőik e bolyát, a 1-Tmfrtü\' OKMUÍ «44(C4 taanaiuaik, hogy JüMiábftB

vagyunk, a művészet f rumekei tud [Uokra adnák ho^y régi B«t>yluo térin buUdunk.
Ébredjuak alánjukból, hagyjuk e a képs«let tündöklő országát, tekintsük - nd.-g, m kérz-rlfoíbwt.i jelent. Bü^zkt puloták beívelt p.-uéaiea m"hh»i b<*not mniok, raa^aa t-mplomok helyütt leom loU falftk. m urÍHsi fákat apró tüske ét bnzootus cafrje vilti fel. A bol bajdfiu a csulogáoy Ugy dal» c«tsogett, most csak bagoly buht\'gása ballható; a hol bajdai dus kaiiíiok. b-jlonguk fteti szellő fu-vilmi alatt, most csak pasxtalás ós öluy niagas homoktorlais látható. Je1 oioca, melyből a eaemény-gaidag múltra hetoe követkoítetDÍ; oszlop sincs, melyeo valamely UrÉ tett emlékét i«faetoo olvasni! Mintha « lArem*és «lso Dupj* óta c»ak Ttibállatuk taoyáj. volna e táj, oly kietlen és puszta- «. — V^rv-örósao lüa-dlik i Dftp »z ég azur bv)itoialáa. de nldás az mii t-agaraiból e vidékre árastt. Fekuterd égetve hever a h»jdau oly da«Rn t<irm<*> maz^, kopár R hajdan d noktárt t-rmö h-gyitég. Mmdenüu caak rom és pusztulás!
Hová levél Aaaurt lakúio Nimród er6s nemiedéke? Mivé levél Bábel erÓ» városa? Hóra ion ax egykori féoy, a hajdani oagyság? Mely Tétek lehetőit ly irtótatoa, hogy ax isleaek felgtírjedt baragja ily Dtgy ildozxtut kívánt eo go+»teléaül? — A történőt lapj*i legyenek totmácsaink, haligaasuk meg a történet éter ajka fámáját!
Láttad i már a napot, midúu as cg ctunsán illvaterjoasli melegito «ug*rr.it? lAtta4-e már a napot, mi dón felhőktől itTa, tény ló mu n«a m«l«ng»tb«ii

at árva fold-l ? Üy fénylő uapvaU a b*-byloai birodalom B -Isáziri^ily felh>"kt&] boriio\'t o»p !ŐQ e birodaium Belsizár alatt. Végtelen volt e nép hatalma *i előbbi fej-delmuk a!«tt, a b*i>) Inni király 1 világ ura volt; .-sava Inda liatárAlól Síibfri* bú fedte rónÁj«^g, a vüry» teng ól a chioftí határig törvény kéat tisztet-:-;teit.
Mi taiskép vala cz H mn^tt>ai f-je
delem uralma alatt ! Num mio ha B--lsá
aÁr lalke elvetette volna rugékonyaigit
a Icójnk hullámibB\'i d>: mnga a sors
kezo o«hciü!t boldog Bábel rónáira. Kgy
eddig majdacmjLSDicreden nép, a p-mt,
keidé bódilú halalmit a körüllakó né
pek kel éret tálai. Mar csaknem egéax
Eiö Ataíat foglalta el a durva- faj mio-
deLÜtt bátrabagyvü véres nyomait, mi-
dóo B\'D^ luo oirt^.\' itJÍOOX erL f>s eo n<;k
hajdan en\'í uépa elaDayira =J volt már
ajalva, rnUxt-rint aem mTt nyílt c«atába
.ocsátkuinij hanem f*lai mögé tárkotva
áru meg ái ellent tf
HA felkeressük a fejedelmet a vé»z-nek et ídtfjébcb, nem miként liajd»a a eiéri-k latiáoában leljük őt,\' hanem csit*->gó fényti háremében, hölgyei ea rab-ssolganfii társasagában. Itt x kábito isép ségU bólgykosX\'jru kftrebeo tölti napjait ,1 üdv és édeni kéj éjvesnte kózt. Nem lerosi földön tul A menuyBket, rei nézve oár e let terme meg miodasoo élveket, melyekről csak keleti képselet axőbeit bajái mait, N^m íoijlulkoatatja országon gond, nem törődik a néppel; legfőbb goodja az, hogy »z Ünnepély mennél dí-asesebb, a b»r menőéi tiisesebb, a csök, a> ölelés menőéi forróbb legyen.
A disses erkélyek egyikéü ül most U B^sAalr » királyik királya; kArftlt* a


migle
i
rabszolgák serege várra az ar iütését éo paraocstzavi.\'. A. hajlékony, kat-c»a in* dusno mellett az ábraodoa cirkássi le-áoyka m^reDgve tekint a távolba. Ott a pamlagon Afrika ébenfekete gyermeke ringatja m.git játixi jókedvvfíí, két lépésnyire tőle Hispánia tü crermeke »at!ogv» b-*xél valamit sxAke stointrédnőjénrk, a távol nyugat gyermekének.
A hatalmas ar mogorva arocza! tekint raa£a korul, homlokán véasteljos felhő ül, nfiUniásual fenyepeive a baldiog-talaat, ki haramiát magára vonta. Komor tekintete as előtte álló ifja nyájas arcsára irányozva, ki tiszteletiéijesea bár, de minden féM*m nélkül áll meg annak tü-cében.
„Ariminra mondom" — aaóloU véjrf\'\' boíízn «KÜnet alán a fejedslem — .t-z tcár pé!dAtlan vakmerőség réas«<iről! ÉD árud és fejedelmed fhiUaiak szemem rlöl é» te boldogjaim naég merévielis- kérelmeiddel ostromolni ?"
„M-gbocsáss királyom" —ezcÜteo-;lílí^ az ifja -- „ne n-heztelj fi»dra, e perezben nem t királyt, hanem as atyát óhajtja benned látói. Ne feledd a*on boldog órftkut, midőn még tsereteiedben é^sesitél, midőn karjaid kosé zárra; kt-d-■« gyermekednek nevestél, midős c^ési-étteljea--n ludakoUd gTermekas íájdal-a»im okait Mily boldog valak, b* bá-latomon segítettél! — Pedig nagyobb fájdalom az, mely moat szivemben dul, agyobb a kin, mely keblemet stakgatju. Egy sto ajktdról éa fájdalmam megstfuol, agv helybenhagyó szó és éltem veeseoflú reméoye isnaét telviral. Mond, ob a»ó&d e boldogító ssot, mood, bogy bő k&avorgé m DMftáf^iU swrMUt I*
!.■£.■■ T

HUSZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

AUatTSZTOB 7-fa 1881.
Midoa aaMlí
•Ottaág t. oraaifodat
llj híj
sík erről u árraszéknek azonnal jelentést tenni, az árraszék pedig köteles az ily törvényszéki ítéletről vaió értesülés után, — jogerőre emelkedésének bevárása nélkül, — a teljeskorusig ideiglenes felfüggesztését azonnal elrendelni. Az arraszél ily intézkedése a kiskorúság meg hosszabbítási iránti keresetnek bíró végérvényes ítélettel eldöntéséig ér vényben marad.
6. A teljeskornság ideiglen felfüggesztését elrendelő első-, eset leg másod- vagy harmadfoka gyámhatósági határozat, az árraszék által a kiadmányozással egyidejűleg .Budapesti Közlöny" hivatalos értesítőjében és az illető vidéken meg jelenő azon lapban is közzéteendő melyben a törvényhatóság hivatalos hirdetései kőzöltetni szoktak.
A másod-, esetleg harmadfok gyámhatósági határozat csak az esetben teendő közzé, ha azzal az elsőfokú, illetőleg másodfokú gyáinhatú ság végzésével ellentétben, a teljes koruság ideiglenes felfüggesztése- ki mondatott.
A teljes kom ság ideiglenes fe! fílggesztésének megszűnte, a felfüg gesztés elrendelésének esetére megállapított módon teendő közzé. 7. Ha a kiskorúság mi szabbitása iránti kérelemnek bírói jogérvényes ítélettel hely nem adatott, ez esetben a telje ?koruság ideiglenes felfüggesztése iránt kelet kezett első-, másod-, esetleg harmadfokú gyámhatósági határozatok hatálya megszűnik.\'
ráaárra tiasts-
letteljosen meghívja, kori hogy egjssers-mind ss alábbi általános határosatokst esives tudomásul venni méltosiaasél
Kelt Budspesten, 1881. év< aug. bavában.
A budapesti ám- és ériek <feade gabonavásari bisottaaga.
Ait-lino. határosatok as 1881 .ptamber hó 1-én Budapesten tart.ndo VIII. nemsatkösi gabona- éa magvá-aárboa.
a) A bndapesti VIII. nemsetkö^i
gabona- és magrásár •• ,Uj világ* kerti
belriség-iben a (Takory-féle líiltésen;
f. é. sseptember hó 1-én reggeli 8 órakor
csengetési-j-l mellett fog megnyittatni és
ily jeladás álul délután 5 órakor besáratni.
b) Bfllepti jegyek augusstus bő
3O-sig délelőtt 1 írtnyi díj mellett, *
tőtade titkári hivatalában vájtr.*tók éa a
gabonavásár napján csakis agabonayásári
péostsrnál kapbulók.
c) Külön helyek, asztallal és ulé
ikkel ellátva, 10 fnnyi dij előleges lenze.
:ése mellett kaphatók. A kik oly helyekre ssámot tartanak, szíveskedjenek egkésőbb folyó évi sugusstus 20-aig a lósade titkári hivatalában esiráot nyilat-ni, minthogy kttlön helyek csakis átolt ssámban állnak rendelkezésre.
d) Sürgönyök ÓJ levelek fel és ki
idifára, külön tn. kir. távirda- ée posta
atal fog felállitlatnt. A gabooavásárt átogatdi felkéretnak, hogy a hoszajok ntésendő sürgönyöket és leveleket, le-itő leggvorsabb kéxbesithetése végett, Budstpeti t PstboLXaa vá*ár" ^Budatpedt, iai.tmn.rkt) jelzet mellett czimeztesséK.
e) A tőö«dei titkári hivatal ezen
i a gatüunvá-áron ÍB irodát nyit, a
ioi a látogatók .szükséges felvilag\'isitáao it ké^t-égp*-! nyernek ét fuvart«riff«.k kaphatók lettnek. A vásáron, a t. látó gatok használatára, egy telepbim i* fog lelállittatoi.
f) A gabnsváaár gépkiálli\'iMal.
svábba u malom- és szeszipar nak mába
ágó aterek kiállításával lesz egvbekölve
Ezen kiállításhoz a bejelentések a siuk-ségelt tér terjedelme kijelölése mellett legkésőbb f. é. augusztus 25-éig a tőz»d.
— A vaskapu szabályozása
Az osztrák kereskedelmi minisztérium az osztrák kereskedelmi kamaráknak egy beadványa folytán néhány nap< előtt egy jegyzéket intézett a közös külügyminisztériumhoz, azzal a kérelemmel, szólítaná fel a magyar kormányt, hogy a vaskapu szabályozása Ügyében tegye magát érintkezésbe az osztrák konnánynyal, illetőleg fogadja el ennek a berlini szerződésen alapuló álláspontját. A jegyzék utal arra is, hogy a magyar kormány a
itkári hivatalához in táxendők M inden :iaJütó 10 frtnyi dijat Urtozik s beleért izetni.
g) A cs. kir. DuaagőihsjótáJti tár-
ilat személyssállitó hajóin úgyszintén .s ussÖ^-mohácsi va»pályán a gabona--ásárt látogató t. kösönséí számára, as de- é* visszautazásra 33Ys*/t nJ\' meaet-Líj leszállítást engedélyesen, mely ked-
esméay f. é. augusztus hó 26 ától bezi-ólag szeptember hó 6-áig érvényes.
vaskapu szabályzásit magára vállalta rekompenzicztóval az arlbergi kiépitóseért, a nélkül, bogy kik* tStte volna azt, hogy a kivitel mód ját egyedül Magyarország van bi Tatra meghatározni. Utal továbbá veszélyre, mely a berlini szerződésben magánt vállalt kötelezettség nem teljesítésének következménye lehetne. Végül felszólítja, hogy érvényesítse törvényes befolyását arra, hogy Magyarország elvállalt kötelezettségének eleget tegyen.
A malomipar kedvező kilátásai.
A malomtulajdonosok az általában kedvező konjunktúráknak számításba vételével üzleti tevékenységüket szé-lesbiteni tervezik s e czélból a bnda pesti malmok már legközelebb közös megállapodásra kivannak jutni ezentnli teendőkre nézve. Még ama budapesti malmok is, melyek a lisztüzlet kilátásait mind ez ideig igeu :edvezótlf*nül hiráltáb meg. nagy-méríü kiviteli üzletre készülnek clí.
- Pénzeslevslek küldésénél
gyakran előfordult már, hogy czimiraton levő vastag vonaluk men-Lén hasadékokat Tágtak s a levélben levő pénzt e hasadékokon át halászták. Ily esetek tekintetbe \'ételével a közlek, miniszter elren-lelte, hogy a postahivatalok ama pénzesleveleket, melyeknek czimiratán iláhuzások fordulnak elő, további-:asra el ne fogadják.
— Képes levelezőlapok. A
;&zlekedésügyi miniszter megengedte, iog; g postahivatalok továbbítás \'égett oly levelezőlapokat is félve-jenek, melyeknek hátlapjára képek annak nyomva (de nem fölragasztva) ta e képek nem illetlenek, vagy iem sértők.
Meghívás.
A budap-iati áru- és érték-tőtade
acsaoak batárosata sserint, as idei
■ gépkiállítással egybekötött budapesti
III. nemsetkösi gabona éa niitgvAsár
é. szep\'ember hó l-sö~ napján lug meg
irtatni.

Ennélfogra figreJmeatétnek as iátf látogatók, kik esea silaaási kedvezsiéay ben ressesfllai\' kirianak, hogj id.jebee reodeljék meg a estkslge* igasolráa/o-kat, a nelyeket as 1 frtsjyi belépti j«gr elfllegM ráltasa elle«Aen (d«MmaU»v4t melltttt) a tőzsde titkári hivatala as ilU-toksek asooaai mag fog kttldeai. A magyar, ngyssintéa as osstfák Taspalyák elleabea a menetdíj Irtzállitáaát as idea ák
A soproni kereskedelmi s Iparkamara köréből.
j^*- Hirdetmény.
A m. kir. boráesaii kormánybístoi
r, bogy a bossá iatÁsett kweakedelm
\'egkereseteknek eleget tehessen, a hely
külföldi fogyaaatásra alkalmai caemeg.
«<5l.\'i náUílásara vállalkozó
lök oé\'jegytékóoek beisrjessi
* irdalt alaürott kamarához.
Felhívjuk ennélfogva aa ezen ka<
mára területén lakó a a csemege u6\\lt
átállítására válUlkoKÓ aafilfltorm^k
miazeriat saabatosan kiálli\'ott czimeikei
ikbelj-ük s az illető posta, a vunti átló
mások megjelölésével veldnk a m. kir.
borászati kormány bistos úrral
köx!és czéljábol, mielőbb taxisak.
Kelt Sopronban, 1881 ikévi aag. 1-*Ü
Kőaieg, Keszthely, F^keteviro* 1 Rohoncson állomásozó ea. kir. közös hsd seregbeli csapatoknak az 1881-ik év szeptember I-iÓI 1882-ik é«i sugosttoi 1 ig tt*rjedó évben ssOktéglendó sséna lom s ágviszalma stállitása iránt f. év ■ugu.itui hó 8-áo délelőtti 10 órakor a soproni csász. kir. katonai élelmezési raktár bivataloe helyiségében Írásbeli ajáo latok utján távirati ajánlatok kizárásával nyilvános árlejtés fog tartatni; ami esoo-nel as érdekelt körök tudomására hozatik Kelt Sopronban, 188l-ík éri aug. S-án A kereskedelmi va ipartanán.
Holyl hlr<*k.
fl óvodai iá/
Qooepélj •Jkalmával: Semntke Lkjos 5 fn, Clement Lipót 4 Irt 60 kr., Soma aicb Lörincsné 3 frt 80 kr., Qatmaon Verona 2 frt, Gulman Lliir 1 frt 80 kr, Ifj. Blan 1 frt 80 kr., Qrüuhai Henrik 1 frt 80 kr., Qrebem EA„ 1 frt 60 kr. Zatburecskj Zsigmond 1 frt 50 kr., Báts AnUl orvoa l frt 20 kr.. Eriig 16 saefoé 1 frt, Donátb Lajo« 1 frl Simon Gábor 1 frt, L»Vj- Kn.lófne 1 frt, Kocb Mibaly 1 frt, Mucbsnskcr 1 frt, Z.do

j j 1 frt, LUj Árjád 1 frl, Fa*5i.ttioe 90 kr„ Sódal 80 kr, OW«s. batUo 80 kr.. SelMetréa L*JM 80 kr., Sits Kálmán 80 kr., Miltuibwpr 80 kr., Vtlsneeics t.pilánj 80 kr., Viltiagv Ant«lné80 kr., Koráoa Jáoos 80 kr., B.bos. 80 kr., Olruhitlsa 80 kr, Hír. aoh«l Ede 80 kr., Oltulutlu 80 kr., Kín-or PáJ»« 80 kr., Henc Aiit.l 80 kr, Belas L»j« 80 kr., Tottós; Bél. 80 kr., Osuklj 80 kr., Bls«k Ji—l 80 kr., Dr. Ltkj Kristóf 80 kr., Herulrad/ B*la 80 kr , Sobrott Uhsdnagv 80 kr , Bwnberg; Ri^h.rd 80 kr., Hoia M.t.I, 80 kr., Práger Bsláaé 70 kr., Gjórír Jánoané 60 kr.. Cselcr AnlJ 60 kr Bl.a Nácdor 60 kr., Knaiui Boldnaárné 60 kr., Stparáne- 60 kr., H. N 60 kr Hnbiok. Vilmosáé 60 kr., B.an P.loé 60 kr., Pridxak; irnsg^ne 60 kr , Kocsis Per.no. 60 kr., N. N. 50 kr., Mi kló. Karolj 50 kr., Horrá,, G/uláné 50 kr. Zsigrsi JóuctaO kr, Engei 50 kr., Scbón Jóisef 50 kr., Baa S»mu *0 kr., Fürst L.ju« ill.tüi-rM 40 kr., Woi.í Z,ismonJ 40 kr., S.igri.s Bolwrt 40 kr., Suliim Km.l 4f> kr., Vomkio. 40 kr., Zua>burj bonvódhadnagj 40 kr., Piibál t\'er.nosné 40 kr., Loaosár 40 kr., W.liscb 40 kr., "•■ Pr«ger Updine 40 kr., T.cb.iier Lipót 40 kr., Clement Lipó ué 40 kr.. Botenborg Isrulié 40 kr., Dm kspj. tánjaé 40 kr;, Ssaitel JáaJá 40 kr., Kelé GjSrgj 40 kr, Weiss Ttodor 30 kr., Pollák Fáni 30 kr., Velisok Adolfoe 30 kr., M. N. 30 kr., Saller Lajos 30 kr Tuch Simon 30 kr., Ksnluno Jóswf 30 kr, F-sstlbofer JóntTné 30 kr., Veia Cseotil 30 kr., Alosú Gjörgy 30 kr. Nens<idl«r Pál 30 kr., K. N. 25 kr., Ur. Tomesánri Imre 26 kr., KOrsckner Ig-náct\'aé 20 kr., Grluar Qjaegj 20 Kr. F.ic Lajos 20 ir.. N. N. 20 kr., N«u mark, Albertné 20 kr., Fitcber J6ucí 20 kr., W.llensiein N. 20 kr., N. N 20 kr., Dr. Bóswj 20 kr., K°ll«r Hit fás 20 kr, Hassnjak Bou 2u kr., U.\'om Jóuoi 20 kr., Heimlw Nándor 20 kr., N. N. 15 kr, N. N. 10 kr„ Hornuky Gjnls, 10 kr, Deoinch Boii 10 kr , 51V. Horrátbné 10 kr., WiiUngor 10 kr., N. N. 5 kr., osnwm 75 fn 90 ír. f.lü! fittes tö<\'t•n^ jogjekbíi bífoijl: 187 ír: 40 kr. Valamioi a kogjea ft.lolfi«tó«, ngj s résstreri kósonseg fogadj. .2 egjedQlet nevében bMaa Löuoa»tMEti:. Koch Hikál;né egyesal.li eioök.
— Hét hám Tolt bitUsitta. s PetS
<atesai tftses«tn^l. Egjnek ép«n as nap
déli 12 órakor Teuejogérvénjes kesdetet biihaiUa s már 1 órakor loégett. Másik ieg u>bb evén át bistosi\'Otta, csak .i
idén nem.
— MámoMtáf. Ugrón Ákos orsaág-
gyűlési ksprisolí B*Iston-Für«don jegyet„Serwd!" ki Üti komoran a király — „legyen elég, itat te többé!
,Na o hangot atyám," — eeenge az ifjú, — DÖ e kegyetlen haragot, hús fiad az, ki élte boldogságáért könyörög, * ki etwi: bogy ne tatxiUd a kétaégbeeeéa vad örvéojibe. Ke késztess pirulnom, ha bQaégem izamtalao jeleit emHtva, dicsekedni látszom. HÍM tudod, moonjire va-lék hü hőseid, hisz emléknél még a zru-bábeli csatára, midín lovad aalra alá temetve, oem védbetéd magad: egy ellenségei kard mar Hívődnek rala irányozva, Azrael a halál angyala már fejednél állt, ki ekkor a rád mért csapást saját teltével fogta fel, az én valék. Emié\' késtél e perezre atyám és lágyítsa meg e» emlék szivedet!"
.Emlékesem", — monda komoran a király — és köezőiid jó uellemednek, hogy e peresre emlékes tettél. Meglágyult asivem, nem akarom haragom súlyát ve* led éreztetni, különben megemlegetnéd ez óra keservét. — De legyen vége e dolog* nak, tudod, hogy akaratom szilárd, halld tehát végszómat; Chani*! soha sem leend a tied....
„Oh uram I oh atyám I kiáltá kétségbeesés hangján as ifjú, „ne mondd ki e szörnyű, ssót. ne törj oty gyorsan pálcsát éltem fölött! Hallgasd meg végkönyörgé semet, hisi a tigris i* ason van, hogy magzatját minden bajtól megóvja, az oroszlán is bárdra kel, ha kólykeis valaki sérelmet ejt. Miért nem volna a U nemes szíred is könyőrületre bizható?! Miért nem lágyulna kebled fiad kérel rnéo?!
Nemrég, midín as ellenaég a Bél templománál levd kapát oetromlá, én eaa patáim élén futásra kényszerítem. Kató* aáim a h*rcsvágytól égve utána rohantak. Örömmel szítottam lelkesedésük tüzet, mert nem akartam az ostrom vak-meróeégé\' boszuUtlanul hagyni. Nem volt halalom, mely katonáim rohamának el lenállhatott volna, az ellenség sorai bom-ladozni kezdenek, kardjaink véres otst váguk tömegén. Ijedtség esállta meg a legbátrabbak szivét, futott, menekült, a ki csak meaek Ölhetett. A nap diadsJma már-már keséink kost volt, midőn egy váratlan aseméoy adja magát elo; egy lovas csapat élén remek uépaégfl holgj Tágtat felénk és miként a harcs istene veti magit a futó perzsák elé.
Bssmiaik Ígért tart MB áiljik

legszégyenülés nélkül. Visua fordulnak i újra kezdődik az elkeseredett barcz. je mig honosai szivébe aj lelket önt ez * inkább, mint földi tünemény, add g katonaiakat leaujtja a váratlan jole-és. Magam ia ámulva állok, ..múlva né-em a fegy verteié óul felém közeledőt, 5vé mer*dten hallom, mint bátoritj* ka onáít, mint ébreszti bennök a dioeöeég mlékét.
Moat hozzám ér, tekinteteink i»lil-jinak, megrendül éa elejii lova kanta-.Egy pillanaté* én megragadom, p<rei müve ée én magammai viszem ói, a drága zsákmányt. Vissza, visaza! ez most a jeléé katonáim abban hagyva a küzdnl i«t, tömör csoportokban követnek. Az a ént még ujongo ellenség megbüvölten I, mintha az iszonya meglepőié* bátor ától fosztotta volna meg, oly annyira ímeg.
De miután a kapa bexáródolt mö-
öttünk, midín rabló tt kincsünk már
listán vala, mintha egy lélek azÁllta
olna meg ai egéat ellenséges tábort, oly
Lhotea támadnak ránk. Soha ily titn a-
a, de még soha ily makacs védelem."
„Chárizd elfogatott 1" — e rémhír
futotta be a pensm tábort, határtalan ddh
szállj a meg »* ellenséget, mint a tigris
prédájára rohant Ci.-os falainknak.
De hasztalan minden erőlködése; a Ikesedés tixsseri erőnket, folytonos fe* zültaégben tartja barcsvágyunkat. Ha larczoaaim kfisa* "gyet halálos Chapáa ér, ;atonáim tíc eiUnaé*; életével torolják leg társak eleetét. A harci hevében ma am is aebet kapok, de nem ér*em ast, tván Cbárizdot, kinek bírásáért kiz ík. Nagy volt a zsákmány, én mindent tnogedék katonáimnak, cs»k Chárizdot, !bárízd szerelmét óhajtoUan. legfubb ja ümul bírni... Te megláttad és fiad most rván siratja elvesztett szerelmi édenét. em ily jutalmat érdemelt e sziv hösAge, em e kérlelhetlen szigort, e kebelt. Vedd ;éoybe éltem minden pillanatjál, kQidj halál torkába, caak add visesa, kit él-imnél jobban szeretek, add viassa éltem
-éti-
.Gyermeki" —monda megvető!eg fejedelem — „hát ily\' könnyen véled ■.tárosatomat megdöothetni? A isiklát áj hatod könyaÁporral, de nem yáltot-thatod e kebel feltett ssáadokit. Egy aiö aooyi mint stás; Cháriad sohasem iMBdtobMaUed! Ne emJitad Ubb4 •

tevét mint imádásod tárgyát. Tisztelet \'hárizdnak, Babylon királynőjének !"
E pereiben tárult fel a mellékter-nek egyikének aj Uja és annak nyiláaá->an egy D<5i alak jelent meg Magas, kar-su termetű volt éa méltóságteljes maga irtásu. Arcza meglepő fény nyel bír, lely a. szemek lágy, delejes sugarától -ed. Haja barna és tömött, homlokán é\'-felé vkla-ztva doa fürtökben fedi hó :hér vállait; homloka ég volt, jelenleg a ijdalum árayitlatítól bevonva. Csugge ig és bas volt az egésg areznak kifejezése, 1 annál bantőbbaak tetazett, mivel a sínekben néha felvillanó sugárm az ■raterőnek arra látszott mutatni, hogy balsors Hím. egy könnyen gyScött áldó-itja felett.
Az ifjút megpillantván, halk kiállásul „Serizd" egy lépést tön feléje, de írejétől elhagyatva ingadozni kezdett é* öld re omlott.
A rabszolganők serege segélyére ro-t, de az ifjú el lentáll ha titánul tasailá iket viasza; térdre borulva öleié kebléhez i gyönyörű fejecskét és osókosoncel bo-itá a b&vös uemeket
„Ne érintsd ót boldogtalan 1\' — ki 10tt vadai a király — ,ne érintsd, Tt legelni érintésed mindkettőtök ha-
.Hal Hal Ha 1\' kaczag vadul éa tóz*tos kétségbeesés kifejezésével ai ju — „te mondád éd agy legven 1* Vil .msebeetégtel ragadá ki torét övéből és Ibárizd keblébe meriié ast.
A rémület kiáltása haogaott a csarnokon át, a rabnók kővé meredten bámulták es iasonyu teltet, m«ga B«laá-aár is ssivéhe* kapott, mintha est érin-ite volna a hideg vas.
,Köa»őoöm! oh köszÖDÖm !■ rebegé xzQi, hévvel szorítván ajkiboz az ttja eset. .Isten Tőled 1 Isten veled 1 Sse... et ..lek] Örők...ké sse...ret...lakl\'
Szava elhalt, megtört a szép ase-,ek sugara és az ifjn osak holttestét artá a néhány perc* előtt még oly éJet-,aa lénynek.
„Ragadjátok meg! — horgé iazo-lyattal a király — szúrjátok le. Ben karom többe látni!*
,Jaj néked TéreagsS Manók I" — kiáltott élez haagoe H ifja — még egy-fogsi vis*ont]átni, de a vissontUtá* psMMálMdsak mosso

E suvsk után, miként n prodájét megrohanó tigris veié magát as örökre és tőrével véres utat csinálván magának, el tűnt az atciák tömkelegében.
in.
Sűrűn setét as éj, dühöng asivatar, radul üvölt as orkán as Seerdö tain át, sudaraikat egymásból osapkodva, itt-ott o.\'Jft falsértö robajjal ketté tórv». A ssél táncsol as erdőn át.
Talán nem is a ssél as? Ki tudja mi as? Tán a földhos anjtott, bakott Bsellemek mosgása as, kik peresre kissa-badnlvs as örököt nyomás bénító snlya alól, most firült kéjérseltel súgják be a rónát, rohannak a rég nem látott ági tájak felé?
Talán \'a testet elhagyott lelkek látogatása es, a kik megindultak a port felkavarni, áriisi otslopokki alakítva, as égig felvinni, régi aserelmuket a fóldhöt meg Dem tagadkatTa és most miodes ré-sseosével, minden porssemével eaókolés-nak, ölelkesnek. Édes vágygyal ssoml nak hossá, melynek védelmiben oniik utolsó osepp vértlket, melynek védelmé ben hulltak hősiesen k&sdve el.
Talán * vad vihar ásóknak lelke, kiknek teljes éltükben agy essme volt mindenttk? Kik as esamét most sárba rántva látják. Tán ásóknak lelke, kiknek keblét egésseu betölti a ssant honsiere-lem, kik e drága hont most ellenaég prédájára esni látják?
Talán o metssoen 1iideg,aséi vson apák lelke, kik sírban nem lelhetnek nyugalmat, mivel fáradtságteljee auaká-jok.t atodj.ik könnyelműsége állal Ul-ják porba omolni ? a ssél, mely Bdilo erö-vel tisstitja a romlott légkört, talán ások ssereltne, kik éltükben is caak egy^eas-mét ismertek: nép&ket boldogilani *as e gondolat mag most is kísérőjük, leitöri írjak cárát?
Éi midőn e retlanea orkán neki seodlll, as erdöirto, a bomokkavaró as ulán a ssellem kaniga, aely asutosákat befutva, as ablakokon bekiált, miadan nyilason áuugja rémes iatéaét: sÉbredj ember álmodból, kelj fel nyairton alvó n«p I Irtasaun bfln van téaattlotMsn: a fin atyja eletére tor, litkja, éjjeli idobon lopja annak étetnt, ki <iwt a4ott neki Ébredj I Ébr^jl
De aa anlMr aea érti a asalUfnek nyalvéh aiaat asjtalaa a UrtsaMasvtkrM |

hiába kopogtatás jó vihar, mouj tovább, — ^nj tovább!
És a vihar tovább rohan; zug"a,
orditvi. hit ja be a róaát, mig a táróiban
slhal zaja,
De nem mindenütt e pokoli hadak alma, nem miadnotltt dalnak a féktelen elemek. A királyi p«JoU ablakjai száz meg száz lámpa féayétAl ragyognak, minden zegé^-sogát tandéri fé^rayel el-áraa*t<r«. Zajos élet UMli b« * termeket, a ssiboagas kih-t a néptalea alcxáki-a, a hol a vihar morajába véss. Fésyos uona-jélyre diacitvék a termők, mert a mai > az őrön és a diadsl napja az ege*« lyloai birod*ionara nézve.
Eltűnt a véss, mely oly s. káig lyogtalaoitotta a kodélysket, visazAiér-l ^^°f eemmitofréa régi napjai.
Ss ai érdom a DJ ugatom riassa-téaeért kié? Ki vala as, ki a féléimében nyugtot nem lelő népnek riaasa adu biztonsági érzetét? — Magm BeU sásár szállott, hadaiuk éléa síkra; legyen véga e kioos bizonytalanságnak, tön tettek el, ki l«gye« a rilig ur-. t
A Tárót előtti síkon tortént a dönti itközet; szokott a kOrt, lengett a záasló, sangeti a kard, repült a nyilak Bt pora, oiyt ú ŐldAklő hares. Koadötl a baby ooi, mintha ti* tetKlel bírna hazája vé leimére, üz telekkel ast aseretni. .■\'1 el-enség nem álHutta meg a rohamot, fu-a merre futhatott. Uegtsünt az m, viaasatirt a hajdani saerenotw, Fényben tfiodőkoll ismét Bábel csillagja; a remény ojra élesítette as éistkedref. Le volt törölve a négyanfolt, megtorolva azoo gyalásal, m lyet perzsa fegyver Assar dtc*ő*é(réa e^tetu Vi*«z*jöttek U-i«t Sem iram is dioaő napjai Njnos n*gy itlei utánzóra találtak.
Szegény rajongóK 1 féot es álmaito-at mily hamar fogja * sors vaskese nngsemmiaiteni I Mily gyorsan leend vége :ép»lgé*teknek !
Komoran, taikéat a Téestérhet felhő, ha a oapot laesniisn •Iborítj*, Qlaa asata lok egyikénél a király. Szol kÖrtllte a harsona, oseng a pohár, sserelttinról seag a dal, dioefieégró. a hizelgA udraronoz •end, kering *. airáasi s*ktárral oaordöltig telt a«rl«g. És saoadea QrűV eaak fájdalom érseiél ébrortú s k.rély Mkéb-M, eaak nagyobbra saitja keble ftnjsit. Nem Ulkrt élvet spobár o»eppef[, italába*

HÜBZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI ÍÖUÖKT

AÜGUaZTÜg 7-éo 1881.váltott Nagy Sarolta kUasssoaynysl Nagy,n -badacsonyi birtokos kedves leányával A menyasszony ritka ssépségd bölgy • a múlt télen a budapesti eldobálok egyik elsőrendű ünnepelt alakja volt. A lakodalom októberben lesz.
— Jutiti* hónapra vonatkozó
éghajlati feljegyzések. — Közép hőmérséklet 22-47 C". A légnyomás valódi közepe 47*85 mm. Legmagasabb hőmér ■éklet 33 8 C tí-in d. u. 2 órakor, leg alacsonyabb hómérséklet 12 2 C° 27 é. es\'e 9 órakor. Legnagyobb légnyomás 7560 tnm. 29-éa reggel 7 órakor, legkisebb légnyomás 7380 mm. 26 án tsie 9 órakor. A napok száma, melyeken csap* dék esett 8. a csapadékok összege 56*85 mm, Nagy-Kauizsa, augusztus hó 3.1881 V.
— Sorsjáték. A IX dik magyar
kir. ÁllatnBorajairk j*gyei kib»c-<6ttitttak,
elsS főnyeremény 70 ezT frt, második
25 exar frt, a nyereménynek főösszege
220 ezer frt. Ily eredeti sorsjegyek
szerkesztősé«Í irodánkban, kaphatók. Ara
2 frt. Hután dftez. 5-én lesz. A tiszta
jV>redel-m: fele részben, vagyis, anoak
három-bntcdré«ze a m. k. vagyontalan
hivatalnokok Özvegyei é* árváinak segé
1 vetésére alakított alap javára, egy hatodrész a magyar gmdasstonjok or-
peaü el-5 bolcftőde-egyJotoek, végre szin téu egy hatodrész a pt-eii £iisa.beihinum haíOtmem-i korb.tznat segélyezésére fog f..rditlaiui.
— Lopás. Á bahtoo füredi „Sze
r^tetbáz* gacdászatából ang. 4-én éjj«
14 disznó eltulvajoltatott. A nyomozás
a Icgdtí^ürybbaQ eszközöltetett.
— Jttamai rövid. Mrek. —
Olaszonságba a szarvasmarhák szállitáaa
állatorvosi szemle nélkül megeugedtetett
— Bíaztercíe Bányán jul. 30-An kél lő
pormalom légbe rvpült. — Törfik zarán
dokok érket;ek GiiiBabasirjához Badar*
— A zágrábi vasútvonalakat k^vel do-
L*lják » horvátok. - A dohányjóvwiék
3 milicfval több volt tavaly a harmad
évinél. — A kaposvári polgármester le
mondott állásáról. — Berkes L»jos zene-
társulais. visszaérkezett Londonból. —
Irodalom
(E rovat alatt mPiemlitatt munka N Kamatán WajdíU Jó*»ef kftojTkereaksdAse
— A ,Z-dai Tanügy\' 25 ik száma
következő tartalommal j«;aot meg: Eüs
mérést az érdemnek Bánfi Alajostól, Tan
felügyelői jelentés. Jun. 25 ki központi
üiée jkönyve, Az Eötvös alap ó* as or
szágos lanitógyUlés Ormai Spitzer I*nács-
ló , Gamboncz és aogywl, Tátika, Tátra,
Fátra, Mátra, Lomnicz és Kriván, A

koma Scythiábaa Dr. Sterba Jánostól. A Un testület tagjainak névsora. Hegyei hírek. Ssemte, Papi rssel etek, Ü*en«t, A lap pártolóinak névsora. Szerkeszti ■
kiadja Báiorfi Lajos, ára félévre 1 frt, egéti évre 2 frt.
— .Nana Uánydból\' as «M fttzel >lsó kiadása már tökéletesen elfogyott • napok b io hagyja el s második kisdia a Rajtot. A kiadóhivatal ennélfogva kéri azon megrendelőket, kik még az első fuxeluek u in csenek birtokában, hogy epy két napig tarelemmel lennének. A mÁ*odik füzetet már oly nagy példány •sámbao oyomatják, — Mach H- és társa — Budapest II. sebestyémér 6 •*- — mely tnegf^lei as óriási érdekl&déanek, melyet a mfi kesdeL Érdekes statisstikai, adatképeo mngetnütjük bo^y az rlsfi eddigeié 7000 példányban kelt el s hogy a második tüzet ugyaoily számban nyomat olt. J£gyaltul felhívjak a közöoaég figyelmét a 2 füzetnek kQlónoaen érdek-fo-í.tí voltára és a népen aikeröit Buda. p^teo késx&lt képmellék leire
Vegyes hírek.
— Milliói örBluig. Olm utzbet áUlánoa beszéd\'árgy a követk««ó őrök tégi történet: Pohi nevű tuzérfőbadnagy lett Ruspoli hercceg Örököse a köve\'.keső-leg: Négy éwel ezelőtt hercceg Kuspoli tbnok fiatal szép nejével koressifU utazott OlmüUen. D^czára aonak, hogy a Lar czegoA csak négy hónapja viselte Hymes rózsaláocsait, mégis érezte, bogy nemso kára nehéz óra fog reá bekövetkezni és Olmützben csakugyan azQlt is egy ép erős gyermeket. A fiatal házaspár nagy zavarban volt és elhatározták, hogy a gyermek SiQloté*ét titokban fogjak tar tani; mert féltek a rokonok haragjától még jobban nyelveitől. Az akkor ott állomásozó Fohl hadnagy késznek jelent kezeit, hogy a gyermeket örökbe fogadja, a mi mag is történt. Erre a bor ciegi pár vissza ért Parisba, a gyermek p^di< üiépen felnőtt, katona lelt éa most Ő a Pohl főhadnagy. Ez év májas Bán meghalt a b*rc«eg, de halála előtt meg-gyóiiia as in előadottakat, minek kóvet-kezlébco Puhl főhadnagy less s fíörökös és a herczegnek eddig egyetlenfll tekintett fia Parisban a másodszülőtt as ő korlátolt jogaival. Hogy mi igaz ebből még nem tudni, de sz való, hogy a főhadnagy már kapott párisi Ügyvédektől felhívásokat, hogy bízza meg őket a pör vitelével, valamint bogy a fiatal herei cg is trt Doki, mellben tudtára adja, bogy i ajánlkozott egy bandita, ki őt megölni vállalkozott volna, ha a herczeg, mint gentleman, ily ajánlatot tifiza nem utasít. A« örökség állítólag szerény 17

millió. — Vájjon nem kiess s&lt ts ugor-
Uval?
— QarjUid «I«0fc ATMMS J6*»f
királyko*. A ,N. Fr. Presse- kösJi azoa
udvösiö levél szövegé-, melye Garneld » Kgyesült ÁlUmok elnöke Radolf királyfi lakodalma útin Ferencs Jóasef királyhoz intéseit. A levél követkesileg haogiik : „Öarfi^Id James A. az amerikai Egyetalt-AiUmok elnöke, o felsége I, Ferenci Jóssef ausztriai oaiaxár, C«ehor-sság királya és Magyarország i.pos\'oli királyáhos. Magy és jó barátom 1 Felaé god f. év m«jus 11 en kelt iratát, mely Ö császári 6* királyi fensége Eadolf fó-berczegnek 6 királyi fensége Stefánia belga hercegnővel májas 10-éo történt házasságot tttdaija, megkapism. M"dín felaé^ednek a tisztelet éa szeretet azoa általános bixouyitékajhui, meiylyel felséged alattvslói a here?eget és herczegnót e szerencsés esemény Ünnepéikor fidvö-zőliék, szerencsét kiváouk ét. egysaars-miad meg ragjuk gyúcúdre, hogy ön a hódolat e jeleit a tegkedvesflbb anspícia moknsk tekinti Auiztrio-Magysrorsság jólétére, kérem as istenf, hogy felsége\' det és felségod csaladját bóles oltalmába vegya. Kelt Washingtonban, 1881. ju-nm. 21-ÓQ. Jó baráíja Q*rfield Jaues A.\'
— Koburg-Koháry Agott hercseg
temetése juL 31-én délután m«nt vég
he* Kbembalbao. A aserurtásról a köveu
kexó táviratot vessiük: A legközelebbi
rokonok és as özvegy hercs«gnén kivtil
Miksa bajor horcseg, Aumale hercseg,
Cbambord gróf. Bulgium, Portugália és
Brazilia követei és számoi küldöduégek
jelentek meg as ebentbáli kastélybeo.
Délben a király, Vilmos és Rtíoer fther
ciogek, £rs*«bet és Mária fóhercsegaók
és » nasssai hercseg kiféretében a kas
télyba érkezett, a hol a Kobnrg Oiilid
tagjai fogadták és abba a ierembe kisér
ték, a hol a hercseg holttest* ki volt
leritve. Blamei ldlkéss, as elhunyt gyón
latója, a köselfekíő helységek lelkéssei
nek segédlete mellett tartá meg a be«z*n-
telési ssertartást. A király esatán kísé
retével visszatérL Bécsbe; a Koburg csa
Iád férfi sarjai, Aumale herczeg, a párisi
gróf, Bejgmm, Portugália és Brazília
követei Kobargba. elkísérik a koporsót.
A bálotias különvonat Durnkratból d. a.
3 óra 36 pereikor indult ei és holaap,
hétfőn reggel 9 óra 55 pereskor érkezik
Kobargba, hol a testet Öt ŐK. nyugalomra
holjesik a családi -Írből ba.— Az ösvogy
hercsegné felváltva Budapesten éa Bécs
ben fog i&kni.
— A ,Fonciirű\' patti bittotitó ii-
timti. EZBD intését legutóbbi évijelentésé
ben említést tett életbiztosítási Üzletágá
ban foganatosítandó ujitáaokról,é» a mint
érlesOttlnk, a VÍMOŰVoknak ép ugy, mint

4 kMMég joga* igé.yinek magfdelí köratkesö aj bisUsitási módosatokat immít fel is vette (Uletenek karstébe: ]. A megtám.dha\'lao í *J-\' es«U tdksbiztóai-tás rOTiditett dijfiset«*.«. As iatéset eseo biatositási módozattal kötelezettséget Tállal a bizunilot\'nak elhzláta esetén a his-tositott tökéből annyi résai f oly óvá tsnni, a hány évi dijrésslet * biztosítás kesdete ÓU lefisettetett, feltéve, hogy a halál, s bistositásaak 3 évi fennállása után, hadiszolgálatban akár ssárasoD, akár tenge ron, avagy Európán kivfll történt utasa* ragy letelepedés folytán, párbaj. Öngyilkosság, vakmerőség következtében, bír t^nben, vagy végül bírói ítélet folytán következett be. De a biztosított atonbuB betegség vagy balesetnél fogva, av»gy a biztosításnak 5 é^ fennállása atán, pár baj vagy Öngyilkosság követ kertében halna el. as intését as egész befiieteit összeget fizeti, mig ha bistositás idŐeiőtti díjfizetés beszünteteVe folytán érvényét Vf^ztetle, ai odáig befizetett dijak vissza-i érit tétnek, ha s biztosi tolt 80 ik életko rát eléri, vagy jogatódainak axonn*.!, ha :lóbb haló a el. 2. A .Főseiére1 esenki-■ül halálesetre bistositutt feleinek lehetővé fogja tenni, hogy magákat igen mérsékelt dijak mellett balosetek ellen is bistoaiihassak, illetőleg ez iaiéxe: bizonya korlátok közólt kártalanítani togja a bal esetek által előidézett gyógykezeled ki adásokért, e* euel kapoaolatban a mua kaképteleDség foiytán beállott keresel hiányért. 3. A feltétele* díjfizetéssel járd kihásasitá>i bisiosuás helyébe »z imézet mégha árosott tarlama, vegyes tókebu-lositaai módos&tot vett fel. Mig ai előbbi biztosítási módosat szerint a kedveimé nyezott gyermeknek elhalása esetében a biztosítás végei ér ■ ősapán a befizetett dijak kamat nélkül téríttetnek visaza, addig sí aj tarveset szerint & biztosítás más gyermekre való átraháxá*, illetőleg z,edv9sményesés és a régi dijaknak vábbfizetéae mellett folytatható. Oly o ben, midőn a gondoskodó, bir osak egy dijrészíel lefisetése máo hatna el, a, bizto itas míndsmeUett mind un további dijfi-clés néJkal érvényben marad és a bisio-sitott töke annak idajéa kífize^sre kerül, tekintet nélkül arra, vajjoa a kedvasmé-nyesett asetaély életben van-e Tagy vem ; holott aa eddigi gyakorlatban iévó kihá< citásí bstositásnál, ason esetben ha ■ kedvezményezett gyermek a meghatáro zott időpontot el nem éri, a biztosító intézet csupán a beszedett dijaknak visazaté rilésére van kötelezve. A „Fonciére\'nek Ozleti tervébe falvétetett végre 4. TÓke bistositás pgy én ugjanason Összegnek esellrges kétasAre* kiflié lésé vei. £ szerint a töke először magának « bistositotlnak fizettetik, ha & egy meghatározott idApoo-

totsléré* másodaaor Örökösinek s sét-fil, hogy ssért dijfisetés kövateltetsék, ha a bistositott a mtghsUrosott időpont után bármikor hal el. A biztosítási feltételeknél a .Foociére1 köveiket kedves menyeket nyajt: Éleibcnzigfsj tartó ha lálaseti biztositásokoál a díjfizetési kötelezettség osak a 85 ik éUikoríg terjed, továbbá oly eseib-o, uiidőn haláleaeti bistosilás már 3 év óta f<-nnállt, azonban a további díjfizetés beszüntetése következtében érvényét veszteué és a biztosított az abbahagyott, utolsó díjfizetésről isámitutl 1 évi lefolyáta k»zben balt volna el: ss intézet Kötelezi magát oly Összeg kifizetésére, melyet H eddig befi zett dijak tókesiléseeredményezett volna, végre érvénj\' ■ a bistositás még azon esetben is, ha a halál párbaj vagy öngyilkosság folytán áll be, feliéve azonban, bogy a biilositás már 5 év óta fulyik. A feUoroltakoD kívül as intéiet mé£ luvábbi a közönség javára szolgáló ajilftsukat lép-let életbe: jeles öl életeaeti biztosításoknál, ha 3 évig fennállotuk és díjfizetési ma lasstss divtán, ax edd\'gi gyakorlatiasé-riot, érvAnytlkrt vesztenék — az érd ok-let lek hozzájárulása pélkül, a befizetett dijak arányához tókesittétnek.
— Látszerész Kellaer M. Kszébröl. Van szsreocsém a nagyérdemű közönségei értesiteoi, hogy nagyválasr-téko látszerészi-, műtani és természettani erikkeimmel megérkeztem s egyszersmiDd azok el-árusítására felhívom a t. közönség figyelmét. Az elámsitás^ csak e hó 9-ik Urt.
Nagy raktárt tartok mindennemű hegyi jegecz és krístaiyfiveg szem&Tegek és csiptetőkból; továbbá kaphatók óvó-szOrkeÜveg szemüvegek kószén-vegyalkattai, fátolyozva, azeníedő szemek számira. Színházi-, tábori- és vadász-, lát- ée távcsövek, valamint hér- és légmérök, oézólencsét , nagyito-övegek , vízi-mértékek és miodenDemü folyadék-mérók szintén nagy választékban kaphatók. Egysxersmint értesítem, mi Bierint egy Látmerő (OpUme-terj birtokomban \'évén. melyei minden vevő szeme láterejét megmérem és ez szerént a szemnek a legpon-tossabb Qveget szolgálhatom. Eladási hely: a Korona 5. szám. Tartózkodom: csak e hó 9-ik.mert írtosattai véli aanak alján Charizd fájdalmasan mosolygó arexán Iá mi. Nem gyönyörködteti a zene, mert a bar hangjában Cbámd elhaló .óhaját véli hallani, nem hallgatja a szerelem Ugy dalait mert írtózva emlékszik azon perezre, mi-díc Serizd megraliá Cháritd iránti szerelmét. X izép nók csábjai muliett Cbá-risd ezozieseo izép alakjára eszmél. Látja ót most az ltjai szépség díszében, látja a szép szemek csi.logását, a szűzies kebel halk, pih-gi emelkedését es Önkény-telenűl terjeizti karjait a osábus tliueméuy felé. £gy p-rci és a boldogító visió el-:üot, bogy anDál rémesebb látványnak adjon helyet.
A háliérbÓl fenyegelő slak lép elfl ; iszonynyal ismeri meg Belsázár fiának holt balavány rooásait. Karjaiban szűz pihen, mély seb tátong fehér keblén, lasau csepegésael Uyik el vére. Elhaló tekinleta a mily szeretettel cQog as ifja deli alakján, oly haraggal nés a fejdelemre.
Jól iameri Baliázár ez alakot, isme rete. előtte ez angyali áros, msjy 0J7 nyájasan mosolyog as ifjars és mosolyában annyi a végnélkül, szerelem! Látja a végtelen kint u ifjo. aresában, hallja, mikéat áücoxza Ót a kegyetlen apát, a zsarnoki uralkodót.
A visió m ülik, ismét viasza tér —
ezórl oly komur a királj, ezért oly té-
volgö t«kinLet«.
Éjfél van ; nyugalomban minden. Mi csak éld1 ióuy lerój* » természetnek adóját. Csak kit rósz isándék Dz, vsgy ki éjjeli tivornyában leli gyönyörét, marad ébren, ki azon van, hogy embertársának irtson, anskk szemeit kerüli még az eny-hitó álom. As emiitett két osztály melyikéhez Uriozik, tz alig tsás főre menfi csoport, melyet a Tárba vezeti titkos Qton Utunk haladni — könnyen kitalál ható.
Ily éber figyelemmel nem neszei as, kinek jó szándék veeérli lép-eit; ily titkos uion c.ak az halad, ki váratlannl akarja -édlolen ellenségét lesújtani. A csapataién egy ,fjB hal.d ; bJjában fáfc lyát tart, m-lynek gyönge világa kísérteties fényt vet arczara. Ez ifja Serizd
Serizd, di mrnnyir* mefváltozva 1 Csak hoa.zas viugáiódás tttán gyfizAdhe tönk m«g arról, hogy o*>kogyan 6 az, kivsl ily •ajáuiges korflJméaysk kC*t

találkozunk. £ görbült, előre haj ló alak bao, a reodetlenül lecsüngő hajsatui, a szederjes foltoktól éUeleoitett arczcztJ, as őrült boszuvágygyal tekintő, ki ismerné meg a nemrég oly viruló, oly délcz<sg ifjút? Ha már ijesztő ez al»k külső változásait nézni, ob! akkor valóban borzasztó a kedély és szív változását megfigyelni. E saiv, melyben eddig csak jó érzelmeknek volt helyük, mely csak nemesről tudott álmodói, most őrjöngó uoszuvágytól forr, e kebel, mely csak szelíd érzelmeket ismert, most v»d dühben lángol.
És a mód boszutervének valósítására csakhamar meg volt Ulálva: megvárta, mig C iroa dühe a legutóbbi napok vesztesége alul a legvégsőkig meot. Ekkor jelent m-g n*la és SÍOÖ ajánlattal lepte meg a fejedelmet, hogy a város sorsát kezébe adja, ha boszaterve kivitelébea segélyére leend.
As iisosyn kin és bossuvágy által el torsi tott áros megdöbbenté a fejedéi-Bet, belitta, hogy itt ántlásrÓl t<ó sem lehet, hogy ily érzelmeket színlelői lehetetlenség. Részvéttel hallgatta as itjn el-beesel eset és örömtől len ragad á meg a ked*»ao alkalmat a babyloni birodalomnak egy csapással véget vethetni. Mig Sensd kisebb csapatot vezet titkos utón a várba, 6 maga a város falai alá vonal, hogy adan<$ jelre a várba tódulva, lemészárolhassák a meglepett ellenségét.
Seried mindenbe egyezett, hogy Őrölt boasavágyának csak eleget tehes sen. Mit gondolt 6 aszal, hogy hónát vég-vetsélybe dönti, bogy ess* meg ea»r ártatlan hull bossavágyáask áldozatul. Csak boasut, véres bossat óhajtott elva dúlt szíve, bossat szerelm« gyilkosán.
Forr a vulkán belseje, kitörni ké szül a lávatömeg és a hegyháton lakó népség még mindig békésen folytatja okaját. Hajszálon függ már Dámok kard, bekopogtat már a halál és a könnyelmű ember még mindig éldeli a pillanat gyönyöreit. Nem fut a véss elÓl — de élni siet, bogy a földi kéjek legnagyobb meaojiségét élvesheeee. Misek is aggódni a „holnap* felett, midőn oly szép a ,01*? Minek is keserű Brómosep pet vegyíteni as elvesetek poharába, ason balga félelem által, mely as ijesztő

szivet. Hisz a misek történnie kel!, as meg fog történni !
Nagyfoatosssgu elv volt az imént emiitett Belsás*r udvaroa. vFátyolt vetni a mattakra, élvezni a jelent, mit sem tö rÓdai a jóvfivel" ez volt és leead minden korszak könnyelműinek jelszava,A babyloni udvaronozi valóságos tisztelettel viseltettek ex éleiszabály irányában. Harcz-ban bitrak, veszélyben megtörheti ének, vigalmakban felülmnihatlasol kedélyesek voltak. Most is azon vannak, hogy a király árosáról a bánat fellegét elüsve, a többiek mulatságába vonják belé.
Utánozbatlao könnyű •éggel foly a hiselgések árja, költemények zengik di-osöségét, énekesek ajka beesel hőstettei róJ.
,E poharat dicső fejedelmünkért" — mond Ari el ss advaroncsok egyike — e poharat annak, ki legnagyobb veszély idején Ormasd küldöttjeként jelent meg, egy csapással semmisilve meg az ellent.
,ÉI)»ol\' hangzott ai odvaronozok kiáltása
,K.össönöm ha szolgám" — monda a király, kinek, mindinkább élénkülj ar-Osán látni lehetett, mennyire törekszik titkos goadolatjaitöl msoekülni, .ismerem irántami büségteket, tadom meny nyíre szerelitek beanem mint a fejedelmet, agy az embert is. Ás éj előrehaladt, gondoskodjunk a holnapról; a holnapról, mely valamint a ma as öröm napja, a boezaállás capja leend. Igen 1 Szivem bo szara vágyik, nmgaKaroa boszulni azok árulását, kik a perssákka] czímboráltak ; boazal tervezek azok iránt, kiknek hűsége megvásárolható volt. Botsam ép oly kíméletlenül lajtjandjs, a hűtleneket, iint •seretetem és kegyem azokkal leend, kiknek rajrasskodsaál kipróbált* a vésznek e rövid ideje 1"
(FoijL következik.)
A női gsépeégről.
Mottó : Szép a bsroa, .zíp a isSke, Miad a keua szép, ha *»*p-Éde. Blanka!
Utolsó szavai, melyeket bájos ajkairól elválásunkkor hallottam, a sarokba szorítottak. Képsaije as én helyzetemet: egy oahós hasonló szép afi követeli azt tőlem, hogy nyilatkoszam, mit tartok a pl Ha meg kell lenni, meg toseea, — iovagiss «eibsrsk eló« a seep \' kiáá paraM*. A feUAai B«W^

rt sem Karr Alfonz fogékonyságával, sem ifja Damss isakavatottságival, Balzac ismereteivel nam rendel kezem. Nem vagyok máz, mics egy sserencsétleo fldtás, kinek élete az asszooyi ingatagság áldozata. Engedjen meg, mint néhanapján komolyabb Laaalmányok»t telt embe, egy axiemáhoa jutottam : Nincsen tökéletesen eszményi-szép nó, de tökéletesen rútat sem találhatónk.
Némelyek elölt a vörös haj a leg szebb, másoknál szóké vagy barna 1 legszebb. Itt azon elv az irányadó : Kinek a pap, kinek a papné.
A <iók maguk másként gondolkoznak. A bájos Angouleme Margit s szép ség sobemáját igv állította fel:
A népség kellékei, aj Három febér: bír, tog, kéz. b) Három fekete: azsm, tsempilla, möldfik.
c Bárom vörös: ajk, arcz, köröm.
d) Három hossza: test, haj, kéz.
e) Három rövid: fog. fül és láb

f) Három vékonv : uj, ajk éa haj.
g) Három aséle* : \'mell, bomlok és
ssemöídökbos.
Meg kall hagyni, hogy a nÓi ssép g eme huszonegy eleméből igen csinos nőt lehetne eszményíteni. Do totazenék-e mindenkinek?! Mit szólnának azonban a kék ssem, a szóké haj s a barn* arcsbór tissulői, ha est törvény gyanánt mondanák ki a regényírók 1 Kapufa: s hozott regény-hősnők. 1 Nem-e visszásán tűnnének fel ?
Ha s n6 tetszik annak, a Jcioek tetasik, mindjárt saép s ehhez nem kell más, csak a nőiesség, s jóság kollemei s kinyomata az aresoo, vagy kifejezése annak a jellemnek, mit egy ferfissiv óhajt. Es probléma és szabályt alkotni rá nem lehet.
Kinek kinek eljfi a magáé; várt leány várat nyer. Ebben bízzék ön is, kedves Blankám ; habár megsúghatnám önnek, hogy máris sokaknak tetszik, osak tetszelgoa ne legyen. Nekem pedig kérem, engedje ei, hogj a nő szépségről és arnSl, hogy nekem ki tetszik, — hatá-rozattaa ne n/ilatkoscam. Mert hátba elpirulna ftn, ha határozottan szint val

Dalok.
1.
oa, Tol&a e, ki
Soksmor nly kíváncsi MegKoadbstná nékam ; L«u-e aekam i« ralaha Mint Tan másDak Oljao fsisaégeis.
Vagy ba l*»i, hát miW»o ii lett > feleiig 8aSk*-e vagr barna? Tsdaa-e eag«m neratai,
Más n«t«tet tartoa ?
Mit báBnam én, na a kis lánj akár tafike
Akir barna 1MD«,
Da as agjM m&fis báaoám,
Ba a«m sogaa,
Hofjba Btást szeretne.
n.
Paaaaakodnak a lagánvek Hofj •onsk • kis ItácTnsk Ham Tabetik mag a azivét, Uy»n kit tánrt sob\'s«<n láttak.
JerUk bozzám, aagmondim és, Hogy bal is bökksoSjs, Jaruk, j*rt»k, megaoadoin, biss Én Tacjok a sz«r«t5je.
ÜL
Ugj-« sem binod, bofj megváltónk Agymástál S esantnl már többi asm Ubstfink sfjUtt, Láid leáarka ifj majd ktoflyabb teaz a szírnek , A«t szokások niadeot basiarább fslajt.Tftk.
SasrsUű iinfclin, tilio negisledai, "a a viláf sora, ez s uir szokáaa.
éledjük tahit mi is, legalább az időt, — Ugy is nagTon drága — a«m töltjük hiába
IV.
is erd5b«n oly j£! uik Bu* lalkstnMk a radon, PárjaveszUtt gvrUinsk Bos D;Bg««it Lailaoots,
Ba- gil\'k siráaa asért Kslk oly jól lelkemnek, Mert tört lelkaai paaaacai Tisabangra osak itt laloak,
V.
Ülj laánjka, kis aagralom Ide aa el««b«, H6ssiaf«b»T kezed.t add Ide a kezembe.
Esztm azt a azirbse n6\\6 - Icsi-piesj ssádát, \'■ Adj sgy e»ákot ad\'szs afjst
Adok é
Bog7»« sserstaa, álsjoa «rt« Mi»d a bárom 1»W», 8 ver>«« eag«*>i ha Bea ts vagy A ldiiW i,
TOKKÁ GÉZA.

HD8ZADIK ÍVJOLYAM

t»:AiL:A Mi B. h OH T.
H I B D E T Í S.
J34T jr IX t ti ó
abknaJk Knaiaaára honná*:
210 Uktej feW
sis , „ .
KM . .
203
tek. Dr. Sehreyer liajoa vnt Kaniiaii Aa ín, ■emkDloaben egeaa oaaládom nevében ktatnelet mondok tek. Dr. Sehreyer Lajoa nrnnk m firadbatl.n bufgelmáert, melyet beteg leányom Hir-«Űa K*k°l E<1*B* \'rányában Isnnailani a«ivet-SJÍlk.4. kodon, fogadjalak, orma <tr e néhány
•ort kálink é» tiaateletank jelíol.
a) E rorat alatt koslottért
i tállal * *
HIEDETESEK.
.ti
■enA
Indul Kamilláról bon:
Vaut raáa <*ra Parc ldfl
roaat) 4 16 regg>l (poetaTcaat) 1 S délnt (gjoreronat) 10 J0 ejjal
307 Baeik, HIUM, DoMbovár 6 10 raggal
aiö . . . *«0 «hit
*» , . . II 1 ««
802 Btuktl
314 ,.
SIC Apróiból
302 Fragerhof (.151 (gjemoiut)
SOt ,
a 1 retgel
209 Bnda-Paatre (grorcTonai) 6 65 r«ff-«l
10 IS 6 37 rag«al
1 30 áél.l 10 60 <jj.l
904 . (pottavooit) 2 6 dalnt
212 . (ragya* Toaat) 11 20 üjel
SIS B4eaba (Raomba.lhalr, Sopron
I.U) I 16 \'Hl-\' |
SOI . 1160
>15 Sopronba S 10
SOS rrágarliofEottori, Ciakiorojt 4 55 r
JTO . . !«
Felelje taerkeaetó: BÍT0BFI LAJOS.
901
1050 ajjels

ttmnnmumntt
hártya-papiros
(PEltfiAKNTPAPIER.)
jó minőségben ée olend áron kapható
W»)*it* JézMf
kíoji- él pepirkertekedeiebeii H.-Kuiuáa.
mmnntmtmm

y álUptt, Matlaaiígtk uu. t. i.ui rak.r,k»t
. tartiun b JAUWU aelUu (JOITÍIU a>k WlfciM\'Wa Mim BH \'
csodanera kéwltménye
álUl, a»hr*k u tlgwtllU UHadi liul «,„!,
riaas»ijik. J
Kretktnbuim Kiről,
cfa«e«aa«tf *ró i> a
rak revia idS KUH na<aknak ecj rilá
a«»l ukk a lafalíkalSbb
iuk; aaek a
t.kiulíiy.k alul jrfool.S
l«t>a •jii.lt.laík. - ,E«r kj.«t
ojol értekemaa a Í518K 40 kr. lar
bánt Mcaldba Utal m«ti.ro. ., 1,
aMkoMlteuk

NEVlíLÖINTÉZEt
elemi és grymn. tannlóiíjak sz&m&ra
Győrött.
AX i»l«z«lbe MTÍLtock 6—10 aiía daa! <• 10-18 íréi gyBoathwi laaaléHJak, a kik a nevvloiiitéietbca WJ«l lüitáat. siitorn fíSiydetol, imí.-u b.nUkí karrtatIKarak által i«m:l-
Lakás*: (iyór, kiHty-utezn *. az. a.
min.Y.ikbiti atmiltílt, .iilnM n»U>t í\'i gondci áplláil nv^o.k, iKnnlinxoyalkat p«di^ a gjrinráriwi \'If\'ini. il\'etőlcx A ej-örí ktto"* birH b«D>\'c«roiidi fi>|^isii«iiiiiinbAn aytlval \'taa *lg-ilk. \\t Uagw lyaJvak «l««iiiiú»« ciiljíból bfnUkí, reodt. aé-■el-fraaeiU aarali I. v.n .Ik.tam.T. A, ia«.eti uj belyiiíg u.v\'r<i..i legtásmab belyl>ég< > Baitztifal Myaa. •■ UkeUkboi kSzel fekgxik. A lefoiyt £rb«n Baraaya, Bar*-, Bflur-, .^eaer-, Karát Taraa-, S»a«y-, Vaj, Veazaréa • Z>laa»ayéail iott>k képTUclve » nayeadékrk. A Czetondó dijak a >eb»t5 lefaeraekal-takbak. — Büvabb CcMiígotiUt- it araaraanul Írásbeli tud.ko-tódáiokn báiknck kéiiicgg.l >zi.leil
A társas polg. és keresik, tanodában
(előbb HAMPKL ANTAL)
Bodapest, nagy korona-uteza 13. tzim.
a legközelebbi tioev szeptember bó 1-éü veszi kezdetet, a
bontások augusztus 25-én kezdődnek. Növendékek teljes
ellátás és felügyeletre is felvétetnek. Az egyéves Snkéntesi
.tanfolyamban felvétetnek még a társulatnál.
M7 2 i A tanoda tulajdonosai:
GEOSZ GYULA. PEASSEE JÓZSEF, igazgató.
^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^"^ ^ T ^ ^
• •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•>♦♦«

30 éven át kipróbált
ANATHERIN- SZÁJVÍZ.
J. 6. POPP, es. és kir. ndTsri rogorrostól BÉCSBEN
I. Bognerj(Me 2.
GyBkrrei yy6gj**"köE mind«n foj-fijin. mint szintén minden •záj- és Ínjb:\'Me«5)( PIITO. Kitl nS garfc»rísiló vi« oi további mindenféle nyakfáfás •U-tt- 1 n»|t7 p>ÜK«li 1 írt 40 kr., kOtépaterO p«l*«sk 1 frt éa ki« |«l%rzk 50 kr
|t7 p k 50 kr.
övé*pi fpvpat&a
-ii % f»c*t, sL*Ílkal, k Ct kr.
irtana Ar< egy do*
iik Ct kr.
Anatherin fogpaszta a.igaz*: kiiflB." foctiutiLtf S«r.
ItiatoM fogpaszta a IcgkivilíWi í ipolí«ár» • épében föDtítirt*»*r»
K>úkti0B. 1 frt 22 1Ü73 7—14)
rrfPTffWlfini"Tp; a ISKDIXIOHOD él laggynkurlatiltb a Ijrukw fogaknak Bamarnak általi b«tSm«*ére. Bg/ ly ira 2 frl 10 kr.
S&vényasappan ; a b£r ss^pil^aere a l«)FJobü s igen kcllcvea eiskoa. Ára 80 kr.
A t k6z5i>aeg ktretik, hogy Táaárlásainál határozott ia a POPF-féle k£nitm£t>yeket adu.^a magAaak i csak iicokata doribokat fogadja el, melyikei: * P\'-pp-fúie lúdjecy ffillelbatd.
N«gyKftnixs4» PriK«>T IWti, Bolus Já«sef ^yógy.nT-i** drakoál, P^aseUiofer J&sief ar ÍD«nirkíTe»l.rtl.:»ében — Pipia Tathepen J. éi Hermüller J -núl. — Ksxin Uáraaji I. n\'^gr" Keutb»lyet. L*kner F jjópjM»-rÍ£i. — Zilft-KgerBxegvn H»[iA»y J. £. K7\'>gyai. — Kapronczia Werli py6g/sie: é*i — Var.ut.oa Halter gy,6gy*i«ré»z — SQi>*-Kbr>ii Dorncr Kajtrtác. —>■ fiotnbjU-ln\'lyfta Simon A. *S* Bndolf Kjbgym. — ^utirŐrritUki Sx- Gjór-K7CB Fibtc E. a — Veas|>réiob«n Gutf.»rd Tivadar (a fiainál, Farendi gyógyixertSii. — Stéke-rfobérrírott Braau J.. Broaraasv, í. I)i«balU gjójjn — Lorai-Beriuybi-n Kertí-i I íjifrTa.eríw
— Kaloevin FTorráili K. gróg^nT. — Patuoa «*latiiuikj A.
gjigy**, — Körmenden ftonnenrend M. gyógyM — Kapoavárott
Koba J, A muftin A , Babochaj A- fjóityíior. — 6e«gt»*rttoc
St**roe*ky L. cT\'^íT- — Bonyidon Kr»»olin J. — Bijáa Miehiu
St H*r>f«l<! fial, és Pa.Ilerm«nn B gv6.;y»» — Pé-teü Knns,
Sovir* í* 8ípó<-í ey"RT"- — Kámdon íUcblilc Bt gr^Kj1*1- —
Harcxalibaji Kif. K>ócr*«- — Tolaa Üiray S gyttgyt*. — Dan»-
foldrárutt Murin I- ía MOlUr I. Öíveeve jt>ÓKy«. — 8\'ent-Oyor-.
gyön\': Wallerailorftfr A. — AlrV-LondvAn KUs íJúgy>« — Ko-
bonaon Sinon gyú((y«. - Nagr-AtÁdun Pti3iterer K. fyóffjs*
— Porlikon Sipoi K. Str gyógyu urakniJ

pOOOOOCXXXXOXXXXXXXXXXXX^)
Kénforrás. !;
Varaad-Toplicza Horvatorsiftgban (N
réf! u.ei
kit. ridíkb.n, kői.l . in;^aas7ar u^ li»»i»iUl«l njajt a kö..»íoj, a lb
8ik„
bajaira;.ek kDIoi.ríle bSrbatppíjek, raiamitt a UUi\'iid- <a"aaieal t£«i izervckuél ia.
A (orrát Uaeratkt 4V R, A flraáiéily MlnylUu mq., i.^,
Cik^orujaUlomiiról 3 ór,, K.\'.ró. íi K.ptcncu ÍUomS.o.tí.l
oráuji taraira ,a» CráktorojilCl Varaidig. íalamint Taraaatil Toplini
- ■- ■ oc.k ára aiemelreabinl n^„„u 1 írt. T.to.íu, kOlJn r,.E„
. áU. Kfi*Klfu égbijlat p»nio. wolgálatj rwo. •r.,Mk in
) udnban vunak. Vm toribbi \\ó.t.,„ AUI\'., hir atik, „p 1^,
kaiíbá», 2 »o»fora, kokiáakonyríár, i««k>r. >tia>oi MnliaU ia IÍO
eatály Keadea gyócytár. : [J917_B|
,uX
1^1 Aa orroii .iolcí:»lot TÍpi Dr FODOK AMtF — Ejjab aji
OOOO
r _ E * « u S i
5Í T> s-S - - l
;s i
ytok it mPtTandeléaek a flL-d8-i{.,sgat6aá«bas int^MDcek

ATQLEGUMINOSENC
Starker & Pobuda c» kir főszallrtá gyárabólStuttjártban. A JHalU-LegnmlB<\'Sen uhoeholad a legelső orvosi tekintélyét
dő l
BÁRON LIEBIG-FELE MALTQ-LEGUMINOSEN-CHOCOU.DJA ES LISZTJE.
y ljbb ékéő t ^| Ll hhld
legjobb vértképző tápanyag
táplálkozó szernek és kitflnő gyermet- és fSszerkereskedéseiben; ellenben na
léte szerint gyenge emésztésben szenvedelmek, vérszegény gyermekeknek, szoptató nőknek, gyengélkedő leányoknak stb. kitűnő, tápláló és kellemes italt nynjt. A Walta-LeflUlliinOseil-liszt az előbbi esetekben mint erősitó és könnyen emészthető levesnek mnlatkozik, valamint jéhatásn tá
birodalom összes gyógjtáraiban
tápláló anyagnik egy évestől kezdve. A kisebb mérték fi irak mindegyik csomagra kinyomtatvák és kaphatók gyobb mennyiségben a főraktárnál EolKSaTta.* P&1 Bécs.\'l. Weinbnrggassé 24.
Székesfehérvárott 311 5-is
Raktárak. Zágrábban M1TLBACH ZSIGMOND gyógysz. Kszéken UÁWID JÁNOS gyógysz. Mária-Theresiapel JÓÓ J. gyágysi. BEAÜN LAJOS gyógysz., DIEBALLA G. gyógysz. Zupanje (Szlavónia) MATTEE A. gyógysz.

£CI

>OOOCXXXXXXXXXXX.^^
ÍOOMtit

Ela. k. ». 1881. ; ■\'■ ■ ■\'
Árlejtési hirdetmény.
A nagy-k.Ditaai királyi Ogyíaiaig réaxeríl kSahirrí títelík, m»««rint a n*g7-kanitaai királyi Qgvéaaaégi fogbiabao, a caiktornyai fiókfogbixbin. ralamiiit • sagv-kaiiuai, keavhalvi ét leloDjoi kir. járaabrnSaáfri faghisskbao 1883—1884 évben latartiSüaundó vingilali. eliKIt éa beteg nbokmak a nmag ie-i.ígig7 mioiaaler ilul 18T2. évi 11216 aaama reodaleteben el&rt módooi élelBméM együittieo (, tíri ajanlatok feletti tárgyaláarak hat»rWej«l f. 1881. FTi «»g. hó 29-ik napjának reggeli 9 órája a nagy kuiwai kir: Bgyeasaeg hir.talo. helyiaégébn kiiflaetik.
Mibn képeat • villalkoani kiváiiak erteailtataak, hogy 650 frt biaaipeoa letétele mellett aiárlejteabeo reaat vebetnek,.mai; Oa^aieg • la-raMei megkStéae Dtán leteteméavQiteúk, felaóbb jöváhagyáa eeet«b«n a aaersűdéa további biatoait«-kául víllalkoaó meg sgvasalliiyi oaaa«gig jnlaálogoe vagy t. badapaati éi-uSkl6«*déo jegyiét! ét letett értékp.piibani biatoiitikot ay«j.a»i kötelca, a aart . ajánlalak a bÍDitpém houikapcaoláaa, aa ajánlott Seeaegteal álammal 4a belUvel való iráa» ■ ai arlejisai feltételeknek kifogáa nélküli elfogadatara icinatkoso nyilatkotat kife-jeieae mellett aa irlejtaa kaoárMkijeig alolirt kir. üsyémepíl a hivataloe órákbal be<daDdók, hol aa árlejitai feltételek ia megtünluol.*. itefjegyeatetik. hogy a vall.lkoaó teaatre jiro Seaieg ssvonkint nuSUguaan al igaaaagacjmmiaitori •íim-ve<&>ég helyeabitéú jogá«akía«ourtáa« mellett, balyegea-nyogtára fog a rahtar-taai átalány keselóje Utal kifisettetni, melyre a bélyeg ét kSlvetlen illetek kSltaége a vállalkoiö iltal Tiaelendi.
Nagy-KaoLiséa, 1881. juüas ho 30ÍD.
Dt: LAKY KRISTÓP.


LE HOUBLON
ÍBASCZU GYÁRTMÍRT
OTÁNZÁSOTÓL
K annrkapapir cók akkor TaUdi, aa minden, lap LE HOT7BX.OK macin hordja h minden karton aa. akat-Htturt
CAWLEY 4 HEWBY, m<JBfJi«*+.
OVATIK II!«.ab RUGÓ MAN0METER
MvatalM aliirat atán 20 -30 ftaríntig. 3541-3.
Béfribb maaumeterek kicaeréléae ét kijavítása eaikOzölhato:
HELFI B.-B0I K.-Ksnliíáa, Belns J.g7ÓgyMeriár» mellett
*X**HH******H***H**
; | ;. liaiároiáia Ja<>
t kriO41y-M«Bitt»e(c. aiptttUS (* láaá Uul). B» rotnettw, Aneroid bÍT-.* i it), mikroiiop.
Iu***u****n*n**********m
fekvő -aiaó-eágorhidai poaatának, illetőleg erdu* -irtokoaai által adott meghatalmasitnál fogva a ■ helyaaineo ve>be viendő oeitály t illetoiog felotttáars, neave lárgyaláai időhatárai i. i. aa(tua(at 29 ik ét 30-ik napjait iftaSm Iti, oly me)rhagyiaanl,hoey aa oéjUljra jogoailou mindon birtokot igaaolí ok mej.yai.el együtt megjelenni anayival U inkább köleleaaegeoek urua, mivel a kiadott iráebeli lakóleleaet értalmo nerint egradol a megj-lení felek vannak jogoaitva aemoMk a feloestáai kulea. hanem a> oaatály megálapiiáaára néave ii batároani, mely ellen orroaláat oaak rendet per utján lehet rbe vensi. Kelt Chitorfllldoti jalio. 29ín 188L
— 8J . . JaWTl 111 \'lOT. TWITfl,
mim mathwalauaott bakaUro.ay)—IIW >* tottt

W«fül« :JW

NAGY-KANIZSA, 1881. angnsztns 11-én,

64-lk

Huszadik évfolyam.eeéw érre 8 frt.
M rm 4 ,
nejtjed e*re 2 ,
£psí awbw 20 Jtr
HIRDETÉSEK
Ő hasábos petitsorban 7, másodszor h s minden további sorért 6 kr.
XYILTTÉRBEN soronként 10 krért Tétetnek fel. Kincsúri illeték mindea egyes hirdetésért M kr. * ■ "

ZALAI IOZLMY.

A l»p ndleoi réuét illeti kf li
zsqéoj pe&I • Jriáik.no« bemenue
iotezeadök : NAGY- KANIZSA
Bementítleo le.elek csak i,men nnnkátársákuil fogadt*to*k eL
Kéziratok TÍUU Deni kdldetuek-

N?"^-Kanizsaváros helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a .nagykanizsai kereskedelmi s iparbunk", ,nagy-kanizsai takarékpénztár*, a , zalamegyei általános tanítótestület", a ,uagy-kanizsai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kinizsai külválasztmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
HctMiklni kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

jKaj
ISSI-Ik í\'Ti október hó 2-Ilt é8 S-lk oapjaln Zala-Egerszegen gyümölcs BZŰ1Ö-, borltijülJUs, agy szólömQveléiw is szüreti-lés! eszköz 8 gépkiállítást rendez a következő szabályzatok szerint:
I.
A gyümölcs kiállítás kilerjesZ\' telik az egész mppében termeti nnudennemü friss és aszalt gyű mö lesre.
A gyümölcs-kiillitissal összeköttetik az egész megyebeli gytt mölcsfa tenyésztés körül kifejtett szorgalomnak is meghatalmazása, és igy nrndalmi, községi vagy magán faiskolák tulajdonosai és kezelói pályázhatnak a jutalomért, ha a gyümölcsfáknak a pályázó által lett tenyésztése a helyszínéhez legköze lebb lakó két gazdasági egyesületi tag által igazolt&tik. — A csemeték faj, szám és kor szerinti pontos jegyzékben kimntaundók.
IL
A szóló- és borkiállítás kiterjed Zalamegye területe ;zőlő- és borterméseire.
Kiállításra bocsájtatik minden szólófaj az illető szölöterek felső, közép és alsó részeinek terméséből. A kiállítandó szőlófürtöknek szűló lereJekbe vnlú csomagolás* miniszteri rendelettel szigoroao tiltva lévén, azok göngyölegére kizárólag papír alkalmazandó. Zala-Egerszeg határában termett szólófart azonban legalább három levelet tartalmazó venyigével és virágcserépben állítandó ki.
Kiállítható továbbá Zakmegyc területén fekvő hegységekben termett mindennemű bor is palaczkokban, ha lehetséges ugyanazon faj bor több évekről a szüretelési időnek s a bor átlagos folyó árának megjegyzése mellett.
III.
Kiállíthatok szólómivelési és szűreielési eszközök és gépek, u. m.

borsajtó, szőlóinatom, morzsoló, vörös bor készítéséhez használni szokott kid, egy-egy példányban. Hordók — helyszűke aríatt — ki nem állíthatók Minden egyes gyuroölc- faj bírom példányban állítandó ki; —
1 borok szinte fajonkint három pa
laczkban lél-fél liter tartalommal
Jutalmak.
Minden kiállított s érdemesnek taiált tárgy részesittetik jutalomban és pedig pénzbeli díjban vagy dicsérő oklevélben, mi az elismert érdem fokozata szerint osztatik* ki. Pénzbeli dijak kővetkezők:
I. Gyümölcsért: elsőrendű díj
2 drb. 20 frankos arany az általá
ban legszebb gyümölcs kiállítójának
- továbbá 3 dfb 10 frankos a
legszebb alma és 3 drb 10 frankos arany a legszebb körte csoportra.
Másodrendű dijak: három di, egy ezüst 2 frtossal és hat dij egy-egy ez fist egy fitossal.
II. Patenyésztésért; egy juta
lom 3 drb ezüst két frtossal azon
néptanítónak, ki saját szorgalma után
a legszebb gyümölcsfaiskolával bír,
vsgy olyant kezel.
Továbbá egy jutalom 3 drb egy frtossal az első díjra érdemesített után kSveikezó néptanítónak.
Magános ímtesyéastóknek három
első rendo dij 3 — 3 drb ezftst egy forintossál és három másodrendű dij drb ezüst egy forintossal.
III. Szőlőért : elsőrendű két
drb 20 frankos, egy másodrendű 3
drb 10 frankos, bárom harmadrendű
egy-egy drb 10 frankos aranynyal.
Ezeken kívül a szorgalmat ta-nositó termelók számára négy dij gy ezüst két frtossal, 12 dij gy drb ezüst egy forintossal.
IV. Borért; egy elsőrendű dij
2 drb 20 frankos aranynyaí fehér
borra, egy elsőrendű dij 2 drb 20
frankos aranynyal veres borra; két
másodrendű dij egy-egy drb tíz fran-
\'ÍOS aranynyal veres borra.

V. Szólómflvelési, szüretelési eszközök s gépekért I. és II. rendű dicsérő oklevél.
A pénzbeli jutalmazásnál a fő-tekintel az leend, hogy leginkább a népnek, tanítóknak s azon vinczellé-rcknek szolgáljanak ösztönzésül, kik ugyanazon telepben több éven át dicséretes szorgalommal és jó eredménynyel működtek ; — egyéb kitüntetések első-és másodrendű dicsérő oklevelekkel eszközöltetnek.
A szőlő jutalmazásnál figyelembe vétetik: van e forgatva a ta laj, melyen a kiál-itott szóló termeltetik? a kiállítónak saját ultetmé-nye-e ? miképen miveli szőlőjét? talaja mily vegyűletü? a hegynek aljában, derekán, vagy felső részén fekszik-e?
Általános tudnivalók.
A kiállítás egy központi rendező bizottság s ennek felügyelete alatt a vidékbeli albizottmányok által eszközöltetik.
A kiállítás belye Zala. Egerszegen, a gyümölcs-, szóló- és borkiállításra az .Arany bárány\' czimü vendéglő nagy terme, hol a kiállításra szánt tárgyak pontos jegyzék s megkívánt bizonyítékkal egyetem ben 1881-ik évi szeptember 29 ike reggeli 8 órától kezdve október hó 1-je déli 12 óráig a rendező bizottságnak átadandók. — A szólömü velési és szüretelési eszközök és gépek kiállítására pedig az egyesületnek a nagy-kanizsai (fehérképi)-utczában levő 333 szám alatti saját háza helyiségei, hol a kiállításra szánt tárgyak 1881-ik évi szeptember hó 30 an d. u. 6 óráig a rendező bizottságnak jegyzék s a tárgyak ára kitétele mellett átadaedók.
Bzen átadási időkön tul később beérkezendő tárgyak jegyzékbe nem etethetvén, amennyire lehetséges leend felállittatnak ugyan, de pálya zatban és díjban nem részesülhetnek.

A kiállítás Háczky Kálmán ur mint a bíráló bizottság elrjöke álta! 1881-ik éri október 2-án d. e 11 órakor a gyümölcs-, szíio-" s borkiállítás színhelyén a szólőmivelési és szürctelési eszközök és gépek kiállítására is vonatkozólag ünnepélye sen megnyittatik s mindaddig tart míg a bíráló bizottság a kiállított tárgyak megbirálisát, a jutalmak és kitüntetések oda Ítélését s azok ünnepélyes kiosztását befejezte, mi október 3 án leend.
A kiállításnál belépti dij szedetik.
A kiállított gyümölcs, szóió, bor, a kiállítás befejeztével elárve-reztetnek 8 az érettük bejövendő pénz a kiállítási költségek pótlására fordittatik.
Az egyesületnek minden tagja minden ügybarát és érdekelt szíves részvétre felkéretik; különösen megyebelinagyon tisztelt lelkész urak, hogy a kiállítás sikeresek elómozdí tására bazditólag hatni szivesked jenek.
A kiállítás foganatosítására, sikeres keresztülvitelére a következő t. ez. nrak választatnak meg s Vé-rétnek fel a központi rendező bizottsághoz Árvay István ur elnöklete alatt: Skublic, István, Szily Dezső Skoblics Zsigmond, Isoó Alajos, Theodorovits Károly, Maycr Ákos, Dr. Czínder István arak.
A bíráló bizottsághoz Háczky Kálmán ur elnöklete alatt: nagyságos és fótisztelendó Modrovits Gergely apát ur, Inkey László, Szala-csy Farkas, msgos Zalabéri Horváth Mór, Séllyey László, Dr. Takács János, nsgos Csesznyák László, Zieg-Lajos, Szabó Imre, Talabér Zsigmond. Hegedűs József, Molnár Elek, Horváth László, Szirma\'y József, Dervarits Ákos, Baán Kálmán, B. Putheány Géza, Sövegjártó Lajos, Skublics István, Szekeres József, Bocker AnUl, Dr. Grész János, fó-

tiszteleodó Straka Gábor, Csertán László, Csertán Károly, Trsztyánaiky József, Dervarits Imre urak és a központi rendező bizottság összes tagjai.
A bíráló bizottság tagjai a kiállítás tárgyai szerinti szakosztályokra oszolva teljesitik a bírálatot.
A központi rendező bizottság támogatására a czél elósegélyésére működő vidéki albizottságok tagjaiul felkéretnek:
Zala-Egerszeg vidékére: Isoó Alajos, Rigó Igoácz, Páslek József.
Osács vidékére : főtiszt.Wallner István, Vidóczy Lajos.
Ollár vidékére: Sövegjártó La- ■ jos, Novak János urodalmi ispán.
Kapornak vidékére: Fabyáníts Gyula, Muszti János.
Pogányvár vidékére: Koller István, Dervarit5 Ákos.
Söjtör vidékére: Csaby Lajos, Kovács Sándor néptanító.
Botfa Csatár vidékére: Szily Dezső, főtiszt. Kocsis Ferencz.
Nemes-Apáthi vidékére: Csertán László, fót. Szűcs János urak.
Mely megállapított kiállítási szabályzat kellő számn példány bati kinyomatandó, a közr>onti rendező s vidéki, ngy a bíráló bizottság tagjainak, az egyesületi, törvényhatósági, bizottsági tagoknak, a megyei szol-gabiró s lelkész uraknak, körjegyzőségeknek s községi elöljáróságoknak kihirdetés és kifüggesztés utján közzététel végett megküldendő s a hir-.p szerkesztőségek, valamint az illető gép s eszköz gyárosok is értesitendők.
- A katonaság beszálláso-látábél keletkezhető teher arányosabb megosztása czéljából B megyék által kivethető pótadóról szóló 1879. XXXVII, t. u. rendelkezéseihez \' képest, — % múlt 1880. évre a következő megyék vetettek ki beszál-lásolási pótadót: Békésmegye 2400 frtot, Borsódmegye 60000 frtot,
törhette meg Assurt, idegen hatalom,nem ragadhatta el Bábéitól a dicsdaég koaco ruját! Sajál fiaim döntöttek me? ; árulásuk okosa, hogy nevem megtsüot nápei jelenteni.
— Hekach A. (•\'. után. -
h
1854-ben as első csáaeári amnestia után megnyíltuk Kafstein, OlmEitz, The reaienstadt kapui, és a megkegyelmezel-lekből aokan visszatértek ssUlöfóldjQkra Nevezett év tavaszán, azoa hivatalban melyben akkoribau dolgoztam, egy mi sodik hivatalatolga kapott alkalmazást, Kia atikár emberke volt, bimlöhfliye arcscia) a oly bajusasial, melyre mi fiftti berek azt a megjegyzést tettük, hogy megrágta t moly. Egyéb feltűnő nem vol DZ emberen, mint haJ Iga tagsága, — l«g lább mi eleinte nem vettunk egyebet éazre. Minden teendő jé L, járatát éa meg bizatását oly pontoaaággal végezte, hogy egy chronomet-raek is becsületére vált voloa. K postoasaghos teljesen Íll$, •ít azt némi tekintetben kiegészítő voll as Qgyescég, melyet *z «aib<trnél később felfedeztem. Várj a tol lakból finom irótol-Ukat faragott, s velük csaknem gdrcaöri apró, áe mégis tiutio olvasható betűkkel — bibliai mondatokat írogatott Volt egy másik idősebb hivataUzolgiok ia, kiaaoIgáit hoasár, kinek te«ndöi kö«é tartoaott agyebek kost a kttiőnbösí Íróasztalokon kicserélni as alitevő iveket, iveket mindig kicserélte vagy megfordította, TaJahaayasor eJveaststlék ere
TARCZA.
Vir&g Marosa.
Uojkál, mint a tulv&j. fenn a hold TÍ 1 íja, £gé** fala népe nyugalomr* wálla, C»ak egj lány ran ébren
Virág Harcsa uemét került az álom.
Álhitnek mii régen, jaj de BÍBC* njugtim, Felrt-ré keblít iitrelem * hUaima, Klmerengre áll t fi [var ajtajába\' Virradóm gasdag vőlegényé\' Tarja ...
Jaj de ha m*ptodj« tetiet lm Pét«r,
I.ingoló boimii » pokollal ír fel.
JAJ mi le« b-ISlt 1
Sejii már cl6r«,
Ha Bíró Lajotial megj u MfcUTSr* ■■
Hinen j& tu rolt, a»t mio^snki latu, Kit Tinuegyíbeo ii nllf akadt párja, I)P ba ol/an iz^éor Árva axoiga legéuj...
Bitá L*jn.éknil meg » t«]B enuénj...
Kdét TÓtiít mmia elrepült * htjnal,
KOiködik uirebao ég5 fájdalumioil.
Nánt uj ruhája
Siíp*n Ülik raja,
Kgeijü leiiotpt-t & biró fiára ...
£pin Boxt fordulnak b* a ra«ategjhixba, Hol Pit-rt a Láawíp eir*»01re Utj*,
Vaa feleim ráj*.... ViMxa •mlékexnsk etkftdt
A% alkony léiuLUoU, a uyájM hold fámyc HaloTiűj- TÍli;ot íiint le a ■Srénjra, Valakit ott várnak, V«CT nUU rár ott, Ateratlu Myi A imf

Virip MarcsáJknál TTgaa f*£l « ének,
Leiketon vigadnak jfisk é* réuek,
Lehajtsuk a lárma
A sövény afjára,
Szegény Árra Péter n«héi fájdalmára..
Na mágnesem Eltet, hogy mik ín: T ipádnak,
Ha^d legyen hát rége a nagy rigalomaak !
Hitráoy ronffyoi él<-t
Hadd Kánulok rél^d
De alnok csábiti majd el&bb t« véled.
Rite kint merB»n a kii ablak fára, Gyilkoi ciQvét uepi a bíró Sára. | Jaj ! de Marci* élt* AS áldozat ért?. A gyilkoló golyó az 5 njvét érte.
ÜMIB fut a háiDép, dp kifflí\'Dní n-m mer. Ablak alatt ujr* oldurran a fegyre r. Á-va Pítrr leik«
rctáét elérte,
fUH repülnek fel a cnllafoi ég;b«
HA BO8SAL.UY UYt\'LA.
Bab) Ion atoiBÖ királya
— Történeti bvssely —
SCHEIBEB HiVDOE-tól.
(Folj utáa éa vége )
,Diaa6 fejedelem, — asólott Arial
— öap, ki a felIrpekeiawSjj-iÜlöd, Uteo,
kinek egy azembuB^oritáaa boldoggá,
ugj oaiot boldogLalaaná lehet minket.
Minek nekünk égbeo Isteo? HBU itt
gv kŐHÜQk, te dic*Ók legdiosűbbike,
fen/edook aagarait bimnlo ^asolgáJdra
uitod!\' l
-Pompásan szolgám I\' — kültá han|rúa a fejedttletn, kit bor éa i»í.iKa» egeacos elkibitásak, — .minek Isten a meajbea, midén én itt rag/ok fóidöo ? Ur *kan>k lensi miodeaüH, a
<Mk tOri aMf A

földöű ; irtó harciot kérdek málol mio-denki ellen, ki a gj3ajörökÖa é* gajál •lemólj-amen kívül még más Í»íeo»éget ía meféíEe] imádai. Harcira hívlak Jebova, fogadd ime harciiísnMemot! Valamin ö«»e»axom e kelybet, agy rontom 1< ion oltárokat ia, moljtikeií tiaxteletedrs ldow. füstölög!"
Szólóit ét megcsóvika fejő felett a erlftget, oda vágj a ai áteilenben levó aj-óbos, • hol ai caórompöKe törik eset meg «-za* darabra.
Az udvaroQcxok ujongni kezdenek lhl
— de a sao csakbansar elhalt ajkukon, >ert az ajíó megojilván, abban Seried kis«r(etin« arca lüaik f-!
.Harcira hiviad Juhovit" szólott balk haogoD — „8 >me eo^m küldött barczo#ul; megígértom, u\'igy TÍSZODC lá-taodjnk egymást 4m ime iti vagyok. Hon dám, hogy vúzonilátásaak órája leiednek atolsó perese l«eod éa ugy leend. Nézd" — folyta Iá és k\'-aurü tsusoiy vonul: ajkán végig— ,nóid, halót:) torodat Ünneplik itt"
Csakopyan lehetett látói, hogy hir-iQl vöröses íéaj árasxtotta el a vidéket; káromkodás, htialsikoltaa, nyögés, irditás hangzott miodeDfelé.
.Hallod 1 hallod!" - folyUtá KI i/ja — ,a goDoa* sseilemek hiúnak, Cbi-iid szelleme bossuért kiált.\'
E szavak utáo a királyra rohant és irkolatig döfé tőrét annak saivébe!
Hóra levéJ AMDTI lakost} Nimród i nems«déke ? Mivé leve! Bábel erős ■árosa? Mely aemaet val* oíy bösiea, hogy Bábelt lenyűgözhet* ? - Cs«adeaen SKttog aa esti awlló, figyelj! éa kérdése-

At öreg Péter egy reggel hozaám jött éa monda : — MióU íz az latrán itt van, akár máatae tegyek, caak as alátevó ireket caeréljem ki, valamennyit tele firkái ja, — s eiímbs lett egy corpna delíc-tit. Valóban aprón, tömötten irt bibliai vertekkel a mái erkölcsi mond* tok kai volt tele írva. Felvilágosítottam as öreg Pétert, hogy István istenfélő ember- kinek valószínűleg órfíme telik az épületes veraek leírásában; hagyja csak kiüaexé-leilenül as íveket, engem legkevéabé sem zavar, ha bibliai alátevSn kuli írnom.
Egy reggel iámét hozzám jött aa öreg huszárs monda:
— Tekintetes ur, látván kötni való
bolond!
— Ugyan miért?
— Képzelje csak, annak ai ember
nek mindig kia biblia van zaebébe.1, reg
gel ax irószuba seprése közben el kead pré
dikálni, éa midőn semmi dolgunk sem ie-
>én, rá aksrok gynjUDiaelmeczi pipámra, hogy caöndeaen pipizgaasak, újra rá kezdi éa öMgakar tóritni. A minap együtt át-ttk Budára, a a láncshidon végig ca.k a vUág közelgő végéről beasélt. Ninoa-e igazam? Nem kötni való bolond? Istvánnak, — a mint mi nereadk, — vezeték he* e Kalmár volt. — titoksa- , tos viselete a Pét rnek a nagy aceptikoa-nak kösleméoyei aaeget Ütöttek fejembe, feltevém magamban a bíbliia emben körül kiaaé upogatózni.
Nemsokára önként kínálkozott ri _ alkalom.
Ai „aj Taa&rtert*, as*. a nagy puss* taaigot, melyre a moaiajji fiaUlaág többé >em emlékízik, ép«a okkor feláaták; -kokat rootak, gödröket ástak, lyaka-kat tartok b*u«) gyömf* b*jtáioka4(

HUSZADIK ÍVFOLTAM

ZALAI KÖZLÖNY

AUGUSZTUS ll-é« 1883.GyŐrmegye 19710 frtot, Hajdume-gye 9690 frtot, Komirommegye 21867 frtot, Nyitramegye 40290 frtot, Pest Pilis Solt és Kis-Kan-megye 10000 frtot, Pozsonymegye 15000 frtot. Somagymegye 26002 frt 36 krairt, Szolnok-Doboka m 15294 frt 81 krt. Zalamegye 31564 frtot. Az ezen póudóból alkotott megyei alapokból résziDt a besxáüa-Bolissal terhelt községe* és egyesek kárpótoltatnak, részint labtanya-épit-kerések segélyeztetnek.
- Hivatalw nyomtatványokat
szoktak az elöljárók és jegyzők gyakran borítékra felhasználni. A pénzügyminiszter egy ezen eljárást tiltó rendeletet bocsátott ki azzal, bogy a nyomtatványokat kizárólag a rendeltetési czéira használják, az ez ellen vétók minden egyes nyomtatvány példányért 1 frt birsággal lesznek büntetve, a feljelentót ebból 25\'/, illeti, a maradványok pedig a pénzügyi tárczában .különféle bevételek\' czimén iesznek els7lmolandók. — Ez intézkedést helyeseljük.
II. értesítés
a csáktornyti állami tanítók ^pezdéról.
AB 1887,\'íic tanévvel második évi pályafutását végei te be u usák tornyai állami tanitóképezde, mely még oiiodig a Festetich György gráf ur birtokában Iev6 Zrínyi féle várban van elhelyezve.
As intézeti helyiség 3 tanterem-, 1 zeneterem-, 1 kettőé iparmuhely-, 1 szertár-, 1 tanári »zoba s 3 hálóteremből; továbbá ai igazgató, gyakorló iskolai Uniiü, segéd tanár éa at iskolaszolga laka sából; végr" 1 motókonyhábol B a asük-ségea mellékhelyiségekből állott. E helyi-aégekért az urodalom 1640 frt é^i bért kapott, mely összegből a lakásokul szolgáló helyiségekre eső nagyobb részt s, vallási éé közoktatási m mister mm, a UBÍtáti helyiségekre eső kisebb részt pedig Csáktornya varos fizette.
As igazgató tanács kÖvétket5 tagokból állott: Krób Pál Zalamegye kir. tanfelügyelője, tanácselnök; Konyáry Mihály Ügyvéd, helyette* elnök; Ziegler Kálmán kir. közjegyző, in léte ti gondnok ; CWsnák Sándor Ügyvéd. Krasoveez lg nács orvottudor, Lupertbeck József ara-dalmi tiazltartó, Pecturnik Jánot magáozó é4 Szakonyi Zsigmond hitei mérnök, tanácstagok; Bárány Igoácz intézeti igazgató, tanacsjefyzŐ.
Tanári a-ar : Bárány Ignácz igazgató, a paedagngiai tárgyak tanítója; Lázár Gyula rendes tanár, a német nyelv a a fóldrajjtörténeti tárgyak tanítója 5 C»ep-

reghy Endre rendez tanár, a mennyiig-uni és terméssettudományi tárgyak Uaitója, valamiat a násdipsr-tanítás voselíje; Hargitai Jóssef zenetanár ét a horvát vend1 a/elv s » testgyakorlás Unitója; Pak«> GryAzo, a gyakorlóiskola tanítója; Betáoyi Tivadar segedtanár, a mtgyar cyelv tanítója; Rhedey Ferenc* helybeli polgári iskolai tani tó. a szépírás ét rajsolás tanítója; Vörös Bessó ferencz-rrndi atya, a róm. kath. hiterkölcstan unitója; Öonw.rc* Jakab helybeli rabbi, a ssidó biterkOlcstan tanítója.
intése ti orvot: Kraeovecr. Igaács orvos tudor.
Az 1. osztályba fölvett 33 tanító-növendék köti volt: anyanyelvére nézve 23 magyar, 2 német, 7 horvát, 1 vend; vallására Désve 27 róm. katb., 6 Midó; t«ármMisára nézve 1 oaongrád-, 1 fehér , 6 somogy-, 2 vas-, 3 veezprém-, 18 zala-megyei és 2 horvátországi. Ezek közöl év kösben javithatlan hanyagság miatt elbocaáttalott 2, hivatás hiányában kimaradt 3. AS év véges volt 23 növendék közöl általánosan jeles osztályzatot nyert 6. jót 16, elégtelent 6. Pótvizsgái ttra 3t as osztály ismétlésére ssintén 3 növendék utasíttatott. Es ontályt jeles ered meny-nyel végezték: Blauhorn Márk, Herboly Alajos, Horváth Gyula, Kis* Lénárd, Krammer Károly és Schwarca N*thán ; jó eredménynyeí: Ábrahám János, Danitz Sándor, Dobosy Eluk, Fundák Mihály, Hartmann János, Hoffmann Gáspár, Kozma János, Novak Ferenc*, Novak Mihály, PaUaghy Árpád, Pallér Kálmán, Boseastein Jówef, Sáfráo János, Scherer Kálmán, Turmayer litván és Vugrinaics Ferenci.
A II- osztályba fölvett 21 U&itó-oóvendék kost volt: anyanyelvére netve 16 magyar, 1 horvát, 4 vend; vallására nézve 18 róm. kath., 1 ágostai hitvallású, 2 uidó ; származására nézve 2 somogy>,
1 tolna , 3 vas-, 15 salamegjei. Kzek
1 már a Unév elején visssalépett,
2 pedig év közben maradt ki. Az év vé
gén volt 18 növendék kősAl általánouD
kitüni osztályzatot nyert 1, jeleiét 8, jót
8, elégtelent 1. Es 1 növendék potviugá
latra utaaittatott. Ei osztályt kitünó ered
mény nyel végeit?: Tuth Sándor; jelesen:
Gro«s Jóssef, Kováci Gyula, Mendly
ijot, Markovié* Márton, Prager Izidor, Thordfci János, Török Pál és Wirth László; jól: Csvetkovics János, Ciiuár József, Fitskó Antal, Posderels József. Simon Ferenci, Ssalay József, Vogrincsics Nándor ésVórum Gyula.
A növendékek következő segélyek ben réazMQltek: 31 eo teljes ellátáat (az intéxetben lakást fűtéssel, világítással és mosással, valamint reggeliből, ebédből és vacsorából álló élelmezés\') élvettek ; 4-en azonban év kőiben elvesz\'ék e se gélyt. 4 növendék icgyin lakáat, (mo sással, tütéssel és vilácitáaswl) és havi 6—8 frtból álló ösztöndíjat élvesett, 7-en havi 6 — 8 frtból álló ösztöndíjat nyertek.

3-as csupán ingyen Inkáira (mosással •tb.) vétettek föl; de év kőiben erre is érdemeüennok taJáltatván, e »eg«ly is megvoDatott töltik.
A nOvendékek élelmeséire 3467 frt 97 kr^ — ösitöndijaikra 628 frt — fehérneműik saL mosatására 406 frt 66 kr., fordttutoLL
As egéauégi állapot teljesen kk\'é-gití Tolt. Csupán múló és jelentéktelen betegséfek fordaluk elo.
As iskolalátogatás síin lén ki el égi tű volt As I. oastáiyban 9 növendék egyetlen órát sem, — 19 növendék p«dig ÖMMMB 404 órát mulaaztott ieazoiv. és 25-öt nem igazolva: eszerint egy- gy mulasztóra átlagosan 21-M ^r*\' \'g**0\'1 és l.s, órai nem igazolt mulasztás ;ui. A II. osztályban 3 növendék egy«ilen órát jsem, — 15 növendék pedig ü*szt?sen 411 órát mulasztott igazolva ós 13-aí nem ! igazolva; itt tehát átlagosan 27. %0 ór»Í igasolt és 0^e órai nem igazolt mulasztás eaik egy-egy mulasztóra.
A fegyelem folyvást jú volt. Nagyobb kihágás nem fordult e\'fi.
Ssakonyi Zsigmond- igazgato-UDá-oos ar a részére járó napidíjukat t-gy olyan idegen anyanyelvű IMQUIÓ m^g-jutalmazáaára ajáülolta föl, ki a magyar nyelvben legtöbb előmenetelt tett A 12 frtból álló jutalom a Unárikaruak egy hangú ajánlata aUpján Fandak Mibály I. osztályú növRudékoek adatott ki AZ igazgató-tanács által.
Az intézetet a lefolyt tanévben
Bzámosan tiaxteliék meg látogatá«ukktii.
Vendégeink sorában volt stftreucsénk
tisztelhetni méltóságot Glavina L\'.j"s
zalamegyei főispán és Feateticb J<;n\'i
gróf urakat, kik oemcask as intcz\'-t .
helyiségeit és fölszerelését tekint<:iHk ;
m<-g. hacem a tanulók feleleteit i» h.za- \'
mosabb ideig hallgatták. 1
Tudnivalók a növendékek foUélele j
Urgrában. I
Az 188 Vi tanévre augusztus Ti — 31 j napjain lesznek a beírások.
A tanitóképetdébe oly un ép és egeszségus testalkatú ifjak vétetnek föl, kik a 15-ik é^et már betölujtiék s 4 polgári ?agy tcözápískulai osztályt végeztek, vagy pedig fölvételi vizsgálatnak vetik alá magukat. E vizsgálat ssep\'em-ber 1. napján tartatik ; tárgyai a magyar nyelv, számvetés, földrajz és történet oly terjedelemben mint e tárgyak a polgári iskolák, reáltanodáit és gymnáxiumok négy alsó osztályában adatnak elÖ.
Segélyben cxealul caak jó maga-
vtseletQ és jel01 n« tályatu szegény tanú-
\'ók részeflüloek: aic\'ilc t-U\'. az előirt
oaztalyokat csak kozépsz-rü sikerrel vé
gették. azok — ha f-gyszersaiiaL srgé\'jért
is folyamodnak — pftlvÁzati vixagálat alá
aatnak. hogy igy » foljamodiifc kön\'l
érdemesebbik ny^rhetaélc meg a se-
gélyt.
Jövőrn 32 nüvendék nyerhet az intézetben lakáat, fűtést, világitást és

mosá*^ akidnek azonban magáknak kel lend a hikaritásról gondoskodóiok. A benlakásra felveendő ofiveodékekaek legalább 6 jó iQggol, 4 gátjával, 4 tA koiövel, 6 pár kapcsával, ágynemav«l, nyári ét téli telJM ültöcettat, ruh—és twizmatisstitó kefékkel, s a hárombeteB-kint Razkfisleodó mosásnak m^gf^Ilfi mennyiségű lepedőkkel, vánkoth*jxk kai, H-bkradőkka aat. kell birniok. - 36 növendék oyerbet teljes élet mezéét, és 10—16 küolakó növendék bavonkini b —8 frtból álló fisztfindijat.
A beírásnál fel ma tatán dók, vagy a segély iráat az igazgató-tanácahos intézendő • fc< igazgatónak a beirás ide jén beadandó kérvényhez melléklendők, a kertnztievél, az isltolai (esetleg alkal-
nacási), »i orvosi és a szegénységi bi*o
yitváoyok.
A borvát-vend nyelv, az intézet
ujáiingoi föladatának megfelelóleg, minden mivendékrc nézv-: kötelező tantárgy. C«áktornyáD, 1881. juliui 31.
BÁRÁNY IGNÁCZ, igazgató.
A fővárosból.
Mig a város atyái a legközelebb elérkezendő fiumei vendégek fogadá-uak mikéntjéről; egy gyűlekeaet pedig árrerezéiflt Lyenái elleni óv-intétko-détekről; a 14 tankerületi Képviselő pedig Bék«y fóv. tanfelügyelő elnöklete alatt országház l-mf, termében a f. hó 12 él tgnyitandó képviseleti alapon állam-koluég«n egy behívott .urszágoa tani\'ó gyűlés clőkéseitéae végett gyulésezik, ddig mi a „Budapesti (budai) s Nemzeti torna egylet" csarnokaiban siorgi* iommat gyakoroljuk magunkat a torna L*uitó képzfi Unfolyamra előirt tndocná-o; ok elsajátításában ■ habár hazatérvén, 11-:n is marad soká fejűnkben például, \'"\'KJ * lurnatörténtrlmen kezdjem Jaba Fngyp« a németek turn-vsterja, melyik évb-n született, hol s mikor vég^z^e az (í>;yi-temet ttb. vagy ba elfelejtjük is, bogy a vezénylésnél mily hang.ulylyal kell e^yik másik vezényszót kiejteoi, • my hn kiszivárog ís lassan lassan a caputból, (bogy a boncztanra térjek át) a csonttan, izomtao, zaig^rtan, sebészet jó nagy réase, de annyit mégis nyer az állam a tanfolyam elreudelésével, hogy ezek mellett — s ami a fő — mindnyájan kik itt vagyunk, apostolin leendUnk községeinkben a tornászat ügyének.
Muiidom szorgalmaaan tanulgatunk. d: lessUnk n^ha agyöti«« kiráodalá*ok>t ía, az Kmphitbeátrumi kirándulásról már mrgpuilékeitem a múltkori levelemben. Nagyon érd-kes é» jól sikerült volt a in uh csütörtöki Ía Mária Rem-tére. mely mint alább kitűnik, valóságos lornáaz-kiiándulás volt.
Feleit\' kedvező idrt m-!lett. élűn kőn at egylet művezetője Zsinger Hí haly B » boné*tan <-IÓKdója Dr. Kenész X urakkal reggel 6 órakor a torna-csar-

nok helviaégíbŐl gyslog iadalank meg • mintegy 21/, óráig folyutott aéta utáa M«gérkeséak a MárU Remetétől oébány perczoy. lávolságbmn fekvő VMdéglöbűi, hol a torna-egylet oagy érdomü elnöke Uk. Jenoy A utal ur által ~ ki ca.lad-jával rgyfUt iM n^ai-al — fogkdUUak.
Rfivid pihenés ét egy kis *ilU* reggeli elkolMsi utáo a jásnbor bucvujárók-kal zsúfolásig telve Lóm ve levő k>puU aáboz mentünk fel; épen buosa napja lérén, nagyszámú tóvárosi kosösség lepte el a kápolna körüli pázsitot t míg oent áj tatot ének hangzott, kint a saámialaji kéregető koldus monoton imája s éoeke, gy&mölos árulók knfárkodasa, a szent képeket > olvasókat áruló bódék, ponyvák, társas kocáik érkasése, egy-egy a zúld árnyas — büvo»gy«p*a*aulko» telepedett, jó étvágygyai étkew! ori család, a (ilrg* ■ vigao fioakáwdoxó fiacskák Jrias vizef kiáJtosó és kinálgató laáoy-kák — kerekített ki látványos képet ét Uetve élénk Zsivajt.
Innét az erdő azéléa levő .Hideg" kúthoz mentánk, ittunk belőle, aauUa bebarangoltuk as wdfit, meg>meg i\\ltx-podtonk néha s egy üastáun a ta,ofolva-mot hallgató tanítok kebeléb«& fenáUrt kis .Dalárda* szabatosan elénaklé -.Hymnus\' t, ntána pedig miodayijan egy szívből egy lékkből rázendítettük: ■Kossuth Lajos azt ízen le* ... nem uta-radt messze a sok d*] között a moit Buda-teo felkapott: aHailod-e te törtei láoy" sem. Elnökünk mindenben » mio-denütt jó példával járt aló, feivoseiett bennünk a nagy „Rámet** barlanghoz, melynek lótejéről nagyszerű kilátás cyi-Ük a királyi várlakra s a cziudalíára: ti újólag felhangzott a dal a * U>btú kfeől oagy derültséget keltett köscüttk, J de kivált a baztánk csatlakozót* ír>v.<rou publikum körében, kik jó wli h»aot» közben nyilvánították, hogy ilyent *oba >m hallottak, a következő tréfás dal, ie!yet egy alföldi cullegánk as ő hatalmas kálomista rectoros h»ng]*val toló adott aló t mi caak & két végtagot mondtuk rá:
Ne gunéroza, ne diplomázz Hnn, N«m isiom én senki rová-nÁra, Ha itcom is magam rová-»ára. Neked ubbos semmi kózod Sár*.
Bőrrel kereakadik a vén Áron,
El is indult egy merész szam-áron,
De a ct-ui, fennakadt a • área,
így hát Áron nea volt a vás-áren.
Nőm emfdt, hm megMabadtxIváa as örökké nyüaagő, zakatoló fövároa zajától t oivadozó asphaltjának szurok sza^u levegó;étől, mohón tziva be az üde erdei levegőt elnököstól, mflvesetdstő!, dokö> rőttől együtt, egylől-egyjg pajtán, vidor gyerekekké \'Altoztnok át.
Vitai* lérvén küodulási helyünkhöz, a vendéglő közelében elterüli rét-aé^en élénk lapda-jáiék Osetett, míg nem 7a2-kor a felhődz6 gyomor örömére elfog-fiatal íácskákat ültettek bein, roegve-iendi alapját a jelenlegi „Erzsébettérnsk*. Nagy péozőtszegei kellett magammal vinnem, a nagyuDb biztosság kedveért Istvánt ia magammal vivém. Midőn a leendő sétatér előtt elhaladtunk, a bibiiás ember eikezdé:
— Lássa urfi! minő hiábavaló fá
radtság, kí tudja, áll e még a világ ad
dig, miS « fácikák gyökeret vernek a
terebélyes korosára tesznek szert.
Csodálkozva tekintettem kisérőmre, s eszembe jutának Péter közleményéi.
— Lássa, — foJytatá — az embe
rek ugy cselekeaznek, mintha a világ
soha sem érne véget, s miatha minden
egyesnek élte Örökké tartana, e szerint
rendezik ügyeiket a megfeledkeznek a
viltg végéről, az utolsó ítéletről ét saját
üdvösségéről. Bizony jobb volna, ha min
denik inkább arra gondolna, mikép je
lenjék még ara éa bírája előtt. — Lassan,
lassan megtudtam, hogy István jogáss
volt, rés*t vett az 1848 iki e*amények>
ben,s bőgj fogsága ideje alatta bibliai ké
pekben egy ed fi li vigaszát lelte, melyben
az élet valódi czélját, illetőleg felvilágo
sitást \'alált.
Kérdésemre, hogy mint jogász ét szép írásával miért nam keres jövedelme sőbb alkalmaziatátt inkább valami ügy védi irodában ? ast feleié, hogy az ő vallása osak ártatlan foglalkozást enged meg ne*i, as ügyvédség, a pörlekedé* azonban csak bossuságra, megbotránkozásra szolgáltat okot Vallása kibéküléat paranosoT oaeg anyagi veszteség árán is, sem pedig perlekedést.
Amint később látni fogjuk, a mondás a názárennsok dogmájává vált.
Egets életemben kitönJ ballga\'ó, azaz kellő adag békettiréssel felruházott benevoloa saditor voltam. £ jó tulajdon ságom rábírta a jó Istvánt egéss vallás-rendsserehek előadására a végre arra is, hogy tanítványainak szombat esti gyülé-tén meghívjon, megjelölvén a hasat U a Jóssef-vároaban, hová mennem kelletett.
Jó csHlagom agy akarta, hogy kíváncsiságom által nem hagytam magam as oj szentek* gyülőbelyére csalstni, — mart épm MOmbaton, 1864. májaa havi-

ban, az egész társaaágot elfogták s ide-c«n lagjait szüld hely ökre tulonezozták. Kalmár latváu, a pmtéta, por uub, ha zajába Pacsérra Bácsbodrog megyébe ju tott s itt megáltapitá a nazttranusok fele-cezetét.
Később hallottam, hogy Kalmárt Pacsérról a bécsi őrültek bá*áb* tzálli-tották, a hol meghalt. £ hír mg- v»gy megDembízhatótágát nem tudtam bizo nyosaágra emelni, de azért felemlitendfi-nek véltem.
Több év telt el.
Bécsben voltam, a a bibiiás embert rég elfeledtem már. Otthon Pesten, a jogászok és orvottan hallgatók bálján megtették az első kísérletet atillában jelenni meg; ez a Bécsben lakó magyar fiatalság körében viaszhangra talált. Gyüléaezni kezdettünk az AUer külvárosban a .három futóhoz" cximsett vendéglőben és magyar báU készültünk rendezni a kolozsvári aelaő erdélyi* múzeum javára.
Ott künn a .bírom futónál* egy másik uj szenttel ismerkedtem meg, Rab Istvánnal, költői néven „Zajsoní(l-val, mely uév alatt dolgosatai ia jöttek a nyilvánosság elé. TisstviselA volt a ct. kir, belügyminiazteriom könyvtárában. Lattan-lassan kisült, hogy ő ia az .utolsó ítélet hitének" apostol- azonban még nem emelkedett volt Kalmár prófétának nyugodt, ártalmatlan voltáig, sőt igen gyakran felbuzdult. Különösen boszan kodott, bogy tissttársai nem bírták költői nevét kimondani, ■ mégis mindig köny nyen kimondható neve helyett, mindig ,Herr von Cssjczoni" óéven ssólitották.
Szegény Ördög egészen idegessé vált nevének ez el ferdítése miatt, — kü öobeo beteges ia volt, — egy szép reggel fizetésére előleget ét szabadságot vett, elbúcsúzott a minitsteri kÖoyVtár poros poloaitól és hazájába átázott. Ott — nem egészen híven a nazarenutok e!veihez, a predikálát mellett a politizálásra is adta magát, mi a budai állami rendőr seggel összeütkosétba hozta. Bécsbe soha sem tért többé ví*ua. Midőn tz»b-d*ág* idején tol elmaradt, Íróasztala fiókját hivatalosan felnyitották, egyik tiszttártán^k — jelenlegi birodalmi tanácsi irodabeli

ügytogéd (adjunkti — Sopkovics nrnak ,z ügydambok jegyzékét stb. á! kell-tt \'olna vennie, de nem talált egyebei mint nagy rakás ü ei sardináM *ieltDcíéi. Ugy látarik. hogy Rub --7 - laj»0 -iteli^yilgyiiü -ül használta. .Kos*: und Reiter sah mau niemal« wieder\' (a. lovat s lovagja\' •bsem látták tóbbé), némelyek Lzt állítják, hogy Z.jzoni Budán a biTtöoben halt meg; másuk iámét az1. bc*íéhk, bogy egy gazdag erdélyi fi>M<*»aM7on*\' lépett ve!-i házasságra, fia az utóbbi MC! áll. az asszonyságnak külooöa ízlése Uh«tetl, irt Rab mintaszerű rútsággal dic*e> kedetL
II.
Pacaér a nazarenuu felekezet ősi fészke s a folekezet létezésének tfljes biz-t<«sá?gal megállapítható <*lfrő éve 1854. 1848. előtt au n az egész vidéken nyoma sem volt észlelhető bárminemű felekezetnek, ép oly kevéssé as 50 ei évek három elsejében.
A nszareauaokoak egyetlen szent könyvük van, mely hitvallásuknak kizárólag alapjául azoígál: az uj tesiamenium. Az ó testamentumtól sem Ugidják ugyan meg az isteni eredetet, de a megváltó megjelenése által teljesen túlhaladottnak » l-gfeljebb épületns olvasmánynak tartják. Hitvallásuk a követkesŐ: Isten lényegében egy, de személyében bárom: atya, fia éa szentlélek. Az atya \' eremtett mindent semmiből, ó tartja fenn és kor maoyozxa a világot; a fiu a bűn által kárbozatbs e»ett embereket megváltotu a keresztfán és szent életre téritette; a tzent lélek megvilágítja és mtgasentelí a Jézusban hívőket Jézus az emberekért halt meg.
Ezek azonban csak akkor részesülnek Jésut áldozatának érdemében, ha híven követik a megváltó élete módját és tanításait. Azok azonban, a kik hail-jÁk,. de magukba nem fogadják a azent szózatot, őrük bünhődésre vannak kár hosutva. A megváitó próféta, ki Isten törvényeit élőszóval hirdette és apostolai által sióval é« írásban terjesstetie; főpap, kt önmagát áldozta fel a megtérő kórt, ki atyjánál folytonosan ko»ben jár, s kinek ájdotals miyden más áUowtot f&UaU

gnaié len ; király, kinek nioca mái birodalmi, roíoi széniek módjára élő követői o--k t-gyháea, amely s mennyek országá> b»n örökké urt» folypat.á»r« fog Ulálni. A ui\'-gváiiu irsiérc nézve m-:gb»lt, de újra t-l:ámadoM, kezességül annak, hogy követői is részesülni fogunk HÍ őrök éirt-beo, ha nrkőlcs\'ía élet állal ujji szülét nek va tiifzik. hogy -eye\'lül Jézus érdé* mei álul oy-rik 111 ■;- bűneik bocsáoaljá> én »z örö . iidvos»ég>a, tt-bit n«m empin jó fj^itjkedelcilc, hanem Jézus érdemei és kegyelme áital üdvözülhetoek.
AB írás szériát c«ak két azeatség ié.ezik : a kereasuég éa az ur vacauraja.
Gyermekeket nem lehet m<-gkere*i telni, mert meg van írva, bogy: .Menjetek, tanítsatok minden népet és kereszteljétek, meg őket.* A gyermek azunbao nem éribíti meg a hitbeli oktatásokat, tehát oeto ís lebet taniiwny a hitben. Aztán Jézus tiavai szerint a gyermek árUtUn s a:ne* semmi lemosaudó bűne.
A keresztelét tehát caak akkor bajtható végre, midőn a felavatandó már maga i képes meggyőződni a hit felöl és fogadást t«h-ii, hogy Jézus .tanításait híven követni fogj*-, eh bot azunbun szent, feddhetetlen .előélet szüksége 1 te tik. Ez okból a keresztelendő elete; módja, bitének megingathatatlan volta a keret* te lés előtt megvízsgáltatik, B ha\' minden feltételnek elég tétetett, a község előkelő tagjai távol eső helyre vezetik őt, hol aztán vísbe merítik és imádságok kemölt meg áldják.
Keresztelhet minden igashívő férfitagja as egyháznak, de a nők nem, mert Szent-Pál ast mondja: HoJier taceat in eclesia. Miként mindsn más azer artást, agy a keresztslést sem teljesíti mindig ugyan a 1 a személy, mert a nasarenusok-nak nincsenek papjaik, csak öregjeik. Az ar vacsorája kiosztását illetőleg a tsazare-Qusok egyetértenek a kálvinistákkal.
A mi a világ végét, a test feltámadását, g az ntoltó í\'életet illeti, s nasare-nosok assaatirásra hivatkoznak. A világ végének idejét nem leltet tudni. Da as idik jeleí után itélva, melyek a uentirás ssavai szwríat a ■ világ *ég«t zaes^Waik, as atelso it«»et^6sel vaa, akker a jász-

borokra örök üdvösség vár, cuig a meg-
iVgzöttek és gonoszok örökös kinra u-
tittatnak,
A házasságot polgári iotézménynek tartják, üa a jegyesek erkölcsi minfisi-
é*e «lien nem tétetik kifugáx a köztégnél, akkor ez elolt örök hünegetfogadDak egymásnak szerenoaében ét szcreocaét* légbea, aztán a Község tekintélyesebbé Ugjainak egyikfl a bi%ök imádaága UlÁU laien áldásáért könyörög KS uj pár axá-mára. Evvel az esketéai szert«rtáa be vK0 fejezve; ily alkalommal veodégtégeket adni nem szoktak.
A nasareemsok gyermekei csak
ilemi iskolákat látogatnak, a felsőbb ta-
inlmányok tiltva vannak.
Imádkozó helyeik egyszerű (érmek, középen szabad térrel, hol kosonaéget >utal áll. Az asztal korul állasak azok, kik ai itteni tisztelethez közreműködnek, a többi b.WŰ egytserfl faragott padokon ül, a sŐk a férfiaktól elkülönítve. Keidéiben a nazareans^k a kálvinisták éneket könyvét baazaálták, Jelenleg a Ztt-riobben meg jelent BZion bárfájn* ctitníi könyv áll használatban.
IC felekezet magát Ittea szava és az igszság egyedüli birtokosának, a- sseat-irát tökéletes magyarázójának, Krimui országa tagjainak hiszi, míg a többiek nem igazi követői Krisztusnak, mert a Ug mulékony javai után kapkodnak, binsagokban gyönyörködnek s e»árt nem érhetik el as örök üdvösséget.
Az igazság a legszentebb előttük. Ezért teljes hitelt köve.elank egyasara igenből vagy nemből álló tanúskodásuknak a a törvéoyszabta esküt megtagad ják. A hadi szolgálatot nagy bűnnek tartják, a ha caak labet, kivonják magukat a sorozás alól, ha azonban mégis be-sorostatnék a nasarenus, bábom idején még sem használ oá fegyverét.
A nasarenusok ismételten folyamodtak, hogy törvényesen bevett hitközségnek el ismertessenek, de törvényes el* ismert* lé* ük nek fő sksdályát épen a harczellenes dogmájuk képezi, mart akkor a törvény alapján ia ktkmjhataáaak fci k«lt%UK

HDSZAfitk

ZALAI KÖZLÖNY

./. (.i..H . ■: ■., ■\'<■■\' II AUGU8ZTD8 U-ié 1881.Ulván a számunkra fel toritett asztalokat ■* elnük állal ülőre megrendelt tár MM-\'ebéd ajfugyasnásához láttunk, melynek folyama alatt a febérmegyei collég* Magé Karolj jól sikerült f*.lkoazőnté*ben áltelé a minÍMtert a^tanfolyam -Irende léséért, az elnököt, orvost é« művesétől p-dig mini a tanfulysím lelkes veie\'öit faradságot nem tekioió, nem ismerő tana* rait. A* ételek isletességn ugy ai italok jósága. miadeD igényt kielégítő volt.
Az ebéd utáni nyugvás idő eltelte után egy kis lornászatot » versenyjáiékot, majd itmét úgynevezett „társas is»bad íryakorlat\'-o: cselekedtünk meg, s k kall emelnem bár nem társas gyakorUt volt ^aligha 1*1 ált volna rá társat,) hogy Zsingor művese tő ur megcselekedte, miszerint az 5—6 méter szeles és jó mély „ördög-árkot" nagy bravourral átugorta.
&éf£bb urnát lapda-játékhos fog\' tünk B kivált a* elnök vitézkedett a gj ózedelmetkedett, mint kitől legtöbb kapóit uÚ-passust a nyugalmi rótt én rkkö«b«»*as tdo eJ6rc ha.l«dult, a nap már kéeztUodölt feissedoi utolsó bibo Bálorfáit\'-a földről; készülődnünk kellel tehát n^könk is... ,E!őre arcs ! In dúlj !* • néhány peres mulra m-r » kaatartfŐs utrÓl még a helyet sem lát tuk, a" 6il ety napot oly kedélye együttlétben töltóltűuk ul, hogy emlék tárói a fuvarodból csendes fal valókba térvén, sem vésr el.
Eésű ott vaU már, midőn ax ezer meg éter lángtól világított fővárosba érke=énk, • budai .utolsó-fillér"-be pi heiiénk ki egy kissé a fáradalmakat, honoét az éj leple alatt egyenként busa száiliugcztünk; ki ki a maga eiilláiá
A viszontlátásig !
Budapest, aug. 3 án 1881.
BÉKEFI ELEK.
— Felhívás a nagy-kanizj
lelmiiiégi ifjúsághoz! Tissielt uraim! A
haza gyongyénez,, Fiúménak fi»i Buda
pestre zarándokolnak, hogy » magyi
államhsxme oltárán áldózsanak fiúi sz<
retettel. Nagy-Kanizsa városának ifji
nága már több isben mutatta meg az o
szagnak, hogy minden hazafias eszméi
magáévá leszen és az ebbőj kifokó mo
galmakban élénk és tevékeny részt v
ízen. A fiumeiek Bök itteni átutazása,
meU f. hó 14 én r^gg^li 5 órakor kó
késik be, nemcsak megadja ason ör<
detftS alkalmat, hogr fiumei testvéran
üdvözölhessük, hanem egyaiersmínl •
kötelességet is rója reánk, hogv a
a i kilómmal napfényre hozott lelkeseded-
hez köve kezelések maradjunk. — F<
gadjuk tehát ftkei minél \'ömegfsebben,
legsii vénebben, b«gy örömmel emléke:
zenek azon néhány p-rozről, melyek)
körünkben töiteoi foguak. — JS\'Őzeteii
megbeszélés ét együttes osaiem üködé*
néíkúi kivánt sikert o«m varhtiunic
Ugyanarén i is/.telette! kérem önöké!
szíveskedjenek f hó 11-éo este G órnkoi
az Ízt. iskola n^ytermébü elfáradni
hogy uty az előkészületekre, mint a meg
kiv mt-tó költségekre* vonaikozó iniéike
déseket megt*gyük. Előre tehát váltve:rt
és egyetértésben ! Fri-dm*nn Beruá\'
néptanító.
Minthogy Magyarországnak eddig fennálló vallási és felekezeti lörvé jelesen az 18t>Ő. LIII. torvénycwkk riot, csupán a bevett vallásokat illi van szabályozva és megeogedve »i á\'lé" rés epyik felekezettől a másikbuz, a be vett felekezetek közötl azonban a nata-renusok nem fordulnak elő, a namrenu sok felekezetéhez való áttéréa nem tekin telik törvényesnek, és a népmozgalma ikra vonatkosó adatok a törvényhatóságok álcl «on felek-zet lelkészeivé kóiöhetneit az anyakönyvekbe való ik tatás végeit, a melyhez a. in„iö na.are-au-ok áttérésök előli tar^o.-n.k. A naaa renus házasságokból szármtso gyerme kek nem ismerteinek el törvényeseknek A törvénynek ilyetén alkalmazását elkerülni, a nélkül, hogy a nasaren usofc mini ilyenek törvényesen elismertessenek, ei az a probléma, melyBok megoldására tó. rekednek, mivel . natareousok nem bir batók rá, togy egyháti hnanaágot kos senek.
A nazarenusok számaierin ti állománya a magyar atatistikai hivatal fel jegyzései szerint a következő: Abauj megyébsn 5, Bác« Bodrogban (a nas*rQ nusok ősi fészke) 984, Baranyában 173 Barsban 2, Béké-ben 2, Borsódban 2 Csanádban 129, C»ooKrádban (Stégedéi is beleszámitva) 386, Fehérmegyében 21, Hevesben 34, Honiban 2, Krassóban 2 Pestmegyeben 220, (Budapest fővárosi ban 26, Poisony megyében 12, a Ssepes
ben I, Kolosmegy ében 17, Fiúméban 42,
A aasa(*aaa..k di«erítéro mond-b-atoi, fa0(íT kivétel nélkttt ukaréko* jó ««, maokia emberek és v.lóban él •Ltotóot folyuuiak. A mit wa

— A tü*olt6*ág köréből. A
múltkori t&^eset alke.lmáí.1 több derék tűzoltó jeleniékenj serftlést szenvedett, nevezetesen Horváth Mihálynak egyik falé, Simon Jánosnak egyik keze fej-égftl meg ; továbbá Nagy Ferenci tüi olló a 48-ik gyalogesredböl egyik Órmflt-terrel stját élőtök kocskástalaaáva] több gyermeket mentettek ki ag égő hasból. Hencs AnUi tűzoltói főparancsnok s ai Öuzea kesnlö tiszt beadu le mondását, mert különösen a városi rendőr#ág részéről e tüzeset alkalmával nemcsak kellő B ai 1871-tkí 18. törvényciikk értelmében kóleles aegédkezéasnl nem támogatták. b»nem sértő nyilaikozalokkal illettettek. A vilauttnáDy kérelmem megUrtottik állásukat mindaddig, míg kellő elégtételt nem nyernek. A tőparanosn okhoz s a kellemetlen ügy cnevvissgálásának ess közlőéhez Dr. Laky Kristóf, KováU János, LovingT Ignáci és Vágner Karoly választmányi tag urak küldettek ki, je-lentésók a legközelebbi ülésre beadandc ICBZ. — ÁB egyesület jelenlegi •serUri érteke 500? frt 10 kr, a város szereinek értéke pedig 1496 frt, ösaneaen 6503 frt 10 kr. ének felett rendelkezik.
— Egy lépis a haladás teréu.
Szokásba jött nagyobb városokban a te
metkezési egyletek ét Üzletek aUkilása,
m*-ly ügyleteknél halálozási ese\'.ben min
den leeudovtíl megbizatik as egy let, vagy
üzletvezető. Ily leawkszési Ü*letet ala-
piiott N.gy Küi UID Hild mükőfaragó s
ki>porsóraktAr tulajdonos ; igen énekes
gyaszkocait hozatott. A halálozás aikal-
mávali minden leendőt s intézkedést el vál
lal s jutányos díjért kívánalom aseriat
telj esi ti.
— Országos vásárunk f- hó
8-án minden tekintetben silány volt, alig
ért fel egy élénkebb heti vájárral. Semmi
üstét, semmi forgalom.
— A fiumei látogatókat, mint ér-
teaillunk, városunk \\t lelkesüli ovalióval
készül fogadni.
— A főtéren — Nagy-Kan i»án
— éjjel oly Beté ség uralg, hogy bátran
kifoszthatok lennének az arr* menők.
Szerencsére ily to!vajbanda nem létutik,
de hát a közmondás szerinv: alkalom csi
nálja a tolvajt! Azért jő lesz erre gon-
dőlni. —
— Z*ákay Lajos jelrs lenetár-
\'ulsUbüD van egy fiatal zenek ciUú ÍB,
alkalmunk volt hallani tiibb EJ durabjÁ:,
nerexeeseii a .Roham indulói", mely
erőteljes és mégis kellemes, kellő pmúlás
m•!!•*( ixik ■■<4pa( Dj-orb*tÜak i6\\o, ntn
a derék s teboiaégea fiatal szarzőouk Hor váth Gergely. Éljen !
— Nyilvános nyugtá*fat. Az
.aradi vértanuk" *aobrár* a khvetker^ urak kegyeskedtek nd\'akueni. 1 fnjavai S masich Lőrincx, Baboss LiSiló, Simoa Gábor. Dr. Tuboly Gyula. Wollheim Em.\' Hitek János. ífj. F-sselh iff^r József én Sííhueider Ferencz urak. E^ry ferbl kompánia 60kr.5<> kajával: Horvá\'b Pál Mayt-rhoffer, Ta«í Simon, J«clt Frigye*, Prag-r Béla, Wkchlel Zsigmund és Lő-
oger Mihály ur^k. Wei« Z-Íetn 25 kr. 20 krjával : Fwchl Fülíip, Grebeuz Henrik, Kalmár i.í\'l.. urak és 7 név:e!e» óuzeaen 14 frt 3ő kr., mely ö*sxege ezennel kószöneitel nyugtázok.Friedmaoi Bernát néptanító.
kua irányról, sói a nők közösségéről be izéinek, mind a mesék országába lar.ozik
Nemzetiségre a nazarenusok tul uyomó töbuségrt magyar, de van közöltük sok német és bunyevácz i^sokács • ugynevesett katholikoi-szerb. helyesei ben bácskai horvát) is.
E Liaiiatikai adatokkal befejezem közleményen.\' t nemzeti életünknek egy lindenesetre érdekes jelensége felől.*)
Balaton ékes pariján.
Balaton *kés partján,
lf|M lo>a«}a korjáo
Szende l«áojrk« körül Jára, a létoek öt01 Balaton ékei putjái)...
Balatoa ékes partjait Bába merűire a lánj,
Honoan a k«4m« int ;
Futó hajóra tekint, Balaton éke* partján..
Balaton *k-« parsán, K«t*S mo»OÍ/lyal ajkán.
Hol jfj* 5t jcnai-ualá,
£l7 anya jár fel-alá, Balaton ékei partján...
Balaton íkei partján Kár nen rp.d, úr t Unj, Síire kiuéjbe «*<tt Láicr hullán .irt kere^tt Balatoa «k«s partján
HÉYA MIHÁLY
"j A kSil«m«s]r bofeju«sekor tndomá-somm jött, ho{r a nasaren \'ármaxott parmakek törvinjtnUi* read*lBt utjai, kt*ak«des tsnial ]*«7» £ int a nazarenasok hiuwifw a« UletS ke-rűlet n-ndíri KaUk* elSu kottet«*k í* jct7*>-Utofik t>« XftteUbb ai aradi városi kapitány lóit az ot«3 nasarenni básuaáf B(y hiazem már rz aj r*aá*eM ■••rirt kvtUUd. Mind^Mu •s«tek aaonbaa Umít csak ast biaoaji^ák, miij ■■oksifai volna a kstsl«*d polgáh ka-f *lsikJtté


— A k&vetleenó sorok közlésere
keretiünk fel: Mindasoknak, kik ssero-
tett Ernó fiam mélyen azumoritó elhunyta
alkalmával, különösen a boldogult teme
tésénél sseroélyes megjelenésük által
Őszinte resrvétüknek oly meleg és meg
ható kifejezést adtak, a magam, úgymint
a boldogult gyászos özvegye és gyermekei
nevében esenael forró köczőaetet mondok.
Kelt Molnáriban, 1881 aug. 7-én. Fáy
Adolt s. k. omsg. t. gr Festetics György
ő exja titkára.
— Bellatincxon *z idő zzerin
Kárpáthy György magyar színtársulata
működik, az ottani intelligentia dicsére
tére legyen mondva: meleg pártolás mel
lit. A lársulat i^y^kv\', tagokkal bir. —
Ündáai helyiségük kicsiny, a c&sino termében van.
— Kuncae Leo tihanyi azt. Be
nedok-r^ndi tag, szenvedélyes ée Upin
tatos könyvtár rendezd, b^tejezte a bpesti
itt. Femncz rendűek érdekes és Bzép
könyvtárának rendezézét.
— Hymen. Aug. fl-án tartatoti
meg Köróskéoyi István k ir. pos:»tia*i
meayegzőjö Obá! Piroska kisasssonyovaj
Obál István bellatincz: polgár brai l«á
nyával. Eskeiési szerunáa olótt Obál
Istvánná tsz. Török Emma úrnő lélek
emelő szép b-íS\'iíddel bucsucot: el leánya
iól a síÜlŐi házban, köoyek közottszivér<
kötvén, mihez társa magát, hogy boldog
l<-gyec ! At egyházi szertartás PuatioczDn
torién t, hol nagyt. Bsrke József ev. iel
kéat remek beszédet ti.rtotl az uj párhoz
Visasajövet Bellaüüctoű iuculiusi disz
vacsora várta a vendéjkoazorat e jé ki-
világos-kivirradtig folyt a tánct vigan,
NágiaMionyObil Ferencz fővárosi ügyvéd
kellemduH uejn sz. Kitducsav Hermina
és SkerUk Józoefné ur Ő volü Násznagy
Mocaáry János ay. jbiró éa Szauter Gyűl
nagy-kaniiaai postafönök, a\' oyoitoióiá-
nynk. Skerl&k Szidónia k. a. Murajtom
botból « a mannyasrtuny szép nővére
Obi! Irén k. <t. Vőfély-k\'Vrecsics Józaef
ügyvédjelölt és Rothmann Béla arak va
lácak. Szebbnél szebb pohárköazöntés
mondottak : Mocsáry János, Obál Fyrencz
bpesti üsyvéd, Síis*e«:y Márk helybei
kath. piebknos, Berke Jóuef ov. lelkész
Körreendy János Dr. Nagy Sándor kör-
j«gyző, Kothmano Bé\'a. a vőlegény sat
a aiimtm toaaxtot e lapok szerkbsztőji-
fejezte be kívánván, hogy szép fogalmat
rejti? neveikbe! íopyecek hívek, kisérje
felléptéién boldogsÁg éltöket a lengjen
áldás és szerencse felettök.
— SminétiMet B«ioKh Alajos
■sÍDUranlata áltat Keamthelyen f. bó
7-én Szabó János műkedvelő ur fellép
tével Szigligeti Ede ,CBÍkós"-a kerül
■zinre A nagyszámú kosönség Szabó
urat, ki Bandit ügynaen játszta, kilép-
lekor lelkesült éljenek kel fogadta s több
virAgcsokúrral é* egy koszorúval tQntotte
ki. Vanzeii Irma n»^yun kfdves Ró:
volt, ő ée a műkedvelő "minden jelenésük
u\'»n kihivaiiak. Uain^hoé. Köviné és
DfSményiné .rész-eKMOTyok" kitűnő
-l»kitásaik álul köztHUzésl ay ertek.Ko,
Gyarmati és Remény helyesen oldották
meg azerepiikst.
— Elf«(jyzén. A talameevei szép
lányok egrik éke s gyöngye Hajós Ilona
kisassBOnynyal. Htjós Mihálv köstiszte
litu ügyvéd Tiüveltlelkü kedves leánya
val anc. !8 án vált jegyet Nibráenky\'N
alsó lendrxi leír. atjáras\'biró. Az <wküvő
október tt\\mjéa Usz.
— KoUorinál a k»m p ko
telében levő ol*ő m*lom d^azkájáról e?y
ember aug. 8-án délelőtt váíetlen bele
esett a Murába, nejének jajveszékelésére
a moluár odasietelt s saját élete\'kocskái
tatására! •sereBCtéaen magmentelte.
— Jutalomjáték. BaJogh Árpád,
a kessthelyi színtársulat j íles képzett
ség a t ki\'-üaŐ al>kitáei teheUéggel bíró
\'Híja jutalomjátékán! Bzomb»ton, f. hó
13-áo Bánk bán adatik. Felhív
jak Keszthely 4s vidéke a é. mö pártoló
köcönséget, ho^y e saép tehetaéggel meg
áldott etargalmas fiatal embsr jutalom
játékát minél számosabban aiivetkedje-
ik nagyrabecaült megjelenésük kei meg melói.
— Galambokon aug- lén tárta
tt az e!»ő országos vásár, mely igen
élénk volt
— Verseny-disMlővéémet. Kesst
helyen, at itt állomásozó 15-ik .Grót Pálffy" huszárezred tissükara folyó évi jul. bó 30 án diss-tovésietet rendesett, melyben számos — hivatalos egyéniség a igen sok nő is résit ett A fényes ünnepély díszét nagyban emelé :. derék tisztikar azon intézkedése, hogy a 17 lobogó kost 9 magyar nem ■eti is disselkedett és pedig 2 a főbejáratnál, 5 a tán ez- és lí ^helyiségnél, S pedig a golyófogónál. A tánci- és lövő helyiségnél volt még két kékfehér, két pirosfehér és két feketeairga, régül a két czéltábla felett egy-egy pirosfehér iobogó díszelgett. A lövéseket egj csikósnak, egy tököknek. 3 harlekinoek és gy ördögnek Öltözött húsár jelest*. As Stkek elkéssitésevcl 4 lusU fehér stakacs ubába Öltöztetett huszár volt megbisva. Pontban 6 órakor ke*áetit vette a láfloz, msly ssu 9 óráig tartott.

— Bucsuestílp. A keszthelyi
m. kir.. gazdasági taniatéset 3 ad évea
baligatói július hó 30-án a Nteuner-léle vendéglő kerti helyiségében boosaestélyi r«ndet;ek. A kedélyes tánctestélyen a négyeseket 70 párnál több lejté. A kiiü oően sikerült mulataág a bajuali órákban ért véget.
— Lendvayni Ke#athelyen-
Leudvaync Fáneai Ilona arnő a budapesti nemxeti színház kitűnő muviwsuj e napúkban Keszthelyen vendégszerepelt. Lrndvayné Keszthelyen 5 ítÖr lépett fel éa pedig: juliue hö 28-án a .makrau ezos hölgy," - 30-án ,oői harci" — a 31-én „sok hűhó semmién\' c*iraü igjÁtékokban.augustus bó 3-án a ,47-ik iikk* ctimii színműben éa 4 én .Sphiux\' ciimü drntnAban. Keszthely város mt-párioló koiönségü a jeles képzettségű kitüuő művésznőt minden alkalmával ás hosszautartó éljenzéssel fo gadta. Liadvsyné úrnő folyó hó 6-án déli vonattal v issza ulazoit Budapestre. A kegtihelyi atiotársulat tagjai közül a nagynerü művésznő által adott vendégjáiék alkalmává! Ügyes alaki tanuk és aíkeres játékuk HIIH.1 eiidinTé«-ben répzísittotttik. Szigethyné. B^logbnű, Hciotiay Erzsi, Bal^b Árpád. Gyár m»thy éa Kovi.
— Haxai rövid hírek. —
Kalakua királ/ Budapestet is rargláío-ga\'-ja. — Kouuth .Iratai* román nye ven if ki fognak adatat. — A temesvári borszeszgyár teljesen leégett. A kár kötél fél miliő. — AradmAgyéb-tn a aUUÍrum elrendeltelek — A fiumeikei nz osaz a magyarországi vasúti állomásokon lelkes tümetés&el készülnek fogadni. —Koburg Fülöp hercz-\'g, az elhunyt Ágoston her cr^g utódja elrendelt-, hogy m család magyarországi birtokain a hivatalos ügykezelési nyelv exental ne a néraet, hanem a m«gyar legyen. — Egy 1515-bfli magyar nyomtatványt találtak Krakkóban. - Petőfi S.} kőkeményeibe: uj kiadást rendezn"k s.jtó alá, ára l frt 50 kr. lesx. — Több függetlanségi Ispi dul nfg ax ősszel hazáakban. — AzOrs gos nőiparkiátlitáa e hó 14-én reggel 9 órakor oyíttatik meg. — A király Mii kelcireií Mezőköves ire megy. — Kalakaa király Berlin b-\' a magyar czigáuybanda prímását egy pohár lörrel kínálta mrgl— Néhány nap mulvu uj Üstökftt láthatunk — Fogvasztási adó lejében tnvni a mo narchia\' 79.55Ö.230 frtot vett be. — Nagy gyermekjáték készít-\' műhely az^ndékuxik a kormány BánB-Hunyadon felállítani. — Baaenban a kapuczinusok értjében egy 13 éves szőlőtökén 250 fürt FID. — A d ureczeni kiállításra tá-á\\f lói beífleiüM érkezett. —
— külföldi rövid hirek. —
A pápn b-t.-geskedik. — Az elhalt Kó-
burg berczeg 1818- évi JUD. 13 án BT.Ü
léteit. — A lipcsei g*bouaviUftr rosszu
ai Kerüli. — Dr. Tacner a hirnevm
koplaló megbmh. — Bécsnek uj szin
haz* le*i a Litudsirajiiten. — A phillo-
x-ra már Iítríaban is terjed. — A fé-
niek Boeitoaban tartott litkoe gyűlésü
kön Gladetonet halálra Ítélték. -- A
fraucsiák nagy rokosssenvet tanúsítanak
a maityar sarándokok iránt —Ciociün*
tiban jul. 12-én napeturáe következtében
100 nál több egyén balt meg. —
Vegyes hirek.
— A plnjbdsz történetéhez. G^zner
K»nrád először *mliii 1565-beo ménjeién
B De foasihis" (as ásványukról) szóló
könyvébea as ólomnak azt a sajátságát,
hogy a papíron áJjandó nyomot hagy.
1740 ben Tolt bebisonyitotu, hogy a
graphit sokkal alkalmasabb as írásra és
rajzolásra és Caonbsrlandból sokáig
portált graphii-plajbássokal. A múlt
zad végén Conté ujmódi iró vesző kot ts> IáJt ki, melyeket Tarisban az 1789-iki tárlaton meg is juteimaztak. Néhány év vei kéaóbb Faber Loihár nürnbergi pot gár a szibériai grapbitu) tett kísérleteket éa áluíácos elismerést vicyti ki. Jelenleg egymagában Nürnberg bee huss gyár van, melyekben 4000 \' bnokss dolgozik és éveaki&t 200,000 000 plajbisst i.ol?á!Ut
— A világ lifHitutuláidban akar
gyönyörkötlni egy^Ö éves öreg ur Lín-
c»rnshireben. Ez a kolonca Zng erOsen
mag van arról győződre, hogy a vitág
legközelebb elpoastul éa azért egy óriási
léghajót készített "Htg*rtfk a melyből a
világ közel végét lítni rentéli. E légaU-
■ámra haskonserreti kognakot, saodaviset,
vörös bort és egyéb komedenoziákat akar
oly nagy mennyiségben magával vinni,
hogy ép«n három é-.-re elég legyen. Há
rom év a tán agy vélekedik, amagy is
í«>rméasetes halállai fog kimúlni. Abban
a véleményben van, bogy a világ romjai
között les* egy oly darab is, a melyre
egy alkalmas pillanatban le fog uáll
hatni és hátralevő napjait ott békében
eliöltheti. Egy erdőcsoszt, régi, hű szol
gáját magával vinni ssándékosik, de
mi a tán as osak még 52 éves, figyelmes-
tette, hogy három év maira maginak
kell majd élelmi szerekről gondoskodnia.
Mintán mindeteket as elókéis0i«teket
megtette, ai öreg ur telje* lelki nyuga
lommal kijelenté: .Jobban fogom ma.
gftout ár«ui a rilif nsikftl mint r«U.a

— A toaUü kereség mint bírósági
kösbenjáré. A London bél tegmapeldtt
visszatért Berkes LajosMfovárosi ottgáav-
primás, igen érdekes vonást beszsJ) el as
angol trónörökösről, ki tudvalevőleg nagy
patrónusa a magyar senekarokask- Ber
kesek is as ő felhívására msatek LOB
donba. Midőn a zenekar Loadonba meg
érkezett, minden tenekari Ug kfilte-kft
lön hetes szállást fogadolt, asas olyant,
m*iyért minden hé:an fizettek lakbért,
így tett a pritnis, Berkes Lajos is ée
mégi<, midőn Londonból viassatérők vot-
.»k, házi gazdája 3 havi lakbért követelt
tőle, azt állítván, hogy három hóra vett*
fel a lakást. A primás biábs ssabadkosott,
mert a derék master elsárta holmiját s a
kerületi békebiró elé idéztette. Ez pedig
nagy baj volt, mert a zenekar útra ké
szen állott, mig nekik napokig kellett
volna a baidézési határnapra várni. Ilyen
szorocgatás közben arra tokélte el magát,
hogy egyeneséé fSprotektorukhos, s trón
örököshöz megy, tőle remélvén ugye
jobbra fordulásét. — A prímás nem jut
hatott ugy*n a herc/og ele, de első tit
kárát uiasitolts, hsl!g*tnA meg a czigáoy-
pritn<*s ügve baját s járjon el benne a
menny ir- oak l\'h^uege*. A h«rezegi
közbeojirásnak meg ÍB lett a maga ha*
tÁsa, mert a békebiro o.ég as nap letár
gyalván a p-rt, h\'-zutt ítéletével nemcsak
elutasította as ármÁnyos mastért jgaszag
talan követelésével, d« egyben, mint
konok perlekedői. 2 font sterling bírság
fizetésére Ítélte. így aslán ft senekar
akxdalytalaaul még tz nap elindulhatott.
— Uány orotsldnok kö*l. MulaU
•ágűi esit foglalkoztatja most a stnass-
bnrgíakaU Egy fiatal leány látogatott ei
Scbweitxer fén\\ képé*zhe» a sápokban.
— .Uram, st éretném lefén^képeztetni
magamat." - „ Méltó«Us*ék helyet fog
lalni nagyfád.* — .D-* kérem moodja a
leány, nem vagyok egyedül. A* ajtón
kívül vár rám két oroszlánom." E pilla
natban csakugyan két hatalmas oroszlán
lépett be, villogó szemekkel, méltoaágoa
léptekkel. A féoyképész bidegíérrel elő
késsité ioitrniu otnmát, Mi na kisaMSony
pedig, ki m-Üesleg legyen mondva, egy
állaUzeliditő társaság tagja, kecsesen he
lyet foglalt kisérŐi között, kik szintén a
divánra helyerk-dtek le kifogáaUlan
ügyességgel. — Schweitzer ar pedig egy
fotográfushoz illő hideg udvariassággal
féuyképeste le az érdekes társaságot.
— Kutya miut éUtmentS. Vásár
helyen egy jótnódu éhes gatdaenVber ki-
menvéa tÁnyÁJÁra, szintén éltes fel stégét
otthon ba?yca, ki szanoal besárkoso\'t a
siobaba. Rövid idő muka egy ember
kopogtál at ablakon -azt*), Hogy Üzenetet
hozott g«xdi>jáiól. Az asszony vonakodott,
kinyitni az ~jtdt, de az idegen azt hos-
ván fel okul, hogy az nicsán nem akar
ki-bAlui, btrb»c«áiUlaat követelt. Alig
lépett HiuntiMD » bazbn, oeki esett as örag
aftszunynak, s fojtogatni kezdte, péast
kérve "őle. S valósziüüleg meg is ölte
volna az aasijnyt, ha s bixi kutya —
egy hatalmas erí* komondor — ÖaztŐn-
szerül-i; m-g nem érzi gazdája vessedel-
mét, B rá roh*nra a rablóra, ast ÖWae-
ma.ru, ruháját ielj-**--n letépte es falasra
— A pozsonyi m. kir. bábaiatéset-
ben a folyó évi téli magyar-német tan
folyam október lén kezdődik; a beira
táaok október 10-éig tartanak. Fölvételi
feltételek: 20-40 évrs kor; erk*i«sí
bisonyiivány, járuaság iráa- és olvasás
bao; jó egénaégi állapct As intéMtoél
12 oövendék számára egyenként 40 frt
állami aegéíy van rendszeresítve, m«Iy-
oek einyetésu végatt • nmáUóságu m. kir.
kSsokls>tási aaiaissterrambM csisjuett,
szefényaégi és erkölosi bizonyítványok
kal ellátói\', bélyegieies folyamodrásyok
folyó évi augusztus Sl-éig dr. Ambr*, a
possonyi m. kír. bábaioleaet igasgato
tanáráhos beküldendők.
— Fiatal emtxrötf. Felső Ossken
mesőn orisetl Sxecsőui György és Németh
Károly 16 évas legéoyke, hol OSMMM-
relkedtek, mi kösben Németh Kifolyt
amaz ugy vágta botjával főbe, hogy tsava
rögtön elállóit, s nagy nehezen basa ván-
scorogva leíekfldt s bele is halt.
— lf*»«Mftr«, dé igoM. Kur: Emil
pénsugyminiszteri dijook mait hétfoa
este egy badai ssatócs Ősiéiben túrót
vásárolt s ati lakására TÍvén, asrt oly
étvágygyal, mely egy rostélyosra is érde-
m lett volaa, fsiatosai ke«dte. Mikor
a túró a hirlapdarabból, melybe as gön
gyölve volt, kifogyott, unalmában annak
elolvasásábot kezdetű A hiríapfosslAayeB
egy-kéi nepihir volt nyomva, taelyekv
egyikéből nagy meglepetésére ol»»te,
hogy a mali év m arcai UJ havában firfts-
selben egy KunhFölCp n«vtt koaéayitA-
gyáros halt meg, kinek sem lessármasfc,
sem köxeli rokonai nem lévén, bátraha-
t>. végrendeletében akként istéskedeU . vagyonáról, hogy as mint as idev^air-goodnok álul kezelendő less, mig távoli rokonságban levő magyarorssági rokonai esen utóbbi körülmény igazolásával, s vagyon iránti jogcsimnket birOl ÍUtja^ meg nem állapittatják, s osak ftkkor leaa _ a vagyrft a brftsssli Megeay alanmak átadandó, ba rokonok 5 év UtocfSM
i swmjrismtkM—k ▲ m**mj átar-

HUSZADIK ÍVJÜLYAM

ALAI KÖZLŐN T.

AUGUSZTUS 11-éa 1881.
Mtgnfoflh a panast l kétSbb fikkl
adatukat nem tettek kfazé, ft mi épagy a vÍMODyok javaliaára, ffliat roe«abbu-láaára enged kAretkutetsi. Uegjegyes-■ftk imég, hogy as öoo-onki tok legnagyobb réssé galiosiai.
— Eóétí* jvtíuaban. Hint a kasaai Feir. Kösl. írja, a sápokban havasatok voltak a Kárpátokban. Bécsi lapok jelentése sserint Karinthia több vidékén tsin-tén ho volt a mólt napokban. Klagenfurt körayékén a hegyeket meglehetős réteg bori ti el. A hí ménéklet tetemet ctők-kenete, mely a napokban éreshetó volt, innét magyarázható. Meteorológiai jelentétek tserint as újra beállott meleg idd
rtét less.
— Három téttvir halála. Turin
ellett Ca*e!l« községben rettenti es\'tt történt mait hó 26-in. Aghemo földmö-vas erdt«lje« ifja térfi, valami vairadat
.No — - ©ód a* apa — ebhöl stsi-gO ki bordó I«« I-
Ciílba i«tt»k » katonák Uíkínt »io káahaii vau, kérdi *t>jik bakiul ax «redei Riadni-e mond^-i fittm, hol t*li!u «.it i aJakot?* ,CMIC t.«a4k Tárni *gj kicsit BOndi » baka — n.L-ljirt raegmautji jcUSk.1
Termény üzleti Jeleutés.
Budapest, 1881. %u%. 6-io. Axon nizot, mineriut *t aratáara tett »gj remínjek etak kii mértékben teljetQI rk, csak e héten lati áitalánoaiá, melj ko-BlmíDj a tertníayftil u-t Cféi;
■,ő ríp kén- ! n^séjtabjl pe- I T a malmok J
ej-ett .• »mée«to gödörbe. A nyiláa ftlé \' m.g.«Uird hajlik, hogy keres*. .. »lv«...tt iárKy«t, i letík eto d falkálygó gáaok elnédilik és a i *"« °\'r »•
.-Ci.
n«k,
Fivér.
láji
a veasedelemmfll, lemáasik a gödörbe, j j«l*nleK «*k iEei
j D i é
-sékelt
báiyj*C De ei ii meg- elérte volna a teeivért. E
árak c»k\' 15—20 kr.jej cl. A forgalom 50,000
ért <k I ■i-a toh^lö. !
em lk
pillanatban odaér a harmadik fir^r a rög-
!ÖD leugrik a mélybe, aagit^ni; d« őt is i Eocaban síin tén kefén készlet jsn pi»círa, megfojtja a mérget J<-heIŐ gödör; görosö-J moha a keretiét ii igen mértékek. Uj irpábó! sen öleli át bátyjai tettét még halálában , ctaki* ukarmáoji len siillitv* mig fitnnuvtib is. Most jő a negmdik testvér; féi örül- miDÓiégfiek csak itUéUe lejrai-k mnitrizri ten veti magát a gyilkos mélységbe a 6\' Zib *« kukoriexa fülytoooi jí hxcg-alatb»n * ott véts, ha a közel telymfonó igAZga- [ T»n. Repeie & külföldi vásárlások folyloQo8
Rtua nj 75 ko. 11.80.—12.au. 77 ko. 12.10—1250. 79 ko.
ko. 12 40.—12 90. Ro: uj UkarmiDyi 6.S —6.90. Kukoricza
11.60.—12.—. 12.-.—1-240 78 ko. 12.30.—12 65. 80-81
OM aj 8.50.—8.70- Árp.i —6.60 Zab vegyes 6.40. G 10. — 6 20 Bepcie (bá-
76 ko
Paplrszeletek.
A családfő nejév«l é» bárom ÍTM fiaci-kájakktU a kerti !np«ib»Ji aitek, at apa * kú fiu képes köoyTÍnek alakjait mxgjítkxtt kíi tudatlannak — Egj katona volt ott ■
a kU
Te fel-
niti) 10 75.—11.75. R«pci —12.75
kiposítii 11.25.
iept.-okt.) 11.90. —11.95. Kako-7.1-2.—7.15. Zab (nept -okt. Repcit\' kápotitái (aog.-aiept
LOBMAYER J. F.
7.25.—7.30
kii fin, mmüf Er- k
F«l»lói >terÍLMz>A : B ÍTOBFI LAJOS.
HIRDETÉSEK.
nitta ÖrÖnie elképzelheti, ki e peresben emlékesett visítsa, hogy még gyerekkori baa «ibalt atyja nem egyeset beszélt egy BBokalatlvérröí, luu ÖU« érek el*jéc Belgiumban leJepedett le. Barátai tana min u itteni belgiumi konzulátusra ment, hol a birlapfosilinybau foglalt hírt egy betűig valónak lenni jelent< tték ki. A dinrnitta Alii ti** raerínt 6 ct*k két Kuthról bir tudomással: mag\\ról ét özvegy állapotban ievc5 hogárói, kikre u örök •ég nmgyoo ri fér.
j de a
— VégrtxUUt a nrban. Érdeket eaet tartja fetsftllaégben Bndapeat köreit. R. Nep. János fővárosi kártyagyáros, egy 64 évei Ösvegyember emelAtt y, évvel hirtelen, végrendelet nélkül meghalt. Nővérét ét unokaoctetét hagyta bátra, akik mindaketten igényt tartottak az egész vagyonra. A* uuokaöca 2 laaara hivat kozott, kiknek jelenteiében u öreg ur megígérte, hogy az tftééz vagyont rija fogj*, hagyni. A tanuk egyike azonban I
hogy f faliad, mielőtt
- A. ■sereiéiből elállt ettől. Kern ugy s nSvér,
másik pedig, kinek fia •> párbajban salro ( sua megsebesült, megörült. Az no ennek daczira nem áll\' el követelésétől • azért a nővér port indított ellen*.l£köjben as őrültet meggyógyulva kiereastették a tebolydából, t kérdőre vonatván, vitsza-emlóketett, hogy az öreg ur sokat emle get\'-e a urakon föggö medaillont, »melj-ben oly valami r*o, aminek csak halála után less értéke. £ medaíllont, minthogy azt i. gyáros nagyon szerette, vele\'együtt
•zUktéget „r „,. .
lére. Az ügyvéd meg it tette e lépeseket, Iir}l 8 most feszült kíváncsisággal várják, hogy mit fog rejteni a »ir éjjel ebül napfényre kerüli- medaillon.

— önctonkitdtok a hadswegbtn. A véd kötelezettség némely <:mb-rre nérve
oly bortaaitó valaminek tűnik fel, hogy többek kost, ki trombitát fuj,
inkább Bajitkeiüleg megcsookitja tiwté , iKamirka u-italu volt, moit
nek valamely részét, csak hogy n« kelljan \', k\'xlt: _ ^. nj ^ kaloníl ^
neki a .csáwár kenyerét enni.\' Az egyik i bicii. .. .^ /ki J?.m \'
keatel, a másik baltával, a harmadik \\ bm, o-.it *, mamának i, adott
Ififegyverrel vágj- mát módon osonkitja i — Melyik k*tona *>i«i
;in a
denfiíe nemiből leb-l*ti ínl - A ki de a férj
meg magát. Ax öncsonkítás többnyire október és november baváb->o asokott előfordulni és fikép a lovauágaál é» a
be
p g
gyalogságnál. 1875-ben 70 öncsonkitá* A ki "f.»!yi»uí
fordul\' elŐ » hadseregben, 1877 ben 117 ;! «ikWkB" kold. »ikor assaporodás tehát 47 voll. Esota ujabb1

Rendkívüli előnyös kedvezmény
a,
.,Z A. L A. I KÖZLÖNY"
előfizetői ós munkatársai ra&m&rn.
Sikerült ejíyik hírneves intézetből tömeges megrendelést
eszközölni
RUDOLF főherczeg s trónörökös, ugy neje STEFÁNIA herczi-^asszmiy gyönyörűen sikerüli olaj festék nyomata arcz-képeiből, külön-külön, 52 cm. hosszúság, 46 cm. szélességű dúsan aranyozott keretben, mely minden szoba vagy terem méltó diszeül szolgál

Nálam eredeti ára a kettőnek együtt véve o frt. .Zalai Közlöny1" előfizetői és munkatársainak caak 3 frt. küldése ezen fűiül 50 kr. Tehát összesen a két kép
S 3 forint 5O krajezár. "VI
Utánvétellel nem küldetik, csak a pénz előlnges beküldésével eszközölhető.
Megjegyezzük még. hofry uj negyedéves előfizetőinknek a
laput 3 hánapon át a két fentjelzett képpel együtt helyben
5 frtért, vidékre 5 frt 50 krért küldjük, mire nézve szives
megrendelést kérünk. Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF u
^ Egy földszint h&z, szép CSOdaSZerÜ IlljeCtiÓ, kerttel Nagy Kanizsán és
jegy szópszöllőHzt györgyvári hegy<n eladandó. K0-
gyó^yit reizélytelenfll 3 5 napi.; mit folyadékm a bnKyctóníL Mé( aa elaralt tekb<-n ii. Letiteméarezo Kreíkenbann Kitolj
Brannicbwegban^ !zelebbet Nentvlch Q-yalá-
Ez ifind idu tliU inasinak pgj Tiligi | "
hirn-vet «eneit «. a Ion«iíkel..bb orrni . n^J NaOT-KftnÍZ8&I1 EÖtVÖB-
tekiutéljek ál:al bu uilt&tik é* ajinlUiik B<r
350 a -9 [t6r IO. HZ. 3M 1-3.

SEIDLITZ-PORA.
■0 ÍT íu • iecjobb likerek moll ott fenni!] minHeoneintl fy»*BL MZtétl aktiUlytk, (mint étri^yhíiaj, bautorali*}, vér
y| MitvttatMk
Egy lepectételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
iad.a h.l.J I. ktUS íjollada.oil, aTe\'ftSbíf\'bVténí\'i ellen min d«»i>l wboilisak, (ej-, nsl- <. fotfájii. rfr .ír\'ek é. .Jllí ,.beí: rtb\'*?ííekl a"°k\' ■"míJB"ldili »i»Je»n.D,B bénobi. ii lérllis ib.
Űvagrtton hatználitl jrtatltiwal együtt 80 kr. •. é.
Hal-niiijolaj.
KrohuM-wUratol Berjrenben
(Norr^iábui).
aben •lMord.14 jj, j onoii cílokr. huuilb>ti.
Ira egy Qvegnek hacníJati utwtáttal I frt •- é-
íí ssállltáa
ÜOll A. gyógysierési, ca. kir.-udvari siaJiitónil, Bécs
TaebUabe fi^ktir u álUm minden nirnevM CT^cj
ker«akedé*éban. K&ktir c.lkali b.ljaifekbea
•»rmd.l...kn<l m.c(.!.15 ár!„n,beiben ri A t. K. k6.»i,.«, kér.llk lutirosotu
r«Ddelni é. CMk oij»aok If4l 1^
■o«in»l naui .llitn.
B&ktírakl Nan-laabia HMU J. K7«CJ. rrá(«r Béla I76C7*>. U,,fer ]6tM.t, EounMd AdoU, Eowibert K.r«ie«, Slri» •■ Kl.in. Hollón J. E lartiall Imi F.rd, — Baroi Doni.r
CaáESfíTutaraL. pofju-*- - Iwnlr Babicbaj Kíto. Kobn }. „4,,. Tb. K»»ak«aa7 uo»y. — laprjMla W»rfi M
Holiae V 85—íi)
£oba 3. ar&rr. Th. Kacoktatj s74s7.. — la#rss«Za Warii 1 Hm CaaaainoTi^ lat. ijóij. — bOtMy W9»acll F. -"alaíla. -UsTtk I.4al«.s»». tT«« aUalbaeh S. Oia. 1

Az engedélyezeit katonai tanodán
Budapest, nagy korona-uteza 13.
A« elí.diíuic fuiíó év, ulitóbfr l-«u veaiik kezdetúkol. ra pedig:
1. Előkészíteni tanfolyam a re. kir. katonai képezdék és hadapródi Iskolákban leendő felvételre.
3. Elókésiltó Unfolj«m a tirtalrk tiszti vizsE*r».
3. Előkészítő tanfolyam a tényleges hadapródi TÍZB-gára.
A* intéxeltel peoziunatm vmi epjbok»pciolv». Elor«j«ok é* ióil
Birtok bérbeadás,
Zalamenyében az alHÓ-lundvai járásban
Baksa mezővároshoz, hol egyúttal a posta is
létezik negyed ór» járásnyira, a vasút állomás
hoz pedig három órányira, Baglad községben ef,y
160 holdas szántóföld, rét s erdőből álló, uri la
kással, magtárral s jó karban levő melléképületek
kel biró földbirtok kedvező feltételek mellett bérbe
adatik. Vállalkozni akarók forduljanak M. J.
nt. p Körmend H. Hadászban czim alatt a
tulajdonoshoz 355 j_,
Zalamogjébeo fekvS íW-iágorhidai pasttioak, illetőleg erdőnek kSaöB birtokoeu által adott meghaUlmasiaaal fogva a heljanaén végbe viendő Mitaly ■ illetőleg feloaxUara Desve tárgyalási időhatárai f. i. aagnaataa 29 ik *• 30-ik napjait t&aöm íi, olv meghagváual,hogv M outáivra jogoaitott miaden birtokot igasoló okminyaival egyQtt megjelenni annyival is inkább kőteleaaegéoek txrtaa, mivel a kiadott iráabeli lekőteleaéi értelme szoriot egyedül a megjelenő fetek vannak jogosítva nemcaak a feloaatáai kolea, hanem as ositály megálapitására néive i> batároui, mely ellen orvoslást oaak rendes per alján lehel igénybe Tenni.
Kelt Gtatorfoldin jalins 29 én 1881.
ssj 3—s.) KupHos Imre,
•Unt nuchatalmasott Mkebiri.

LIVI Aü!
arozkenőos,
a legbiztosabb hatású szer szepló, mijfoltok és az arezon elófor-
dul/ii szokott kiütését ellen. ffa>zni!at* *z arezuak finomságot és egyillalában hófehér
szint kölcsönöz. Egy tégely ara használati utasításul ) frt.
316 3 3 tapbató :
KOKAS MIHÁLY gyógyszerésznél.
KÁBÁDON (Somogjmegye).
_37j>.
Kin. k. tT IS81.
Árlejtési hirdetmény.
A nugy-kanisAai királyi Qgyésaaég réftseről koahirré tetetik, mitserinl anagy.kaniasai királyi ögyeasségi foghisbao, a Csáktornyái fiokfoghásbao, valsminta aagy-kaoitaai, keaathelyi és letonyei kir. já rásbirösági fogbásakban 1882—1881 érben letartóltaUndd visagálati. elitéit ás bet\'.^ TSbOknak a nmsg igasságQgy miaiastor álul 187^-eri 112i6asámu reodelelében eldirt modoni éIelmexéS6 együit- aen H zárt ajánlatok feletti tárgyalásnak határidejéül f. 1881. éri alig. hó 29-lk napjának reggeli 9 órája a nagy kaniisai kir. ügyé.n«g hivatalos helyisegébn kittlietik.
Hihes képest a vállalkosni kívánok értesittetnek, bogy 650 frt binalpéns letétele mellett az árlejtésben reaat vehetnek, melv öaaaeg a SEorsodes megkötése után letéteményeitetik, felsőbb jóráliagvia •eele-Unja ssersódés további biilositékául vállalkoso még ngjananD/i osi sieglg jelzálogos vagy a budapesti\'értéktóaadéo jegjíeti és letett orték-papirbaai bislosilékot nycjtaoi kö\'telas, a aárt ajánlatuk abán»tp4nt hoasákapoolása, as ajánlott öassagnek álammal és betavel v.ló iráu • as árlejtést felteteleknek kifogás nélküli elfogadására vonatkcuí nyilat-ko»at kifejesése mellett as árlejiés határidejéig alólirt kir. Ogyésaségnél a hivatalos órákbanbe»da»dök, hol a. árlejtési feltételek U magtokint-hetík. Mogjegyestetik, hogy a vállslkosó réssere járt Ssaaeg havonkmt atólagosan as igaaságüKymioiaileri ssámvevoség helyesbítési jogának fenntartása mellett, bélyeg«s nyugtára fogja rsbtartási áulány keseleje álul kifiietUUi, melyre a bélyeg és közvetlen illeték költeége a vállal-koao állal viselendő.
Nagy-Kaausáo
(8*9 S-S.)
1881. jalins hó 30-án.
Dr. LAK.Y KRISTÓF,
kir. Ogyésa.

Vitr-Kulata, ar<Mutatt t kiadó toUjdoao* Wijdits Jóarf

oi-gyed
HlRDCTÉSEK
8 huiboi peüttorhan 7, tniaoduor 6 i minden torabb. iori-rt fi Vr.
NYILTTÉRHEN soronként 10 krtrt vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fiMtendő.
1881. augnsztns 14-én,
ZALAI HOZLÖfl.

Haszadík évfolyam.
A lap nallemi réslét illítS kOilemé-
ayek a tterkeastohöi,
aniagi restét Illető koslemenjek
pedit > kfadosos bementre
intéiendö*:
NAGY.KANIZSA Wlaislcsaai.
Bermemetlen levelek csak iuert nmnkatirsaklol fogadtatnak et
Kéziratok TÍSSZ* nem koldeteek.

Sj\'jy-Kanii&avaros helyhatóságinak, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a, .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\', ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület\', i ,nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kuiválaszttaánya\' s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesitóie.
Uetcnkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.


tén, magyarul nem tndnak és uemjrék plébános buzgó ténykedésére is akarnak tudni *. íme ez idétlen
Intézményről.
I.
Nem volt ez idő szerint akaratom, sem hajlamom e hun intézményről szótant, de » nagy-kanizsai utóbbi tüzeset alkalmával lapunk egyik szamában provocalva lettem. A L czikkiró nr hozzám intézvén levelét, indíttatva érzem tehát magamat annak egyes oly tételeire válaszolni, melynek tartalmát, illetőleg tartalmának lényegét. nem osztom.
Szeretem hinni, hogy a t. czikkiró nr általánosan húdol azon eszmének, azon társadalmi intézmény jóságának, melyet a tűzoltói egyesülés képvisel. Hiszen régi közmondás ; egyesülésben van ai erő.
Országszerte, sót világszerte oly gyökeret vert már ez az eszme, hogy afelett vitatkoznunk egyáUlán nem lehet.
Tényekkel szemben nehéz i> lenne a tollharcz küzdelme, mert ez intézmény üdvös voltát ép ezek a tények igazolják.
Nincs is más baj, csak az, mi a helyi viszonyokban gyökeredzik, és ezek leggyakrabban kicsinyes apróságokban, felületes ítéletekben, vagy személyeskedésekben nyilvánulnak.
Nagy- é. Kis-Kanizsa Tir« még mindig úgynevezett .tuzíészek" hol a kellő éberség hiánya, vagy hiányossága többszörös kárt idéz elő, leirhatlan aggodalmat kelt.
Nagy-Kanizsán igaz, bogy csak a kolutczák házai fed vét zsúppal, míg a tekkel
belváros már szilárd épttle-bir, azonban Sas-Kanizsán még mindig nagy számban vannak a tűzveszélyes épületek, s azért be igazolt az az óhaj, hogy a kellő éberség lehető nagymérvű legyen.
S ezt az önkéntes tűzoltói intézmény jól szervezettségében találhatni fel, mintán a vátosi rendőrség nem oly számú s nem oly szakkép-

zett, hogy lehető biztos garantiát nyújthasson a vész enyhítése- vag elhárítására nézve. A katonaság pedig inkább védelmi intézmény s az sem lehet rendszeresen begyakorolt a tusvesz alkalmára. Ellenben a tOz ottóság mind egyéni képzettséggel mind műszereivel szakértelme működhetik, természetesen akkor vár hatjak ezt tőle, ha a kellő felszereléssel és anyaggal bir, ezt pedig beszereznie nem a pillanat s nem kevés idő müve, sőt az intézmény működő egyéneinek önfeláldozó jóakaratai;, áldozatkészségén kivttl i: érdekelt polgárság egyttttes törek vese, jóindulata és támogató rész véte, ngy elismerést tanúsító bnz-
galma szükséges, hol ez nincs, ott társadalmi élet beteg, sinló és csak az önzés tartja benne a vege tálő életet. Mozognak az emberek, mint a kocsikerék, míg egy egy küllő eltörik, elkopik s megsemmisülve tűzre dobatik.
A miiy nehéz egy-egy közin tézményt létre hozni, oly könnyű azt becsmérelni, kicsinjelni, pedig meg kell minden józan gondolkozása egyénnek gondolni azt, hogy évek hosszú sora kell ahhoz, mig i csemő emberré válik, mig a kezdet nehézségével küzdő intézmény kor-aserfi saHk«égl«te beszerezve az azok-káli helyes és gyors bánásmód elsajátítva s mig a melléksegéd eszközök sokasága kellő arányban használna tóvá lesznek.
Tagadba tlanul
a legmelegebb
elismerés, hazafias és en?berbaráti köszönetet érdemel mindaz, ki a tttz oltói intézmény meghonosításában ténykedett, mennyivel nagyobb elismerést és közbecsülést érdemelnek azok, kik saját életük koczkáztatá-sával, nyugalmuk feldulása és napi foglalatosságok megtörésével pusztán emberbaráti érzelmök sugallatával rohannak a vész színhelyére s mentenek, mit menthetnek emberi jóaka-

rattal, a szerek okszerű alkalmazá sával és a mellékeszközök bírása melletti fogyasztó anyagok felhasználásával.
Mindezekből következtetni iehet sót kell, hogy a tűzoltó? intézmény működő egyénei nem a gnuy vagy kicsinylés, hanem a közjólét barezo-sait méltán megillető közbecsulés
tárgya:; ezen igyekezni kell
felül teljes hévvel nemcsak segédkezet
nyújtani nekik, hanem mellékeszkö-
lehető mérvben
zök beszerzéséről gondoskodni.
Ezeket előre bocsátva követke-
zik tüzetes válaszom.
BÁTORFI.
Muraközből nagyérdeko nagyfontosságu mozgalomról értesíthetjük olvasóinkat. Ugyanis fútisz-
élendő Molnár Antal alsó-domborui plébános oly könyvet rendezett sajtó
Iá, mely kiváló szolgálatot arra nézve, hogy horvát testvéreink a magyar nyelvet elsajátíthassák. Ahn hírneves tanmódszerét vevén alapul, horvátok számára magyar nyelvtant irt s azt két kursusra osztá. A lelkes plébános e tette is méltó elismerést érdemel, szemben azon rágalommal, melyet egy bpesti
őnyomatn lap oly meggondolatlann! bocsátott világgá, mintha a mura-közi papság .Zágrábban" neveltet-
a horvát agi-derék lakosságánál
vádra a napokban megjelenő tan. könyv elég fényes czáfolat és lélekemelő tanúbizonysága annak, hogy mint most, ugy a legvalságosabb időben is e határszéli vidéken a mu-raközi Kath. papság rendületlen hive volt i magyar állameszmének, hogy lemcsak szívvel és lélekkel, hanem lyelvére nézve is magyar, s hogy a :ath. papság hazafias tevékenységé-iek köszönhető, .tiók Mnraköz soha visszhangra nem találtak. Igaz


ugy ezt nagyon ar.onban nem illetik,, melynek
j y
óhajtjuk, mely idővel fényes
ményt fog nyújtani az állam
k éik
ugyan, hogy Zalamegye ezen része a
zágrábi érsekség egyházi joghatosági
alá tartozik s ez oly anomália,
melynek megszüntetését fontos egy
házi nemzetiségi és közjnavelMési
érdekek egyiránt parancsolják. De
csak annál nagyobb elismerés illeti
a muraközi kath. papságot, hogy e
viszás állapot daczára, melynek hát
rányai őt snjtják & legérzékenyeb
ben, megőrizte magyarsága; s meg
becsulhetetlen szolgálatokat tesz és
tett a hazának és nemzetiségnek
Ha Festetics György gróf koronaőr
mint Muraköz legnagyobb földesura
s számos plébánia kegyura, mint a
P. N. irja? \'■•— nemrég kijelenté
hogy jövőre csak oly papokat nevez
1 ki plébánosokká, kik teljesen bírják
a magyar nyelvet,
jól tette, szavai
mostani papságot
magyarsága minden tekintetben kifo
gástalan. Különben is nem kell iz
gatnunk Zágráb ellen mindig s min
denkor, mert az alaptalan ragalom
— mint ez esetben is — olaj ;
tűzre. Molnár Antal plébános u
hazafias igyekezetét őszinte őrömmé
üdvözöljük s könyvének elterjedését
l dől fé d
felhívjuk a magas kormány figyel-
ered
y g yj nyel
vének horváUjku testvéreink közt
leendő szélesb ménrbeni elterjedésére
nézve. Különben is a fentisztelt de-
mét. -
- A külföldi útlevelek kiszolgáltatása tárgyában a törvényhatóságok egy belügyminiszteri körrendeletet kapuk, melynek czélja az, hogy e tekintetben is egyöntetű eljárás létesittessék az egész országban. A belügyminiszter meghagyja, hogy ezentúl az eddigi gyakorlattól elté-róleg a kérelmezők a községi elöljáróságoktól .ajánlatot" szerezzenek, melyre a törvényhatóságok adott

esetben reá vezessék, hogy a kérelem
ellen akadály nem forog fenn. Ezen
felül a tőrvény hatóságok ezentnl táb
lás kimutatást tartoznak fölterjesz
teni minden egyes folyamodás mel
lett, melyben a folyamodónak egyé\'
niségére s viszonyaira vonatkozó
részletes rovatok mindenkor kitöl
tendők.
- Ad. kir. közöl hadügyminiszter azon sürgős megkeresést intézte a m. kir. pénzügyminisztériumhoz, hogy a Magyarországban tartózkodó osztrák alattvalóktól t hadmentességi díjnak a magyar kormány számlájára történő beszedését szüntesse be, mintán ezek a hadmentességi dijat illetékességi helyükön fizetik s így egy czimen két részről nem terhelhetők. A pénzügyminiszter ez értelemben már rendeletet bocsátott ki.
A bold. Deik Ferenci
emlékszobor pályazatán harmad díj nyertes (4\'/ilabnyl magas gypsiöntve-nyü) versenymintanak magyarázata.*)
Augu.«tu. 5. 1881.
Jelixó: A aoiiteretet. erély, é é bfilé
1.
Arra nétve, hogy esc a legnagyobb hatafi mftgörökí leosék e váslat müvóaae (magyar KÜletésU Breetj-á&ssky B4U — egyházi tárgyakra is válLJkoxó, jelenleg a budapesti operaháinái ROMÍHÍ 6* Veber lakjaik előáll itásával íogUlkoiÓ — xobrias, Béca, X- ker. HimWgi ut 26 ss.) törekedet. Deák legfíbb mosza-*t*iból egéaslotet teremteni ugy, hogy
*) 23 pilyáaó kSiül aa olló (9000 ránk) dijat Huiiir * tÓTároti «ob rAiitaaír ijerte el; — a második (10Ü0 frank) dij ciak iért ítéltetett Znmbmch béc*i Mobrinu-niruik, mixel 6 ugyanannyi ü»t».«tdij mellett hivatott mec ■> pá\'jáaatra, ■ igjr (.bár nem Érdemeit díjat) — ennek odaíl*lé»éT«l 4000 frank a — srobor-alap javára megineateteU ; — a harmadik dijat (3000 frank) u Avtti liaxii lapok «Mria.t — X birAló-b.Xottság \'te-ete folytán — ,mfirí*zi »*eropontból* jelen ráslw njerte el- iLild ,Kép>5o>&Téueti emla.- jan. és febr. fftiet Ib78.)
BreityánMky Deik Ferenccel tóba Útra ipin bio- ét pbotographla ntin k*»iití hi-ta talált miBtáaatit.TA_R_C_ZA.
Folyam partján.
FOIJMD partján egy ttonon fBat EJmeremek árákif alatta.
Gondolatim matate
8 íi»** itten járnak,
Vendéfri Sk tán
VUba téTedt tooit m*c pillanUton SuBieiiaat hotutao ou i>r>(Ulom
Néttro, ugj elníiem
A hfgjTOlgjret Tii«t,
A mint tág mvdrabea
Kanjaraf^a aíet
Parti fftrfa, mert kajoln a vithe, Oda rainó Taráaa «8 vias b« ?
No CB lát\'d habok koiott
A fBrodS ág fal,
S ragadni akaijak
FaUarthaUtlanial.
Éf*tí nap VAl l
p aoj •§ let* aekl*k ■■ ott járót, btl
S crSi l
P.jko, .ull Hifii and
BinoloH wut g7 j
Ub* alatt maiikat ailat tapoC. ámde MMokira
Hiwk ait li rínak.
Xacy aaberl la lattatalaasb foljeaa, Hatalaud, miat aai, éppen otraa. Rasiiáiba kajtoa

D« ka aabw a BiKkat tiprod, Haialnaaabb a (rangabbat ütöd, —
DÍJ jana, aUt » hollám,
atelj tárait tapodja.
8 lai a niaik peresban
KrH, B*rt 8 a ata)(*.
OKMAY 1RH0LD.
Bus Beneze.
— ÉlelMp —
Hat óra r«ggel van. A nap már ma-gaaan jár as ég boltosatjia éa féoyea sugarait measairöl lereli alá a hódoei major •ágra, melynek udvarán nagy a aurgés és forgás, bár ások ajtajú ökör istálló előtt mosdulatlanul állanak is sort képesve a hoaasu oldalú aaekerek a mögéjük aggá tott taliga én ekékkel, melyek a ssántáa nagy munkaidejére emlékestetnek. A vén lompos Daru éa Saáva kuvaaaok nyelveiket öltögetvebueelnek a aaekerek aljában, caak ugy habaik bundijukon a forróéig oaalu vb. Nem csoda, mir bajnál óta ai-keruleaul ültek egy furfangos rókát amott a végtelen ugaron. A kakas ia mint uralkodó anayi sok jércae és kollós fölött élesen ku<torékol és busákén fitogtatja ra gyogó ruháját, A n.p„ galambdúca tnr-békoló lakói aaontele.al röpdöenek lakásuk környékén eledelt hordva gögioaéló Sokaiknak.
Bua Bencae amajoraigaaépjoháaia már tegnap, amist ludtul adták neki a parancsot aauanal ssure ujjiba csuaetatta hársfa furulyáját és hass terelte a,tokló*
Amily éltek ss odvar, ép oly sebbel lobbal mssgolóduk kaasnár uramat konyhájában, »»,, mitrajtm bámulnunk, as«tt ama kanettaU láma a hisaal. Médi

rendea bar oklevelfltlen orvoa éa javas aaaxonya, emea mag a leghireaebb .tik moayáaaaa0 mir koraa befordultak konyhára teendőt vállalvin a aaakáoaBfl mellett. Hannadaapja aUtoek, főznek mar nyakra-fóre, miotha aa egéaa világot akar nik j<Slakatni. Egy fislfoggesatett deaaka asilon, mely caak agy görDyed terhe alatt, piroara aült ropogoa börQ malacaok kan-dikalnak ali, fogai kóit egy-egy aarga kakoricza aaemel tartva. Gyurka a vix-bordd aahaoea Dem egy meghiúsult kiaár-letet tett mir kSsulOk egyel eaarevétle-nal megagrasatani, de igyekeaete dugiaba dőlvén, asaal bostaoja l\'ercait a aaakaca-i\\ hogy feléjök mentében kenyerét a aairoa tepai fenekor, buktatja, mire axaaa rangoaat mer fosfikanalával a njalink keaefejére. 0o aaert egyik aem nehestel, aaent a beké ko.öttttk ! Mert hit mellea-leg legyen mondva, jól iamerík ök egy miat. —
Kilence óra tájban a hivatalosak ia hullamaaai kexd«nek, — mi több a hi vatlanok jönnek legelő), — kikeliperaae netn siet a lelkea basigaada, te\'naDombai LArinca kasanir uram!
Éktelenül nyikorgó kordél} in egy kajla aoretol vontatva boaxa purdéit QHafi eaiginy, a major teknAt iaakabalo kolom piroa fekete mavéaae, hogy fi ú elvigye oaiulekit aa latén ÜJáaiML Aa egyik aaatag mögé döoacaentvén roaaant jármft-vét, meg a köctkantirt aeai vaaai ki a. ven .Oörof aaájiböl, mig a küaelbolegy derekas öl sarjat nem kerít ssimira. — Aautin !«eaállitja apró caemeteit a kor-délyról elntondatja velak a betasitott koaxfiatot, melynek M füle, ae farka ainoa.
Namaokara ■aegerkeaik a v*ns . aMtUad káatar ia, aa I aaryaílam

barátjával, Oaras Matyival, a falu jegy aojével. Nevesetes két personil es! Náluk nélkül nem ssokott aem kereastelS, sem névnap megesni; nem ám asért, mert Kriestui kSnyoeepjeitol még álmukban sem irtósuak, minek bibiroaókoa orruk ia fényes bisonyaigs, haneaa asért, mivel ók minden nemesnek, d> különösen i dictióknak nagy barátgai. Aa elió felkö aaootot nemes Oödbös kántor uram asokta ilyen formán elmondani:
Magyarorasig fóvaroaa Buda, Buda alatt folyik a nagy £>nna, A Daniba vagyon egy harcaa, , Éljen aoki a tiatlea hasi gasda! Neveaetea mondókija es kiator uramnak mar asért ia, hogy ennél külön bet sem Garaa Matyi a jegysó . . . sem maga nem tud. Alié fordul odább a most érkesettek könnyfi kocaija, már ia Gom boa uram sárga aaalmáju caéssája rooog as udvarra. Maga elól ülve a gyeplót ke-seli, a hátsó ruganyos üléabe pedig neje és Etelka leánya foglalnak helyet. Fene nagy csimerea tajiék pipájának estist kupakja mesééiről ragyog a nap sugarai, tél. Amint as ajtó »ié érkesik, hirtelen megállítja vasdores csikait, melyben ki váló mester. Mielőtt leasállna a bakról, hoaasut hua aa odafutó libériáé kocsia fényei caiamáiára, asntán einevetvén ma git imigy rival rá: ,Ebadt« svarcsgelbe bujtatott németje gondját viaeid ám a dereseknek, nessel" esael «gy fényoa ul lért nyom markiba. Mígíösasporihelódik, nejét éa leinyit mir leemeli a asivea há-aigasda éa nagy hangon diakuráJvs men n<k a vandigasobáig.
így tart es vagy 11 óriig. AalstM tudni almosdaoi, h\' uy autp lánya, légé
- _ _ La? **_ lM*i ava lr aaaaSatafaamJ
ar«, orefe ■ kíwpaií. J«tt a» kaa»ár

uramék portijára, mig végre a falu senéasei véglegsaen be aem Shrjik a karabant, megtartva asoo óai saokaat .Pharaó fiai mindig legutoljára jönnek éa legelól aaoktak menni !*
Déltájban a kereaatelés caeremoniá-ján is túlestek, miután a távolabbi cae-lédlakban is sürgés, forgáa, moagolódáa eaalelbetó. Saamadó uramén Orasikéje tulipxnoa lidijinak kincséi rendre kira koagatja éa vilogat a felöltendó göoctök-ben. Végre is magira riutja pirosaelyem kaeaamajkójit, meg rossaaainü felöltőjét, malyért a Uibbi lányok ugyan caak aok aaor megirigyelték mar. Asutáo meg le-areaati derékon alul éro ha)fonatit,melybe bokorra kötött pántlikát fon. Festék, ró-aaavia nem kell aa ó arcaira, annélkul ia olyan, mtnt a jwmetoslulipinaaal. Lábán «aak agy nylforog a ráuosoa ropogós kordován bór caiama . . . kivált mikor aaive válasstotljával Bus Benőével mehet, misére vagy veeaernyére.
Aaaaony, ember, mind belebujik ünneplő gúnyájába, ki fianér, ki bigyiaa nadrágot, ki káamér, ki meg más mate-ríikbol késatUt szoknyába öltöajk. Mikor aatán kijön as össbe caavarodott baju, boaasa bajuaaa pajtabiró mogyoró pil* csajával kesében, valamennyien kibújnak háaaikból éa boassu sort képesre mennek kaatnáx uram udvöaléeére. E1J1 látjuk a javabeli esámedótapajtabiróval, uunnak a major két faragója, eután urodalmi kovaoe megy. A. lányok és meayecekék ia rendbe ssedódnek, egyik aeaSaa.maaik a kondáa, a harmadik, negyedik aa Islea -tudja kivel megyén párba, de valamennyi kosSM Ugeainosabb Bus Benose aaám-adóék Örasikéjévíl, kik ballomia aaeriut jatybeal j*ra*k.


Eh |46C
HUSZADIK ftWOLYAM
egy tomp* négyszög talapzatnak kinyolé" sarkain 4. fÖerényü képre?* ÜlÓen foglal-joo helyet; * közb«n ábrázok 4. dom-bormÖ pedig Deák Ferenci dicsőséges pslyaierének kiválóbb korszakait tüntesse elénk.
Ugy anis * szobornak szemközt
állva:
I-sö képrege balról. Hooue. tet. Doák mint lalke mélyéből jó hasán magát szakadatlanul a hasa javára áldott*. — A szeretetteljes aUk nyájas ábrázatban látható, bal kesében hazánk czimerét, jobbjában égő fáklyát tart; (a tüx él«t- és szeretetet jelesvén.)
Il-ik. képrege jobbról. Eróly. Deáknak munkássága a jogért és törvény hozásban eróljes volt szüntelen. — Ezen •röhatilyos alak arciuUtán szilárd jellem hoaoi. Jobbjában urtja az egység frigyét, mint jelképet aa erélynek, baljában a törvénykönyvet.
Ill-ik képrege, a* I-ső mögött-Szerénysóg. Sierény és mindenki álul könnyen megérthető volt a nagy szónok beatedéiben, beatedéinek egyszerűsége mín(innkit l*lk«a>utt. Fóerénye éa jelleme volt ábránymentesség; semminemű kitüntetést vagy méltóságot nem fogadott el. — Az állhatatos ét. szerény arczul&iu alak jobbjában a legmagasabb, legszebb, a legegyszerűbb természet jelképét tartja, míg baljával a mellékelt Tán kosra fektetett mtgti méltóságok jelvényeit visszautasítja.
IV ik képrege, a Il-ik mögött. Bölcsesség. Ez a boldogultaak ffieré-nyét kóp«zé A ssellemdus hazafinak bölcsessége a fentebbi három erény kap ciában vívták ki a .haza" és „nemzet" jólétét. — Ezen alak az Össses képregék egyetemlegességét ábrázolja; méllóság-ifijeí homlokzata a napnak jótékony bU^ar-itólmegaugaraztatik szintugy, mint Deákoük bölcsessége az égése nemzetet legjobb tanácsával átsugaraEta. Jobbjában irónt tart, mJDtha gondolkodásában a balkezében levő táblára gond ilatait jegyezni akarná.
A négy kinyúló talapzat közt szint-unnyi — emlékiratnak szánt — sima hely oipmláihetö is p*"dig a fölöttük (a köcépUJapratonJ ábrázMt dombormövek ^rtelmeziisére, ugyanis:
1. A mellső dombormü a koronázást
ábrázolja. Scitovesky h^. prímás 0 fel
ségét % Bs. letván koronával magyar
királynak koronázza. - Ó felség* mell-tt
térdel a királyné; püspökök kflrUlállják
« i.ltArt, Gf. Andrásey Gyula (A felibe
körüli miniB-\'ter) é* az ország nagvjai
kiáltják: .É\'j-n a király !" Ez«n. vaja-
mint a líibbi domborművűk ékesítésére
ar 1867 ik évbA! gyüjtnndö magyar no-
labilitások arczképnik alkalmaztattak
volna a kivitelnél, mi a vázlaton térszilke
miatt lehetlen volt.
2. A baloldali dombormfi Deák
Ferenci megválasztását zalamegyei kö
vetnek képeci. Ha ezen országos képvi
selettel nem tiszteltetett volna meg, tán
hiányzott volna neki alkalom, estét a
hnz» javára oly annyira értékesíteni, s
1 magát népszerUsiteni. Már a pozsonyi

oroággyuléKe - «*■< iog-elíkaroso. --l!»gyMtü»é.t keltett. IWk míg»tt Zdamígy. népe MhM S™*™ » \'ltás ínUtt;
megválaastás fílött; as alispán mögött pedig Zalamagyo fteoieaei, kik a válasz -táanáJ 1834-ben jelen voltak.
3. A hátsó dombormflvon egy kül
döttség l&48-ban felkéri a nagy magyart,
hogy nehés napjainkban böles tanácsá-
val a nemset élére á\'lana. Látható e
küldöttség Kehidán (D*ák talosi jóssá-
Kán), melyhez Deák igy srólt: „jönni
fogok, nehogy hazám mondhassa, miként
a nehés időben nem tettem ast, mi erőm
ben és tehetségemben állott.\'
4. A. negyedik asas jobbróli dom-
bormü előállítja azon jelenetet, midőn
Deák Ferenci 1870-ben a királyi leiratot
*" \'-\' Itt « nwiir.
tarme valamennyi akkor jelesvolt követtel megörökítendő lett volna — a kiviéinél.
Ezen második négyszög talapzatra
— építészi átmenetként — eey gömboly-
ded (a megörökítést jelzi) harmadik
talap emelkedik, melynek 4 sarkain a
namsst csiiaerei helyostotvék agy, hogy
örfik dicsőítésül as egyesült nemzetnek
nevét babérok kerítik körül. — Ezen
gömbölydod talapsaton áll Deák Ferenc*
— az előhsxczos szónoki magatartásban
— mint egyszerű népember, ki vagyont,
méltóságot, s kitüntetést visszautasítva,
szerénységtől nem tért el. — Jobb kezét
.jártaivá, mintha még az országházban
szÓDokolna, bal kezében (jogtudós jelké
pül) könyvei tart. — E talapzat korul
esve van: .Deák Ferencnek bálából a
laca.!! !*)■
II.
Ugyanezen Brestyánszkj szobrász
eey 3 láb ma^.s — 144 font nehéz —
köralakn dombormavet kéuitett, mily
Madonnát a Jéauska- és keresztelő st.-Já-
ossal* gyönyörűen ábrázolja. — Ezen
;ypszből készült — bronzirozott — dom-
jormü a budapesti kiállitásoo helyét
licsérően állta meg.
Jegyzőkönyv
., soproni kereskedelmi és lpai-kama-rábak 1881. éTi jnllns hó 20-án tartott rendklrfiU közös Üléséről.
Jelenlevők: A kamara elnöke MüIInr Paulin ur,
_. t elŐülŐ. az aleluBknk: Kugler Hen-.ik B Rite Ágoston nr»k; a kamarai ta gok: Bader Qu«táv. Barlh Tóbiás. Brandl Antal. Czeke Xeoston. DorÜer GyÖrEv.
Antal. Hacky Károly, Hild
Károly, Krauaz Karol?, \'L«nck Kálmán, Marki Jów-f, Hall-r M*nó, Pfriffer Fe-
ix, Rítter Vilmoo, Rass János, s Thie-
\') As egén* »ol>or 8 rwehen Métazed. I»K taiapaa-«• n Ulapzat
1 80 rétié : ax :ot képeti
2. 3. 4 r>-ik nyald
flló
A nAey ■trkain fló kípeg 6-ik réii : a négy dorobormfivet mafá- foplílí mííüdili talapzatot.
-lik ré*i: e)ty Römbölydíd taUphtil áll, xn«tt ciímereitc] s ajánlati körirattal.
8ik r^»- Mana Deák P-rencznek hi-ren talált alakját képleti.

ZALAI
ring Lajos, miBányájaa soprotuak; rabbá LáagSáwior s B*ffswberg«r
■ács ssomlMÜislri, HSASW György s l*r AnUl gy«ri,»Fr«iberfSc János kismartoni lakos, kültagok ; régfil Scbindler Feraocz, kamarai titkár miit jegysd.
Eln6k ur eJóadja, nsbaennt szük-fCMok Urtá m, mai gTÜles egybe hí vasát, mivel ■éháoy sttrgŰs tárgy vAr meg-aegoldisra, aemkalonbu a pénztárnok, u ellwfr, a k6s0s bisottság s s saám-Tiasfiiö bisottság tagjai, miat a kamarai szerveset kiegósaití részei, szinte meg-válasstandók.
1. Pénztárnok választ.\'*:
Péüztárnokal Cseke ijoston ur
\'álsssUtott meg közfelkiáltással.
2. Ellenőr választás:
Ilyenül Friednch Lajos or viUa»s-Utott meg közfelkiáltással.
3. Kosos-bizoltaági-tag választás:
A ssAvazó czédnlák beadatván, ka-
etkezo arak válaszUlUk meg a közös Dixottaágba.
A kereskedelmi nakotitálybol: ]o-■ag Flandorffer Ignácz, Fríedrich Lajos, Qallaaner AnUl, Lenek Gyula, Uitier os Nep., Steiner Ignác* s Zntiel Ká ■oly.
As iparssakosslályViól: Barth Tó •iás, Démy Sándor, Dórfler György, Graí Gyula, Krau.i Károly, Lenek Kálmán, S\'ltenhofer Frigyes s Tbiering AJOS.
4. Számvisagált^ bizottsági választás:
Bizottsági Ugokul egyhangúlag
\'rindrich Lsj"", Lenek Gyula s Tbteriug •ajos urak válautatt&k meg.
5. As 1881. évi költségvetés.
A titkár e tárgyban azt incl:cvá-lyozzs, hogy bár as előirányzat újbóli aieállitáj.-. felette kívánatos volna, uiégis ikintettel as ido röridségeVe, f\'tgadtas-■ék el a Moaslatntt kamara részérűl mull iktóber havában a m, miniszieríum-IOZ íelterjesstntt költség cl5irán;x»t • .csak a jelentésben kéressék 300 fnnyi ndij. s egy Sopronban felállítandó tk^delmi köaépiskola alaptőkéje ja-ára 500 frtnyi össsAgoek jóváhagyása; tgy HZ uaszes kiadáiok f^dezéaért, 21/, itázalék engedó\'yez-\'fte.
Ez értalt-mben határostatott.
6. Elnök ar iaditványára e\'-halá-
roztatott, miszerint ZaUmngye kösőnaéRe
negkereseodó az iránt, hogy a kamarai ül tagok választása, mely Zalám egye te-ületén eddigelé sem toKanatosittatott, e vaUhára megejtessék, hogy e nagy jlentók^ay megye kamaránkba,D kép-íselve legyen.
7 Eloíik ur jelfinii, hogy a kama. ránál\'a szolgai állomás a régi szolga el ,alálocáas, folytán urwedésbe jött. Ezen llomáa iránt három folyamodvány érke-ett be, melyek közül JurinkoviU J.kab-ak folyamodványa, ki 1880 ik évi jun ió 1-tfil mint szolga-helyettes a kamara szolgálatában áll. ** ídó alatt hivatáaánsk miodeo irányban teljnsen megfelelt a as irrda által melegen ajáoltatik, különös figyelmet érdemel.
Exeo iuHitváoy következtében, melyet Kugler Henrik alnlnSk u

pártol, J.riskofiU l ktei kiti
[460 frt évi fizetés « 60 fit ■.ellett Bsegválasstatott. A Mflgválaastotl 1881 ik ári suguartM hó ]-}ével lép esaa fizetés élvezetébe.
8. Hanaer György ar, kamarai kttJ
tag, gyfirí lakos, stobeli ittditrányt tea*
az iránt, hasaoB a kamara oda, hogy •
kamaradléseket látogató kültagoknak
legalább utazási készkiadáaaik — egyéb
árp-itlás agy s*m igéoyellelvén — tettessenek meg.
£aaa tárgy már as 187&. s 1876-ik ívben is tárgy altatott, anélkül, hogy ak-uríban eredményre vezetett volna, mi-,tán a magas minisztérium aa e ősimen a őluégvetésbo felvett ösazeget aem «nge lélyeste; mindssonáltai a kamara ezen :ivánalmat teljesen jogosultnak s méltá-iyosn«k tartja s ethatároz*a, hogy e tárgyban újra fel-erjesztéssel fog élni.
9. Elnök ur felemlíti, hogy halló-
iás azcríot a fogyaastási adó behajtása
örül módosilások lerveatetnek. Ha már
ezen, az illetőkre nézve oly tetemes kel-amo l-o»%K«l • a4.klatásaal járó adónem így át Lilán fenntartatik, agy talán a je-enleg alkalmazásban álló behajtási mód még legkedvezőbbnek tekinthet*) s azért azt vé\'i, hogy czelezerü volna már most
;aa miniszteriamhos fordulni, elkéroi: méltóststnék odshatoi, hogy az esetre, ha a fogyasztási adótörvény vagy
e né*ve kíbocnitott s végrehajtását szabályozó rendelet módosiláaa terveztet* uék, a kereskedelmi s iparkamara eaen ráJtosás iránti véleménye elA«<>Íeg s ide* jéa hallgatta—ék meg.
A kamara helyeselvén elnök ar f«jtegoléseit, elhatározás, hogy ily értelratt felterjesztéssel járuland a magas miniss teríum elé.
10. KugW Henrik alelaök ur kö-
etkezó indítványt tesai: miatán f. éri
íznptember havában közüsstelatbea álló olgártársunk lovag Fiaodorffer Igaács r, kereskedelmi mUk6dé*éo0k Ötvenes \'fordulóját uanepleodi, Fiandorff«r ar ndig a kamarának két ísbeá elnöke volt anuak jeleoleg is tagja; a kamarának
ehát n*m szabad egyéb etyesllletek s
ár*alatok mögör maradnia: menesztés aék ki egy bizottság a keVeekadelmi s
parkamara udvöslettíoek tolmácsoláaára. Ezen indítvány álulános tetszésen részesült s elfogadtatott. As üdvözlet >ódja egy ké*öbbi kamarai Ülésben fog legállapiltatn..
11. Ebler Aatal. gvöVi Ukós. ktv
iarai kültag ur, azon óhajáaak ad kile
jezést, hogy as újonnan választott kamarai tagoknat, vzlameaoyi oetán Itéssletben lévő tájékoztató nyomUtváay neveseiden: * kamara ügyrendje stb. nemkü ín ben miadea egyes ülés tárgysorozat* aldeasék mee.
Megküldendők.
12 Ugyanez fölkéri a kamarát ca«i!»kozzék pártulúlag a gyÓrí Liuyd-társuUt által a S*éJI-Cooaoriimnhoi, mint a budapesti r-khaskk épití vAllaUosójá hoz Győrött .-pit^ndó 6okrakbátak tárgyában bínynj olt folyamodványából

ADGU8ZT08 14-fa 1881.
B kéraleimMk hely adatván, fal-|ké>«tett egyattal iodiiváayt \'evo nr, miizerínt figyel m*zt«sM reá a gyeri Lloyd-társalatoe, hogy a hivatkosott beadvány ásását kftidje meg a kamarának, ■ogy anoak alapján m*gt«B>«sae a kamara a kívánt lépéseket.
Evvel a napirend tárgyai a a fel-merült indítványok el intés ve lévén, el-•ok ar a jelealévók további ssíves jóaka rstát ■ buzgó tássogstaast kérve, as ftlést
As elnök: Maller Paalíol A titkár: Scbiadler Fereaos.
Helyi hírek.
— Trvfort A. ealtasminisater
nr 6 txcllestiája f. ho 13in d. u. 2
órakor erkesatt Ssass Karolj miaissterí
unáoaosaal a asKj-ksaissai ioooháabs,
hol a koasiti iskolasnek, elén Bsboohsy
Gj. polgsrmaater- s iskelassélci elnSkkel,
lenirí s Unilói teeWletak, torábbí nagj-
naáian ialellicees kösoaséf Tart rea, kik
nek kareben eluUlTea a OÍMW. arát, lo-
rabb ntssott Zala-Egerassgre.
— Soha Já—tf jelas keredOa
f. nó 12-ea s .Zoldfskert-.b» Zsáksj
bandájául mnlatta be ritka ugjes-:; 13. í. U-ia CaaVtornyin lots,
bonnet 16-ea ismét Tirusankban fonj.
hegedt maressetet produkálni.
— A fiumeiek knlos asemelTTo-
natul SseatPiterea st Prsgerbof ieM
erkesnek hsssakba .o»> U-ea delalltii.
Pragerbofbol ejjal 1 ors 19 pereikor
iedn] el a vonat a igj Kanissara 4 óra
49 pereskor erkeaik meg. latra koala
okét; legreaek eeksaorosu iUrtsoJre!
— XeghiváM. A. aagT-kaaiseai
Dinosér es méssároa irinssg s nagy-kani-
aei tfttkároanltak jarara 881. sairnsstaa ho S0-4n a .Zöldfa-kertben Zeekat Lajos senek.ra kösra-mUkSdese MIUU seo. es itaeseateljl rendes aorsjátékksl egrbekolTs, s ateljre s a. e. kosonaeg esenaal lisstoUttei mag-biTaUk. Kosdala 7 arakor. — Belepti dij 30 kr., cesladjegy 1 frt. 8orsjegT ára 10 Felnlnseteeek kossoaetc.l fog.dt.t-nak is hirlapilag njngtáststaak. £. rendesbe* Felkérelik a e. e. kssonsó;. hogj s jótékoey eselt tekintve, s aorajá-tekbos avsr«BiAaTtaTgTAkat kaldnni ati-reakedjek, melyeknek itré elével Schön Jóssef pincaér (társ.* kSrbeuJ bisatott meg flNlvosoÜAn iá& -ta\'én a mulstsig maanapra halasststik Főn veremén v egj akó sör.
— HysjteM Ssetigmann A^oitDC
Uvinlas Daraa Boaas Uniloaot, Farkaa
Feren<Sl Tirosi Írnok pedig SaaJ.j Sin
dor baritnnk egyik norerit f. bo 10-«a
veset\'é ollárhos. Fallegtelen boldugasgot
klvinnnk frigyükre I
— A küvetketi sorokat valtak :
Legyen asive* bec««a lapjának helyi hírek
rovatibao alábbi soraimnak bstyeL en-
gedni. - F.noo-áaPiscb Lajos aranjosó
Oalet vesetojs Folkmayar Jóaaef nr hos-
sám egy fekele keratfi koleayomatu, kü-
nagy urak jöjjön ide a te országtok ! tudom, akarva nem akarva is éhezni fogtok. Kösbe-kftzbe nagyot iftrQl műid egyik zsíros ajkain, azután még nagyobbat knrtyant a csikóbőrös kulacs jó flr-möséból. mely soknál pirwitóként működik, némelyik még issad is bele, p*dig nem fül a sarokban álló babos.
Ez alatt AS asztalok mindegyikénél áll a ,déta" A beszélgetés egyre hango asbbá válik. A gAbSiyos roppantul so kaija as adót, aséVt is a nemes vármegye végrehajtóit kesdi nf-ra a legszebben dicsérni. A fiatalabbaknál meg Harmat Bandi viszi a ssót, aki hatod eastendeig hassaroskodott Taliányonsáfrbsn. Szépen kicsifrázxa a májlandi templom krinolio-lának históriáját, elmdbdja miat tekerte Iglóban hosszú bajuszát a darák vastagságú sárga répára, »Tt tttvestfll kirántván Senki sem kételkedik a dolog igaz voltában . . . mert hát meg van az obsitja! A lányok meg nagyokat sóhajtva tekintenek választottjaikra, de az általánosfigyelem leginkább Bus Benoze és Hajnal LArincsre irányul, kik mosolyogva dudolják:
.QrSncrviráfok piros nusák nem leb«t A sok öreg a fébajba aam mehet 1
De mikor aztán órzsike mondja .Hajjá Bencm ae kötekedjék ám ke\'med; hanem . . . akkor mintha commandósson menne, kilódiiják s sok széket, assts.li és kezdódtk r „hajrá, baj rá !«
Beooe siórántja hársfa furulyáját, Lórincs meg ssoflát szorít báránybir du dájaba és megkezdik aprogatni ut as igazán zamatos csárdást, melynek hamvát még nem rágta le s divat utálstos férge. —
Libef-lobof a bo ing aj A isrkantjra <»atu>t, peng, A sok kis lány lihag, pirnl, D« rip, duda torább settg! Nemsokára más helyettesitiBenozét. Ó is táoczra kerekedik egyetlen Örztiké-jévol, eg*sz öröm násni, amiot Összeveri aarkantyus bokáját, párja mag bujkál mint könoytt swgs t sara lombok ktat
Elérvén czéljokat mindmegannyi ledobja seéle* peremü kalapját az elóazoba <*gyík sarkába, azután belépnek a vendé gek közé*, ahol számadó aram ily formán kezdi: „Er6t egészséget, mind közönségesen kívánok az egy begy ült jó uraknak ! Teni kiBtnír urunk!
Es a n«4t7 nap, mely foivirradt.
Ide hoiott minket,
íiofty elmondjam a ttm tirnak
Rötid bÍdÜ
A bánj virág van a réton Éa madár as ágon, ADOJÍ aldii éi uerencie Kis fiára szálljon.
Kríutni urunk i» a azent *ttU \' Buját eH.aritsa,
Éde» ipjat, kedTM sorját Egétifígben tartaa
Eit ki*anja a. mi Kivünk
Minden dobbantasa
Hogy c s«»j>k n*rn hatudoak
As Isten is latja.
Köszönöm Karikás bátyám! Kö
szőnöm kedve* cselédeim! Adja az ég
hogy amit számadó ar mondott, teljesül
jftn és bízvást számithattok rá, hogy én
sem fogok rólatok megfeledkezni! Ezeket
mosdván, Dombsi nr kesét szorított as
öreggel, a fiatalokat pedig ér\'-ölité, hogy
a mai ebéd az 6 gondja lessen.
. II.
Delet hoznak a majorság falábon álló harangjával, ebédnél ülnek arak r cselédek. Mi ez utóbbiak tanyájára men jünk, hadd lássuk miat falatoznak n nép tóról metszett gyermekei.
Két X lábn asztal körül, fa- vagy szalmaszéken ül a cselédség síinojava el váll tan örege, fiatalja, míg az apróbí gyerkőcsök f«tányérjaikkal a konyhábai csatangálnak Össze viasza másolt orc*ák< kai. Nem kell ezeknek teher asztalkendő, nem chinai etüst nyelt. kés. Nézd milyv fnttába ketté szeli \'s vén kondás msdss goa csüngő biosak)ársl ast a szép fehér czipót, as ttrfts nnjg milyen flgyesea letakarítja fogával a bőst a lódnak osfltab osomjáro.. ROM étvágyról —

.NészAtek*. mondja számadó uram Jagy rátartáMat — azt a szép pár cselé-jdM, as ar I«tin nem egymásnak terem-t»tt*>eőket?-
De szép is volt ám mindkettő, s paszták gyermekének szabályos vo.iásai, rósampiros ajkai. nyoMnk lenne te. p«dör-ded fekete bajusza nem egy salochölgyet birt volna n.«frhÓdiUni. Nem e«eré.t volna ő a fél világgal sem, most midőn melléhes szoríthatta egyetlen jegyesét, mikor betekinthetett teoieerkek ssams.be és gyö ivorködbetatt tej és vérssiat. arozábao A jó kedv nemsokára el harapod ■ott, hogy Benose megkesdé s rikksntás ily formán:
.Sirja répa, rou rapez* N* T*SS m*K kii f«lieael* As obsitos Harmat Bandi itt is meg akarta matatni a világ próbált voltát azért nagy nyeglén kurjaatá:
.FMUB jártam iskolába k«k!" Hég as öregebbek sem ígaa nésták tétlenül e*t a mulatságos bestoriát, hanem megindulva számadó uram módjára ki-ki előkapta oldalbordáját, howzuszáru csizmáikra nagyot csapkodva el-elsuditák. „Kineal Nincs 1
Ad S Erintu Rátakine. 1*
I A>ig foglalta el Benose előbbeni
[helyét, hogy eltajja a maganótáját,mely imigy hangzott;
A hádoii saámad&nak Uá&va Kik asatnioak be féajM a sáfára. Istenem milj boláof vafrok, ka Uto» A legssebb lányt esen a nagy világon.
S*íp S maga, txip a OOT«, «»íp lánvka Elpirul, ha kedrvt nerít kimon4ja. *(• pinilj el irySnjy Orsiikén, piciikém, Hiai slvesxlek szttret otáa, «1 bU én.
Egysser csak megnyílik as ajtó, melyen Kormos orfi a gazdasági irook surran be, ki oda elól már megunta s mulatságot és most itt szándékozik éioi világát. Bégen asorU már as Ő szemét Örssike szép volta, d« még inkább az, hogy nem neki, hanem BwB«ének hódol, Ját tudU ast Baaoas ia, aaért agy pilla-

latrs aem tev«a<té asem elól ajnvevenyt, ■íi egyre inkább k.nerkodott Örrsikevel, melynek liláéira fd-f.lsadult ki-belebea, (eltekenyaeg ba\'árt aem iamero kores,-dt egyre jubbao oastökelt. Körmos orfi meglehet&sen fclöntven a garatra, nem is igen vigrásott Beooze •Kikrikat bsa^ó acemoire, bannm annál többet ksoainlott Örssikééjbe ki nem egyfser monda neki
.ifiur, nt iselj-n 1\'
in.
Nemsokára ismét felasoliU örisikel egy ugrásra! ö bár vontalva is apja nógatására engedett a felnivásask. Amint így járták a párok bot, gondot Medve, ■imint aörren, koppan as öiaae&tott boka éa a dnd. vigao ssol, Kormos urfi is aeki náiorodik é. hirtaleaében osuppsnós oao-kot nyom Örssike árosára, mit Benese ésareveven ieUjaai fnmlyáját s tulipános ládára, feléje köaeledtébea imi(y ssólott
Mart ai apia nekan saáata 1\' \' •
.Nekod ám a vármegye as skass tófát, eo meg eatt\' Éa easel srcson osapá Bencset a asep juhá*at.
Bencsenek sem kellett enael több, felgyQrte ismos karjsin pstyolat iogesné-les ujjat. Ssájs s duhtól ujtékot habsik, vaddá lett, mint s tigris, még örssike sssTára sem beit, hanem egyik kesét as írnok torkára illesstve olysnt asorít, hogy asonnsl eláll ellenfele lélekaele, n másik, kel hatalmsaat csap fejére, asntán hsnyst tsssitja, az egy nagyot suhbsn és elterül s földön, a honnét többé fel na kel . . i.rt kiadta lelkit I 1 !
Mindé* egy rövid peres müve volt. Mire a jelenlevők s esiültáshu keadtek volna, Beneae gyilkossá Un. Egy ideig kidSJedt ssemekkel nésett áldosatárs . . . egysser osak felooandik, nyakába Tett osifrs ssttrot aa aeki iadal s nagy világ nak. Senkiaek sem jutott saséba ót lotar tóstatai vagy ssemmei kiaérai, BÚadaaki a mecholt Írnokot akará felálesstsai, osu-pán Orssike osont áurevetlenol atáu.

Ott s kis kert kijáratánál a asgy eaerfa boaasu árayékábaa mcgálloítsk, egymásra borullsk és sokogtak. Miodeu csendes volt.
Végre Beacse igy ^rb meg a csen. det: aöraaikéea, lu letaa ugy nkarts, logy elváljunk esjaiásiól, eayém ma \'sdaa e eantáa ia ?■
Tsgy miaek is kérdésiek 1 . . . — tiiaa én xyilko. vagyok, hogy szerelhetnél engemet? t>re össsebarssdi.
.Nem Beacie, te aem fogsa elmenni, issen te nem vagy buaofl csak as igasságol. s magúiét vaaelmested, Isten U látja, hogy aem véluestel . . . éa aem. aeheatelek rád ... éa esereűek jobbao mint eddig, s mindanbsio verjea meg két kesével, ha kiválód velebs mást aaere-tok . . .. •
JJ1 vse tehát, emeld ég felé kesédet és mond uláaam:
.Vem a véreidéi E«v patakba folvjoa, Taateai a U.Udd.1
Örssike megeskMóttt Egjsaerre aaj keletkesik mögötuk, még egyssor mefto*úLu\'.Uk egymsat. Benose oaek any-nyit mond halkan, aaogy hova leltem, ast kérdeid as üreg OSacsoi kssssslal !• Essél elittől n köteli .Urnaegbes.
Ilyen .somorasa végaooou shodosi karesstetó. Más aaprs már ott voltak s vármegye emberei, hogy Beacsétmegve* salva s asolgabiro elé kisérjék, de bisoo még nyomát sem lelhették tel. Ssigorusa magvissgálták s sasjorság minden aege. sugát, osetejárták a seeso minden rejtekeit, mind hiába volt 1 A gyilkos megugrott, hegy nova, ast as öreg Grónesolön kívül seakisem tudta, sa meg bisoo el aem árulta nevelt gyermekét éa kenyeres pajtását.
Egy ideigÖrsaikakérdesoskadésere is Tagy seaBÍt, ragy ángyon kitéjrelag válsasolt, de es oask addig tartott, mi( s gyilkosság kire agy kisaéel aem oseade-sedett. Akkor aamtáa torai-hegyire elau-telte OnaikaMk, BSSUM nü oaiaál, aol

HUSZADIK fiVTOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY.

AUGU8ZTÜ8 14-én 1881.lónben nagyon gyönyörű négy kártyát-retó hölgyet ábrázoló kép*u küidöu oly kéréssel, hogy atl a tüzkirosultakjavára bármikéül is értékesíteném, én * képnek kisorsolasát lartám legcsélssoF&bbnek és a szerint intézkedtem is. U. i. tek Fár-nek Kálmán uratBelus József gyógytár-ukk gondnokát, mint minden szépnek is nemesnek pártolóját és minden anyagi n«génynek segítőjét kénem fel a sorsje gyek eiárusítására, ki a lüzkárosultak iriQti tokióiéiból magára vállalta el terhes ét faradalmas munkát. Folkmaj József ur pedig, ki anyagi jólétéhez mé ten sokkal nagyobb áldozattal járult a azereuonétlenek felso^iy esésé b ez, min tőle várható volt. A t&zkárosulU.k névé b-m hálás köszönetet mondok, de oly utóin egjegyséssel, adja az ég, bogy oly anyagi jólétre vergődhessek, hogy minden szükségben ssenvedŐt kegyes adományaival boldogíthasson. —A kép a Dobrovics féle ház újonnan berendezett üvegraktárában van megtekintés végett kiállítva. — Magamat továbbra is szíves baráuigábi ajánlva maradok tisztelője Bachraob J lőgymn. tanuló.
— A n>-kanx*aai önk. tűzoltó
egylet által 1881. évi augusztus 7-én tar tott vigaJona eredményéről következő k mutatást kaptuk : Bevétel 185 frl 30 ki kiadás 131 frt 80 kr. maradt tiszta haszon 53 frt 50 kr. Felülfizeiők névsora; Vág ner 5u kr. Oazeszly 2 írt. Szeidl Ágosi. 1 frt. Knaiuz Bold. L irt. Klein Illés 50 kr. tíommer Józs. 2 frU Lúvinger Igo. 3 frt MuskovheráO kr. Meyhüffar 50 kr.Kopl-mahlur 20 kr. Varga Lajos 50 kr. Olvas hatlan 10 kr. Ebenspaager 3 frt Stolter 50 kr. Lengyel Lajos ŐO kr. Wolh«itD Ernő 1 frt- Bl*u Laj^s 50 kr. Gmm Laz*r 50 kr. ötero Alex. 50 kr. Heim Miksa 50 kr. K\'sziuer Jáuos 50 kr. ósz az\'aeo 9 fri30 kr, kiknek ezenuel ha ssfias köszönetei mond a rendezőség.
— Következő sorok kelésére ké
rétiünk fel : B^caes lapjának 62-ik szá
mából örvendetes tudomással bírok, hogy
testvérem Uitger Qustláv Ur\'alókos hon
véd busiár, ki a ungy-kanizsai katonai
kórházb-n gyógy kezeltetik, felgyó^yu
!ásu*k indul. Az igazság érdemében "kó
telességemnek tartom ezen utoo nyilat
kozni. bőgj tnidÚQ testvéren) szerencsét
lenségéről értesít tettem, az alsó iendva
járasorvost Dr. Király Mór urat felkér
tem segítségére, ki azonnal éjszakán 12
órakor relém L-ntibe utazván, testve
rémnek kez-fejéu az orvosimüiélet siker
rel vitte vedhez és vérfolyása megjzün
Letéae ntio a bet«get gyógykezelés alá
vette. Tizeoké\' napi gyógykezelése alatt
Buha flcb\'a?.a nutn lévén, karának söbji
láibalólag gcógvult éa jobb szűrne, mel<
szintén tetemesen serivé volt, egészen
meggyógyult, és mivel az említett orvos
vélemény- szerint felgyógyulása irán
kétség tiibb-i fel aem m rül, őtet további
ápolás végett a kanit-ai katonai kói
házba áthelyeztem.

— A vadámati jegyek ki bocsi-
tása érdemében több oldalról psoft\'st j hallunk; ugyanis 6 frtos jegyeket c**it aj kérvényexöknek adnak ki, míg régibb ! e nembeli adótoknak a lefolyt félévért esó hátralékot 6 frtot U bekövoteiik ■ DÓI k ül sem adnak ki. E TÍ>zas intéz ke déat nem értjük, felhívjuk ai illeti magas miuissieriamot iatéskedéare.
— Somogyből. Somsaicb Pál ó
ExcelleDCxiája, oníiággyülési képviselő,,
Csurgóm jövetele alkalmával a követ
kezÓ l\'tuuepely fog tart nini: 1. Fuiyó hó
20-án vasúton K. Kárpádról induló kép
viselő ur fogadtatást 25 Ugu küldöttség
által d. «. 10 órakor Szobban, m>jd 11
órakor Csargón a vasúti állomásokon,
amott Ft, Berky József, emitt t Andorka
Gyula urak tzlaokUta mellett. 2. Fi.
Berky Jónef urnái sártkürü ebéd. 3. Dél
után 4 órakor az u. n. kis piacson oyilt
helyen képviselő ur által tartandó preg-
r»mm beszed. 4. Este 8 órakor as .0 v&~
rosi Dsru vendéglóbeo 4—500 tentékú
bsnquett.
— Balaton F&redre »ug. 6 ig
1009 folyóazámban 1669 íurdÖveadég jelentkezett
— Samai rövid hirek. —
Zmertích Iván az utmt Parisból Bada-
pestig 28 nap alatt tette meg. - Gyflr-
□j városban egy 24 éves fiatal ember egy
60 éve* nőt VÖM lett oltárhoz. Munkácsy
Mihály nagyhírű fectómúvészönk család
jkvmi azüretre hazánkba jön. Kova&ics
Ilka, a nemzeti ssioház éDekt«rÍDak.
Ugja meghalt. — Uj levelezi lapok ho
zatnak forgalomba magyar, német é-i
franczia szöveggel. Egy darabb ára 6 kr.
Andrássy Ilona grófuónek Bismarck
gróffal vaió eljegyzése hírét Audrássy
gróf né »lapUÍsnaa!c jeUntelte ki. —
Zsombolya városban nem tesrnek a kis
lutriba. (így bizonyosan megnyerik azt a
pénzt, amit nem tesznek be.)
— Külföldi rövid hírek. —
A Missisipi folyón 60 gőzös van villamos világitáual »lk*lmazv*. — B«lgr»dban két oroat nihilista elfogatott. — Montenegróban habom készül el lentink. — Krecsáoyi Sarolta operaénekessé Am«-itában vendégszerepel. —
Irodalom.
(U roral alatt megemlített mnaka Nagy
iaaáu Wajdila Jii»tf k«n7Tkere*k«díie ilu rondolh-UÍ )
— Mégjtlml és beküldetett: Hocfi-
mutb Abn.h*tn veszprémi rat>bín<k ,Is
t«a-ismeret Á* Istoo liastelet" csimü, a
közép-i*kolák felsőbb osstályai s taoiió-
képzok számáru irt vallástao*. Minthogy
szerző huzánk |i-^jobb hírnevű és tudós
\'kbbtj«Ín*k egvikf, jiért e müvet mai* en ajánljuk az ille\'ük méltó fí,;y«Iaiébi
— Rajiak és elbeszélések:, irt* Kí-
ösy Lásxíó. összegyüjiöit r»ji*im és el-
besz^léa^im javarésze BZerles/.órva már i f\'ivárosi íarr\'<rlebb lapokbao jelent m-g Ekhit számod ujabbat csatoltam s igy

kei el keze tt az a kötet, melynek pártfogásit •sépirodalmunk barátaintk ftstinte rokonsseovébe ajánlom. Rajzaimban és elbeszéléseimben nem hódolok a túlzott rcalistikoj irány divatos baUlmának. A képzelet szertelentégein sem adok szabadosságot A rémes és borzautó köznapi batáabajbászatát is mellózom. Kern a pni-síol»giából s nem az idegeknek, hanem az élet költészetéből ■ a fogékony szívnek >k. A kisvárusi élet ismeretlen sokoldalúságából meritum tárgyaimatjellemsetes ty pasaiban, mulatságos ferdeségeiben, romlatlan eredetiségében, üde levegője ben s hamisítatlan é.-zé»eiben. A terjedelmes kötet majd hmi rajzzal és élbe szélessel, tizenöt Íven, finom papíron s elegáns nyomással október elején fog megjelenni Aigner Lajos fővárosi könyv kiadó bízom anyában -E Ctizeié*. ára fűtve 1 frt 50 kr., kötve 2 frt, mely összeg aug. 30-ig .Esztergom és Vidéke\' szer kesztoségére, Lőrinci utcza 30. az. alatt Esztergomba küldendő Dr. Kőröay L.
— A mFiume" czimü emléklapr;
megéendelési felhívást kaptunk.Ez egyst
len számból álló emlékiap Fiume város
közönségének az 1831. évi augusztus hó
14 én Budapestre teoodŐ kirándulása, il
letőleg testvéries látogatása emlékére és a
gr<ít Szapáry Gézáné *z GyŐry Mária
grófnő, csillagkeresztes hölgy stb. nemes
kezdemény esése folytia aiapitolt és véd
nöluége aUtt álló „Orfanotrogo Mária"
(Mária árvaház Finmébaa) jsvá>-a adatott
ki Ruméljük,hogy Magyaru-siág művelt
jei sietni fognak megpagadni a Kedvotő
alkalmat, melylyel huzunai érzelmeikéi
a legazebbeu, Tagyís jótéLeméoy gyakor
lása álul Fiume kiskorú árva magyar
polgárai irányában kimutathatjuk. Az
■miékUp változatos tartalommal o képek
kel (Fiume főbbjeinek arczképei, Fiume
több százndbeJi Iá képoi. ne irv»^i.z stb
e hó 13 áu jelent meg. Egy péluány árs
40 kr., postán bérmenive 45 kr. Felül-
fízetések elfogadtatnuk és birlapüag nyug
(áztatnak. A megrendelések Károly
György kiadóhoz. Budapest Doroltya-
utcza 10. bz. intézendök.
Vegyes hírek.
— I. Vdpoleon Győrött. A Vargyas-
íéle .tin a velő intézet* történetileg neve
z*íe< helyiségben van elhelyezve Győrött
A palota: még a múlt században a gró
Zichy caalád épiltelte s 1^09-ben a fran
Ciia hadjárat alkalmával gróf Zichy
Fnrencz Invén Győi-megy1 főispán) admi
niaziratora s A magyar fdk«15 győri
oemesseg vezére, igy történt, ho^y midőn
a győri ütköi-t után ugyanazon évi au
gusztus hó 3l-éo I. Napóleon Győrré
bivonuit. Zichy főispán palotájába scáll
s roagyar vendégként ott pgy ójataká
töltött. Néhányan még most is élnek
Qyőrölt, akik emlékeznek a nagrsz^rü
bevonulásra. Napóleon óhajtása szeritt*
a háló^errm faiatata fokete posztóval lett
bevonatva • a terem későbbb ia sokáig

megtartatott ezen állapotban. Este 10 órakor feküdt le s kora reggel 3 órakor már tova vonult. A Bagyasarfl fali tükrök a nagy ódon porcsel Ián kályha sárga réz tömör láb.kkal még most is épen megvannak e»<*n korból. Ezen történeti nevezetesség, Méry Etel győri maseam-or busgólkodáss folytán a palota falába illesztett emléktáblával is meg van örő kitre ez*n felírással: .Ide^állt I. Napóleon, 1809. ftuguutos 3l^*n.u A palota később a Bpzerédy, majd míg az Et\'ényi családra BsállL Utóbbi itlóben a győri kas tinó-egylet bírta s palota első emeleti helyiségeit, most pedig Vargyas Endre gyfinn-igyei kir taoí--lügyelú ,Finev(-l<\'-intézet*-e van a palota mindkét emeletén elhelyezve s s termőkben ahol hajdan a történeti nagy férfiú léptei hangzottak, utóbb padig billiárd és kártya járta, most tanulóifjuság áldoz a — múzsáknak.
— Szörnyeteg anya. A Szarvasi
Újság irja: Szentandráson a napokban
oly bűneset történt, mely beillinék akár
melyik Ponson du Terrail féie rémre
génybe. Tóth.Pan.na csinos leány auyá
nak érezta magit, de állapotát titkolta
szülei előtt, kik elég j\' módú toldmive-
sek. Míg az Öregek künn voltak a mez£o,
a leányt scületési fájdalmak fogták eló.
Egy asszonyt bábáért küldött, de mire
es megérkezett, a srülés megtörtént A
bába előkerté a gyermeket, de & !«ány
ekkor már tagadott mindent; sohase volt
neki gyermeke, hogyan adhatná hát elő.
A. bába elment, de csakhamar ismét vissza
tér L S imer, a mint a kiskapun befordul,
egy katya szalad kifelé, ssájÁb-tn egy
csecs*ron-ksrral. Beszalad a szobába ■
-lt UlÜja t Uányt, a ki még mindig kar ai közt tarlift a megcsonkított csecsemőt. A baba visszafordult s jeJept»íet teti a hatóságnál, mely azonoal vizsgálókat küldött ki. A lány ekkor ís tagadolt miadent, ugy, hogy nem fa&radt má hátra, mint * ház^t (elkutafoi. Hissza keresés után végre ?py ágyon vérnyo mokat fedeztek föl. Az á^yat fól bontót
tik a azSi-nyfí lá\'.vány tárult a jilen
Ievi3k elé. Az ágyazalra* közt ott íat-rengett a szerencsétlen kis gyermek, felső bal karcsontja közepén összetörve, válláról és háta egy léazérol* hus lehaao gatva, szája egy szalag-csomóval betömve A jelenlevő orvos kivette a szájából a szalagot, s a gyermek eleijeit adott, sfil -■ a mi majdnem hihetetlen — még hal napig élt. A szivtelen anyát természete sea rögtön letartóztatták s most a szarvasi járásbíróság börtönében várja meg érd omlett büntetését.
— FelhivdM! A hazai iparos ifjúsági
egylete* az 1876-ik évbio Szegeden tar
tott ors«. értekezletben tudvalevőleg ha-
tározatilag kimondották, bogy jóvÓben
testvéries Öftszekóetetésben óhajtanak egy
mással élni, bogy a jogokat, melyekkel
rendelkeznek, * a kedvezményeket egy
máskfizt kölcsönös testvéries szívességgé
Jkivánják megosztani, — * czélból elhatá
roztatott, hogy a többi hazai hasonczélu

egyletek szintén testvéries egyesuléa •> hivandók fel. As ezen értekezletben ho sott egyéb fontos határozatokon kivül legnagyobb figyelmet érdemel aj, bogy ax érintett sxövétkezéssel kapcsolatban as iparos ifjúság szellemi művelődésének és fejlődésének előmozdítására időközön\' ként .vándorgyűlések* tartása s ezzel egyidejűleg .munka kiállítás\' rendezése in elhatároztatott. így jött iétre a veai-prémi, a b.-csabai s uióbb J, szókeafehér-vári vándorgyűlés. Ei utóbbi váadurgyii-Q az alalirt egylet az orsz. iparos ifjn* sági szövetkezet vezeVegylelévé megvi-lasztatváa, határozatba ment, hogy a legközelebbi niunita-kiiiiiiláM*! egybe-\' kapcsolt vándorgyűlés Debrectenben, az 1381-ik évben fog niegtartaUi. K határozat érvény esi lé^e czéljából van szerencsénk a teswéregylet és ipar-társulatot értesíteni, hogy a IV-ik oroz. iparos ifjúsági vándurgyülés f. ér august-tu» hÓ 20 üt napján, Debrecienbeo a vxrosháza nagy tanácstermében füg megtartatni, malyro «zeanel meghívásunkat teszszük.A vándorgyűlés iiapirendjéro ki* tuzeado s Geliéri Mór ur által a vezéregylettel egyakaratulag kidolgozott, egyletünk választmánya által lényegébea elfogadott tárgyakat a következőkben közöljük: l) Megalakulás és elnöki megnyitó. 2) Jelealós a veiéregylet két évi működéséről, tekintettel az előbbi vándor-gy ülések határozatainak ér vény ^Ülésére. 3) Jelnotés a lé\'.ezŐ iparos ifjasigi egyle-tekrfil, (statisztikai felsorolás) tekiatettel a veiiprómi vándorgyűlés Ó:a tapasztalt gyrtpídAs-a. 4) Az ipatoa iíju*ági egyletek ^erjesztésére ntuvc a csabai t-Áudir-gyülés áhal kidolsuzot; Drogramtn érvá-oysitést; érdekében teeodn ujabb intéz-k\'dések ét ehhei képest: 5) A acö^lke-zeti kapocs íioroaabo meghatán^ása, esetleg egy állandó kotpont léiceuése. 6) Eszmecsere az iparos itjusági egyletek, esetleg segélyezed! péoatárcic e^j esitése iPetőleg k.\'zpontositfts» érdekében. 7) Az ipartörvény módosiUsa tárgyában a nmlt. földm. ipar és keresk. mioissttírium álul Urtott enquettek elé az iparos segédekre vonatkozólag beterjesztett kérdőpontok tárgyalása i^zúksé^ esetéo a tauonezukra vonatkozó kérdú puntuk megbeazélese.) E kórdőpontok a következek : I. A segédekre vonatkozílag. a) Szükséges-e a segédek (és mnuA&sokl siámára munkakönyveket kótelezőleg meghocositani ? Ha igen, lehet-e azokat míndsn iparágnál (idiértve a k«reakedést és a gyáripart is) követelni? Mily tartalmúak legyenek a munkakönyvek ? bi Szükséges e a segédeket (kereskedelmi segédeket ét gyári munkásokat is) arra kényszeríteni, hogy muokabérükból segélyxú alapokhoz járuljanak ? Ha igen, az illető munkaadók felelősséggé terhel bet£k-e <-z-"-c járulékok pontos befiietést\'rrt nézve V Törvény vagy hatósági szabályrendeletek által axabá-lyoziassanak-e ezen segéiyalupok é» mily elvek szerint? c) Az ipartörvénynek avan é> azt is, bogy biz *z többé Hódosr vissta wm jön, hanem Örzsikét várj m&gáboz. Orzsike ilyenkor rendesen kisirt szemekkel szokott a szülői házhoz térni IV.
Fél év múlhatott el x törtóot-k óta
Egy verőfényes napon Öruikét ii-
mét a csordát őrző GöucznlnéJ láiha\'juk
kóiéoye csücskéjéve! szemeit dörzaölgeti
küibe-közbe feltekint a vén ksnászra és
igy szól: Girgő bácsi! Hát., csakugyan
eimegyüuk értére? Nem lesz valami baj
belőle ? J
.Ne búsulj ceibém, majd megvá lasztom éa at utat ugy, hogy a vármegy, vizslái t\'om, ha az orrukon járnak sem érzik meg nyomunkat. Azotán egymáséi marad Luk, ásó, kapa váluzthat el benne* leket.*
„4i Isten i» áldja meg Qergó bá-esi ! Hát aztán mikor indulunk? Ciak mennénk már, meri lássa mióta az éd< atüléim ... itt újra könnyezni kezdet Beaczéo kívül senkim sincs, A kaaxnári asszony meg nem igen jól bánik vélem!
.Jói van lányom, tiz*negy órát. légy a ksrnszt utcái. Most erigy és légy b zalommal erántaml*
Urzsiko ezzel hazatávozott.
Némán bimul alá milUrdoyi esi lagtól köríive a tagyos tekinlettt hold Gálya paUk egyik gyönyörű völgyér melyben egy kit malom kelepelget mef szakítás uétkűl hajtva a gyöngyöző .-se mely folydogáló hullámaitól. A malom tövétől meredek lejtövei emelkedik az ég leié egy hegy orom, mely as éj csendjében oly nému, oly borzalmas tekintetet nyajt, pedig mikor * mzes napsugarak tik*k>dlá, teszik alrvegőt, mikor ember il\'al lihegve kereoi a hűvös árnyst, a felette dissló c*«rjek és fák lombjaibsn hangosan rer a fülemale, csicsereg a szarka és kalapá csol a VMOITB harkály. Sok .Osstokussált ösvény vezet a malomtól jobbr* balra de mi aloc haladunk végig as éj leplétől takartan, melyet a környék lakói igen rettegnek követni.
A sürü feoyves szivéig nyomal ez! L.AÍ oldalt tövises bozótoktól ssegélynTe, ™°\'yek a járást gátolják. Itt ott egj fj. ktreest jslöli »> iráayt, mely féayw faj.

conyitéka anu.k, hu^y itt már jártak
Kgyszerre egy magas k«^LZÍkU elől átjuk magunkat, m-lv utunk elé aka* dályt líuzik gíirditeni, do ba óvatostn
izsgilgatjuk, ha szépen alhajtoga\'juk vad ,Sem fű • m f*tu csakhamar egy sriklarepedési lelünk, melyen egy ember y kissé k<^nyotmeilenül ugyan, de még beljebb hatolhat. így folytatva utunkat néhány peresig »gy gyönyörű Tölgy katlanba érkeiünk, mely méltán számit ható a természet remekei közé. Buja pázsit szegi s hutz Sloyi térséget melynek sziklafala keriteseséa száz és ssáz hasadék tátong oroszlán torokként a szemlélődő felé. A tár k&zepén lobogó tüs pattog, melyet egy-egy 25 tagú férfitáraaaág v körül kedélyeden tár-alogva, tréfáikoz\'
K»ttó-ketto eKy nyársra tűzött ürut forgat. Mindegyiken borjuszájn ing és bő gatya van, amint megmozdulnak a be-gyes orra csizmán is peng a sarkantyú. Dani tollas kucsmájuk halomra rak ottan bever a földön, mig a közeli nagy cserfa kiálló bütykein kulacsok, töltött puskák és pisstolok himbálódnak. Távolabb a csoporttól farkas kinézesd katyák susy-nyognak lelógatott fej- s fülekkel, mig a dua ÍOb^n felnyergelt paripák kobozolcak te széjjel nagyokat harapva majd * fQ, majd a cserjék lombjaiból.
Eies fttty haa\'tJA meg a levegőt, mely a közeit hasadékok egyikéből jött,
Egy pillanat alatt megváltásik min den. A társaság Ugjsi felagrálnak lekapják a fáról fegyvereiket. A kutyák irtó-sstosan csaholnak, a loyak nyerítve jönnek gazdáik közelébe. Egy pereznyi uQ net . . . mire a uiklarepedések egyikébö! kívehatÓleg ballsuzik a „ki vagy ?*
„Bencre !■ volt a válasz.
Krre mindenki elfoglalj* helyét és nyugodtan várja be a közeledőket, a vén GÖD csol és Örtsike személyében.
■ I-un \'ősét jó estét kivá-
, Kelmédnek is GröncxÖl bátyó, mist iemfg Hódos tisztes kanássánjak 1
.Hol V4o Bencze öoeém, hadd sso->k neki egy okosat ? 1*
,Amott nyofssik ni I"

A öreg kanász nem sokat tétová-t&tt, hanem a mutatóit irány fels vezeié icgő veden ezét.
.Ceiuoí boltozat nvulott b" a sziklák egyikébe, melynek üregét patyulaivá-szon fedte ágy tölti ki ét rajta a mi régi ismerősünk Bos Beacze, most rabló vese r fekszik.*
Amint megpülantjt a közeledőket fal ugrik nyughelyéről és e szavakkal .Kedves örssikétn; egymás nyakába borultak és zokogni keidének.*
„öcsém Bencze itt van akit rám bíztál, de most ne hala lstenkedjetek, nyomunkban vasnak a vármegye em bereü"
.Benőének sem kellett több. azonnal töltött fegyveréhez káp, hasonlót nyom Erzsiké kexébe .s azután hangosan qlkiállitjs, .Rajta fiuk \'.\'
Villany ütésre talpon áll valamennyi, tölt fegyvereitabaaadékokDak irányozv*, melyen a pandúr sereg keményen kezd lövöldözni. A bekéri telt rablócsapat, mily oly irtóz*tosan pusztttá a vidéket, hősiesen védelmezi magit, mig végre egy szálig el nsm buli, elég orágánadva ki él-I5k.t
Benőtt és Orzeik\'eis ott nyugosznak a többi halottak kösö:t egymást átölel L, mintha mo«t :s axl susogná ajkuk: „Vérem « ré\'eddel Egy pa,ukba folyjon. Twi«m s testeddel Efy lirba oy-agodjon !"
KiNITZ LAJOS.
Herczegovluai bözmond&ok.
Ha meg akarsz egy embert ösreerni, nynjt#d neki k«tedet.
A nyulat ép ugy, mint as oroszlánt, talpáról ismerni meg.
Tégy egy emberrel axázszor jót • ogytaer Ae tégy, est sohasem feledi el, arra nem is gondol tabbé.
Ha a szerencsétlenség nem keresi föl az embert, as ember maga jár s sse-enosétleoaég után.
Ha semmi ellenséged nincsen, szül neked az anyád. (Ai ember QDmagának

Jnbb a bölcscsel sírni, mint örülni bolonddal.
Jobb egy jónak engedelmeskedni, iint parancsolni egy roszoak.
Ai embnr keményebb a kőnél, á a tojásnál lágyabb.
Tűz és vis pompásak szolgának, de unnak nem valók.
Tiszta areznak nem szükségei sok ;>.
Minél nagyobb s fej, annál nagyobb fejfájás.
Mindenki gyorsabbnak tartja s sávját szamarát, mint a más lovát.
Álljon itt egyúttal néhány apró történei ke, mely kis vonásokkal, de ép azért elég hűen jellemzi Herczegovi&a regényes népét:
.Templomba mégy? kérdé egyik a másikat.1\' .Éa sohasem megyek oda, bol fizetnek s nem issnak, hanem olyan helyre, bol nem isznak és nem fizetnek.*
,Mit tartasz a mi kádinkról ? (bíró.) „ó a legigazságosabb ember a földön." „Hogy hogy?\' .Mert ő előtte mindegy: akár keresztény, akár török. A keress ténynek sohasem lehet igaza, s töröknek pedig mindég igasa vsn."
„Mikor lehet egy ágitól legjobban félni ?" ,Ha szegény.4 ,S mikor nem szükséges tőle félni?\' .Ha má( meghalt..
.Mit fizetsz évenkint az agának?\' .Csekélységet." ,A mire szüksége van, úgyis elveszi tőlem."
.Kádi, kérdé egyik rájs a bírót: lopott állatot uabad megenni ?■ — „Semmiesetre." — ,Kár, mert est a birkát, melyet néked akartam sjándé-koxoi, loptam* — ,Ai égessen más! A birka csak te rád nézve lopott, nekem pedig ajándék, Csak hagyd itt.*
„Ssoktál-e n pópának óéba a lelked üdvösségéért alamissnit is adni ?* — .Dehogy. Hisjea nem tehetem. Egyik kesémmel áldok, másikkal ssersek, bar madik meg sincsen.\'
,Mi Bsak-égM egy bssirboz ?« — ,Hát egy tór, áruk, stb.* — .Minek? Hirom uszony és egy liba-s késsen Tan a basij.* (T. i. f- lánns.)

A beszédről.
— Aphorizmik. —
Vannak emberek, kikbei szerénység. becaüUtérzés, igazság, haxa.fi»ág felől ifélni annyi, miat vaknak színeket gyarásuí. Ezekben kell keresni okát, hogy néha a legszentebb ügy >s ellenségekre talál.
Némely ember Igen sokat nyer az által, ba beszél : másik alleüben igen sokat veszít.
A becsületérvés és igasságszeretet gyakran ragad el, bogy jólterőak ellen beszéljünk.
Mivrletlen ember mindig és mindenkivel arról beszél, amivel foglalatoskodik, a finom társalkodó arról, ami hallgatóját érdekli, vagy muUitatja,
A "izemteieB «sjj*l beszól, a ke-.ély mintha lóhátra kiabáJoa, a kérkedő önhitt mindig » maga kedves Énjéről csacsog.
Éi nagy világban akar élni, tanai-meg sokat betsélni anélkül, bogy valamit mondjon.
Nemcsak ** tud besiélni, kinek iyelve vaa. Egy 20 éves ifjú i egy 16 évesszép leány egymással szemközt ülnek, egymáshoz nem ssóíoak, s mégis mily lókat b-séinek egymásnak!
A * emberek rendesen arról szeretnek beatélni amijök nincs. Ki szivéről sokat beszél, — gyanús előttem.
Mese egy fásról.
A vén csalán egy rút levélt Küldött a ssép virághoz el, B°irr jA azivét aápvé körfll Fuláakja bos». Mi aerfivel.
Te gyom leheUz, — a rózza mond Nevezőt s«m marid naa(ad : ÉlUd, Tiéd aotát piszok, Mi tetteden is rajt tapad.
Mefretlok, éa — siáxadj tovább... ÁJnok sjomot ne a retWfek. Nyiltsát a jellem fs»TVcre. — Ki oem mdi, taoaJj* m*g ]-

HUSZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

AUGUSZTUS 14-én 1881.
Ivek indokolását é* eií
ser: «eyéDek teljesitendik. Felkérjük "áriió1
astver«gylötet és ipar társulatot e ván bármikoi
■gyü.éa támogatására es az azon való \'éae ur
képvucltetéat-re". A vándorgyulésea való és pedig akkép.bogy „igen* vagy .nem1-
részvételre kiküldött megbízottaik neveit : "»«! lehessen szavalni. 6. §. A szavalás
kérjük H moliételtnyomtatvátiyon,velünk \' \'endazerint fiilállás által történik. Tíz tag
mielőbb k\'jni\'.ai, hogy azok számára azon : fásban beadott iuditváDyam. uévazerinti
va»ut»k igHtuiványaií, melyek vándor- »iavazáa re.idelondí el. 7. §. A köigyti-
gyüiéiünkre dijkedvezméűyt adtak, meg , \'éa jegyzákönyvét a megválasztott jegy-
kÜldbetteÜK. Az egyietí küldöttek külön Iik vezetik ■ az elnök az el.\'adók, a
irásbeii m-gu;zÓ levéllel látandók el. A j«gy»í ét egy 3 tagDÓl álló s kikÜldendÓ
meujiyiben M vándorgyűlést megelÓBÓieg biLeissitfi bizottság irja alá. \'■
f. e. auíu.zLti, hó 19-én e!őértek«let fog _ 60 j^ „inlapoMtiói hucmLÓ
tar-atni. kerjuk. hogy ai egyleU vagy tár Balogh Árpád a Keszthely, uintánulat e <
smati ku.d<i::KK mar B hó 19 éa d. e. le- kitünó Ugj8 e|,y Zak-Eg-rBze-en talált
hstflleg varu.unkb^ erkezz-oek. - A érdekes azinUpo^tói buMtizó: küldőt;
midón UKteieUflljM meghivaauckat ujool be melv valóiainüle? « araiad miaodik
i.métduík, mar-dtunk hazafia, üdvözlet- évtizedében adatot" ki. A p»pir annvira
:■£, a d"ür<-czetu iparua ifjúság ónképzó éa rá.?.?™ lof ü ö - l\'th tó
b.L^g.^ély,-.. egyietéuek elnok.ége. — riljta- Itt "kötJjda- bVt^ölb«Uire: To-Tajekoxas és niih»tartás végett sxükaé- kéntet-s Karuk éa K«nriik ! Bmgc H» g-snek iar:jun. a vánd(jrí*yEllesek Hz«rve zafiak 1 Egéat Európa tzon risent Ig-z setéből és tanácskozási ügyrendjéből a ságot, hogy a ,Nemzeti Nyelv\' paliéra követkeií pontokat közölni. A) A szerve- sása minden Polgári tekéméiben a Nem \' «st. 3) A váDdorgyÖiésre meghívott szak-\'sei Oltárján iegelsó helyei érdimtljan ; testületek kétféle képviselői küldhetnek tulajdon tetteivel eléggé meg bitonyítja.

eviri munkiaokr kielégitflk-c? h. II. A UnuüMokr Ivére "» ipurtor r iii:éíkKdó«e. mclv :noí uiindüu öoá
n»lko*ó inléikedé»
, toikep pó\'Undók
kÍ ) H
ijogoak ltótelek
*llapiitau
e? b) Elég
L .örvény 41. §-»»«* ai « krdése, mdlv a unouutok leivéteiél bálvossa? Nem vglna o azükségea, hogy a tsn-inci fel é e\'é;iél valamely köu közbenjárjua ? c\'i A Unszerzódés felből tásÁí tárgyazó törvényéé intézkedések ki-iet\'iLúk-e; ha oem, mikép egéatitendők k.?d)A tauidő befejeztével az ip-roí
Ki~xrj|gáltatacdó bizonyítvány elégséges e, ava^y tcükBégei-e. hogy a :*nidö befejeztével a tanoncr képeaaége mii közegnek \\ée mely közegnek) kozbenjóuével igaxi>l-
g) ha igen, k
j g
terjedjen ki ae i ké
g jj
i£»zoLe? — & gyakorlati képeuégre, &z elméleü Uuulminyokrfc, — T*?í mind ke\'.-.ire? ej Sxük«ége8-e a :örvényuen a Unidú tarUmiri oézve ÍDíéikedni, avagy hagyi»aék-e ar fenő jövőre is s munkaadó et a. tanuDci közt léteaiteodi megalikpO\' dáínak? — 81 E határozatok érvéaywi-tetiaak módja. 9) A legko.alebbi vándor-pyiiléa idejének éj helyének míghatiro ZÁP.B. éi megáiLpiiáia aarmk, hogy * leg-küzeiíibbi viudurgyíilóíiel egy a temben r-adeztessék e munkskíalliláa » ? 10\', J*vKBÍat, & eiékeatehérvári vándorgyűlésen megállapított .botegeögéJyezéai Btex-v-zel" módosítására nétve. i 11 Netaláni
siiUf.lyíierüeo bejeién lelt Er.
ndítváavok.
pontoxatok mindegyikére nézve álta\'unk

éa pfdig uavasó és tanic*kozó képviselő ket. Á navaráaban cí<k a twtfUetak jogg-1 f-)lruháx»tt küldöttek Yehelnok réazi. A taoáoikosásbnn minden kiküldött ée meghatalmazott réni vehet 4) A van dorgytiléaen képviselt egyletek aaavaut juga a köv tkésőkben állapittatik meg minden meghívott iparos ifjutági egyle három, minden meghívott ipartársnlat iparegyesíllet vagy iparo* kör két, minden m-ghivutt sikktöstület vagy hatóság egy acav»zó tigoi. küldhet ki. B) A tanács koráéi ügyrend. 1. §. A vándorgyűlés iözfelkiálltáaml avagy íölálláa atjs rasat által eloököt, 2 alelnököt, egv háx-jagyot s négy jegyiöt válaazt. 2. ij- Ai ilnok nyitja meg, vezeti és tárja be _• Üléat, Ügyel a rend fönntartására, megái-iapítja és f ól teszi a szavazás alá bocsa-tan dó kérdéseket s kimondja a határasatokat. Ha valamely Bzónok figyelmeztetés d&ciáraeitér a szőnyegen levő" tárgytól, oiy kifejezésekkel él, melyek a gyűlés méitóaigával meg aem egyeznek, tlnök megvonhatja tóié a szót. 3. §. Ugyanazon tárgyhoz minden tag a föl-jegyié* Borrendje izerint és ci^k egyszer iE6!hat, még pedig egy negyt\' oráuál Qem tovább, ha csak a gyűlés által föi nem jogoíittatik. Az e\'iadüt mmdenKur megilleti a zárató; asonkivü! pedig csuk id felvilágoaitáaadásK védett bxóiha: a u folyamában. Az inditv&uyozíkat ia giííeti a zársi<J. 4. §. Barmikor B«it kérhet: a) ki a napirendre foréat lodi\'.vá-nyozni; b) ki a személye* ügyben válaszolni akar; c) ki a vita bereketstéeét in-ditványotza. Ily ÍDditváay fölött, b* a»t ignlább 10 tag folállás álul pártolja, a
köigy&lés Ital BZavaz, , akkor
léikül és ftionoii fölállá* ha az indilvauy dfugadta már csak az elíndó élhet rövid \\i eluók a vitatkozás klktt tó.hat Ő. §. A vita berekez-kérdés Bzavaxásra tűzetik ki

Valóban Nagyaigtok »»en Kéme* gyének Karjai «sen Igaaságnak oly íédelmeafijök, h.tgj acoak i«irá»ára
jyenUm. - - Vegyék tehát nagyiig-tok íg»i J£mb«ri azivemtül eredett bu-Uosásomat jó oévan. — Él távozik a Társaság, de fai marad az emlék, u\' mely örukős háladatoMággal köti le axu; ikéntetea Uraságtok eránt. — Éltesse . Felséges Ur Isten ezen Tek. Nemes Hegyének Tagjait, Hazánknak vérre) tt Alkotmányának tel tartására, dnk pallérozására, as uent Igazságnak kiszolgáiiktátára. Erek után mély aláxhtoaságga! Nagy Kegyel rnetekb-a tn magamat. — A\' Tskénl-tes
„ nak éa Rendeknek, Borovicsépyi
L»jos, Sziujátaxű és Czédula hordó.
— A cMidók népessége Európib*n. tikaí adatok uinn. egy zaidó eiik
n^ elorözágbao 7 más valiaau iakósrn
AuJiria Magyarországban 22 r--, Orosr-aan 42 re. Hollandiában 5a-M. Tórökor»zágLmn C4 re. Nóme:or-zágb*.j 105-re, BelginmbAn 333 ra, O.***on\'.ie-
li«b-c 466T*, Nitvékában 466 ra, ÜL-niábac 466 ra, Svájcsbaa 595-re. L-n-izágol kivévt; tehát Auntria Ma-jingban van a legtöbb uidó.
Ü/letl
, 1=61.
IdSjir\'á.uBk rnolíö i :6 melíy mit, csak * hét kjíepéo nrtlir kitér-téhen kiadói e.jnk. mc iriraz*ág által nxgyo?. károsító t: kukol ínynek kisaáinitbatlán hastnira vált
Ozletttnkben aiiUrd hai^ulat jut..« Téojre. A» Amcrikiboi beírkfíŐ k^dree. »r»ti»i tudóíitáaok nem hibiizák el hat*« coatinentQnk föptamira ; is mitilhosy or«iá(riuikb»ii i» ogyrf nÖTek\'-dik a m*gg fi és. miként lerméíflnk iiam ftle! meg vá tatainknak L<Ttn**s«U;s kifolvása a heh z*
y sikk
det j
mpout* piaciunkra ktrü
i ha »njia ji még m-ndig
[ in iránt* a han-n értő* ti eiőbbi
Árp» iránt *l««k a vétalkedv es el*6-
reii\'ia üxiuCsigek. tu aágo* maga* Irakon kel
nek el
L\'j ulbu kesiletok hiiQTi m^tí mif
aittak még
Kukorlczat.au c»gy élenkiég ar.il(ott;
irai ar elCbbenyick. —
iial> iránt U.sankíDt i»m.-- elcnjí«iik * a jú haocali\'.: árak hauyatlú fő.ben T*nosk.
BQX« Jü.50 —11 M Rozi 7 50 — 8 bU
Arja 850-10. Z*l- 6 6U Kiikoricxa 6?j-
7 .")ü. Cinquiulta 7,25-7.75 Rt\'pcie IS 50 —
li"S Bab Jtttir . 7.7")—8 25. K B.
B.ÍTOfiFI L.U08-

Rendkívüli előnyös kedvezmény
a.
„ZALAI KÖZLÖN
előfizetői és mankat&rs&i námára.
tömeges megrendelést
Sikerült cixy\'tk hírneves intézetből
eszközölni
RUDOLF föherczeg 8 tróuörökö*, ugy neje 8TB?ANIA berczegaaazoay gyönyörűen sikerüli oiajfeatéknyomatu aicz-képeibó\'I. kiilöD-külön, 52 cm. hosszúság, 46 cm. KzeleH.se>;ü dúsan aranyozott keretben, mely minden szoba vagy terén; mélió diszcül
. e^j. ütt Tévn 5 f\'rr.
A „Zalai Közlöny előfizetői én munkatársainak c-iak 3 fri. B.:rmentes küldése ezeu felül őö kr. Tehát összenen & két kep
3 forint 5O krajezár
bekül-
Utánvétellel nem küldetik, cs&k a pt^nz ele
Úésévei eszközöl beto.
Megjegyezzük még, hojry uj negyedéves előfizetőinfent\'k a
lapot 3 hónapon át a fcéL fentjelzetc képpel együtt helybt-a
:"> írtért, vidékre 5 frt 50 Úrért küldjük, mire nézve szives
megrendelést kértink. Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF W.,rter«*edfc.
állapot magtolót, te
földwint hax,s.óp terttel ^agy-Kanlzsan és
QSY SZ6p 32Ö11Ő BZt győrgy-
Vftri hegyen eladandó. Kö- zelebbet Nentvich Gyalá
csodaazerü készumónye
álul, melyik az ftlgyenglllt te*tack fiatal ert-jét
tŐF 10. 8Z. 3^8 S- 3
OOOOOOOOOOOOOO
Kiívn ujegbsciülhelUn en\',. íi tnji;ue. sk rftTid idő alatt macáknak cgj világ; hir-*TBt Kerestek ; uek a Uge:Sk<>!5bb orroii tküiteívek áiu! jelenleg tiaataálta\'a&k e* melegen *jiultit»ik. — _Kgy kimerilí ludomi-. értekeié* e V6\\r,U AO kr. levelbíI76f«k-
lötóltetik 361 2—9.

HIRDETÉSEK.


Zaiamegvében fekvá aleó-EÁgorhidai puaiiinak, illetSleg erűinek kötos biriukotai által adott meghatalmazágnál fogva a helysiiaéu vépbe viend\'j oíiLily i illetőleg felosztásra aézv« tár^yalúi idóhaUrul í. é. augusitun 29 ik és 30*ik napjait lütöm ki. oly meghagyaasal,bo^y as oexúlyra jugositott miodeo birtokos igatuló nkmánysiTal együtt megje)puDÍ sunyival ii inkább kötelességének Urtsa, mivel a kiadott írásbeli lekóteleié* értelmo ueriat egyedül a mety--len6 felek vannak jítgoBUva nemcsak a fel OBI ti* i kulca, uanem *i osciály megáiapiiáaára cétve is határotoi, molj ellen orvoslást oak reod e« per utján lehet igénvbe vooní.
" Kelt Gutorfoldön július 29-én 1881.
352 a—3.)
uprloz
A társas polu;. és kere^k.tanodában
(előbb HAMPEL ANTAL) Budapwt, nagy korona utcza 13. szám.
a legközelebbi tanév szeptember hó 1-én veszi kezdetét, a
beiratasok augusztus 25-én kezdődnek. Növendékek teljes
ellátás és felügyeletre is felvétetnek. Az egyéves önkéntesi
tanfolyamban felvétetnek még a társulatnál.
347 3-1 A tanod* tulajdonosai:
GEOSZ GYULA. PSASSEK JÓZSEF, igazgató.

p
RUGÓ-MANOMETER
Hivatalos elöirat után 20—30 forintig, ai-i
Kfgibb m.nomolerek kicaerélé.e é. kij.vili.. «i.k8iölh-ií:
HELFY B.-nél V-Kulzsin, Belus J.gfógs-szeníra mellett
Fisoiuu CIÍIÍOII kri.tilv-.itmOr.i;. cipeli í" \'\'"
r álul). 8*i
Pályázat.
Méltóságos Tolnai gróf Festetics Tasziló ur taranyi uradalmához tartozó Zsitfai majorban megürült tanitói állásra pályázat hirdettetik. — E tanitói állás javadalmazása évi 400 frt fizetés, szabad lakás és 4 öl tűzifa.
Ezen állásra pályázhat minden állami
tanitóképezdét végzett tanító. A zongora
oktatás és német nyelvben jártasak előny
ben részesülnek. — Pályázni kivánók kel-
iőleg felszerelt folyamodványaikat folyó évi
augusztus 28-ig bezárólag alulirott uradalmi
tisztséghez Taranyba (posta helyben) Somogy
megye beterjesztem szíveskedjenek.
360 i-8 AZ URADALMI TISZTSÉG.

>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOGO(
A hahoti bérlet
megszűnte következtében eladandó 350 darab hizotl ürD, 32 darab tenyész kos, 280 darab tenyész anya birka, 110 darab tnkló, 180 darab barany éi 55 darab gulyi marha másfél évestói 5 évesig.
, eszközök
és pedig:
szeptember
BzenkivQl mindennemű gazdasági gépek és egy gőz cséplőgép.
Mindezekre két árverés is fog tartatni, az elsú f. évi szeptember 4-én, a második 11-én délután 2 órakora fakosi majorban.
Hahót, (u p. Gelse) aug. $. 1881.
357 1—3 * 8ZENTMIHALYI REZSÓ
! jóuág-bérlő.
w _ ! Messzelátő! ^
Legnjabb optikai zseb-eszköz utazóknak, hegy- és falusi lakósoknak stb.
Mntat 3—4 óra távolságra tisztán és
kivehetően !
Ezen njonan feltalált measzelátó 2 optikai lenese-uvegbol áll, mely minden tetszésezerinti botra stb. megerósithetó ét sokkal nagyobb hatással bir mint a tábori távcsövei, aiért is ezek általános tetszésben részesülnek ét mindenkinek legjobban ajánlhatók ia. flV Dobozzal, hogy zsebbe dugható legyen, 1 frt 25 kr., finomabbak 1 frt 75 kr., kiraló finomak nagyobb leoausuvegekkel 2 frt 50 kr. (IaméteU-dók gyíriáron) Szétküldések a pénz elóleges beküldésevagy utánvétellel euközíltetnek.
i Kapható egyedül csak: 359 1-&
! K1NGL és BAÜMANN-nál
i Bécs, L TegetthoffstraMe Nr. 3.

nyomatott i kiadó tulajdonos Wajditó József gyorjaajtóján.

NAGY-KANIZSA, 1881. augusztus 18-án.

sz&m

Huszadik évtolvani.HIRDETÉSEI
8 haaibot petitsorbia 7, KisoáizOT ü s miodaa totibbi sorcrt 5 kr.
KYILTTÉRBEN lOKtnkíTit 10 tr*rt Tétetnek Tel. Kincstári ilietók mindi-n egyes hirde-útért so kr. ázeteadö.

ZALAI lOZLOn.

A lap nellemi rétxH illető kf-zlemé-
njek t
Lovagi részét illetú közlemények pedig a kiidbboz bénneutve
intczendők : N A fi Y KANIZSA
iktói f»pi diainak el

Kr^-Kanizsaváros helyhatóságinak, .nagy-kanizsai Önk. tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank", „nagy-kaaizsai takarékpénztár■, a ,«alamegyei általános tanítótestület*, a nagy-kanixsai kisded-oe velő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti ftosegélyzó Következet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külvalusztmanya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
HetenkiDt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleoő vegyes tartalmú lap.


sitó intézet burjánjából nem eszkö igazolta, hogy telephon Ős-zeköt\'etés árverező csarnok
zölheti. létesítésére a miuisztenaiotól eng-\' leg az alaKÍtandó
délyt kapott. Végül megjegyzi a nn j magának tartani
A iflcoltól Intéiméuyről.
II.
Lehetetlen, hogy el ne szomorodjék az ember azon rendkívüli közöny felett, mely tagadhatlaaul kiséri a tűzoltói intézményt akkor, ha az Ön k é o t e s. Sokan és sokat köreteinek tÓIfu, pedig ezt nem volna szabad tenni, mert önkéntes. Van ngyan valami a dologban, hogyha már egyszer beléptek, erkölcsi kötelességük hatékonyan és Önfeláldozással működni, igaz, de ne feledjük egy perczrc sem, hogy a működök testületi egyesülésé ben szabály van, mely a reodft alkotja s ennek következtében felületesen nem működhetnek. Az Önként vállalt erkölcsi kényszer mellett meg van a szabályzat kérlelhetlen szigora, melynek önérzetese Q hódolnak, az ellenszegülök úgyis felmentetnek, sót kizáratnak.
Ebből folyólag a közönség részéről nem lehet installálni az intézményt, vagy annak bármily rangú tagját, még akkor sem, tu látszólag „nem fogta volna fel kellő erélylye! a dolgot", mint azt a t. czikkiró ur fele mii té.
Nem a .kellő erély* hiánya tűnt ott fel, hanem a körülmények okozták a látszol agossáftot.
A tűz délben ütött ki, a működő tűzoltót ebédezés helyett a for-rúságban mükMtek, emberi erón felül tenni lehetetlenség volt. A tikkasztó hőségben számosan elaléltak, egynek a tűzben füle is elégett, másiknak keze feje égett el sat. Miért? mert ,kellő erély"-t nem fejtettek ki?i £ tények magok oly czáfui&tot nynjtanak, hogy az én szavam méltán feleslegessé válik.
Panaszt eme! czikkiró ar, hogy intelligens elem hiányzik.
Váljon ez a tűzoltóság hibija ? Legyen szíves a czikkiró belépni s hiszem számosan követni fogják nemes példáját. A ,lel kesfl Itség-n e k\' kívülről kell befelé hatni,

mert belülről mir a „kötelesség* nyilatkozik. Ne rárjnnk még kétoldalú ténykedést is azoktól, kik kö telezettségüket hivon és od.adissal teljesitik.
Ami a szerelvények hiányát, vagy hiányosságát illetik, annak sem maga az egyesület oka, mert még mindig aem rendelkezik oly vagyonnal, oly jövedelemmel, hogy a t. czikkiró nr álul feltüntetett hiányosságok megszüutethetők lennének.
Egyébként a legfubb hiba a vízhiányban rejlett. Városunkbm le-W ugyan több kútról gondoskodni, azonban nagy s gyorsan \'erjed<5 tüzeseteknél bármennyi közeli kut is kevés lenne. Legcélszerűbbnek mn Ütközik itt az az óvintézkedés mely külföldön némely helyen divatkozik főleg ott. hol a vízhiány szembnü nóen érezheti.
Van tudniillik a tűzoltóság kebelében ifjak ból szerv?zett segédcsa pit, melynek nincs egyéb feladata vizhordásoál. Egyesek könnyen szaladnak minden akadályra keresz tül hatnak, mí» » layb&ni szallitá-* nehézkes és gyakran felette sok idót vesz igénybe, pedig a tdz gyorsan terjed, tehát a gyorsasig a fŐ-főkel-lék, ez pedig ilyenkor az emberi érő helyes alkalmazása által érhető cl. Wartenbergben agyaois pléh dobozok használtatnak, melyet az ifjak hátakon hordanak ; reg.ük csak figyelembe, ha például 200 »U pnttonoa ifjú hangya szorgalommal hordja a vizet csak 20 25 liternyi tartalommal is, mily óriási mentés eszközölhető a kellő helyen, mig sok szór a lajton hordott vizet újból vedrekben kell tovább hordani, hová a kocsi nem hatolhat be különféle\' akadály miatt.
De egy másik előnye is van ennek, miután nemcsak a tűzoltásra kell tüzeseteknél a TÍZ hanem ma guknak a rendszeresen müködú tűzoltóknak is felfrissülésére ok retet le-

nül szükséges, hogy szabályszerű működésükben nemcsak felfrissülést nyerjenek a friss viznyerés ál tal, hanem gyorsan alkalmazhassák is. Ügy egy szikra tüzet eloltva gyorsaság által s kellő tapintattal kevés vízzel is lehet mig a nagy tüzet már sok vízzel is leh teMen.
További nem szabad tévesztenünk szem elől azon állítással szemben a tűzoltói intézmény Qdvös .oltát, hogy ott vannak a biztosító intézetek, biztosítsa mindenki vagyonát, cem kell tűzoltó.
Ohó ! A tűzoltói intézmény ma gas feladatát nemcsak abban oldja meg. hogy a tüzet elfojtja, hanem bog; ment életet és vagyont. Sze
fó-bizto
riotem inkább az életmentés feladat, ezt p^dig semmiféle
zölheti.
A kanizsai tűzesetnél is hét ház biztosítva volt, a néhány száz forintot kifi/A\'tik, de egy helyen a megmeotett gyermekedet, ha Vnn-égnek, buon a szülőinek nem kárpótolja senki.
Végül bitor vagyok még felemlíteni azt a több oldalról hallott sajátságos gunyolóda-t: hogy a tűz ol\'ói intézmény csak parádé !
Nemes barátja az erénynek! tudja-e mit mond szája, érzi-é szive? bizon-bizon csak a levegőben be-zéi és sötét érzelmet árul el, melyet nem az én gyenge szavam oszlat el, hanem az idö, a tapasztalat és a felebaráti szeretet hajnalhasadása
Hit csak türelem!
BÁTORFI.
- Miniszteri rendelet a telephon ügyebwi A közmunka- és közlekedésügyi minisztériumnak tudomására jutott, hogy több helypn kísérletek tétetnek telephon-o^zeköt-tetések letöltésére, sőt arról is értesült, hogy töbli városi tőrvényha tóság ilyen Összeköttetés létesítésére


nevezett mi-[tudná, vájjon az előtte fekvő tárgy ileg figyrl mez- Ön kénytelen vagy biróiiag adaiik-e
ijtesen vagy birtnlag ki volt annak tulajdonosa. Ma
el, s
sodszor több árverés fog tartatni az épitend\'t árverési csarnokban, ini &1-
engedélyt is adott. A niszteriara körrendeletileg figv t<:ti a törvényhatóságokat, hogy a közhasználatra szánt telephon összeköttetések létesítése és üzlete állam!
jognak van fSntartva, tehit ilyeuek j lal megakadályoztitik, hogy a tunda csakis miniszteri engedély mellett lé valainennrinél tömegesen lépjen fel
Harmad<zor az elárverezendő áruk már jóival a/, árverés napja előtt a becsár ki ételével közszemlére lesznek kiál
te-ithetofc. Ily vállalatra a fővárosban a minisztérium már ado\'t is engedély: s ugyanakkor az illető vál-
laikozóknak elsőbbségi jogot adottjlilva s az árverező carnok igazga-arra. hogy az ország nagyobb vá- tósága fog róla goudo-k-odni h .gy rosaibar. telephon ■ összeköttetéseket az árverések napja és tárgya ideje létesíthessenek. A minisztérium trhát | korán a nagy közönség tudomásán a ioi-tebbiek alapján fölhívja a tör jju^on. N,gyed5zer az áiucsarnok he-vényhatóság.ikat. hogy telephon Xz-. lyiség.sben magától érth-\'öleg a c<ar-szeköttetések létesítése iránt mind-\'nok igazgatósági lesz az ur. s f"g addig tárgyalásokba ne bocsukoz/.a \' m.\'tdot találni hogy a rendetlenkedik, nak, mig az illető vállalkozó etige- zavarg.\'.k és pre«s7.iót gyakorolni aka-d-\'Iy okmányának elómulatásávai nera rók stb kiaasiuas^anak. Végű az
igazgatósága eset-rédegylet fenn fogja a jog..t. hogy az
vezett minisztérium, bugy egyeí la | árverésekb n 6 is tényleg résztvehes kasokban, épületekben, gyártelepeken \' sen, s az olyan árakat, melyek az és ttzletuelyi-égekben vagy ngyau-\' első árverésnél c-ak potom áron vol azon birtokos tulajdonit képező ép3 ninak eladhatók, megvehesse 6 maga,
hogy adandó alkalommal a voít tu lajdonos érdekében kedvezőbb ár mellett adha<m el. Ekként tervezik a felállítandó árverező csarnokot, a mig nálunk tervezgetnek, irnak addig Ausztriában mindt-n szüszapnritás nélküi munkához látnak; s mint bé esi lapokban olvassuk, az osztrák ke-
íetcsoportokban saját haszn: latra szánt telephon-összeköttetések létesítésére, amennyiben az ezek előállítására szükséges huzal-vezetékek idegen birtok terül etek re nem mennek át és utczákat vagy nyilvános tereket nem érintenek, engedély kieszközléae nem szükséges. A föntebbickről szóin miniszteri rendelet, tndomás é-i ahhoz
ló alkalmazkodás végett gnuknak is megküld-tett.
Az árverezéseknél előfor dulÓ Viuzaélések megszüntetésére i
eskedelmi miniszter a nap-^kbin már hatosa kész törvényjavaslatot mntaiott be véler ényadás végett « kereskedelmi és iparkamrákoak Baz árverező csarnokok felállításáról és kezeléséről.\' A törvényjavaslat 30 j ban tartal-
fővárosi sajtóban élénk mozgalom in
mazza azon határozmánvokat. melyek
meghatározott területeken árverező csarnokok állíttatnak fel. mely ntób-biak a kizárólagosság jogát a megal ■
dúlt meg. Tervezik egy árverező szerint az árverezés ügye szabályo-csarnok felállítását, melyben először zandó. az árverések mindenkinek lost ü/elmeiket szabidon eszköz!ő könnyen megközelíthetó" pontokoD kon árvereló bandák kiszoritáia czéljábói |czeotráltitnak; a forgalom előniozdit- jelenlegi árverési eljárás meg-1 tátik stb. s mely czélból bizonyom változUtása végeti együtt fognának Urtatni a bírói é> az önkénytes ár-
verések, a nélkül, hogy a közönségT ARCZ A.
Ai életbői.
Siobijok u^ndas, elhagyott,
Elsült a ked*, el hűtWoai, Mott minden oly borii, koraolj.
V.gyaÍMt hiábi kírdfuk, Teit\'«r te»t\'*(Cek nem fele! ;
U(7 »rt>orult a TÍJ \' *b«l\'
KCnjbcn TlgJOf fo! uó ht-lyett ; Bál Heljtelült tijó U-lioy, Nem lra.nk, BÍ dalt **hel —
N>n> it»«rik, de ít, uj»c, S*ÍTdk ■TOftlina uiaci Mhol; JiiOAk karecre, huiUlin, NtDcatD ki TOOS, ni orTotol. .
el, — rélik lovibb — OU lMSnek, ott * iok kfisStt; Ep*dv* Bésack BMrtwsét, BiiU süsd, cMk kir w jött!
Turibb; WTibb, no-i*ídb» el, Fat»*k, kimdni ilulok. »A piák, anyánk hol, meri TU? Jó bácsi, ■* 1 t*41j»U>k:<
E*J Biilj .oh»j felel nekik;
M*r».ijátok; jobb itt » h.-ly. —
E&C*4»«k Bk, i bár i»«p » ami,
K5k ko« k )
AhidjUok k
ÜJJ
kién--
HUB1 *inii
Aojitok uu, n
A ttrbk >«állt xtjkUikirt
HAJQATÓ SlKDOR

KnráesonyéJ
— 1S4B —
Ki volna képe* leírói, svagy meg értelmezni ason magdistoa é* mél< érzett melyet a K»rácsonyest my^hoai jeltntí íégével t a Karáciuajéj titkol b rxalmi vai keb\'ünkbeu «löidéi ?
Hm a KiricaoD ÖrómOnc-pe ai
megvaltijj «: a natarelh\' Jéia* izülete é nek évíordalójit ÜDoepli!
Mily ▼tgygyal é* míoö rsméuynye \'irják as apró gyermekek a Kurictoay eatéc, melyen a jónak ajíndéko1, a roMoak ob-o Tirgác«ot hol a kis Jéanaka
A babonái pV mensji ittos bitet a K^ráo«ODejb-K, ni -Ivea tEeHDt-; m lovak ét aiarv*amarb«k Íi meg«ró!»\'nak
— •nem egj- bab-iűft* "nibor ltjite mar
bőgj a Lucsa D*pjin Itéaiíteoi kexde:\'.
- KoriiuODjeatére be-egi«tt aiáket ei
itte éjféli miaére ■ arra Ült, hogy as
ördögökéi mefiatbaaaa.
Karácaoaj djje) a\'»xDÍ pedig Tálé .»go« iatADkwértéaoek tartják, • arról, ki •Bt tc*»i, ast jÖTendoiik, fao^y ha as ördög el nem TIUÍ, hát a ÍVkawk essik mttg W*KJ ▼»l*bol hsaira ijed
Di ki Tolat képet ajt a térna bital
miod eUuLmlálni, ast a i»rBt érzelmet,
t • ti ikot Yootalmat megéri el mosói,
e!y » embert asoa nép Ünnephez
ka í!
As éa élelemben i« TOII egj Kari-c<K>néj. TagyU K*rictOD éjjnli at.sia, e\'jre még ma i« bor»*lomm*\' gondolok M*a!
Perct.l Uórics honrédtáb >raok a edhui euU utia, melyet 1848-ik éri vuaber hó 8 4a Stájworuif bu rirott,

-h*ds-regét a Huraköibj: v Mulűiritól -gé*x Alaó-L-ndvaig a Mara vonulin véd-Imi állia: fo^loit- Ennek ■■({jik fú oka a bokó7e\'k«*«U e«öi id » a Muráaak °*py mérvb ai »nir*d*í volt s kQlrtnöaea azon körüm*ny, hogy Mura-Sierdfchely m-ü;u soh hidat Mur.in 1848 szeptember hó 11-éo G, ik J 4QO m, DeniZi\'íör^rgi ^rongy azon okból .iho^y Jciajtci vad nép.\'i Aleó-L-nd"* negrobaojilc, kraboljüt, e v.öéké\' pm iiják, tiluyajiván, a Mu- ÍD Bgv\'il •j;y illú htd ae volt, metyeo it asQkaég Ktéb a gjorsin TÍMiavooulai lehote-- iloa.
Pereiéi liborook 164S, övi dectem
.TlOig Lutenyéa \'ártott f.\'hadiaxál
■41, est aaonb*D »o»* napon Ató-L-end
-ira tette át, mi: bi«oaji; kövelk*s6
•vid rend !ete , A londvni pnatamea\'ei
mlndeo kQ!í,.!dr.Vi érkeic Itvelekot fő
ndizíÁlláíonjr* fog b*kü d-oi. Leód TI
• a 10-éo 1Ö48. P^rcfe! Móric* a. k
ábornok ■ a képvise\'óhii t halaim
Alsó L--Ddváa deciember 19-ig rolt, e oapos pedig egén l Körmocdre ■ torább vonuli; rolt egy igen j«> barátom H ■:• JÍOCM rmréd főhadnagy, ki e napoi baciasoi > ^asaladott hossAm i es aIk alomnál mlékft! nálam hagyott egy tissti kardot, melyet állítása oeriot a fridaai eutábta német tint kssébAt c«ikxrt ki.
Percsel tábornok már ittléte idejében kirendelte as aisó-lendrai tootgó a Mara partján oor üont hasson i s borii;, és német el len-mely Varasáról éa Fri«daaból mir majdnem O*4*B Marakost alOsAa-

akadályozza, terhe* volt <■ isolgiiat élet veu;!>lyel is járt.
É\'- főhadnagy voltam as<^o nemi-őíNégoél, mivé 18-48 ■!»! »«eptemb-r 8-áD Alsó Lodván lelten m?gvá!atzt<-s, PcrcZdl tábo\'DOk klib-li parnactána hogy a roara-iji-ntmár:oij} komp • Murin niaülyen lessék Tégrt>h<tj\'.Ati«* H reám biiatott: nehéz feladat volt ei. m-rt az emiitett komp » Murán Ho 11* é* Mura Sí. M.rtoc kftit volt. B>LÍ»a ■ u eseo iuoé\' oafi Kkpcxa falok v<*nd ajka !sko«ai p«dig a horvát éa atáj-r kérnek által taos U^ lévén, jobb*n haltak a némehex, mint a magy*rokh\'>s. inioek oka abbao rejlett, hogy asokhos. illstve a horrá-iokhox ét •tájerokbox «oro»x«d-\'i(rbni I vén, coekkel aapookéut kí>sleked»Í&k kellett ■ igy a jó viaxoDyt n-m akarták fnlbon\'tDJ. Arcéban »semé!y<M bátorsá g erélyes fellépjem • a hely ismereti folytán mégi* sikerűit a kompot el»ü1y<wi-trtnem, dacsára aonak, hogy a mars-kősi partról átlídörŐ ellenség golyói csak u»T fQtyöUek t-jöuk kora).
A kri\'jovecsí csónak — átjárianál r.rtij kivüólag osak aj én embereim vol-Lak feláJlitva, kiket naposként m«gasem-;éltem éa tsUkség eaetéo u éjt ia köatak tültém ; piripáo imkUm tsemlére kimeeni megtörtént, hogy midőn a Ifura p*rl-jáa negérkésiem, a talaó partrM, mely ■tokkal magasabb volt ai inn^mőné1, « llenaég golyó sáporral fogadott ■ paripámat w megsebeca kitéve roltam annak, hogy egy ellensége* golyó engem ia ötfkre e^némít.
A»oóban oonÍDnirosásiiiik nem •&-
.áig tarthatott, QMrt as ellenség a mura-
.osi parton aaposkéat nagyobb avámbaa
ekiat m«f ■ k*a«i vaka«r6 kk

át a Murid apró lélekvewitAkben ■ b-Va\' landolták a asonmed f-hakat • a föld mire* népet as arak eliaa bujtógattik ■ minden áron igyekeztek a«t a magyar ÜKytSl eüdegnnileni.
N\'hopv teij".- ^laé-Lendva várói HZ ellenség váratlan íregiz\'Uúáoak. ki foazaeának, vagr kegyetieDkedé«éDek kitéve legyen, ■" virt.i kftzóniége 1848 >k évi dttdemb-r hó 24 éa délelótt gy&léat turtoit ■ ebben h«tiros«tt4 15a. hogy s Percsel tábornok ál\'ai L-tényén hátra-jroU Sx-kulicx daudárparanoanokhos fntár m«ne*steaaék még az nap ét íelké-rewók, bogy d^odiráral Alaó-Lendrára vonalján, enoek, ngj" ridékének megve-d«M tekintetéből.
A gyűlésen K. Béla nemsetAri asá-itd<M or inditvinya folyiio engem ért t aserencse, bogy osen, a rároa egé»a jövőjére kib*tó fontot ügy be o én bisat-!•>!■ meg a határozat értelmében *ljárni.
II; diosMg é-t tebit enfretn 21 evm koromb*>D; Alsó-LnndT* vároa kö KÖB»«g« telje* bisalmát helyesé belém, ■ esea diCsd*4g nagyra becaüh bit*lom ■ ai ebi igssi forró ssarelen nrse\'ébes. — nert ekkor ifjúkoron; botfon^fyedík írében u első, igmsi forró aaere\'flni I4ag iársl sserettem egy gyönyörö ki* b.ro» í-éoyt — nem riadtam viaass aemmifÁie reMéi;t41, habár as életembe kertit olas )•
As Ügy nagyon sietős *olt, mwrt tp köcben oly hírek étk*st*k, boer iseknlic- dandár* al d-czemb-r 24 én *gjr is « f^Bti gyQiés napjáa, aái bír isarint Karáeaonnap reggelén m^gy it Ntgy-Kaaistára ■ innét torább ■ ennek fulytAs mámomn » Mányfof*t L-adra


ATOOBZTOT lft-á^ J«8i.
HU8ZADIK fcVTOLYAM
kotandó törvény mérve szerint élvezik, ugy, hogy egy helyt, a hol árverező csarnok már van, másikai nem szabad állítani, s melyekben ingó holmik nyilvános árverése, te kintet nélkül arra, hogy Önkénytesen Tagy kényszer atján történik-e eszkozleodó. A törvényszéki árverések csak bizonyos esetekben tartatnak e csarnokéiban, a miről külön törvény iniézkedík. Tűzveszélyes tárgyak, értékpapírok és élő állatok ki\' vannak zárva az árverező csarnokokból. A c=arnokban árverés kényt,zerétól felmente.nek a termelés helyén levő mezei és gazdasági termények, az er-
visái-f. e.
aíp magsaótai, a taractkloXaek
aek, a raktárok a l«4kt*ÍtA „Hákocsy\'-t
\' i akaró é)}«a
órák*
«a»BU me«ayitutik és as nap d. a. &
sés kost r«*POg be a vowt a vér*a virtJ órakor airaük 2. iWépti jssryek i fnsy,
—\' —mieyekkeL_A ktoSasés;, m«ly|dii mellett * vasár napjáig s^titkirí ki-
j pjg
vatalbaa válthatok, a vásér
apvutáraál kaphatok. 3.
liló é tikél l

Kőrttknik •• .láirl..

KUllitffil ,46 4tr»kÍM» ki.
oikértl, 2lUQ
kuio« wikdJKSf fenb S in* «So, üm-
«M 119 djEK
T.k»#&* ■■•Krantatt u»jí«-
,*.iU mi«IUg4r«, el
keíl Umeroi, !«!k» Sp » fSMBiraliu , Ipar-
éa kereskedelmi mhtisaiermm ÜUÍ adomány osoit Sfódartb 10 frankos arán; csakis as arra érdemesített tenyésztők közt osztathatott ki.
és rakódóhe-levö íolyadé-
kok, ingó tárgyak, ha az illető, községben árverező csarnok nincs, továbbá olyan tárgyak, melyeknek odaszálli-tása aránytalanul sok költséget okozna vagy ez által a megromlás veszélyének lennének kitéve, az adóssági, követelések s végre nly jogoknak árverés utján való bérbeadása, melyek ingó tárgyakhoz számitandók. Árverező csar nukok felállítására és fentartására az engedély csak községi\'kuek vagy egyleteknek adatik, egyes személyeknek nem, A forgalmi szabályzat és az illeték-árjegyzék a tartományi hatóságok jóváhagyása elé terjesztendő.
dóben. vagó-; luztaló-lyen levő fa, hordóban
Alkalmunk volt a gasdasági egyesület lótenyésztési ssakosztáíj-inak fárad hatlan készséggel párosult ügy izgalmi, ról iámétól ten meggy Öaodést aheresni, mert mig egyfelől as elvezetett tenyéss-anyag beható megvizsgálásával as önsei len eljárást tanúsította, ugyanakkor jutalom felosztásánál as igazságosság határát betartva, a legnagyobb eiismerés vivta ki, — mintegy ösztönt nyújtva i gazdaközöaségnek, bogy tesjéss illatai nak miséi gondosabb ápolása által a ver-n minél számosabban jelentkez
Jutalmaztatott 13 anyakaocca 46 darab arsoynyal és 11 drb. 3 éves kan csacsiké 34 darab aranynyal.
Fogadja azért a nagy méltóságú m kir. minísstaríam s jatalom adományozásiért a gasda-közönség hálái elismerését, — valamint szinte a jutalom kiosztására! fáradozott Báró Puiheápy Géza bizottság, elnök a küldöttséggel egyetemben tasu-lőtt fáradozásuk\' és ügybazgalmokérl legháUsabb köszüQAtttDk^t.
Zalamegye gazda-közönség a
nevében KOViTS JÁNOS.
lótenyésztési bizottságának I8S1. éri jutalom kiosztásáról.
Helyi hírt*.
— Ma van <5 felsége, apostol
koronás királyunk születésnap ja, es al-\' alomból a axt. Ferenci rendüak tem-
lomában isteni szolgálat fog t*rl*tai. szép nap üdvöalétére nóló veiétoikktti
<st jóvÓ ssámra valáok kényteleQek
alaazlani.
— Tre/ort Ágoston mioiaitor
rílak megyénkben! érkeztéről előbbi számunkban mogem lék estünk, • moai jelmkeijük, bogy a tze-it-iváoi áilomáaoo fSUpán ar fogadta, KgwsiegoO padig Horvátb Károly apát ar. Este fáklyás zes« volt, mely alkalommal Síigeiby ügyvéd ur HzóookoU. Szombaton délelőtt tartotta 6 fic)» program ni bicédét, asnap délb«D bauqaettr, másnap déJbeo p*dg fó is páni disEebéd volt. Egerazcgröl orxcja Zaía-Apáibio, Keettbeiyeo keresstiil »ug. IG-fcü BadapeAtre vissxauiavott.
— Fiumei kedvea v-ndégeink
Zalamegyébcn is kiváló figyelemTI«! üd-
vözöl\'ettek, így C*áktorDyw» éjj«Í érke
zett « 20 I. és. II osztályú kocsikból álló
vonat A fiumeiek nagy csoodeaeD beszél
gettek, részben púdig aludtak a nem is
Jegyzőkönyv,
Mvlv Wv^tet-lt 1881 ík 6r SllfTUKtUS hÓ
13-..n N»gv Kanizsán megurtott dijosz-
tá* alkalmival. A bizottság Báró Pulheiny Géza
elnöklete alatt Iukey Laitiló, Karciag Béla, Derrarics Imre lotenyéiz bizottsági Ugokból Oll-bGyögy CÍ. kir. fOhaduagy, Schw«rz György c». kir. tőállatorvos urakból az állam — Vágner Károly és Fiira t L. állatnrvoB urakból a köztörvény ba\'óság részéről megalakitiatott.
A dijoszUsra megjelent 46 darab aoyakancza szopós csikóval, 26 darab 3 i-ves kanczatnikó éa 1 dnrab 3 éves méa csikó, óeszetteu 115 darab az állalábao l-:Dyésxtésr« alkalmsa é* jutalom kio»z-\'.áara érdemesített lovak számossága mi-ütt * bizottság jóuak iát:* a dijakot meg úsztam és pedig a szopó* csikóval ella-lutt any»kanczÁk resiére 13 darab, a három évt-e kaocza csikók részér* pedig II dijat áiUpittilt rat--;. A díjazás eredménye a mellék\'-lt kimutatásban fogl»l-latik. A dijak kiosztása után a jegyzőkönyv bezáratott és a bizottság által Aláíratott.

ZALAI IÖÍLO-IT.
I gondoltak arra, bogy az utazás esesd* ~ MMiffitilr twlUnaes módon fog j-_ wegft*kif£si7ráL Csáktornyán. — Aanál meglepftbb volt rájnk nésveanem várt tftnteté>. Csáktornya derék baaafiaa lakosságának nem szolgált akadályai a •ötét éjsaaka; fáklyák fé-yénél, zászlók lobogtatásávsj, a magyar aene hangjaival .akarta kifejesni, hogy ssive együtt érés E Fiaméval, hogy ő is azt akarja, mist a magyar királyság minden hazafias ér selma lakosa, bogy Fmme Magyarországhoz tariozcék, melyhez a történelem és a törvények alapján elvilaasihaiatUnnJ tarlo-zik. A riadó éljen már meeazira hallat-■sott a csendes éjssskábtin. Az éljenn*! együtt a fáklyák világa is figyelmessé , tette as érketökit. kik mind kihajoltak a ! kocsik ablakain. Éter torokból hangzott a lelkes éljen és ewiva feléjök s alig gyÖslék viszonozni a testvéri szeretM bő nyilvánításait. Vendégeink sem győzik magasztalni Csáktornya derék lakosainak figyelmét, m«lv valóban mttglep\'.e ókét a i fájlalják, hogy nem időzhettek huzamosabban körüliben, bugy megismerhették voloa egyen kint íi fiket, a kiket Ossseség-ben mindig szivükben fognak viselni. De az idő intett a tovább kellett utazniok Nagy Kaoiti» felé, kísérve a caáklor-nyaiak Assinte sierencsekivánataitól és lelkes éljeneitdt.
- A fiumeiek műit vasárnap reggel utaz\'ak városa okon keresztül és a pályaudvaron közönségünk színe-javától oly testvéries ss ere tettel, oly lelkesedéssel fogadtattak, melyről csak annak lehet aló fogalma, ki a jelenetnek szem- és füllanuja volt. — D; kesdjüc elején. — Daciára a rövid idővel aselótt lezuhant té por esőnek ét a még mindig bo.-ua és esoterhea égSok, három órakor reggel fél városunk nemcsak talpon, hanem már as atcsin is volt. A több hely HU stóló zene, a tűzoltó kürtök oarsogása, k"C«ik rulx>-gáaa és as indóház felé tömegesen tóduló kÖsönség*vig zaja a legraély-bben alvót ia kibontik Morpheos karjaiból, • a még as éj köpenyébe barkóit moziknak, melyek miskor es időujt csak a twlalcsend l&^gyatottaig tauyái, ép uly érd<: kes mint szokatUn sii-it kölcsönzéuek. Exalall az idó is kitisztult éo Luna szelíd \'el világitolt a mind egy ctél felé ő sarándoklóknuk. A díszesen tul-lobogózott pályaudvaron fé. né^yk^r már a legvidoraub élet uralgott. A Ugas es tokot nagyszámú é* díszes mm dk ét o<-belí közönség tölté. mily mé% <"g)re növekedett .^Orban állva ö* részint xáa alatt találtuk olt a lüiultó ea torna " >t, a kor«*.k-dő ifjak egyletét, rauU\'ot és több mis icsiíil-tet. A non tristlü itaL.ki.1, HÜmmúny-kkel és riragokknl du*aü me«;rkko t :iszt»l»: ■áruk ^ v-.ndetf.-kr-. Mmd-nü tKlulanc j.ikrdv és a ie^vigabb hkD^\'ulat umigoi i <* var-koza-. p-rc.ri »nei»> é* kelk--e« lár*algá4 Kost t-Hck «i. V^n; a vu it érkeséaet jelzik. Már már h-ilaUxii távolban a mozdooy taka*.>ii*a A göz

addig a its«ltók és a tAbi egyUtek aor-
fala által bittérbe vtlt •aoritva, • perea-
bm utat tfrt magának <■ «Ur* tódult;
aiao* hsUlocs • vilagoo, mely többé TÍM-
a«atarthatta rolna. Uiadsnki, a ki caak
ladott, a waggwiok fató sietett, bogy a
kiasállo ▼eodiifekaek aag4dk«set ayajt*
•os s őket a terített aastalokhos vesea**.
As őrőmrivalgá* még mindig Bem vett
véget éa caend caak akkor állott be, mi
dőn Babochay György városunk polgár
mestere rövid, de lelkes saa vakba öl lőtt
üdvosló beasédot kasdé. As élénk teUaéa
Dyilatkoaatokkal többa»ör félbessakitott
beszédre Q-ioTanní di Cíotta Fiamé város
polgármestere megindulástól r«ag6 hang
gal olaaa. nyeivso felelt. A asónoklatok
Után kösönaégüok ismét dörgo éljea és
,ewiva Fiamé" kiáhosásokbs tort ki és
midfin a Sameí hölgyek virágosont arass-
Wttak a kösSoaégfe, a lelkesedés leirha-
tatlanoá váJt. Városank kösönaége a vi-
rág-ajándékokat viasoaocta és ss alka
lommal aagyos stép csokrok, sőt kcaso-
rak is kerültek a fiumeiek birtokába. Ex
aiatt egyre ssolt a seae, Zsákaiék ssebb-
nél saebb csárdásokat hastak, a fiatsjaág;
a barna legények korQl osoportosalni
kezdett, elles oesa áll halott a pillanat
csábjáoak és megtörtént * csudák •»«-
dája: a rövid perosnyi együttlét flatt
még táncsra is került idfi. — Azonban
i dk es órösa- és
mint mindennek » világon, él vezettél jes pereseknek is vége szakadt és észrevétlenül elérkesett a megviUs pillanata. Hővid, szívélyes eibucsuaa után a fiumeiek waggonaikbs ssálltak, megadatott a jel az indulásra és lartcsk-lövések, agetrizó éljonsések, ks4ap- és kendó-intések kost a vonat vagy barmi acs percsnji tartóskodis atin tovibb robogott az ország városa felé,
Klein
Mór nagy-kanizsai isr. tanító ttját, valamint Dávid és Fer«ncz kiskora gyorma vezeték nevét >K»mésy" re, — Grúnbaam Ferenc* s*Ja. egerssefri lakoc .ajat, valamint Ede, Rósa és Jóuef *>«-korú gyermeket vezetéknevét „Feoy-re magyarosította belügy mi sír ztsri engedélyijei.
— Meghívás a nagy kanisaai VI vidék béli frabosa- vásárra. — A nagy. kanizsai kereskedelmi tMiQlet a Vi. vi dékb?l< cabooa-váair reed^sését elhatá-rozia, m«ly t. é asMpt, 6-án fSán i\'-sz tartandó HivatKOsással az rd-< in elén eredményekre, bátorkodik ai alulir bi\'ot »»g a l. ez gazdakózöaaeget, kereskrdSk^t és érdekelt kö>d4et e \'á-ár lámgaláaara ngész tiaztelettsl OD N»t:v-K»DÍzs». 1881. aug. b-váb.o. A uagv-kaDÍ»»i vid>-kb<:li g«bona-*á»ii rendezi birolt.ága. — A nagy kaoi«a-i VI. vidék, béli gabona v*.árr« von-tkos/ b»liros*tok : 1. A VI. vidékbeü gabona

p p
ssttlgiló és a titkáráénál leckMbbnapt. 4~*g mefreadeles^o ssstalek diiasevam. kij 3 f 4 Satek fóí k
kini\'3 trL 4. Sbgtejök Itt!- es^dil^s ks4ys«néB ktlta tivird*nivatal Css> állittatni, a vasir litogatói folkéretaek, hogy a bosxijak intésesdó s&rgöayöket gyorsabb késbesttbetés ciéjjábűl .gaboaa-viaár\' jelsé* meilett esimesteasek. 5. A gabona-vásárral gudaesati- és iparigéfMk kiállítás, lévéa egybekötve, e küilitiara a bejeleatések a a*tkaég«lt térterjed«l«m kijaJtlése ss«ll«4t leflétlbb t. évi Sa*pt. 2-üg s titkári hivaiaJhos intésend&k. Küldemények és leniek : ,A UfJ kasi-ssai (aboasvviair reMienó Nagy-Kaaiasis" csima-adök.
v halt meg f.
augoastoe bó 9 én éjjel Szilágyi Jóssef
23 éves r. k. aAtJ-B koosts. Nemaett egyéa
OKjanaMB aap reggttl 4 órakor hosaiott
bw ssáoi koosia. As elÖimeayekr* »A*v*
cs>k annyit v«hettesn ki, hogy azeiott 3
nappal betegedett os*g és aaért he.yét ott
hagyni kéoytaUa Wvéo, a aéjtci pnasiárs
aayjáhos viWU« Magáu KArjéhk: hyt
U láái tigiaUak, nye-
ígen aehés, iltaJásM ygf;; {olytOM fallsdos és levegő aUs kapkod. KorbalirotftL A fent íeirt korjelekWl ítélve, a léxmŐsaerrek és syal-eso göroajtk kétségteles jetosüétét ádajM-lotuua saeg. A gy4isc>kes««ésr« nésvebor-aialú fecekendeséet, vagy Chloroform belégxést hostam javaslatba, a b*teg; asonb&n otindes b*I gyigyke«eiéat ta á- itssitott, eaabit sí érvá gist miat •gysrflli meai&stft kftvatelte l ily TisSMayok kost zmeggyénöde-a«oi eileoére ason késysser helysetb* ja-tottaai, bogy nvrfcsyagt&Lására a vércsa polast vittem véghas.de semmi eredmény-nyel, mart as állapot ugyanac staradt, M«gj«gyaoiB még, hogr z aktét oloké-lnét * gyertyafény és légsaasgá* a gftrosttket asnyíra fokozta, hagy a ssob*-i be kellett Unni és saamait b«koini. A beteg asuUn baaaviieteti ésagyaaaflos nap éjjel maghal\'; halaU előtt egy uuani béres vissel kínálta otet, a mint r viset meglátta, Méje ogrott és ásnak alasárát m-gbarap\'a. T«kiatv« ásó* kdrOiamistyt, hogy a botsgaég Uoiyisa gyors voiv, mstkmtel*m fánmfik -irkjth— sssiiaikosou és tartoU hwlalaig, további, hogy a sekí ayujtott t«j v»gy vi» as->asa] v«moayt (Bydropbobia) idésett «lo. Bátor vagyok aéseiaoset kooakástatsi, bogy akcV* déaes «eyéü éltóu«a dübös eb *ital s%ar> meg és avoak köveiteaiébon azon nyu bctegaeguek áldvsaia len. Huk-csolás nem tóriéoi. mor1. 4«m tartozik a varos terüleihex. K-Kanissia angttsst. 13. 1881. Kits AaUl, varos orvoss.Lakosból azonnal a gyűlés után meg is readeHeleH, ez azonban Karácson este o)ulcz órakor érkezett meg.
Éppen it fentnevezett u. fi száradás uroá] mulnttuuk ekkor, a kit mindenki kiválúlag lietieh és szeretett t kiuck háza akKur iugclOk-lóbb volt Ü várukban, B h Ukótság ér\'elmia-ígének srioe éa j»Vk napuDKéot látható volt ott a mlszive* é* k dres hári urnái ; én is a posta m«g érkceése UUD az akkor uly érdekes bir lapukat napunkéot hozzá vittem s íolol-vtuitam az ot: egybegyult tisztes körnek,
* Karácson este is ott voltuuk együtt a
vigau töltüUük azt, midűa a liányfogat
mcgérktisett.
De végre i» Fiiit6a az utam na-gjon" s buceut vettem a kedves házi gazditól, as ugyan ott volt édej atyámtól, az örókké vig kedélyü Vak Kiló-czy tói és .... a végre esti kilencz órakor megiodullHm Siekulicahui Le lényére, vagy a hol találom.
A szabadba kiérve, önkény telenül estembe jutott Kisfaludy Károly: ,Ka-rácaoD-éj" költ menye s nrre különösen okot Bioigállatoit BSOD körülmény, hogy Kerka Sí Miklós alá érve, enne*, templom tornyából rémesen lugoü-bngotl a harang, as első jelt ttd*i srra, hogy a falusi nép induljon meg as éjféli misére; — estembe jutott ama költeménynek különösei) azon résie, mid Ön a bajdu mondja; ,Urfi, urfi a hurutig szó), \'szent Karácsony napja int, a jó lélek térdre hullva mua*. as Istenhez tekint" — s caak most láttam át vállalatom egéts borsass lóságát.
De mind ex nem.fogott ki rajtam, mert én rendíthetetlen fii megmaradtain tervem mellett i nyugodtan Tetem magamat a szalma kosé, mely a ssánybao felhalmozva volt a figyelmemre se mól uttam fuvarosom babonás megjegyzéseit, a ki szünet nélkül kért s unasolt, bogy vagy visszaforduljunk, vagy utkösben valamely faluban térjünk be, mert Ka-rácioa éjjel utasai vessedalmes, hátba vaUbol mely árokba, vagy hóba döl&nk
• o" f\'gJ^k, vaey a farkasok latimi-
iaaku.Vtt.kbor- ma amo

borzadtam de mégse hallgattam saavára: szájamon még akkor is érettem lángját kedvesem karácsonestj bocsuosokjának . es és a dicsőség érzete törpévé v.rasaoll lőttem rrnad^n >ksdilyt, mely villala-om elé gúrdíi bei; ss-rencséokre a hold* \'ilág is derengett, a mi némileg ellen súlyozta a Karácsooéj borznlm>ii.
Borzasztó hideg volt, minól még A éreztem; az ég derült volt ■ millió csillag féoylett le reim; — a három kaszás, az esek után éleit vivő Sánta Kata, s az es utis csibéivel siető fi**lyuk esi! iagkép még uti fénylett ás égen, osapin a GöDCsöl-Bzekér rudja fordull meg — a lábaim, agy égési testem is oly rette oetesen fázni kezdett, mikép éreztem azt, hogr aekam i* jól esnék, b> tsányank rudja ía már a cél felé fordaina.
Éjfél volt, midőn Letenyére értünk s a templom mellett haladva, hallottam, hogy éppen éjféli mise van benne, hallottam a pásztorok duaaját, as orgona édes — bos dallamát s osak ekkor érés :om, hogy mily boldog as, a ki Kari von éjjel alázni nem kénytelen. A vea-déglóben gyertya világ volt, bementem mngtudni, váljon SseknJics dandárpa-raacssok még Letenyén van-e, mire ast a választ nyertem, bogy as deoMmber 24-én délelőtt vonult egéss dandarával Nagy-Kaniz*ara, s magamnak egy pohár panosot, fuvarosomnak pedig forró fekete kivét rendeltem, • elkölt vén, utazáson ka t tovább folytattak Nagy Kanistirs.
Éjfél atin még hidegebb l»tt, mint lőtt volt; Bziayank Ulps alatt csakúgy sirt a hó; rahim, a ssaityo& volt szalma s lovaink egészen megderesedtek j a bonasstó hideget emelte még u is, hogy a izéi feltámadott s felkavarta a havat a egy-egy csomót a levegőbe hajtott, s mi agy nésett ki, mint egy halotti lepelbe burkolt óriási kísértet.
Erre én egészen belehajtani a ssal-miba, mely annyira betakart, hogy ki s* liUzotUm belőle; a asél oly halottas nótát fütyült fölöttem, hogy akarva, nem akarva is essembe jatott ezes a temetőbe kísérő* aóu: 9IA psxadí*am dadaoant U

Becsehely fala és a vórfis part közli erdő balról akkor még egá** az onitg-itig Ült, s midós melleue t-lhaladtaok, igysserrQ oly borzasitó dóraüiés történt, uintha melle\'tünk egy gr»nilo\'- lótlek olna ki; én ijedten ugrottam fe\' a száuy ián B >z t-rdó felé tekintvéu, még akkor t hallattam axt a rettenetes recsegé-t, -upugist, a mely a dördülési köreté, s íz adla a felvilágosílást: a bonaaxLO hi .egben Ugyanis egy tölgyfa dereka meg epedett a es okozta a dftrdulést, — a ■eosegésl pedig a megrepedi la szálkáinak isétszsitgatáaa idézte e)6. Én tehit többé em feküdtem a asanyba, hanem ason ftrdÓre szegeztem tekintetemet, s íme; oly borzasztó látvány terült ssem<ísa elé, miüől ily nagyss#TQ«ögbeD csak ritkán láthatni ; a hold lement, sötét Jett, s as erdő sséléo egy óriási podvás fa agy fény lett a sötétben, mintha valami óriási kisértet, vagy óriási lidércz lett voina s ast a liUosalódás mindinkább közelebb tosta hozzánk, lovaink is észrevették tzt B dácsára, hogy mar fáradlak voltak, ledtségokben elragadtak a ssinyt ■ lint táltosok vittek bennünket a vörös parton lefelé; - itt kétfalol borzasztó mély árok tátongott, minden peresben elnyeléssel fenyegetvén minket, — s csakugyan egyszer a szány annyira lefa-■alt a mélység sséiére, bogy, ha favaro tom lovait m^g sem vagdalja • ezek minden erejüket meg ootn feszitik vala, hit banyait — homlok zubantank volna poha hóval betakart mély árokba; — ionban e szerencsétlenséget még se ke rülhettak ki égessen, mert alant as ut \'-.uyarnlatinál ennek kttsopéo egy róka ilt s lovaink megbokrosodvin, a ssinyt a útról M árokba rántották, szerencsénkre as ottani árok nagyon siker vol J igy esésünk nem volt agyán vessedel nM, de nekem valami a derokamra esett «s tssoDyn fájást okozott. így hevenem a k, fav*rosom\' is daet>b«n jajg^iTa, mígnem egy ssány érkezett hossink: egy beDsebelji koosis orvosért ment Najy-Kkatatára s esnek emberbariti szerété * léiol neavaokárs lábra áilbattunk. Amint léiWa.-bafbly nahogáat hal.

IOÍUÜI B körültekintvén, a aötélaégb-n kiaaé ki vehetem, hogy uerencs^;!en*é günk belyBsinétol mintegy mi*fél ö\'nyirs a kéri lésen belül valami épület aaarad-vásy, hihetőleg oaárda romjai voltak B eaoek még fennálló falán ült a huhugé bagoly ; épp-n csak ez hiányzott még, bogy Karácson éjjeli utazásom tol jes legyen, s elég lágyan léve Kisiaiady fenti ball>dijiuak, mely igy végsMik . . . baglyoké leit lakbelye, ■ olt hu-:ják mioden éjjel, a mi történt a vad saivvöL" — Ki tudja siscs-e ezen eairda-romokhoz valami rémtörténetecakek&tve? ly poazu, elhagyott helyen, távol a világ azemét61 sok vad kalandnak\' ayilik
Ezután a két asiny egymásalán haladott as országúton, ettil u eoyim, utánunk a becsehelyi asiny s én gondolatimba merülve, végre is alig vettem észre, mikor « sormisi kápolna irányába megérkestünk. Fővárosom már távolról látta, hogy as orsságat bóra Tat által keresstbes eltorlaasolva vas s odáig érve, magam ir" láttam, bogy as éjfél óta dfl-höngo vihar egész biatyit épített kereu-tOl a> útra; s beosehelyi kocsis elfire látó, prsctioos ember lévén, szórotapitot hozó ti magival, s as essél, as és fuvarosom pedig a ssányja fenekéről előhúzott vékony d-jszka darabbal neki esUk a hónak, hogy ason rést törjenek; én pedig minden áron ssorettem volna a kÖselben leró Sormás falába bejutni. hogy a borzasztó hideg\'ól égessen meg-dermedett tagjaimat fel melegítsem, de merre menjek ? a bófavetoo keresztül nem törhetek, jobbról olj magas part volt as országút fölött, hogy arra felmása-nom teljes lehetetlen volt, én tehát mist gondoltam: dupla puskámat vá\'lamra aMasstvs, felmentem a sormisi kápul-náhos, mely balról ss ut fölötti par On áll, azon célból, hogy a kápolaitól le-fe>é haladva, a sormási belsA telkekre ■ ezen it valamely házba bejuthassak.
A kápolna körül temető van, fttt mzák Örök ilmaikat azok, s kik talán e földön nagyon ia sokai virats-toiuk az élet- faatartáaáért, ■ most

pihennek háboriüaaal, s kik syugalm»i
as e eioeo nem étvestek — s nem sses-
vednek, mint n>nst é« és istdja latsa mi
kor érek esést! A mint igy elsaerMg^est,
•gysser osak azt vettem éaira a söteibefi,
hogy vaianai álisi miote^y üs lépésnyire
elöltem állt; meg nem ismerhettem, oír
sötét vott, cunpán szemet ténylettoK bor-
á é fib
jutván fuvarOMinB sstavai, d- mégis *oU yt bátursAgosa, bo^ £agy *erttm«t lemnsltem ritlanvVól *a * hívatlau ven r« lőttem; ,— találtam, vagy uem, nesa tudom, hanem Ujgj leonalt, hogy az állat nliftnt; esatáu én fogy vereméi Tálam hot szorítva ssaladtam a bóval borí-toU szánt^fóldr>* Ufelé, azon irányban, a merre Sormás falat véltem, i^ei voit Mfironrsim, mert aemsokárd leértem egy stM-máai lak hasa »k gasdasági épAjetéaes : pajtájához, s a mint ilt a kttise telket a belső udvartól elzáró ajtéa átlépve, as láaam hangzó rob*jra visszatekintés., hát elasörnyediem, mert két rsttaa«les farkas .en carriere* sságaldott «\'iaim, hihetőleg egyik as volt, melyre aselÓLt a káp .Inánál lóttssn ; — éa as ajtói be-osapva, esseveasaUen futottam ai aiczára voaatÓ ajtó felé, — as utvaroa *gy saf/ ktvasz volt, os aaosbaa ness e«geai *«*t aidösobe, hanem borsasttÓn vojítva ro hant a p»ju melleiti ajtó f«l«, melynél a farkasok lÓlem elmaradtak s igy sike-üli nek-m ama feasvadaktól megmene koJsi. A miatas ntoaára kiértan, láttam, hogy a hasban, melynek advarán át menekültem, világot gtojioitak, as>nban hogy azontúl ott mi történt, nem tt-losa.
En p«dígam««s^ireteakg engedé, elég gyorss* bais4tass « asésso kas ssOgUlére, mely mellett ssáayomaak a kápolnái ól lejfeni kelU-L
A két awimj aesMokira csakagyae , d« és oly fxradt. «rótíen t megtört voltain, hogy saag\'sn erőjéből a tsioyra fél nem miásiiaPvia, arra agy etettem fel magamat s a «s«hni.b« bsxjva, eUsuayadtam s végre is reggeli négy óra iáiban Hagy Kasixsara b«értttak a Itt a .Zöldfa- saáUodiba haj láttass.

ZALAI

AUGUSZTUS 18-ia 1881.
lilylól. — CíffrtÖyW\'Vig\'bessély, irta Kereki Gasstáv. — Riea ae va plos. A játékbarlangok krónikájából. — Paszta róssájs. Villamaria elbesséMése. (TolyU-tia.) Anyja lánya, novella Sólymos Iat-rántól. — Képmagyarásmtok. — Kosaik: Irodalom és muvésset- — EgyTeleg. — A hét története. Kepék: A veszély vég-peresében. — Kastély a tó mellett. — "iume. Melléklet: A .Rejtélye- oázaa sigu csimu regény 465—480. oldala A borítékon: Hetinsptár. — Pályázati talányok. — Talaoy megfejtések. — M-g-tejtÓk nevei. — Kérdések, feleletek, ajánlatok atb. - Hirdetéaeki K»fitetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Ai elóBzetés $™U-utalványával Mihner Vilmos HadóhÍTa-talába (B«dapest,papnőTelde-utcza 8. s küldesdo.
— A ,Va*drnapi üjtág" aug. 14. száma követkexo LarUlommal jelent mog: „Fiume Badapesten.- — »E>alolj édes " Költemény. Saomaleinen Sámuel után. Finnből. Vikár Bélától.— „Martonyoainé csókja.\' Raji a népeiéiből. Irta Palotás
Fausstin. — A hazai ruiéoekrói.\'CSODÁT | — &»z időkét iltink. Bismarok,
Lászlótól. — rA fala rossz*.a —.Nyom* i feny^ó \'eveiét kapotL A .Korod. Alig." veszett!\' Angol ragét.y. — ,A oéíésrüll\'gy "ja: BNem fwgod kikerülni arád munkálkodás kösben.\' — „Jíorénylet ws i mért büntetést, a büntetés, melyo\' egy-Egyesült-Államok «l«ok« ellw.- — Btjy- kar ellened esküdtünk, bizonyára telje
beo és osinosan kiáilitoti borítékká/ Egyos füzet ára 15 kr. Előfizetőink, de osapio saját kivánatukxa mfi réniesen kiáílitott, rássonra fesviteU, olajssínbyo-matu képet vehetnek, mosható, ssép ét tartós aracykeretben, még pedig : Ón, s 10 ik msetbes. Tél, as utolsó füzelW; pedig két igen ssép saontképet: Jésua as olsjággal. Mária - kis Jézussal £ képek » k«r^ttel együtt 69 c-ntro. magasak és H9 uentm. szélesek és elófiselóink atokat 2 frt 50 krértdkrabonkiot megszereshetik, mi í«kintve a képek belbecsét, csekéiy árnak mondható. Sent.it se jogosítottunk föl, hogy az itt előadottakon kívül egyéb Ígéreteket is tegyen. E ló leges fizetés nem teljesítendő, hanem a füzet ára, még pe-d\'g a buritéfe c*Tm!*pjkH kitett Összegben,
fiseteodi Elóforduió detleaségaknél forduljanak L elófizetíiok bérmectes levelekben as alulírt kiadóhivatalhoz. Bensinger Zsigmond kiadóbi-vktala. Bécs, Uaxímilianatrasse 3.
gj jg yg y
ért jó és tartalfcmdus olvasmányháí-^Üd (UtA^Cüéi UrálynÓ maga mondu tollba.
„. egy.k unokatestvére Öu*k ügyied a napokban ieg- el Táltott F«l-eeynázán Eodw Bella kisasazeoynyal, Jon váró* bö*gykoszornjá«ak egyik leg szebb virágával. .Áldás -kísérte * k««Ktt frigyet!
- MurakOtben 1«TO déli vasúti
állomásokon végre valahára a. jelzőtáblak magyar felirattal is elláttatuk a anapok-bau ké*sitte«ek ti. Moat már olvaaható: Kimeoet. An*gaag. Irlas.
— 3feffye**erte, de különösen
Koltoriban láttuk, hogy cser-pes házakat
i. építek kémény nélkül, mely több
estben veszélyesebb a szalmafödoleB ha
saknál, mert a cserepes hás, ha belülről
kígyulad, a UlpaUogzó cwépdsrshak
szerte el kelW ülumi aj Hy épitkésést akár várost^, akár falwhalyeö > "
ként, ■ • ■"\'
betnéaek.
p III
_^,^ 80 kr.
. ^ «0 kr.-fcwrtju.lyrfl
9 frt 2 kr. éi 6 frt.
— Ssokatlantú aagy mennyiségű
repcie szállitaiik a déli vasúton Fiúméba
és pedig leginkább alföldről.
— Leíenyétl magyar azioéesek
vannak.
gygj
keszthelyi j\\r*s*ban a legkörefftbb lefoly napokban négy körjegyzői állomás len nyilvános pályázat u\'ján betöltve At állomások mind a négy belyen szaTasáa utján töltettek be. F. é. július hó 9-én karmscsi körjegyzővé 3 pályázó k5x6 Gyöky Déaea, ogyan c hó 10 én „Rezi" nagy kötség jegyzőjére 3 pályázó közöl Bardió Anial választattak meg. Kést\'.hl polgárvárosban * körjegyző válKSitás é. aug. bó 2-áo történ:. 5 pályátó közöl nyilvinos szavazás alján Hordáik Ján Kesxthely város volt beTyetles j\'-gyzöje zzavitEftttübbaéggel lett megválasztva Legnagyobb volt az érdekeliseg » f. b( 3 an letolyt üeazlhely v»ro» nagy köz Bégbeu megejtett jegyző váiasxiásnál Gödn L»jo* Biolgabiró puotbku 9 órakoi a köxgyülést megnyitván, ai ig-n nagy •iámtD»l magjelent választokot le^szen lebb pujgari jogaik jj*korJ4#aJ"« fnihivta. A imvaxaissajb basoUsig • iikéváSw**-tic» Karuly npai.aleiiiökévéSxabu György ügyvéd, jegyzőjére Pöl\'.i Pii k\'>ta-*gi Ó jl EiJl Vd
id.
a-f é*
gj
Fcrenct. N-gy Sáod^r, Grob-^r Jó t\'-Ucrk UAU arak elvalaa£t«si> s ilUt/
ie^ kiueTcté^r Qiás a aZHF*zns kezdeté ve-te. Ö-ju«-i«tí*l keli faisinli tt-adok bo^y » váloaziok oévjcgviekei uruimmo koQj-vbi-n kimuiaiott 656 igazOit valaazió kózől déli 12 óráig csak 168 szavasat
A lépcsőkön fe\'menve szobát nyi lotluk tiamomra; a szobába egy fiat* miotfigy 13 évoa, azép baro» leány jöt velem z boatá le as ágyat; en rettenete sen fáatam és dideregtem, de azért még sem allbatua meg, bogy nevét ne kérd jem: , . . . . y !* volt a válasz — s ón
gyönyörű kis barna leánynak ie, a ki én forrón, lelkem egéss hevével szeretek — aztáu lo vet késtem s as ágyba vetem
De Tsigre is jótékoay Deck j*tt szemeimre, álmámból azonban gyakran felijvdtem, mi nem csoda oly borsant élmények után, mely ekb*a as eimal Karácsoc éjjel részem volt s így nem Bokáig tartott piheoésem « reggnli hat órakor már felkeltem ■ miut*inn*r megérkezésemkor megtudtam egy honvéd tiszttől, hogy Ssekulics daAdárparanos-Bok a Korona vendéglőben van szállva, egyenesen odamentem; itt a lépcsőkön as emeletbe fali Te, agy bonvédiaa* találum, aki a lépcsővel szemközt mi egyik kámioban kávét íázott ■ kérdést intetve hoizá, megtudtam, hogy a kávé Ssekulics számára késsiti, kinek a ká< min melletti ssobáb&a vas szállása.
Az i_j tóhoz, léptem tehát a kopogtattam kétaaer . . . háromesor . . . aaon b»n vált. :t aem kapUm ■ ennek daciára is benyitottam a szubába s bemenőm. A szoba közepén\' egy kerek asstal volt a ezen gyertya égett, a szoba ajtétél balra
g pg gy gKy ^
álU*«ca íekve, áiomba merülre alud Ssekulin daodárparaDcsaok ur.
Kényes volt helyzetem sajnáltam >• M álmábój felverni, da mstáa ktil.«-tésem iootoMág* lépett ttlotérbo, s igy kényt«l«a voluun k«Lj-dom»t o*órt«ini hogy » da*dárpar»nQsnok ur ftlébted jeo. Fel U ebr^eit s faluit ágyában a férfiftrtn kordé, hogy mú aiarok erre én megneveztem m»gs,mat s ató terjesatátB Alaö-Lesdva v«tM l^n mire Sz«kaÜM ravidaa, ki*atktmi> »*k_k»J Tálassolt: ^Sajnálom, h Ltadrs rárot kérőmét iám

;dat«tt |w. Svtstipt Káfoly1 Mvasattsodó küldöttség elnöke pontbao t2 órakor kijelentette, hogy a szavasatok további beadbatásara fél tórái határMŐt tus ki. E határi d< alatt egyetlen szavs sia sem *d*tváa be, tel agy órakor a szavasa* befejestetvéo, a szavasatok S*s ssetsámittattak s Némethy Igaács vasvári körjegyző, ki legtöbb s absolut stavasat-többséget nyert, Keszthely város jegyzőjévé megválasztatott • illetőleg kinav«z* te tett.
— Hytnen- Aug. 22-éa veseti
olUrhoz Sümegi Kálmán jeles fiatal Író a
,bb ideig lapunk munkatársa, jelen leg .Arad és Vidéke\' napilap aserkess-ITorválh János sala egerszegi ny.kir. törvényszéki elnök bájos leányát, Hor \'áth Isabella kbasssonyt.Kisérieboldogság frigyokei, óhajtván a kÖstisiteleiÜ édea atyának, hogy a boldog frigyi káig gyönyörködhessék.
— HévvUten. mg 10-ift 666 f ilr-
dó-ve. dég volt.
— A btuUtpetti állami k&sépipar
aooda. Az aj iskolai év közeledtével fel hívjuk olvasóink álUláUn a szolok és gyámok figyelmét a budapesti állami kö tép ipartanodára. Es intéseinek aiscséljs, hogy benae építőmesterek, pallérok s a különbét* gyáriparágok ssámárm m*ga .bb képaettségfl mttvesetök és oly ipa roeok neveltessenek, a kik önálló mühelyeket, kisebb gyárakatalapitam, vezető tudnak. Ai uj iskolai évb n az intézetnek négy szakosztálya u. ra. az épitésseli, gé péazeli, vegyészeti és fém-vasipari nyílik meg, a a gy skortati Bierkovács, géplaki toa és minta-asztalos mübely, a vegyest s fém vasípar szimárs pedig nagyobbJ boratoriumok rendezteiuek be. Az intéseibe rendé* tanulókul felvétetnek esők. a) kik a gymoasium, polgári vagy reá\' iakola négy alsó osztályát jó sikerrel be-végezték, b) iparos segédek és mindasok. a kik kellő kftszüítségoket felvételi vizsgálat utján bizonyítják. A Un folyam 3 é*re terjed; a tanítás díjmentes A beira (Ások szeptember bó l-so sápjától 15-it tartatnak, az »]6*dá«ok lő én kezdetni meg. Áz iniéiet helyisége vaD VIII. ker Bodsufa-stcza 28. BZ. alatt Az igazgatóság m^ckpr^sésre mindenkioek tzolg: bővebb felvilágosítással n gondolkodott arról, hogj a vidékről jöv/1 tanulók intézet épületébea és annak azomn*1^ gában jutányos ss&lláat és ellátást ulál-jaaak. Fieyelmftstbtjük különösen azon érdekelt szüléket s gyámokat, a kik a Ssi. István ünaep alkulmávaí a fővárosba Ittastak., ae malaszsEák el ai intézetet megasemlélai i iránta személyesen tájékozás* szemzői. Nagyon itt >»n az idÓ, hogy a t»agyar iíjssag n»cy része a ta doraányc* és hivatalnoki pályáról — a ho] mar annyi eizüllött s a h\'>l * proletariátus mind uagyobb mérvet ölt — a produktív munka, az ip*r reálisabb körébe ter«lles»ék.
— Ka konyánál oly silány a
Mura folyó, bogy átlábolható-
tá<
i parancsot
borook Úrtól, hogy bonvéd^immel most Karácson napján délelőtt meginduljak Kanizsáról s Nagy Vázsonyon át felfelé vonulva, vele a Vérteshegyek aljában egyesfiJjek. Vigye küldőinek üdvözletemet.\' Esnlin kesét nyujtá B vele kezet fogTáfl, távostam.
Nagy-Kanizsán nam sokat késtem, mintegy reggeli 9 óra körül TJiMwadttl-tunk Alsó-Lendvára, hov* Karácson ntpján esti At ófira hasaérkeztem a ha-bir 8s«kalic« dasdárának segélyét Altó-Lendva város számára meg nem nyerhetem ía, mégis enytm volt a dicsőség, mert eleget tettem Also-LesdTs. város haiáro^atának, bivea eljárva kQldetésembwi • kulösösen örültem, hogy aaayi balszerencse közt s oly sok vesxély utáa épen és éW« jo> battsim haza.
£z volt tehát as én életemben asoo Karácsonéj, melyre még ma is borzalommal gondolok vissza!
Egyhizssbükki Darvarits Kálmán.
Szerelem, csalódás.
tiiy MtklaTár volt l áÜ]
L«>áit«! a nagyvilágot. S>eiBbea=állt a rtd viharral
Ormgysiként Alit fölötte a
i «U viharral, a>t rendusen, lángpaloMal,
II.
£!««« mott ro»t»Mlt Alapja u Kkéttiporva, K* a vlbar ewk ssén j-üogj a rom kilj
Astelvn*k már mindjárt sírt ás, — As 614oki8 iimom karja — Ai **»ok, s rét-esmftdás !
I/KOLYI L. OYCLÍ.

— TÜm. Vonyarcz hegységben f.
hó 12-én esti 7 Óra tájt t&s fktttt hí, mely
Pintér Jófjsef otUni lakos, egj teljesen
földhöz Upodt ssegesy ember kunyhóját
emésztette fel.
Országot vásár A kessthe-lyi Loríncs napi országos vásár, mely e 11 én tartatott meg, hiheti, hogy a nagy dologidő miatt nagyon lanyha volt. Valamint ss eladók agy a vevők ie csak kevés számmal jelentek meg.
— Harmonium- Egy jó karban
evö harmóniám 60 frtért eladó. Minden
köselebbi e lapok sser kész tőségében lyerheto.
— Tüs volt Keszthelyen lolyó
hó 13-án esti ü órakor. A tűz a serhá*
áiellenében levó Pio\'.er László tulajdo-
lát képezi lakház udvarán egy kasai zalmát emésztett fel. Hogy a szalma-kazalhoz alig egy méternyire álló náddal fedett ház a lángok martalékául nem esett, egyedül tűzoltóink gyors megjelenésének a önfeláldozó munkás-xágáoak köszönhető.
— Árverés Zalamegyiben. ~-
Leimer Ignácz 9396 frtr* b. ingt. stepl 3-án. Kemefán (Zals-Kgersceg.) — Bla zsomra Jóxaefné 336 frtr* b. togt. aug. 22. Dtirtíimoreczen. — Horváth György 1214 frtra b. isgt. ssept; 4. Hagy Kanizsán. — Zerpák Sándor 17622 frlra. b ingt. okt. 11. Csáktornyán. — Soós Erw 695 frtra b. iogt. ssept 5. Alsó Szeme-
■ ,. _ Moser Sándor 1760 frtra b.íngt.
. ™ 14. Csiaoo. — Z*kál GyuU 5847 frtra b. iogt. szept. 20 Zajkon.— Matula József 949 frtra\'b ing-., azept. 3. Sörnyén-földön. — Herezi Mihály I5b3 frtra b iogt. aug. 26 Nagy-Kanizaáo.
— HtiMfti rövid hírek.< —
A pécsi székesegyház aiyUzerü restaurálása jövő tavasszal kezdődik. — Ai szagos „Vöröskeresif egyletnek 150 e frt vagyoDa v»n. — Uuokacsnál egy begyszak^dis háfom honvédot apj-bn nyomolt. — A kassai nameai finóveldt visasaállitatik:. — Btaha Luji* szioigas-gató lesz B a Henninntéri színházat &karji kibér\'oni — A kózielki .tanszer* kiátii táa nagyban BÍkerült. — A LUbéVi mén telepen nagy tűz volt. — Hannibál Jósse soproni tvszéki ny elnök meghalt. — Bpns\'en vakok önk**peo éa 8<*gé!yeu iate megalakult. — A hadügyi költnég-vítést irjra eqaslni akarják. — Nagy tű seket jeleirtioek ■» ország több vidéké röl. — Stofania íóherciegasszony oev pjat aug. 20 án tartja. — A op-i
volt. — J£"rkgyurgy»vics Sándor h^roceg Temesváron palotát »iandékotík építtet — A földmivelés-, ipar. és kereskedelmi eúoWter 1000 frtot adományozott %i ia kolai takarékpénztárokkal foglalkozó tanítók részére, —
— Külföldi rövid hirek. —
Nswyorki l*nok Londun felgyujtasára
íz-atnak. — Vilmos német csassir 87
éves — Baksrettbec oly vérképeket ké-
•xituek, melyek bet Boroánii
Stégedig terjed. (No, nu!) —"Oroszország
nagyban készül ellenünk a Ttomáois el\'
len. — Londoban némtet kögi halásza\'
kiálii<áa lesz. — Bécsben egy 4 emelet*
ház űsszerumlott, ssácsos sérülés történ — A prágai uj cseh stínhás leégett. —
KI nyert?
Becs aug. 13-an : ,r)3, 67, 61, 10, 62
Graci , 46, 51, 32, 30. 21
Temesvár „ 53. 27. 89, 82, 12
— A magyar nyeremény-kölcsÖE sag. 13 U tartott sorsolása alkalmával fcfiv»tk«z6 30 s«r*aást hdaatotí ki : 136 262, 585, 1027, 123i, 1285. 1353,1552 184fi, 2441. 2451, 2693.2659 2821,2982 3021, 3050, 3062. 3461,3477,3910,4475 4526. 49o7, 5091,5098, 5321,5462 558c is 5849. -
Irodalom.
ÍE .
j
— wJfa»a Uduytf S-ik fts«l« ntr jelent Haoh H. és társánál Bodaptat, 3e> oes)tyéntér 6. ss. A hallatlan siker,
l N l k
y lyet
t *Uu megastKUtt munka í
leánya" aak már elsó két fü b
sete aratott, miotegy bizonyítékul sool-
gál a kiadóknak a* iránt, hogy a t. ko,
sinség érdeklődése mindvégig nem !an<
kad e kiváló mii iránt. Akadtak Ugya
egyes hírlapuk, melyek erén regény u
irányával sehogy sem bírlak kibéktiloi
ast erkölcstelennek a leányok kesébe
nem valónak mondták, de esek ellenében
viszont hasai lapoknak jóval túlnyomó
rénére hivsikosunk, melyek nem a asa-
vakb«B, hansra a oseiekvéayekbea, •mok
rugóiban és iedHo okaiban keresik ás
erkSlcsi»éget j hivatkötunk a jósánál gon
dolkodó magyar közönségre és ssamos
""" ■"-Mf kik Hémk " \'_" " \'
gáinak annak, hogy a legnagyobb ellen-■, mely séba kenjétnigytéggé u !»• jol, tem képes a közönséget a "— \' sselWni tápLáléktói eívooui.
— A,„Képm Ctaládi Lapok\' 46-ik ssámának tartalma: Viass-Mároyoa. El-beesélii a magyar magasabb társ&djdmi életUl, irta Erdélyi Öyula. (Vége.) -

tg." — 0Fiume." — .A phiiosophaa." Gyulai PaltŐl. — ,BDT Amema.\' — Irodalom és müvasset, k<«intézatek és v^j letek, egyház é« iskola, mi u»ágV ett\\ heti rovatok. Kápek: Gróf S«4 páry Qé*a. — Ciottn Jánw — A ru\'én életbíl: I. Ssepeameg/ni jsháaa ej k\'it drótos a magarái járatból. — 2. Sáros megyei leány én t^ocpiÁni Sál*.! bí»»#par, 3. Máramaroamcgyot hacsulok. — Gali-csiai hucsuiok. 5. Nászmenet a. kar*váj
.1 Oalicxía taroupo.i járcsáb^u. — A falu rossza. Badi\'.f Ottó íeatménye. — j .Merénylet as Egyesük-Allamok \'elnftk« ellen. — A Fiam ara torkolata. — Fium-s.
— A „ViLágkróutka* 33. ssáma
következő tarislortimaí jeioct mt;: A
J^ngada. Nyilcieziii mértfQld J-Z Am»-»->
Verne <íyul» reuéoye. .(Képp-n.) — Uugh esete — FíumébóL iveppelj
— Pe\'ofi beszéde választóiba. - ií-ala-
kua király országa. — A Kamélia.
— A „VaaárTiapi üjfig* ei^fii-téai
ára negyedévre 2 frt, -a .Politika L\'jdoo-
ka! együtt 3 frt. — Ui:y*nc*ak • FrWaaklÍn Tár.\'ulat kiadó hivat-Ub-n.\'^u-dapest, egyetem-uteza 4 ik az.) mflt^en delbsjtóa „Kép-w NépUp* legvicsóbb uj Mg a4 magyar nép számára, félévre L frt.
— Skarom h-uUp melléklapja a .Vi-
lágkrÓníka* képas hatikózlöoy megren
dilési ára a Vasárnapi Ujtág, Puiitikai
UjdoDságúk. vagy * Képaa Néplap Í\'&Ű
zeifii részére nrgwdévre 5í\' kr. — A
Politikai Ujdoa)siagelc hrtemvsen bóviiett
gasdasági rovatta! és külön mellékletek
kel joloo meg., . ;
— A .Jogtudományi Közlöny1
53-ík »am4 i\' kei ve *k aa6 .tart»iooimal
jelent meg: Addictio. In ciem addicüo
Dr. Ra&tmeister AnMl jo^skad. X«*ártól.
— A. lopásról, tcjc\'m tettel a^ illetékességre
korn<tktól — JogirodaloiB. «-r Törvénykezési »z<:mli: Birá gyakorlat az elsÓ bíróságok feltérlen Irt teleiét toége tekinteté ben a felsőbb bírósági ítéletek kihirdalé sere nézve. Csorba Károly kir. alügyós*-tul. Keíl e bieooj-iUni a korlátolt beís. merésnétí\' Farkas Lajos ugyTédtŐL — A telrkköny v- ügy darabok foganatosítása. " \' \'"\' k. Ueliákiet: CurUi hstáro-tudviAányi Közlöny* előfi-r« 6 frt. ne*yedéTre 8 fft.
k. A. .Jogt si ára félév
sstok. A. .Jo zetési
nel kibo sátjuk t, .Házibarát* első két füsetét Mártonffy Frigyes melleit, kit e csélra sa«^ay«rni szeren csénk volL Erek1 óta tfiVeksiiünk -már arra, hogy t. előfisetűinknek irodalmi becBü, tartalom^iuB olvasmányt nyújtsunk, mely misismeiMtl olcsó Ieg7sft.es véfre tetemes áldozatok irán áttérőit fosetas lapunkkal a Dyilváaosság ejó JépQUük és m*g vagyunk g) Ósodve, s)ogy Ilupaik minden igéayaak meg fog felelni. Hatá rosottan állíthatjuk, húg? fa\' ,H*«ibarát1 aie^olcsóob itys»erü l*p, mert képben és •süvegben mén^ -élt áron nyújtja olvasó" initask mindhst, mi a ssórakosás é> .* iudomány teréa\'a Iegé/dei^se.bb. E csél-jának__mtígíele|ve, a .Hásibarál* jLJjmolni fog érdekfeszítft regényedet, b"siélyeks\\, életképeket, kottáméoyeket, tréfás elegye-kiáfér^óhU é hl
kto^pga/U ^uy sxámÁra. Azoékivül > sxerkesstoi kis postában felelőtTojunk minden hosx&ak té kédjí é Uk^ té tá
kérdft»rjí és
esetén .taná-
fogják venni, Wjgv aránylag csekély ár
é jó é lfcd láháí^Üd
öak.."R«meljuk-> hogy iparkodásuak ki fosja vivui ■> ^clvasóÍBk.,eliamefését, s bogy a ,Hás**fát*. röVííidö múlva égy osaMdsti se f«| bLáayÓZDI és ^mulattató oktatás kincsl5»>Í,l*«T Lápukk -ftwrt.fi ket beteakittt^nák oweleani, ^\'
nkkal is szo%áltmkv A- képes jész, t&4>0 életképeket, tuvabbá. B^üvó^jú,as»n munkáit na^yeab képeket ^nioíen ss»k mából fog tartalmazni. £s alsö két Jikset attekisUéaénék tívasóink csak hamar észre

sedoi fog. Nyou: odáig vitted, k^tgy ma, már élutedról sem vaf;y bizlos.SzŐkj - C4ak szorgalmatosán Nématorssagbol, taak. ^óobyebbeo meg-ismurkedhetel a sírásóval. A Bismarck-íaj kiirtaodó. Karthágó elu>rlund6.* £ leviil Hamburgban adatott fei.
— KoToánia királynéja azon ren
deletet adta ki, hogy jovibeo AS udvari
bálukjn a bö\'gyalt csak .roaiio\' •zövs-
takbnn jeiinjnuek m^ü;. Mondván: ez
ál\'a.1 két jót cs«lekk£ünk : támogatjuk a
"laxaí ip«rt & nem juttatjuk tönkre fér-
ninkat s tényUzé->ünkkel. Özep, bogy a semioii érdekek ily prélyes védelemro
aiáín^k. Hát BuKarest városa meg asun -laiározitini bt>sia nemrég, hogy 100 frank ívi dij»t tartozik físetni az, ki idegen nyelvű csépet b ssnál. Mi nálunk bezzeg a* üzleti Uvnlasé* IB sok esetben még miudig németül megy. Példát vehetnénk a kn Rimáoiáró).
— M*h*k a háborúban. Hogy a
éhek fulankjaikkal igen jol tudják ^
.uguka véd-íöi, az elismert dolog, de
hogy e fegyverükkel egy egész ármádiát m<ig*zalasztottak, arról erdeke* kis tór-eneikét olvasaok Kiuiageu uajororszagi \'áros és fuxdó króniké|ab«ll. 1642 ben a svédek ostromolták a várost. A csekély jVaég :n»of volt k*pas i. torábDi ellenál-láara és már-már megadták magukat, »id4o bizonyos Haio Péter -n«vü pol-tt[iu! támadt. A városban levő méhkasokat ledubták az ellen-áéfre. A méhek e méltatlan bánásmód folett bóazüive az ostromlókra vetették ét esek kénytelen, voltak a falak alél elvonulni. A libák a ktpito-liumot, a méhek üissiagent mentették mog.
— Magyar tmb+tek kalandja Essak
Amerikában. A Küxsnyói Híradónak ir-
a itiost több fiatal mágnástáraávsl .-Amerikában vadászó gróf And ri**f Gézlról: A gróf otitáxsaival elmést a prainekre vadlovakat fogói Iaasovaí (ponyvával); a mouitangok üldSzésében aso&baD annyira el nyargalt társaitól, hogy eltévedt ÖU kát napig bolyongott étlen-axomjan a pantábsn. Második cap as egyetlen nála 1»T6 toltéaynyei egy nyulat ejtett el, s annak kíuivott vérével esilfepitotts le uémilet éhségét és sxomjtttigsU Az eltévftAés napján ason-aal keresésére indult .körulbelSl 150 fáklyái ember, ege-i-o kimerült állapot-bao a\'adt reá másnap éjjel. Eredeti, a mit as \' indtánusok e sverettcsétleneég okául elóaduk; sserintök s grófot a re«s tseifemeV bQniették meg igy. mert alíleges figyelmestetésük ellenére fehér lovat Tett üldözőbe.
1—Abdfa títdlyné, mint magyar tolmács. A P. Lloyd egy verviersi bankár elbeszélése nyoujio a k&vetkezó csi-IOS tóftéa*íoí köálif A bankárnak három hét előtt az osztrák-magyar követség Otjitt tugyar nyeldt iiéJetet késbesitet-tek, a nélkül, hogy meg magyarázták nt-viimi ítéletben. A bankárnak Magyarországban csak egy ügye volt,
t eléggé fontos un, hogj
A fortiiUs végén as a megjegyzés volt olvasható, hogy % királynőnek öFomérs asolgatl irága anyanyelvének ismerete álul ssiTességet tehetni. SJb\'rMf
etemes as »ddis; .
pesti kír. fodoi Esuiorfott
dományegr akadályok
tudomást óhajtson. De VerviersbeB sem tudou magyarul, sót Brüsssel-lem találtak tolmácsot, mert a követség egyetlen magyarul bessélfi tagja ssabadaágon vac. A. bao tár ekkor a polgármos terhes fordult tanácsért, s es afiffL íodott okosabbat teoni, mint hogy \'— ^cu/*modist nyújtott be a királynÓ-bö*-, (tydiUa, ie & f«lséga a mellékelt magyar aktit. A itÜőuós kérólevél elja-t9it a királyaébos, s p4r nap Hsaira a bankár a magyar okiratot íranosia fordítás kíséretében kapta vissza, mely for-


AUGÜSZTU8 18-fe 1881.
HUSZADIK ÍVFOLYAM
uüiéeznoi tanfolyam iámét rendaien, félévenVinti foljamokbin fog tartatni Ai I féléri tanfolyamnál a felvitelek w-ptember 1-i^n ketdodnek ■ bezárólag 15 ig tarunak. A második félévi taa-foly.mra > brir.taaok 1882. január 5 t.M bftiro\'ag 20 ig fugntk tartani. — K-llétck a f lríiel»kb««: aj ks reitllevél, b) ii illető kösaég álul kiillitott erkölcsi éa illetékeeeftgi btso-njilváoy, c) riudaaerint 20 eviol 40 évig lerjed; életkor (melytíl eltére, caak kiváKlw raetekben engedtetik), d, iraa é- olvaiaa, do miad-neaetre legalább olvaani tudáa.
Hasznos tulnKilók.
— Jó fogtiwiitf ai égeti keayérhaj
porráiörvo a olykor olykor aaivarptiraya.
— FogtUititótiak ajánljuk mag a
a*éune] égetett tengeri cnlkál fiaon
meg\'iirve; ez s fogul moden áriatom a
kill wép.n febé ni.
— Pe<íétzfolt. Napon vagy tOzee
v,a által jól megazÁrilaodó a p\'-né«sfolt,
\' axu\'án atáiaa a t-r.Sa kafe eegélyév I
mcljr axuán atáiaa a tr^a d-rtk»,.D megktie.lelik éfi eltUaik.
£ módon a
— H\'ÍÍ gyógfiter. E^y mindig kéezletuen lev-\\ olcsó él hatáaoa báai gj ógvner a plioogéo. Ha hUiéa köret-keltében nyi\'i távlink vagy csonlfájdal. maink rannsk.vagy valamely testre tank mopdigkd, fpT-krt napon át regjei éa
dörzsöljük be a íájd-lmai réaat
pbotog , .-„ w —
küuük be iie-nííl éa a baj megiiUoik H t ulimelv borjúnk vagy caikónk meg-teívee^dett, dörzBöljQk be két nap egy-n photogé.inel éa a letvek elvrax. lek. Ezen bedürxióléat azonbau 10
dórEiöléa ed jó takarmány \' a gyógyítani. H» juh
u b .ik, i kóros helyeket dórzaoi-
jük be él a batás nem marad el. A két utóbbi betegségnél minded bedöraaoléi előtt jó eroa loggal meg kell moani a beteg állat kóroe réaieit.
SALAI KÖZLŐ II
Paplr-ieletok.
■M iaiaaáa Valaki ■
ti
ladml X»ai«taról nwvm:
Rendkívüli előnyös kedvezmény
kotr WbW a« kartráaik, aaak ki*»áU i •<iak laaaaaa, vaar -áakal < Un T.-aíé,
*O llraleaS lafoa olraalak, aal; v lan tolt: Igea ftrraadaal \'a (Ok, bocj t ta« kne^let aackaptaa, aat. 31 a; tarl* ■ aiafrájtar auradraa taatvarea aat
a.
í 10
I 90 a.l.i
11 1
í .5 . J S
II SU
• 16 r 1150 ajj. 3 10 dalát (M r 147 i
; íow
i hóimét: D V n 1 41
„ZALAI KÖZLÖNY"
elöflxetói é» miuikatArsai «*ám»vr».
(ZTor.roaat) (»o>UT»aat) (veajaa roaat)
il> SIS
•01 Ili

KS
SOI
Sikerült egyik hírneves intézetbíM tömegen megrendelést
eszközölni
i,a ütal\'áarotoai laaJáa,
kerfllj-
TalaU aat awaaa, aat7 aa laalif a tánaaaloai aurirrja.
ijie
íikaaj IM>
41 fi
JJI
HUDOLF fShorezeg » frónörököi, n<ry nej- STEFÁNIA herczegasszon; gyönyörűen sikerüli olajfestékDyomata arcz-képeiből, külön-külön, 52 cm. bosszúság, 46 cm szélességű dú-tan aranyosott keretben, mely minden szoba vagy terem méltó diazefll szolgai.
éjjel
f

: 10 90
4 1
10 15
18 í
a 31 raaaal
1 30 JAlat
10 50 <j}d
rerméB) bletl Jelentés.
901
»-■ N ■ 314 SIS <f-
aije.
A mit aaiaa Jalaett kSiniai tailára kaagalat aaaa a Mim la tlplaatilkaíft volt, •alj klrlUiT (elrila a aaaialat aiteak la atigiakákb aafaOárdah. Baaáaia aaámtaU-•Tok Idaaa aaMlaaaSaea veltak ifjú, de >al a.aink kUrlK raktáraik aNCUHáa^ra ilaakaa Táaánkák aa ajáal.tt anaavilátakll, BláHal S0 árral aaaalHk a baaa árUkR A l.igalw 80,000 artr.aua ukatt E « fjca,ía koaautt. •inak folriáa klaai aallárdablr; a>i( áraa ki- I FdtUt laarkatalo:
LAJOS.
■kban
Ukatmáuyi mi S.lpt, a..*
^paai árt i aútoaer.k I k Z.bkaa !
!
aaak, talaj4 a
aa-al, airal a
lléSk It
caatBMi t«tj<-a«a biaajiik, ■ bár L..___ «lf ti árakat ajáalaaak, talaj4 >aképan[ i
Egy földszint h&i, nép kerttel Nagy Kanizsán és
hegy n eladandó. Kö lelebbet Nentvlch Gyal*-n*l Nagy-Kaniisin Eötvös
tér 10. SI 368 3- S
Nálam eredeti ára a kettőnek együtt véve 5 irt.
be a tájd.lmai réaat k"éaSaí«"torytó."*a«*áVak aielkrftek, ksjia^
ha lebet, legalább éjjelre a.a a baraa fajokban, áafliába kiaae javait
.-.1 Í. i._; «_:i. jP.k« Hinib tArtAalj.k aaállitmaavak.
rakoa niniea"i6rl«aKk
Ai árak au k&aa árat 100 kiloakeat itt
13.10
A „Zalai Közlöny" előfizetői és munkatársainak csak 3 irt. B Tinentes küldése ezen felül 50 kr. Tehát önzésen a írót kép
kSretk.sík:
Bw T5 Wf 12^-12 tó.
IT 3 forint 5O krajezár. "W*
?k. Ezen bedürxióléat azonbau 10 nap ; 12.80. 79—80 klg. 1250-1S9O.
u!"a ismételni kell. H. valamely bási j Bou nj >-50-8 80 Á~rpi
latunk míerüheaed.u. napi>nkénti be. 16.50-7. Zab «.6O—7 10. lokorit
r_ ukanaánTi
rieaaeáo—S.fiO
miaSaa| laeriat báaát. 1050 11.7a.
csodaszerü Injectió
Utánvétellel nem küldetik, csak a pénz elől g.\'a beküldésével eszközölhető.
B-peK mín6t4| tseríst kápotitii US5-lü&O. &áUH
apix talaoen alaralt aaa
gvofrit re^lvtelaaal 9 5
folva4lkot a batveaiaal. lUf
tekbea ii. Letatoaaeayeio Kraikenbaan Károlr
Braaaieawo-rbaa.
El i».iJ idS al.lt aifáaae- ,-rr lilái bireavat aaarzott áa a lardökel T>bb orvoi állal baainallatlk éa ajánlunk
350 I »
Baaa (aaapl - okkTbáWi) ÍJ S7 -ÍJ 40. 1883. uvaaara li.TT—ti 80, Xakorida 1~~
ájún) 7.oV-"7.\'Ó8.
~»Mp*t--október)
<»ajairaj i.uo—í.wj. ^a» |aaapt — Okuinerj ]
7.35 7 40. Bepeae kápoastáa (an( —aaaps}
1S1.-1S.\',1,. i „„ , „
Megjegyezzük még, hogy nj negyedéves előfizetőinknek a
lapot 3 hónapon át a két fentjelzett képpel együtt helyben
5 frtért, vidéltre 5 frt 50 krért küldjük, mire nézve szives
megrendf-lést kérünk. Tisztelettel
LOBMATKE 3. T-
T kereskedése
WAJDITS JÓZSEF
HIRDETÉSEK.


M
OLL SEIDL1TZ - PORA*
Pályázat.
Méltóságos Tolnai gróf Festetics Tasziló ur taranyi uradalmához tartozó Zsitíai majorban megürült tanítói állásra pályázat hirdette tik. — E tanítói állás javadalmazása évi 400 frt fizetés, szabad lakás és 4 öl tűzifa.
Ezen állásra pályázhat minden állami tanitóképezdét végzett tanító A zongora-okt.itás és német nyelvben jártasak előnyben részesülnek. — Pályázni kívánók kellőleg felszerelt folyamodványaikat folyó évi augusztus 28-ig bezárólag alulírott uradalmi tisztséghez Taranyba (posta helyben) Somogy megye beterjeszteni szíveskedjenek.
AZ URADALMI TISZTSÉG.

NEVELŐINTÉZET
VABGYAS ENDRE,
UafaaKTeUia, MtaUlntaatmlaja
360 2-3


l miad«n.a«ll fljr«a»ar
j. aaaaaoraláa), »ar ajáatva, kik ■!« ilal-
•0 a* ftta a UcJ«bb aikrrak salUtt
irtitil|ili aa MiaitW akaáalyaa, (»ini taaaŰa i* aranyér ellaa Klldotta.a oly ^ M««at folytabtak.
NaalaMaaak »nlaT»a. Mataitosail
E|y k-jwiétslt arwlett iob*z in. I frt. t «.
CRAHCZIA BORSZESZ SŐVAL ^JPB
r í lataiettiaíatibb üw.él,^ aa«. a ...»..d5 e-BeriMca-k
I ..ad.. baU< é" kal.í „alladáauál, a leflSbb l»tecaá| eU.a, m,a. deaac-a a.he.tMe.k. fej-. Hl- 4. f.|«jáa r*fi aérvek éa nvllt >.bek-r(krakal7i-k. Hasak, .aamualUlaa alaaeata.ail Waaláa ál aéralea atb.
kasailati itu)tás«al agyltt 80 kr. t. é.

Uai-májolaJ.
Krok« MMttn B«rge>k««
Kaaa aalsáj aairolaj .ala.uoji, a ieraakWalaa%b«a alSf.rdal aj itdlii •fT\'"all, aalr onoii eaal.ara aaaanalkaU
Irt tfy l«*fBt* kuzMlltti itatitítMal I frt • é.
Ti sailll tét Moll A. gró&ueréu, c kir. cdiari cillitónil, B*O8
Taaalaabaa.
Raklar ac illaai Miadan Uraavaa frdcraaertarábaa va(T fBaaar-kara^alaaaba.. Baktár nüküll >a<7aaf«kbe<l aucanaa7iiak aa<r°<>° amnalill.ikail ai^daU arlMafalaaban riasartlaak.
UH UaSaaac kar.tia katar^olla. Moll-lala kéaail-iajl
ruadal ti caaa oljaaokal .Kojaaai, aKlrak aljai arjafja. aa aliii*.
"\' \' ll
Saktárak: aaagr latina Mai 1. fjitj. Prásar Dala Dirjn Fiatlbil.i J.a»J, aUnafaU AiotC, Boaeabvt ranaaa, Stráai ál Klaia.
— TltirmiSIII BaOaa/ ). I. ■aranH laatl M, - km Doraar
■. tsalhisjs atan L trasraaaráa. — bftWrtr BaMcaa; Kána.
■áaa/áa. — ZafrM Ir-alaauao 17*0 Hitllbaek S. p«fJ H.lja. V-
— taarta Haaa/ Aad. 17417. - Ma*)! Sal.»oáa J (Üt) SS~U)

Van sserenc^én tiszteletteljeseii jeleoteoi, bogy a .Hirsehler éa Hlttkó\' aég alatt beljbea 7 ér ót* feni!ló
férfi-ruha üzletből
kiléptem, t ogTinily Oiletet njilot <■ leietek
HLATKO JÁNOS
főtér, az Bbeospanger-féle iáibaji, tx .Arany Sarrw* Tendéglí mellett t8rTép;«ekilag bejegyxeU cxég alatt.
A oagjbrcsa biiíiomert, tteljlyel eddig megajándékozott, mély köszönetemet fejezrén ki, tíaztetettelj«fleD kérea, hogy azzal engem továbbra is megtiuteloi kegTeakedjék, és pedig azon lesi^k, hogy lelkiismeretes, pootos és txolid mooka, Talamint a legolcsóbbao szabott árak által t. ez. Teriimnek teljes megelégedését kiérdemeljem, a mi már azért is könnyen eszközölheti, mert a legelső bel- fa külföldi gyárakkal fagyok ftusxekötteLésben és mimien idényre a legújabb és legdivatosabb sziletekkel, (libériákat is magyar éa francíia kirí télben) ellátandom nwgamat. — Ügyére* önkéntesek szántára nakséges robákkal ii szolt^llutok. -Becses megrendeléseit kérre, fagyok teljes tisztelettel HLATKO JAKO3
! Messzelato!
Legújabb optikai zstb eszkfti Btaxokuk, be«j és falni lakówksak stb.
MoUt S—4 óra \'»ioiai»ra tistta és
kivehetően I
Ezei ujotua feltalajt messzcUto 2 optikai ienese-megbíl áll, »elj minden Utszéaazerinü botra stb. sKgeroaithao és sokkal nagjobt) hatással bir mial i tábori távcsövek, azért is ez«k általa-nos tetstésbes részestlnek és mindenkinek \\egiobtnn ajánlhatók is. 09~ Dubotxal, hoarj zsebbe dogható le-gyen, 1 frt 25 kr., finomabbak 1 frt 75 kr., kiváló i nomak nagyobb leaesea>«4jekkel 2 frt M) kr. (Iaa»«teU-dók gjáriárog.) 8zétksldések a pétn eMVsgcs beMMése-tagj iUnvétellel eszkozSltetndc. Kapható egyetHU csak:
KINGL és BACMANN-ail
Bécs, I. TegtttlwéTrtrMM Nr. 3. t6» %-i
sira adni, hogy taltásomat Kis Kaniaárol tettem át ésjelenleg mint szfllésirf itt • hirhenUló szakképztuége-el -ír és ezen idó Jatt mindönkiül -^
t^Iron-uteza, 10 ik szám .JmwKzmrw-této házWiirttftott a UaM nls>U«n.

Jimd gj«na»ítoiáiu

v v. () .1 x c> \'■■■NA6Y-KANIZ8A, 1881. augusztus 21-én.
un aém 10 kr
HIRDETÉSEK
i kr.n U\'tilmi fel. t lUstidt-D Lfyv* hirdí1-

Hnázadik évfolyam,
A lap sxellami rénsét Ül«tó kijelenjek a szerkesztőnő*, »ay^n r^f-i ill.-ui ktoitménjtk l^fap a kí*dí,h<w WriKBtt*
.N A fi y KANIZSA
i\'t]"i! .f.i-Ii.-k csak isa ánutktol f\'»fa diainak i

Is- ;y-KanisstTálros helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai ker^k\'d^lmi * iparbunk*, ,aagy-kinizsú UlcarékpéDztár*, a .zalaraegyei általános taaitótestalet*, \' a ^ntgy-kfttu&ui kiaded-oevelÓ egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a ,-iop mii fceresUedelmi s iparkamara tufcy-Uaiireai kttlválasztmánya* 3 több megyei és TÍTOBÍ
egyesttlet hivatalos értesítője.
Heh nkini kétszer, vasárnap- s esetörtökrtn megjelenő vegyes urUlmu lap.


törebvésük nemes volt,
eszköz nem volt a helyes
az ut, melyen járta*, nejn volt
h-lyes, a czélt seaj bírták elérni, ezért születésének napja minőig Öu
mert szájnitásuu kívül hagyták azt,! nepnap a magyar előtt, a hálaadás.
hogy a magyar ueulzet boldognak | a szeretet, az alattyalcii hftség s
nem érezheti magát akkor, midÓD\'tiszteletnek táuiept, szeat áhítattal
látja, hofíy legföJteifbb kincse, nem- kéri minden jó hazafi e napoo a
zeti bii-rke^fe: a*kotináuya tiszte mennyei atyát, hogy tegye boldoggá
letb n nem iattatik. lót. ki alattvalóit boldoguja, áldja
,-, , . meg öt, ki korinak, alattvalóinak
tí ha van valami, uure nemzeti T* \'\'.,,
büszke iehet, ugy a magyar lehet jvalodl ál<Us*\' az alkotmányára. QÍHIV világosan hír-dei hogy a magyar nemzet a szí büdsAg zászlóvivője, liogy a magyar
de
séges királyt, ki atyai jóságban, alkot m^crhiségben vezércsiilag g}\'a-(L\\at tüuüöklu- történelmink egén.
miután
ar-un veszélyek ellen, melyek Üuró pát fenyegették. A-z alkotmányosság | hazai gyár-a bzabad^ág s a szabadiban íek | lehető tekintetbe szik az emberi fejlődésnek biztosi-téka; ha műveltségben hátra is maradtunk, de nemzeti missiónkat soha el nem tévesztettök.
18.
, kirá-v.
.A lcrvlx" magrar ember Érte mindw honfi karja
A nemzetnek örömnapja, a vég-hetetleu tisztelet; az odaadd szere tet, a hiv ragaszkoíiáa. * szent ke gyeiét örömuapja Tao. S letetne e ez misként, a legeUö magyar ember, a király születés napjnu: azon király születés napján, kiért nemcsak minden honfinak karja, hanem szive is készen ál., üiüdéü magyarnak szhét, szeretetet biija a fflsftges kiraiy, s ez többet ér a karnál, mert szent igaz az, búgj s kiráhok hatalma nem a karok erősségében, nem a katonák ereiben, hanem a nép szeretetében rejlik. Ha szeretet övedzi a királyok szent személyét, akkor még az árulás aem férhet hozzájuk, S mivel a nép tudja, mivel a nép érzi, mily erús védfal övodzi szeretett atyját, felséges királyát ezért kétszeres örömmel ünnepli a „ legelső" magyarnak születési évfordulóját. Örvend a palotával a szerény I Kunyhó, a mágnással a pór, az Öreggel ÜZ ifjú. mert legyen a honfi gaz-d.ig v*g) szegény, egy közös érzelem \\onul e napou szivén át. a hálada-toss&g. a tisztelet, a szeretet érzelme. Az iraot, lei viszont országának minden fiai, legyen bármily rangc, nemzetiségű, vagy vallásu, egyenio kegyelemmel fogadja atyai gondozásába. S mi vei a nep tudja s atér^t, ezért kettőzött buzgalommal küldi imáját az egek urához, a királyok királyához, hogy hosszabbítsa szeretett királyának éveit, hogy áraszsza rea mennyei áldását, hogy részesrse üt a földi javak legjavába, adjon neki iniudeut, mi őt boldoggá tebeü. 8 eteu szeretetnek, ezen ti^z teletnek jogos alapja van. Bár a magyarnak vérében fekszik, hogy királyának személyét .szent s sérthetetlennek * tartsa, hogy tisztelettel

viseltessék iránta még akkor is. mi-dón ez fél re vezettet Te . ősi jogait sérti, szabadságait elvonja tőle, rajta zsaru okoskodik, nemzeti szokásait lábba I tapodja, mégis a magyar nemzetben nem akadt seaki, ki felkent ki ralya ellen kezét felemelte volna; ennek okát leljük a magyarnak gyö-nyórQ jellemében, ki inkább tűri mint teszi a jogtalanból, de oiasrésít oka az, hogy a magyar nemzet .1 dynasnkus kormány formához vau születve; erre mutn a honfoglalás nagyszerű történélnje, crn: uiu:at egész neaizt\'ti törtuneimOnk is. K«irt a magyar királyok bizton erezhetek mindig ni:igakat hir magyarjaik kő zött.
De hogy felséges királyunkhoz nemcsak a lisztelet, hanem a sziv bensejében érzett lángoló szeretet köt, ennek oka urnnk királyi erényi-ki önmagái győzi le, ki felemelkedik egyénisége fölött akkor, midőn népéről van s/.u, ki uépe javát mindenek fölött aliouak tartja, ki csati egy magas, egy szem eszmének el: népét boldogítani. Szeretett királyuuk ezen czélnak mindent alárendel, e Cíé\\ elérésére minden áldozatot ké peb hozni.
Ily nemes királyhoz méltó eszme, törekvés c&ak egy nemes, jó szivueK li-h&t s/.ülemeuye, s miveí a magyar nemzet tudja s érzi hogy a jó, melyben királya részesíti, szívből jő, ezért viszont a m-mzet is szivének minden érzületével csüng felséges kiráUáu, kinek tiszta szívből, szent áhítattal kivanja szeletébe papján: ^Isten ót pltessc*
Dt a szereteten, az alattvalói hűségen kívül mi\'g a bazafiasság is köti a nemzete: királyához.
Volt mar a magyar nemzetnek dicső. nagy. feokelt lelkületű királya, kik szintén a n>-p boldogitásat tüzek ki él luk ezéijává; a k Aratok, szent

nemzet azuu eszméket, melyeket a többi kaltnráJl&iuok\' alig évszazakkal ezelőtt sajátítottak el, már ezer évvel ezelőtt hirdette* s eltek. S ha miudameUett nemzetünk nem bírt JZOII fokára a aiüvcltságnek eiorl ■ kt\'di i. melyben más államok állanak. u«v okai könnyen feltalálhatják azon körül luúuybmi, hogy nemzetüuknek nem egyszer kellé viídoástyáva lenni
Ha a magyar nemzetet egyrészt azou hűség jellemzi, melylyol kirá-hához ragaszkodik, upy másrészt j<\'llpinz: siion rajongó szeretet, mely-lyel alkotmányát körülveszi.
Felséges királyunkról büszke önérzettel mondha jak. hogy ó a legalkotiuányosabb magyar ember, s így ó reá legúikábD kétszeres érte-
lemben illu a. költő ^avai ; .Legelső magyar etuber a király."
lízen alkot rnányszpretetet be Cáüli oly nagyra minden igaz magyar, ezen alkotmány-szeretetért bon-liui kötelességének tartja minden jó magyar imádni s szeretni őt. a fel-

Isten éltesse felséges kiralynnkaí l Ferencz József C felségét!
!.ÖB IGNACZ.
A vidéki ker^tkedelea s
ipar érdekeben a/
ter körrendeletet intézett valamennyi kir. törvényszéki einokhöz. melyben ftz^ket az irodai anya^rerek beszerzésére nézve az eddig követett kőz-pontositási rerdszer elejtése mellett jövő évi január 1-tól kezdve feljo-
go^itja. hogy belátása szerint, de a ipar-készítmények ételénél intézkedjenek.
- A kereskedelmi mivszte-rnjm jövő évi költségvetési elóirány-
a mint értesülünk - kiadási fi>összegében jelentéktelen emeléssel fog mc^áliapittatoi. a mely azonban ugyanezen minisztérium be-j vételeinek fokozása által fog fedeztetni. A több kiadások, nevezetesen kereskedelmi összeköttetéseink érdé k-\'ben teendő uuzásoknij ügyesebb ípartanOQczoK támogatására, uj&bb ipar-szskiskolák felállítására, aj föld-mivelési és vinczellér taaodák berendezésére, valamint uj állatorvosi ál-luouUok rendszeresítésére fognak meg kivántatni, mely czélokra a képrise löház bizonyára szíves örömest megszavazza a kért összegeket.

Trefort miniszter ur
g a fáklvás menet alkalmával HzlffetliT AnUl áttsl következő beuéddei üdiözoltetett:
MiOMltmr, múljon
mj\'iijíik Jíingtxiat a ti»«;olet aaon
liotc éneiével, aulyiyal Nmgod, mint
kormány Ugj», tusiak egyik kiváló
ál1aintér6* s lelke*«dé«aeÍ roegválaastOtt
or»/»^j;^ Üle«ti képviselőnk iránt visel-
tistüuK.
O\'omnml udvöiöliük városuokban ünaep«t »lkoió mttgj<*JeDese alkalmából Nmt(oá\'i, kta«k évek k-osssu során át kúip4Íy&ján foi^i«ii».l működé**;, s bon boidutiita»ar* irányult Uirekréseinek sma-
Nmgod már akkor, inidAo oemseti aj eletrn ébredésAok reggele* bonssere-)«D kifofrisialan hasafiak is kegyeletéé
jkhea, baaa£ui
Nni^od ifjn l^lke e^ész hevével, ifja élte leije* elhu^AruxixLíágávál nemcsak osat-lakuco t, d« mint egyik veserferfín és
eivü p*rt élén, meij aásxlójárt at alkot-raánvos ssabadaág hoDÜ vérrel sreatelt o*ve ranlle ai eg; \'•iveit irU fel.
Nmcod ott kft»dÖtt, mig e párt ki* tflzfitt eiveinek gyAzelmét kivívta és e
polgái*vá te\'ve,
Nmgod tórhetl-.:u elvbúségével cgjik T«séfféVfii mos\'. ié azoo sxabadelvü párt-tihic, m«lj hn.zánktt a korszerű intézmé-n vek aiertn\'. átaiaki\'.va nemieti fii(tg«t-I naéeünket, áiiacní létQakei jövd ssáaa dókra uixtositolta.
Nmgwdat jeiaa polgári erényeiért felaóg\'-i Uronk királyunk megti»»Lelő bizalmából * teÖtoxuiA* vesztesével meg-bitai máltÁuuott Á* mi basafiai örömasel
oktaÚH v;\'ü\\é+éu~W álda»oa hatását, a [JtninyiM-\'ág •" ■"•■" elmi>ég terjedését, ö/TKoicsistg m lkedé»v>i mint meg i f í nélküioíbeiel"D feltételeit as anyagi éa «íe)l«mi Jólét f^ivirágutásának, hilá-éTeszflk -tllörji«e.i mi is Nmgod doakiidás\'t, in ■■} i.vol váromuk 6* e
sogéiyetése-kol táinu^at&r, tóbb helyütt létesíteni kegyeskedett.T ARCZ A.
király napjára!
Suot kirá:yát Árpád óa booáa*k
£gj «ir it kíb^Uel áia a^yiil . H-gj\'La titkou kS&Qyeid foijiiuik, Hánatotlm Tájolt 5 Ukar őt kOr»»d, bőgj aiiui mmrma4 buiadat, Httt/ha TÉMtil **l bo. t*a látid
Mert Tibufiao mStt hacánkaak fája Vár patak T ii t^ ^Aait>
Ho£7 vihar, irewe./ben töl^ykéít álU, M*s n«m Tédte out — mint » hit Ét nert nÜK litván Ymprém TfllgyAn Síkra, agg.lj kost Mpejst toltvia.
Látva :uu>l S* ítokart, Utet l\' B hogv kit üéu n5j« m-anett, Miut -ni, ó.i ititLiői ne^viuU Nínei nyugalma, tiiuj* íéjjctéjéif Níj_if átka ej jjanu ki*erik.
Hi y*zor -i;l ij(olt a lúmek óle, A nit t*«l«JjTÍDy berele kt rá..
Kik tfj a»T aiatt nyugodtak vála, OldQzék s S miudext •Ibirá, Mert aaivések *Égs6 dobbanása Nem T„1Í mái: honit boWopjak láa«a.
- kkor hnoyik, a BiidŰn ■ fúJdaek ^>K>> lenje inuU égbe •lállt;
N j>«, árva, 5«**£j, mi mi gjün: 6!tn«lc, Bánra a sa. él«tt kiráirt. Hogj- bajónk TÍII, a*irUkhes n« dobja Véil paii.nl van köBöuünk jobfaj*.
üelylrej a^Jtor ana/, ks*n»*t árva
Mint apostol t*. keresstial járVa, Mit b« Ubbai 1* tiport Vatfcz, ■
Attól jó, U TUH

it MmuU.tja

Lá«->s tflut Lagyiiguuk iCrf\'fli-idjJ Minket ■»<>«[ it! e « kér v„xel Mx ki lu. estedéTM maltonlt capja Fnlviláfo! ogr • aafj ta^nt kapja:
Árpii] nópéoek dicséretét,
ífoKj mát éf a uemieiek *orál>au, ^ léte könyr t iorl tiem tép:eií.ít,
rI,.,:É ..:■ e <.<-<•> fotu el hUlxt.
Csak u Utrionak JtftuBjlu^,
M*tt a<? leose Ald.v4 tótQak 8?
Miot hű ttyjit irpád u«.m>etéUek Uéf tokig twtje 5tei én«k\'
ormon
Melíüda-
A v*ro*b«n élt agy bái<*spár A férj 5*iinte liatta •tieve), s««n-dot jó lélekkel *ierKt«ti; A aő is — oa
foiyts>- n lii
Majd Alább megtudjuk
iti»ó
A íérj
Ou;*iuáJ toRra n^y áidoiattét«lekrd éa képes-, eukoam fejedahní kei»y-Jembeo dédelgette lejét, ietaérd^k sok ékes rubát, gyönrörtt éknereket vásárolt eki, bog; asak megoyerltewe fjUTések léni aseretetét, aromának seelid laoaolját, Doly^kbil Bég »«m volt ix^réaoaés eg-y parányit w étvesme; meri a ssép ofl i.e ismarkudéf ÓU »» Htolw peresekig állao-dóu oiy bidegvn riieite sugát ns^j komoraágáWo, hogy tapadt arosárÖ) minden aá» inkább volt oivubató, OMDI ^dé
^g
A fiatsj neaye«ke Ielkttlaiéa«k Jötet borojáts fCUSC%M nci: kémy.a pampa* ruhák, a gjöOTÖrt ékMM-ek Mm

voltak képessk derűre változtatni; pcd\'g azt mondják. bo>;j a nök viUgÁb*n seép ruhával, Hzép ékszerrel nsodáb végletekig leltet vinoi a batást. Dn biz a ssép Mel* dának k«bie aotétjébeu eJvesaett a sok caocíe-boce-*, vaejon, gatdiiság fény
Éj«D napon át sienvedetl, g dint.
Moshatja a laugyus birmát, c*ókol-hatja az enyhe napsugár a virágot Iveknek gyökeret féreg rágja. A fiatal kis menyecske Í« olyan lanksdt, her volt, mínt a virág, melyet belsí baj emészt.
Caak a jó Isten a megmondhatója, meaoji minden jóban réssesíli férje a bájoi Melinda:, de miad bjustaJaa maradt; meri egjrrt sem rolt hatalma, sem volt kép^s ón maginak a már ószbe bora ló huj fúr ifik hflyébe bodor bum a haja\' varázaolni, » kia!v<i fenyü azemukoek uj ragyogása b\'í Htig«ra"[ut kölcaönözni, a n-t_v id«\'> xltai bcí>ar&sdáU aret; redőit 4Z«pi-n fiUiruu»DÍ ; twrt képtelen volt: * hirvndó Asst virngos tavaszra váitozlkim.
Mflmda még a iáUzi gyermekkor bau elvessiatte ssiv^t egy bodor barna ífja aserelmébeii; de a körülmények agy boiták magokkal, hogy sxiv uelk&l egy-náín-ik mondta el «c oltár lépcsAsetén L* eskat, a: — „Holtom bolwdiglsn*-t.
A barou ifjat talán képes lett volna így másik ttjáért feledésbe ejteni; de • már deres f-jti férj nem bírta tíelind-ii főiedéire tanii:>ni.
Melirda toldbir\'oko) ss&lŐktól ssár-aiasott, kénje-kedrén neveltetett s hogy tizenöt évea lön, elhunyt édew »tyja. Atyj* halála alán *lig perge\'t le egy ér a múlandóság orsóján, él kellett össsea vagyonukat »dai, méf psdif potoa áron, a

_ -_,, ad^saág terhe alatt, mely a boldogult aty* üiáe maradt, ugy hogy majdnem ai egéss Őssseg melyoo a vagyoat eiáru st\'Otlák, felments hnelesák k6«-eteléseirs Mit rolUk mit lonni, elmentek egy jómodu öxregy u<i emberheB Ukbérb«: — a ki astán íérje lett a szegény Melindának. -- Az ífju, ki már regtől íogva szerette Melindát, d* nem vehette el, sze géay joggyakorsok tévén, » isomorn esküvő után elköltött bajában a városból.
így állván a d>lug, könnyen érthető Melinda boldogtalansága.
Már bét éven it jsnysrogtak együtt, •ár agy kis gyermeke i#r sattletétt a bol-dogtaias aay«Ask; ris més» es sesa, a kedvas kis aogyal sara volt képes kibe-kiteoi »oraáv*f, nséií mindig bodor barna fÜrtú .ifjáról ábránd ózott.
Mély aggodalmibso csak fogyott, fogyóit, BBÍDI az égo gyertyaatil, mely iánkéul fóteniMaUi oamagá^.
Kijött a scéf> Dyá>, Melindát férje
JatoojFüredre vitte, réméi* e, hp«y
majd Ul?a • fUrdöí <^lat, a híres magyar tenger és vidékének regényéé szépségei kígyogyitjik a sseavedőt lelki betegségéből, melynek okit a üU>kaatos aő sofaa még OMIC sejteni sem engedte*
B*kw>n Fíiredea, hivaUla k^oysserttvéo vissza, a-miérlía*. nsfára biaTio sejét, gyermekét, bao»qt T«U uSiük és tárenott. Egy saép »íkonyOB, a miat -t\\6n •ieiv«, « kis unokát lat** léptekké ve-setgetf DMmátói, — ábráo^oliba\'mertK* aétálgatott Melinda as Ode légáram la tu park fii kost, egy keresztutaál leakart térsi és Isirhatotlu *HJ B«glsp«tésére

egykori MSádMtjAvafl a^oodor bsrvs fürtft ifjúval bőst* £*ua * végset.
Már bárom év- nem Uttak «gjmé*l.
Lett a váratia.0, de soiia sem ia romélt visíuntUlM batárUlaa SrSmére forró ölelés, osakrosoti mésisü o»ók, mely egy pillanatra a meuyorsságol nyitotta meg Melinda előtt, majd meg a pokol eménto két.kftres lingfiinak hatalmit éresieté vele.
így érceu as iQu is. — De baliga I CsfttT
— Ab! tépteket bsJlbk, ssó! aa
ifjú. -
— Anyám és itt megsaa*
kadt aun Matiadásak. Ajkát goroayWen harapta.
— Férjed talán • misik ?
— Nem a férjem, hanem a — gj*r
mekem ! — mire kipirult az arcaa, sae-
meit leshié, valami küloiuis énét lolté el
•Jóját.
— Bo most Uvosom édes, ne
<»gy
— Jó, jó; de hol talilkosbatnim
még ma veled ? Too toé, Bagyoa íoDtos.....
— Az esii zene után ugyan itt.
— I«UB veled 1
— A viszontlátásig!
Ölelés, nwik követte t rö-nd vissoat-
litis ttUn a viiiit. fsaiig hogy elrál-
Uk,nirkSzTetleD kOselbeérkesitt Me-
d* »nyj», karjánál fogva retet ve a
kisdedet.
Vacsorára mentek a nagy vendég-
Ifi be, de Melinda nem ehetett As esti
*ene h»i>g*ott er6s>D- Vaosora útin laka-.
« t»Hi«WÍ^ .yHgmio-ra bajták fe-
öket. .
As esti sene hangjai eJbAlUk,..., rteafl ragyogott A hold halováay kép*

HUSZADIK ÍVFOLTAM

ZALAI KÖZLÖKY

AUGÜSZTÜB

!881.
A\'b*:va ÍJnapod riás polgári érd
Bjflitöl, Nmgori e k-rftlfi viilasnfó polgá
álul ..iKdC m.-ggróVdésébíl a kerüiel
omxA^irTÜi\'*-] képrisclíjéül választatott
e íolnlti örömankn-k adunk es alkalom*
ra.il i- kifejezést hogy asoD sziámi kft
poc*, mely tűink\'"! 4 tímelet és ragasz
kn-iás JKUceaival N\'ngodboi fűtött, e fel
t4tl«n biifciom meo oyilvánitáfcával i
n.\'.abü^vén, — e sz-Hemi "gye-ülés f.íy
t;.u mi azereoo-ía-k és bátrak vagyunk
íid iek, atyankuak v*li«n
éb
y
ményben, hogy Nmfrod li éd»s
;>zun b-\'dogitó r. e i *nw és kerüli!\', polgárai m-kei gyanánt atyai gondjaiban réesel-telui, anyagi es szültem: érdok-ri — kü ionosén taninféztttei i\'ejl-Bitéaét éa magasabb fűlni átalakításai: — mely után e vánjs félszázad óla, mim az Ígéret földje u t* ii v ágy és lurekszik, — Nmgod mennyira a körülmények batalma uugedi — Jegbathatósb pártolásával eszközölő kegyes ioond.
A gondviselés eagedji óhujtáíuiik telj\' Haza üdvéi e, i<<\'ii soká b
gj
sülését, bogy Nmgod a
hlk é
gy
honpolgárok tdugui éljeo \'.
í^r^ee;, 18S1- aug. 16.
Tréfán Águkon vallás és közoktatásügyi miniszter ur ő nmlga f. hó 13-án K aeju\'.ai vonallal érkezeit vár->niükb». Ki.-éretében Szási Károly miníeíieri un. rol-.. A z*L-sz. iváni állomftBüű me^yéuk közeí\'-re! étben álló főispánja, Glavina Lajos ur ó mltga fogadu, oenn pedig a varosban Dr. Horválh Karuiy apát ur, mikre d nmltsága szíves, megüyerő mó-dnü - ■ —
■álassoli. Este a város kivilágiut-8-1* óra közt fáklyiissnével liaz-eit meg, melyen tízigelhy Antal i-d ur mondott egy hatást keltő be-l. Miuisiter ur Ő excellentiája ee juuaai it-jött a nép kosé, ott mon-k\'nteouclei a ssivea fogadtatásért, >en Z»Is■ Kíersaflg városa ól része e^yutta: kijelentette ú nmlsága, nfin uiólszur van Zaia Egerszegen,
iitléiö oyom.t fog hugyai maga
megy eb A
ariitp, uzaz 14 mebeo regg.\'ii 9 órnku uj beszéd jtít u Utüig*. M ionetet szavaz « vál»»*tó ért, mely 1 ó
bizal
flégutik
keraJ-t képvibek\'J-jíil eivil li.-iiv p^dig két keraleiWu ULutikéuviaeióuek, n»gj niuc azon hrlyi«ibeu h*tuA, hogy m-ivik kerü l^üi vftlihn\'j.v magát.
allja
előjé
képvi b.rm EKer
és igéri, bogy . f<g»dja is cl Z-la- ktsrüle\'éück vrd-k.N- \' ssivéu vibflvét.. Hzt v«d«ni, ehínu>zdiUni fogja.
A\'iér azután *zuu áJla«poriirit. iue í> «?t, mini kormán t«g — elfoglai ; B kijelenti, bogy m ú programmj* — miu-Un i»gj* a kormánynak — oera ;ebei
.... Melinda meglopva a* éj almit, a
parkb-. a kereszluTa atókótt, ifjival t*-l&lkuzaadó
Ou várta már az ifjú gyönyörtől mámoruauít fővel, rejtélyes sejtelmektől Hibaloil lélekkel, bon dobogó szívvel
— PlBBt!
— Pisst!
— Te itt ?
— Igen, csak jöjj !
Suttogott a langy íuvslmu ssellő, ... rezgett a bokor lombja .... * dk bajzélgetének balkan, caendasto.
— C<ak egy mód van meg, c*ak
egyetleu «gj \\
— S mi as ?
— Jer és stSkjél Telem.
— MöDJUok, éa k&veüek a ha-
Iáiba is.
Gyors léptekkel illanva a Balaton partjáhos érnek. O\'.t s ooónak kikötve, s míg gazdája a vén hálást benő a kunyhóban álmodik, bólé saallnak a saereJme-s»k ■ himbálózva eltHnnak as éj ufirös bnmályában, s
.HullAíülü Balaton taiejen\'. ijuak telóL tótéi fajhők türnyo»ul Uik elaüté.ül A osiiiagus eg.
.Bftdac*oB teteje beborul, Viliimhit, menydiirög, tápor ball. .. — A wóoak elmerd],.... a* idfl kiderül EB a -Ó lecseiidesal."
VÁKADY
kalakaaa birtoka.
A CsendMtengerb«o fekszeaek a havai vagy Saodwich-swgetek. Ezek egy m-gánus szigetcsoportot képesnek, melynek Kftlaki.ua & független királya ugyan de mégii a> amerikaiak befolyása alatt áll. —
E szigetcsoport 7 nagy, vulkáni és ozeiju súrun lakott szjgetbíl és 4 ssíkla-sxi^etbAl áll, 4«WÍD 19.250 n kilómé-I.T i«:rüle:t-l és 70.000 )»ko«aai.
A 7 ssigel: Oaatt, Kaoai, Nühaa, Maai, Molokai, Laaai es Hsrai.
pótoljuk elí hireiaket a fiaméi kedves vendégek látogatása alkalmából: így teljes elismerés illeti a rwadeső bizottságot, különöeea aaoak mtndea közügyi dolgokban őszinte basafiai tevéknsyteggel mftködő elnökéi Dr. Lsky Knstói kamarás arat, a „Tár-sas-kőr"-»ek is köatissteletü elnökét, i srépért, jó s Beméért boagólkodó hölgy-kosaorut, kíválóiag egyik legszebb virágait Somsai eh Katinka, Weisz Szabina és Totnoaányi Anna kisasszonyokat kik a kaniasai hölgyek nevében igen ssép kosaorut nyújtottak át a fiumei podea-t4nak. Nem kevésbé elismeréssel adózunk i déli vasúttársaság dereit tisztikuráunk. rginkább a helybeli állomás Ulko* fő nöke M«rtó Antal árnak, kik odaadó ne mes téuykedéso\'kkel hatékonyan emelték a kÖxőrömi-t, tn*Av es alkalommal ily meghatóan s lélekemelőié)* nyilvánult.
— Erdó*y Bibit Eugéniát im
sseptemb«r 1 sí napján részben jótékony-
más, min\' a knrmAnvé Csakhamar a kös.tktatdsügyi tárcsa nehéaségeit tüa-teü fel, rimaut * bajokra, melyeket orvosolni keli, s a módokra, melyek ál isi és melj körftlméoyek kost orrosolai lehet. De mindenek fölött a népnevelésre fekteti a legoagyobs salyt, külósosea pedig a leaayneTeléare, mert mint mondja —ha mivelt és solid nemzedéket óhajtónk, elOssor a nőket kell nevelnünk. Beszélt még sokat aa egyénekről, közép iskolákról, de különösen a polgári isko Iákról, melyeknek eaélja egy művelt kö aép osztály megteremtése. Végül még egrtser kösKÖnettt szavaz s választó kösöntégnfk a bisalomért, melylyel meg-isslAltelett és igéri, hogy a bizalom e-megtiszteltetés fejében nem otolssor van itt, bogy a kerület és város érdekit min dinkor szivén viseli, előmozdítja.
pj jy
s és pedig a .Kisdedovoda\' és ,Vö-rr>«keresztc javára hangversenyt ad VkiamtDt városunk szépbirü művéaxso jen ií kiirünkbeni fellépése, agj e. jóté konyczél ii mel(6 figyelmet és elismerési •: d\'Tnelvén, öb»jijuk. bogy múpártOió helybeli s v<Q,-k> közönségünk tömeges Iá-
röm
E besséd után kíséretére! együtt a plébánia templomba ment az isteni tiiz-toleU-j résztveendő, míg 11 óraku\' a biv. tisztelgése1 vették kesdetfiket, mel? alkalommal minden teaiület, egylet sietett lódoiatának kifejezést adni. Délután 2 mkor 130 t\'-.ritékrn ai Ar*ny Bárány isstermében banqu«tte rendestetett.
A következő napon, aaas 15-én a leiybeli tan in leieteket méltatta mágus így elmére ő nmlg*: a poíg. iskola kü-
ón\'öse.0 megnyervén tetszőét, uoo óba- | logalásaálial legyen nélúnyolvaa m«gó
t ad<>U kifejezést, bár éten Un in tétel ekei minél előbb lehetne népszerűsíteni.
Ezután álmon*. Árvny István urbos. városunk közszeretetben Ál ó vciórférfiá-hos, magas látogatásával őt is megtisztelendő, délután pedig Zala Apátiba hajtatott, hol a magas vendég elfogadására nagy készületek tétetlek, i a ho
veadeste\' ve ssalofö jjér> & tisst, müvé«znú.
— A balatonfüredi „Szereit
nét délutác tért vissz* Buda
csak
pe.tr
másnap
Hlrrlí.
— ö felsége ;«i^kegjelmesebü
i! leapjai esuttal
ct mint plébá ié
unk
A!yua!t a-.iil«te Fer^nc*rond
rt is
p keado, mire actá
j délyetea mosolyogva jagysé meg : t óbbaknak vaió as, T-végakarataná! fogva — ai általa lot: btür«di ,Ss«r«telház* Vöreláb ténik. Áldás -ml^ketcén!
báEu-nak t voia az országnak mély gyÁ-
•>■* van : Molnár Al.d-r & kilüoo .mber-
bsrál < maga* nsQveluégü thaügy pártoló
Ql*icbeub«rgben aug. H-an reggel meg
balt. A> elbcDyt köxélulünk igeo der^k
s önxetlen bajnoka munkása voh, a u-
nári, tisztvis^lói, palinkai s irodalmi pá
lyán eg; aránt nagy tevékeayré^ct ff;
tett ki • bokros érdemeket szerzet\'. £
lap a«erkesztojével a bfüredi .Sxer«\'.\'-t-
haiban" laláikozvin, nagyságos
árnak czimeste. sNem vagyok én már
az, kiléptem a minissteriambél,* feleié
sieréayen. Pedig megérdemelné Moioir
i i i
Qia templomban tirio Í
ke- éi-
iséve! ül
p«Í! i
iapi- tö
köz
az úgynevezett magvnr ufc«a végén, egy pajta é»ett el aup\' 19-én délWn. Éjj-1 peaig Szakonfi főkapitány ur t-gyik ha-tiu*.k ssa!m>ifod«U égett rl. Aug. Ü0-«n délelőtt meg :; síén- Fur«ncsÍKk tiMlni.-kaiaU gyulád* ki. E *ufd tüs-act szán
— &&Sftdótl *k újbóli ■*«..•,ríiaa végett TschUrU Aurél kir, pénzügy igazgatósági fogalmazó ar a minis* téri ara résére kiküld-tvéo 0-ZMKIV A..m! vár.-si :lienír úrral tényleg ar óssteirMs fo-tanaiba Ís véletett. E\'in-k eredmé ől fog fü.ggoD; a házbéradónak ház lály ndóvá TMIÓ ráltux athatáaa, i
meg városunk korónsége, melv tani tissteleten Groesmann Ignácz kngy rcüdü tanár ar, ujfv Bisit\'.xy Uxgv^Dyi énekük kötötte le a hallga\'ótáfut miért Ís -ZtíU u sasba ngzau>a énekére a legaagv>l elismnréíre inéi ló térfiakuak nem is k süuk eíitmore^ÜDkei ezúttal is kifejesu Mind IL közös hadsereg, mind pedig
i > I titfznkftra tw a lepénvsécr d
ízben é» i
ultvk ki és a templom t luiauak fel. — Alkalmunk volt »
hogy mígmüDd- ,/,.vv-1 _ . S\'°y S°
kép\'
rén
s-W-
g
öl, eiuiUi p egyetért védség — áll.
l«ni tisztelet alt.II szabatos és egyöntetű lövésükről i* meggy\'\'K^dDÍ, icifr az el > u nu\'KS alkalmával a vesén\\ iú mrli^di "r a*gi\'i "» ezredes éa tisztikar, -jgy a törvényszék tiszivíselói előtti elvoDulájkor a kir. hoüvédfcégnek első sorbaci elvonulá-
s ti
eude

»n a ho köti feu
ubizoDyságát ik, a m^ly t*nó ad és polgáraág
Éji tép.
A 4 kopár síiklftiiigot p«di^ : Kauls, Lehus, lUnvulavt c Uolokioi.
j , méf
é([i-ii k
Fal«r*l FölÖUe-n
A i*»lid bo\'.d minthi Tábori kém rolna, <Iméll"kiot nofitelPD. Saolfija, a tugár Mindenütt •ISI i*r ; Viláfit u #jben.
Völgyben a kis patak Néma most — hallpita Aj-ja oem c*örgedéi. — i szól «t 5 ur«J S mijd annak ttarira Ujolaj i»j • 1«Í
A havai sxigetsk valóságot p*r*di c*om a maga uemében. Az óriás fik mi ódon irányban kiterjesztik iombdus ágaikat, melyekről b >aáovk, keov <r-gyümölcs, kókuszdió s ngyéo gyihno cjuk Íntt>|(Ctaek le oly csibiUilag, hogy iu a ssentirás ama mondása: .Arcíod vari e-kével kere»d kenyoredet.\' nam »lk*l-m ásható.
E melleit áronban a fald belsejének hatalmas erói is napvilágra \'.urn^k különösön s réasben kopár é> víznéiköli. ssiki*partok álul korulveti havai szigeten, ahol hatalmas VQ]kánokra akfdacik Itt van Polinézia 3 legnagyobb bce-y 4252, 4194 és 3O4ti uiéirr Qiag.ssággal
Hsvai BíigolillaiB Í840 úta függet len; « ftt*g*l!enaég«t ]8í4-b«n Amerika és az európai államok ie ^lijmoríék t-1864 ÓU meglehetoseü ss-.ujdelvli, agy-kamráju parlamentáris aíkotmatj a s felelőt minisztériuma vas.
Babája Varja közt
Európai módra épült b»z«í, jó or fiiígan - 3 nitni\' öbb iakolája van
bb
f e**adet.
Kosa álma l*tt*«tt, M«rt radnl öldöi C
A falM U rohm, S ntjib> a ni rao Uioi rránba burkol S fölötw- .ItOmk la ifinek mindenik Rú lakója.
Fontosabb tlgyekben « királynak ,\'i^kos uníoeot\' kelt össtebivni;melynek lagjai a minissM.ek. K nere««tesebb ni (retek kormányzói, a királyság kancsel lárja és 16 tag, — kik felerésaben »A-Iautott benaaUlÖtlekbol, tfUeréssbeo honosított idegenekből álló bisotuág-
Ctörf«loj a patak,
— Mct «* i7m hallfata( —
VorseDTt föl » ss^Uel.
8 a p4»«tortü«b61 a
UeKBaradt sok aúkra
RepOl n«rt«-uiij*l.
CaodAlai »*m Whei, Hojrj est s i«*p éj<*U Uegsiratum in L. Aa asS Mf^rodt, —
*« is csak köay lel«l — VÜem sin u é(ii
KÁROLYI L GYÜLi.
A király a 14.000 «kossá biró Honolulu fÓTárosban ssékel Oahu SÍ ige tén; e Táros élénk ("ssekoltétéiben áll San-FranctaoÓ7ai as Egyesült Államokban. —
Havainak legnevezetesebb helye Hiló 6000 lakossal,
As egész wigetbirod-lom állandó hadserege csak 76 emW. Abensxülöltek ksaakok, a déli tenger Ugstobb és iegér-telmesebb embec*i s tökéleteso amerikai szellemben nevekadaek fel, sót égessen amerikai neveket is viselnek. Különös elősserstetiel beaselnek aagolul s pretes-táas hit téri tök befolyásé alatt állanak.

KÍol mini egy 15 PÍT frt \\
te-z ki.
894a
— A gel*6i rém gyilkos-
alaaa holuap. bétfAsi aug
kezdetéi; igyekeaftnk a végtárgynUnról leheli tü*e<«« Itöi méayt boani
— Zaiamegye köstórvénybs.
-:igánafe Aiti n-ode* kAagvüléne íieptl
p py
Molnár mflkeriéa* ar birtoká
Kftklus fajhoz tartozó növény
40 é á b iá lk
— 8m*p példAMff jak a féie nö
vény van
ban, . K , .
jolealrg 40 év arán boa virágot, melynek
y ftsa jiivö hett
uyit less.
;rss láihati\'i
«iuiár Füred-
ftf Andor jil<-« .il f. hó 21-én iudul B»
rol Fiamebe 20 előadásra; Geröfy HXÍD-tgAin ti.stelgettCiotta fiumei pod-stá nál Budapesten, ki biztosította őt BTAI, hogy a fiu\'n-iek a oiagyar sziuiársuUtOt pártfitgulni fogják.
— Balaton-Füreden
számú kimúlná* szerint tu«. 12 ig ]O99 fuly ü somban 1805 furdú veüdég j«lant-kezett. A svvőlő gyógymód ezután
LVIMI. ííámcg lítugatotte-goait fog még eod-ni H kies fürdőhely.
— A gabonaárak emelkedése.
Ugy látaxik, hogy végre érvényre jut
lagy piacsoknn az s nézet, hogy ai ei
tvi aratási eredmény sukkal c*ek*yebb
iembogy iga tol "a lehetne uz a lány ha
Is hanyatló irány, a mit » jelentékenyebb
gabonamennyiség-kel fogyasztó vidékek irányadó körei reánk akarnak er>>s*kolni. Eseo erőlk<>déa«k ductára hasánkban, ■tiniagy mint Amerikában és (jf+xor-ágban, ai emelkedő iráay újra m-gia-dult és a legutóbbi birek alapján jelenthetjük, miszerint t\'guap és ma majdnem az 5*s*e* európai piacsokon ennek következtében nlyan mérvben >melkedett a buxa áru, bogv at emelkedés átlagosan 20—25 kruak ilel mi-g m mázsán kén t, » mit, mihcs\'ariÁH vég\'-tt. gasdaközunsé-gunkoek j\'-Iesoi kö tel ősségünknek tar-
— Letenyén »ug. 27>én a ven
| défló lermében hangvcrseoynyel egybe-kö undó rnrikörü lanczvigaiora rendi*-tetik a megalakíts adó lüzoltó-egylet alaptőkéje j*v*ra. B-lépti díj 1 frt C.* ladjegy 3 frt.
— Alné-Lendváröl írják ne-
küuk: Varosunk és v.déküuknek kí>i-
Bél- l-ÖitUtlcielbfQ HII6 gyógy axtréai ur Litüiiő k-dvt-a «zép Is^oya, folyó bó 15-é.i L-nck Ödön urr-1, »z m;*ó lendvai é* lenii UTIKÍalmuk főoéroókénnk fi4v»l. firök frigyre gyüriil váitutt. Az r^\'-k aldaen Ugy,-u raj-ok.
— Hytnen. Smlroay Antal hon
védssázados, egykori munkalánunk mt-
velt éa .lepleikü lei»ya Irén kix.»szony
nyal jt-g; e: ráliott Páld; Károly p*fi:zügy
a kótendŐ fnoyel !
— A soproni kereikede! m i s
iparkamara körébói. A nmltagu m ki
foidmiveié*, ipar s ker<aikedülmi minis
foljó évi június hu 2r> ér.\'.. Bad pesten 21896 sz. alatt k-lt bálirH\'.uli, r-ndelete, melynek kapcsán Draikovecz,
\'antegyei íöt.ég vásár <-u folyamodványa indokolt vél -■égett lekülde etl. A uevaie kél országos vásár tarib»Usái kéri. Tc-be véve, hogy a marha, k iváit p--d>g a lóieíiyósz\'és a Muruköíón oly lenekben fejlődőit, hogy jelenig m it.ni lakosság egyik fő jóvt-d^lmi forrását kép^zí ; tekintve io\'\'ábW, hogy LJra* uvect köxség^ éten iiagyérlékü lenyész dék gyúpontját képozi, t ueveietl k.it-:g j«lenle<£ is már a írnocíia s bel,;a k.*ri\'akedők jelentékeny bevásáríáai heiyévé lőn, sőt ott már oiost Ís a vjaso
■alosago* lóvá a elléroleg ed-ng\'-délyt meg-
követelmény ekép, (Árok Urtatoak ; a kamai digi szokásául, a vásár
— A kanimaai jir»s községi é*
körjreyzík egyíiíti gyÜlóie f. hó 18-iu
sjtoleit rugOelcén S.ingly Karoly ,-gy
eti elnök urnái, mely gj fllé*l kedéiyi-s
|U kittiv váhotU fel s jó mulatság kö
rette. Jcleovoltak Fereuoxy János kis
tomáruiui, Kürmendy Smdor galamboki,
Dé.xs Ferenci s»<-pet:n-Jci,TJl-bér Öyula
langvisi, VehofstU Adolf ss^Dt-balais.
körj«gvsó urak és Huf«r Ferenci Kani
«sa városi j«gyso ur, oemküloBben Hor
váth Vendel kis-L-niwiaí tanító ur, Bi
:tá Imre ur eelaei, Morirovits J»n\'>« ur gelsei és Humssauer Sinioo gelsei lakosok pártoló tagok.
— Mamái rövid hirek. —
Visokán, TreDosén kötelében él egy 1a-vágo, ki 120 éTes. — Deveoterben egy 60 éves ssúloton 2&0 sscldfurt van. — A imsgysrorssági SsonUFerenczrendiek iartomáuyi fóaoke Eodicb Ivor lett. — Ujbázy Jóssef as eperjesi oollegítimüak 10 eser frtot bagjooBáayosott. — Ma gyár, íranciia és német szövegű uti*vételi lapok is adattak ki. — Kaposvár polgármesterévé Ssabö Kálasáa válást-taton meic. - Kegy bolygó oeillas;
yg g
éjjel a fo-
l d
gy
j j xy jj
Táróéban 141 csavargót fogott el s rend őrség. — Balásaovioh Gyoia a lottója\' lek ifasfatójt meghalt.
látható éjfél tájban. —
áb 141 ó f

- KÜlfGUii HMH Mrek. ~
V..rauban (Staj«rursr4c)e|F% anva 6 gyér m«-k«i megi.ite. — N-v Yorkban »ug. 6 án meiegmé^i/.l 60 egyén halt m-g. — Cej b» l\'igalés 140«z«r Irt értékű aafir u
egy
láluk. — Kabks
baj.i oisilijcd\'. — BriUaceiuan macska
kiAllilás le»z- — Róma mellett egy ka-
sxArnya üfSSedolt. — Lajos bajor király
rlj^y-r,.: szándék tik Máris VaJeri.
lóberczegDÚt.
Irodnlotn
— ,Zalai Tíwsfcyy* Í6 ik saáma
kú^elkexő lanalomiual jelouí m-g: Ér-
loailés a Csáktornyái képozdérű,. — Uu-
* - Sieiugrdtki a^^ygyülés könyve. — Dufee *" decvrum Gonlér Cráboriói. — A «erpn Maitczs Ignácziól. — Levelese* Sí be Laju* éj K-> b Márolytól. — Cs .r..-m:.. Je, CSÜ b.DCi e. Csobolyó Dr. St. ri*a Jinostó:. — T%ntes ül ei tagjainak névsura. Megyti hírek. Ssemle. Lap pártolói. Szerkeszti és kiadja Bitorfi Lajos. Ara felévre 1 frt. 6 pi\'.d.ui még HÍ első saámiol kezdve
— ,\\\'ana Udnyc\'\' csimü kiad-
uyból Mnch H. és társa uraknál s 3-tk
Mt m-ájca-ui. Ara 3U far.
— Gráf SUdungi Bit* keleti aia-
kásásak leírásából Bévai Twitvérek ká
dasában * 10-ik füset j«ient meg. i.rt
SÓ kr.
— Molnár Antal domborul plébá
nos ur által irt Aha Unmod szerinti „M»
gy>r nyelvtan* horrátajkúak •úm«r«
megjelent Fischci Fü\'öp oagy-kains**i
ír ki-dusDan ; t 9í >spra terjedő s kemény kötéaö kiadvioy ara 50 kr. A mü sxeüemí h-aínáról ciöbui punkban szóltunk, num csak azon óba-mknak adunk kitej-zés^, hogy horvát átverniük, kost miaét c*gyobb ssamuan írjödjon ei.
—- F\'.umti vendégem!: megérkízéj<e alkalraabóf Lehár Fereous a Budapesten illorassoió 3Ü—ik sí. gyalogezred kar meaicre egy „La Fmm«na* oansü polkám rí. pialyet a kiadó SLemacker Karolj f\'i-árosi s-inemuk-reMkodó ur küldött 0e
ki va
r» (jO Itr. Gi-óf Srapáry heljtartó é* )iotu p\'iigurmesier uraknan egy e^y

■ej es lilr ek.
íj Tirolban. Tr ;„, lb.ll
■ ! e Ov.ron ulv ■rl
, . IO.DJ 2 I
ll\'-li °ul\'
|.l U. é. 1. V
fsk -1
»k íuukre m-n t-k az a*iAt_ibaü. Sül St i ntei álii\'it b« hogy a ha\'\'a»okoD rii-iáuy van ugy, bugv a marna! íe kei] h\'j\'.aui. m-r: <>da t\'ent ss-i: nem marad-bi>.. A templomokban »i t-geaa nyáron tniudou:iap<j* voli az esőére VJ:Ü tOüyor-gés de miüd biáU»; a mull ax»tuuitoa tebái Tneutbon a Mádonua Q<=! Coro-nak p«t\'«ett szeo\'. azüz képet auuepélyM kór-meunt^eii a síékesegy h»»bói kiviitet Sauta Máris maggiorebi • uane; nmei vi»n«a régi helyére. E imrmeor: 2l ér óia mosi íöriént clőiíör. Vidéki városok é* ft.U„k baaoela körmeD-ieWet rend\'* uek k.cali-t i*-a\'jO3f. krl.
— A trfaörSkőipdr kaiaadj*. A irÓQorok\'-J»pár a Biult bé^en gyalng kirán-. uliil U:l HollbrutoUl Al^^.t- (. St.-uy iogbüílla. UUcöabeB 6\'e/Üniafóbercze^ aAssony egy parasztház előtt igeo siep :yukuka\' pill.uiou meg. a m.-iy«k u£T megtetsveCCek neki, bogy a p~raasta*i-ylói saeg akarta v>nui azokat- A irónörűkö* tréfából erősen alkud"sa: ket-
de:\' a pfcraBsUMzOciyayal, a ieri is sejtette, bogy milyen
ki per.se evói van-
k. Az aassooy sem start eugedni, á-tróuörókÍM sem tágított, a mi a ptru;!-őt egéáien dübb« hozta : „N« iszrrt — monda - épen olyanok vagytok,tuint zsidók 1 Henj«t-k s rárosba, astáu Jve-gyetek ol m.gaioknak. olcsói-aa&>t I* — termésieiesen aagvoo mulaitsla a
kij-l>aték
trÓBflrtk ~*p
Tevői,
Svoboda villábi, ott majd > dea Uvonas nélkül. M>k<>r -itooy meg adta, hogy kik volta tgé-S\'-a ké(aégb-_\'<.seti, bog* oh a» gw ómba volt.
\\swesü. A múlt bélen \'.öriéut
— beszéli a ,Borsod- — * göromboiy-T»polcsáa, hogy ott arató mankáeok ktae my bonasztótto elsováovodotl, caaltu*ni Ivadiilt csigány fórfi jótt, hib^USIeg aa«i, lo^y ott valami enni -»lót kapjon. A czigány alig érkezeil oda. ra.dfin s sxin tén oti levő korfilí rákUhoit, hogy raen-jeo dolgára, oiaca iu semmi kareae\'.*, A cxigány asunban som ment, B*a«m ssir-rebatóan kérte as ott levőket, hogy neki írni em\' vstót adjanak E-re s kerülő dOhtw jött • paskájit lekapván válláról, a caigányt agyoalevéfcseí fwypge^te. A csigáoy erre sem Ugkott. Ekkor astáa kapta a kerttli a poskát s agyával olyat tttdtt s osiffáa; karján, koft? " BÍI4-

HUSZADIK

ZALAI I ö Z Ii 0 S T.

21-én IS81.
«btt . po.k« U
tetik, egj
atetán jól is»ó
bab l
ÖBtoiík és est istosMé állitták. Ha a és izzadni
iirt .Itnn. imáé
.1*1. e. k-
y g,
eseiéa.. a legb->riaaaióbb átkokat
lt fiatot ínyeik
rf é l
ealü-
- , --„ , — i«adni ke«d,
barátok fcó-\'2 —3 Bior jol felkavarjuk, gyoraan elvea*-
nU^ágaiban azük a töxr^i ét witár* \\-mték, míg a
TÍI lefut HH -S megtörtént, papírra önu
b*d árnyékol b«.jr« vagy mér-
lkílhi Qk k
aaoVráa. Ai ígj öm
telasek éJet&k mÍád«B > >» ■
öloa5B0*ea B«KÍíeai eg*m*»t- \'
— C**ÁkU6rt$t. A béc«i lapok éhik kMlá
- M«g$ar •**«\' taiálmáo) - pAri*-
bao. Parisban él jelenleg egy BuAj Jó-
t»ct nevfi magyar emb«r, ki fiii*l korá
ban kirándoroli OlMtersságba, belepett
Garibaldi Btabad csapatába s o\'d-láo
miut ezrede* küldött még a lriocsia
met bábomban !«, l879-b«n folta
olyan pisztoly , melyiyal egy peres alatt
40 liivést lehetni. A francsia k
folasó Utasára rendszerét a lovasok karabélyára alkalmast* s nemrég egy kikUl dött saakbisottaág olyan uyiia Luxatoi állított ki a találmányról, bogy e lérf-n a legjobb minden léiexők kösött selfogadá
— Megható Bterelmi történetet be
asel el a aKei«t.s A napokb*u u-metiek
el Kolozsváron Heder Imre orvosnövi
déket, ki Dagy adag morpbiummat öllé
el magát. Dwperatu* ember volt, agy
mondják. Egy évvel exelűtt meg akarti
meg ; ax össazel pedig morphiumot vet be. Hamar vették ekkor éssro i»egmep tettek: pár bélig feküdt. Hott taljestllt *s a vágya, bogy itt bagyja est a nek nen tfllaxű világot. Egy saakaas kaU»m kisérte ki U-meujbe a társai, a katon» ■xulgaUtoa levő urvoauövendékek álli luitak ki nomoru j^leuLéat. Betették ko porsójti a »irbn, de nem toliöt\'ék b< egéaseo a g\'MÍrot. rj^y »iep leáu/i, Ve-reaa Adélt fektetnek oda, ki utánna Ölte magát a szerencsétlen fiatul embernek. A leány jegywe *ult Hédinek s egy napig birU ki ai éle.ét u néhül. kil aaerelelt. Megmérgeíie magát, özvegy anyja a ha rom testvére kesereg koporsója mellet - Darats Mik** a (rónöröko. ad varánál. Grauudenbói a köveiké jik a „P. Lloyd* n*k : Ama dia: mt-ljei Rudolf uóaórökós a Dém< lux;eletére Hel Ibrunnban aduit, Miksa bandája j*issott; a derék b>nda jile* príma** oebán . Qap trónörökös asasooy titkári b ajándékot kapott epy levél tnsJy a következőleg ba-agaik; Miksa karmester urnák. Egy id<\'bei KÜldinieu kap ou 0 méltósága a tíudvar mester mji/hiffnr>ól Ojfy m^lKü11 yléí as un >>Sief*ni-csárd.tBa* kegj elft\'CMliaUaAoak. Byy által iudiar» adom unoek, bogy legfelsőbb ncge^^t-d\'Ki k toltaac*uiuom a bo 6 án a öavubod» v
idő ota cauptrewhialoriik-t kösftlnek a i Mkelt roelíg kílyhára tesiiQk, gyakran ibek fővárosából. A Irgoj.bb as:\'Prá-megforef.tiuk .^ ha wíáradtat, ba«ai-
h __LL-_ .__íl t I*_ i t \'.. i
ulv
bra *itlgaiiaioit nBciaii lenéért.He 1881. »ug. 8. Peako A.* — Mik.. e hó 8 áa ne Auaxiria v lorruMiu jatatoit» magyar daUi kívül valog~loti lárcuag elől; « i b»u vulikk n duD király, Erzaeba R. uu berc-zcgn£, a Gtliziu berezrgi ca» Iád ugj*i*\'b Ai eU\'KÖut népdalok re kívüli leUí*^! ar^ti>k ■ küionoani Kf bat tóbercieguó h.|lg»ttM » bua nóttU».i lu.iba\'ó gyüDjŐrrel.
— A viUam p*u*titá$di. A li^au
mely axombaioa miad^utcié dühoLgo
Korneuburgbku, AutttriábaD >■ pu«iti
tolt. Kgy Tillámc«apu 130 muokát, kik
egy íödütt beiyre menekültek, vert U la
baról ; 21 et e«Bméí«ir« térUoUek, d
megbíh. A magukboz tériek, mint >
■zegek támulyoglkk jobbra balra, a iw
l k C
g ood
p jött Tiasia talj»**D at e«s&k,
— BormiMtó ftUUg. tíabíead\'OluD
uahan, Francailur»tJigb»D azumuru cu
lédt drim* fu!yt lo. Herot hixupár évek
óta a lagroaaaabb vmonyban élt egymá*
i M j k
sal. Műit *»Bídáa ujui»B Össrexorrentek, mire Merotné fehutte ma^ábao, bőgj bosssuL fog állam f^rjéo. Éjjel, mi&ba as utóbbi Alomba merült, betakarta és b<!C»s-varta> 6i egy lepedóbo, ast pelroleamnal oüUJtte »ógi|{, asután meggjnjtoiu. A ■Xi-reoosétlAn áronnal láugba borult, át d.ci-ir* súlyos sebeiuek, síkor ük kibuu Isküinia a lepedob&l é* segitiégán kiál-loti. A sa^iisey asoaban már késÖn jótt, mart mire otegérkesett, Mérőt a borsasció égéai sebek kí>Tetkesv*ben p e—okára mctíbaji. Neje a tett elkövetése után elfu tuu ét a ssumsxédbaa levú mocsárba ag-rótt, bol az mapba balefull.
Íoa kóroyé
gy
Egy angul lap kiaxamitotU, bogy uo divat ool(jrei *a *va4 loljaaaju iOÚ,OOOfo.i ateritneet kűlia Tiragokra, Ebb£l elgoadolbatui, b b

noyit ie*t ki ez óaazeg a nagy váró**!
brill biroda
-m Londo
ssoi&ssadaágabaa a kertesaek ftO—i-K) torisrt »>ért fizetaek egy akre földért, núasUnMUett pár ér alatt Tagyonl U sse* rexne,. maguknak caupán a viragtenyéss tós állal. Egy akra főidről nyert viola 1600-2000 frtot joredelmes, mis virá gok M kason ló arányban. De gyakran megesik, bogy iáItermés követkei \' a virágte nyess lök nagyon kevés, éppen semmi nyereségre sem t<
_ , _. miliomoa.
Ma még oaak ategAaj ember, ki Terei verejtékké* isersi mr»g mradeaaapl ka-, — Jivioap anaiwiik, mtfiame* tss.Bisoiyosaa- a*gyoB m an*eríkai asaa basgzik a mi vea Boropáakbaa; i ■aagis BMsrtűrtáBl a etaades Tart aasaetsk
miat a Urgjalá-on vallja, uaufjit Klva,
bogy öt a aeje i* elc**pta é* bdoegy tmé**,
é tötét
gy j
agy nem egyotéae,
[lk kt
gy moftöctéat
libb
gy gy, f
[olgokoa nem tokát a«git, lagalibb
iejé>« roáford.tott kftluégoket" —
Fcjatéaek a nyelét — kiváoU
i á áll lk k
leoi, reá állt u alkura ■ örök áron eladta nejéi 20, asas has* forintért o. é., a mely asoonal készpénzben le u fisattaUU. A ssersődés Írásba foglaltatott, Unok el8U aláirattatott és ssósserinti ssfivegeVn a
Polgár" aseríot a kovciktwóleg •sói:Sxer*ődési egyezmény! Helynek alapján aiólirt ogyeso felek abban eg)>t*rk meg. hogy jobbágy lelki
Setxui FVeocs bites társát De-
afijibaa. Siiaadok 4ta él «ar • hit, •ogr a Itoebergi iwyér fwaata mikéin maiikat éri petróleum kiocvár föifódó-teiéce. TaUek is asássoasa kísérletet a it.<M fnlbaiiilri, 4* fcasstitaaaL Mobr dolf, fiatal ssegéoy mérnök, a ludomá íjoa maakák olvasásából asm Un ast a nagfjtafldéat aserrste, hogy a pussta mélyén kimeritaet.en petroleamf orrainak kell lenni. S e meggyosMést saját vísagá laiai oaak megerositettek, Mérnökünk, mint ninlitŐk, szegény ember volt, d
, gy
la-
y
lo»ó« a kcrtelen fárad M»nr ux\'abaa
, mert elidű «t
áaa mdra vult elótlQk lankádatl«nu! dolgütolt
uaal gaadagvbb T*liaJfc*ji*ai •sellem oU besiie. Brroiában barátaitól t
éuy bási Fci nőüen Janka latrán busz funníukíjrt <>. t fiieteltj ob\'i" se mm nem bagyvii
Hoiáhat, oiikcháxi iák 20 frtórt ata*
. Ai oredtnény mindig ugysnsx volt, Végül es év Juli a* bavábao furatott gyedeser i», és — minden faradsága meg latt juiaimaxva. A csőbőlóriá»Í píroleaio •ugtr asdkkenl töJ • asöta a forrásból naponkint 200 hordó földolaj Myifc ki A fnlf-deséa bire oaakbamar bejárta • világot, a pnasta megoépeaült a Mohrt egymáamio uairomoltak a TáilalkOSÓk,
t bétán egy berlioi bankár látogatU
jogot é* kere-etei magamnak,
il>ó márkit k
j Mobr "lf»
at »jáoUu.; asoa fölici-UcI, liugy at
d j l
meg, ki két * íé\\ fáaért telfu4exA
részvóuy társaságnak, lagji . HitIÓI oi»t\' réjsiuiéi, pár
a fó. Berlinben a
lárkát i
l Mgéuy,
nok. A német lapokb«u pedig már óira* ,veaylársaajig felbiv^aa, mely 1 milliós márka jegyzésre >*olt föl. A társaság vesérigaigaiójaal Mobr van \'gnevezve. Tekintélyesebb lapok ugj an ;a I inatlan kod va fogadják a vállalatot, ilynek kiesé asédolgő j«Uege van, de n-m váltuxiat a téayea, nogy W stereucséjo most már meg van alapi Vájjon * iara»aág is így boldogul-e : ináa kérdés.
— Chiramdliapot less Orossomág
bao is elrendelve. Berliui jelentéaek as>
riat a maiak* kormány elkérte a uéon
kormáoy:ól a „ki* oatroiűalJapot\'-o; tóíe-
sitó tíabatytktot, bog) a*t ai orosx visto-
uyokhoi idomítva, MutzltBorsaagbtt.il al
kalmaxta
— Furcia vendég I
telBÓ-e6ri ukut, a muh vuáruapou ktilo
DUB uiegl-prde*b«u réaxeault.
ug.)M.Ha ebéd aUtt j»i-abaü falaWSOtt,
egyaaerre caak Valami nesit hall a íold\'>u
s toikui l^oés, i át egy ni ÓL tv hu*eiu, bá-
táci zölden, alant pedi^ tekete febér pöiv
lyokkol eílaiutt --- kígyói lát a a»ob*b«.ü.
Ft-lugraoi éi valamil kéítw r*g*d7» »í
állat eileo uicDoi, peiCi müve % oli.imde
a kitryó Jaiv« as ellenséges mm^ditet, lol-
egyeuoa\'-dcit és sn»»fgv^ vnria a lÁam
dast. A u.oiadó vúdaaborsadva csak se
gély érkesLévei voit képes a hivutlau
— Sayxfágo* MzStökura. K^y tár-
uak nyilvánító t beírnék ■ t bb egjéoi emliteitek íoi, kikuéi az orvosok mmden reményi feladtak, kiket hoziálarimoik
ídó aiail magukboí juitek s boaazu ideig éitek. Tóbb«k «-ön ax egj ik v^udég kú-keso ér ti ok ee esetet bu^la fel: sl£gy fíaial ember Igen - rós v--rbasban aceove-de\'.t s az alkalmazott szerek dacear > n*p ról napra gyengébb lelt, aaoyira, fc"gy a« orvos minden reményről lemundv«, körDyesetének megengedte, bogy teljesít-
*L a betegnek mitida a kívánságát, meri már ugy sem »uk ideje van bátra. Egyik rokon a bategbez kötél Iev6 ablakot ki nyi.va, ei as ablakon kilektotve meglátta, bogy egy pár asűlŐlőn igen isép furlök ti kérte a rokonát, hogy hoztoo be noki így fürtői, ki is as orról n/UaU kvsaia aiau eogcduli óbaj áaának. Mi-
L*a ai első ftlrt joie^eit, <rgy másodikat • egy harmadikat ia eJfogyaásiott. A ro most elhagyta abetegetsegy ápolón6 váltott* t*\\, kí > turtéaiekról semmit *
következeodfi maradványuunn»k, errAl Sebesi Ferenci lumondok orokre. Éa Jaoka István több jogban Sebeai Fen os«t oem ismerem, mint uxaián jé a4_ rok lesxtuk éa maradaak egymás ktat, y esatin mindea lorvénybeo 4B tflr vény előtt ogymist ezuiáara nem kábor gátjuk: mindenféle kobli tórrÓByekbeo II f^DHrtjuk és clfop\'djuk mindea fíaelé nőket "\'» bfla «tfts-k**.Ke! D^ménybásán, 1881. Vl- A lelQlirtak imnnl eladó : &\'->• -si Ferenc* aérirója Balog István, Mik há/.i Janka István s. k. Tanuk: Sáro» jÁnoa, id. Balog Fereoca, néf írója Balog latráo, Jáoo*i JÓzaeí, Lokodi Mtbaly. — A nyárádsseredfí kir járásbíróság megtartott véglárgTaláa alkalmára.!
tak nnmcaak agasxkoduk sen Janka "
beismerték, hanem M-z^d«sbet s Feresiezi
i**ri ők egyn sért nem indítanak,
több isbon kijakatrUték. bogr ,ök egymást el nem hagyják és esuláa i fogD*k éli Valópen
»D kol
nagy
í»(^es,
reá és
különb ii íi iDÍngkárman katbolikusok lé«in, a p«p a hásNSsági frigyttket fel u-m iiidhatja s igy kéoyie!eQnk ugy ■«-gtt.mi magukon, amint tadaak. A férjnek ex ellen pxaassa nen lévéa és 6 20 jogairól lemondván, jofoíitottakuak hí •tik magokat * isert^déaérvénybeot-BHTH éi »t fgyüué:é«re, A biiollgyi biró ság - jVleo BBtet a magyar btk 249 •soriot miuóaiiMte, a mely igy szól : ki azemérmbl aértő oanlekvéDy nyilvános Ikuvnéje *UHI körbotri*nyi uk»z: báror lóoapig lerj^dbülC fogházzal és 200 frti •irjedbe\'ö pÓDabüut«t^Meí büo teteodó. As eUA biróság a m btk. 249- S. alapjác idháiom vádlottat egy egy bavi fog TM és ur tix frl pénsbünietóars ítélte el A más"dbiró«ág, tekinlv^, bogy vádlottá meg bliu^tve nem vuluk, két kél he ogházr» éi út tii (r- p^Lzbünitilésre itéH )l :< vádlotukot. K aiennl töhit t+m a első, »am a másodbiróság nem hosolt :ekintelb«n itéletrt, bogy a fennforgó v ■son^uk. kiizött kinek VAU jussa ■, beleegyezésével eladou asszonyiiyaf élűi t1*
nnál érd-keaebb k«rdéa, m-Tl a m. btk.
246. § steriot ah-4s*«4gtorde büDtewodi
ugyau, de oakis a sértett házastárs pan»-
w folytán, a sértő ti básaslárs pedig pa
aszstal fut nem lép aobti, örvend, bogy
ráfordított köl:»é^ek.el\', a husi forinn
ujagkapta s a neki nem (d« máauak
nsfl feleségen is taladhaiutt.
— A kásauty éa ai ddvösség.
éazak uésöst takolai suklap, a leguio^bí
Ukolai viugáUlokból a kovetkeső érd*
kez epizódot beaséli el: Mslcher kOtai ér
sek meglátogata as eifrili falusi iskolát
■ egy lánykától a Mentaegeket kérdezte:
.Moodd meg gyarmükem, mi a bérmá
tadotL * » beteg kívánságár* síin ión lio-zwil bo neki a*ólűt. így törten\', bugy a beteg, ki az ór-ödé-b-o egymást faivá) ó sMnséMyek elolt alhal\'gHtta, liogy mennyi ssolóc evett meg m-ir eddigelé, addig avetl, ntig a s*Motort51 ai molsó íürüJi IB
■ "" — A lányka ^ kérdőre belyeaci. .SsUksé^^ a bérmáiá* ai üdvösségre?- kérdi ai érsek, mire a lányka tagadálag válaszolt, a katechU-mos i\'erint, vde — igy fulytatá — ba honájnthat ai ember, akkor meg kell i aa alkalmat.* »Jói van* — tá-a főtisxtelendő or s tovább folyiat-sva a ktirdé-ek^t, végre a házasságra ke rftli a »ur. BKo> gyermekess. azflkaéges\'* ud?ÖMÍere?< kérdé -■ ér aek. — »Hero, — Válaszol\' fryorsan a lányka — de íia liostá jathal az ember\' g kell ragadni as alkaltost.\'
ai orvu* oly jó ai \'" , bőgj kiayi
icpMiüiotta.
— PottagaUmbok A ,Ba.j*i K&*-
.V \' írjt.: Horváth Géia bsjii pékmot
p gj y
latkoitatla, mísiorint néhány nap malva
ialj«s«ji ml less a TeaaéiyaB s oaak akkor.
derOlt ki, bogy a stólö ideste eW a g>ó
gysiást, BW. addig a b.tegapfelokegy.U
t dÍ, bogy a betegnek
találta a MMii
eatflói adott.- -
- Kiadta a fd-igit. k marosvá-•árb«lyi kir. tábla igen érdekes, deerkol c*i lekíotóiból igen szomOra Ügyel Ur gyslt a napokban. Az eset Deményhásán törtéoi s a demenyhási leikési Ferenoy Lajos panaasa folyttá indíttatott meg nyomosáa. Sebe*i Ferenci ét neje Fi reooay Kosália bárom itig hássalárti Tiazoajbaa éltek, de miatáa asjaaaaa
még a mait évV:o vett Muck nevB lársá;ól Komái ómban oábány postaga-lambot, malyekkel-már több itban zike ffitt kiaarlatakttt teit. A wnlt bótea nyolez galavbot küldött Báes-Almásra, mala-ak ott tsabadoo bocsáttatván, hét kösfilök % űra alatt repült TÍana Bajira, egy azonban elmaradt. Par nap elétt H. 0 levelet kapott Macitól, bogy egy poéta galamb, melyet még a mait évben adott el neki Bajára, Komáromba repült vissss régi tulajdonosához; a galamb Uhát majd Mm teljes egy ét atáa megtalálta as utat Almásról Komáromba.
— A •érsxM oíy szokás, mely Ma
y , y
agask
lakottak b*es*lelé>e rá-
fmerettéfc ftgysaist • sses; voltak gdve egymással, ajáalatott t*ttok a férjaek, bogy a bosrasifak. kiktrSlés*
lik. Bssri ssokis WJMII • barUi kSW-Mkat •**% sMnssb£r> főni. A • Iffjobb Ummf/jfmtgtfil, a g U«.14k44bb Utti eMlt UrOuk. Mindkít tim fit a—ff TM oSpSfUl fj W»ir»

gj
— K<>Í**i b4tractifdnak magról \'iiyétattíft\'-t
ffábao a rabbmu atesában pár nap ÓU ! I, as a hír t*rj«dt el, bo?y egy hisbaű\' ki-■értetek járnak. A hl«i l«kók «-rint éjjlki féll féfilk jlik
tjiiulj* egj német ker-
íjjeleokint félelmet férfiklak jelenik meg,, tesz ■"gyiá kenétzi Upbaa, ■ atl moadjuj tinek eltűnte után tztlrke fény és egy \' nogy *z ily fákon -rm^v gyümölo* ap
acaka mautkovik, mire esek is eltttn | róbb ug> in, de >tp oly leves és kelleme
sk. E tQneméoynk megjel-uését seEo^;- ica z-inniu, mim - [.-niesueit takon tersem tudták kintagyarázni, végre ÍB a ua ■ mett. De kiemtü, hogy ily fák létre bo pókban egy bátor asivü tszabósdgéd arra , sására fóle^ rak az ananas, a nanczi éa rállalkonott, hopy m>»jd í alános jár x a bredu vA.fuj** mi-gj^i .lk.[masak.
>uiugnak- *íf*i aserkéMyre lépest, melyen Miután » kajszi bar «cik idenj már be lélek csakugyan megjelent, ,M:l köazümüLL, — nj^uijuri kinérlemi teaní
karwt?- kiáltoti feléje a .eged, de alig j réle, „Wiú ax fa raajfrol rr-velí fit az
nt nerncaak
és íz b«uie
ajv/aii szesntien.
- Finom f*ít*f* VeVy V* k.h.g\'a
bojry e«t tettn, ijedtében rogyutr OSSM • illeti kertész a kerületű orvun oaak nagy i cbezeu te- erós-buek ritAeite magábox. E odorok ot i» BÚK lak, / Ugaagaí «i kik átkuUUák kz Bgé<x épületet, ae brájttyobbeki
aemmi gyanúsat nem talállak.
— Sswb rabiak ftará«dálkodá*áről értesttik Lngosrol « ,Otn. ÉrtesitŐ\'-t
mód
Ugyaais e bi 10-éo. as orsevai szoipabíró ! ">rá (>mt>i ■ WMI "^ orálg llil|ier T1*\' láviratiato-jelentette. krasat-«súreoy- | b"D- «o»áű axörd át. « légy ho«á UÜ megyei alispánnak, bogy WeiU-irUd j «rarnm \'"^\'"ol.. « ugyanannyi apróra kösségbe Sasrbiából átjött rablók b^Wr-j **l *ritb P""""1\' keverd nt mind jól tek, ounagy rablás eiköve-óse kosbei;\'.o*""\' u\'™ a«Q«T napra meleff helyre as életét ét tulajdonít védelmező lakosok ■ B nősben is t.»büS\'..r keverd meg. Igy
egyfírfit és nÖt mag^besitettek. j* i«gi»bb fck*^ léaUinn íutbatoi.
Másik ngyss>caak Sserbiábol átjött rab- ! —
Papi r-ze letek.
lóesapat a lejnai ■ rdóeógbi) fé-tzkrlle be,
Jirtan finnél » kitütCtt idobPB, da
boc*inai! mag*
. a mety Moldov. és Fehéit^mploic közt közel a sserb határsrélh\'-z fekasik, ; honnan as atsaokaí támadják meg. Ai ,a alispánja » belKgyminÍBSterbes ( betörések felití távirati jelentést te-\' vén, a nrtvusett miuisziernclc távirati ér-erini a c*. é* kir. budapesti fó-hadp^rsiicaBukeág te a honvédelmi mi istnr a rablók ü!dö/é«ér* szükaéges ka iái kurbatslom kirendelése iránt asoo-
aMit <■& ütrrvédi irodába.
— H:v«l *toígilb*tok?
— Piert-tuík »ikiluiAii»t ulálu
— Ssjsál«n: demimJíii hely
— Ob kérem, aem lesi at svati
— .4 <tokdny javitdia. Flemmisg- j
Ch. Bori in bon ast hiszi, némely dohinv-
n-<k azivas alkalmával érezhető roas illa
Ut és isét köv^tkesŐ kezelés állal o: le
hetne távolítani: 1 klg. rendesen forrott
dohánylevelet le kel! önteni 18 — 20
gramm ^félmanpinssvim k^liumn&k egF
iter vi*ben éa 200 nátron visüvegQek — 6 liter vízben való oldatával. Két iap múlva, mialatt a levelek ogy pirasor aegfordiittltitk, leÖnijÜk róluk a folya
tirSa-u iutta
r már jó felBi.töit
SJ i
dékot é« azokat n raokolt módon kiszá
ritjuk.
faltam *p*oi <•: ma^tnn Ulán % f»lt!i*eem honolt
— Zöldbab egéax éven át friaa*-n
eltartására következő eljárás czélsserü:
A söld bab elmetéttetik. két tányérra!
tele egy evőkanál tört cin korral vegyit
Rendkivüli előnyös kedvezmény „Z A L A. I KÖZLŐN
előfizetői és munkatársai számára.
Sikerült egy itt hírneves intézetből tömi^i-i- juetírenc eszközölni
STEFÁNIA
ne; nej-
BtTDOLF főhorczefj s trónörökös,
4H cm.
obu
herczegasseony pg\'öDyörüén sikeriilf olajtVstéknyomatu arcz-képeibíí\\, külön-tülön, 52 cm
aranyoBotí keretben, meiy mindén mtílró tÜszeül szolgdí

Nálam ert)é»ti ira "b"
A „ÍSftl«t"\'KöSMtoy\'\'1í!l8fize(w á\'mimKatarsaiiía\'k\'csak 3 írt. Bermen\'tea Vüld&e ezenfelül 50 fcr.Tebát összesen a két kép
t0T 3 tbrint 5O
Utánvétellel nen» küldeHk, csak a pénz előli\'ges bekül-
déséval eszközölhető.
még, hogy nj negyedéves előfizetőinknek a ét «■ kót i«atjsiW. Wpp«i ttíyütt bel; ben
laput 3
k.r.keié*
WAJDITS JÓZSEF ktayv

1881.

SzerkesEttfl fcenet.
«5« 81. I. Nm k««5}b«tS 4fi57 Debre ten 8»jn41»»Hikrn t ük iEÓD\\he
4tV8. ÉrJS-Kartfc. H«fkttMS««k. Hl*.
«í>9 E. K S 4 ki***. MávukatuoB*
46«O fi. 5. Bie*. Aaoomal TÜa Mohánk 4661. L .Kotróa CsrtJuuU* f«loUtv-
kf>*iön\'■«\'■[ rtttük. OdvSslet!
4(62. QjSr A pápai tttuij toéjbiíoi i.
«r.3 Dobt-ontk. EfTik TCTI IMD k5-rló.
*l6fij. L. S. Eiek un. KOJflob«& \'1\' n k5*leméO7*k«t nem TphatQnk fip
466-: K&poirir?

915 . . . ÜSO *
*W , . . 11 1 *lí-i
30S Ra-la-FaBtre (fjniiT»>lQ 5 i6 ni
804 . (p*tt«T*u» 5 « •■
113 . (••fj*. Ml 11 » <Ü«.
81S lUeaea (H»>.k.ll..t/ Sepr**
l.l.) < 16 r*n->
SOI , HM ÍJ ja
316 Soproni. 3 40 Mint
306 Prittrhof Kottoci, diiUroj. < 56 reffd
SOS . , Hl lihl

*I0 UUii falti
Kuluir* komét:
5 fl r«ct;al
1 <1 a<lb
11 1 ájjcl
at? 4 1& r*|
i) * 5 a

i> 10 :t0 Ajjal 4 1 r«cK«> 10 15 -iitr.
309 Pr*g*
12 5<Ulb«n
:i 5 37 reme!
1 20 °él°l 10 50 Íjjal
t«fi: BÍTOEFI LAJOS.

(PERGAKKTPAPtER.)
jó mnn\'inigb-n é* c\\n6 áron k«phfcUÍ
Ws|«ttt iéz**f
köojv- és p*pírk«rMk*HÍé»*b«i N.-K>oiuán.

k*« «. fii\'-xl •■■•nrekasl
O*m>n MMr-tita
esodaaserO kénitm«nye
tul. n*l7 k as «lcveocfllt leatoek DKUl er\'j^t taHjk
.i,ilu\'i>.k él m« imenti tag\'oni.
ok r6*i4 iiJS :.liU napúkn «Tet *ur. ai*k ; aiek » !o .kiotí\'j.k ilul j»le»l«, h. l«>I«n j.jánluta»k. — Eev oi *rtekp«4» • (&rstf 40
euköaöltetik.HIRDETÉSEK.

ti S! .
OOOCCOOo
Zalud Antónia-fé\'lc o
6 évfolyam, néneveló- ét 0
TANINTÉZET3EN§
0
ríi-o*. megjehis-ntci* 30, uám,
j IS81;2-4.k i-k Írre f. *fi .^(.re-ber hú 5-íu
dik; * b-n«tÍH>k *o?. hí 28 tAI kexírt d^IrlSu 9 1 2 ie
i 6 fclh6l
DOÖÜOOOOOOOOCXXXXJOOÖOOOO

3000000000000000000000C
A hahoti bérlet
megszűnte következt-\'-ben eladandó 350 darab hízott ürü, H2 d;.rab tcuyész kos, 280 darab teoyész anyt birka. 110 d;irab [(.kló. 180 darab bárány éá 55 dtr*b gulya raarha másfél éveslói 5 évesig.
Ezenkívül míndenDPiDÜ gazd&sági gépek, eszközök é" esy gőz cséplőgép.
Mindezekre két árTerés is fog tartatni, és pedig: a?, i\'lsó f. évi szeptember 4-én, a második szeptember 11-én délután 2 órakora fakosi majorban.
Hahót, (a. p. Gelse) ang. 8. 1881.
357 2—3 SZENTMIHÁLYI BKZSÖ
jószág-bérlő.
OOOOÖOOOOOOOOOOOOOCXXJO
! lüesszelato!
Legújabb optikai zseb-eszköz ut»zókn»k, hegy- és ftJuai likósoknik stb.
Mntat 3—4 óra
——•—aai tirolságr;: tisztin és
kivehetően !
EZOD ujooan feltalált messcellitó 2 optikai leDefic-avegből áll, mely minden tetszésszeriDti botra stb. megerősíthető és sokkal nagyobb hatással bir mint a tibori távcsövek, azért is ezek általános tetszésben részesülnek és mindenkinek legjobban ajáiilhaiók is. fg^* Dobozzal, ho^y zsebbe daghmtó legyen. 1 frt 25 fcr.. Bnomabbak 1 frt 75 kr., kiváló finomak nagyobb lencseüvegekkei 2 frt 50 kr. (Isméteia-d«>k- gyiriáron.) Szétküldések a pénz elöleges bekOldése-vagy otánvétellel eszközöltetnek. Kapható egyedlli cs»k :
K I K G L és B A ü íí A N N - nál
Bécs I. Tegetthoffttrasse Nr. 3. 359 3-5

oooooooooooooooooooooo

w-nz
RÜGÓ-fflANOMETER
Hfvataltt elíirat trtán 20-30 forintig. 3M3-.?.
m*Dom8l>írek kicserélése éa kijavitáB-i -■./.kőtíilheiö:
HELFY B.-nélN.-Kanizsán
Behu J gjógymertir* mellett
Finom.n e.i,rnlt kristüy-tiemOTtg, c»ipt*t4Í (a lilt.voln.k m--%- iwUiroiiu Ji<,r uoár ilul). Barométer, Aneroíd híímér.", Ttso-éró lávesSTck (tábori ti), aikrotkop, coatpius ut ttthSI na?7 kí-ii\'-:
A
és
(elíbb HAMPEL ANTAL) Budapest, nagy korona utcza 13. szám.
a legközelebbi tanév szeptember hó 1-én veszi kezdetét, a
beiralisok augnsztns 25 én kezdődnek. Növendékek teljes
ellátás és felügyeletre is fehétetuek. Az egyéves önkéntesi
tanfolyamban felvétetnek még a társulatnál.
347 j-4 A tanoda tulajdonosai:
GROSZ GYULA. PRASSKK JÓZSEF, igazg..tó.
Pályázat.
Méltóság\'os Tohiai »^róf Festetics Tasziló ur taranyi uradalmához tartozó Zsitfai majorban megürült tanítói állásra pályázat hirdettetik. — E tanítói állás ja-yadaUnazása évi 400 frt fizetés, szabad lakás és 4 öl tűzifa.
Ezen állásra pályázhat minden állami
tanitóképezdét végzett tanító A zongora-
oktatás és német nyelvben jártasak előny
ben részesülnek. — Pályázni kívánók kel
lőleg felszerelt folyamodványaikat folyó évi
augusztus 28-ig bezárólag alulírott uradalmi
tisztséghez Taranyba (posta helyben) Somogy
megye beterjesztem szíveskedjenek,
geo »-J AZ URADALMI TISZTSÉG.


Íj: «« 1 ái 2. ontiljbm 3 frt
hmm b*«««ki»i 2 írt, » ŰJbbi ij HMlíett. kiknek UUMJU o«vete4Íre külc-
•UátUr. h«»i SS i n«s ittMd ]^i fonJ_ _
Ajial*tok » bennUkim. el*bb h .tfof*dUJi*k, Talimiat iráilreli tűd«konJ4i»okf* kéJíMrc*1 MOU ^^ felTUi(o»itá«»s!
A köiokt. lörrényboB nu-gkatirosott Uetárf^ak rr«I|.u |t. német aj-<.\'W, ugy A hiiiipar Uuiitáaárti U ki«4ló goud fox for-ditt.tni
As intésrtbea királola; bépeaiL.-tc tia rök fopa*k ■ükMni
GT6\'. 1881. uniitii 1
365 l-l
Bánéezy
XXXX3COOOOOOOCOOCOOOOOC
íriiS
Árverési hirdetmény.
Csáktornya mezóváros elöljárósága részérói ezmael köibirré téterik, miszerint folvó 1881-ik éri szeptember hó 5-én délelótii 9 óríkor » Mzsegi irodában Csáktornya község tulajdonát képező Csáktoraj^ii * fóUnn létezó, a .Haltyu\'-hoz cziinzett veodegió 6 esetleg 9 évre J717 forint kikiáltási ár inelleti. további • csák-toniTái hi\'lypi\'uzszcdési jog :)274 frt. a felső-pusziíiove-czi községbeni bormérési jog 6<>4 frt, a mihovlyánv kftr-ségbiMii br>rnn; é-ii jog 16á frr, végre a .Barakká\' nevű c-árda 391 frt kikiáltási ár mellrtt bárom egyutáaután követkéz\'", évre ürszonbtírbc adatni fognak.
A haszonbérleti Mó 1882. janaár hó 1-én vecDdi kezdetét.
Minden árverezni kiránn a kikiáltási árnak tizi^ré-szer bizto-it^t; (Tv-t nánl letenni tartozik.
A közvlrlibi feltételek az itteni kOzségi irodában a biviitaios órák aiatt tnegtekiotbelók
. Csáktiunyán 1881. augusztus hé 8-án.
A mezővárosi elöljáróság.
366 1 3
XXXXJOOOOOOOOOCOOOOOOCX
Kalocsa Róza
állami tanitónS nöi ipax- éa kertésiati ukulája j^ (BndapesttiSi hároanegjed órányira ) T.vasz-wcza 27.
A kitOnó levejüvel kiró s mnoaan berendezett nói
ipartskolábai lanittatik a téiimnnka mjndenfélí
neme frhérrjema es rnhuzabis, rtrnU kézen ét gépes.
Zongora, nyelvek, kertészet. - SOte»dékek jatányos fize
tés mellett fölvétetnek naponkint, mint bejárók és mint
bentlaiók. S64 1 - 8
Istetai értesítő rogtán ktlietik.

BÁRON LIEBIG-FELE MALTO-LEGUMINOSEN-CHOCOLADJA ÉS LISZTJE.
IT l,egji,bb Tértképző ttwig -p» #m$P&Iviu es. Ur fltzálUt* jyárib* Stattgiiüiu. A HalU-LeganliK.ten ikoeh«ind a legelső orvosi tekintélyek ite-
össxes líiri*-Tker«ti«>ol JÓÓ J. gyögy" 8*«e
anyagnak egy évest 51 gyobb raenuynégben a fóraktárnál EIOlKSUTClt PA1 Becs,
Raktárak. Z»gr»bb».v M1TLBA0H Z8IGMOND gjgy BRAUN LAJOS gyógysi., DIBBALLA G. gyógjax. Zup»nje (8zl»«ni«) MATTBE A. gyófjsi.
fehér»*rott
»u«-is
,értképz« Up»ny»8 II Sttú^t f*ÉI» e«. kir fltzálltt* jyár»b* Stattgiiüiu. A HalU-LeganliK.ten ikoeh«ind a legelsó ortosi tekintélyek íté
lete szerint gyenge emésztésben sxénvedSknek, Té\'raiegény gyernitkeknek, szoptató nóknek. gyengélkedó leány»k«ak stb. kitünó, tápláló és kellemes i
italt nynjt. A afaltt-LegiM.lflmq-.tet.*z éjibb} esetekben taint erósitó és könnyen emésztheti levesnek •Mtatkozik, vablmrnt jóbatájn táplálkozó szímok 4s kítOoi «yera>ek-
tapialu anyagnak egy évest 51 kezdve /A kisebb mértékfl árak mindegyik csomagra kinyomtatvák és kaphatók a birodalom össxes gyógytáraiban éa RksaerimralBadésakeR; oUeabea na
A B I. Weihbirgguae 24.
Ksr.ékea DÁWID JÁNOS gyógysx. BE A ó


♦♦♦•
>♦«♦♦♦.
XXXXX
VV3OOOOCX
••♦♦4>«>4M

>♦♦♦♦♦♦♦♦•♦»♦♦»»♦♦♦»>\'
OtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

►♦♦♦<
X3OOC
OOOOOnyonutott a kiadó talajdoaii VajdiU Jójsef

rM I *(.;• IBPai WríV

-■„:. .-,:,„» ™™


^ 1^8L augusztus 25-én.
"flnazadík évfolyam.
HlRDETt&EK
■ hasábos jjpütsorba:, T.
»oronk«i 10 kfí-n sietnek fel. Kincstári üit-ték nuutiea rgje* inni* k td

A Up ixenetn rHxet il
*yek a uarinutffhóz, anyagi résxét ÍL<tí ktataaésyek
NAGY.KANIZ8A
Bérm«atetlen levelek csak i**ert mtink»U.r»aktöl fn^adutnak el.
ii rátok viasi* srm k&ldettkek.

N\'^-KanizBaváros helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet\'; & ,nagy-kanizsai kere*kedelrai s iparbaofcV ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a „lalamegyei általános U&UóteaUÜet", a nagy-kanizsai kisded-oeveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önse^lyaő szövetkezet\', a „wproni ícereskedelmi s iparkamira nagy-Vimzsai külválasztmáaym" 8 több megyei és vároei
egyesület hivatalos ér teái tűje.
HetfukiDf kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelea6 vegyes taríalmo lap.


mily lassan fejlődött volna is — a nyilvánosság előli elvonás biztosítva lenne, s azért ő rájuk is álihat (a tűzoltókra) azon közmondás -- in generáli; „oem rósz gyümölcs ax, melyen a darázsok rágódnak1, de akkor volt ellenük értelme a felszólalásnak in coQcreto, s igy provoca-tio és tollharczra ón okot nem ad-Um, csak mivel én is oly valami bajt észleltem, „a mi a helyi viszonyokban gyökeredzik" — amely azonban általam szóról-pzóra fel is hozatott — nem .kicsinyes apróságokban, sem felületes ítéletekben, annál kevésbé személyeskedésekben" nyilvánulva irUm meg levelemet a szerkesztő úrhoz, a melyben a tűzoltóságról csak annyit jegyeztem meg, ,hogy nem fogta kellő erély-lyel a dolgot* és pedig mindjárt utána is tettem amiért, specialiter elé számláivá az okokat, de a me lyeket hogy egyetlen egy tűzoltó is megezáfolt volna, nem is olvastam; szerintem pedig a tűzoltóság bármennyire .önkéntes" és bármennyire fontos társadalmi intézmény, magát a hasznosság köpenyében csak akkor fogja bemutatni, ha önkéntes, vagy városi, vagy bármely czim alatt azon hivatást, a melyet czélul kitűzünk nekik, pontosan és teljesen be is töltik ; én magam részéről a városi I és .Önkéntes" tűzoltó kÖ7.Ölt — a\' fizetést leszámítva - különbséget a; tiszt betöltése és a czél foganatosi tására tekintettel nem találok = a különbségből kifolyóiag a védekezést is __ el nem fogadom. Tessék azért bárkinek a t. szerkesztő ur felfogását osztani, én még az esetben is, ha magam maradok, — „nem sokat követelek tőlük —- mint sokan*", hauem mindent, a mi a tűzoltóságnak mint társadalmi intézménynek, (mint ilyennek) fogalmához, megki-vántatik. Tehát e tekintetben én a 65. sz. II. alatti czikk tartalmát magamévá nem teszem.
A tQaoltól iutézmény. III.
Ua a hallgatás csak a bölcsek felelete mindig és minden esetben, ugy hozzá kell szólnom a .Zalai Közlöny* 65. és 66. számában megjelent szerkesztői ezukekhez, de mi*el a fenti szabály alul is yannak kivételes esetek, de meg én is alá lehetem, .hogy nem tesz&zük magunkéra a tartalmát," s hogy az nem is felelet a 62. számban megjelent czikkre. nemcsak indíttatva, sót jogosítva érzem magamat a ,közérdek* szempontjából ugyancsak a .tűzoltói intézmény\'-hez (persze c&ak a czimhez) véglegesen hozzászólni quasi önigazolásomra.
A ZOQ levélnek, melyet én a szerkesztő úrhoz 1881. aug. 2-án intézni bátorkodtam, czélja volt a városi rendőrségnek részleges figyelmeztetése mellett a városi tanács atyai gondoskodásának felhívása és a városi képviselőség szemeinek felnyitása, de cem volt czélja a tüz-oltúi intézménynek oly színben való elótüotetése, melyet szerkesztő ur I. alatti végén annak tulajdonit-, nem volt czélom, ,hogy a tűzoltói intézmény működő egyénei a gnny vagy kicsinylés tárgyaivá tétessenek\'; nem volt czélom ezec „társadalmi intézmény " ellen , in abstracto" szót emelni. — söt a wi elolvasta vagy elolvassa figyelemmel levelemet, az az 5 dik bekezdés 7. sorát megfogja még azon határozott kijelentést is találni, „hogy nem akarom megszólni az intézményt". így az I. alatti 2-dik hasábban foglalt 2-dik bekezdésü ,a közintézmény*-re vo-üatkozúlag kifejezettek is, — habár olyan intentiú levelemből ki nem csillámuk \' - csak a gyorsaság, a gyakorlatok és a tűzoltó eszközök relatív haszuavehe tétlenségé re elmondottak ból — következtethettek, de tudjuk azt. hogy nincs oly közintézmény, a melynek számára, bár-

A katonaság tekinteté bee szerkesztő ur áltai elmondottakat is ke vesebben fogják osztani, s kell. hogy oszszák, mert a katonaság, hogy a veszélyeknek a polgárok feje fölüli elhárítására rendelt intézmény, azt tagadni nem lehet, mert az magában réve. hogy az ó rendeltetésűk, a harcz, nem zárja iú a béke ideje beni árvízveszély, házbeomlás, vagy a közbátorlét veszélyeztetése idején rablók fogdosását, a tűzoltást stb. sajnos azonban, hogy 17 ezer lakossal bíró városarkbaE gtnie csapatok nincsenek. — De a katonaság ha nincs ia rendszerese n begyakorolva tűzvész esetére, min legjobb férfi erőben levŐky ügyes tornászok az őrzésen kivűl sokat segíthetnek egy ügyes tűzoltó parancsnoksága mellett. De az önkéntes tűzoltók minap különben is oíy csekély arámmal vannak, hogy nagyoDb tüzeseteknél, — különösen kezdetben — még a legszükségesebb in t ézkedéseket sem képeaek megtenni, a kisebbeknél pe dig a lebóroczölésig — más eszközökkel — a tüz rendesen elnyoma-tik, s a kezdetben csekély szÁin megjelenem pedig az öltözködés, a szétszórtság, leginkább pedig a tűzvész pillanatáhaui tájékozatlanságban: hol a tüz? és az erróli késő tudósításban rejlik, ngyannyira, hogy az utczákban sem őrtanyák. sem lajtok, sem tömlők, sem létrák, sem kapo-!csob. sem jelző- és a főorséget az | utezai őrszemekkel \'jsszekötó harangok (telephon vagy telegramm) nem lévén, a tűzoltó laktanya pedig egy mély gödörben eldugva feküdvén, az első pillanatban, üiiucnogy a tüz holléte a tornyokban piros zászló vagy lámpa kitűzése által sem jelezte tik, csak a legközelebb esők tudják rendesen a tűzveszély helyét az első félórában, sőt emiatt még a katonai „készség* sem vonulhat fel rendes időben, i, nem fejthet ki kellő tevékenységet — Arra kel-

lene törekednie a városnak miuc ezeket figyelembe véve, — mint a t. szerkesztő ur is hallgatag beismerte, hogy a városi vüzoltók létc-sittessenek, aki- a kezdetleges intézkedések, az őrségi és a figyelő szolgálatokat teljesítenék, és akik mintegy a keretet képeznék e a tűzvésznél a működési irányokat ve zetnék.
A helybeli tornaegylet, a mely uek egyik mellékes, de igen nemes hivatása voina, a tűzoltóig régéácsa-patok megteremtése szintén jeles erőket, de meg nagyobb lendületet adhatna a tűzoltói intézményiek, a mely ekként városi (rendem) önkéaus és segédcsapatokból (honvéd) illván, egy egész hadsereg szervezetét öli-hetné magára a kellő fegyelem és szervezet, a rendőrség (mini nemzeti örseregj támogatása és a polgárság iint fölkelő sereg meiiett,
Az iparossegédeken azonban legjobban csodálkozom, hogy máig a tűzoltói intézményt mint segéÖcáapat kiegészíteni nem törekedett.
A wdrtembergi törulósökról elmondottak a mi viszonyainknak nem felelnek meg, mert itt nincsenek n botosok " mint Sárospatakon — (az úgynevezett deákságj, de itt többet ér a lajt, a kád. s legtöbbet a lé Lm. mert nálunk nincs vízvezeték a anélkül pedig \'/j órányiról hordogatní a vizet tömlőkben többet ér, a melylyel a tűzoltók rendelkeznek is, csakhogy tűzhöz el nem viszik, mert ha elvesz, ki téríti meg?
Végtelen rendetlenség, hogy az egyesekre el nem rendeltetik 10 — 35 frt bírság mellett, hogy tele kádakat tartsanak vízzel udvarukbaj), mint azt az utóbbi 4 eset igen ajánlaná.
Szerkesztő ur az oltás czélját az élet- és vagyon-mentésbe helyezvén, én ia elismerem, de a vagyon mentést én sem a biztosító társulatnál találót* fel, 3 én sem mondom, hogy van biztosítva házam, már nem kell tűzoltó,

mert Munkácsy Mihály képcsarnokát bebiztosítani éppen ugy nem lehet, mint a hogy az életet is lehet biztosítani ; ha a biztosító intézet léteiét nem elégnek találja szerkesztő ur a vagyonra ezen szavaival: w azért biztosítsa mindenki vagyonát", akkor ét íz életbiztosításból kiindulra azt mosdanám: biztosítsa meg mindenki életét is ; de ki lenne az, ki esért biztosított összeget megtudna, aj életet adna & meghaitnak, de &x ieiiue azért, aki az elégett s 200 frtig oiitoóLjtt hát dijából 30, 40, 457, levonás*. j mellett aj feáztt tudna épiteai? In | altima analisi, pedig a üet&zeii ?a-Igyoaaak kciesitülásót a biztositó-tár I saságok sem téríük meg, hacsak nem külföldiek.
,A kanizsai aug. 2-dikí tűzesetnél ía 19. és 20-diki S tűzesetről nem szólok), hogy tenni lehetetlenség volt a forróságban", — igea merész álli-jtás, mert ha beismeri szerkesztő ar, ; ahogy cnkse ezen szavaiban .egy-egy I szikra tűzet eloltva gyorsaság álul s | kelío UpintatuJ", hogy a gyorsaság | a fó a tűzoltásnál, agy akkor azt u bekell ismerőié, hogy a lehetetlenig a késedelemben rejlett, ,B nem a körülmények okozták a látszólagosaágot. * Az pedig, hogy egynek misnak füle el ég — a tényekkel szemben semmit sera bizonyít, mert sterintem a később kifejtett bármily erőködés ÍB cak relabili táti ója sem lehet a kezdet-béli mulasztásoknak. Principiis obsta sere medieica paratur. Beteljesedett! Szerkesztő ur felhív, h<^. legyek szíves a tűzoltóságba belépni, s hiezi, számosan fogják követni példámat. Én ezen felhívásnak szívesen engedek es szeretem hinni, hogy szerkesztő ur is azon számosak közé fog tartozni, akik követik példámat vagy a mennyiben már az, a névlegességet a ténylegességgel cseréli fel, — de mégis szeretném tudni, hogy a tűzoltóság komolyan szervezkednék-e, ha egy nagyobb mozgalom által erósittetnék számla^TARCZA-
Dalok.
Ktlsmobét «0 «uKy p,iOMil keiében.
At edea i te azerel U-ij móf »cwt w De ki ül: * bOnke
1L
Atx ÜBodim, hogy bfiteleo Jerél 8 örökre Jfílédtél Boámét...
é i iJ égt 4rt
iegénj ■sivom
repedi.
i*u*d biu».úb
Aztán mikor vai^f* vbrfedék, Beláitam bogy UGOÍ alom volt csupán,
Ajindokul » LKioles leinv
S ixi««oif moit nem tud m«frop«Ui, a»m,
Ugy itbilósti már » fájdalom, Haoew ..jog és v4r.Uk aiOajsleu, Miattad vérxik hfiúeo an£/*lom
Bin)Mer moudtim «]fel#dlek vejkép, Caskbo^ uQnj*D«k keblom gjBtreliaei. S cuéj jobLim bevéaem lelked
Ha nWeinbS! Táejl*«n Üt kit&
MAEÜiHALMI
Naj5>-assxon> napra!
Llmondalott Csikanyban torony Sien-telés alkalmával.
.[QIB mortiütlil fof»» boldog-
H*k moadmo»k TJartfP neiaset-•ítek" ML. Lokics 1 r. 57 rert Jóllétet « miodeoWg b»ui. alkotója, » twemtett \\iajok koroaijáa&k — M «abira*k — 2 anrkaarát r«kd«li,

togy vaUmiűt * nfcgy bin»t, agy a tso katlftD Örön: elférh<*»en b«DDe; mégis ma annyi Öröm, anaji meglepőiét, anoy ri%*n táplált remény te)je*ult ét Útjuk hogy a«ok b«fog»da*ára ni vünk U-ó« kamrija olégtolen, mart ma e*en pléb — hitba»gó nApe S-oro* Öríimtál telve jöo orioak bili; rebepní. rég óhajtott vigj wkortlltóórt. Tudjátok, bugy ma eRJ ájtat. lélekbat^óaága által emelt sx. keretit lőtt f\'láilitva és megiidva. anoak emlAk^re, ki b* koreaitet rak ia válla-iokra aranyból, vagy asenvedétb&l, mégi* mogUrtván neretett tör?éoyét üdv&iitni kép«a. De a^ytzertmint ma a»t u láthatjátok, bo^y iompiomtok egyik kiegáuítÓ résie é» dísa« lett egybásilag megáldva — torony tok, hosuu évtiiedek folytat •e • templomtok agy álll oa*k mint tóbbi háuk ; agy mint a asegény óxvegy várva segélyt; biánysott diss«, koronája — tor-oya, mely BT égiek atán tóvárgó >»ivet fxlemelkodoi inlaa; hány nems^dÁk kihalt, mely óhajtotta voiua megérni, * mit ti ma megértetek, biay agg icebol rebrtg ma háUt, bogy ext cnegérlft! £x időponito! feleditek bajaitokat, e p«rcs-tői «á mi íjatok öroiBoitiskou Kinek k6-•sönbetitek ti «xt? iga* aanyi tshefafrégem aÍQOe, bogy nemos tattet eléggé tudnék fenteni. de hias erre nem ii itonil *», Önmagában lelvén ju Iáimat; mi Tel padig aa ember keble i* olyan mint a harang, ha icive ninoa, öríkké kashatjak, hangot nem ád. & goadvUeléf nokünk asavakat adott érrelmóink kifejetéaére, a nemet •sivek iránt kikhei hála kőt min köt.
Kinek kötiÖnheUtók i mai nap
Örömét? mif erre Tálassolok, engudjétak
meg itt nekem, bogy es alkalommal rö-
Tid tfirt ráaiaUt dj ltkk

Hit. tort. kutföt sseriat templom tok egykorú a koroaztéoység maeage korával Magyar hon baci, B akkor pusstui el wintéa, midőn Mohács lett aemseti ■irrá.
1760-ban e hely Makay IA csá káayi birtokosra ■sátlt, at egykor itt álló lárda romjaiból, emeltetett templom, mely a BI. Fereocxrendieké volt, mint a C*n. Viaita bizonyítja: a vároa pedig ott feküdt, hol a vidi orsságat van. 18^2-beE a templom roakadosott levéti, felépít te \'.«tt, de torony nélkül maradt; míg 1880-ban Nagy* Vogriniti A., w kanonok urnák kegye* fopáBztoranknáli kös< ben járáaa folytán a torony építés meg kezdetett é* 1881-ben itt áll diweaen, bogy égi ok atán sóvárgó axireteket ég ielé smeikedni intae. Mondjatok köetöne-tet a megye f6 piai torának, ki a magú kormánytól e ciélra 4107 frtot kinyert, köasönetet KZOD hítbutgó Qomet. axivek-nek, kik megtak. filléreikkel járultak a cxélboz Nagy D. B éi busgó neje C spin Caroliöe 1Í00 frtu], ugyMÍntén Nagy. Véstey Sándornak, ki 100 frtUl járult, ha szerénysége buzgó lelkipáastor-tokoak nem less megsértve, mert 6 is adott mennyi tőle kitelhetett, ennyi éo i\'y neme* adományok után itt áll torony* tok 6437 frt. kerülve. Köszönet asert ma mindnjájatoknak, kik ha többe; nemcsak egy tAglat emeltetek in « torooy épitésénél; de a k5«sÖnot ét oiismeréa orotzlin réssét neked tartom fenn, e község lankadatlan buzgalma, tevékeny letkipántorának, ki mid ón talán híveid a« álom karjaiban pihennek, «emeidnM ma bevégsett mared kettes terresete ülte ei u álmot, míg jabaid a felmerülő akadályok mhéwi|átfil TÍMM ri*dtak; ad-

dig te bátran kopogtattál & nagyok ajtaia, a tapintalos pásztori eljárásod megtalálta $. rést a hitbazgó h<*ekhes, de Mért bálára ne éresti magadad feljogofitva, mert a mi piJjánk as egyedüli, melynek jutalom pálma ági nem e világ éghajlata alatt terem, haaem a felhőkön tul -6ritd meg csapáa i»oc bold. oatudatot, mit pásxtori kötelmeid hfi teljesítése t« remt, et becsesebb »i emberi sxiv bili-jásál és ha & gondvisalesnek agy tetax«-nék, hogy itt válaék élt«d napja alkonyaira, s ha bemohosuit iirodn hallniá. is báiaköny as évszázadok romboló viharaival daczoló torooy mint lefolyt pásztori miködésed jete, megőrzi, a hirdeti emlékedet.
A hol élAhit van, még mindig terem msk B«nes szivak, hol a remény virága doaan hajt, ni\'-ly több aagy tettek bimporál rVjti m*gá\'jan, ott nnm szabad hiányozni ti 3 iknak at élo, munkás
tétnek as iránt ki magváltás: munkánk ben lényeges szerepet játszott, kinek tissteUtére a? imádság e há<sa, nem osak megáldva, de szentelve is van; kit e kteség védn&kéüi tisztel, Haiáok pnői^ N. uszonyának I pátronijának mond! Mária iránt! kisek ma ünnepeljük dioaóséges meny bemenetelét, e templom bncsuját.
Ssép nap em, as Öröm, dioaoség napji> oekttak katholikasoknak ; nincs is hely a világon, hol Jézus keresztje ra gyog, melyen e napot meg ne Ölnék. Mária menybe ment, hová sz. fiz vágyai ragadták, itt bagjva e siralom völgyet, hol minden vas, osak boldogság ninc*. Ma diosÜtt«t«tt mef, ma lalt nek&nk magjarok»ak patronává; aüyjává tett« fit M árva és •Üugrottaak, bofy kik

pártfogását kérik, BBede>i&,« áJtal meg hallgatást nyerjenek.
Láttátok a korom éjt borzalma* leplérel nyugodni as Ót természet felett, mintha halált lehelne minden peroséb*a ■ beáll a líri sötétség, melynél meghatóbb még bános emberre se léteahot, «. kCd-homályban elótüondesó begyek, mint □fcgy apáink iss^tyatos bttnei rajzolják le magukat képzetünkben, oiyan a ri-lág, mint m teremtés perese eJÓU, midőn a .lágyon* »tó még cem hangzott el a Ter«mi6 ajkairól! Oh de ha a nap ta-garaí mogaranyo*ták a hegyek ormait, tűnik AS égi setétség eled, minden fa, fa, virág, as ég harmatával, a madár dalával dicséri alkotóját £see általam rajzolt kép gyenge visafénye a Mária előtti és utáni kornak, mert alköveUs as els£ bfia, annak kárhosatos éje nehe-sedott ránk 4000 évig. De teremte Itten egy BS. iéoyt, ki angyali tisstaaágir»l fényiének as emberiség elótt. S honnan eredte sa. virág? Tán a 7 halna büazke Bómáboi ? Tán Cadea, vagy Libanon magányából? Tán Jehchó rózsái közül ? Vagy tán Sioo ünnepelt várából? Nem s világ eiott elfeledett osendot Náaárethbol. Est küldt* Iiten, hogy a hCLo éjének Ugjen világító hajaala, adott Máriában a világnak egy lényottlopot, mely dicsőbb volt a* Arabia kiét Un sivatagain morgolódva kóborgo zzidónépéoél.
Nagy — boldognak hirdeti ma Egy. Máriát! míg est megmutatom, figyeljetek !
Minden szásad meg termi a maga nagyjait, a ha a kalatás világánál tekintjük a népek történekét, ast uláijak, bogr miadm ido, h«lv, HantMk mag-

HUSZADIK ÉVFOLYAM

SALAI KÖZLÖNY.

.i


kirúéméce, p4w TU pár a«át forint, mire
6 íoielu, jól ran, ax ia elég )
U J kU kÉ
mig u negyedik a kocái A gyilkosok eltávozta alA"n
nem pedig megbomlanák ? M az intelligentia belépése mis oldalró is vizsgiUando, nemcsak a pártfogá: oldaláról. & mely pártfogás a hiztu lajdonosok részéről — mint hallói
különben is kedvező- - (Htigazí
Tudomásul vettem czikkirú i n»k a rendórség lazasága, a lovak
hátié aso-
j , g
ós«et sem keU MktÉ,
most urt asá
bában leró welédség éa £fe*Jád egyik tana a vért* t«lt ssinbiJyere mont, as eW nobábaT beMpréo, Boattert, nejét éa gyermekéi Setsekot.Jsnfo B owggy i 1 koJ-uo tajálták. A .örvényesek nsegiette a kellő lépéseket, s a üyomosáaok sikerre veMtt^fc. Htrsfeld, Steant, KÍM Gynr* Janói éa Bonot Jiaot egymásután bebi-ratrán, lőredeímet vallomásra szólitUt-i*k fel.
DÖI, gy«r-Foglalkozass
korctmáros, vagyontalan. 4 hónapig bün Jóíseffel Ülte le a
fte emí>er u kimosdja, majd ulál 6 .1-kainu»bbakát iá," £lüet baomtatou eo> gua két sgjéooak, Boáénak é« Stenni-nak él moadi n«kik, hogy «sas ur tadja, hogj ott lehetne rabolni. Km Ojura Já-no* asaUn kérdaritöiak, eljöttök társul ? Jól raa, asÍTM«ii. Steaa éu Bonct kér-
vízhiány
és az emberek vizhordásra szőrit^
tekintetében! (80 krt ajánlottak e\\ munkásnak) hallgatását, illetve bei mérését, arra pedig, a mi a szerelv nyék hiányossága tekintetében felbi zatott. aem veszem tudomásul, inéi az általam érintett szerelvéoyekke (tömlők) a tüzoltóskg keUó számba: rendelkezik.
És minrhogr a legutóbbi napok báni három tüzeset közöl egynél a tfli nltósáp és a fnvarosak. mégis a sáír fi sv elmüknek és gvorsaságukna me<rlehetös jelét is szolgál tattik.s var remény, hogy &r. intézmény a Táró hasznára s az emberiség javára vinv lásnak indul a polgárság és a vároe véd^árnyat s a tűzoltó parancsnokok tspintstos vezetése, eljárása és a sajtónak bátorítása mellett: bevégzei hosszura nyúlt levelemet a tekintetes szerkesztő urnaV tett azon köszönet-nyilvá-nitá-í mellett, hogy daczára annak, miszerint ez idü szerint sem aka ráta sem hajlama nem volt felszó lalni c. hnmanas intézményről, .leve lemet* figyelmére méltatta a nemes czél iránti tekintetből. Tisztelettel
BABOSS LÁSZLÓ ügyvéd.
valamint a kutak avultsán
j van-e Galie? mire
desték tőlem, m«
«* f*)«heiii: 2 öra jiri«- Síre BODCI Já-aoa így ftölt: Ott vanoak loraim, elvi«t-n«k bennünkst. Kiu kósbenóit: legjobb loM pántokén Ktiortseroél találkcioi \'/,11 órakor. Féatoken bejártam Kucrtserhez, de 3k még nem voltak ott. Ott volt W káti Jósaef, ftvral benélgettam, mond-Ura neki, aseretnék Korpavárra meoni relé, o Kolt«ihoa atuitott ■ itt Agj fuva oéaai UlálkosUm, Bábot nevű gelwi emberrel, boB*élgeUftm vele, de & »m akar
móz.
m«kta)e
i volt már, Martos o teteit.
FŐvádlotUt az elnök vallomásának toredelmea éa igas elmondására felszólítván, ■ tácgialáí kesdetét vttssi.
Elnök: Bessélje el, hogy f. é. febr. történt rabláj és gyilkolásnál minő -é*zn volt, miként keleikeaett a tsdvet
gatUk.
A fegyr
mootem Farku Jóskává!
elvinni. Vii
Knortserlus, akkor már ok ettek Én
nem ssÓltem nekik semmit. Akkor hoz-
■ l/l usvsat ™» ii *■ — — .
éo Sommernél lévéa »*ro jött Kiss, megmutatta a kocáit s a
Henfeld. Hegköntom aláaaaD a t
fegyvereket azéjjel ssedve. Ettünk B ak ltor már 4 — 5 óra lehetett. Ők elmentek. Én i* elmentem, de előre * „Magyar Királyig*, hogy ott bevárjam őkei. A kocsi kfcaledett. Egy fél vagy egész liter bort kihoztam.
Elnök: Mikor a ünorttenil elment, miért ment el.
Herzreld: Hogy fel ae tfln}ék. A mint a „Uagytr Király"«ná! f^Idltem, jdtt a Bábos, és reám kiáUott, nem ül fel ax ar? AJI moodtam nem, ezsel 6 ei nyargalt és mi laasan útin a kocaiatank. A mint Szigeten lu! értőnk Gelsétől 30 -<■-pésoyire az útban Kiss azt monda, ho^r esen itraelita ha nem adja elő a pénit, pofon üti. — Ér .Dondtam, hogy mindont főbb csendeaségben vigyenek hogy senkit se bántsanak, mire axt monda, ha pénzét od*adja imrn bántjak. A gyilkosságról SEÓ mm rn!t, G«laés innen 30 lépésre leasálltak, Steu. és KÍM a fegyvereket elírni lé* az at> roazból, dsaserakták s megtöltötték. A hoassu láncz vol t. arágly a ped\'g nem. A láncxot azért hotta Bonci, iogy ast gondolják, hogy fát hozunk.
Elnök: Tehát mivé! töltötték meg
Harsfeld: Hogy mivel, Hit már nirr :«dom. felültek a kocsira és torább men-;ünk Geltte felé, a Sommer k^puj-t elt>, igálltunk éa Ők leasálltak «. koefi rol. Kmbereic, moodum, nem sz»bad ánta.ni senkit, csak caeadeseo és békes-
mészárcti minőségben, nagyon szerelt
családot és ismirtem Sommer édes atyját és bátyját. Hogy letten volnh képes ly issonyu tettet véghoz *inni?I MidŐ talopis miatt 4 havi fogtágra ítéltei t«Dj, esen fogságom alatt oaasekerüUem Marton Jó**effeÍ. Különfélékről kezdett vnlem bistélni ét igy szóba jött a Soi ner caalád is. Én feleltem, hogy utmore lkot; kérdezte jól birjs-e magát, én a* \'eleiem, jó! s egysttal fllsaeadtam, búgj ín mint méttsiros voltam Bála, de nem i egjobb barátaágban váltam el tőle. Mar scóbs bosta, hogy jó volna Sommeri tbolni. Én feleltem, nem bánom
badolok, felkeresem s
[ondUm, ha ki pajtásokat
Elnök: Mik
lult meg?
lAlko- kivAnva
feld: Ka
He vele
Kgj félév mal iá jóaipot i
, jp
t monda: Ifja barátom, a mint mond
k k h kd
tam, kerestem társakat, hát moat elmehetünk, do »oat nem érek rá. Er.-e
ha van kedve, it mondtam, nondá Mar-
A se
ral>ló*>tlkossáel
<D : majd UÍ ál kocánk még. E«e! elvil-tnk i Marton ait monda, hogy a t
áj árkor felkere*ead. ED bejöttem a áaárra. hol o engom ínmét a>-gta!ált ái ó napot* kivinvk, elAadá, hogy mo»t ;yi* pémtelen ievéa, jól eanék néhány rínt De éa ismét axl feleltem, oem érek vanoak marháim, otthon iok dolog r rám, ■ axsal ismét elmaradt.
Most 1881. fabr !-én, mikor itt **ár roll, lent voitam a vásárban, ét \' Vi4 órakor haza akartain mosói, mert nagy aár volt. elmentem Knor-■ Károly korcatnájábft, hogy talán va-i alkalom IO*JE. Bemen vén a asobába, \'kt "gy uxtalnAl Marton, beszélgetett gy isólt: Ifjn barátom, hát most fogja magAt ahhoz, van moat hosaá alkalom, ei a Kia Gjurka BcaCíe nem fél semmitől ■em. — Könnyelműséggel azt fel-llem : nem bánom. Jól van hát éc öaiMbescél tank. UtAnam jött Kiss Gyura jAnoé. -Igu, a«i mondUm Kiu Gyára Jinoa
Na^y-Kanizsa aue Sí. IS81.
Elnök: Gózony F«reaez, ÜgyÓM" I>r. Lakv KriMÓf. "törvén yBie" ki bírák: Mik irts Károly, I)i. Horváth Foreocs. Jcgv«>.: Wéber Károly.
VWf, ügyvédek: Ür. Fárnek László, Tu boly Vic;or. ReraAtf. Qésa, Sebestyén Lajoa. Kováu JáD,« Freiler Adolf. Vld-Intiak: Hercrf-ld Samn, Kiss Gyura Já-DOB, St-nna István. B\'.ncz Jáons. Marton József éa Kiss Gyúr* Vendel.
Elnnk 9 órnkor megnyitja a gyűlést, pár axóval ti hilljjatfiBágot csendre inti, azután mi*zkei(ináih. » tárgy alá*. Kir. üeyÁa« el/Sadia: I^l-ikévi február bÓ 4-én MtA 7 •*• S ór» kftzött Gelsén Sora-mer Sándor földbirtok--.! és kereskedő •Ifrt megállóit egy parasztkocii, melyből 4 egyén átallott le, Kettú fegyverrel ke-
í^bea Ingyen a dolog, éa kimernem lu végére a lovakkal. Mikor viascajot-TB, Sommer előtt jö\'t elém egy cséza, és egy paraszt kocsi, elkerültem s tovább .entem a* alsó falu végéig B onn&o nie int viHza. Ekkor már goodoliam, hogy itr tart a dolog, de ekkor láttam, a Sommertol jötteit ki hárman. Elnök: Mikor leszálltak, kin m&-
Herzfeld: Igenis. Stena ét Kiu fegyverrel bementek, a Boncz pedig nem
tében bement a Somm-r caalád szobáiba, . harmadik pedi? Őrt állott a ssobábaé
voitftk ^ maga oagyjai néha táo as élénk
képzelettó) alkatuk, d- többnyire élfik
Ábrahám, a Vorooá* látnok. Salamon a
bölcs. Seroiranm. Nagy Sándor, Jal
CJto»r. a az Qj kor e bolygó csillaga Na-
pot«on. ki iláé hódi
trónokat
rablán
hagytak vallaíunkat, ■ ha a köxnapi éleiben wétnézünk, mit látunk? Itt e^y • pi keaereg, hogy fia, kit gyámolának hitt, öreg aapjaiban ejb&gyta, ott egy édes anya siratja laayá: a szerencsétlen házasság miatt, majd árvák, özvegyek paoaai hagjai töltik be a levegőt Dyeket a esekhea hasonlókat láianít! Az ar kese van rajtunk, a* ar látogat meg bennünket, bogy felébredvén mámorunkból, tériünk a megvetett kereszt al£, » ott találjuk Máriát a lialandík legnagyobbjai as erények bomályulan -.ek^é^■a tökéUes életnek példányát. Ö ax aláaatosaágban volt nagy, nii minden felfuv»,.kodottsá gunk mellett is - kicinyek, törpék va gyünk; í . magányban i, nagyobb voh, mint mi, habár a világ piacin fitogtatjuk is magunkat. D« „. Máriát mi nem caak Nagy de boldognak is hirdetjük.
II.
„íme mottaatól fog** boldognak moHianak minden oemseuégek.- A bol-dotT»*fi vágyát Xateo reindea ember ast-vébe beültelé. Én nemíi lartom nz átok peroienak aat, midőn latsa elsfi as&lain-ket az édesből kiverve, kimosMlá rett« neies Ítéletét: ▼Ared varejt*k*vel keresed kenyered* nem, mert a boldogságot is ak agy kell keresni, mint a bányáac aayeret. Boldog akar lenni mindenki hadTeséf, a kínos ascmjuo, földhös tap«dt saegéoy, as hx. diadalt, eo lu aranyat, a végső ha j4 termést nyert.
Ha valakinek tsép birtoka, p*lo-Ujs vau, »at gondoljátok, hogy as bol dogtaUo nem is leh*t? Ne bigyjétek! kisek sok van m«f töbi>et kiváa, ki fényes palotában bíbor, selyem kfist si-modik sokMOr t««reooa©üeBBbfc, mint a koldui, ki reggel felébred, s aesn todja biny.dik í.lubaa lel me»bely«t. Hígy-jétek meg, gy»kraa pófjunyWban, féket* kenyér, dsrócs ruks kfcött több boldogság honol, mint a nagyok öröm, Tit»ág.«l hsogao nUrrány ossraokaiban. Máris, asegényes básáb&n, «.dő- as sl őt advöfolt*, tibb boUogmág ho-wmt as efá.. riiás^e. ; MrtLss 6
így kiált fel: ,Im« mostantól fogva boldognak mondanak minden namzeuégek :• Mária boldogsága a megelég ed ésb in állt: ő iwm vágyott aranyra, a világ dicséretére, mint ibolya élt a virág töriaei kost. Boldog voit Mária, mert a legjobb részt választotta., ó nála volt Jézm ; £ elülte 6 ápolta. Jézust, ő adu nekünk, de mi nem fogadtak el; aem Jézusban keressük bi>ldogságankat, miként Mária letto, ••ért nincs boldogság nálunk. Sulyo* időket érünk, nekünk jutottak • «en-ve-iések, nekünk a megpróbáltatás nap. jsi; napánk alkonyodik, meg wm kiál-tank hossád ; maradj velUnk ! mert esté-
j yg g
agy világréaa: hóditot^ meg,
ontott lángb tkt
g, teket
láng
,., halálhőrgésüknél bittngao azílárdiUaa meg Nagyságát, ó h de mi vo!t ezek n*íí\'^(t«S mnW> élvezet, naaiy után örök uDdor következik, nagyok voltak igaz — de épen • DBtrvságuk kábította el őket, mertaagy •ágttk »i*p nélküli volt, mert elvetették a vallás:! Mi svtok aa^yaágt, Hária erény DKgvságáhox kép«a4? Vannak ff " kertfik, vannak örök madárdaltól < tfipó htti ligeteik. Tann*k Ambra illattol áradnzó Üveg báxaik, de -nihaiua ha •bban nőm teDyéssik a béke, boldogság é* meeelögedée «arény virága, mint M. MAHa cielliíibaa. A földi nagy-Bánföldi érdekkelpárosul, leé*Rbbs«ör milliók vérén vásárol tátik i ment a Btenyrői, mely mint
tintelete néikö! 1
aradj veU
napunk! Óh mert mi »• sötétséget
etjak iláá
kt
h me g
mint a világoseágot,
é Aldá bék
iedik jobb
l
jobban ..Wetjak, gg,
maly asen.tU.ket kiégetné; Aldá* béke, jólét nélkül vagyank még s« kiáhuúk
kocsid: Maradj velünk ! Mi szenvedünk
nélkttlösünk, mégMm kiálunk hozzád:
Maradj velllok! MS nem fogadunk be
tégod, nem kapts ssáltásl szentt. véreden
megváltott gyermekeid köil; le mint
éce«<3 jeleassmég nálunk, ■ eiiDnd nem
axíoak. Mint au», hasunkba nem foga
dónk 1 Oh várhalunk e hi. ooldogaágot,
tóidon a boldögUUct nem sogitjük, kér
hetdnk-e gaxdagaágot, midőn a asegéoyt
házaaktöl alpiroagatjak, várba! ank-e
beké\', midőn magánk kőit egyenetlen*
kedOnk. De hiss talán es ■ ekünk már
gy örökségünk, legalább ast kall
hinnem, ha basám múltjára tekintek. Egykor nagy — boldog volt e Hon! 3 tenger mosta határát, egy bámuló világ
»kintete függött mjttink. Hol is van as akkor? mely az áhiiat, Vfcllaa, Mária. tBWteletéuek kora volt ? Hol vsvo as as idő, midAa a korcaunokák erős Eióde. Mária úu tártéért bssogUk ? Vilig har cssvikbea, réra. asablyáikon Máxia Olva-•ója, fftggött; a harcsba.0 lankadó hÓat hadi siaslójáD moaolygó Mtr,a képe lei ke»ité végküsdaWiro. Jésot, Mária ne* Téb«n ieadte e népcaatái:, ennek képét léi a barcsrikarai kost, est a béke Ms áruban. Hol vannak, kik flwi*k»duk? Sltftauk vtittk
*Bmes*ti életét. A földi pillanat müve,
p
p a körül menyek tü függ, logtobb-
Dyire a tfimeg oaltja kegyeltjei aaámára,
k dj l h
tartoV
ytj ,
könnyen adja, oly hamar el töoseg most ia caak u egy pillán atbaa
de a milv
mint Üdv. karában,
HoasauDát! tniáikban feuitad meg-et
kiált. A foldiekrAí nyeri nagyaág haiug
vUífénye a valódinak. Van nemwt, van
nak egyénééi kik egykor nagyoknak
lk k\'ikU óh d il é
gy rel aa eréayl,
k
^, óh de
oltak vallást
rán yííágukba. mert vewttk •ion p^DiuD állunk, hol
y
, viataaaülyodtak pá
l lli
Allatoktól
p
ktvéoben különbftsttjk; a vallia aa «w*
l é
teatvért
tartó kapoco, m«\'y
él
testvérrel, népe* namsatle! dstseköt. Zaj ax állam! Jaj a n«mz«tnek, ho! e kapocs m«frtágult, miut M^ Európa mövnltoek d« Márult\'áHama*bao apuiul jak. Trónok boraltak lAl»«b»> j**1** Wdu.T», nilRdk jajkiiltáJ*\' ItatoUmk-d boaaánll 8 ha k«rdj«k h"^ »« »iB4a«? Ki-
sokára oda jött bossám a ast mondta.
hogy valamit ott falejtett a kocsin és elo
rttt OOBSH egy fejssél.
Kioftk: MegMBeri e 9* • kis £• BHL?
Qfitmkeld: Láttaan. hogy egy ki as^les fejw*. de nea todom, SD mdBiltaiD, hogy ae sem t«nni. (Ezzol elŐoantatják rádlotlnak a fejnél) Körülbelül iiyea vxdt, felelt Nem mondhatom, hogy épm m az. Bones eiritte a f«ja«ét, mikor vis««», jöiv tam. akkor 5k a harmadik hásaÜ jöttök
Elnök: A>pedv bi««yo«, hogj ön mintüg háLralékban volt a beveti p«4n-awkke! s hogy aa épeo 150 forintot tett, ■ Som mer elengedte ast,
Hertfeid: Nem biseny, nem engedte el.
Elnök : De igenU, Ukéleteeen elengedte.
Uero*feld : Hiszen asivmin áts»sged-tem volna az adósságot
ki. Ott magford a Ham s
átad
Elook: Btaooyos dolog, bogy mioi* te elment, a SV>mmer osalád mttMÜg ÍMi, ■er. ön mindig fenyegette Őket i ezért el is *ksrták hagyni Geúét.
Boncának > fegyvert; megfogta • k cait s felült. BODCS én\'mellém, Sten» Kiss Gyára János hátai, lábukat leló
Hergeld ; Kérem én aohasea mocd-aro o«ak <•£/ fenyegető siót sem.
Elnök: Feleljen rá, hogy midőn le-isálltak Stenna, Kiss Győrt ée Bonc* a kocáiról, mi: csinállak?
A »•\' «W ■ • fcgy
lindenikök kéasea t.r
totta- Azzal tovább ment&nk éa ■ falutel mintegy harmincx lépésnyire azt mondja Stena: Lássa az or, lássa a Kist lerag-dalt* őket, as asszonyt és >•. kis gyermeket ia. Nem szabadott volna At bánlanj mondtam, ürre Kisa Öeszetzidott engem moadia : Miért nem adta elfi pénzé miért adta elő takarékpéostár könyveit Erre sírni kesdtam, ssidUm őket, ók pe dig dauoltak. Felrogta ai aaitzony moudu ÜÍM. — Erre tovább metKiink ( fél tízre Bagolára értünk. — A Keplák T*má« és Tóth Mihály épen bent vohafc a korcsmába és bort ittak. Ekösben bojfitt Kalatnász Mátyás éa Grergő János. Én ntegkináltam ókét egy pohár búrral, ü után mindenki Ufeküd;, f^grver-seu li m ntüük a piaciéüe és uiosztozkodtUiil Kisa kapóit egy 50 est éa aprópéuzt, többi: 10 est, 5-oat és apró pénzt. Az e/üstpénzekeL is felakarták oastani, de u-m ongedtem, mert mondtam, hogy n t\'ui.iinő Icai mindjárt és igy *z egész do iog el«ruiUtik. Á zsebórái Stenna már Som mer hxlála után rántotta ki ennek , azt is kért t-m tőin, de nem ad-re a többiek mondták: ú hosl* iála. Megmund\'.am nekik, hogy a péazxal ugy boájának, hogy senki előtt feltünű ne légy un, do a ÍCias meghágta a par*nc«ol*t\'>t, elm«nt Légrádra raulatn! Elnök : Bo fog tíz bizonyittatni, mí-izerint \'<n valaki \'•lúlt jelentette, hogy
kot magáhut vélte és BODCS bevitte aiián a fejszét.
Elnök: BwMljeeJ, hogy & rablás éa gyilkosság U-SLD mit mooduk c»ck ? Ho gyan lettek? Ki állt őrt és akkor kinél olt R fagyver. Min. mondtak arról ?
Hindid : Kérem atásatowág^iI, én nem fcértlMtem ŐKet, csak ansyit mondiak, hogy Kisa Gyura János gjü-a őket.
Eluűk: Más nem vált nálok már miat a fejaze?
Herzfeld: Nem.
Elnök: De arról osak iatmk emii-tést, hogy kik voltak • jsobában ?
Heraí«rd ; Nem, kérem, arról sen. sxóluk *rimmit.
Elnök : Mondja meg axt ú, hogy nQterte mrg Kisst, Hteonát és Boncsot ? Vádlott: Én aselött sohasem íátUm keL
Elnök: Tehát nem U volt haragos ■ájuk?
Vádlott: Nnm, Vérem, nokero nem olt semmi baragmn nn veiök.
Elnök: Mondj* meg ast is, bogy togy midén QelsérAl smár vissr-ajóitek. alaikoEta i-e két foglárral ?
Vádlott: Nem, éo nem retten, őket azre.
j
botiut fog állni é> pedig
S lád éé
g
hogy fd
Somm-rr család vérében mag f«g fürödni a b\'igv * bórük-\'rt megy el. Mi indított* out nrra, hugT ilyeneket mondjon, mert *i biionvtw, h"gy óa igy oyilatkorott.
lí^rzfeld : N-m, kérem, én a caalád iránrábAn semmit sem követtem el, l«t«n engnin ugy se^éljan. éu a Somi C8»Ud éleiére soha aa törtem.
Elnök: Ismétlem, hogy vannak uulc, kik. állal be fog bitonyittatai, hogy ön moodu, hogy a Sommer család véré ben meg fog fürödni.
Itt hoesiadaitanMD elmondja Herz-feld mily viazuaj-ban van Sommerrel.
Erre Mik I ó ■ törvényszéki biró: Caak azt mondja meg, miért volt olyan boszos a Sornmer család iránt.
Henfeid: Nsm akarU átvenni « ba«; ^s as adósokat és én megkárosodtitm 150 frtul.
Elnök: Ár előbb azt emTÍtetid,h»gy Kiás G-yara János nem *DgedaiiiiR*k e-ott, s bogy elmes-t Lágradra mu.NtDi., lOsnan todj* ezt?
Vádlott: Ezt a tak. t-ÍMgáló búó ur nondta.
Etután Taboly Viktor ügyvéd «.i-lal fel: Tsk. kir. torTéars*ékt méltoztas sék uiegeogedni, hogy vádlotthoz egy kérdési, intethessek. Hát még ast nem [>esaélték, mikor visHajóLtek A% esni t>iú-dáaáoái véleileoséfjb^J, hogy a £u *ii lOndta volna: „Jancsi bác«í, ne báutsa K papámat.
Vádlott: Igenw.mikor jöuaak n.s-akkor mondta.
Elnök : Öa ast mondta a viaagaiu előtt, hogy a fiu megismerte, átéri meg.
Vádlott: Igenis, ast mondtam a vitsgáló binlaág előtt.
együtt Mária tisztelete is! Mi itt vagyank vallástalan nnokái as erkölcsös ElődSk-nck : atégyenpir futja el aroomat. tudván hogy magyarok vagyunk, vallásoB-,ág nélkül, nosgyarjkoak kOrlo.jQk ma-jniokitt, Mária tisitelete nélkül. Vaton .gesc » ntíVBtségig rogtsskodunk as ósok :ul ránk szállt cum, v»gyonhoi} csak cet\'ővel nem törődünk semmit: a vallás j« Mária tiszteletével -, — pedig Mária
Elaök: Azt nem bestéitek, hogy kik köunték meg őket? Vádi ott; A*t nem. Elnök: Ét épen a Sieana busséke vÍESgáló birósig előtt, hogy [evagdwlta okét a fejesével ?
Vádlott: Igen, axt mondta Slenn*. Elo ük : Asuián asi is maadia, aogy a S.ÍSI Gyura k«a» véree volt ?
Vádlott: Azt latiam, mert torai getie a kesét.
magyar a magyar
Elnök: Hát a fejazét Wi-ttlget-e-e? Vádlott: ígeo, ast K KU* Gyur>. lö-rohe meg MeasV&l.
legalább nem ss. István hú unokája, ki ma haldokolva földi koronáját igy ajánJá fel a »i. sstisnek cserébe a mennyeiért;
Magjarorsság védasasonys ! könyörög; érettünk. Igy kell neküoí. is ktál-tanunk, kik mindent mi ssent, .eikttokr* üdvös megvetettünk : M«gy, vádavsas. könyörögj.
Kik egykor nagy úazteletáért bosgé nemzet voltunk és moat mivéiettonk : Magy. Tftdaass. könyörögj.
Kik egykor egy össsetaxtó kapooa voltaok, most mint dilit kéve elaséled* tfink:Magy. Nagyaeaaopy I Könyörögj.
Kik annyi balssarencse kost könyveiktől ax 6$re fáira MI tekiDlhetiöok : Magy. Véd. Könyörögi-
Könyörögj érettünk, hogy tehes-iftak, s buldogok miként te voltál 1 vili goaits le ránk T« tengerén járók fényes oillaga, riak véastűl hányatott magyarjaidra, menedéke ax üdvödnek, vigtu-talója a Homorúnak, pártfogója as árvának, támatsa as Övregynek.
Nyiw! kérőnk biitos révpsfiot e sokat kSsdÖtt nnms«stBek, maiy sehová se fordnlh*t segélyért a nagy világban, caak egyedül hossád, nyerj asájouokr* kegyelmei sí. fiadtoi, hugy as igaa v*l-lásbos hfta ragaaskodhaasuak ; nyisd meg r.z i»g«t imáiddal, kéasits heJyat ssaV muitíra, hová tn mai nap falmentél, hogy veled ftgyött borulhaaaank as. fiad lábai-boa. Aown.
Ccákiay, 1881. aa*. 15.
GrYOBOM AKTAL Upwoyi nUbáaoa.
Elnök : Mikor a kocsira ühek. kínéi voltak a fegyverek ?
Vádlott: Aat D«&S Ludom, mert a Boncxaál akkor aeumi sec? volt, a két fegyver pedig Slenn* és Kisaoél.
Mi\'ilós lörvénys*iiki bird: Ön nem loundLa még el, bogy hogyan járt áom-roeiral, biigj olyam bossas lelt reá ?
Vádiott: Mert neon togadta el az adósságot.
Miblós: Mondja meg, mennyi volt , elrablót; pénzönareg? MenDyi volt a bankj\'gy, meiyeo oaitoakodtak ?
Vádlott: Mindegyiknek jutott 55 -56 írt.
Miklós: Miből állt az ékszer és estist péns ? Nem volt-e kosták agy kai-perecs, egy gyürü, 2 arany függ*?
, gy gy, y gg
bontói tam
tel és ason nem otstosta^k. •%* jöjjenek, é« aiiasa van
hogy i
rejtve
Elnök: Hol állapították meg, hogy eony it tesi a pénzösszeg? Vádiott: Bagolán. Elnök: Ki vilteapinoaébe « p*nxl fegyverrel egyftit?
Vád>oU: Kis Qynra János. Elnftk: A.zt is mondta, hogy a 2
maga
fegyvert a Kis* löltotla meg
Hát
*•»<?&. bőgj miért töltötték • két fe^yr«rt?
Vádlott: So ast gOBdott&m, tn TsJaki megUmadJa Ölet, nsasnálják.
T«boiy Viotor: Ai éa kerdéaem tek. kir. törvényszék, n«f«lostetett már. de bálorkodoa vádlottnál Mt a kérdé.t amioti* 4 MA T«U réast a
Vádlott: Meglehet, mert én l é

ZALAI KÖZLŐ KI

1881.
tűBu aJlüit*í Al»o. ideigíeaea adótiwtte
egy másu > áo búrom -
uor volt tfu, Ssent Iaívás Dapján egy, máanap két há* eaett a romboló elem lk
tott kiszolgált Lendrára VT. O neves le ki
Irodalom
••liutt manka K
tdbb«k kfeOl Novak Ferenos; Csepj
Zsigm., Fegrveresi Ernő és ta*ár EI*k.
lakoma a tán kés4 éj% láaoa v,olt —
e I á n y i Tivadar, DMÜcionitTai állami képeidéi Unár pedig f ho 16 in d e. 91/, órakor veseté oltárhoi Kenflba-lé Kt Viki
lyen Slag Viktória kiaazazonyt. téai szertartást Dr. LJpp Vilmos prem ál\' . gymn. ig. végzé. Náassagyok volt>k Woff Frigye* urod. titkár, Línter János Unár; koszom asszonyok Csathő Atajoané és Stieder Istváané: koszorú leányok
ii#d*r Laura és Ehríich Hermin k. a.
.\'.félvek Hentz Lajos és Bányai Károly
magy fennkölt
— Ismét gyáMta v*n
lemsetnek : Szemére Miklós, szeiUmu s költői lelkűiéit) Szent látván napján jobb létre azendertllt. B*ke hamvain !
M&kedveló-eload&s Vasárnap 1681. aog. 21-én et évadban másodszor adalolL .önkénte* tűzoltók" eredeti énekes népszínmű 3 r\'eirovásban. Irta Tótb Kde. A helybeli tűzoltó műkedvelő arak közre működésé vei — A sok Urei biz uáo végre egy telt hái! s ez a hely béli buzgó s iaokadást nem ismerő derék tűzoltó egylet tagjainak köeióchető, kik étkükre véve az ügy fontosságát, a jegyek eUdása kíírü! srrenyéc működlek. ■— As előadás Í« a B>*g& nesaébeo azé-p«*n sikerült. — OnikcdnÜDk minden
>j^y ixükkörbea kedélyes lakoma tirUtolt \'ellegtelen boldogságot í.iránank mind két uj párnak.
— Am *j üstökös már ■■abaJ
•*emmel is látható. AB (Utökös as ogec
északkeleti irányban litható, » fuvaro-
képletbnn. jobbra a kapellálói. Ez tisío*
kös fényénele inl«xivitása és kí4
kisebb, mint u előbbié. Az üy
bó 22 én keUzer olyan nagy\' mint 14-éa volt, távolság* a földtől 13 ai\'ilüó oartflá
— 8*in&net. Balogh AJajus ss^
társulat, által Keu\'hel/en folyó bó 13*»t> Balugb Árpád a tánclat c kitftaŐ aiakí 1 biró jeles képsettségu fial*! t*KÍK jaulomjátékául Katoaa Jónef .Bánk-
MÍgorubb bírálattól,
át jól eaik knrült el&adás ntán a cöaremöködők ne-
veit elismerő diceére\'tel föUmlítenftak. (^Andorlaky:) Polu Pál: (Tarpetti Fer. dinánd.) Mészáros S undor (Somhegyi főispán.) Fátyol Fereo.cz v<^iai Manó) Feiri Zoltán (Samn, fftpinezér.) 3ommer Ede urak és az Seaxes tűsoltó eg; tagjai fúliépéae mellett as el£»dá4 .ÖzreiPüködŐk elismerésre méjió játékuk
báa" csimü 5 falvon.
lortéoeti drá
mája adatot, etá. A cnmsserepet Balogh Xrpád piratlan Ügyeaihégge.\' t k é fl
p p gy
ség folytiiuos teusée
ellett
A színpadra tor ÓD" riiéptekt pSviharnal togadtatut; ■ .ttnoi virip csokorral tintett«t«tt meg. bzig\'ethy a -
állal s lelkes ko
ki. Volt lips,
Quajitum satif
ndos d
oaaéj «vátióját vívták kih:vá« virigcaokor s a*£ elismerőleg i sxintársulatbó
Melinda) mint rundig, agy ma i( -■■"•■-, hogy
^ iiesznő Tégi«g
megvált a ta/i\'aia"rtól. Keméay (I*etui4)4n> e később II. Endre) ruindkét sserepé igen jelesen >.dotu meg. de küió< ,»e: Petur bánkbai valamint " így jeles elót^ása által it »\'azép a* közönség \'.elj«s, elismerését vívta ki gának. Baloghaé, Balogh MÓDOT, a* eVS-aüie aikerét szép játékakka] nagyban előaegítették. Kovi (tiborci) kitünfi alakítása által k&ztet&zétt nyert. — .\' hó 18 án „Píros bugvellária* ctimü színmű Boár József mukedvel* ur felléptével adatott. Boár József (Coillag Pál őrmester) kitflaő játéka, alakitáaa és ssép éneke által általános tetszést aratott. Tótb Anna (Z*ó£) %z elóadis sikerét kedves játéka és szép énike áJUl negyban elősegítette. A tAbbi szereplők is mindnyájan kitettek magukért.
— Tű#. Oerazeg Tomajon (Ve
rébbegy) Keszthely melletti hegységbor
folyó hó 22"-«i a délutáni órákban tüz
Qtött ki. A lánpok egj gazdasági épüle
tet hamvaaztoitak ei, melyben egy borjú j
is benő égett i
A l»xl í
heíyí gazdasági tania\'eset majorjában a nwlt h^taa a gép egy cseléd karját a könyöknél egéaten elvágU. A feisŐ kart amputálni killett.
— Arperés ZcUamegy&cn\'. -
Czotler József 456 fitra b, iagt. BzepL30. AfraOyoztoD. ■— Sa»iai István 420 frta b. ingt. aug. 30-dc Sümc^eo. — Majsz\'.qr
axíntéo kúiremtkddó jelet tagostnak ti be kell tudnunk kik — u. m. (Ma gií ) HoJlotay £rzs.. Péter m^ft
".rkosnej Baloghaá. Váiizély\' Irma. (Nagy ViEi) Kö1
Zolun, ugy szabatos ismélefteteti éoekuk : által iflrfl tapsukat ar..Unk.. Volt pedig at
. uapi küiuég\'-k !esz&mÍLása mel színigazgató utámadáea 62 frt 49 kr. Eií*dá» után
pcodüh i . * táncc
Zsiiinssky kertbei halaiig s csukó ec
hárun iratig
tartott • kedélyesen, szépen. •
előkelő el folyt le. A fra pár járta.
— Kérelem
uttléte-
négyast ötven ZABÓ.
Nemes Mihály 33
■; kos»
bsroa k IA bviubzu kondor, kiasj őizb« vegyült h j" íulelligena embe Zágrábból Nagy-Kaniznára jött, ínnei nővérébei jul. 29 én kéuégbeej;Ő levele1
ki, holléte nem Tudatván, axivea ulbaiga-sitás köszönettel vétetik e lap sierke*z tóaegében.
— Gyáashir. A b*laton-füredi
szereke tbáz igazgatótanáuss fájdalm.
asívve. jileatí, bogy az eiső magyar »**-
retethát megalapítója ia elnöke, a ma
gyár ladamáDyos akadémia levelező tagja,
volt országgyűlési képviselő, a Unügy
nek nemes bajnoka ét munkás író Molnár
Aladár ur áldásdat életének 43-ikávéfcen
f.\'hó 18 án reggel Gleicbeobergben el
hunyt, i. tazállitolt huh isiemei f. b<
23-án d. u 3 órakor fognak Balaton-Fü
reden s»ját házából a b.-füredi reformál
tak sírkertjében Blhe! vestetui. B.-Ftire
den, 1881. kug. hó 20-án. Áldás
lékére!
— Galambokon í. bó 13-án
9 órakor tűz ütött ki, melynek 7 mellék épület esett áldozatul.
— yéwálUn&aás. Czopt Jánoi
sümegi íakós saját, valamint Jenó, Iréo Mária, Kálmán és Tiv&dar gyermekei vezeték óévének e$umegi*-re kért itvá to«tatása belügy miniszteriu mi rendelettel megeng«dtetett.
— Esküvők Fényes uri esküvi
ment véghes f. bt lő-ón d. u. $ órakor
kestihelyi római kathoJikos templomban
ogyanis akkor esküdtek egymáaaak örök
hűseget Boda Istváe m. kir. igauágUgf
mii isi téri fogalmazó és a báj* ét fceilei
aus Herteldndy Jozeta k. a. A tempioi
Fereoo. S45 frtr. b iojt. okt B.üjíiaa.\' Wltrtgft. .Ki má>, mint a 1 — C.i~i- Jine. á60 frlr. b: insi. ing. I "Ondi • hiirár. — tarmriaae
30- Balatos-Edcricsen. — Torza JácM, 400 frtra b. iagL aug. 27. Diszelben. — Burgner SántWmé 4581 írtrs h.íogi.aug. 29- Zala Sztatón. — Varga Jalianni. 467 frtra b. rs/t. azept. I. Zala-Apáttb*a* — AlsULdter Jirbái. 2727 frtra b. \'
attg. 29. Ii 7
(Kea«thai7.) — Saskaiff
i 29 Sl
István 750 frtra b. ingt. aug. 29. Sal-fóldön. — Mustár KataJ.a 502 frlra b-íngt. aug. 30". Kemendec. —
— JECméai rövid hirek. —
Eáoz Pali zetatkaTkval Londonból haza érkezett. — $*nz lovardája aug. 27-én Bptetre érko*fk- — A asombathelyi ál landó magyarzzíibáa 62^60 frtb*fc«$l..
— Maszka pészstl izgfttnak hazánkban.
— Az uj űstttös éjaiakkeleti irányban
már látható. — Lakatot Ottó jelet mino-
riU Aradon m*s:h*l.. — As országos nő-
Ipar kiállitásoa 4C ezer tárgy T*B. —
Kovácsié* Ilka a nemzeti színház tagj*
megbalt, — „Vendéglőtök Lapja9 cjdmü
p
gy kösönségaek volt miben gyönyörködni, a százszor stép meoyuz-szocy fphér selyem atlaszrabában, myr-ihiu virágokkal pompázott, a koasoru leányok: fiodátsj Margit k. a.(Ssomb«W helyről) halvány róasaezin selyem rubá\' bin. Szentkirályi Etelka k. a (PacaáróU kék MlTem ruhában, Kampis Tara k. tv CSz.-Fel^érvárró!) f«hér crepIUeben diíze legtak. Vőfélyek voltak: Károlyi Endre. Fegyv9rMy Eraő, Látár Elek. Nisda gyök: Clement Lipűt, (Palin), Hodássy Endre (Szombathely). Ssakonyi Mfkros. KosKoni aasaonyoh : Herteleady Jósseíné rósaaaain selyemben, Clement Ljpótné fekete selyemben, Nagy latraimé víola-azis seljeatben. A aán ktserelébeo résat r«uek:Barcaa BáJiat, Barcs* Baiintaé fsket« selyeinbec, Eajnpü Imréné fekete selyemben, Nagy István. Nuvik Ferencs Copy Zsigmond, Herteieudy Jóasef és Laj^4,Ss«konyiM.-Dé bamraanDD aelyeai ben Köller Jáooské kék selyemben, Ho dáwy E.-ne fekete atlaszban, asörómszü-lők aat. AJ eaketéai szertartást Svaatiu apát V Ttgmi. KakOvi stáft B*gy ***<>"» vott a Zsirtlfistty iiinodaaatíj Uamébeü, bei McUaojdw Uikd»«tatAk«t UtUk
vidékén
indul m*g- —-
fogad latnak beválutná —
/ rövid hirek. ~
A kadixi Bzihház leégett. -- Ram Ferenc* fiatal .t)úlov..r megőrült. — A párisi .Iostin.e Po^yglpltef-ban tanai-ják a magyar nyefvet is. — A lultio-gyilkosság ráiravioni- és koholmánynak ta\'éít fél.\' — jarfield amerikai elnffk •Cllapota reméey telén. — A marseilleti bíkaviadal atkaimával as aréna leszakad *-, 12 smber meghalt, 150 megsehe sült. — 20%-ai silányabb termea vao Amerikában a uvaliaál.
nyert?
gjilkolitban, Uhl! honra, kertit hoasá
^^ E!o"k - Öü *zt mondta, bogy letek a piocsébe, rn.ifc.or már jól el-Zk e- i«ak. Nem látu est a családja? K, vette elő a pénit? Ki oWasta meg üllnkókai? itt v*»pak »z ezüst pén-sek és többi ékszerek, melyek ön a ál utaltattak é* a ssalm• kaiéiban sirejlve voltak.
Mikiós : Hogyan ájlapoduk meg, hogy mi lesz a Pénzsel?
fel vallatom ét vissz* fogjátok kapói részeiteket.
Miklós: Kapóit e bankjegyet?
Vádiéit: Nem, egy krajcaárt s«m.
Miklós: Hát a Marton kapott e v*l*mit a pénsbő! ?
Vadiou: Én megmondtam, bogy femmit sem kell n<-ki adni, mert én nem beszél\'em vele többé, éo tőlem nem követethette.
Emök: Hát a Marton tudt* e, hogv 4-én elmennek ?
VádJeU: Nem, nea> jolt ó mi velünk.
ülnök: £* ellenkezik a vallói záial, mert ó nem tudta, melyik nap mentek e).
Vadioit: A n»p^- nem tudta, hogy elmentftok és bogy ki lett rabolva, azt tudU.
Remete :T«k. kir. tvszók! Bátoi vagyok s»i kérdezni, bugy mi adhatott okút »rra, hogy Martin Józset éi Kiss Gyura Venden is beléhozták * gyilkosa ágbi. V
Vádlott: A t-\'k. visagáló biró ur tudja, fceg> én Kus (iyara Vund^-lrő aem lettem említést.
Dr. Farnak: Méltóztftsaék kérem & jegyzőkönyvet felolvasni óé akkor megtudjuk, bogy mit moadült. EizeJ eiső vádiott eltávozott.
{Folyt, következik.)
Heljfl hirek.
— A tÜMkároiwUak javára aiig. 20 án a helybeli pínezér agylet Jerók Ukgjai sorsjátékkal egybekötött mulat*** gut rendetlek, mely jöi sikerűit i 166 fr 23 krt jövedelmezett, mely összeg szerencsétlen ttlikároenlUk közt a város házánál tog kio Halni. A rendesóeéK fcö szeneiét nyilvánítja a következő feiUlfice tÚinek s ayereménylargyakal adományo zóknak- Felülfizetők névsor*: Reicbard Józsefi frl. Angerbanftr 2 frt. Lukovitt János 2 trt. Bichier Ferenc* 2 frt. Tornv Imre 2 írt. fjtááj Jdzaeí 2 frL Csuk Lajos 2 frt. Teiner Antal 2 frt. Zsígrai Józ*ef2 frt. Simonit* Jánoe.2 frt. Jany J»án 2 frt. Nimmersatt János 2 frt. Wolf Lajos 2 frl Jcnta Imre 1 frt. Lonsorád 2 frt. S hon József 1 trt. Peoz Ferencs 1 trt. Wagner Ferenc* 1 frt. Frauer Fereoöz 1 frt. Bo-land Anul 1 frt. Birtot István 1 frt. Koch Fülöp 1 frt.Vadáaz Pál 1 frt-Brauer L*jo« 1 frL Holpert Imre I frt. Ivánits Josset 1 frt. Grünb*um Sámuel 1 frt. L*kaU>» Géam 1 írt. Sépe AUjos 1 frt. Billenroth Ferenci I irt. (ivger József trt Jellasics Ignácz 1 frt. Domonk Ignáci i frt. Schráaa Jnaos 1 frt. Hart mann 70 kr. fieiasoer 20 kr. Práger 2C kr. Wei« Jakab 30 kr. Naufeld 1 frt IC kr. Öaljii 40 kr. Tótb Károly 20 kr. N. N. 10 kr. Kolla. Fereocz 40 kr. Kobl Fülöp 1 trt. Lamtuberger H. 60kr.Varg Jauo* 70 kr. Güotberger 10 kr. özigriU Júlia 1 frt. lfj- Nagy Fereocz 40 k Hothsobild S«mn 70 kr. Roseokerg F« reocs 70 kr. Oop &0 kr. W«ias Hugó 7 kr. Bajor LájtiC kr. Szakái 20 kr. Kast-ner Janói 40 kr. Ebempanger Lipót 1 frt 70 kr. ttownberg Ernst \'JO kr. Main furtb Gyula 20 kr. Wuckios 20 kr. Sí mooil* János, 2o kr. fluch Ijoác* 70 kr. Preussendank K. 1 frt R«cber Irm. frl— A kiforaoláolips való tárgyi., eziveaek voltait ajándékozni: Dobrovits DMaöiörnó, Szigriu GizelU, Weizz Karolina, N. N., F. J.. flein Mjbálynó, Aan*. Kálmán Róza, Stail Józs«fné,Peca A Síoger Regina. Prendler KaUlin, ifj. Nagy FerenCf.e Btumg*rtner Pjiatina. N. N.jBichler í<jrenczné,SziKnií Rober Krompacber István Némely Nagy János, Kconíeld )í.,lí*»LaerJános, Blumenschei Wílmos, Edenhoffer Károly, Nenlwic Gyula, Bacbr^ch Erneat, Zs\'grai Józaef, Stiefel AB.*l,Torm» Imre.Wajdits József, KanáM János, Bsjor Láazió, Wolf Lajos, Weiai testvérek üveg.kereskedók, Schö Józset. Nyerő számok p^dig a köveiké zók: 719-927. 230. 271, 859. 608. 205 604. 2S5. 466. 718. 197. 911 619. 242 323.4.493 322. &74. 173. 100. 237. 436. 48«. 371 360 776. 363. 929. 17: 9lü. 820. 260. 826. 136. 618. 826. 161 922. 284j 390. 51. 531. 700. 369 620. 15. 175 982 156. 678 808. 238 909 413. 788. 945. 398. t>67. »I9. 2d4. 673 475. 799. 847. 2 Ifi. 148. 881. 78. 374 443.
— &*inésmet. Kiroiyi Lsjo* jóJ
SíervazaU op-rctte, dráma, vígjáték és népszínmű tár.olata Nagy-Kanizaár* ér-
aojt. Ulk
jt ^Jéű faegkes
deodi. üjv erlesiUliok, bogy a vidéki UréDyokjwk megfelel ■ így méltó párlío-ffáva érdMBM.
p k«sík

Wrteat
iiuán- Ugyanit Bachrach Jakab izraelit*
ju aag. 28-én reggel 7 ór*ki>- a szeat
\'ereaoaiek templomában a róna*, kaiho
Uka bitre tért keresztszülők Dr. L*ky
Krislóf kamsrás ar és Plihál Ferencaoé
oraő voluk. A fanét.o nagyszáma mind
két felekezete hallgatóság előtt nagy áj-
Utossággsl ment végbe.
- SsaJconyi Jómsef városi f5-
kapiiány urnák leégett háza, mint aajná-
.Ual érta«ÜÍQok, nem volt biitnaitva.
- A látenyéwtéa emelésén, ala
kalt réezvéaytáraaaág VI dík sorsjátéká
nak jegyei kaphatók szerkesztőségi iro
dánkban. Ara 1 frt. Huzás 1881. okt. 19.
Bpeeten az nj lóvásár téren, kerepesi Ql
végén, a m. kir. foldmivelésí minisztérium
hatáság küldöttje és körjegyző jelenlété-
beo nyilvánosan. Nyeremény 4. 2. 1 es
fogatok sat. összeaen 500. A nyeremény
tárgy atzonn 3 átvehető. 14 nap után eU
árverezleük- 3 be után, ba fel nem véte
tik, a tánaaig javára eaik.
- MeghOtÓ jelenet volt. a gelsei
Kyilko»ág. ügy dik n»pjin, mik
végtárgyalásának ma»o-Stommer Berta kis-
taouképen megjelent a előadta amit tudott. Nem volt szem, mely köny-ben ne aszott volna.
vau főt Benay Elek k\'gj eareudi ház főnök ar születet n*pju, mely az idén is barátságos módon tartatott meg. Sí mos meglisiteléa érte * köziiszteletű férfiút.
— Xyílváno* kö»*őnet Hind-
azok.kik a római icalh. nnyaszenlegyhái i áttérésem alkalmáé.! üdvkivánataík-kal balmoztsk el, ezen utón vegyék bálit köszönetemet Bachracb (Bartba) Sándor fógymn tanuló
— A emukor, kávé és *er*dó meg
váltása Nagy Kanizsán egyezmény utjun
8500 írtban megállapítva lelt.
Szerkftsstfi ur! Olvasva becsee lapjának 65 tk számában eám vomtkozó csikkat, elafi gémnek tartom helyreigasilaa: azt agy hogy jobbuíásomet éa gyógyulásom kezdetét csakis egyedül Dr. Sapara János c». kir. exredorvos ur gyógykezeléséu*k köszönfim é* aeDki másnak : Icórházbi jöttémkor kezem oly iszonya, roncsolt és gyuladt állapotban volt, hogy egééi kétségbe voltam esve, mit lázam alá segített. És éa köszönetet és bálát csa Dr St.p»r» János ey^rftdor urnák mosdok, ki engeru nJegmentutt s a« életnek visszaadott, senki másnak és mindoa más nyilatkozatot elutasítok,] én tudom «e érsara bujumat és egyedül caak én nyHatkoibatom e tekintetben.— N.vgy-K*oirsa 15. aug. 1881 Unge GuszUv a sebesült UrUlékos honvéd-haszái
— A inidaptfsti m. kir. tudó
mány. egyetem N-gy-Kanízzin levfi pol
gárai álul, a helybeli tückári»u)tak j
vára f. bó 13-án tartott aártkörü nyár:
mulatság, cem voSt is valami nagyon lá
togatott, mi a kedvezőtlen időnek tulaj\'
donithtttó, mindamellett eléggé
és reggeli 4 óráig tartott. A kedélyes mulatságban vidéki népségek is veitek ré»L — Kár, bogy a zavargó idő mi*t yi eredményt a legjobb akarat mellet
se ráutalhatott
Különben elismerés
derék fiatalságunk nnmes jóakarata é törekvésének! (Tévedésből e bir kim* radi.) —
— A lórsUalmamá*. ígéretünk böi képest kdzöjük azon gazdák névsorát, kik a lókiállttáson jutalmaztattak, a jutalom menyiaégével czák szopó* csikóval jutalomra érdemeaí-tett gazdák a következők; 1. Fater György Söjtör 6 drb arany. 2, Boída József Novákoveci 5 drb. arany.Gáál János Sormás b drb arany.Kelé Ferenci Sormás 4 drb arany. Karmica get 4 drb arany 6. HartmasQ Heinrich Botka 4 drb arany. 7. Molnár Ituvá Qalae 4 drb arany. 8. G*ul Vendel Maraszerdahely 3 drD arany. 9. Tivadar Fi rencz körjegyző D«káoovecs 3 drb arany
10. Stolczer Jakab Söjtör 2 drb, ar*oy
11. Fordi Tamás Dekáoovecz 2 dr
arany. 12. Maliét István Szivicza 2 dr
13-Baka BsUázs Drossínovecs 2 drb S-\'aoy
3 éves kanczacaikókat 1. Soiteias Valenl
Terkesmeci 6 drb arany. 2. Pete Istrá
Söjtör 5 drb araoy. 3. Dodlek Ueár
Derzsimoreci 5 drb arany. 4. Czigávy
Márton Bistricze ■» drb arany.ö.Hartmai
Ueinrich Bolka 3 drb arany. 6. Jankó
vic* Farkas Ja^ovecz 3 drb M-*oy. 7
Jemík Balázs Sxivicza 2 drb arany
Jeraik Márton Szivicz* 2 drb arany.
Krob Józwf Muraszerdabely % drb araay.
10. Ovctflr Martos Dekáno»ecz 1 drb
arany. 11. Orctár György No»ákoveo*
1 drb arany. Mindezekből a tisztelt ol
raaó közönség láthatja, hogy & jutalom
kiosztásában borvát ajkú magyar tatt^é
rótok mily élénk részt vettek, mert a két
juuűom oeziáanál 25 borvát «jka egyén
43 drb aranynyal, míg 9 magyar gazd
37 drb araoynyal lett légyen jatahaaiva
Ebből nmét igazoltak a jutaWm kiontát
aal megbízott férfiak Ogy bugáimat és
p^osugvigaagató-
g ■ág DoUauu


a Üt*
(J£ ratat alatt tv í
•irtán I. retm. B«ve-Fó mondat öíviutt mosdat. Ára 50 kr. Irta: MargiUi JOZMÍ áll. Unitó-képezdei Unár Csáktornyán. — Buda-dest. Zilafay Samué! 1881. — Hazánk több megyéjében számos horváUjka honfitáraank él. A velfik va!ó énntke«ét egkönnyebitese, a magyarosítás ügyének előmosdiUse. bírták a szenvSt (írja (Unokája eJa*«a*-áb-u} borral ■ojeivuna magiráaára. £ kérüluény«k k^zstvttéfc arra, bogT tekintettel le<ry» a néf ny»i-ráre is, hogy oly nyelvUni siak*k*( és stavaka. is mngitmmTntinii, « melytk *M iroda-mi borvát oyeivtÖJ eltéróleg a aéfáitaj h**zjaáÍtataiak. Haaaaá4 vehe tik teb>.t a munkának daó sorban azon taaicó*., pgysók, l«ikétaek, megye: és állami úoztVftMilŐk, a í-ik feiraUM ér«s-nsk magoJttas horvát ayeivet beazétők a.-5zt mtk6<íni. Hassnáí fsfceUt aaonbcs a muakáa*k kereskedők, nuaóc, l.ato-oik s mások ia, a tik ne*, a •somMédaág, kai vissooyok, t kereskedelem ii kÖ>ülmiiiyek azük*«g«s«« teaztk, Horvát SlavoBortságbaa lakó t«#t-
^^HiTl TBI %í fr Ti 1 befCa#ejÉTOY£ll*Í*
kkul, szertxtkkA! tenger meliékiokkel sat. «él-tzi*yv saomtsédokkal ériutkecze-:. £zekból láthatólag a műnk* méltán pártolásra érdem-* Kapható Fischl Fülöp xönyvkorfr»k",déaéb«n Nagy-Ka-nízaáo és Loebi J. keny vkerctk.édesében Caáktornyáo.
hiret-
■atitró/a. Ai OsazedÓlt bás romjait az ünnepek alatt tenger aok nép t«kis)i£tte meg. Tegnapelőtt reggel mogkeadették n mé Kjau b«tvűote-M<t muakái s aséta negyveu ember dolgozik »s omtadékok eltávolitáaán. A dü-ledeaŐ falakat tegnap eatig egy tíl-egyig Qe^Lámasvtották. A házat ma délelőtt g-y rendőr bizuttsig vette szemttgyre s lyonbas megkc«dették a törmelék el-szállítását. E bizotUág-ban képviselve volt a vároai Un ács, a helytartó*** s a rendőrség ■ ezekhez néhány bectfii csatlakozott A bizottság nyomban atasítotu a házban levő váltó&síet s- a Küfferle-féie raktár tulajdonosait, hogj- boltjaikat mielőbb kiűrítaA. A beomlás okára néVee eltértek egymástól a Ugok nézetei. A várat a az építeni bivaul képviselői, nyilván attól vaió flélalmökJMn, hogy * bizottság véleménye kellemetlenséget tog okoz&i a hatóságnak, a mellett kardotkoduk, hogy a véleményadást halászának későbbre. Erőlködésük nem vezetett csélra. A b\'aottsILg mindenekelőtt nftér&danai vízsgiha meg, bogy as épen maradt has fala nincs e kifelé hajolva. Kiderült hogy bárom héttel ezelőtt egy nagy v*sg-<-en-dát alkalmaztak a ház bensőjében, a cél-küí, bogy a hatóságot erről értesítették ■rohj.*. Ugy iáWaik, bog:; * gerenda bofa-lazáaa ártott as épületnek. Magánkörökben élénken vitáznak a fölött, hogy a
erombolás munkálatainak ki i
ráaonatt >
batóaág" ->tea, hoh\'y a városi
t»os>zo*ek. A bizottság véleménye orr1 ■ ki fog térbeni. A földön heverő törmeléket a varos végére szállítják, de előbb megnézik, hogy nem vegyült-e közéje értékesebb holmi. — A rendőrség jelentést tef^*ztot#tt * belügy miniszter eJé, mely MI kiY&nik, hogy a katasztrófa alatt egy ember meghalt s bét megsebesült. A halott Oberlander Ágost, ki, mint már jelentettük, agy karoste kenyerét, hogy festŐknr>krszolgált modell gyanánt. Kisebb-nagyobb sérülést szenvedtek : Stet-ger Anna ezokrásznő, Bikafaivi líáthé DómokOÍ budapesti íogorros. Dolek Sándor kScywivó, kárébázi faló, Zogler Jáaos magántÍMtviselő, Báré Schwind EmŐ, gymnásinmi ta-oaló éh Beobberg Ármin erdész gyakornok- A városi orrot meglátogatta tegnap a kórházban tekvő sebesülteket a körülményekhei képeztki-eiégitínek taláili*. Életük niooaes vexwéJy-b«n. Valamennyié kosölt a tizenhat AVM
oj Kmpíotnot oaszes arany és ezüst eksze-reití) megfentottih. k raUáal éjjel és pe*Ug ugy essközölbették, hogy nappal •t,^uio* r«biókf ad/k .imádkoztak*,
mig a templom bezárásinak ideje el nem érkezett, mikor is aztán magokat asép cvöDdetaa b«sáratták. így a sQtét aj oaan-déb«o háboritíaiiul végezhettek a tem plom kifosstáaát. Eddig még a legkisebb jelre sem akadtak, mi a tetteseknek csak nyomozására in rezetheine.Ép«a ortaágoi vtair lévén, tudósítóik saerínt, csak oly-fele néptóg követhette el a gait*ttet,mely as ötvoaség mezlerségébez is ért, «■ pedig ( a váadoros%4üyhad. A kár több eaer forintra mg.
ÍW« /írj. Serrano mánál
g»«i A»«nk> gréf BMI vvtt*
Ö U

H I R D E T E S E K.
HUSZADIK
u ismert aptoyol illniifirfio gyöny leányát. A vőlegény 20, » mony•*•*>»J 22 évr« volt. A manjuuon^ **onb»n Drmo«ik évekbeD, de világi j*Y*kb.ui u g*«Ug.,l>b volt vfllegfayéDél. A Ukod.-ium P.ri.Uü fuljl la nagj OsDep^lj •éggel é* ■.« ifjú pár *i wktt»ő a táp *K>an»l LuDdosba utazott. A fi»\'*l »•-nyocike uoDbftD mir má-taip Mte VÍMM-ériccieti Piri»b»ém «onn»l vulópört .n-ditutt férje ellen. Indokul ut boiu fel hogy íérja — leánj.
— Át otxtrékfőrirv bttnkránikáJB ÍMOÜJ-U t«ttel gyarapodott megint. E^T otíakrinpi korcsmiban két norjüki* vitáb» •i«*yed«tt % vendeelíWtel, ki KOMM édo* anyja moptaéjreVel «*khamar kifkste őket. Á vendéglő* efjy boina konyhák sel bidooakott A munkátok kOrttl, kiket az bousantott, bogy * rendeglAt a vel&k leví két l«i.nyt gertegetta. A fogadói 6e> ceéTfil é* anyjával együtt utána rohant a meneküli társasáénak ■ őket a tőiéire, kéteivel ÖM*e-ri«M» vagdmlu. Ai ftgyik ma a kaimnak, HOCD Jáaoeaak fejbőrét T» iói-treii lenyúlták. A mamiknak pedig vpfméive^D rr,*giebe*tek a mellét. A két leány megmenekült é* jelentést tett a r»ndőr«épuéi. A korcsmámat c*>DkoaaiVal együtt elfogták, veodéglAjét pedig láralá hely esték.
— Dittnók által kitúrt kint* Kar cing köiellben, Auso&jssállifl elpasitult,

ka kö»4g területé* á napokUa több diasoÓ a fÖldtxW egy T«*tag agyag bögrét tort ki. A bOgrtfbea 288 <Ur»b frJMohi fttfitt pé»», 2 anay karperec*, 3 aruy kőrös g/ttrtt fej volt A« érdeke* leletet K*re»ag TÍTM polgármester* a t«anteti mosenntDak LOlá\'e b-. Ugj«nea>k Karosig *áro«polgAmaaU>.reeuit:legyidfljftl«g Sánaaj Gyula *}á^ék4b<SI beküldött* Guyon Richárd boavM libornok egy pár acaél aarknotyuját. A aarkaalyak néhai Kitaj Gábor bigjatekábó. TaltJk.
Papir*-teletek.
Parti kitMB*onyt vett •! a TÍd«ki hivatalnok Regral ily tsarmlckal JQn bB»«»olfiló;
— Csókolom a k»^t a t*i«\'aimw>nvi<»i:,
kirak pénzt ei«**fn a csirkék tcámara.
— D« Biaek ? Tedd Siet as uguk
ali, hadd nopjaoak.
HirdsUs. Ha Sfélpatakj tataim sr adáwifát le aen fiz«tt, D»vít bolaapatán njil-Tánooá tvuen e lapban. G5bS]vBi Kelemen
UkAs. bintt et7 ori rtnb-r A hixi nr ki MK állhatta a gr *■■■«■■• kat, i nirt e*aU-dol abtrt B4B tflrt a hámban.
— HSi ember QnT
— imm.
— & tywoiakei?
— A. tmantiük.»n raanak.
— Uf7 jil m, ki*doa a lakáat.
Hiiup bakBÍUük eaiberUitk báróit
m (permekkel.

ÖVL\'O\'F r
- De ad «T Hln Bn Mrt ■ondá,hotJ
«k«l » t/nettbe r.M.k I
— No if«n. Mf»r ott Toltak - •***!«.
k ««ra>«t ott áH as ad6«i»ttalkan — Kitdi a ki<«lBJBok:
— KH kitáa ?
- Semait k*r». Bál c»ak ea t£l.m
I M kfrann* *• »a£ttrat*l tuamlt ae«.

— BaratoM! hotnftp nőiílök.
t
— Nem in ; ne is T»*Juk tár
— Oda Tifjok, rif*m *a : axékaü K beur nab. — Aaér*. eae fttez na c**k 10 pomWc*Qt, de aao t7«itek, mint a tepiipí 1?
Termény üzlett Jeleütés.
1SS1. &a|r 19-iu
£ses ketrSl ecv«bet, mint minden *ftye« csikkbea foljtono* enii-lk*di»i res Utót jelenteni *» valóbaa edsett werr.ieWliirk kell IOOBÍ. hagy a pilluatoakíol riltosó irhallnj»ti*ok Ufitmaa hatását elbírjak Noha »i idío b*lrM áttnkinl«asel ali( birhataftk, nart a milj ked-T*sd kilátások ss>:.-ist tipWtmk x r.mínyt, m* taUa ép oly eüeakesS liánokkal b«c*aljOk <-«sl<SdáMiDkat, — míndxioniltal mm mir aje-lealsgi OsJsti hel7*etn*k okait elé; tiimtin

Ujc fti%a «7
U. Ha áiuláaosu r«ttst»t<l«atsi, MisaeríBt *
aratási eredméiraktW fekt*feö ssáaitái ne kfllé tt l«4i«t íflitan
^ríd-jaleK ok« y
etÜBh a feéesaU Tii4rlát»k tfi»s-
éfl; U
g*mig* as arakat tern«*»taa*rfl;ef eo.«U*.! Ilyen háti* alatt álira, a ke^edtt U ni* irányba UretMl-k 6fc így tnnea r*}t» wttl-koni, ba ai árak •a.wUMdéaAswfc *eami gátié
ok Hamu áUt •!.«■•. A. vilig ktUOBÖMD Amerikára ftif<e«sü iMűUt, hol tekintve *m id«i ktratai ktiebb eredményét «* árak valéfaau D«m i!h»k keidptbeti a^inyulaan], — »i ffiief a* iltaj nemiie* bímonyitra raj., bofj Auflia. mely Amerika fúlotjuxtója, — efómaa iitola& 8-10 napig igen kit míria javuláit , utt *» irakbao — de, miior Francziaoniig látva iáját c*aJ6dá*4t - u amerikai ixa] iitmánfok bera^áríáaara oly vehetnvntUvfi lepett «, b«fj «* Amerikából Európába, ntbfc* l«vó ttáltíüaá-ojokat Angliával uemb«n 5—6% drágában vÁiái-olja; a helyzet minden Ott aegviltosott Amerika, — a két najj vertenyxS á.lU.1 hajtva
fj y
Tilt «s «xihal
- Cip.,öts
il á
ps dri^hbi «
Qtt ilyen iráijban nyomja alSr* aa árakAt.
H& elgondoljak Ktonbui, bőgj *»«o értekom*!-cd«v«k mináfaflC tartírtodárt terek ez el-<iókat. -- hogj násrésst « aratási iés^del-ek folytán m«g kevés ké*x ira vmt>, — hogy j
(wUg tartnéa* van, m riláf pÍAcxokoB oem j jelenhetett m«-g, ralamiat máa exportn Utalt, államok ien, de k(l}oaos»n, ha fiffyajembn *nux&k, hitgy a uyarstemáiijtek •molkedém *. m».li»oknak *eho! »em hxgy egjabet m» kár-bál: kérdesco kiTüi úll, hagy, habár tníg mindig torább hajthatók ai ár rmelkedaaek, és hoK7 egyákaUa a* idea olcad árskra nem Is-

bH ssámitaai, -- -C7 "M.i«r*É. ■■ árak sisl ■AgMlatárol oiéria if-n rsiéasioOr.? -rftlt.
A mit iateM áltsiáasMáfbav «laoi4. tam, ttaJánk luitirowittu áflkfaatosi, wnyinl b jokii\'b, msrt wic * n,ot.r»*a/ok fcfM külfBídre c..uveaÍao>-»Ut n.o. nyijtaosk, ser r.tit m.lmmiolaál u Bslet acráltalán >as-■aa m°E0f é< kirátt AnfHába má> stai lím-árainkkal MSB TCrse«7*ak«tibik. Aa árak kátz int U 100 kilonkioi ltt .j^,, kBTstkaaok :
Rvma aj 7S ko. 1* 90.—12.10. 7g ^0 11.90.—18.W. 77 ko. 1»».—18 50 78 kD 1S.30.—1SKL 19 ke. 1S4O^*M 70. R»u J
9.—9.30. Árps, takarmányi % T Ui Imsláu
8 9 Zab 7 30-7.40. Kpkoricm* 6.fiü fi 8C
R«»es< mlnSséfwscínt (bánátT, ]1 jo __\'
káposatii 12. ia—
BáU
Uoka (stspC—oktobarr*) i3lO—íai^
1882. una»r. IS56-13.6U, Zah 7.11t \'*;
toberl 7.S0-786. 1881 tntw (XsJ
Eepe»e káposmtá* (sxsnt ) 13 56—13.82" £~
koríeza lÜSÍJmájutn) lM~7£b. \'\'
\' LOBatAk\'KR 3.
BÍT0EFI LAJOS.
esodaszerü Injectió
gyáryit «-e>sély«eJaa«t 3 -5 ompit minúcu folyadékot a kagyesoa«L Uif a» aUralt «s« tPkbtn Í». Letéteményező Kreiken\'^um EÁcoly Bh*
£z rSvid idÖ »hít ma(áft*k hirneTet szerzett ia a l«f»iíkel t«kiniélyek álisJ bwuáiUtik é* mj
,,.;■.. I.\'


! BIesszelató!
OLL SKIDLITZ-PORAJ

PaaL- fllrlrrtl* VfllArlí ha minden dobol c«í«lapiin a
M


m,Dd.n..m0 fVMar n;, huuonlial, >ir
*JÍ»1T«S kik fliö íUt-
.ll.B
k, 1-
bttifMfek •■ eaétltitl lU
oly e
ttflltl ú< trUyér elUc ^n
HoltlttMfc tirrtiylMi HrirttrtMk
Egy lepectétalt ersdeti MMZ ira. I frt. •. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. ~m
| A leftnegbisfcihSbb ÖníepíijtC i>«re ■ uan**dS emberiségnek
I mLnd.n beli5 *- kfllfE cjülltdi.űil. a lcEtóbh b^egsAg eUea, min. HPDDPisfl nfi.eífllMfk, fej- flll- ét fogfájii. rifi lérrek ét nyilt ««b«\\-nkrek^yek. iurök. nuncjaUsdú, miDdeasemD beovlái sa seralei ítb.
Hal-majolaJ.

Bernemben
F.T\'U halmi] l.irolaj
ira egy a végnek használati utasitatstJ I frt • é.
Üvegekben hasznalatt utasitinal együtt 80 kr. t. i.
Holl A.
a. kír. adrui sxülitóuil, Bees
Tnohliuab«a. ninden hiraCTM fj&gjtfitribwí T*fy fDn«f-
Riktir &■ iilm
k<r>.>k«\'1éirbso Riktir a*lkQli h
m*(rr«ndBliiek»íl m«ffatal& arlaac ttaafllaak.
X t az kaiftnaér keratik katiroxouaa KoU-tala kéaaitmaayt r.nddil é> ..k o^tiukat alfocadsi, aeljak aaját irjafjais ai aliiri-■ oi&Erai TUHk allilTa
Kiktira*: Itaaj (ubn F..l„ J. pj,,. pri,„ MŰ oi>7" Kaaa.lbo(ec Jótaoí. Ro.aiifald Adolf, goatabarf Faraacs, Slram ia KlaU. ~ ZtU-Ef«r«zi« H0II017 J. E Marcali itstí Pard., — tart* Donát S Caiktanyi 3-Juc. L u6,j.,.réi. — limiÉi Bdrfcks; Kila. Kokn J „:,i, Tk. K««ké^ pj,,. _ UfraMZ. WafH U. tjifl-Kluif Caícinoric IM. RÓJ,. — (autMy Wtaac. P. •- Ml«H< EiuJAn, --Záfra* Ir,T»lM«ako* rydfT Hittlbaek S. gJOfj- Holjae V\' Uiaj And. CT°|T — Utíayi lUliwodi J. <M0 >7—M)
Kalocsa Róza
állami Unitóoó nói ipar- és kertészeti íikolij* U]Mt>tMI (Badapesttíl háromnegyed órinyira.) T»Ti»i-utci» 27.
A titdDo leregível birá s <aino«»B b«reodeMtt aói
ipariskolibaii UnitUük 1 ltéiimmk* BÚadeüféte
neme, fetórnemll ét rahiuabfe, «rr*« k*«» *« í*Pen-
Zo»go™, nyeiTek, kertéBet - HSTeodíkek jatinyo. fiie-
tés mellett ftl»étetiiek nmpookáí, mtot bejárók és mint
bentlakók. •* s6* 2~8
Uíol»l értesítő rSgtSs ktldelik.

^OOOOOOOOOOOOOOOOOC XXX)
Kénforrás.
Várasd-Toplicss Horvátországban
Eey klet Tiáakban, közel a aUyer-macjar hatarhoB Tekvr a ínrdS ■nénydua hauoilatot &73jt a kOaavaor, a esne régi nau f Sikerrel alkalmazható UfsSugorfidai. mellhartja ii haaj7nludiaok ,-llan. bnjaaeBJTak, kalftnlele bSrbetcp^2«\'k, Talnmiut i. 14 tíM asarrekaal U.
aa enéaz-
A farril >l»linta «• R,
Caáktomja állomiaról 3 6ra, K&rta «H Eaprcncaa .llnmá-o^tól 4
oranji távúira TSA Caaktornjitói Varaadig ralanvot Varaadt^l Topliraáin
nan6 kocáik ára txemal^ankint napenu 1 frt. Tetsaéire kOlon
kaaaen áll. Eciiiaisai é(t>ajlat pontos .ioleíl.-. csinoi -s«bák o»r7
u^maaa TaaDak. Tu továbbá hároo* ítbaal^, liir apuk, nagy
kávaaáa, 2 aar.^ora. koletSnkoDvvlár, sanakar, számos tombola é* táoei
|\\ «atalv Uandei tJOtJtár. (S95 8-8)
X
O Aa orrsai aiolsilalot TÍJ,Í &• FODOR ADOLF. — Kf)«b ij«iil. 5
O tok a. nearandeléaak a furdS-iK^acatoaáeho* intetfodók. «^
ooooooooooocooooocooooocy
soooooooooooooooooocxxxx^
b» y
isi y
Árverési hirdetmény, v
Osáktoniya mezóváros elöljárósága részérói ezennel y
kSzhirré tétetik, miszerint folyó 1881-ik évi szeptem- y
ber hó 5-én délelőtti 9 órakor a községi irodában Csák- y
tornya kízség tulajdonit képezá Csáktornyán a főtéren y
létezó, a .Hattyú\'-hoz czinnett vendéglí 6 esetleg 9 y
évre 1717 forint kikiáltási ír mellett, továtröi a csak- y
tornyai helypénzszedési jog 3274 frt, a felsö-pusztakove- y
czi kozaégbeni bormérési jog 504 frt, a mihovlyán. Hz- y
ségbeiú bormérérijog 162 frt, végre a .Barakká\' nevű y
caárda 391 frt kikültiii ár mellett három egymásután y
következó évre haaionbérne adatni fognak. y
A haszonbérleti idi 1882. január hó 1-én veendi y
kexdetét y
Mioden árverexn- kivánó a kikiáltási árnak tizedre- y\'
izét biítositók gyanánt leUnni tartozik. y
A közelebbi feltételek az itteni községi irodában a y
hivatalos órák alatt megtekinthetők. ü
Oeáktornyán. 1881. augusztus hó 8-án. X
A mezővárosi elöljáróság. X
oooooooooooooooooooooocxf
366 S-S O
| Az engedélyezett kaíoiwil tanodán
Budapest, nagy korona-uteza 13.
Ai ílóadiaok folyó eri oktíb«r l-<a T»a.k k^deiakot, *a
1. Hók*azlt*8l taafolvaa. a es. klr. katonai ktpeuttk
<• kadaprodl iskolákbam lee«d« felvételre.
2. EUkiolti tanfolvsa a tartalék ttaxtl viiagára.
8. KtékésaiU tai/olya* a téívlege* ka<lapfó«l viza-Un.
A< iatisMtal puaioutaa >u egvbekspoolT*. BMrajawk ét

Legujabk optikai zseb-eszköz utazóknak, begy. és falmi lakósoknak stb.
Mutat 3—4, óra tátolságre tisztán és
kivehetóeii!
Kzen ujooan feltalált messieláiíí 2 op-
^,v tL tikai leocse-ftvegbál áll, mely oúaden
tetszésszerinti botra stb. megerősíthető és sokkal aagrobb hatással bir mint a tábori távcsövek, azért is ezek általános tetszésben részesülnek és mindet\'-iDek legjobban ajánlhatók is. ■Jfl^\' Dobozzal, hogy zsebbe dugható legyen, 1 frt 25 kr., finomabbak 1 frt 75 kr., kiváló finomak nagyobb leacsenvegekkel 2 frt 50 kr. (Ismételadók gvtnárott.j Szétküldések a pénz előlegei bekOldése-vagy utánvétellel eszközöltetnek. Kapható egyedül csak -. K1NGL és BAüJÍANN-nál
Bécs, I. Tegetthoffstraase Nr.. 3. SÓS 4-5
Árverési hirdetmény.
Alulírott urodalmi föbéreókség igazgatósága részérói közhírré tétetik, miszerint augusztus bé 29-én a lenti, augusztus 30 án pedig az alsó tenávai gazdasági iredábaa a délelőtti órákban több rendbe!: korcsmák, borárulási. halászati, révészet! jogok, továbbá az alsó-lendvai gózmalom, ugy több rendbeli kisebb-nagyobb területű földek, rétek, legelók, ugy nemkülönben az idei m&kkoltarási és gubaes-szedési jog az urodalrai erdőkben — rjyilvános árverés v»gy ajánlatlerél mján haszonbérbe adatni fognak.
A bérleti feltételek az alsó-lendvai irodalmi igazga
tósági irodábu megtekinthetők-. S68 1—4.
Abo Lendva, augusztus hó 18 an 1881.
A2 Alto Lwvdva Htmptiiy uradtüiMk /6bérno kiejeiiek Igizgatasága
N. Dupuy-féle
magtisztitószer.
Nincs többé
Megengedem magasának a kSzeigó miveMei klürt újra az én magtisztitó-szeremre a fig}elinet felhívni; ez bis-tosan és hiánytalanul hat szagoségés ellen a bnzáttan, por égés ellen az árpa-, knkoricza- zabban, stb. és ugyané* 1878. évben a magyar királyi foldnivelési muíanenua által a fordbirtokosokaak igen ajánlutolt Bz kló óu aa én készítményem az egész osztrák-magyar monarchiában meg-honosult, és szerzett is magának msgreodeldket, oevezete-sen kerületekből, melyek ez évbeu nagy buxaftszögben r& azesUltek, igen sok kecsegtető elismerő leveleket ayartek A hasznalata készítményemnek igen egyszeri, az ár, tekintve a nagy hasznot, igen csekély. Tartok magamak a V vevők kényelmére az ország minden nagyobb helyén raktárakat, melyek ugyanazon áron, mint Pest vagy Bécsben egy csomagot 30 írért (elegendő 200 liter magnak) ánuitaaak el. — Használati utasítás minden csomagon.
3VTT IMt-A. X3XTI*XJ Sf\'t BÉCS, VL, Wl«tMlil|im Nr- %

1881-\'aügnsztTis 28-án.

EMfclttol ír
3l éTTÍ
HI«)ETt8«
- bM*boe petitsortun T, milodMo fi v nindes torábbi sort-rt 6 fcr-
NY1LTTÉRDKS
jík fel.
loronként 10 fcrert k id
loronként 10 fcrer
Kioettiii üí«tk miadon egye* bini*-tétén 30 b. lieieadő.

ZALA! ROZLOHT.

A Up ssclleaii lenest

Np-^-KanizsJiviros helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tftzoltó-egvlet", a .nagykanizsai keresked>lmí * iparbank". , nagy-kanizsfci takarékpénztár ■, a .zalamegyei általános tanitótestfltet", a nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület\', a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara aagy-iinizsai kai választmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
Heti\'ükini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


)nnek e«t mind a taouk megfogja..\' remébe mondani. Maga ssen essteu-lőb^n oit volt Knortzcrnél, lalálkosoil U Hsroíf*iddel, bemutatta Kia GyAxra Jánost.
V. Én kiérem oem ismerem őket, többen voluk, valami 30-aa vnitak ** ittak- Én 5 órakor már Fakoson .toltam ée ott mégis haltam.
E. Hun talán Ugad, az sem habinál aetúrnit : maga, micd^Dt fud a do-\' ingről.
E. Hát a KIM Gyúr* és Sleno* más mntleit ültek é* iiUk?
V. M«glebet kérem, de ott többet) róluk, én nem ismerem 4ket.
E. Csak ne tagadjon, mag* aján l*««ak é> «}|et
lotia a Kiss 6-ym\'a Jánost, migi I ^- Kérem
moodta, bogy ismeri K \' 1 hanem »t mxmdt,
V. Nem kér«n. én nen vannraoi. E Ét maga ia ré»it vett vohja 6 rablásban, igen grives»n, hu a föbbi«k nem féltek volna, hogy nzijaa *trber (évén. a szövetséget elfogj* áruin? Azért . Kiss Gyám, ki hagyta ín agát a
Ki taualja meg hát a nyelvetíjmészetrajz sat., hanem az még böl-
Egy időben, s pedig nem igeii csebb, ha azt eló is tudja adni s el
\' \' \' tudja irni, hogy
írni mások is ve-
tudja mondanij
Ü maga használja, meg
hessék hasznát
De ha már mindnyáját összeveszem, egy füst alatt mindeo ilyen
régea vitának a felett az újságírók és tudósok, hogy voltaképen ki ta-
n\\elvet és
nulja meg hát & magyar helyesírást jól?
Az egyik azt állította, hogy a
tudús ugy ei van foglalva magával mentegetőző, takarózó és kibúvó aj-a tudománynyai, az eszmével, hogy [ tócskát kereső embernek azt mondom
nyelvvé) bíbelődni oem ér rá; -ezért írnak a tudósok oly nehézkesen, hogy nehéz őket megérteni.
A másik azt mondta, hogy a tudósak agy is többféle nyelvet tad nak, nemcsak a magyart; hát ha már több nyelvet meg bírtak tanulni, bizonyosan a magyar nyelvet is csak megbirták ; s ók tadják, értik enyeJ-vet jól, hanem csak a helyesírásról feledkeznek meg, mikor a nagy eszmék leírásival vannak elfoglalva. Ez már apró-cseprő, másodrendű dolog,
A harmadik azt vitatta, hogy a művészet nincs nyelvhez kötve, Övé az egén világ.
A negyedik a mellett maradt, hogy hiszen a nyelv, az előadási nyelv is csak valami; de mit ér a szép nyelv, a jó, helyes előadás, vagy leírás, ha valaki nem tud mit előadni ? nincs eszméje : volna szép ru-báia, de niacs kit vele folöltöztetni.
Ha még azoknak a véleményét is ide gondoljuk, a kik épen semmit sem uóliafc, c**t gondol KOZUÜÍ, hax olyan formán jön ki, hogy az ipa rostiak sem kell megtanulni jól a nyelvet, mert ö a mesterséggel, a kereskedő a kereskedelemmel, a gazda a g&zaászatlal, az ügyvéd a pörrei meg a törvényekkel stb vannak elfoglalva s ez eszmékre fektetik a fösulyt; tehát ezeknél más tárgyak tanulása a fó, és az előadás vagyis a nyelv, a helyesírás csak\' másodrendű olyao valami, a mit. ha nem is tudnak jól. ugy is jól van.
Ezzel ugyan szépen vagyu k. Ilyen íormán senkinek sem kell te hát saját édes auyaoyelvét megtanulnia?
Én ugyan azt mondom az elsőnek : mit ér a tudomány, mit ér az eszme, ha valakinek van és nem tudja eladni, t. i. előadui? Akkor mit hasznai vele másnak, ha mással épen ugy nem bírja megértetni a hogyan ú maga érti?
A másodiknak a mondó vagyok: a kik már különben is több nye\'vet tanainak, hogyan tanulják meg az idegeneket, üa a magukét .-.eaa erük jól? Mert bizonyos, hogy ha valaki más nyelvet akar tanulói, előbb az egyiket kell értenie, különben amazokat sem képes jól megtanuini, mint magyarok pedig, alkalmsat az idegen nyelvet is csak a magyar segítségével tanulhatják meg, ha ezt jól értik.
Épen ezt felelem * harmadiknak is, mert noha az igaz, hogy a hegedűt, zongorát s a többi hangszert mindenféle nyelvű ember megérti, a asohráaz munkáit, meg a festészet és a gépészét, mérnökét aat. minden ember „meglátja" s így megérti, de ha ók valakit tanítanak, vagy maguk tanulnak, bizonyosan jól kell érteni azt a nyelvet, a/ melyen beszélnek, a a melyen Unitja ókét mesterük.
A negyediknek ezt súgom, hogy
az igen bölcs dolog, ha az ember
tanul valamit, akár szaktudományt,
QÚO& dát "rt t*r-

hogy hiszen hát jól van (pedig dehogy van jól!) ha ók már minden egye bet jól tanultak meg, csak épen a magyar anyaurelvet és helyesírást nem bírják fejőkbe venni: valakinek és valamikor közülünk még is csak meg kell ezt a szép és édes anyai nyelvet tanulni !
író újságot mesél, az iparos, kereskedő és minden ember,
Mert ha a tudós tudományos könyvet, a szaktudós szaktudományt, természettant, neveléstant, földrajzot. gazdaságtant, ipartant törvény-ma gyarázatot sat. ir; aztán, ha az újság gazda, a ki
csak egy-egy levelet ir, hogyan fog boldogulni, ha az ó írását az nem érti meg jól, a kinek i ir? Mit ér az akkor, a mit 6 ir?
Ilyen formás senkinek sem kellene, — vagy talán inkább mindenkinek kellene érteni s pedig jól érteni anyanyehét.
Hogy tehát az elejét eiólról kezdjük, nincs más mód, minthogy még gyermek- s illetőleg ifjúkorban tanuljuk meg jól saját édes anyánk zengzetes. dallamos, hajlékony, erős, gyöngéd magasztos és költői, százszor szép, himes, virágos nyelvét s tanuljak meg e szép nyelven szépen, helyesen és jól irni, hogy a mint azután az életben bármi pályát, tudományt, ipart. vagy mü v észét et tanulunk : képesek legyünk tanítóinkat megérteni és magunkat mások által megértetni
Nem kell azután mentegetózni és takarózni a mulasztás miatt, hanem azt a nyelvet, mely édes mindnyájunké, melyen a lelkész a magasztos eszméket hirdeti a népnek, melyen az egyházban áhítattal énekelünk, melyen tanítónk beszél, melyen az iró terjeszti az eszmék világát és irja a tuodér regéket, melyen a költő oly ihlettea és varázs-szépan dalol, egykor e nyelven mindnyájan szépen beszéljünk, szépen éa jól írjunk !
- A földmivelós, ipar- és kereskedelemügyi niaiutBr ai állandó országos phylloxera-bizottságDak javaslata értelmében elhatározta, hogy a tavai megszüntetett vizsgálatok ez évben ismét felvétessenek, oly czél-bój, hogy a pay)loxera*éaz elterjedését pontosan megállapítani s az esetleg lappangó infekeziókat fölfedezni lehessen. £ szerint a szőlők vizsgálatánál a következők szolgálnak irányadóul: Ha valamely területen a phylioxera konstatál tátik, az a minisztériumhoz azonnal távirati utón
kijelölt területeken kivált azon szőlők
bejelentendő. A legtüzetesebben vizsgáltassanak meg, melyek idegen területről származott vesszőkkel vannak beültetve, továbbá azok. melyek sárgás felületüknél fogva gyanúsak; természetesen nem hanyagolhatok el emellett a gyanúra okot nem szol gálutó vesszék sem. A mennyire idő és körülmények engedik, minden alkalom felhasználandó arra, hogy a szőlősgazdák a phylloiera-rovar ter-métuU i a T«ttélf aagraáf* Ulói

felvilágoaittassanak s e végre a helyszínén való érint kezesen kivQl a vizsgálatot nem engedő, kedvezőtlen időjárása napok is fölhasználandók arra, hogy H szőlósgaxdák e tárgy-gyai — népszerű előadások által — kellőleg megismerkedhessenek.
- Hársai nagy törvényjavas
laton dolgoznak jelenleg a pénzügyi
minisztPriamban. Az egyik az adó
kezelési, mely az 1876. XV. tcz.
megtartandó részeit is fel fogja
ölelni, agy, hog) egy egységes tör
vényt fog képezni. Sót ószre az egye
nes adókra vonatkozó összes szabály
rendeletek és utasítások is össze
fognak áliittatni, ugy, hogy az egyenes
adókra vonatkozó mirden intézkedés
együtt lesz. A másik törvényjavaslat
a pénzügyi biráskodásról szóló. Ez
önálló 5 tagú szenátusból fo» állani
teljesen függetlenül a kormánytól és
számára agy az eg}enes adók, mint
indirekt adók és illetékek összes sza
bályai összeállittatnak. hogy teljesen
egységes eljárása legyen. Végül :
készül a vadászati ét fegyveradó re
formja is. Mondanánk 3em kell,
hogy teherköanyitéssel. Hogy mind
ebben a közvélemény óhajainak és a
jó közigazgatás követelményeinek.
valamint az állampénzügy érdekeinek
elég lesz téve, arra alapop reményünk
van. Ez a kormány programmjának
egyik fó kiegészitó része.
— Uj utánvételes szaiiitó-le-
VBJek. A közlekedési m-niszter leg
ujabb rendelete szerint az utánvételes
szállítólevelek ezentúl háromféle szövegezéssel fognak kiadatni ; u. m. : a, magyar-franczia-német szöveggel a magyar postaterületrói az osztrák posta terül étre további Németországba. Helgolandba,Lusenburgba és Sv&jczba szóló utánvételes küldemények számira. Ezen űrlapok használandók a fiumei postahivataláé.! akár bel-, akár külföldre szóló utánvételes küldeményekhez, b) magyar szövegüek, a magyar postahivataloknál feladott és magyar postaterület re szóló utánvételes küldeményekre és c) magyar horvát azövegüek a Horvát-Szlavón■ országban feladott s magyar postaterületre szóló utánvételes küldemények Bzámára. A hármas szövegű utánrételes szállítólevelek már forgalomba bocsáttattak ; a többiek csak az eddigiek elfogyása után fognak kiadatni.
A gelsei rablóiolikoaxájst ügy végiárg yalusa.
Mirtcn József bekíaérte:ik.
Elnök Felszólítom magát az igát é« töredelmes vallomásra. Miért volt bíio tetve?
Vádlóit. Voltam kér^p distnók
miatt Kinisaán. ;*
E. Ön "i"t^" terhelve van, arra oéeve, bogy a goisoi rablogyilkosságban résut v»)tt, amennyiben, hogy tudta a tervet, és hogy őn volt az első, ki Horczfeldnek jó Uaácsot adott s Kiss Qyura Jino*t bemutatta.
V. Nagiságoi kir. törv. Én Kiss Gyára Jánost sobsen: ism«ttem, Hwrcx-feldet ugy ismerem, hogy a börtönben egy ssobaba került üst össn.
E. Miból állott as amore^tség. Miosoda említés volt ott Sommer cs& Iádról?
V. ÉH nekem semmit tem mondott.
E. Arról volt a s*j, hogy a Som-
~ rabolai, asgá

Miklós- Mikor szabadalt ki a bür-Ionból?
V. 79 ben Kisasszony nap^o.
E- Mikor talilkczott\'Herciíelddel?
V. Egy.ter Surdon.
E, A Herczfeld bebnooyilotl\'a, bogv találkozott magivá.! & vásáros, maga kórd^*te mi lesz » dologból, \' Ö pedig azt felelte, hogy mo*t n*m ér rá, majd még találkoznak.
V. Én nem lalalknztam vele.
Laky Iiiván börtönbM felkisér-tetik. Vtil\'omása: íh d«ncai nriilr nőtlen, római kath.1 18 éven kanász
E. H\'»l roll lelátóijára szolgálatban?
V. Ki* Dencaeo.
E Miért van ioiarióiUtVü ?
V. Disznók lopása raia.it, már *ug. 12. «\'\'ta.
E. B««óit c ön HarifeJddei \'i
V. Nem beszéltem uemmit, han^tn a Bzen\'petrri korcsmában találkoz:am több\'.\'kktil, kik ott mulattak, és éa A kor ou maradiam a korcsmában.
V. N«m. Kivéve egyel, Márton Júesii.
E- Mit mondott magáüttk Mar;on Jótsi ?
V. Axt tnoodia. ^>ogy tudja, Ki volt az, ki a merényUleí végrehajtotta, de nem mondja meg.
K Mikor beszélték ezt önnek ?
V. Mikor a baj tortéot.
Slenni István b«kisérteUk. Ví Ügyvédje Sebestvén Lajos.
E Feiazolitom öot «r ig*t és redelmés vallomáara Ont Siencu Istvánnak hivják, 34 év«s, antalfalvi »zü letéeü, nót, i gyermeke V«B. Micaoda foglalkozása van?
V. Páeslor vagyok. Kanáifboj>ár Iharos Berényb^o.
E. Volt a már fogva?
V. Kétezer voltam fogra.
E. Miért?
V. Lopis mi-tt 1874- é« 7ő-b*n. £16trx£r 3 e*zt0«dflig, aztán tél esztendeig.
4 én
K. Exen essteadCben feör. Geisén » Hommer családuál r*. kosság lönént, >bban ön, mint a bizonyítékok mutatják, részes volt? Beszélje el kikk?!? és hogyan tortéa\' a gyilkosság?
V. Mc*a* mikor az történt, itt v<>). UD Kksissán kébó estig és a Bonca János iharos ber.inyi ember koosiján el mentem Ss-al Pét-rig. ott én iessállUm, mert axt tnondu Boncs, hogy nem TÍSC *\\, mert a lova beteges, 11 órakor Berényb* értem. felesé gem szülő b«íwg volt, ««ért n<n» feküdtem le. De abban az éjbóo nem ■etilt meg s gyermek, hanem nagyed-
E. Ismeri-o Henfeldet-
V. Annyiban, hogy a iek. viu-giló bíró előtt txembesitre lett relsm.
E. Mit b^sxélt Henfelddet?
V. Éa kérora semmit sam be»éi-tem veié, hanem mikor a Botostól kérte lovait, ast mosdtam, oogy m«rt

E. Mást Eiii besxátt<rK Tei«\'f
V. Semmit *em.
JS. Hat Událkütoti-e veU % Kaor-O«rnől?
V. Nem.
E. Hit kik voluk olt?
V. Ot* vo\'t Kua Jinoa G-yur., én, a BODC3- a F*rka» Jórtef, d? nerc tudom mind tíEiámitam, mert sokas
bogr nj*f
BoüCtcwtJ ptifna haza.
« a vallomása
á.
kor elment t il órakor ért
midőn 3 fogK
hásmotoiáa tíriént ». jti-íDlevi *>gy or«knr értaro haia.
. hogy későn feküd-
teCJ ie: mert s feleségem iraöli beteg 7oli. Még ■ Knortier kvelet *dott, hogy t*x %d)*u agy bep*oy% gmb-n^, s ikkor a*™ adh&\'.iam át, haaem lásnap r«gjrel.
E. Volt-e Bagolán\'f V. Tessék AlhioiH, hogy már -"rég om veftam Bago\'iAa.
E- M»jtí bebironyitják, hogy KISB Gyára Jinos, BOLCI — Hertf-^dd-jl i urakor\' »1tneBt».\'K Golsére ée ott követték a Kiss és SODCZ Jánoeüc! nz\'. az ;ti gvilkóiságot Somm-ir családnál, miatt fog VB r*noak. Külftnősen magák tetten a Kin Gyuráv&r1, Boocz podtg az ajióoál ór: ailott. Moodja el mindest, mert vánn ik rá világos t>ízo-nvitékok.\'
V. *íem kérem. a« nem \'.„net. mert axt senlct »«m mondbatJH én reám . Egy \'B.0UH1 is v&a. rá, babitoovitb»tja bojtárom, Horváth Fereacc. bogy nem voiiam o\'t.
E. Hit maga hogy jöf. be Kani
^ V. Gyalog.
E- Boncínak mini i<>vai voltak ?
V Egy f-kete és e^y seregSJy-szürke.
E. Hát azntáD majd bebisooyitják, htígy muga 7 e» í áru. tóiöit utt volt Gelftés, s nyomrÓl-nyoora körették a bísonyitékok é« at Isten funyitfl oi\'ora. Mer! mindenütt találkoztak Unuk. • Ük maguk>t látták Különösen lát:&k m:a-den\'. * mi történt. Gelsérí! elindultak !/29 órakor fegyveresen és akkor mae* szintén lelógatta * lábát, a maga fegy-vnre is ott volt; esen a kocsin e\'lsiiUik Bagolyra ■ rett#B«tea gTorsasággal vág-taiva, 10 óra körül odaértek. Ott jól ettek, ittak ■ pecsenyéitek ■ ettitác a piaeftébe hmenvén. megoastozkodiak a rabolmányOQ.
V. Én nem tudok kérem semni:, én nem owstoikodvam senkivel sem.
nuk, azok
»nek
E. Majd lei gát felismerik.
V. A« nem lehet, mert ba éa nem voltam ott, akkor engem aem itm«r-hettek.
E. Hát maga azt moodja, hogy a Hersfeld oam Umjeri magái, hit\'.akkor rncja is volt magával haragja.
V. Nem kérem.
Eu Akkor majd hát a Heraield mindent elmond, már pedig ui Jiom gondolhatja, hogyha VJÜaki maglia Bem haragos, hogyan moodhatj* e«t magara. Hát pénteken, midós & Koonasraái voltak, miftek kérdésié a Hersfeld Va.-kánt, bogy ki aa sr ember?
V. Asért kérdezte az én nftvemet, hogy ö "azt moodbaua, hogy én beon voltam és bogy magát bele ne kövérje.
Miklós. Ei teljesen valótlan, m*rt pénteken-ott volt magukkal a Valtán, de a Hemfeld mégis merted elt mAr elíbb magával, tohat nem volt ssükségc megkérdezni ki rolt ei as ember.
E. Majd est megfogja a Vukán a maga uemébe mondani.
Hiklói bíró. D*- a:
magával besselt már előbb is a Hen-íeld ée akkor bessélték meg, hogy a bánt eltet pénteken fogják elkövetni.
V. Arról kérem nem voit u6, h*-n«ra a Gerenosérvíl volt itó, a kinek ón levelet vittem.
E- Hiaa előbb ast mondta, h:;gy hMtrn b«asélt a- Hefzielddel.
V. Sn sohasem, miot akkor a Talárkor.

HUSZADIK BVFOUTAM

ZALAIKÖZLÖNT
bCt akkor még magának. .«dig sMga agy
> BenfeU »« tDoadu, maj^kap pén«.a">Qle*ég>i nUn éa akkor majd kifizeti. ftt^rÍDt még» ttgy van, bogy maga alAasör nem akart *era mU sem tudat a Hersfeldrél, soha sem látta, hanem most kijön as, bogy a Koortser korcsmájában együtt volt vele. V. Volt vele a katy*. E. A korcsmában nem beiiélt
_ a lóelaáásról ? V. ÉD nem láttam ou, én HTD b em vele.
Miklós biró : Hogy« hívják azt sógorát, a kinél Stent-Pétereo voit, m dőn Kanisaáról a kérdéses napon hat meui ?
V. Deák Ferencznek. E- Milyen volt a kocsija, * melyen :át hozott Kanizsára?
V. Oldalas poré kocsi. E Meddig voil Ssen Péier:*a -A *Ó goránál és mikor m.\'jt el onnan ? V. Virradóra.
Itt Tobüly felscólal, miszerint .-I nök kérdesné meg * vádlottat, bcj>y fog-■» alatt ki tanított* arra., bog-. mo» lomácát meg változata és v»jjuu *. fog-báifeídgyeló \\irt-t, C hozzá. b noodja meg neki » mit tud, v»gy p«dig
\' ;Va. A 3 ik kérdése* at ;ic hogy a fejazéD levő vagy csak ajdonitott vérfoltok honnan kerültek a fejszére ?
E. Arra né*ve cineden aa&itéri\' iegyzíköoy v.
Elnök vádlotihoc: Ismeri-e ,>n i Kiss Gyára Jánost ?
V. Egy keveset ismerem Dr. Horváth. Mióta ismeri ? V. Hát mióa ott sEolgáh.K »? <>c» cséve! Bérén^ ben.
5. Találkozott-* vele pénlek«n feb már 4-éa, mik^r a f*t bebosta K.an:r<tára a Knonaternéi.
V. Taiáu taliJ\'soStam vaí**, de u<-m emlékszem rí, mert sokan vol\'ak.
E. Hát » H-nfride\', a ki a lovait megakarta vénái, ast sem látta otl ?
V. Nem emlékszem rá, hogy ezekkel egyatalábao találkoztam volna, mert nagyon sokan voltak » korcam&ban
E- A vizsgáló biró*«g előtt » íít mondta, bogy nem találkozott a Kisc Gyára Jánosa^.
Dr. Horváth: Miitor ért Szent-Péterre asógorácov?
V. Sít óra körül és ott voltom vir-ridóig.
Estei vádlott távozik é* harmadé vádlott KÍM Gyúr- Jáooi két i>\'»r om\'.r
ben réues és pedig bitó yiftkJP lessnek
iája-
hogy
y h-kisé\'tí\'tik.
Elnök figy
ilta:
tetvén Tá . kérdezi t 1;»IH, kora
stármazási h>-ly". va!
i állapota, V. erre
feleli : SzármasjUÍ
hely. n.\'ulr;
Stob (Tükör Ptiazta), 24 éves.
róm. kathotfkuK, gulyás Na^y A\'.ut"n
E. Imi olvasni nem tud?
V. Nem.
E. Volt e mir íogva éa bi\'iiteu-r?
V Igen, egy ki* borjúért éa 2 éa tél akó borért Kaoosvároit ültem I- a másfél évi fo^Kácol.
E. Ön terhelve van az áhal, hogy >bruár 4 éa a rablógyilkosaidban t^ti If ge» részt vett. Bnsseije el.hogyan tortént.
V. Megkötetem aláuftQ a m^yaá-gos íitörvénytzéket. éo nuni t-uintu ot^ és « felől ég; ssót s>!(n tadok.
E. Csak afa feleljeu, bogy m»ga br. 4 éa Kanirsáo volt-e?
V. Vol\'átn s Knorcter Károlynál.
E JgnaÁr 31-én hétfőn és pénte-eu bensAljael, hogy kikkel jött öaase * kocsmában?
Y. Azt óén. íudom, kivel be«z4l-tém, de sókhoz iióltita.
E Hát Herztolddni A BOOCI ée Stcnaaval n«n jöti öosne?
V. Én aem smerem 6kei.
E- Hit a Stenoát neai ismeri, n^ Buncsot nsm, 6» ;• H*rcif«idet sem?
V- Sokan voltak i>tt. eu nem la-dom, kivel boszéhem.
E. Pénteken sem betsélt és ivott -lök?
V. Én aam tudom, én nem ismerem őket.
V,
a n^poi, egy pár aem Udom, hogy
csizmát vettem, és a kocsim in hol vaa.
E. No lássa, már mn*l » k ■sinrö: besséi, pedig bál aem U most sso semmitéle kocsiszín rSl.
Be
pén eutem Tatár | i p
télje ei, bogy ni történt as teken, midőn Kanizsán volt?
V. Én 3 óra tájban Kanizsáról; ns 6—7 óra tájba Mibáy molnárbot ertem A böió
mond a vallomásának. Fannak U t*>» áo "^ K . . .
ouk. akik befogják biMntiiMÍ. gogy f\'«l«*>b egyénen ast m.adta hogy .pba-mag.hol volt. SoTdoffi, noij ínonW I «« Usoertem a HerzfeWel és a fapiMsoi meg, hogy ki tanította jnig\'át afe, Wy »Wo« ttt ^^> **J "*• vékauyképl
ellent mond a vallomásának. Vaiuiak ta t*\'» de
E. Mondja csak, miféle össtekói-tetése volt a molnárral, mit keresett ott, mikor magának vannak axfiioi ? Miért ment oda?
V. H4t kérem, atyámnak egy tehene volt.
£- Hál a tehénért kellett oda menni ?
V. Nem kérem, hát aa álamba a r<á(f tsért mesteni be s molnárboz-
K. H4t mit akart a
bíró. Ait
mertt,
Miklós
hog.r "RT í«gJ V. Igen
Ekkor a fegyver megmutattatván vádlott beismeri, h\'>gy ezen fegy »l övé.
M. Honnan vette maga est a fegy vert?
V. Én becseréltem as Öreg hegy; pás* torral.
M. Hát minek magának ver?
V. Hát k^retn tekintetet törvény seék, hit mint aféle pásztor embernél kell a fegyver.
M. Mondja mng, hány éve, bogy egy vert sserexie ?
V. 3 éve, bogy Mihid öreg hegy pásztorrá beáterei te ki.
M. Hogy hiviik a hegypásztort V Kuplir Ferenczoek. M. Ha becserélte bát már kellelt előbb egv fegyverének lennie.
V. Igen, ail a bátyámtól Örököl \'.om, még egészen uj fegyver volt és az {> fegyverét elvették a pákái foglárok, bái átért adtam neki at enyimet.
E. Február 18-in akkor es a fegyver frissen meg volt tójive^ és a legkisebb ros»dH sem mutatkozott rajta és ön bevallotta, hogy 2 bénél eselőtt töltötte mcg.
V. Igenis.
E. Maga február 4-én Kanizsán voit, 5-én éjj-1 hitkutatác tőrtént magá-D&l, mert a foglárok tudták, bogy maga derék --mber, megkjérdesték
j g
gy j
a korcimibao és éo jotiam meg & 3oac f
hogy mikor jö:t k«w, — el ej mulattnak
kb jii
éjiéi után 1 órakor
j g J.áno*sai, ki nekem
fuvarosom volt, felelte maga rá.
V. ÉD kórom ait naa mondtam hanem azt moodiam, bőgj későn feküdtem le. il órakor, mert * feleségem be-teg TOII.
£. Pedig ait moodU és erre a há -oa> foglár, a kik magánál megjelentek, ,<f is fogjak leaai " «*tüt, feUsóiHom ■.ebit, hogy tegyen félre minden csüréet-?sa»arást, mert úure né*re aaigorubb bi tonyiiékok vannak, a kikbebisonyiyik, hogy részt yeu. még pedig lényeges részt veti. — 3*t mondja csuk meg, magi mit ii mondott a paoduroknak, mikor ért haaa?
V. Bit »■! mondtam, bőgj koson jótiem meg, x. feleségem beteg volt és már 3 Óra lehetett, hojy lefeküdtem.
Ezután a 4-ifc vádiott Bonci János kisértetik be.
E. Figyelmeztetem önt M 6a* in te * allomásiéielre. Bonct Jánosnak hívják, 3 évea, BT. vallása, nós, grermektejen. Maga esikeóa meg dolgos ember, iháros-berenyi aeületasü. Fianystor volt fogva Áe büntetve?
V- OlyaDÍurmán fogva éa büntetve nem voltam.
E. Mégi ?
hol volt fogva ét bün-
V. Egjsl0r Csurgón 2 hétig Iopás: miau. Az sem volt iga*, hamisságból rám fogtak.
E. Ön vádolva vao^ assal, hogy f é. február hó 4-én G^ltéa a Sommer család kirablás* és meggyilkolásában részt veti. Bésrélje el, hogy mennyiben vett rászt abban és hogyan folyt le.
V. Tek nagyságos kir. törvényszék éo még saha«em tsnem ilyesmit.
E. Ismer! e. Ilerzfeidet ?
V. En még apbasem besséitem vele, meg «gy pohár bort sem utam vele.
E. Február 4 én öa itt volt Káni zián. Beszélj* el, bogy ntit osinak itL
V. Fit boitm b<s neri seegéoy ember vagyok. Ast eladtam ét aiuián a KBortterhes DiBatem. Ott voit a Stenaa és mondta, hogy bossacn basa,
E. Hát a Kiss Gyora és a Herczfeld nem voltak c>ttr
V. Mikor bemeoUU, a Kis* Gyuri nem voli ott és a HertfeUei sem láttam.
E. Miaő fogatja voit r
V. A% egyik fekete, a m\\aik pedig deres s*órt-
K Hát asutáa mi tfirtéat?
V. Elmentem a lisctes beltba, vettem i kiM tói és asvUtfi visssameotem a korcsmába és o«nao elmeulűak hasa Stennival 4 öfalor Szent-Péternél le-MAIIOU a Swtona a kocsiról, éa rnsg be-roeotem a sógoromhoz, ft Deák Fereoos hez éa r«ggel S órakor meoteo basa Be-réoybe.
reggel 8 órakor jött ntog, mert mitént előbb toüQdiam, ön a vízsg^ó biróaig «l6tt bátárosottan kijelentette, bogy étté Ö órakor Berényben volt. KgylWránt jól
e ast, hegy á mit 4 *it f előu mondott, saitfíe* kés) , az szent, tehát mit sem ér \' mit maginak mondtak. Kttönbett meg asi, bogy ««*** tagládáéa Onsfik s*m haazöC,\' n«rA tnrfea rasat>k arra Bésvst, bofy ta*
a vizsgáló biróáág előtt W> att mondta, bogy esti 8 órfkpr Serényben rolt, Et világosau

mikor »/.8 kor Gel" Jk ajtónál ört állolt. t volt as, de nem én.
__ meg kell\' említettéin,
hogy be fog bizonyitlatni, miszerint ezen a kocsin a Harsfeld mellett ülve és a lovakat hajtva fél 10-kor Bagolára értek és ott ették, ittak és pecsenyétlek. Azután pedig a pincsében megosztottak a pénzen. Tehát valljon meg mindent. Maga att mosdotta, bttgy a Hetsfaldet nem ismeri. V. A kutya ismeri. E. Tehit sohasem ismerte a Herz-ildet és igy hogyan gondolhatja azt, hogy egy idegen emberre valaki rá fogja azt, a mi nem igas.
V. Tek. nagyságos törvényszék, megtehette könnyen, mert hát én is otl oltam a korcsmában. Exzel felmutatta-k vádlottnak a fejsze.
Elnök megkérded tőle, bogy kié és figyelmezteti, bogy véres is
V. Ez a fejsse az cL.yém. Meglehet, bogy véres, mert mikor dissuót ölök, akkor szoktam használni.
E Ei as a fejsse. a melyet mags Gébjén a Sommer háza élőt: levett a kocsiról éa bevitte. Kinek adta át?
V. Én nem tudok felőle semmit em.
E- Hát ei nem az a fejsse. a mely
, három ártatlan áldozatot legyilkolta?
V. Kérem ez nem gyilkolt éc n<m
l fog gyilkolni.
E- Hát maga azt mondja, hogy issn^ésnél haazsáJta a fejűét. No jól an. Hát magának fegyvere snbaz<rr
V. Nem kérem, csak egy rossdúa lisstolyom volt.
Elnök előmutatva neki egy posks-esszo\'t, megkérdezi, ba ismeri-e ezt. V. Igen, ez az enyém E. Hát a puskája hol van? Mm adja mng jól, bogy a hol kötőfék va It lónak is kell ienni. Két puskájuk olt maguknak, egyik a Stencáé, lásik a magáé.
E. Hát mi szüksége lett volnu est magának tartani ?
V- Tegye meg tehát a tek. kir. :vszék, bát akkor csak akaaston fel. már ugy it ugy kort* vasra voltam már 5Vi hónapig, begy alig moz-iulhattam; az orrommal tartam a földet, mint a disznó, a kenyeremért, hátha hisz .nnak a hitvány emb-r szavának, bát kor csak kössenek fe1, hogy né szén-edjek többé, már elég volt.
E. Hát ilyen formán nem követte a gyilkosaágo" ?
V. Még esért it égést Kanizsáén im tettem volna meg.
E. Hit a pnikaveeatőt honnan vette? V. Kérem átowággaJ, én azt ta-Jtam.
E. Hercsfeld ast mondta, bogy mél puska volt.
V. As nem igas, a*i sem mondatja, hogy én a rablásnál volUm. in-ább akasttsanak fel. éa ?<ím »karok lo ■ább szenvedni, bt egya*or egy ilyen imber ast meri ájlitaai, bogy vele oltam.
E. Mindennek mejrjöo a maga ideje. - Házkutatás alkalmával öoaél fél akó Llinka találtatott elrejtve a krumpfi veimben. Hát ast honnan vatte?
V. Há( a mint Kanizsáról haza mentám, találtam as atotf. nekem is volt, ast hozzá {öltöttem, de még sem tett reag. E. Mikor találta att a pálinkát? 7. Egy héttel eiubb, mint esgom elhajtottak.
E. &m a sajátságos, hogy cáikot a haskutatáskor kikérdesték a háabeiinkai, as\'. mondták, b«gy a Jánosi hozta a múlt esztendőben fitSBael. Január 16-ikáo tör tént a pálinkalopás és a baLÖrés Veiss József kerwkedónét és igen cevesetM meny nyiséget loptak el s s legjobb és legfino msbb pálinkát, két buoska bort és sairt, összesen 290 frtra megy a kár, tehát ma gi-oak abUn a tolvailásbaa részesnek kell lesni.
V. A hásb*liek letettik kérem at eskftt, begy én » pálinkát ugy találtam. Én lete»em l000-ss«- is *» eskttt, hogy agy találtam. Most ba Talami elvesz, otak jöjjenek étt hossám, most én vagyok
oaak jöjj
E. Mags, asatán egy mesét gocdolt kés^o mondta el csert
csak a ssiviny, a rabló.
M á
^yképü
1 kért* a lovakat, én ast mondtam, hogy n«tB as eeyémek, snert többen va-gyosk hossá, nem adhatom oda.
E. Ön a börtÖBfHOgyelónél jetént
késett, bogy mosd noki -valamit. Odi
jött asntán a várnagy aréseteketmoadia
D.ki : Eltért* a lovaimat a Henfeid a
fapiaoswn 146 foríatért, Ö frtot akart fog
Utót Um és tat no adta, bogy 3-ad
napra aaajd kifiaetkst ő még 8 iovat it ét
ttkfja momdt*, hogy \'

V. Hát akkor lett épen a tehén mMÚsvR ,
E. KSfc voltak otlí
V. Ott\'vuk Daxur JósseftV Boti at Sosem p«dig szombatos jött «t
E. Hit beszélgettek ott, és meddig maradt oiags a moloáraál ?
V. Én nem b*a«élgatt<Ani vote sem mit, én o«m törődi- m velők.
E Meddig volt a molaárBaU? V. Vasárnap reggelig. E Mit osioalt annyi ideig, bi | egyszer nem beatélgetetl semmit.
V. Kérem alásaan, akkor nagyoi lant » jég « vizén, é* így a ré nea mhetett át.
E Mit eaináil Légrádon ? V. Éu ott mást nem csináltam listbogy ott táDCxmulattág volt, itlan éa táncioltam, éa 14 frtot elkÖllSUUai f5 frtból.
E A többi péost hová tette? V. AtadUm *z öcsémnek ni ár elóbb éa 0 fitette ki a 14 frtol.
V. Axért idUm neki, mert i <m niet utánam küldötte, bogy k n meg ée vigye hasa a péntt. E Az óaaseget hol vette M? V. Onhoc adta az anyám, hogy menjek tibonet venni, egy ÖO-est ndot e« 5 db. Ö öst.
E. Légrádon magánál voit még t pénz, ét csak azután adta át az öc<c*é-lak, vagy a mulatság ideje »Uu?
V. Nem, én még a másik kocumá bac.
E A Ltiblcseknél? V. Ast oem tadom. hogy mi vol ive a kucamárosnak.
E És aautan elment. Naisingorhoa >l a mulatság volt, hol ott vultuk i inlerhcj Éva és a Pintér Mari, ismeri * se-?
V. Bisonyosat Qf>m mondhatok
T: a táDCsmutatságnáJ sokan voltak
én nem tudtam, mit csuuálok, tnt*rt
már részeg voltftm
E Önnek ezen tagadása, hogy se •S le a nit, ae a Hercf^ldet. se a Bouctot netn akarja ismerői, s m alkóvet^tt bü tettről *er»mit sem akar itK\'oi, mit aem hsainál, mee. öa elles be fog btionyii. i a vizsgálat során Összegyűjtőt! adatuk által. m*Ivnéífogva. viligoi, bogy január 31-én a vásár aik.jdmáv»l Ulal kotoit » Kn^rtz^rnét M*rt\'»n Józieff-I.
V. Ar n^m íubei, mnrt ast sem \'ismerem.
E- EÍ » Marion József m*jrát >ldack beiQu\'attH ezen asavakkai: Et «z ernbrr alk»lro»s lesz a dologra, éa
g_ p
ják haji
»jj\'in v
érdemes e
víBr.- í.\'s
ni a Ut ct, On »ít kérdette. ,n-e a Sonmemes: kok pénzt), oda m-ani, mir^ H-r/feld 1 ff-írtlte. hogy v^.11 neki jii furmáD nz>-. A Hersí«ld Kérdezi-. Kik 1-sznek társ.k? Ma^A mondia. bo^v itt v.n drrék l»í-:ny és rd^iöa előkertéit ntn bitnulaodő gyorsn#á(rg»! t iburoui ,b*rt és
h-.gy
anna rab»In
ogn
-;nni a Sommcrékb jóformán v»n <péa%e ém kifo^jj Megbeszélték **t is, hogy pénteken iámé\' Összefognak jönni a Knorttern-^ és ml hogy A Bo-ici b«iöo a nekcr»re] és y ai\'in mennek el. A mini mt>u y BZ"mra^l ne ki*érjék riofinö\', a. Harzffld att roondu, hogy ó a magyar 1 Utciin ül majd fel a .Magyar Kirity-j iái,* a K.iu Gyára it moBÓU. hogy majd ké#<*bb fog eltn-oni. Midőn a ko-•ai 8ienoiv«i ét Boncxc«al 4 óra felé iott, ott ár.ii Herzfeleld a BMagyar K> ■ilv* előtt és kihozott egy liter bor: éa miután az( kiitták,, mind a 4 en fölültek r.lmentel G«Uére. Miolótl bffértek volna G»>aére. megálltak mintegy 30 lépésnyire, levették a fegyvereket, moiyek a :éna között egy Upedővel be vultak takarva, >xt ÚMI« csinállak, ée m«gLn!-lotték. Kal6nöson nlagK p~dtg *z.ki. n>eg-löliotie. Atmáa p»di# a Sonmw1 basa előtt megálltak és losaállutk a kocsiról, Kiss és Stanua bamenteK é* Boncs ai ajtó elút\'. őrt állott. És Dtt at a* ember rabolt, ée a rablás Toly\'.án Kisa Gyur» János azt a hallatlan büntetet követte el, hogy evvel a fejssével mind a három embert legyilkolta. Azotáű kiiőttek s péntseí megrakódva, nem mwzs voil kocsi, arra feiíiluk, éa az mköibeo gan dalolva, elérkeztek 10 órakor Ba • Iára. Itt jól ittak, ettek, pecsenyét ik, s lementek a pioezébe, a pénzénél osztoiandók. Ez mind be fog bizonyít-i vannak Gelaéo, vannak Bagó ián, ét a íínortzer kocsmájában if rá tanuk, kik ismerik, bogy kik voltak ott, és ebben rejlik *s a végtelen gyanút dolog, bogy a 75 frt bem ■ tebéű ára, hauam Gelséről tsármasou péos. ■ Ez mind be fog bisonyittatni, azért íelasoiitom, térjin magihoz, bogy vallja be, bogy maga köretté el asl az iszonyú büntotlet.
V. Kérem t tek. nagyságos kn*. tvszéket. éu t felöl B«m tsduk semmit.
E. Mondja oteg, mikor Moaerkede t meg a Herafelddel ?,
V. Én nagyságos uram, sohasem láttam.
E Hit a Steifa Pistit és a Boneswt

V. Lehet, hogy beti&lem velők, d« nem tudván, hát nem naond gy »sok voltak-e, nem-e?
E M>don Belesoára mtat, ki*r] találkoaott at atoa ? Mit mondott s Tatárnak, bogy miért meftl faosaáf
V. Mii, kit .jó e»iét" moadwa.
E- Égess nap ott volt nála, és ott-ka* volt egéss nap a T»Ur Mihály » ?
V. Az ottbon volt egéss nap,
E. Hány Órakor ment mára oda. Behnára?
V. Körülbelül 8 órak;r.
E. E*te ment el onaan ?
V. Vtaárnap reggel
E. Miért nem menL Bl at> ___
b..ion? \\
V. Nem lehetett, mert le t »oli jA»
get a Dráva. J^
E. Na jí| vao. hit vatlroap ttií. ngéas^B twsta volt ? — Mit n»<tn4ott «,. TaUr M.háiyaak mikor eu£ii \\6U, a^y -miMt raeg nz: müQdta niki, hogy Bjő éj-Btakát* ?
V Fi itt akkor ast mondum nrfci,
g
E. Axi nt-bálv, hogy 6 ii
moodta » Tatár Hl tereine ro»gukkal eJ-
V. S-.m mondutt bizuov »emmíc E Hát^Tt mondta-e * Tatár Mi háUuak, hogy axért jövök, bogy taag m ai ap;.m tokenét, éo iiogy m«9 sózztm?
V. Nem kérem, mer; ha, u\'.bao nincs, ikkor nem is mentem volna be bossá.
E- Ott van>« az % tihóa még most annál a Tatár MibályUál é. snrgiáíogatt. . még abban ax évk^sbea ?
V. Nem, mo«(. már nincs ott, banem kor én otl voltam, aklior még otl voii. Dr Horváth; Haz\'ílró! ktp\'a a 75 frtot?
V. Igwn, még 7 frlom volt, t^y pár csizmát vttiani éa sgy fonc^ kóitótiem a Knorcxe/oáJ.
Dr. Horváth. Tnbát mid*n édm anyjától elment, altkor 75 frtot hozott és még maginak volt 7 fftja egy pir Csii-mát vett b írtért a egy forintot a Kisr csernél ado\'t ki. tehát akkor maga 8 na 1 kr. nélkül msgiudcU é.oi ?
V. Igen. mert miodeoütl vaonak ismerőseim, mini ■ féle pásttornsV báT nem igen kei! pént.
~ \'. rlnrváth: Btilemáról eltteot », ott majtTfordalt e « korttmáK-v meiUlt? V. Igenis, ben,n voltam inne* le-len\'Hm Vinom ba,
Eszel Kiu Gyura János kiki-értetik ÖCSCue KUaGvQra V" d>f mÍB> tann
" E. Ön: £.*, Gyur* V«odíl»ak biv-iák ? ihán>s btrényi Btül«t«-u. IT eaiten-i«s r6m. k.ih . sulii.
E. H..i vnh utolsó Ukáss?
T*nn Aiakou
E. Mikor rojt aloljara a Tatár MiháíyníJ?
t. Mik.jr Kiss Jánon: OLE ért^m.
E Attól fogva nem vo\'i ot;?
T. N-rm csak Belátón rottara.
E Kát MIM?* febr 4-és nsiéft isi duh el Aukrúl?
T Mikor a gyiUotMáe utrtést, ak-
Dítam ép^o a c*iioiání»i ft-jelietoi
l^bet egy p*r ujat ia 7-nni, de nem yu!t Uj cditmája a cai/.mtdinnil, inni-n el.ndalum a molnirboi, mert ** H-&\' ám D^m tud^a, n^\'^ rn >rao t oacvaas oiTta i«oká a péacs\'l, s snemdá, bogy meoj-k tudakolódai ho>léie felől.
E Ks bwnlokegysaoti dlflok^sik a visagáló biróság eidtt tett T*!k>*á*i»ai, a ndőa ast muodt*, bogv nem tudták a ssalei, bogy hol van a bilyja, éa igy nem is mondhat tik. bogy mmjem k«
T N , j
t«l, haunm, bogy aioujalt, Lud>kolódj>m talán tuduak falóié valahol valiinit moodaai.
E Hol bált pénteken este?
T. Ou háltam a sMlaAroél bátyám-
£. Miért ness mvaut eí »aaaa a Tauu-iói már uomb»:oc?
T. Asért, mart a Kis* Jáaus ut mondta, hogy kelés van a tibán.
E. Kit aztán ott valtak mindig\' déltávban u, nit»a roltak^ erfíg, éjjfl á* másnap 11 óra iájig. Hát beaséí([«ti«k veU? Hom emlékssik, bogv «uh«* r»it-« a Tatir^ vagy »en ?
T. Ifcen otíhóo vuh mindig
E. Miért illőit Molnárnál?
T A marbák«t megné»i>i.
£ Mely kOresiDáb>K ve4W át> át a péoaí, «a BBoantit veit át ?
T. Nsm tudom, hogj a>«J«»jit ve: lem ál lois, én Deon o] vasiam »*f
E. Mikor értak hasa?
T. Mikor a n«p k«Ít.
E. Mikor b-s* ért-k, mit mód-Uk oithoo as^jregs*?
T. Kérdették, hogy bul vas a péas, éi ssidiá^k, hogy iiyei sakiig g«m JMtfSaz> a Jánosi. t>« tt félt, ásm aert basajOnai. Mikor Jascsi megfen, ast mondta, bögr ídjaaak Beki 90 írttH,

2

ai H
-AUÓ-Lemdváról írják nekünk : V ho 2í-regíeíi 2 ónkor BMÍesvn isme. rétien okokból t&s támad\', a mely Gráf lAsaef kv\'rakfdfl öaszee árukészletét, bátorait, ruhán elhsmTkSS\'otta, a tüi oly gyoraaa terjedt, hogy n»m vult lehetséges as Ősiéiben levó 413 frt ke»péD*t megmenteni, ■ így ac, TsJalamim még 4 hás. pajták, minden gabona aat. késsiettel a lángok martaléka lett A kár nagyoa je-lentékecy. — F. bó JS-án ngyanasoa iggeli órákban Alsó Leadván szintén is-leretlea ukokból IfU tűrt k>, nébánv wci slatt as egésw te tó lángokbaa állolt, agy bogy ama kétbenoelakt. asegeuy osa iád alig bírta puasta. éleiét nn-gtnooteni; már elvetsetlnek láu*>it aindeo, mtdűa Tóth alsó-lendvai péuzüg} ír, éi«te ve íély ez intésével az égő hatba rohant a sikerüli ia neki azon két caa.ad holmiját legmenteoi. —
— Balaton-Füreden & 13 ik ■zárni] jelemé* szerint aug 22-ig 1187 \' iyó azumban 19-41 furdÓvendég jelent-kesetu A kórhár rész-íre >imon Ödön 5 :rt. Kuzicska János aiinic 5 frUit adoma nyosou
Minden ilyen csomagokból állóréi^kOsé
a kemény K7Amölos4k bftcaomagotáaáflál
íelaorolt tőlt«lékasyagok egyike leendő.
Még psbább ■ lágyabb gyümölcsök, mint
Sasi baraczkok becsomagol áss, — melyek
, .... . . " * \';, ha/
bogy at otuni polgári iskolában sx 5-ik ály is megnyiitatík, mire uéi-vo a
beiratáa>k eazköxnlbetók Ki ismerés illeti
ax aJsó-Leadvai lelke* inlrrlligentiát, bogy >aaevBl«s ugyéo üy DCBOÍ hévvel bu:
gól kot oak.
— Séent GrítftviJefcibirok.Tü.
éas. F. aug. hú 21 én déhajUaji e vidék agyik uagyatfk kfizeégébea óbjaiöa ttis ■ttl&tl ki. mAf hatlomáaank szeYitet 8 bá sat melléképftlelekko) s az esekben lévÓ
kkarmánynyal a ga.t>unáv*l együtt ham
aastott el. — Tsnaét sjÜitsaok. %ü
iölo«fáink dasao megrakva, körte, i-sil^a altba bóven lest; a szolotok ia gasdagoi •SeVrakódvák fiV\'.ökk/ ugy miaoségre, ée kivált oaeuayiségre^ó terméssel kec-teg\' tettek,de ezt lngalább réasbea tönkm tett«
f- hó 21-iki j^geaó. Ksie IŰI órakor néhány másodpereznyi vészi jóafó baluti; catsnd után berzaastó szAivejaa1 támaai, ily már magában sok kárt okozott , a báztotflket lets«bdalván és aok fat letör-
■Iv^a, sot gyökerestói kitekervén a földbot, utána nyomban esett a jég ; a ast. grótbi éa azt. lásalói begyek kevaeebbet, de a koppányi begy aly aokat ssearedatt hogy :ebet mondani 70*/, odavea«etí. — Időjárás. Sok eaónk van, minek tolytáarJ
ikat bajlódunk a aarju takaritá***!,egyik
nap után a másikig folyioo rsik, 8 hft\' ki
LuU is, néha egy fél Bapra alig lébe
tünk vaUmit; itt ott a íold annyira lágy
hogy ssántogat&i sem lébe-., folyton nagy
árviaunk van, a Zala a réteket elborította
a a ki nem siet-it, moat a vizból halásassa
ki earjuát; de tán ennyi rósz idfi «láo
lehet reményünk lartós jó időre, a mire
uegflnk u volna. Zulavólgyi.
- Hnmai rövid hirik. —
Gr. Andráwiy Uyula Erdélybtm vadásS .. — 1482 böl való z&azlót találta TemeavxroK. — Az aradi gyártelep 1 é£<-U. — Síomuathel) i Béia kolozsva asinéaz péxbsjb** meghalL — F. évi má joa haváWu 415 egyéa váud<>roh ki ha sénkbul AmenksSba. - Sakócsy Ferenc: szülÓhását sseptemberbec jelölik meg emléktábiával. — Szeptember 10 én ér ik as udvar Q-ödöll&re. — Eperjesen a történelmi társulat nagygyűlése fényese* sikeralt.
KI nyert?
Béci aug. 24-én: 7. 56. 17. 24. 9.
Grács . , 43. 7. 55. 9.32.
Temesvár . ( 76.48. 29. &7. 21
Vegyes hírek.
Drdga fürdő Fransensbadbó jelentik, hogy a Sioger-féle fordohás utUjdosjesa HaUiie fejedeiemnóaek Vi fordiérl 1400 frloa számlát terjeaslati be. Milán fejedelem megtagadta ssámja kifise^éaét B egyelőre a számla plstostof a sdgárme-ton n\'rstaiaál d* poajálta. Maion a polgármester a fcj*>-delsBi pár •felásásakor rvméajil MJestsl ki, s«gy a p* 4>adb«a is •* ily «Mz.| gas veodégeket Udvuzölhet — mosó lyfegva azt felelte a fejedelem : .Igen, majd ba ÍHeoeiik a civillstámtt.\'*
— &n»arJugjf-gjfüjU*. Van-e, ki nem ismer hölgyeket éa arakai, kik mihelyt lecsípjük aiirarunk befryéi aggodalmas gyorsasággal kapnak a pi-riokii dohány-kap után, hogy ast legbiztosabb saabökbe /TJt*é* *J ? E«. " a sdrarhegy-gyajtok éa —: tissteiní k őket, mert oa apróiekosság álul 1 asgy jót oseleiusenek. Elküldik a nagy csomóra felszaporodott dohány tör melé kel Pozsonyba, a hol egyesület foglal kosifc aszal, hogy az értéktelean^k lsu«Ó halWdékot eladja bornólgyiraisak és bevételből azegény iskolás gyermekekei angitaM. E posaooyi agyiét esőst iga» gyöngén áll, mert BBJO volt iránta elég réssvét a ar szörnyen ssivarsó o^tsá gaokban. A magyar indolencsia inkább porba a jsivarhegyat, sammis hogy abból majdan jó, sse
kis Mfll<ü. kafí+oak téli ruhát, O«p3t é* kwyereL Németoraaágbai án-«A1 iskább élénk • mosgsJom. £ ho
mu\'uini képesek. JelestkátfetBi a* polg.f " \'s3i.|f««gai6aá«iaroaiáia)* MÁyiU, 1881. angmastos U 36. A polg7uk.1 tABtsstttlsH.

a b«l-oiODOa»tor.mct» 20. uiiB alalt la ő kiraUlo* hel/»égéb«n aUibWk gyattol Budapestéi a honvéd ftrtob* ■ak tárban ia mentek iotbetAk.
A teoat elAsorolt ag^aa banerseadd tárgyak maajoyi- a oünAee\'ge iránt u e bil hli4éb b
Aduk neki 20 frtút, elment a koosmába éi kifisette -• adósságot.
jg kiálható t&i»t«* hird«tioéoyb6l aaaram-
E Mikor » Jtucait elfogták, rógioo kiadták • péoai, baoem míg hass nem jött, addig nam bántották. Prnu axért mert nemsokára, történt as elfogatási, bog; semmi péosl »e <*lál)anak * hátb«n.
V. A»i nem jnoű(ifa»tom, hogy as
» péos nem * atfSUÍtvé, 08|£
A mi ezennel as érdekelt korok tudomására h»*atik.
Kell Soptpabaa, I8«l ikévi
A kere*k*l*lmj ra lp*rkna
megeaküatóm, hogy i)j«u volt
Helyi hlrak.
— Brdó&y Eugénia jeles mtt-vétnoak jotékonyeaéíial egy bekötőit baug,T«raeoye, mim-jeleslük, szeptember 1-éo a városháza nagytermében i&rtatik meg, közreműködnek Grrobatli Malvin k. a. Bischitxky, Ollop Imre éa Godina Lajos nrsvk. Hasufiaa .i« leiét lel felkérjük a miipártoló közönséget szíves megjelenésre.
Erre Tttboly MOÍsJ ttl, nisiahut kéni-«teiDék meg a tattu, hogy » vádlott és a ttou ai Toli*k-e Horrith üyu-láaál szolgálatot keresni ?
T. Igenis, 4n elvoltam szeged v Ho:TáthGryuláoál. akkor kellett volna baaliaoi, mikor elfogtak. l>e D«m mebrt Leméi.
VFoiyt. követkewk.)
gj fl
iránt eíismeré»Ünk-it nyilvánitbaaauk.
— A gelMi banper (hirom l
erkölcsi biionyuvinya b«kiváná** nriatt
alhaikastatotf.
— Lafoa estélyi tartott mait
axerdán a .Korona" vendéglő h«ly»égé ben Erdody Lijoa, F»ic*Lijo« Sabetiyén Lajua, SuUy Lajoa éa Varjga L^joa. Jó k»4v,M Ímv\'.-a kedél;«e*ég ko« fulyi a mtjaiwg.*3k»bboél aaVbb toaastokbw m rolt hiáy
A
„Egységben és egyetértésben rejlik HL erö.ir
Misem jelsi iakább ason, kivált as
amerikai allamokban népszerű phráaist „aagila magadon*, Okiul a DMt már oá laak U ueréayea felmerülő törekvés kereskedelem és közlekedési kérdések ügyében, — legyen *« vseliaiai vagy anyagi érdekek elérésére, — egyet, koJ< csóDOa halasukban ftlggotieB éa önálló eleméfcaelf., tsgf ^*§f ífraspojtoeu^ iiSt* 1 om tosMjgy eai tes"e.
tanévre a b«íratásuk is«piomber hó 1-tcl 6Ug-VvHVoa{ iskola\'épMkkea tartktaatf mag, és pedig reggel Ö órától 11 ig, dél aláii 2-tÓl 4-ig. HivaUlosan felkéretnek a t. aafilók és gyámok, J»>gy Uoköteies
veskedjenek. Kelt Nagj-Kanisaá* aug. 26-áo 1861. Az igHzgatóaá^.
— íékóiaí éi*erUi* A hely bel
izr. elemi fia- és leáDyúkol»b*o,valamin
az essél öeszekötöu 3 o stáljn keres ke*
Jel ml ískoliban a fevétali és javítói risa
íál.tok avgwtiu bó 2Ü. 30. 31. sa^sia
ignak megtáriatni ; as iskolaév pedig efUetBo*? 1-éo retsi kezdetét. ~ Adolt igazgató.
— Honvédség köréből.S**?
ber 1 én reggel 6 órakor elhagyják Kanizsát a 77 és 7& boavédtáaalóaljak éa a pécfti sátortáborba vonalnak éa pedig ranél Zákánjig (21 kilóm j innét SzenU Lorioczig v sípályán, etentai gyalog Pécare. Mindkét táasióalj féldandárba alakulva Báró Qaíi Nándor ezredes ve-tényiete alaii, vahíesind, hogy Jeleotsiea ViDCse earedea, dandár parancsnok ur lallakosni fog.
— Ovodaúgy A nagy kanissai
ndedntveió egyesület mindkét ovo-
Ljiban a katdedek felvétele szeptember
lén kezdetét veaxi. Nádor a\'czai óvodában a havi díj l fr:,beira<áai díj egy évre 1 frt. A magyar stcsai óvodában havidi\' 50 kr, bsJratási dij ssiate egy érr«50 kr fls;egényaj gyermekei asegényaégi biso S^-iiváuv^ssil«tt « iffa^galóaág utján dijuUnu! vételnek f-l.
—-Sagy tÜMJ&U Qelse S»iget»n aug. 300 éjjel. ZaMréetky Zaigoond ur táviratot küwióti Oroszváry Gj ula tűs-oltói elaök orhez segélyt kérv-% kdlöaben as egéas köaség menthetleaul elég. Kré-Lye« einók&nk réjgtön intéskedett s 13 tasoltó felsserel vények kel este 11 órakor a balyesiuére érkezett s éjfél mán 3órárs végestek, l6rekv*.0k tevén localiaalni a tQset, mi sser«Be*é«es sikerüli Elégeti 12 aakhás, 28 mellétépfiJet s mintegy 8C bogija t*k*rmÍ4>y. Ujabban nagy érúe-met a köseiismeréat rírott ki ezáltal ma gánai « tflzohói inlézmény.Héltó hálát s nyilráno* kbasAnetat érdemel Cfemest Lipót vr is Palmbao, ki a legkdasaégesebb azivélyeaaéggel s többas&r tunosatoit jóakarattal oyuji segédkéz*!; ei esetben is saját lajfaia saállittatta a
A tárioláa eive ai ipar és kereske delem minden torén jelszóra 16Í* ^-Dtr> follüaább, hogy egy kereskedó osztály esen »ftrg*toíoQga» fcHepetse^ daosárá azon bauima* állásnak, melyet ai általa eszközölt nagyszerű áruforgalom, tagjai □ak száma és minőségénél fogva, ugy hazánkban, mint a rílkf£orgsstas*»aa el loglaloi jogosítva voln*, —/■jlásVti időig eliamerai muiaasiotta, hogy ezen, ép ugy, \' mint minden más kereskedó oastálynak ■ egyetemijéé érdokfts vsnnak-Agyárast \' áru kereikedelemról sxólnnk.
Nem csekélyebb eseménynek, mint a ezukor, és k*v.é lbgyaas>ási ad4~tö>«6ay. beho**tat*aak tulajdonítjuk, hogy ax egyetuléc öaziune eaan keiaakedeitai ágban i« felébredt éa a marcsius bariban a f.jvároíbab gVfiléaézo orwagoa értekezlet aion határozatában nyilvánult, bogy közös érdeke.* verdéimére, az országos gyarmatáru szövetkezet alapítandó, s mondjuk ki nyiliau, nem letetik egykóaujen oly állam, melyben egy ilyuemü iuiéimény jogess.liahb «gy ji.bb*a helyén TOIBB, in in; épen nálunk, a grarmaláru kereskw dúk osíiiijaban.
A K>rvécyiioaás terén jelrnieg * kezdetiegeaaég pályáján lévén, számlálja footua kereskedelmi kérdés varja még megelditaát, ax iultné^éeijog, a teberczál liUst dijak revdsxereaitéae, parancsolólag köve*»i>* kíít«e száras ltokat és mindenik íölött, Anistriihos tfató fcftzga«da*ági Vi-azonyaiok nelküiosik >sun a\'a.Bot és al-landóságut, mely minden virulű kerwike-des foiteJiékét káp«i.
Mily messMflrjm* c4ttekré»Í tér ny.iik rzeu korlJdéuy^k kójaStt *> «g7e~ süli ^rÓTc milki\'xJŐ teaüleiaVk
Ü-gj * azakumoret, cselekvőség ea aiegbixbuLóaag roiodcn lulxjdunmvsl feT rubáiuU kotputil, nlóaegiti és fejleszti a ma még kereskedelmi kérdéafkben ia*-tag kóevéleményt *s ügyvivői felszólal* samak hatályt é* tekintélyt biztosit.
örömmel é* megelégedéssel Üdvó-•öljtk tebát esea mozgalmat, aaiuun m*g vagyaok gyósödvn, bogy a keieikezéebeas lévő aiövrikenit ütéljáiuak állhatatos e;Ó mozdiUtában siker nam tog hiányosai, a még csak arra akarjuk higgadt kei ak díin k-t figyelmeméiül, hogy a He* peri dák almái ssáatakr* aem r&ggaek oly sao, hogy ások ép tetterőre* és elérhetők ne volaáaak
A soproni keretíhedelml s
* m«#y. kfr. 1-aB 3-ik és í-4
caendor parancsnokságuk 1882, 1883 < 1884-ik évi ruhámti és ss/relTéor .ur.g kelléké /*iV*4fel*eí-U*b** leg hiuuü gyártmányokból IsmdB fedi sese ciéijiból f. 1881 ik évi asepiap ber bó 23-ig Ifezárótag a magy. ti 1 -so izámu csendőr •parancsnokaághoz Kolozsvárott benyújtandó s az a}ánlaii összeg atán; eeeAéke* öt STSJ»I lékos ká natpénssel felssereleodó írásbeli ajánlatok iitjáo nyilván** ársejtéa fog tsr<
tsS ls»r«M>*u\'^íto-" köagy Ittéaea a v^,~ .kaflAsmi Hf. Usvoltc testületet Oroszvary . ÖV«4* elnök. Kardos Sándor máasves^ tfiodis Ma* saivaitya paraaoaní" \' n
ítíjorgy aVgélisstés Bátort Lajoa
mányi tag kaldötuégileg repreaeniáijá
— BrttaUé*. A~ nagy kanizaai e<wsttrya-po1g. fiaitkoláBak az 1R81/, fkí tanévre k beiratáeok f. é. szeptember hí" _ -4 ig araköaölteinek reggnli 9—12 ;áél*ánj 3—6 óráig fpolg. iskola hely ségeíbea. Ugya»ekkor Uxlatnak a feJré-toli -éa jant* risagálatok is. N.-Kaniasin 1881. aogoazuw bi^6. Aa igasgs óság.
nmal asiükségelt posstó, -> £rtemiié$- A oagy kanissaí
leá»k «sánár> nw*\\iteri
Ije) t«Mlea«tt rendkivOlj twfblyantfian U. l8S\'/a-iki tanévr« a beirati-ok f. bó
bélés, vászon, fehérnemű, zainorzst, pulg< iskolai tanteaifllei fl\'al — aordQlf sapka, kalap, gomb, állesij, deréksi\' kard és Bzurexrjtav ely táská#al,fegy»«
• köpenyssij, kardhüvely, ssuranyhO
v«ly, táboíí palaosk, oldiit&ska, aiba és 3t Bsp$in déleí** 9-13 ig és
délután 3 — 5 ig ftstkóxölteUek. Felvétel dek míndasoe leánynSrendélAk, kik i aétukola 6 oaaUlyát kielégítő eredmény
tissti tárcza,ujjas ketstyü, fejes fcesztyü,*" " \' " *
lovassági ketttyÓ, kslip oMkor, BjiH s téli osisma. lovsaság^i télr és nyári
jelsíp bistosTtása eaélosutik.
UUétplak liake^
A bóvebb fritaj
■ minták a m. kir. I sí

í4-én Bonnban koagreaewast tartottak a
asivsrhegygyujUSk. A ^6 ilyen egyeafllet
résser^l 10 volt képviaelve 4 kotgreai-
aaaaoa a as a tis társaság, mely statiasii-
":aí adatokkal is rendelkestk, összesen
,602 Uggal és 1^78 gyDjtosselenczaWal
bír: gyftjtött pedig ö*ss%aen 3069 font
szivar begyet 25,475 mtfVa értékben,
aelybol 22,490 -árkát Ti26 gyermek
negajándékosására forditvtt. Ast U tar*
esik, hogy as oaavas tirSfágok •»»k1mj
Ságot adnak ki, mely vsgyobb idoslo-
sokbea jelennék meg.
- A budajmti állas dáb*a (VÍII ker.- \' \'£%. ss.) a betratások isept«mber hó *•-.. -pján ke*dódn«k. Eseo ffiésetbe rendí-d aoulókal felrétetnek: a^I«sok a kiaV\'a I polgári iskola, gymnazitnxT Tagy reft*it-kols négy alsó oestályát jó sikerrel be-vég^zték. b) iparos segédek — kötni ve aek, gépéssék, vegyéasetj^yári munka sok, továbbá vas- és rézfi^Ók, épitó 1* k Htoaok, Ijádogoaok, rés&uvesek, cser-kovácsok, atb. — és nüfliasok, a -JBÍÍK-kiránt kéasültaégdke; felvvíeli vi»g%ia> Utján bisouyitják A beirstások sseptan b«r hó lá-éig tarUnak, a*íftlvéie!i VTM-gálatok pedig aios bo LsCtk és 14-ik. n*pjaa leesnek.
tuílui valók
-Jaélét ioh\'inyU&fti^íf: A ilaiHll Lipót\\<U ésszoáliium éo ulóU-\' avitott dohány levél-ftis/igep megviss-;álás« céljából ai orsz. ga«daaagi egye Qlet gépésxeti szakosztálya kös«ieob a ^.ózteitun KodoVoyi Antal eSoÖkleva alatt ttiisí tartott. E gépet egy »beb már bemutatták ■\'asNaVoastályaa^l, mely. as első isben tartott szemle alkalmára! a füsésl n»gyon töm őrnek találta, továbbá kifogásolta,, hogy a hajtó tafi kevés erőkifejtésre képes a hogy a felső k*oaán-tton tó aem isorit eléggé, E*«a hiáfljok. Ipótoltatván, a gésj újból bsmatattatott • at MUfal «a>löxöh levélíüsési kísérlet kitflnAanlc bítonysíi. A g\'p seeélyével 3—4 p„rcx Mi.it 680 doháoylfrvelM letet foltozni s maKa a fásés oiy ompact, hogy «Ug 2-3 ia^él ball ki a sainorból. A gép azerkest-te a le belő legegyszerűbb s teküttfre\'olceoságái (ára legfeljebb ISO irt) nagy eilarjedésuek oés etebe. A kísérlet megepés után a szakférfiak a la -nácakpEási teremben gyűltek ,Öaste, hoíj as elnök (41tsl vélemény óyi\'Vvánitáara M. A tiakférfiak egyhangúlag n ikOztak, hogy a gép némely kiállítása hiányok eltávolitása at$a cséJ-q irányosan baaaoálbató nagyobb dohány-avel\'-k f&sé^ére ■ alkalt&axáaa ajánlható. EgyuLUl á szakiwxtály Hbmeréaét f^ste ■ \' Maodl Lipótnak j-lea t*iálmáayá«>t. Hogy lútxiihetítuk fiaotn „v*iL-falioo aódarokkt?* F\'.rxAuk 2 f»nt koay-hnftót, 2*/, lioat salétromot, */t font »Ara*\' csukrot ngy i4cs^ éorrel; Önuük e folyadékot forró mcieg\'n egy nagy aodarra éa 16 napig fordítsak meg nspeo kint igysser.
— Hogy Ükei lógó tógákat meg,
erűsítaoi ? Jó fsbér porbio oldjunk frl
1 in sót, eseti oldattal mossuk meg an foghasunkat és fogainkat, tűire ezeir csakhamar eróoen lógnak áli»ni,
— A ««orpa#n»ar»ai {-\\(uvód**n
illen minden marbaUr^S gaztfáBxVkM^f.
kea6 egyeserü eljárás ajánlható: ,Ve gyünk ket friss tojást, *,M*&<Útok k>. gyesebb sarkán csináljunk egy nyílást, esen önuük ki a tojás fehérjét, azuiAii töltaük tele a tojáat terp«tÍRoU}jsl, dujf-jok be a nyilast kovés k^j^bfllel, hogy a b«nt levő folyadék ki a* Ömöljék ■ dug jak miodkeltót oly mélyen a beteg állat torkába, hogy kénytelen legyen Akut elnyelni. Ezntáo ffyaivori folboiegés követ, késik be, • ö—ló perei aiaU as állat ál\' lapota jelentékenyen javul. Ez eljárás asért i« ajánlható, mert titobetegséget éppeu nem idés eió, mist a Utbbiak. Égy gasda. kéuser sikalmasU es> eljáráal, 1 mindeokavjil és gyorsan hatott, pedig egyik esetben egy uhéo már lábára sem idott Ailaat, de tíz p«ff*a aiatt «■ ia n»a-
— A tyúkólakat augtusUiabaa ^to
jó kifltoftflní. R re^i fésskeket kimosni » a
tyokssö%et ietiasiogatni. A fiatal szárnya
sokat nyáron ál jó éjente a asabM.sJg
ajati tartamai. Adjunk nekik jól veÜéti
aöbelyet, lol éjen át meghazodhatnak,
de hagyjak Ókét szabad ég alatt legalább
októberig. Ily tartás atán élénkebbek,
éieVevsJdbbak, erÓsebD«k:»eg^ssSgessb-
>bek lessnek.
— Jfosutré ssálliundó gyomölcsök
becsomagolása. Aki gy*m&lesflt ak*r kttj-
deni, annak as egyes darabokat előbb
papírral kell körülvennie, t esután ládák\'
ba* Ugy elrakni, bogy minden réteg kosé
egy riteg fiovm széna, moha-sagy pipár-
szelet jójjón Ily berakás mellett a kémé
D7°tt>g7d*>34(>|ek«t, mint almát, kőnél\'
igen jól lehet asálÜiani anélkül, hogy es
mégsérfise: termésseteaen magától ért
hető, müseriiu s ládák ereeA kgyeAek^.
)f*j a bényódáa e& más terhek nyosass*
ftlyfián fltsVe ne törjenek. Levesebb, pa-
hább gyümokaöket dr. Lgkss^Mj* «e-
ist owrises iripapirbá %«R gtwjyjfcaí
■aly nstu ssudlcsi régtn b«kajtatik


k&Ojvail } ~ Éc Ooál vei ctinoMbti N köojrek i Mten, lyomt a«rt ,tá*« ott a tc«-
welvn. KIÍL BODd;i . ■ ;k r«udigej a»pc . nSi mkéot títÍTO k .ál I.aékck,
k.
í\'oaLoa«lí« Írja, bo^j 1 m ifi-mtK ; pokol a i< t»ép 06 para-
twx.iui-
: No Ferenc* i»7»-k a; •g-amaeganirp. UB«rt, laaéVr* t rafj ftofk-ot\'i*
,701a, hát líerrtnék cgj yohár bort kími eoérrv-t >nai, »ig t g^ofk i-lké*zfil
Or B. — 8n íátyoloiott has t * |] r» rf g\\ K r> k ti a k
Hr. P. — Nem caoda; tegnap l* 3 ém«r teKatot, ad - KJ**>olj
.UaTU) -BrSkké *
t]o« iiyiif retodt .Oh — »ih*jt fa), ctak
• sínéit, mit miadac adi.U«ai-
— euk awa akar S
EUváttfoe plaezl árak
HacT-Kaniasáa, 1881. an« t\'. 1U0 kilocrzmaijáTKl dániiTt. Bs>a li——12 -. ROM &■— .--9.— Á-p» *.— ^-10. Zab 6 60-.7— Kukoricaa
—,—%—< Anionra 3 . Honó 32 —
f--. L»oa» —.__s*—. B-é -.9
3^0* *■—.-—. Szalma —V20.
\\ kilof-raeinijurái •sáuítvji
.Éarhaá«rf48— ,M. Borjnfajia -\'-- -S^r-
\'tlsKni\' M—T-■? 8aat.in«m —83 - ftbcnóziir
—. -»>. VftröataCfTBM. —. —16. K»s;ti*íyma
-.80 Cxnknr -J-5- Bor. .-- -1*0
Paprika Wl — 8«.ppa< 40
t lltanévfj Mbnim
Ü bor 83—43kr. Uj bor á0 . Í8 kr Pál »ka <a k< KcMt 6 kr
FARKAS, r piacs kftmyrx*--**" -
Ptsezl
1Ű0 Jdloc Mamit.*
8 irp. 7-50 Z*b G- —. .
Knkoricxa 6. --.—. \'
^ZOIÍHITHRLY. BUM 31.6O-X2. — . ROKSSO -$-20! ^18 40—9 — 7^ 6-80—T—
""III^I\'.ÍSEÉAOH 13 --1350 K«u
Kokorio* —.— ■—
BOPHON. Bn«» 12.S0—11 Hí> Roi< 9-50
.oyÖE Ba« 1L90—12 1Ü £to« S-8Ü-
IÍCT. sV-6\'70. \'r
BÍO3 Bu> 11 11-10. Boa 8 6.1—
8 8Ü A-Ji 7\' TW. Z»b 7 — 7 KI
KnkSfieU 7-80—••»
PÁPÁ Bau 11-4^—11.90. Eou 840. MO itp» 8.—J-*40. Z.b 6 10—«6\'> Ka *<MÉeu SUV-7.—

*Tfr*sM st 11 1 1 mmn^i
v SJSVSIUyl ^^z^^VJt&^m^,. i i ■ ■ XiCL.
Intel IliUlitil bon:
>r. P. c. IdK

»*.\'.:.* ... 2 « d*lat
*» . : . ■ \' . ti 1
20Ü »a4.-P.rtre (uorrrottM) 6 S5 r.ff.l
»•- ".- \' ■ (>««.—« ! < MIM
H2 . (T*t7M Tonat) [) 30
813 Bé<-.t>«tK..>B.hsitt..lr,Sopron
\'\' -f \' fef«) ■ f 15
SÓI . ~
* lit n ,., t_ 1150
*la CMprosAa aí» Pitfctluf Utam. C^ktomj. ItS
SOS . t n dMnt
201 . . l»J.r.T) . 1050
■rkMtt Iillutrl k. om«
UOMkin faltl & 27 *tf>
21S . 1 41 J.lb
SO8 , . ll 1 íjj.l
KI! tl^irMttU t«fJM TOI»*1 * 15 ríCT-1
203 ^ (p««uroiiAt) S fi iUai
*01 ,, (fTonvoDAt) 10 30 ijj.l
3O2 U-ltSI 4 1
SH 10 15 *ii«
31fi Ao)>r.i^>ftl lí 5d4lbeit
Xtt frtf« \'f( Mit vfjou-\'oo.ii 5 37
HA . 1 10 lélnl
toe , 10 60
I ík MM.

HUSZADIK tVKOiTlX

ZALAI KÍtLOKT.

ts-muat.

HIRDETÉSEK.Hí;
a
55
A gyllmiitet beftzátiwt
ros
(PERGAKNTPAPIER.)
igbeo és olcsó iron kap!
Wajíltí Jéztaf
Syengetégi állapot mgftüiiéir te-hátét lenségrt éit,, «, fiiui .mfa«*kBi]
t*r:(i»»n éi jóiillá. melleit gjógyitU-tnik fiHrz»o-Yi» Miiier-féie
csodaszert! készítménye
ílui, meíjvk ÍI elpjengfllt testnek fiaUl erPjít Letétemén veirt JíreikBHb»um Károly
eilB

yg
íiltgi hir-
ffbb i
rek röTid iáS »htt ta&guknftk nevet .tereitek: sif>k & laR«1 icltiulíiyek iltdl jKlcnieü hiunilutuk éi m*-lt\'K*n .ijiult.tn.Jc. — Kny kimentő Uldomi- énekeií- e fíilat: 40 kr. !«rélb<!r»nk- é bé
. !«
htkald**e ilul méllioyoi éi öóitetk
35]
! Messzeláto!

Legújabb optikai zseb-eszköz utazóknak, hegy- és falusi lakosoknak stb.
Mutat 3—4 óra i távolságra tisztin és
kivehetően !
Ezen ujonan feltalált messzelátó 2 optikai lencse-üregből áll, mely minden tetszésszerinti botra stb. megerősíthető és sokkal nagyobb hatással bir mint a tábori távcsövek, álért is ezek általános tetszésben részesülnek és mindenkinek legjobban ajánlhatók is. |V Dobozzal, hogy zsebbe dugható legyen, 1 frt 25 kr., finomabbak 1 frt 75 kr., kiváló finomak nagyobb lencseüvegekkel 2 frt 50 kr. (Ismételadók gyáriáron ) Szétküldések a pénz elóleges bekftldése-vügv utánvétellel eszközöltetnek. Kapnató egyedül csak:
K1NGL és BAUMASN-nll
Bécs, I. Tegetthoffstrasse Nr. 3. 359 5-5
Árverési hirdetmény.
Alulírott urodalmi főbércokség igazgatósága részéről közhírré tétetik, miszerint augusztus hó 29-én a lenti, augusztus 3Ü án pedig az alsó-lendvai gazdasági irodában a délelőtti órákban több rendbeli korcsmák, borárnlási, halászati, révészeti jogok, továbbá az alsó-lendvai gőzmalom, ugy több rendbeli kisebb-nagyobb területű\' földek, rétek, legelók, agy nemkülönben az idei makkoltafási és gubaca-szedési jog az urodalmi erdikben — nyilvános árverés vagy aj&niatlevél utján haszonbérbe adatni fognak.
A bérleti feltételek az alsó-lendvai urodalmi igazga
tósági irodában megtekinthetők. 368 2 — 4.
Alsó Lendva, augusztus hó 18 án 1881.
Az MM Lmdva tmpttry uradalmak föbérnSktégénsk igazgatótága.
Kalocsa Róza
állami tanítónő női ipar- és kertészeti iskolája UJpetten (Budapesttel háromnegyed órányira.) Tavasz-ntcza 27.
A kitűnő levegővel biró s csinosan berendezett női
ipariskolában tanittatik a kéctmnnka mindenféle
neme fehérnemű és mbaezabás, varrás kézen és gépen.
Zongora, nyelvek, kertészet. — Nívmdékek jutányos fize
tés mellett fölvétetnek nappnkjat, mint bejárók és mint
bentlakók- 364 3-8
Iskolai értesítő rögtön küldetik.
A hahóti bérlet
megszűnte következtében eladandó 350 darab hízott OrU, 32 dirab tenyész kos. 280 darab tenyész anya birka, 110 darab tokló, 180 darab bárány ét 56 darab gulya marha aiásfél éveatöl 5 érésig.
BzenkÍTfll mindennemű gazdasági gépek, eszközök és egy gőz-cséplőgép.
Mindezekre két árverés is fog tartatni, és pedig: az első f. éri szeptember 4-én, a második szeptember 11-én délután 2 órakor a fakosi majorban.
Hahót, (u. p. Gelse) ang. 8. 1881.
357 3—3 SZENTMIHÁLYI KEZ8Ó
jószlg-bérió.

Vu siereaesém HntdeUdjues jelntni, hogj « .Hirseliler és HltUó\' etég »l«tt telybe* 1 tr óti faaálk)
i.\'i
-c
" 5 Í--2 = 2 ?•£■?
férfi-ruha üzletből
kiléptem s ogy»DÍly fizMet nyiot és vezetek
? i
HLA TKO JÁNOS

fút ér. az KbeDspuger-téle hiibu, tz .Aruj Sxarru\' vendéglá mellett tarrényszéküeg bejegyzett ezég »l»tt
•3-
fli a =
3 í-<J5 Ilii
■ .*■ í 5 - •
^ £ 2
A nígjbecsO bizalomért, melylyel eddig megajáiidé-Itozott, mélv kdetSneteiDet fcjetréo ki, tiszteletteljeKn kérem, hogy »*zai engem toribbn is megtisztelői kegyeskedjék, és pedig azon leszek, bőgj lelkiiimeretes, pootos és szolid munka, valamint a legolcsóbban szabott árak alttj t. ez. vevőimnek teljes megelégedését kiéYdemel\'jeni, a si már árért is könnyen eszközölhető, mert a legelsjbel- és külföldi gyárakkal vagyok összeköttetésben és minden idényre a-lfg-njabb és legdivatosabb szövetekkel, (libériákat i« magyaréi franczia kivitelben) elláundom magamat — Etyér« önkéntesek számára szükséges ruhákkil is szolgálhatok. -Becses megrendeléseit kérve, vagyok teljes tisztelettel HLATKO JÁNOS
sl
Sfll
„OSZTRÁK PH ÖN IX" biztosító társaság.
Biztosítéki tőke 4\\L millió frt o. é.
Van szerencsénk a t. közönség becses tudomására hozni, hogy az „O s x t r á k P h ő n i x" biztosító társaság
vezérügynökségét
Zala, Somogy, Baranya, Vas, Sopron és Veszprém megyék területére kiterjedöleg átvettük.
A társaság 25 évi fen állása és jó hírneve elegendő biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy a biztosító közönség bizalommal fordaljon hozzá
Vezérügynökségünk saját és terjedelmes hatáskörrel lévén felruházva, elfogad
|mindennemű biztosításokat: . .„ . „•,.■..■..-..*.■..„>•«
! 1) T ü z-k á r ellen v " 7, .. m\'-»
| 2) J é g - k á r ellen
3) Elet-biztositásokat különféle Combinátiókban a legjutányoaabb dijak és feltételek mellett.
Előforduló káresetek gyorsan és méltányosan fog-! nak megtéríttetni. i Nagy-K anizsán, 1881. év augusztus havában.
HAVASY IMRE GOLDSTEIN TESTVEREK
társulati titkár. ve
SUCKERJÁNOS
i VTODÍIJE
SZOMBATHELYEN.
Ajánlom újonnan berendezett telepemet, melyen harangöntések minden nagyságban eszközöltetnek fe
ptállást vállalok a harangok összhangzására (harmóniám) 2, 3 és 4 hangaál ia. CgyaxintéD áTUlt Ittru-
gokual n nj osszhaogzatot csinálok és megrendeléseknél kér.-m csak a harang hangját és súlyát határozottal oegiroi é» eae-
ket csakis vasból készeit fedóvei és kőtéllel látom el a korosán áthúzva legujabb rendszer szerint Torábtá ajánlom az én
nj szerkezetű 2 kerekü hvdrophor Aprotz fecskendómet, egyszeri practiku kezeléssel, »ely 5 perez alatt Ií akó Tízet füg
gélyes 8 méter mélységrói huz fel: fecskeuoez 6\'" nyilassal 27 méter magasra, két 5"\' njilással 23 méter tnafasiágorira.
I Egyszersmind ajánlom a legjobban berendezett mühelyemet, géperővel, és azon helyzetben vagyok, miodea e«a szakaiba tu-
tozó munkákat pontosan esjKftzőiui és ajanlatokat mindennemű tasbó! készült kutak, tttzi fecskeníok, rézaai»attyo-réai«k, érei-
munkik mindennemű cséplőgépednél, gőz- és múmalmok füreszmunkáiat a legjobban és leheti legjutányosabb árakért és jót
állás mellett elfogadni és elkészíttetni. 371 1^6
H. SGHREID gépgyáros
I Marshall Sons ÓC Co. Limtd. fóügynöke.
BUDAPEST, gyár-utcza 58. (báráuy-utcza sarkán.)
ajánl
gőzmozdonyokat
«igy«bbitttt tltiiztkrényiyel,
cséplőgépekéi
■ igklINIté kia««rr*l
öriő xxx WL 1 xn. o tu BL t _.. ,
ftgukarék é« «á|k«itttra,
háromvasa ekét, kétvasa ekét, *••
| sorvető és szórva vető gépet, szeleló rostát, ,3»cker rendszer,"
trieureket szolelővfll vagy anélkül, rőpavágógépet és daramálmot sat, sat.
amerikai lovagoló fürészt
iimd
njvmttau t kúdo ui«jlaMa
Arjegyxékek Cn k61t»égvett«<* klTfcnatr* b*rmen«re *•